Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến việc công bố thông tin phát triển bền vững của các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực nông nghiệp trên thị trường chứng khoán việt nam

26 33 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/05/2019, 08:27

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TRƢƠNG NAM HỒNG NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN VIỆC CÔNG BỐ THÔNG TIN PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CỦA CÁC DOANH NGHIỆP THUỘC LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƢỜNG CHỨNG KHỐN VIỆT NAM TĨM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ KẾ TOÁN Mã số: 60.34.03.01 Đà Nẵng - 2019 Cơng trình hồn thành TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ, ĐHĐN Ngƣời hƣớng dẫn KH: GS.TS TRƢƠNG BÁ THANH Phản biện 1: PGS.TS Đoàn Ngọc Phi Anh Phản biện 2: PGS.TS Chúc Anh Tú Luận văn bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ Kế toán họp Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng vào ngày 23 tháng năm 2019 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm Thông tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng - Thư viện trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Việt Nam nước nông nghiệp nên hoạt động kinh doanh lĩnh vực nơng nghiệp đóng vai trò quan trọng Việc nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến việc CBTT PTBV doanh nghiệp thuộc lĩnh vực nông nghiệp TTCK Việt Nam giúp cho doanh nghiệp, nhà nghiên cứu có định hướng rõ ràng hướng Đó lý tác giả lựa chọn đề tài “Nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến việc CBTT PTBV doanh nghiệp thuộc lĩnh vực nông nghiệp TTCK Việt Nam” làm luận văn thạc sĩ Mục tiêu nghiên cứu - Đánh giá thực trạng CBTT PTBV doanh nghiệp thuộc lĩnh vực nông nghiệp niêm yết TTCK Việt Nam - Xác định mức độ ảnh hưởng nhân tố ảnh hưởng đến CBTT PTBV doanh nghiệp thuộc lĩnh vực nông nghiệp niêm yết TTCK Việt Nam - Đề xuất số hàm ý nhằm nâng cao mức độ việc công bố thông tin phát triển bền vững doanh nghiệp thuộc lĩnh vực nông nghiệp Việt Nam Câu hỏi nghiên cứu Có yếu tố ảnh hưởng đến CBTT DN lĩnh vực nơng nghiệp có niêm yết TTCK Việt Nam? Thực trạng CBTT PTBV doanh nghiệp thuộc lĩnh vực nông nghiệp niêm yết TTCK Việt Nam nào? Cần làm để gia tăng mức độ CBTT PTBV doanh nghiệp thuộc lĩnh vực nông nghiệp Việt Nam? Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu 4.1 Đối tượng nghiên cứu Luận văn nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến việc CBTT PTBV doanh nghiệp thuộc lĩnh vực nông nghiệp niêm yết TTCK Việt Nam 4.2 Phạm vi nghiên cứu Công bố thông tin phát triển bền vững báo thường niên, báo cáo tài năm 2016, 2017 doanh nghiệp thuộc lĩnh vực nông nghiệp niêm yết TTCK Việt Nam Phƣơng pháp nghiên cứu - Tác giả sử dụng liệu thứ cấp số liệu, mục, mục thông tin doanh nghiệp thuộc lĩnh vực nông nghiệp công bố báo thường niên, báo cáo thông tin môi trường hai năm 2016, 2017 - Sử dụng thang đo khơng trọng số để phân tích; Ý nghĩa nghiên cứu luận văn Luận văn góp phần làm sáng tỏ khung lý thuyết PTBV thực trạng nhân tố ảnh hưởng đến CBTT PTBV DN thuộc lĩnh vực NN niêm yết TTCK Việt Nam Tổng quan tài liệu nghiên cứu Công bố thông tin bền vững nhiều nhà kinh tế quan tâm nghiên cứu từ lâu giới Bố cục đề tài Chương 1: Cơ sở lý luận nhân tố ảnh hưởng đến CBTT PTBV doanh nghiệp Chương 2: Thiết kế nghiên cứu Chương 3: Kết nghiên cứu Chương 4: Bàn luận kết nghiên cứu hàm ý sách CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN CBTT PTBV CỦA CÁC DOANH NGHIỆP 1.1 KHÁT QUÁT VỀ CÔNG BỐ THÔNG TIN DOANH NGHIỆP TRÊN TTCK 1.1.1 Khái niệm công bố thông tin “Công bố thông tin việc thông báo đến công chúng đầu tư thơng tin liên quan đến tình hình hoạt động tổ chức phát hành chứng khốn, tổ chức niêm yết, cơng ty đại chúng thơng tin thị trường” Dựa vào tính pháp lý, công bố thông tin doanh nghiệp bao gồm hai loại công bố thông tin bắt buộc công bố thơng tin tự nguyện 1.1.2 Vai trò cơng bố thông tin TTCK Công bố thông tin yếu tố quan trọng có ảnh hưởng đến việc phân bổ hiệu nguồn lực xã hội giảm thiểu nhiễu loạn thông tin doanh nghiệp đối tượng sử dụng thông tin bên ngồi doanh nghiệp.Đồng thời, “cơng bố thơng tin hiểu phương thức để thực quy trình minh bạch doanh nghiệp nhằm bảo vệ cổ đông cơng chúng đầu tư tiếp cận thơng tin cách công kịp thời 1.1.3 Các nguyên tắc CBTT công ty đại chúng a Thông tin phải cơng bố đầy đủ xác b Thông tin phải công bố kịp thời liên tục c Thông tin công bố cần lập cơng bố phù hợp với chuẩn mực kế tốn d Đảm bảo công đối tượng nhận thơng tin cơng bố e Đối tượng CBTT phải có trách nhiệm với thông tin công bố 1.2 NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ CBTT PTBV 1.2.1 Khái niệm CBTT PTBV Phát triển bền vững phát triển đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp mà không ảnh hưởng đến khả phát triển hệ tương lai Công bố thông tin phát triển bền vững doanh nghiệp việc cung cấp thơng tin tài phi tài chính, bao gồm khía cạnh phát triển bền vững Đó khía cạnh kinh tế (hay thành tài chính), trách nhiệm xã hội mơi trường liên quan đến tồn hoạt động kinh doanh doanh nghiệp 1.2.2 Vai trò việc CBTT PTBV Việc công bố thông tin TTCK công cụ quan trọng tác động lên lợi ích doanh nghiệp niêm yết bảo vệ nhà đầu tư tránh rủi ro CBTT PTBV cho phép doanh nghiệp huy động vốn từ bên ngồi thơng qua giảm chi phí huy động vốn giảm chi phí nợ, đồng thời tăng giá trị doanh nghiệp cải thiện tính khoản thị trường, đóng góp vào tăng trưởng chung kinh tế 1.2.3 Ý nghĩa báo cáo phát triển bền vững doanh nghiệp Báo cáo phát triển bền vững doanh nghiệp ngày quốc gia thời ngày quan tâm Người tiêu dùng, nhà đầu tư, quan quản lý ngày trơng đợi vào q trình giải tác động liên quan đến môi trường, xã hội doanh nghiệp bên cạnh nhiệm vụ kinh doanh tìm kiếm lợi nhuận “Các khía cạnh lại định hướng sản phẩm, dịch vụ quy trình vận hành DN Quá trình bao gồm vấn đề vượt tầm ảnh hưởng trực tiếp DN, tác động tới thành công trung hạn dài hạn giấy phép hoạt động DN Các nghiên cứu cho thấy DN quản lý tốt khía cạnh bền vững thường thành cơng tài Do đó, việc CBTT PTBV ngày quan trọng ảnh hưởng đến phát triển lâu dài DN (Phạm Thị Thanh Bình, 2016) 1.2.4 Lý thuyết ảnh hƣởng đến CBTT PTBV a Lý thuyết ủy nhiệm b Lý thuyết tín hiệu c Lý thuyết bên liên quan d Lý thuyết chi phí sở hữu e Lý thuyết chi phí trị 1.3 QUY ĐỊNH CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNGVIỆT NAM Việt Nam ban hành quy định cụ thể công bố thông tin TTCK Việt Nam, có quy định cơng bố thơng tin phát triển bền vững mà đối tượng hướng đến bên tham gia vào TTCK công ty đại chúng, cơng ty chứng khốn, sở giao dịch chứng khoán, nhà đầu tư đối tượng khác có liên quan Một số quy định cụ thể có hiệu lực năm gần sau: - Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05/04/2012 Bộ Tài hướng dẫn việc cơng bố thơng tin TTCK - Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 Bộ Tài hướng dẫn cơng bố thơng tin TTCK, thay Thông tư số 52/2012/TT-BTC 1.4 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN CBTT PTBV 1.4.1 Tổng hợp từ nghiên cứu trƣớc Từ kết tổng hợp số cơng trình nghiên cứu trước thấy nhân tố ảnh hưởng đến CBTT PTBV nói chung kể đến là: Những nhân tố thuộc quản trị công ty như: mức độ độc lập HĐQT, sở hữu người quản lý, nhân tố kiểm tốn cơng ty Nhóm nhân tố thuộc cấu sở hữu Sở hữu nhà nước, sở hữu nước Ngoài yếu tố cơng trình nghiên cứu chứng số yếu tố quy mô doanh nghiệp, tài sản cố định hay giải thưởng SCR ảnh hưởng đến mức độ công bố thông tin PTBV doanh nghiệp Trong số nghiên cứu khác tác giả Cooke TE (1992) chứng minh nhân tố thời gian hoạt động có ảnh hưởng đến mức độ CBTT doanh nghiệp 1.4.2 Các nhân tố ảnh hƣởng đến CBTT PTBV Từ kết tổng hợp từ cơng trình nghiên cứu trước, nhân tố ảnh hưởng đến việc CBTT PTBV nghiên cứu trước xác định sau: - Nhân tố quy mô doanh nghiệp - Nhân tố sở hữu nước - Nhân tố sở hữu nhà nước - Nhân tố sở hữu người quản lý - Nhân tố lợi nhuận - Nhân tố mức độ độc lập hội đồng quản trị - Nhân tố đòn bẩy tài - Thời gian hoạt động doanh nghiệp - Chủ thể kiểm toán CHƢƠNG THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU 2.1 CÁC GIẢ THUYẾT NGHIÊN CỨU H1: Các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực nơng nghiệp niêm yết TTCK Việt Nam có mức độ độc lập Hội đồng quản trị cao có việc CBTT PTBV cao tương ứng H2: Các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực nông nghiệp niêm yết TTCK Việt Nam có nhà quản lý nắm tỷ lệ sở hữu vốn cao công bố thông tin phát bền vững thấp H3: Các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực nông nghiệp niêm yết TTCK Việt Nam có tỷ lệ sở hữu vốn nước ngồi cao có mức độ cơng bố thơng tin phát triền bền vững cao tương ứng H4: Các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực nông nghiệp niêm yết TTCK Việt Nam có sở hữu nhà nước cao việc CBTT PTBV thấp H5: Các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực nông nghiệp niêm yết TTCK Việt Nam có quy mơ lớn việc CBTT PTBV cao H6: Các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực nông nghiệp niêm yết TTCK Việt Nam có đòn bẩy tài cao CBTT PTBV cao H7: Các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực nông nghiệp niêm yết TTCK Việt Nam có khả sinh lời cao CBTT PTBV cao tương ứng H8: Các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực nông nghiệp niêm yết TTCK Việt Nam có thời gian hoạt động lâu CBTT PTBV nhiều Bảng 2.1 Mối quan hệ biến độc lập biến phụ thuộc TT Biến độc lập Mối quan hệ với biến phụ thuộc Nguồn tác giả Ho & Taylor (2007), Barako Quy mô doanh nghiệp + cộng (2006) Lan, Wang, Zhang (2013), Muttanachai (2015) Sở hữu nước Sở hữu nhà nước Sở hữu người quản lý Khả sinh lời Barako cộng (2006, + Kelly Bao Anh Huynh Vu (2012) - - Kelly Bao Anh Huynh Vu (2012), Zhang (2013) Lan, Wang, Zhang (2013), Muttanachai (2015) Haniffa Cooke (2005); Lan, + Wang, Zhang (2013), Tagesso (2013) Mức độ độc lập Hội đồng + Barako cộng (2006) quản trị Đòn bẩy tài Thời gian hoạt động + + Zhang (2013), Barako cộng (2006) Caferman Cooke (2002) (Nguồn: Tổng hợp tác giả) 10 nước số cổ phần Sở hữu người Tỷ lệ số cổ phần sở hữu người quản quản lý lý/Tổng số cổ phần Khả sinh lời Mức độ độc lập hội đồng quản trị Đòn bẩy tài Thời gian hoạt động Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản Số thành viên hội đồng quản trị không tham gia điều hành/Tổng số thành viên hội đồng quản trị Nợ phải trả/Tổng tài sản Năm tồn - Năm thành lập 2.3.2 Đo lƣờng biến phụ thuộc a Đề xuất danh mục thông tin phát triển bền vững Luận văn dựa sở kế thừa nghiên cứu trước chọn lọc danh mục công bố thông tin theo hướng dẫn Hội đồng Doanh nghiệp phát triển bền vững Việt Nam (Phần lớn theo hướng dẫn Báo cáo phát triển bền vững GRI G4) có điều chỉnh loại trừ số thông tin bắt buộc công bố theo quy định Thông tư số 52/2012/TTBTC hướng dẫn công bố thông tin TTCK Một số mục mục bị loại trừ khỏi danh sách cho phù hợp với điều kiện đặc thù Việt Nam, cuối tác giả chọn danh mục CBTT PTBV gồm 87 mục (Xem Phụ lục 01 đính kèm) b Phương pháp đo lường biến phụ thuộc Trên sở danh mục thông tin phát triển bền vững cơng bố, thơng tin công bố nhận giá trị 1, 11 không công bố nhận giá trị Như vậy, số CBTT PTBV doanh nghiệp tính sau: Ij: Chỉ số cơng bố thơng tin doanh nghiệp j, 0≤Ij≤1 dij = mục thông tin i công bố, = mục thông tin i không công bố nj = số lượng mục thông tin phát triển bền vữngdoanh nghiệp j cơng bố, nj≤87 2.4 MẪU NGHIÊN CỨU Theo nhà nghiên cứu Tabachnick Fidell (1996), để tiến hành hồi quy cho kết tốt nhất, cỡ mẫu cần thiết tính theo cơng thức sau: N >= 8M + 50 Trong đó: N cỡ mẫu, M số biến độc lập Như vậy, kích cỡ mẫu xác định N>=8*8 + 50 =114 Tổng thể xác định doanh nghiệp thuộc lĩnh vực nông nghiệp niêm yết TTCK Việt Nam Tính đến thời điểm nay, sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội sàn giao dịch chứng khốn Hồ Chí Minh Upcom có tất 160 doanh nghiệp thuộc lĩnh vực niêm yết Tuy nhiên thời gian khả giới hạn, nghiên cứu tiến hành mẫu 83 doanh nghiệp thuộc lĩnh vực nông nghiệp niêm yết TTCK Việt Nam giai đoạn 2016 - 2017 tạo thành 164 biến quan sát 2.5 XỬ LÝ DỮ LIỆU - Kiểm định trung bình mẫu độc lập (Independent Samples TTest) - Kiểm định giả thuyết phương trình hồi quy tuyến tính bội 12 CHƢƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 3.1 THỰC TRẠNG CBTT PTBV CỦA CÁC DOANH NGHIỆP THUỘC LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP NIÊM YẾT TRÊN TTCK VIỆT NAM Tỷ lệ công bố thông tin doanh nghiệp thuộc lĩnh vực nông nghiệp tăng dần qua năm Năm 2016 tỷ lệ công bố thông tin 41.47%, năm 2017 43.50% tăng 2.03% Mức tỷ lệ cơng bố thơng tin xã hội trung bình năm 42.48% Nhìn chung, tỷ lệ CBTT PTBV ngành nơng nghiệp thấp 3.2 PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN VIỆC CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG 3.2.1 Thốngthông tin biến số mơ hình hồi quy * Tỷ lệ mức độ độc lập trung bình HĐQT 68.05%, tỷ lệ độc lập nhỏ 28.6% tỷ lệ độc lập cao 100% * Tỷ lệ sở hữu người quản lý trung bình 11.50%, tỷ lệ cao 85.4%, tỷ lệ thấp 0% * Tỷ lệ sở hữu nước trung bình 17.71%, tỷ lệ sở hữu nước ngồi cao 49%, tỷ lệ thấp 0% * Tỷ lệ sở hữu nhà nước trung bình 14.69%, tỷ lệ cao 96.7%, tỷ lệ thấp 0% * Đòn bẩy tài có tỷ lệ thấp 0.023 lần cao 3.051 lần mức trung bình 0.489 lần * Tỷ lệ khả sinh lời lớn 84%, thấp -1.1%, tỷ lệ trung bình 33% * Số năm hoạt động doanh nghiệp thuộc lĩnh vực nơng 13 nghiệp trung bình năm Thấp 1.1 năm, dài gần 11 năm * Tỷ lệ CBTT PTBV doanh nghiệp niêm yết sàn chứng khoán Việt Nam cao 73%, thấp 13%, tỷ lệ trung bình 42.48% 3.2.2 Kiểm định giả thuyết phân phối chuẩn biến mơ hình hồi quy Các biến quan sát mơ hình nhìn chung đạt phân phối chuẩn liệu 3.2.3 Phân tích mối quan hệ biến độc lập với việc CBTT PTBV a Nhân tố mức độ độc lập hội đồng quản trị Các cơng ty có tỷ lệ thành viên hội đồng quản trị không tham gia điều hành cao 1/3 có mức độ CBTT PTBV cao so với doanh nghiệp có tỷ trọng 1/3 (44.16% > 42.42%) Với mức ý nghĩa thống kê Sig = 0.418 > 0.05 Như kết luận mức độ thông tin phát triển bền vững khơng có khác biệt tỷ lệ thành viên hội đồng quản trị tham gia điều hành CBTT PTBV doanh nghiệp niêm yết TTCK Việt Nam b Nhân tố sở hữu nhà quản lý Kết phân tích cho thấy mức độ thơng tin PTBV có khác biệt doanh nghiệp phân theo có tồn sở hữu quản lý hay không sở hữu quản lý niêm yết TTCK Việt Nam Cụ thể cơng ty có tồn sở hữu quản lý có mức CBTT PTBV cao Các doanh nghiệp có tỷ lệ sở hữu quản lý >=20% có mức độ cơng bố thơng tin PTBV 36.82% thấp doanh nghiệp sở hữu quản lý
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến việc công bố thông tin phát triển bền vững của các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực nông nghiệp trên thị trường chứng khoán việt nam , Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến việc công bố thông tin phát triển bền vững của các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực nông nghiệp trên thị trường chứng khoán việt nam

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn