Kiểm soát thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản tại

26 20 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/05/2019, 08:27

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - LÊ VĂN HUÊ KIỂM SOÁT THANH TOÁN VỐN ĐẦUXÂY DỰNG BẢN TẠI KHO BẠC NHÀ NƢỚC TỈNH KON TUM TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ KẾ TOÁN Mã số: 60.34.03.01 Đà Nẵng, Năm 2019 Cơng trình hồn thành TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ,ĐHĐN Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS Trần Đình Khơi Ngun Phản biện 1:PGS.TS Hồng Tùng Phản biện 2: PGS.TS Huỳnh Đức Lộng Luận văn bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp thạc sĩ Kế toán họp Trường Đại học kinh tế,Đại học Đà Nẵng vào ngày 09 tháng năm 2019 thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm Thông tin-Học liệu,Đại học Đà Năng - Thư viện trường Đại học Kinh tế,ĐHĐN MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Cùng với hệ thống Kho bạc Nhà nước (KBNN) Việt Nam, từ năm 2000 KBNN Kon Tum Bộ Tài giao nhiệm vụ kiểm sốt, toán vốn đầu cho dự án đầu từ nguồn vốn NSNN nguồn vốn vay nước cho đầu xây dựng Xác định nhiệm vụ kiểm soát toán vốn đầu quan trọng, năm qua KBNN Kon Tum thực tốt vai trò trách nhiệm Tuy nhiên, trước phát triển đổi mạnh mẽ kinh tế, xu hướng hội nhập quốc tế, cơng tác kiểm sốt tốn vốn đầu xây dựng bộc lộ số điểm hạn chế bất cập nhiều khâu, từ khâu định phê duyệt dự án,sử dụng vốn đến việc kiểm soát toán, toán vốn đầu tư, tình trạng chồng chéo văn hướng dẫn dẫn đến việc sử dụng vốn hiệu chí gây lãng phí thất khơng nhỏ nguồn NSNN Thống kê năm từ 2015 - 2017 KBNN Kon Tum từ chối toán 2.433 hồ sơ với số tiền 6,6 tỷ đồng, góp phần tiết kiệm đáng kể cho NSNN Từ thành lập đến hệ thống KBNN tỉnh Kon Tum chưa báo cáo hay nghiên cứu khoa học lĩnh vực kiểm soát toán vốn đầu KBNN Kon Tum Xuất phát từ tầm quan trọng thực tiễn, với kinh nghiệm công tác thân kiến thức học tập, nghiên cứu trường, học viên lựa chọn đề tài "Kiểm soát toán vốn đầu xây dựng Kho bạc Nhà nước Kon Tum” với mongg muốn góp phần tìm hiểu sâu cơng tác qua KBNN Kon Tum để đóng góp phần cho ngành hoàn thành tốt nhiệm vụ thời gian tới Mục tiêu nghiên cứu Trên sở làm rõ vấn đề lý luận kiểm soát toán vốn đầu tư, luận văn nhằm đạt mục tiêu sau: - Phân tích, đánh giá thực trạng cơng tác kiểm sốt tốn vốn đầu XDCB nguồn NSNN qua KBNN Kon Tum giai đoạn 2015 - 2017 - Đề xuất số giải pháp chủ yếu mang tính khả thi nhằm nâng cao hiệu kiểm soát toán vốn đầu XDCB qua KBNN Kon Tum thời gian tới Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu luận văn công tác kiểm soát toán vốn đầu XDCB nguồn NSNN qua KBNN Kon Tum 3.2 Phạm vi nghiên cứu - Phạm vi thời gian: Nghiên cứu công tác kiểm soát toán vốn đầu XDCB giai đoạn 2015-2017 qua KBNN Kon Tum Phƣơng pháp nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu đề tài sử dụng phương pháp nghiên cứu chủ yếu gồm: Phương pháp định tính mơ tả, đối sánh, giải thích,quan sát,khám phá,và số phương pháp nghiên cứu khác Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Bố cục dự kiến luận văn Chƣơng 1: sở lý luận kiểm soát toán vốn đầu xây dựng qua Kho bạc Nhà nước Chƣơng 2: Thực trạng kiểm soát toán vốn đầu xây dựng từ Ngân sách Nhà nước Kho bạc Nhà nước Kon Tum Chƣơng 3: Giải pháp tăng cường kiểm soát toán vốn đầu từ Ngân sách Nhà nước Kho bạc Nhà nước Kon Tum Tổng quan tài liệu nghiên cứu Để thực đề tài “Kiểm soát toán vốn đầu xây dựng Kho bạc Nhà nước Kon Tum”, tác giả tham khảo luận văn nghiên cứu khoa học liên quan, cụ thể sau: Luận văn “Nâng cao hiệu kiểm soát tốn vốn đầu cơng qua Kho bạc Nhà nước Quận 7-Thành phố Hồ Chí Minh” Phạm Hồng Diệu (2016) Luận văn “Kiểm soát chi đầu xây dựng qua Kho bạc Nhà nước Hà Nội” Hà Thị Ngọc (2015) Luận văn “Hồn thiện cơng tác kiểm soát toán vốn đầu XDCB KBNN Đà Nẵng” Đoàn Kim Khuyên (2012) Các luận văn cơng trình khoa học giá trị, nhiên, cơng tác kiểm sốt tốn vốn đầu qua KBNN thường xuyên đổi theo yêu cầu chung trình cải cách quản lý tài cơng hội nhập kinh tế giới nên số vấn đề cần phải cập nhật, đồng thời, bên cạnh kết đáng ghi nhận, cơng tác kiểm sốt tốn vốn đầu từ NSNN qua KBNN Kon Tum tồn số hạn chế định sau gần 20 năm giao nhiệm vụ kiểm soát toán vốn đầu tư, chưa đề tài, nghiên cứu kiểm sốt toán vốn đầu KBNN Kon Tum, nên đề tài tập trung nghiên cứu “Kiểm soát toán vốn đầu xây dựng Kho bạc Nhà nước Kon Tum” CHƢƠNG SỞ LÝ LUẬN VỀ KIỂM SOÁT THANH TOÁN VỐN ĐẦUXÂY DỰNG BẢN QUA KHO BẠC NHÀ NƢỚC 1.1 TỔNG QUAN VỀ CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC CHO ĐẦUXÂY DỰNG BẢN 1.1.1 Những khái niệm a) Đầu công b) Dự án đầu công c) Vốn đầu công từ ngân sách nhà nước 1.1.2 Đặc điểm vốn đầu tƣ XDCB từ NSNN 1.1.3 Nguyên tắc quản lý vốn đầu tƣ công a) Nguyên tắc tuân thủ pháp luật b) Sử dụng vốn quy định, bảo đảm tiết kiệm, hiệu chống lãng phí, thất vốn c) Thực cơng khai, minh bạch trách nhiệm giải trình 1.1.4 Nội dung phân loại chi xây dựng từ ngân sách nhà nƣớc 1.2 KIỂM SOÁT THANH TOÁN VỐN ĐẦUXÂY DỰNG BẢN QUA KHO BẠC NHÀ NƢỚC 1.2.1 Khái niệm kiểm soát toán vốn đầuxây dựng qua Kho bạc Nhà nƣớc 1.2.2 Quy trình kiểm sốt tốn vốn đầu tƣ qua KBNN Bƣớc 1: Cán KSC tiếp nhận chứng từ, kiểm soát hồ sơ, chứng từ Bƣớc 2: Cán KSC kiểm soát dự toán (nhập chứng từ chương trình TABMIS) Bƣớc 3: Lãnh đạo Phòng KSC thực kiểm soát chứng từ giấy Bƣớc 4: Lãnh đạo KBNN kiểm soát hồ sơ chứng từ ký duyệt hồ sơ, chứng từ giấy Bƣớc 5: Cán KSC chuyển bút toán hệ thống TABMIS sang KTV bàn giao chứng từ giấy cho KTV Bƣớc 6: KTV tiếp nhận chứng từ giấy, thực kiểm tra định khoản, ký chứng từ giấy, đệ trình bút toán TABMIS đến Kế Toán trưởng (KTT), chuyển chứng từ giấy đến KTT Bƣớc 7: KTT Phụ trách Kế toán (gọi chung KTT) kiểm soát, phê duyệt bút toán TABMIS, ký chứng từ Bƣớc 8: KTV thực áp toán cho khách hàng Thủ quỹ chi tiền cho khách hàng theo quy trình chi tiền mặt Bƣớc 9: KTV tốn (TTV) thực chạy giao diện sang chương trình tốn liên ngân hàng (TTLNH), KTT phê duyệt chương trình TTLNH Bƣớc 10: KTV nhận lại chứng từ đóng dấu “KẾ TOÁN” lên liên chứng từ trả liên chứng từ cho cán KSC Bƣớc 11: Cán KSC tiếp nhận chứng từ, lưu 01 liên hồ sơ toán, trả 01 liên cho đơn vị giao dịch Thời hạn hồn thành quy trình giải hồ sơ: tối đa 03 ngày làm việc, Phòng KSC 02 ngày Phòng Kế tốn 01 ngày Thủ tục kiểm soát toán vốn đầu KBNN 1.2.3 Những rủi ro kiểm sốt VĐTtƣ XDCB • Nhóm rủi ro toán vốn đầu hồ sơ thủ tục pháp lý chưa đầy đủ • Nhóm rủi ro cán KSC không phát mẫu dấu chữ ký không chủ đầu • Nhóm rủi ro tốn vượt giá trị dự toán đầu duyệt, toán sai nguồn ngân sách duyệt cho dự án,sai khối lượng, hồ sơ không đảm bảo lôgic thời gian,hồ sơ hết hiệu lực • Nhóm rủi ro ý thức cán công chức(CBCC) thực hành vi vượt thẩm quyền tác nghiệp theo cách thức mạo hiểm,vi phạm đạo đức nghề nghiệp việc phát hồ sơ chưa đầy đủ không từ chối tốn, cố tình thực sai ngun tắc kiểm sốt tốn VĐT • Nhóm rủi ro lực chuyên môn cán chưa nghiên cứu kỹ chế sách nên kiểm sốt chi đòi hỏi đơn vị lưu hồ sơ không thuộc trách nhiệm KSC KBNN; • Rủi ro cán KBNN vi phạm quy trình nghiệp vụ kiểm sốt chi chuyển tiền vào tài khoản đơn vị hưởng sai với tài khoản ghi hợp đồng 1.2.4 Công tác giám sát kiểm soát toán vốn đầutừ ngân sách nhà nƣớc KẾT LUẬN CHƢƠNG Trong phần lý luận chung, đề tài làm sáng tỏ vấn đề dự án đầu công; đặc điểm nguyên tắc quản lý vốn đầu tư; nội dung phân loại chi XDCB từ NSNN Phần thứ hai chương 1, đề tài nêu quy trình,thủ tục kiểm sốt tốn vốn đầu qua KBNN; phân tích rủi ro kiểm sốt tốn vốn đầu cơng tác giám sát toán vốn đầu XDCB qua KBNN,làm sở cho việc phân tích đánh giá nguyên nhân kết kiểm soát toán VĐT qua KBNN thời gian qua CHƢƠNG THỰC TRẠNG KIỂM SOÁT THANH TOÁN VỐN ĐẦUXÂY DỰNG BẢN TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC TẠI KHO BẠC NHÀ NƢỚC KON TUM 2.1 TỔNG QUAN VỀ CHI ĐẦU TƢ XDCB TẠI KON TUM 2.1.1 Tình hình chi ngân sách cho đầu tƣ XDCB Kon Tum 2.1.2 Tình hình chi đầu tƣ XDCB Kon Tum Theo số liệu toán vốn đầu XDCB KBNN Kon Tum năm từ 2015-2017 chi đầu từ ngân sách chiểm từ 2737% bình quân 31,5% tổng chi NSNN 2.2 MƠI TRƢỜNG KIỂM SỐT LIÊN QUAN ĐẾN KIỂM SỐT THANH TOÁN VỐN ĐẦUTẠI KBNN KON TUM 2.2.1 cấu tổ chức phân công trách nhiệm liên quan kiểm soát toán vốn đầu tƣ 2.2.2 Các quy định chế tài kiểm sốt chi đầu tƣ cơng 2.3 THỰC TRẠNG KIỂM SOÁT THANH TOÁN VỐN ĐẦUTỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC TẠI KBNN KON TUM 2.3.1 Mục tiêu kiểm toán vốn đầu tƣ qua Kho bạc Nhà nƣớc Kon Tum 2.3.2 Nguyên tắc trách nhiệm kiểm soát toán vốn đầutừ NSNN qua KBNN Kon Tum 2.3.3 Quy trình kiểm sốt tốn VĐT KBNN Kon Tum a) Quy trình tốn trước, kiểm sốt sau b) Quy trình kiểm sốt trước,thanh tốn sau 2.3.4 Thơng tin phục vụ cơng tác kiểm sốt tốn VĐT cơng 2.3.5 Cơng tác giảm sát hoạt động tốn VĐTcơng 2.4 ĐÁNH GIÁ CHUNG CƠNG TÁC KIỂM SỐT THANH TỐN VỐN ĐẦUTỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC QUA KHO BẠC NHÀ NƢỚC KON TUM 2.4.1 Kết đạt đƣợc kiểm soát toán vốn đầu tƣ 2.4.2 Những hạn chế ngun nhân hạn chế cơng tác kiểm sốt toán VĐT KBNN Kon Tum a) Những hạn chế 10 b) Nguyên nhân hạn chế Nguyên nhân khách quan Nguyên nhân chủ quan KẾT LUẬN CHƢƠNG Trong chương luận văn trình bày khái quát tình hình KT-XH tỉnh Kon Tum tình hình đầu XDCB Kon Tum; hình thành phát triển KBNN Kon Tum, cấu tổ chức phân cơng trách nhiệm liên quan đến kiểm sốt tốn vốn đầu Đề tài phân tích chế tài áp dụng kiểm soát toán vốn đầu qua KBNN Kon Tum; phân tích đánh giá quy trình thực tế áp dụng cơng tác tổ chức thơng tin,kiểm sốt,giám sát q trình tốn vốn Đề tài sâu phân tích kết đạt giai đoạn 2015-2017, hạn chế cần khắc phục, phân tích đánh giá nguyên nhân khách quan, chủ quan ảnh hưởng,chi phối hạn chế, sở quan trọng để đề xuất giải pháp chương CHƢƠNG GIẢI PHÁP TĂNG CƢỜNG KIỂM SOÁT THANH TOÁN VỐN ĐẦUTỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC QUA KHO BẠC NHÀ NƢỚC KON TUM 3.1 CĂN CỨ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP 3.2 NHỮNG GIẢI PHÁP TĂNG CƢỜNG KIỂM SOÁT THANH TOÁN VỐN ĐẦUTẠI KHO BẠC NHÀ NƢỚC KON TUM 11 3.2.1 Hoàn thiện tổ chức máy, nâng cao lực, trình độ, phẩm chất đội ngũ cán làm cơng tác kiểm sốt tốn vốn đầu tƣ Nhiệm vụ kiểm soát toán vốn đầu XDCB phức tạp, chế kiểm soát, quản lý đầu XDCB qua nhiều tầng, nấc, nhiều cấp quản lý, Trong lực, trình độ chun mơn phận cán KSC hạn chế chưa đáp ứng yêu cầu quản lý tình hình Vì cán kiểm sốt tốn khơng phải nắm vững nghiệp vụ Kho bạc, mà phải kiến thức lĩnh vực XDCB, nắm bắt kịp thời thay đổi chế đầu xây dựng đấu thầu Mặt khác, thời gian qua nhiều luật liên quan đến đầu công sửa đổi như: Luật NSNN, Luật Đầu công, Luật Xây dựng, Luật Đấu thầu… Vì thế, Nghị định, Thơng văn hướng dẫn Chính phủ, Bộ, ngành thay đổi theo, nên yêu cầu cán kiểm soát chi KBNN phải cập nhật kiến thức mới, thông qua lớp đào tạo, bồi dưỡng chun mơn nghiệp vụ, kỹ kiểm sốt toán vốn đầu Việc nâng cao lực trình độ chun mơn sở sử dụng ứng dụng tin học, sử dụng máy móc thiết bị tiến tiến, đại phù hợp với trình độ quản lý KBNN Kon Tum cần quan tâm công tác đào tạo đào tạo lại cán cơng chức kiểm sốt chi, tổ chức lớp bồi dưỡng ngắn ngày, bồi dưỡng nâng cao trình độ cho cán KBNN theo hướng chuyên nghiệp, đủ tiêu chuẩn lực phẩm chất đạo đức để cán công chức nắm bắt yêu cầu, nhiệm vụ Bên cạnh việc đào tạo nâng cao trình độ cán kiểm soát chi, cần thiết phải 12 tăng cường phẩm chất đạo đức, tác phong người cán bộ, làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, yêu ngành, yêu nghề, tránh việc sách nhiễu, vụ lợi cá nhân Định kỳ, thực thi khảo sát đánh giá lực,và trình độ nhận thức chế độ sách mới, thực luân phiên, luân chuyển cán cán không đáp ứng yêu cầu qua đợt khảo sát hàng năm Quy trình kiểm sốt tốn rườm rà nhiều thời gian để xử lý Vì việc kiểm soát toán vốn đầu nên tập trung vào đầu mối phòng KSC Điều phù hợp với xu chung việc cải cách thủ tục hành chính,sắp xếp tinh gọn máy ứng dụng tiến khoa học vào quản lý Giữ vững kỷ luật, kỷ cương cơng tác kiểm sốt tốn vốn đầu tư, thường xuyên tổ chức học tập trao đổi nghiệp vụ tồn tỉnh nghiệp vụ kiểm sốt tốn vốn để thống thực hiện; ban hành sổ tay quản lý kiểm soát toán VĐT; cảnh báo rủi ro,cách phòng ngừa kiểm sốt tốn để cán công chức học tập vận dụng vào thực tiễn Thường xuyên phát động phong trào thi đua yêu nước, gắn với việc “Học tập làm theo gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh”, cần, kiệm, liêm, chính, chí cơng vơ giải cơng việc liên quan đến kiểm sốt tốn vốn đầu XDCB; thực tốt mười điều kỷ luật ngành văn minh, văn hóa nghề Kho bạc 3.2.2 Áp dụng công nghệ thông tin vào hoạt động kiểm soát, toán vốn đầu tƣ 13 Hiện nay, với tốc độ phát triển vũ bão công nghệ thơng tin việc ứng dụng cơng tác toán vốn đầu XDCB vấn đề cấp thiết Chương trình ĐTKB-LAN để quản lý đầu mạng diện rộng bộc lộ nhiều hạn chế cần phải khắc phục là: Chương trình chưa tổng hợp báo cáo cần thiết theo quy định Bộ Tài chính,dẫn đến phải chạy chương trình song hành chương trình THBC,cán phải nhập lại số liệu sau tốn vào chương trình THBC thời gian cơng sức; chương trình ĐTKB-LAN quản lý tổng mức đầu tư,dự toán,nhưng chưa theo dõi thời điểm toán hợp đồng,thời hạn toán hợp đồng thời hạn bảo lãnh số tiền tạm ứng để báo cho người sử dụng biết cần thiết,đây hạn chế mà chương trình chưa đáp ứng nhu cầu quản lý Do đó, cần bổ sung hồn thiện chương trình ĐTKB-LAN cách tích hợp chương trình báo cáo vào chương trình ĐTKB-LAN để khơng thời gian nhập liệu vào chương trình THBC; thiết kế bổ sung phần theo dõi hợp đồng dự án theo dõi số lần toán,thời điểm toán,thời hạn toán thời hạn bảo lãnh tạm ứng, đáp ứng nhu cầu quản lý kiểm soát toán theo hợp đồng Chương trình TABMIS hệ thống thông tin ngân sách Kho bạc sử dụng tồn quốc dùng để hạch tốn kế toán,theo dõi quản lý quỹ ngân sách nhà nước cấp;chương trình ĐTKB-LAN chạy riêng cho Kho bạc tỉnh phục vụ quản lý kiểm soát toán vốn đầu tư,chương trình mục tiêu Vì ,để giảm thời gian thao tác chương trình cần thiết kế chương trình ĐTKB-LAN nhập số tốn cần chạy giao diện sang 14 chương trình TABMIS mà không cần phải nhập lại số liệu; số dự tốn quan tài nhập vào TABMIS cần cán KSC chạy giao diện để đẩy từ TABMIS sang chương trình ĐTKBLAN để đưa vào KHV dự án tương ứng,như tiết kiệm nửa thời gian nhập liệu tránh sai sót chứng từ phải nhập vào chương trình 3.2.3 Tăng cƣờng cơng tác kiểm tra, kiểm sốt nội Cán làm cơng tác kiểm soát toán vốn đầu KBNN Kon Tum cần tổ chức kiểm tra định kỳ đột xuất chủ đầu tình hình thực dự án, kiểm tra sử dụng vốn tạm ứng, kiểm tra việc chấp hành chế độ, sách tài tình hình quản lý sử dụng vốn đầu tư; tổ chức kiểm tra khảo sát thực tế trường thi cơng nhằm nắm bắt tình hình thi công tiến độ giải ngân để phối hợp với chủ đầu tháo gỡ vướng mắc Phát khó khăn vướng mắc phát sinh vượt thẩm quyền, cán KBNN Kon Tum kịp thời báo cáo xin ý kiến đạo KBNN, UBND tỉnh Việc kiểm tra này cần thiết, hầu hết chủ đầu thường chậm trễ việc tập hợp hồ sơ thủ tục toán, toán vốn đầu tư, nhiều dự án thi công chậm chễ,nên công tác kiểm tra KBNN nhằm đảm bảo việc chi tiêu mục đích, đối tượng, tiết kiệm hiệu quả, góp phần thúc đẩy nhanh tiến độ thực dự án,đẩy nhanh việc hoàn thành hồ sơ nghiệm thu toán mang đến Kho bạc để giải ngân tiến độ Lãnh đạo phòng KSC cần bố trí cơng tác kiểm tra chéo thường xuyên, đảm bảo hồ sơ toán cán cán khác kiểm tra lần 15 Thanh tra KBNN Kon Tum tăng cường tra, kiểm tra tiến trình cấp phát vốn đầu theo kế hoạch vốn năm, bao gồm: cấp phát tạm ứng, thu hồi tạm ứng cấp phát tốn khối lượng hồn thành, kiểm tra tiêu chuẩn định mức, hồ sơ thủ tục toán … Tăng cường kiểm tra báo cáo tình hình tốn vốn đầu để đánh giá phân tích tình hình giải ngân,tình hình tạm ứng tốn khối lượng hồn thành,kịp thời báo cáo đề xuất kiến nghị với UBND tỉnh, Bộ ngành dự án chậm giải ngân,hoặc số dư tạm ứng lớn,thời gian hạn chưa thu hồi để quan thẩm quyền biện pháp xử lý 3.2.4 Kiểm sốt chặt chẽ vốn tạm ứng, thu hồi tạm ứng góp phần nâng cao hiệu sử dụng vốn ngân sách nhà nƣớc Cán kiểm soát chi KBNN Kon Tum cần thực tốt nhiệm vụ quản lý, kiểm soát toán vốn đầu tư, thực kiểm soát tốn vốn đầu quy trình chế độ hành Nhà nước Nhiệm vụ kiểm soát tốn vốn đầu cơng đoạn cuối q trình đầu tư, sai sót trình chuẩn bị đầu thực đầu tập trung quan KBNN Nên, cán KBNN kiểm soát chặt chẽ mức tạm ứng, thời gian thu hồi ứng, mức thu hồi tạm ứng kỳ theo hợp đồng kinh tế chủ đầu nhà thầu Cán KBNN theo dõi số tạm ứng đôn đốc chủ đầu toán thu hồi tạm ứng, tổ chức kiểm tra, giám sát đảm bảo quản lý chặt chẽ, an toàn hiệu vốn tạm ứng thu hồi vốn tạm ứng kịp thời qua lần toán khối lượng hoàn thành Các khoản vốn tạm ứng xây lắp chậm thu hồi thời hạn tháng kể từ thời điểm phải thực khối lượng theo tiến độ ghi hợp đồng, phải văn đơn đốc, đề nghị Chủ đầu thực 16 thu hồi vốn ứng nhà thầu để hoàn trả vốn tạm ứng cho NSNN yêu cầu tổ chức tín dụng phát hành bảo lãnh thực nghĩa vụ bảo lãnh theo quy định Đối với Chủ đầu trách nhiệm xác định mức tạm ứng thu hồi vốn tạm ứng hợp lý, tạo điều kiện tài cho nhà thầu thực gói thầu theo tiến độ; đồng thời, chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, chứng từ để toán tạm ứng vốn đầu tư, chủ động phối hợp với quan KBNN để quản lý, kiểm soát chặt chẽ việc sử dụng vốn tạm ứng thu hồi vốn tạm ứng lần nhà thầu Việc quy định mức tạm ứng tối thiểu quy định mức tạm ứng tối đa không kế hoạch vốn năm gói thầu cần thiết,trong khung quy định mức tạm ứng trên, chủ đầu trách nhiệm thương thảo thoả thuận mức tạm ứng cụ thể với nhà thầu đảm bảo thu hồi hết tạm ứng toán đạt đến 80% giá trị hợp đồng (gồm tạm ứng tốn khối lượng hồn thành) Cần quy định rõ thời gian nghiệm thu lần thời hạn hoàn thành hồ sơ để mang đến quan toán vốn,tránh tình trạng số cơng trình nghiệm thu xong khơng tốn để thu hồi tạm ứng(nghiệm thu xong ngâm hồ sơ chủ đầu tư) Khi toán chủ đầu nhà thầu bổ sung phụ lục hợp đồng để hợp lý số lần toán thời điểm toán Để xử lý vấn đề cần quy định chủ đầu không bổ sung thay đổi số lần toán,thời điểm toán ký hợp đồng nhằm ngăn chặn việc chậm làm thủ tục toán,chậm thu hồi tạm ứng trừ trường hợp bất khả kháng thiên tai,hỏa hoạn,chiến tranh nhiệm vụ phát sinh nhà nước giao cho chủ đầu ảnh hưởng đến dự án; lại thay đổi hợp đồng bị 17 phạt chậm hợp đồng theo thời điểm lần quy định rõ hợp đồng, mức phạt số thuế giá trị gia tăng phải nộp nghiệm thu toán theo hợp đồng lãi hạn cho số ngày chậm tốn tính giá trị khối lượng phải toán hợp đồng 3.2.5 Đẩy mạnh kiểm sốt tốn khối lƣợng hồn thành,tránh dồn toán vào cuối năm gây áp lực kiểm soát toán nguy rủi ro cho cán KBNN; hạn chế tối đa việc chi chuyển nguồn dự án đầu tƣ KBNN kiểm soát tốn khối lượng hồn thành theo tiến độ kế hoạch vốn cấp thẩm quyền định Việc toán vốn đầu cần thực tiến độ thời gian ghi hợp đồng, qua khắc phục việc dồn hồ sơ toán khối lượng thời điểm cuối năm (31/12 31/01 năm sau), giảm tải việc kiểm soát chi cuối năm quan KBNN,và phù hợp với cách quản lý vốn đầu XDCB theo kế hoạch vốn trung hạn,tránh nguy khối lượng lớn hồ sơ phải giải gấp dễ dẫn đến bỏ qua cơng đoạn kiểm sốt cán KBNN,nguy rủi ro tăng cao.KBNN Kon Tum cần tham mưu cho UBND tỉnh tập trung giải kịp thời khó khăn vướng mắc toán vốn đầu tư, thực cấu lại đầu dự án xây dựng, trước tiên cần cấu lại vốn đầu hàng năm để toán nợ đọng cho dự án hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng chưa bố trí đủ vốn, dự án chuyển tiếp khả hồn thành năm, dự án cần thiết, cấp bách, dự án khắc phục thiên tai chế quy định rõ việc KBNN từ chối toán vốn dự án ghi kế hoạch đầu hồ sơ dự án lại phê 18 duyệt năm kế hoạch, việc nguyên nhân gây chậm trễ thực đầu (có kế hoạch hồ sơ thủ tục chưa đầy đủ,nên chậm đấu thầu, chậm khởi công dẫn đến thực kế hoạch đầu công chậm) Nghiêm cấm việc nghiệm thu chậm làm hồ sơ toán với KBNN Trong hợp đồng quy định rõ số lần toán,thời điểm toán nên nghiệm thu xong phải mang hồ sơ đến KBNN để tốn khơng “ ngâm” hồ sơ chủ đầu tư,không bổ sung phụ lục hợp đồng thay đổi lần thời gian toán khơng lý bất khả kháng; giao cho KBNN thực phạt chậm hợp đồng chủ đầu đến tốn vốn Trong q trình kiểm sốt tốn vốn, KBNN cần cơng bố cơng khai danh sách chủ đầu tư, nhà thầu vi phạm quy định nghiệm thu, tốn khối lượng hồn thành Để sở xử lý chủ đầu nhà thầu,cần bổ sung thay đổi Nghị định 192/NĐ-CP quy định KBNN xử phạt Chủ đầu tư, Ban quản lý dự án, nhà thầu hành vi vi phạm quy định nghiệm thu, chậm lập hồ sơ toán thu hồi tạm ứng, tốn khối lượng hồn thành tốn cơng trình,trừ lý khách quan bất khả kháng thiên tai,chiến tranh Việc chi chuyển nguồn thực dự án cấp bách, bất khả kháng thiên tai, bão lũ xảy lý khách quan chưa thể triển khai nên phải chuyển nguồn sang năm sau; nghiêm cấm việc chuyển nguồn không đối tượng, khơng nội dung chương trình dự án phép chuyển sang năm sau thời hạn chuyển nguồn quy định,cơ quan chủ quản kiểm điểm phê bình chủ đầu khơng thực hết KHV năm mà không 19 phải bất bất khả kháng; cần thiết điều chỉnh thay đổi chủ đầu Bổ sung chế quy định rõ KBNN từ chối toán hồ sơ mang đến toán vốn đầu mà dự án dự toán cơng trình phê duyệt năm kế hoạch, theo điều thơng 08/TT-BTC ngày 18/01/2016 Bộ Tài Quy định quản lý,thanh toán vốn đầu quy định việc thẩm tra phân bổ vốn đầu tư,đối với dự án khởi cơng định đầu phải phê duyệt trước ngày 31/10 năm trước năm kế hoạch Thực tế thủ tục đầu phức tạp,từ Quyết định đầu đến phê duyệt dự toán,phê duyệt kế hoạch tổ chức đấu thầu,thương thảo hợp đồng nhiều thời gian Do cần bổ sung thêm quy định dự án phân bổ vốn đầu để khởi cơng định đầu dự tốn cấp thẩm quyền phê duyệt trước ngày 31/10 năm trước năm kế hoạch KBNN không tốn vốn chủ đầu khơng thực quy định trừ dự án cấp bách,đặc biệt theo quy định Chính phủ Đối với tốn vốn đầu xây dựng hồn thành: Các Bộ, ngành địa phương, chủ đầu cần nghiêm túc thực Chỉ thị 27/CT-TTg ngày 27/12/2013 Thủ tướng Chính phủ việc đẩy mạnh cơng tác tốn vốn đầu dự án hồn thành sử dựng vốn NSNN,Thông 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 Bộ Tài quy định tốn dự án hồn thành thuộc nguồn vốn NSNN Thông số 64/2018/TT-BTC sửa đổi bổ sung Thông 09; xử lý dứt điểm toán dự án thiếu hồ sơ; làm rõ trách nhiệm người đứng đầu quan, đơn vị thực nghiêm chế tài để xử lý dự án chậm toán Hiện UBND tỉnh thành lập ban đạo toán dự án đầu hồn thành,đơn 20 đốc chủ đầu bước đầu kết Tuy nhiên cần đạo rà soát tất dự án đầu hoàn thành dự án dừng thực vĩnh viễn để thực toán hợp đồng với bên toán với NSNN,tổ chức thu hồi chi phí bất hợp lý,thanh toán thừa so với toán duyệt Thực nghiêm chủ trương khơng bố trí dự án cho chủ đầu điều chỉnh chủ đầu chủ đầu chậm trễ thực lập hồ sơ toán dự án hoàn thành Tăng cường chế tài xử phạt chủ đầu chậm nộp báo cáo toán dự án hoàn thành làm ảnh hưởng đến việc quản lý vốn đầu Nhà nước, việc quy định xử phạt phải đủ sức răn đe chủ đầu nhà thầu Quy định rõ trách nhiệm chủ đầu người định đầu việc tốn vốn đầu xây dựng hồn thành; ràng buộc chặt chẽ nhà thầu việc hoàn thiện hồ sơ tốn, chịu trách nhiệm tính xác số liệu, tài liệu liên quan cơng tác toán dự án đầu hồn thành Thực cơng khai danh sách chủ đầu tư, ban quản lý dự án vi phạm thời gian lập báo cáo toán chậm so với thời gian quy định để quan thẩm quyền làm sở xử lý hành chủ đầu 3.2.6 Hoàn thiện chế tài đủ mạnh để quản lý chặt chẽ vốn đầutừ khâu lập dự án,thẩm định phê duyệt dự toán,đấu thầu; bổ sung chế tài Nghị định 192 xử phạt vi phạm hành lĩnh vực Kho bạc Công tác vấn lập dự án, thẩm định phê duyệt dự án đầu tư, thiết kế dự toán; thẩm định, phê duyệt thiết kế, tổng dự toán cấp thẩm quyền chưa trọng đến chất lượng,khối lượng 21 dẫn đến chất lượng thấp cơng trình nhiều sai sót từ khâu lập phê duyệt dẫn đến nguy thất lãnh phí Báo cáo kết Kiểm toán hàng năm rõ sai phạm này,thất lãnh phí vốn đầu cơng diễn khắp nơi chủ yếu tập trung khâu thiết kế, lập dự toán sai tính tốn khối lượng định mức; chức thẩm định quan nhà nước chưa phát huy mức,còn thiếu chặt chẽ qua loa công tác thẩm định phê duyệt Từ việc phê duyệt dự án, dự tốn sai sót khối lượng,định mức nguy thất thoát lãng phí lớn,điều dẫn đến sai sót tổ chức đấu thầu với hành vi thông thầu,hoặc quân xanh quân đỏ, thông báo đấu thầu công khai rộng rãi lại không bán hồ sơ rộng rãi Những hành vi sai phạm gây nên thất thoát lãng phí đầu XDCB mà Kiểm tốn Nhà nước Khu vực XII thu hồi nộp ngân sách nhà nước năm gần Do đó, cần thiết phải nâng cao chất lượng công tác lập thẩm định thiết kế dự toán Nâng cao trách nhiệm quản lý nhà nước đới với công tác thẩm định chuyên ngành trước trình duyệt dự án Quy định rõ trách nhiệm Sở chuyên ngành chịu trách nhiệm khối lượng định mức thẩm định dự án Nếu tra kiểm tra xuất toán sai khối lượng định mức đầu cán thẩm định Sở chuyên ngành phải chịu trách nhiệm trước pháp luật để thất lãng phí xảy Đối với quan, tổ chức vấn lập dự án dự tốn,nếu cố tình nâng khống khối lượng,sai định mức để nâng giá trị cơng trình,đã bị quan tra kiểm tốn xuất tốn cơng trình cần chế tài đủ mạnh phạt vi phạm hành với 22 số tiền bị thu hồi; cấm không tham gia lập dự án đầu khác thời gian định Về công tác đấu thầu cần nâng cao chất lượng công tác đấu thầu: Trên giới nay, phương thức giao thầu chủ yếu thông qua đấu thầu xây dựng Đấu thầu yêu cầu cạnh tranh nhà thầu việc đưa phương án thi công hiệu quả, giá bỏ thầu cạnh tranh Áp dụng nghiêm túc, khách quan nguyên tắc, điều kiện đấu thầu vào thực tế đem lại hiệu lớn kinh tế -xã hội Thực tế nước ta cho thấy, việc áp dụng đấu thầu nhiều bất cập Những trường hợp thực sai công tác tổ chức đầu thầu ngang nhiên xảy Do cần nâng cao chất lượng đấu thầu để hạn chế tượng tiêu cực Để thực điều này, cần nâng cao công tác vấn đấu thầu xây dựng, phải đảm bảo sản phẩm vấn đáp ứng yêu cầu chất lượng, kĩ thuật mà mục tiêu dự án đề Kiểm sốt chặt chẽ chế tài từ khâu bán hồ sơ mời thầu phải đảm bảo cơng khai,rộng rãi theo quy định gói thầu,ngăn chặn tình trạng khép kín từ khâu lập,phê duyệt dự án, đấu thầu,tổ chức thi công Cần nâng cao trách nhiệm chủ đầu việc giám sát chất lượng,khối lượng toán Hiện chủ đầu tư,qua tra kiểm toán phát phải nộp ngân sách,giảm chi chủ đầu phối hợp nhà thầu thực theo kết luận kiểm tốn ,nhưng chủ đầu khơng bị xử lý kỷ luật hình cho hành vi để thất ,lãng phí Nếu khơng tra,kiểm tốn phát thất lãng phí khơng thu hồi Rõ ràng sử dụng ngân sách gây lãng phí thất thốt,thậm chí tham nhũng 23 khơng bị xử lý đến tra,kiểm tra phát thu hồi nộp lại ngân sách xong Vì cần quy định rõ trách nhiệm chủ đầu tư,phải chịu trước pháp luật hình thức kỷ luật hành chính,hình cho trường hợp mức nghiêm minh tính răn đe để ngăn chặn thất thoát dự án đầu tư,nếu thu hồi nộp ngân sách xong,chủ đầu khơng bị chế tài xử lý thiết nghĩ việc thất lãng phí xảy nhiều nơi nhiều ngành nhiều cấp Đối với tổ chức vấn giám sát khối lượng,chất lượng cần chế tài xử phạt hành tương đương với số tiền mà quan kiểm toán, tra thu hồi đồng thời nghiêm cấm tham gia dự án khác thời hạn định xử lý hình mức sai phạm định để răn đe 24 KẾT LUẬN CHƢƠNG Chương đề tài đề giải pháp tăng cường kiểm soát toán vốn đầu từ NSNN qua KBNN Kon Tum Căn định hướng chiến lượt phát triển ngành KBNN Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, sở kết đạt được,hạn chế nguyên nhân hạn chế phân tích chương 2, nội dung quan trọng chương đề nhóm giải pháp nhằm tăng cường cơng tác kiểm sốt tốn vốn đầu KBNN Kon Tum Đây giải pháp quan trọng tính khả thi cao, giải pháp mang tính nội ngành KBNN nói chung KBNN Kon tum nói riêng triển khai thời gian tới; bên cạnh nhóm giải pháp liên quan đến hồn thiện văn quy phạm pháp luật để xây dựng chế tài chặt chẽ hơn,có tính răn đe,phòng ngừa rủi ro thất thoát quản lý dự án đầu XDCB sử dụng vốn NSNN./ ... nên đề tài tập trung nghiên cứu Kiểm soát toán vốn đầu tư xây dựng Kho bạc Nhà nước Kon Tum” CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KIỂM SOÁT THANH TOÁN VỐN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG CƠ BẢN QUA KHO BẠC NHÀ NƢỚC 1.1 TỔNG... KIỂM SOÁT THANH TOÁN VỐN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG CƠ BẢN QUA KHO BẠC NHÀ NƢỚC 1.2.1 Khái niệm kiểm soát toán vốn đầu tƣ xây dựng qua Kho bạc Nhà nƣớc 1.2.2 Quy trình kiểm sốt toán vốn đầu tƣ qua KBNN... vốn đầu tư, thực kiểm soát toán vốn đầu tư quy trình chế độ hành Nhà nước Nhiệm vụ kiểm soát toán vốn đầu tư công đoạn cuối trình đầu tư, sai sót q trình chuẩn bị đầu tư thực đầu tư tập trung quan
- Xem thêm -

Xem thêm: Kiểm soát thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản tại , Kiểm soát thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản tại

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn