Kiểm soát nội bộ thu, chi tại quỹ bảo vệ và phát triển rừng tỉnh kon tum

26 35 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/05/2019, 08:27

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ NGUYỄN THỊ THỦY TIÊN KIỂM SOÁT NỘI BỘ THU, CHI TẠI QUỸ BẢO VỆ PHÁT TRIỂN RỪNG TỈNH KON TUM TĨM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ KẾ TỐN Mã số: 60.34.03.01 Đà Nẵng - 2019 Cơng trình hồn thành TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ, ĐHĐN Ngƣời hƣớng dẫn KH: PGS.TS Nguyễn Công Phƣơng Phản biện 1: PGS.TS Đường Nguyễn Hưng Phản biện 2: TS Nguyễn Ngọc Tiến Luận văn bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ Kế toán họp Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng vào ngày 10 tháng năm 2019 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm Thông tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng - Thư viện trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Mọi tổ chức hay cá nhân mong muốn hoạt động đơn vị đạt hiệu Tuy nhiên, luôn tiềm ẩn rủi ro yếu sai phạm nhà quản lý hay đội ngũ nhân viên gây làm thiệt hại, làm giảm hiệu hoạt động tổ chức Vì vậy, đòi hỏi người phải chung tay xây dựng hệ thống kiểm soát nội vững mạnh, biện pháp quan trọng góp phần đẩy lùi nguy rủi ro xảy Hệ thống kiểm soát nội giúp ngăn ngừa, phát sai phạm yếu kém, giảm thiểu tổn thất, nâng cao hiệu nhằm giúp tổ chức đạt mục tiêu Đồng thời khái niệm KSNB khối đơn vị nghiệp mẻ, nghiên cứu chủ yếu thực doanh nghiệp Trong đó, đơn vị thuộc khu vực công, công tác nghiên cứu xây dựng hệ thống KSNB chưa Nhà nước thân đơn vị thật quan tâm Các nhà quản lý khu vực công thường dựa quy định pháp luật, kinh nghiệm cá nhân để hành xử nhìn tổng qt có hệ thống cơng tác kiểm sốt Ngồi ra, việc thiếu kỹ phân tích từ mục tiêu, rủi ro đến hoạt động kiểm soát dẫn đến tổn hao nguồn lực vào thủ tục kiểm sốt khơng cần thiết lại để lọt rủi ro quan trọng Một hệ thống KSNB hữu hiệu góp phần hạn chế tối đa rủi ro phát sinh trình hoạt động đơn vị, giảm thiểu sai sót xảy ra, đảm bảo hồn thành mục tiêu đề với hiệu tốt Quỹ Bảo vệ Phát triển rừng tỉnh Kon Tum tổ chức tài Nhà nước trực thuộc UBND tỉnh Kon Tum; thực nhiệm vụ chủ yếu thu uỷ thác tiền dịch vụ môi trường rừng đơn vị sử dụng dịch vụ môi trường rừng chi trả cho chủ rừng tổ chức, cá nhân, hộ gia đình, cộng đồng dân cư thơn có cung ứng dịch vụ mơi trường rừng nhằm tăng cường công tác quản lý, bảo vệ phát triển rừng Ngoài ra, Quỹ Bảo vệ Phát triển rừng tỉnh Kon Tum thực nhiệm vụ thu tiền trồng rừng thay dự án chuyển mục đích sử dụng đất lâm nghiệp có rừng sang mục đích khác để chi cho hoạt động trồng lại rừng thay địa bàn tỉnh theo định UBND tỉnh Kon Tum Chính sách chi trả DVMTR giúp đầu tư phục hồi trì giá trị hệ sinh thái rừng để cung cấp cho bên sử dụngnó Do đó, chế để kết nối bảo đảm công bên hưởng lợi từ rừng bên trì lợi ích Cơ chế chi trả dịch vụ người sử dụng lợi ích việc bảo vệ rừng với người trực tiếp bảo vệ rừng thiết lập, vận hành phát huy hiệu mơi trường, xã hội kinh tế, góp phần cụ thể hóa chủ trương xã hội hóa nghề rừng Đảng, Chính phủ, ngăn chặn nạn suy thối chất lượng rừng tự nhiên lại, ứng phó với biến đổi khí hậu Với việc áp dụng chế tài đơn vị nghiệp cơng lập lĩnh vực nghiệp kinh tế nghiệp khác, Quỹ Bảo vệ Phát triển rừng xây dựng chế tự chủ theo Nghị định 141/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 Chính phủ với hoạt động thu, chi ngày phức tạp, chế tự chủ giao ngày cao Để sách chi trả dịch vụ môi trường rừng (DVMTR) ngày khẳng định hiệu cơng tác quản lý, bảo vệ phát triển rừng địa bàn tỉnh Kon Tum.Vấn đề kiểm tra, kiểm soát quan trọng cần thiết việc quản lý vận hành tốt hoạt động Quỹ Bảo vệ Phát triển rừng tỉnh Kon Tum Vì vậy, tơi chọn đề tài “Kiểm soát nội thu, chi Quỹ Bảo vệ Phát triển rừng tỉnh Kon Tum” để nghiên cứu Từ đó, giúp nhà quản lý tránh sai sót, xây dựng hệ thống KSNB tốt Mục tiêu nghiên cứu Nghiên cứu nhằm tìm hiểu thực trạng KSNB thu, chi đơn vị nghiệp Quỹ bảo vệ phát triển rừng tỉnh Kon Tum; qua nhận diện tồn đề xuất số giải pháp hồn cơng tác KSNB khoản thu, chi Quỹ bảo vệ phát triển rừng tỉnh Kon Tum Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu công tác KSNB khoản thu, chi Quỹ bảo vệ phát triển rừng tỉnh Kon Tum Phạm vi nghiên cứu: Tập trung vào kiểm soát khoản thu, chi khoảng thời gian từ năm 2015-2017 Các nội dung nghiên cứu khn khổ lý thuyết kiểm sốt nội đơn vị nghiệp công lập, tập trung vào khía cạnh: mơi trường kiểm sốt, đánh giá rủi ro, hoạt động kiểm soát hoạt động giám sát Phƣơng pháp nghiên cứu Luận văn sử dụng phương pháp quan sát, tiếp cận thu thập thông tin, phương pháp mơ tả tổng hợp, phân tích, đối chiếu với thực tế, chứng minh làm rõ vấn đề từ đưa giải pháp Ý nghĩa thực đề tài Kết thực đề tài giúp cho tác giả sâu nghiên cứu hiểu rõ kiểm soát nội bộ, kế thừa vấn đề lý luận hệ thống kiểm soát nội nộ khu vực công rút học kinh nghiệm tổ chức hệ thống kiểm sốt nộ lĩnh vực cơng Trên sở lý luận kiểm soát nội khu vực công nghiên cứu, thực trạng KSNB thu, chi Quỹ Bảo vệ Phát triển rừng tỉnh Kon Tum, giúp cho đơn vị chủ động phòng ngừa, ngăn chặn sai phạm, nhận diện kiểm soát rủi ro Đồng thời đề giải pháp hồn thiện hệ thống kiểm sốt nội Quỹ Bảo vệ Phát triển rừng tỉnh Kon Tum Từ nâng cao hiệu hoạt động đơn vị Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ KIỂM SOÁT NỘI CÁC KHOẢN THU, CHI TRONG ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP 1.1 TỔNG QUAN VỀ KIỂM SOÁT NỘI BỘ 1.1.1 Định nghĩa kiểm soát nội INTOSAI (International Organization of Supreme Audit Institution) tổ chức quan kiểm toán tối cao diễn đàn để kiểm toán viên nhà nước tồn giới trao đổi vấn đề quan tâm cập nhật tiến chuẩn mực kiểm toán quy định nghề nghiệp khác, thông lệ tốt 1.1.2 Mục tiêu KSNB Ở khu vực cơng mục tiêu kiểm sốt nội thường liên quan đến hoạt động công cộng lợi ích cộng đồng Các mục tiêu phải hướng đến hoạt động tổ chức Kiểm soát nội q trình khơng thể thiếu nhằm đạt mục tiêu theo hướng dẫn Intosai + Mục tiêu hoạt động + Mục tiêu báo cáo + Mục tiêu tuân thủ + Mục tiêu quản lý nguồn lực 1.1.3 Các yếu tố cấu thành kiểm soát nội Nguyễn Thị Thu Hậu (2014) với đề tài “ Hồn thiện hệ thống kiểm sốt nội trường Đại học Bạc Liêu” nghiên cứu dựa tảng báo cáo COSO, phận cấu thành hệ thống KSNB theo INTOSAI ((2013) gồm thành phần Mơi trường kiểm sốt, đánh giá rủi ro, hoạt động kiểm sốt, thơng tin truyền thơng, Giám sát a Mơi trường kiểm sốt Các nhân tố mơi trường kiểm sốt bao gồm: + Liêm giá trị đạo đức + Năng lực nhân viên + Triết lý quản lý phong cách lãnh đạo + Cơ cấu tổ chức + Chính sách nhân + Cơng tác kế hoạch b Đánh giá rủi ro Trong hoạt động tổ chức việc đánh giá rủi ro q trình nhận diện phân tích việc có liên quan tạo nên rủi ro xảy ảnh hưởng đến việc đạt mục tiêu đơn vị, việc phân tích đánh giá rủi ro để thu hẹp vào rủi ro chủ yếu Qua đó, xác định biện pháp giải thích hợp để đối phó Đánh giá rủi ro bao gồm là: Nhận dạng rủi ro, đánh giá rủi ro, xác định biện pháp đối phó rủi ro c Hoạt động kiểm sốt Hoạt động kiểm sốt sách thủ tục đối phó rủi ro đảm bảo đạt mục tiêu, nhiệm vụ đơn vị Để đạt hiệu quả, hoạt động kiểm soát phải phù hợp, quán thời kỳ, dễ hiểu, đáng tin cậy liên hệ trực tiếp đến mục tiêu kiểm sốt Hoạt động kiểm sốt có mặt xun suốt tổ chức, mức độ chức Hoạt động kiểm soát bao gồm kiểm soát phòng ngừa phát rủi ro d Thơng tin truyền thông Thông tin tổ chức nghiên cứu nhằm phục vụ cho trình định điều khiển hoạt động đơn vị Như tin tức trở thành thơng tin mà phải đáp ứng u cầu: Chính xác, kịp thời, đầy đủ hệ thống, bảo mật, thông tin cung cấp qua hệ thống thơng tin e Giám sát Giám sát q trình mà nhà quản lý đánh giá chất lượng hoạt động kiểm soát Giám sát phải xác định KSNB có vận hành thiết kế có cần thiết phải sửa đổi cho phù hợp với giai đoạn không Để đạt kết quả, cần phải thực hoạt động giám sát thường xuyên định kỳ 1.2 THU, CHI CỦA ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP VA SỰ CẦN THIẾT CỦA KIỂM SOÁT THU, CHI 1.2.1 Phân loại đơn vị nghiệp có thu Đơn vị nghiệp có thu tổ chức quan Nhà nước có thẩm quyền thành lập để thực hoạt động nghiệp, không nằm ngành sản xuất cải vật chất Đơn vị nghiệp thực nhiệm vụ trị giao quan Nhà nước có thẩm quyền định thành lập Trong q trình hoạt động nghiệp có thu nhà nước cho phép thu hoạt động dịch vụ hay loại phí để bù đắp phần tồn chi phí hoạt động, tăng thu nhập cho cán bộ, công chức bổ sung tái tạo chi phí hoạt động thường xuyên đơn vị Phân loại đơn vị nghiệp Theo Nghị định 141/2016/NĐ- CP Thông tư 145/2017/TTBTC Căn vào mức tự đảm bảo kinh phí hoạt động thường xuyên, đơn vị nghiệp phân loại sau : - Đơn vị tự đảm bảo chi thường xuyên chi đầu tư : - Đơn vị tự đảm bảo chi thường xuyên - Đơn vị tự đảm bảo phần chi thường xuyên - Đơn vị nhà nước bảo đảm chi thường xuyên 1.2.2 Đặc điểm hoạt động đơn vị nghiệp có thu - Do quan nhà nước có thẩm quyền thành lập quản lý - Trong trình hoạt động phép thu nguồn thu nhà nước quy định để đảm bảo phần tồn phần chi phí hoạt động - Nhằm cung cấp dịch vụ cơng cho xã hội khơng mục đích lợi nhuận 1.2.3 Quản lý tài đơn vị nghiệp công lập Quản lý nguồn thu: Quản lý nguồn thu đòi hỏi đơn vị phải thu đúng, thu đủ đủ theo định mức, tiêu chuẩn nhà nước quy định, không lạm thu, bỏ sót nguồn thu Quản lý khoản chi: Cơng tác quản lý chi đơn vị nghiệp yêu cầu phải nắm rõ quy định nhà nước, phát kịp thời khoản chi vượt định mức, không nội dung, nâng cao hiệu khoản chi Quản lý tài sản: Quản lý tài sản để phòng tránh mát, sử dụng sai mục đích… Quản lý tài sản đòi hỏi phải có phối hợp, phân công nhiệm vụ phận để ln có so sánh đối chiếu… Quản lý sử dụng quỹ: Việc quản lý quỹ phải đảm bảo cho quỹ trích lập theo chế độ quy định, sử dụng mục đích có hiệu Cơ chế tài chính: Cơ chế tự chủ đơn vị nghiệp công lập lĩnh vực nghiệp kinh tế kinh tế khác theo Nghị định 141/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 Chính phủ 1.2.4 Sự cần thiết kiểm sốt HTKSNB hữu hiệu giúp cho nhà quản lý điều hành tốt hoạt động đơn vị, ngược lại HTKSNB hiệu khiến cho công tác quản lý, điều hành gặp khó khăn, dẫn đến việc kiểm soát hoạt động đơn vị Chính HTKSNB đóng vai trò quan trọng công tác quản lý đơn vị 1.3 KIỂM SOÁT NỘI BỘ THU, CHI TRONG ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP 1.3.1 Mục tiêu kiểm soát Mục tiêu kiểm soát đơn vị nghiệp: - Đảm bảo độ tin cậy trung thực thông tin; - Đảm bảo tuân thủ luật pháp quy định hành; - Bảo vệ tài sản đơn vị; - Đảm bảo hiệu hoạt động lực quản lý Thông qua việc kiểm tra hoạt động đơn vị, phận kiểm toán nội có đủ tầm nhìn để đánh giá phương thức hoạt động đơn vị Đảm bảo mục tiêu: Tính có thật, phê chuẩn, đầy đủ, đánh giá, phân loại trình bày, tính kỳ, tính xác 1.3.2 Nhận diện đánh giá rủi ro chi Đánh giá rủi ro bao gồm q trình nhận dạng phân tích rủi ro đe dọa mục tiêu tổ chức xác định biện pháp xử lý phù 10 bao gồm: Tuân thủ việc lập chứng từ kế toán theo quy định, chứng từ sổ sách phải đầy đủ, trình kiểm soát vật chất tài sản sổ sách, kiểm toán độc lập việc thực hoạt động đơn vị b Thủ tục kiểm soát khoản thu Thủ tục kiểm soát khoản thu đưa nhằm đạt mục tiêu quản lý như: Thu đúng, thu đủ, kịp thời có hiệu c Thủ tục kiểm soát chi - Kiểm soát nội khoản chi kiểm sốt tính hợp pháp khoản chi phạm vi dự toán duyệt Các khoản chi ngồi dự tốn trường hợp đặc biệt cấp phê duyệt xác định - Lập kế hoạch kiểm tra, kiểm sốt q trình tn thủ quy định thu, chi đơn vị - So sánh phê duyệt số liệu, tài liệu liên quan đến đơn vị như: hệ thống chứng từ phiếu thu, phiếu chi - Kiểm tra tính xác số liệu tính tốn liên quan đến thu, chi - Kiểm tra số liệu sổ kế toán tổng hợp sổ kế toán chi tiết - Kiểm tra phê duyệt tài liệu kế toán như: Bảng đối chiếu số dư kho bạc, đối chiếu số liệu nội với bên ngồi thơng qua lấy xác nhận số dư tiền gửi ngân hàng, kho bạc - So sánh, đối chiếu kết kiểm kê thực tế với số liệu sổ kế toán số dư tài sản, số dư tiền mặt quỹ - Công tác kiểm tra kế tốn khơng tiến hành tồn đơn vị theo định kỳ mà phải làm hàng ngày thường xun, đề phòng trường hợp có sai sót để điều chỉnh kịp thời - Cần tăng cường công tác kiểm tra, đối chiếu: Với nội 11 dung cần có phương pháp kiểm tra phù hợp, kiểm tra chứng từ phải kiểm tra tính hợp pháp, hợp lệ chứng từ kế tốn thơng qua việc xem xét yếu tố chứng từ, đối chiếu với tình hình thực tế tài liệu có liên quan đối chiếu với sổ sách kế toán đảm bảo tính khớp khơng số liệu mà kiểm tra việc mở sổ, ghi sổ kế toán ghi chép tài khoản kế toán, việc sử dụng tài khoản kế toán, việc tổ chức hệ thống sổ kế toán, nội dung ghi chép chứng từ vào sổ kế tốn - Kiểm tra tình hình lập báo cáo kế tốn phải xem xét loại báo cáo kế toán, mẫu biểu mà đơn vị cần lập để đáp ứng yêu cầu quản lý tài đơn vị Xem xét việc tổng hợp số liệu, tài liệu từ sổ kế toán vào báo cáo kế tốn; kiểm tra tính thống tiêu có liên quan với báo cáo khác 1.3.4 Hoạt động giám sát thu, chi Hệ thống kiểm soát nội cần giám sát để đánh giá chất lượng hoạt động hệ thống kiểm soát nội theo thời gian Nội dung đánh giá thường gắn với việc đánh giá thiết kế, vận hành thủ tục kiểm soát Mục tiêu lớn giám sát nhằm đưa điều chỉnh cần thiết cho kiểm sốt nội Chính hoạt động giám sát đảm bảo tính hiệu lực tính hữu hiệu sách thủ tục kiểm sốt Hoạt động giám sát thực hình thức tự giám sát sử dụng kết giám sát tổ chức độc lập bên Phạm vi tần suất thực hoạt động giám sát phụ thuộc vào đánh giá rủi ro.Giám sát thực thông qua giám sát thường xuyên, giám sát định kỳ kết hợp hai giám sát thường xuyên giám sát định kỳ Kết luận chƣơng 12 CHƢƠNG THỰC TRẠNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ THU, CHI TẠI QUỸ BẢO VỆ PHÁT TRIỂN RỪNG TỈNH KON TUM 2.1 ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG TỔ CHỨC QUẢN LÝ CỦA QUỸ BẢO VỆ PHÁT TRIỂN RỪNG TỈNH KON TUM VỚI HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ 2.1.1 Giới thiệu Quỹ Bảo vệ Phát triển rừng tỉnh Kon Tum Quỹ Bảo vệ Phát triển rừng tỉnh Kon Tum (sau gọi tắt Quỹ) tổ chức tài Nhà nước, trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum, hoạt động khơng mục đích lợi nhuận tự đảm bảo chi phí hoạt động; Quỹ thành lập theo Quyết định số 427/QĐCT ngày 13 tháng 10 năm 2011 Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum 2.1.2 Đặc điểm hoạt động Quỹ bảo vệ phát triển rừng tỉnh Kon Tum Quỹ bảo vệ phát triển rừng tỉnh Kon tum tiếp nhận vốn theo Quyết định Ủy ban nhân dân tỉnh, nguồn hỗ trợ từ Quỹ trung ương, vốn tài trợ, viện trợ; huy động nguồn vốn trung dài hạn từ tổ chức, cá nhân nước theo Nghị định Chính phủ: số 05/2008/NĐ-CP ngày 14/01/2008; số 99/2010/NĐ-CP ngày 24/9/2010 sách chi trả dịch vụ mơi trường rừng quy định khác có liên quan để tạo nguồn vốn; tiếp nhận quản lý nguồn vốn uỷ thác từ tổ chức, cá nhân nước để thực hoạt động theo hợp đồng uỷ thác; tiếp nhận quản lý khoản đóng góp bắt buộc; thực hỗ trợ vốn cho chương trình, dự án, hoạt động phi dự án; tiếp nhận, quản lý số tiền trồng rừng thay thế, giải ngân theo phê duyệt Uỷ ban nhân dân tỉnh để 13 tổ chức trồng rừng thay 2.1.3 Tổ chức quản lý Về cấu tổ chức: Bộ máy quản lý Quỹ Kon Tum, gồm có: - Hội đồng quản lý Quỹ gồm 09 thành viên - Ban Kiểm soát Quỹ (gồm 03 thành viên) - Ban điều hành Quỹ gồm: Giám đốc, Phó Giám đốc 03 Phòng chun mơn nghiệp vụ, gồm: Phòng Tổ chức – Hành – Kế tốn, Phòng Kế hoạch – Kỹ thuật, Phòng Thẩm định Ban điều hành hoạt động theo chế độ chuyên trách 2.1.4 Đặc điểm quản lý tài a Kinh phí hoạt động * Nguồn tài Quỹ bảo vệ phát triển rừng tỉnh Kon Tum nhận hỗ trợ ban đầu từ nguồn ngân sách nhà nước thành lập; nguồn tài trợ đóng góp tự nguyện tổ chức quốc tế; tổ chức cá nhân nước ngồi nước; nguồn Tài ủy thác Quỹ bảo vệ phát triển rừng tỉnh Kon Tum tiền chi trả Dịch vụ môi trường rừng theo quy định Nghị định 99/2010/NĐ-CP văn hướng dẫn, tiền trồng rừng thay thế; * Nguồn kinh phí hoạt động máy Nguồn kinh phí hoạt động máy Quỹ bảo vệ phát triển rừng tỉnh Kon Tum nguồn kinh phí thực ủy thác dịch vụ môi trường rừng theo quy định Nghị định số 99/2010/NĐ-CP; phí ủy thác theo hợp đồng ủy thác; lãi tiền gởi kinh phí hoạt động máy; nguồn Tài hợp pháp khác theo quy định * Nguồn kinh phí phân bổ Số tiền thực thu năm số tiền chuyển vào tài khoản Quỹ Bảo vệ Phát triển rừng tỉnh Kon Tum từ ngày 01/01 - 14 31/12 bao gồm (Số tiền thu nội tỉnh + Số tiền Quỹ Trung ương điều phối) phân bổ sau: - Kinh phí chi trả cho bên cung ứng gồm chủ rừng, Ủy ban nhân dân cấp xã, tổ chức trị xã hội nhà nước giao trách nhiệm quản lý rừng theo quy định pháp luật (>=85%) - Kinh phí quản lý Quỹ(
- Xem thêm -

Xem thêm: Kiểm soát nội bộ thu, chi tại quỹ bảo vệ và phát triển rừng tỉnh kon tum , Kiểm soát nội bộ thu, chi tại quỹ bảo vệ và phát triển rừng tỉnh kon tum

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn