Kiểm soát nội bộ đối với hoạt động dịch vụ tại ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh phố núi

26 19 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/05/2019, 08:26

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TRẦN THỊ HƢƠNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - CHI NHÁNH PHỐ NÚI TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ KẾ TOÁN Mã số: 60.34.03.01 Đà Nẵng - 2019 Cơng trình hồn thành TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ, ĐHĐN Ngƣời hƣớng dẫn KH: PGS.TS HỒNG TÙNG Phản biện 1: TS Phạm Hồi Hương Phản biện 2: PGS.TS Võ Văn Nhị Luận văn bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ Kế toán họp Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng vào ngày 10 tháng năm 2019 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm Thông tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng - Thư viện trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đềtài Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu phát triển Việt Nam (BIDV) NHTM hàng đầu, giữ vai trò chủ đạo chủ lực phát triển kinh tế Việt Nam Tại BIDV nói chung chi nhánh nói riêng hệ thống có dịch vụ, sản phẩm ngày đa dạng, phong phú đại Ngân hàng tạo điều kiện cho khách hàng thực giao dịch thuận tiện lúc, nơi Với phát triển mạnh mẽ quy mô, ngành nghề sản phẩm dịch vụ đòi hỏi việc KSNB BIDV phát triển bền vững ln giữ hình ảnh Tại BIDV Chi Nhánh Phố Núi, KSNB Hoạt động dịch vụđã, ngày khẳng định vai trò quan trọng, phát huy hiệu quả, cụ thể giúp ngân hàng giảm thiểu rủi ro sai sót, gian lận bảo tồn tài sản, số liệu, sổ sách, báo cáo cung cấp cho đơn vị liên quan tin cậy, đầy đủ, kịp thời thiết thực tình hình kinh doanh ngân hàng Tuy nhiên, kiểm soát nội (KSNB) bộc lộ điểm chưa thực hồn thiện Trong số năm gần tồn sai phạm trọng yếu hoạt động kinh doanh ngân hàng Điều làm ảnh hưởng đến trình phát triển, đến uy tín q trình xây dựng hình ảnh BIDV Phố Núi Dựa lý tác giả chọn đề tài “Kiểm soát nội Hoạt động dịch vụ Ngân hàng TMCP Đầu Phát triển Việt Nam-Chi Nhánh Phố Núi”làm đề tài nghiên cứu thạc sĩ Mục tiêu nghiêncứu Nghiên cứu thực nhằmhồn thiện cơng tác kiểm sốt nội Hoạt động dịch vụ ngân hàng chi nhánh Phố Núi thuộc Ngân hàng TMCP Đầu phát triển Việt Nam (BIDV Phố Núi) Để đạt mục tiêu trên, nghiên cứu hướng tới mục tiêu cụ thể sau: Thứ nhất, hệ thống hóa sở lý luận kiểm soát nội Hoạt động dịch vụtrong ngân hàng thươngmại Thứ hai, tìm hiểu đánh giá thực trạng kiểm soát nội bộHoạt động dịch vụ BIDV Phố Núi, qua hạn chế kiểm soát nội bộHoạt động dịch vụ BIDV Phố Núi Thứ ba, đưa giải pháp mang tính khả thi nhằm hồn thiện cơng tác kiểm soát nội bộHoạt động dịch vụ BIDV Phố Núi Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: lý luận thực tiễn công tác kiểm soát nội Hoạt động dịch vụtại BIDV Chi nhánh Phố Núi (tổ chức ngân hàng) Phạm vi nghiên cứu: + Khơng gian: Kiểm sốt nội Hoạt động dịch vụ BIDV Phố Núi + Thời gian: liệu thu thập năm 2015 đến năm 2017 + Nội dung: Kiểm soát nội Hoạt động dịch vụ nghiên cứu qua thành phần (nội dung) gồm: Mơi trường kiểm sốt; Đánh giá rủi ro; Hệ thống thơng tin truyền thơng; Hoạt động kiểm sốt; Hoạt động giám sát Phƣơng pháp nghiên cứu - Thu thập liệu: Dữ liệu thu thập từ cơng trình nghiên cứu, đề tài, báo, hội thảo, tài liệu giáo trình có liên quan đến kiểm soát nội Hoạt động dịch vụ, thành phần cụ thể, văn pháp quy, quy định Nhà nước BIDV Phố Núi liên quan đến KSNB hoạt dộng dịch vụ sách, quy định, nội quy, thủ tục kiểm sốt, thơng tin chung BIDV; BIDV Phố Núi, tác giả tập trung sâu vào vấn đề, nội dung trực tiếp liên quan đến thành phần KSNB theo quan điểm gồm: Mơi trường kiểm sốt; đánh giá rủi ro; hệ thống thông tin truyền thông; hoạt động kiểm sốt hoạt động giám sát Ngồi ra, tác giả tiến hành quan sát hoạt động BIDV Phố Núi để có nhìn sát thực nội dung (thành phần) KSNB chi nhánh Phố Núi - Xử lý liệu Tác giả sử dụng phương pháp chủ yếu sau: + Thống kê mô tả + So sánh đối chiếu, tỷ lệ + Phân tích, tổng hợp Kết cấu đề tài Nghiên cứu thực theo cấu trúc gồm chương: Chương 1: Cơ sở lý luận kiểm soát nội Hoạt động dịch vụ ngân hàng thương mại Chương 2: Thực trạng kiểm soát nội Hoạt động dịch vụ BIDV Phố Núi Chương 3: Giải pháp nhằm hồn thiện kiểm sốt nội Hoạt động dịch vụ BIDV Phố Núi Tổng quan nghiêncứu CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KIỂM SOÁT NỘI BỘ HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤTẠI CÁC NGÂN HÀNGTHƢƠNG MẠI 1.1 LÝ LUẬN CHUNG VỀ KIỂM SOÁT NỘI BỘ 1.1.1 Khái niệm kiểm soát nội Kiểm soát nội tập hợp chế, sách, quy trình, quy định nội bộ, cấu tổ chức tổ chức kiểm soát nội bộ, chi nhánh ngân hàng nước xây dựng phù hợp theo quy định Thông tổ chức thực nhằm đảm bảo phòng ngừa, phát hiện, xử lý kịp thời rủi ro đạt yêu cầu đề 1.1.2 Mục tiêu kiểm soát nội Mỗi đơn vị thường có mục tiêu kiểm sốt cần đạt để từ xác định chiến lược cần thực Đó mục tiêu chung cho toàn đơn vị, hay mục tiêu cụ thể cho hoạt động, phận đơn vị Có thể chia mục tiêu kiểm sốt đơn vị cần thiết lập thành ban nhóm: 1.1.3 Nguyên tắc hoạt động kiểm soát nội Hoạt động kiểm soát nội phải đảm bảo nguyên tắc: rủi ro phải nhận dạng, đo lường, đánh giá; hoạt động kiểm soát nội phần không tách rời hoạt động hàng ngày KSNB tổ chức thực quy trình kinh doanh dịch vụ ngân hàng; phân cấp ủy quyền; bảođảm chấp hành chế độ hạch toán, kế toántheo quy định; hệ thống thơng tin phải giám sát, an tồn; cán bộ, nhân viên hiểu tầm quan trọng hoạt động KSNB; thường xuyên xem xét, đánh giá tính hiệu lực hiệu hệ thống KSNB; thường xuyên, kiểm tra tự kiểm tra việc thực quy định, quy trình nội bộ;báo cáo kết tự đánh giá KSNB hoạt động kinh doanh dịch vụ ngân hàng đơn vị 1.1.4 Khái niệm dịch vụ ngân hàng 1.1.5 Đặc điểm kinh doanh Hoạt động dịch vụ ngân hàng Dịch vụ ngân hàng thương mại tạo cung cấp làm thoả mãn nhu cầu khách hàng Dịch vụ ngân hàng ngân hàng thương mại cá thể TCTD tổ chức kinh tế phép cung cấp Ngân hàng có nhiều hoạt động, nhiên hoạt động làm thoả mãn nhu cầu khách hàng gọi dịch vụ ngân hàng Dịch vụ ngân hàng có đặc điểm sau: Thứ nhất: Quá trình cung ứng dịch vụ ngân hàng tiêu dùng dịch vụ diễn đồng thời Thứ hai: Tính khơng ổn định khó xác định Thứ ba: Tính khơng lưu giữ Thứ tư: Dịch vụ mang tính vơ hình 1.1.6 Các loại dịch vụ NHTM - Dịch vụ thẻ toán - Dịch vụ chuyển tiền 1.2 NỘI DUNG CƠNG TÁC KIỂM SỐT NỘI BỘ HOẠT ĐỘNG ĐỘNG DỊCH VỤ TẠI NHTM 1.2.1 Mơi trƣờng kiểm sốt nội Hoạt động dịch vụ Mơi trường kiểm sốt tảng cho tồn cấu phần kiểm soát nội bộ, bao gồm cấu tổ chức, chế phân cấp, phân quyền, sách, thơng lệ nguồn nhân lực, đạo đức nghề nghiệp, lực, cách thức quản trị, điều hành cấp lãnh đạo 1.2.2 Đánh giá rủi ro Một tiền đề quan trọng việc đánh giá rủi ro phải xác định mục tiêu ngân hàng thương mại, vì, kiện rủi ro đe dọa đến mục tiêu ngân hàng thương mại mức trọng yếu tùy thuộc vào mức độ tác động xấu đến mục tiêu tổ chức 1.2.3 Tổ chức hoạt động kiểm soát a Quy trình tổ chức kiểm sốt nội Hoạt động dịch vụ ngân hàng Dịch vụ khách hàng Khách hàng (2) Giao dịch viên Giao dịch viên (3) Giao dịch viên (4) (6) Giao dịch viên (1) Quỹ (7) (5) Kiểm sốt Sơ đồ 1.1 Quy trình giao dịch dịch vụ ngân hàng kiểm soát giao dịch Hoạt động dịch vụ NHTM (1) cán ngân hàng phụ trách kinh doanh dịch vụ ứng quỹ đầu ngày (2) Khách hàng yêu cầu giao dịch: (3) cán ngân hàng phụ trách kinh doanh dịch vụ thực thu (chi) tiền mặt cho khách hàng (4) cán ngân hàng phụ trách kinh doanh dịch vụ chuyển chứng từ cho phận kiểm soát vượt quyền giao dịch (5) Kiểm soát chuyển chứng từ sau kiểm soát cho cán ngân hàng phụ trách kinh doanh dịch vụ (6) cán ngân hàng phụ trách kinh doanh dịch vụ trả tiền (thu) cho khách hàng (7) cán ngân hàng phụ trách kinh doanh dịch vụ nộp quỹ cuối ngày b Yếu cầu công tác tổ chức kiểm soát nội Hoạt động dịch vụ Kiểm soát q trình xử lý thơng tin kinh doanh dịch vụ ngân hàng: để thơng tin kế tốn đáng tin cậy cần phải thực nhiều hoạt động kiểm sốt nhằm kiểm tra tính xác thực, đầy đủ việc phê chuẩn kinh doanh dịch vụ ngân hàng 1.2.4 Hệ thống thông tin truyền thông Hệ thống thông tin Hoạt động dịch vụ ngân hàng chủ yếu hệ thống thơng tin kế tốn đơn vị bao gồm hệ thống chứng từ kế toán, hệ thống sổ kế toán, hệ thống tài khoản kế toán hệ thống bảng tổng hợp cân đối kế toán Các phương tiện dùng truyền thông đa dạng như: dẫn thực hiện, thư báo, thông báo, băng hình, truyền miệng qua kỳ họp, buổi hội thảo Một phương tiện truyền thơng khác có tác động mạnh hành động Nhà quản lý 1.2.5 Giám sát hoạt động kiểm soát nội Hoạt động dịch vụ Giám sát thường xuyên đạt thông qua việc tiếp nhận ý kiến góp ý khách hàng… xem xét sổ sách, đối chiếu tài sản sổ sách với thực tế, báo cáo hoạt động để phát biến động bất thường 1.3 NHỮNG NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN SỰ HỮU HIỆU KIỂM SOÁT NỘI BỘ TRONG HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ 1.3.1.Nhân tố bên trong: 1.3.2 Nhân tố bên KẾT LUẬN CHƢƠNG CHƢƠNG THỰC TRẠNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤTẠI BIDV PHỐ NÚI 2.1 KHÁI QUÁT VỀ BIDV PHỐ NÚI 2.1.1 Giới thiệu chi nhánh 2.1.2 Đặc điểm hoạt động kinh doanh 2.1.3 Đặc điểm tổ chức quản lý 2.1.4 Tình hình hoạt động kinh doanh Ngân hàng TMCP Đầuphát triển Việt Nam- chi nhánh Phố núi a Công tác huy động vốn Bảng 2.1 Tình hình huy động vốn theo kỳ hạn Ngân hàng TMCP Đầu Phát triển Việt NamChi nhánh Phố Núi năm 2015 – 2017 Năm 2015 Nội dung Huy động vốn Không kỳ hạn Huy động vốn ngắn hạn Huy động vốn Trung dài hạn Tổng huy động vốn theo kỳ hạn (không gồm Kho bạc Nhà nƣớc) Năm 2016 Năm 2017 Giá trị (Triệu đồng) Tỷ trọng (%) Giá trị (Triệu đồng) Tỷ trọng (%) Giá trị (Triệu đồng) Tỷ trọng (%) 55.180 12,08 114.464 13,01 181.425 15,37 271.422 59,44 530.824 60,33 622.743 52,75 130.039 28,48 234.635 26,67 376.44 31,89 456.641 100 879.924 100 1.180.608 100 (Nguồn: Báo cáo tài Ngân hàng TMCP Đầu Phát triển Việt NamChi nhánh Phố Núi 2015 - 2017) 10 nhận dạng, đo lường, đánh giá cách thường xuyên, liên tục Mỗi có thay đổi mục tiêu kinh doanh, sản phẩm, dịch vụ hoạt động kinh doanh mới, BIDV Chi Nhánh Phố Núi phải rà soát, nhận dạng rủi ro liên quan để xây dựng, sửa đổi, bổ sung quy trình, quy định kiểm sốt nội phù hợp - Hoạt động cơng tác kiểm sốt nội Hoạt động dịch vụ ngân hàng phần không tách rời hoạt động ngày BIDV Chi Nhánh Phố Núi Cơ chế kiểm soát nội thiết kế, cài đặt, tổ chức thực quy trình kinh doanh dịch vụ ngân hàng, tất đơn vị, phận BIDV Chi Nhánh Phố Núi c Về xây dựng trì hoạt động cơng tác kiểm sốt nội Hoạt động dịch vụ ngân hàng - BIDV Chi Nhánh Phố Núi phải thiết lập cơng tác kiểm sốt nội Hoạt động dịch vụ ngân hàng giúp Tổng giám đốc điều hành thơng suốt, an tồn pháp luật hoạt động kinh doanh dịch vụ ngân hàng BIDV Chi Nhánh Phố Núi BIDV Chi Nhánh Phố Núi phải thường xuyên kiểm soát việc chấp hành pháp luật quy định nội bộ; trực tiếp kiểm soát hoạt động kinh doanh dịch vụ ngân hàng tất lĩnh vực dịch vụ ngân hàng dịch vụ thẻ toán, dịch vụ chuyển tiền - Việc tự kiểm tra, đánh giá bao gồm việc rà sốt đánh giá đầy đủ, tính hiệu lực hiệu cơng tác kiểm sốt nội Hoạt động dịch vụ ngân hàng dựa việc xác định đánh giá rủi ro, nhằm xácđịnh vấn đề tồn cơng tác kiểm soát nội Hoạt động dịch vụ ngân hàng rõ thay đổi cần thiết công tác kiểm soát nội Hoạt động dịch vụ ngân hàng để xử lý, khắc phục vấn đề 11 Các quy định liên quan đến việc tuyển dụng nhân viên có trình độ đạo đức tốt; tạo môi trường để phát huy hết lực nhân viên; giữ chân nhân viên giỏi chưa cụ thể hóa quy chế ngân hàng Việc đề bạt dựa đánh giá định kỳ hiệu công việc thể cam kết đơn vị việc bổ nhiệm nhân có khả vào trọng trách cao Tuy nhiên, phương pháp tiêu chuẩn đánh giá thành tích nhân viên chung chung Kết đánh giá thành tích chưa phản hồi, trao đổi lại với cán nhân viên, chưa gắn chặt với chế độ tiền lương, đề bạt làm giảm tác dụng công tác đánh giá 2.2.2 Đánh giá rủiro a Rủi ro hoạt động toán, chuyển tiền - Thanh toán chuyển tiền ngoại tệ.Q trình tốn, chuyển tiền ngoại tệ liên quan đến tỷ giá Do vậy, Chi nhánh nhận diện rủi ro phát sinh rủi ro tỷ giá Chi nhánh tiến hành phân tích đánh giá rủi ro tỷ giá Chi nhánh xác định nguyên nhân rủi ro tỷ giá rủi ro phát sinh biến động tỷ giá - Đối với toán nước Mục tiêu Chi nhánh đề cho hoạt động kinh doanh hiệu phải đảm bảo khả toán Chi nhánh nhận dạng rủi ro tốn Chi nhánh phát sinh rủi ro toán Chi nhánh nhận thấy rủi ro toán phát sinh khách hàng đồng loạt rút tiền gửi chi nhánh Giám đốc lãnh đạo phòng phân tích rủi ro tốn Chi nhánh xác định nguyên nhân dẫn đến rủi ro tốn: Nếu Chi nhánh khơng cân nguồn vốn sử dụng vốn, sử dụng vốn ngắn hạn cho vay dài hạn khiến thiếu tiền để chi trả tiền gửi khách hàng rút 12 b Rủi ro phát hành thẻ toán  Rủi ro dịch vụ phát hành thẻ * Đơn xin phát hành thẻ giả Do không thẩm định kĩ thông tin khách hàng, Ngân hàng BIDV Chi Nhánh Phố Núi BIDV Chi Nhánh Phố Núi phát hành thẻ cho khách hàng đăng kí với thơng tin giả mạo * Tài khoản thẻ bị lợi dụng Rủi ro phát sinh thời điểm Ngân hàng BIDV Chi Nhánh Phố Núi gia hạn phát hành lại thẻ Ngân hàng BIDV Chi Nhánh Phố Núi phát hành nhận thông báo thay đổi địa khách hàng yêu cầu gửi thẻ địa Do khơng kiểm tra tính xác thực thơng tin nên Ngân hàng BIDV Chi Nhánh Phố Núi gửi thẻ đến địa theo yêu cầu khách hàng yêu cầu chủ thẻ thật Tài khoản chủ thẻ bị người khác lợi dụng  Rủi ro toán * Thẻ giả: Thẻ bị làm giả tổ chức tội phạm cá nhân làm giả theo thông tin có từ chứng từ kinh doanh dịch vụ thẻ thẻ cắp, thất lạc * Rủi ro đạo đức: Đây rủi ro xảy nhân viên sở chấp nhận toán thẻ cố tình in nhiều hóa đơn toán thẻ giao cho khách hàng * Thẻ bị cắp, thất lạc: Trong trường hợp thẻ bị mất, chủ thẻ không thông báo kịp cho Ngân hàng dẫn dến thẻ bị người khác lợi dụng gây kinh doanh dịch vụ giả mạo làm tổn thất cho khách hàng Ngoài với thẻ này, tổ chức tội phạm mã hóa lại thẻ, thực kinh doanh dịch vụ, trường hợp đem lại rủi ro cho thân Ngân hàng BIDV Chi Nhánh Phố Núi phát hành 13 2.2.3.Các hoạt động kiểmsốt a Quy trình Hoạt động dịch vụ tổ chức kiểm soát nội hoát động kinh doanh dịch vụtại chi nhánh Sơ đồ 2.1 Quy trình kinh doanh dịch vụ hàng ngày  Đầu ngày kinh doanh dịch vụ: Trƣởng GD (quỹ chính) xuất quỹ Yêu cầu số tiền tiếp quỹ Cross in Cross out Chứng từ nhập, xuất quỹ Giao dịch viên nhập quỹ Sơ đồ 2.2 Sơ đồ kinh doanh dịch vụ đầu ngày 14 Căn vào giấy đề nghị phục vụ kinh doanh dịch vụ phê duyệt, quỹ in phiếu chi tiền phù hợp với số tiền mặt phê duyệt, yêu cầu nhân viên phụ trách kinh doanh dịch vụ ký nhận phiếu chi tiền, thực phục vụ kinh doanh dịch vụ cho cán ngân hàng phụ trách kinh doanh dịch vụ Chuyển cho cán ngân hàng phụ trách kinh doanh dịch vụ liên phiếu chi tiền làm chứng từ kinh doanh dịch vụ ngày lưu trữ, quản lý giấy đề nghị phục vụ kinh doanh dịch vụ phiếu chi tiền  Trong ngày kinh doanh dịch vụ: cán ngân hàng phụ trách kinh doanh dịch vụ người trực tiếp thực yêu cầu khách hàng sau qua phận khách hàng Mỗi cán ngân hàng phụ trách kinh doanh dịch vụ thực kinh doanh dịch vụ hạn mức kinh doanh dịch vụ hạn mức tồn quỹ Trường hợp vượt hạn mức kinh doanh dịch vụ cán ngân hàng phụ trách kinh doanh dịch vụ kinh doanh dịch vụ chuyển cho cán ngân hàng phụ trách kinh doanh dịch vụ có hạn mức kinh doanh dịch vụ cao để thực Nếu cán ngân hàng phụ trách kinh doanh dịch vụ thiếu tiền mặt để đáp ứng nhu cầu chi trả cho KH xin phục vụ kinh doanh dịch vụ để nhận tiền từ cán ngân hàng phụ trách kinh doanh dịch vụ khác (nếu số dư tiền mặt cán ngân hàng phụ trách kinh doanh dịch vụ nhiều) từ quỹ Nếu tồn quỹ tiền mặt cán ngân hàng phụ trách kinh doanh dịch vụ vượt hạn mức tồn quỹ phép cán ngân hàng phụ trách kinh doanh dịch vụ phải nộp tiền quỹ trước thực kinh doanh dịch vụ 15 Kinh doanh dịch vụ hạn mức: (1) Khách hàng gửi yêu cầu kinh doanh dịch vụ (2) cán ngân hàng phụ trách kinh doanh dịch vụ kiểm tra yêu cầu hợp lệ hạch tốn sau in chứng từ làm hai liên (liên 1: ngân hàng liên 2: khách hàng), cán ngân hàng phụ trách kinh doanh dịch vụ ký lên chứng từ trả liên cho khách hàng (3) Cuối ngày, nhân viên phụ trách kinh doanh dịch vụ chuyển bảng liệt kê kinh doanh dịch vụ chứng từ kinh doanh dịch vụ ngày cho kiểm soát viên (4) Kiểm soát viên chuyển bảng liệt kê kinh doanh dịch vụ kèm chứng từ kinh doanh dịch vụ ngày nhân viên phụ trách kinh doanh dịch vụ cho phận kế toán tổng hợp để kiểm tra, đối chiếu lưu trữ chứng từ (5) Lưu trữ chứng từ kế toán theo quy định Với kinh doanh dịch vụ hạn mức chốt kiểm sốt gài đặt là: hạn mức kinh doanh dịch vụ nhân viên phụ trách kinh doanh dịch vụ, hạn mức tồn quỹ tiền mặt cán ngân hàng phụ trách kinh doanh dịch vụ, module kinh doanh dịch vụ ngân hàng mà cán ngân hàng phụ trách kinh doanh dịch vụ sử dụng tương ứng với User cấp Kinh doanh dịch vụ vượt hạn mức: Kinh doanh dịch vụ vượt hạn mức cán ngân hàng phụ trách kinh doanh dịch vụ sau khởi tạo kinh doanh dịch vụ chương trình kinh doanh dịch vụ xử lý chứng từ, cán ngân hàng phụ trách kinh doanh dịch vụ chuyển cho KSV để kiểm soát kinh doanh dịch vụ KSV thực kiểm soát kinh doanh dịch vụ cán ngân hàng phụ trách kinh doanh dịch vụ khởi tạo nguyên tắc kiểm sốt số liệu chương trình kinh doanh 16 dịch vụ kiểm soát chứng từ, kiểm soát tiền mặt Trên sở yêu cầu bắt buộc kiểm soát lúc số liệu chương trình kinh doanh dịch vụ chứng từ, kiểm soát tiền mặt số kinh doanh dịch vụ có giá trị cao, KSV định Khách hàng (1) (6a) (7a) (6b) (7b) Giao dịch Viên (5) Quỹ (2) (8) Kế tốn Tổng hợp Kiểm soát (9) (3) (10) (4) Phê duyệt Lưu trữ Chứng từ kế toán Sơ đồ 2.4 Sơ đồ luân chuyển chứng từ hạn mức kinh doanh dịch vụ cán ngân hàng phụ trách kinh doanh dịch vụ (1) Khách hàng lập chứng từ gửi nhân viên phụ trách kinh doanh dịch vụ (2) Nhân viên phụ trách kinh doanh dịch vụ chuyển phê duyệt cho kiểm soát viên (3) Kiểm soát viên chuyển phê duyệt cho Giám đốc (hoặc người ủy quyền) kinh doanh dịch vụ quy định phải có người phê duyệt (4) Người phê duyệt chuyển trả chứng từ để thực kinh doanh dịch vụ (5) Kiểm soát viên chuyển chứng từ cho quỹ thu tiền (đối với kinh doanh dịch vụ vượt hạn mức kinh doanh dịch vụ tiền 17 mặt nhân viên phụ trách kinh doanh dịch vụ) trả chứng từ cho cán ngân hàng phụ trách kinh doanh dịch vụ hạch toán với kinh doanh dịch vụ chuyển khoản (6a) Khách hàng nộp tiền vào quỹ ngân hàng trường hợp kinh doanh dịch vụ nộp tiền vượt hạn mức kinh doanh dịch vụ tiền mặt nhân viên phụ trách kinh doanh dịch vụ) (6b) Trả chứng từ cho khách hàng trường hợp kinh doanh dịch vụ chuyển khoản (7a) Trả chứng từ (báo Có) cho khách hàng nộp tiền (7b) Thủ quỹ chuyển trả chứng từ cho nhân viên phụ trách kinh doanh dịch vụ (8) Cuối ngày, nhân viên phụ trách kinh doanh dịch vụ chuyển bảng liệt kê kinh doanh dịch vụ chứng từ kinh doanh dịch vụ ngày cho kiểm soát viên (9) Kiểm soát viên chuyển bảng liệt kê kinh doanh dịch vụ kèm chứng từ kinh doanh dịch vụ ngày nhân viên phụ trách kinh doanh dịch vụ cho phận kế toán tổng hợp để kiểm tra, đối chiếu lưu trữ chứng từ (10)Lưu trữ chứng từ kế toán theo quy định  Cuối ngày kinh doanh dịch vụ: Đúng Khóa sổ GDV Sai Đúng Khóa sổ TrưởngG iao dich Khóa sổ Chi nhánh Sai Sơ đồ 2.5 Sơ đồ khóa sổ cuối ngày 18 b Kiểm soát dịch vụ toán chuyển tiền  Dịch vụ toán, chuyển tiền ngoại tệ  Kiểm soát hoạt động toán, chuyển tiền nội địa (nội tệ) Quy trình kinh doanh dịch vụ ngân hàng dịch vụ chuyển tiền nội tệ Bƣớc 1: Tiếp nhận yêu cầu khách hàng Bƣớc 2: Kiểm tra yêu cầu hạch toán CBNV thực kiểm tra: Tính hợp pháp, hợp lệ giấy đăng ký chuyển tiền Bƣớc 3: Ghi nhận kinh doanh dịch vụ ngân hàng chuyển tiền vào hệ thống CBNV hạch toán kinh doanh dịch vụ CORE INCAS Bƣớc Phê duyệt (Nếu có) Kiểm sốt viên thực phê duyệt từ chối phê duyệt Bƣớc CBNV thực in ký chứng từ Bƣớc 6: Kiểm soát: Trưởng phòng hay Phó phòng kiểm sốt lại tồn chứng từ việc hạch toán nhân viên phụ trách kinh doanh dịch vụ, ký chứng từ Bƣớc 7: Giao chứng từ lưu trữ hồ sơ CBNV thực luân chuyển lưu trữ chứng từ theo qui định c Kinh doanh dịch vụ ngân hàng kinh doanh dịch vụ thẻ Quy trình dịch vụ thẻ tốn kiểm soát nội thẻ BIDV Chi Nhánh Phố Núi Bƣớc Tiếp nhận, kiểm tra yêu cầu hạch toán Bƣớc Xử lý kinh doanh dịch vụ CORE INCAS Bƣớc 3: Xử lý, lưu trữ chứng từ 2.2.4 Hệ thống thông tin truyền thông Tại BIDV Phố Núi có phận quản lý vận hành hệ thống 19 công nghệ thông tin hàng ngày phối hợp với phận quản lý vận hành hệ thống thông tin Khu vực kiểm tra, đối chiếu kế tốn với phòng ban hoạt động kinh doanh dịch vụ ngân hàng Khu vực Ngân hàng.Do đó, cuối ngày có kiểm sốt đối chiếu số liệu để đảm bảo tính xác số liệu kế tốn Tuy nhiên hệ thống thơng tin nối mạng toàn hệ thống khối lượng liệu lớn nên đường truyền thông tin tương đối chậm bị nghẽn đường truyền Hệ thống tài khoản kế toán gồm tài khoản (TK) bảng cân đối kế tốn TK ngồi bảng cân đối kế tốn, bố trí thành loại Hệ thống chứng từ kế toán, Chi nhánh sử dụng chứng từ theo Quyết định số 127/QĐ-HĐQT-NHCT10 ngày 01/02/2012 HĐQT BIDV Hệ thống Báo cáo tài chính: Cung cấp thơng tin tình hình tài chính, tình hình kinh doanh chi nhánh, đáp ứng yêu cầu quản lý Ban Giám đốc, NHNN, Cơ quan thuế Tổ chức máy kế tốn: Việc phân cơng máy kế tốn có người đứng đầu Trưởng phòng kế toán đảm bảo hoạt động diễn ra, quy trình hoạt động kinh doanh dịch vụ ngân hàng kinh doanh dịch vụ phát sinh phòng kiểm soát 2.2.5 Các hoạt động giám sát  Kiểm tra, giám sát hoạt động toán, chuyển tiền  Kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh thẻ tốn 2.3 ĐÁNH GIÁ THỰCTRẠNG KIỂMSỐT NỘI BỘ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH DỊCH VỤ TẠI BIDV PHỐ NÚI 2.3.1 Thành tựu đạt đƣợc 2.3.2 Hạn chế nguyênnhân Kết luận Chƣơng 20 CHƢƠNG GIẢI PHÁP HOÀN THIỆNHỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤTẠI BIDV PHỐ NÚI 3.1 CƠ SỞ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP 3.1.1 Dự báo xu phát triển dịch vụ ngân hàng Việt Nam 3.1.2 Định hƣớng kiểm soát nội Hoạt động dịch vụ 3.2 GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN KIỂM SOÁT NỘI BỘ HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ TẠI BIDV PHỐ NÚI 3.2.1 Hồn thiện mơi trƣờng kiểm sốt Trong Hoạt động dịch vụ, hoạt động KSNB phải thực trước, sau trình thực kinh doanh dịch vụ hiệu phụ thuộc nhiều vào trình độ, kinh nghiệm đạo đức nhân viên ngân hàng, đặc biệt cán ngân hàng phụ trách kinh doanh dịch vụ phận hậu kiểm - Sự quan tâm hộ trợ ban giám đốc - Tạo chế sách kiểm sốt nội hoạt động kinh doanh dịch vụ ngân hàng - Sự phối hợp nhịp nhàng phòng ban cơng tác kiểm sốt nội 3.2.2 Hoàn thiện đánh giá rủi ro Nguyên tắc việc đánh giá rủi ro phải thực đánh giá rủi ro quy trình từ việc xác định mục tiêu, nhận dạng phân tích rủi ro Ban giám đốc chưa nhận thức rõ tầm quan trọng việc nhận diện, phân tích đánh giá rủi ro toàn hoạt động Chi nhánh Đánh giá rủi ro Hoạt động dịch vụ chưa đầy đủ Chi nhánh chưa vận dụng hoạt động đánh giá rủi ro cụ thểnào 21 Vì vậy, kiểm tra việc tổ chức thực quy trình cần ngân hàng tiến hàng kỹ lưỡng, toàn diện như:  Kiểm tra việc thực quy định việc quản lý cán truy cập hệ thống mạng  Kiểm tra việc chấp hành chế độ bảo mật truy cập chương trình thành viên tham gia vào quy trình, kiểm tra việc thực định mức tồn quỹ cán ngân hàng phụ trách kinh doanh dịch vụ, quỹ quỹ phụ  Kiểm tra tính khớp số tiền sổ kế toán thực tế tồn quỹ cán ngân hàng phụ trách kinh doanh dịch vụ, quỹ phụ  Kiểm tra việc bảo đảm an tồn tiền mặt, tài sản q, giấy tờ có giá cán ngân hàng phụ trách kinh doanh dịch vụ, quỹ phụ nghỉ trưa  Kiểm tra tính pháp lý chứng từ kinh doanh dịch vụ trình tự xử lý kinh doanh dịch vụ, kiểm soát duyệt kinh doanh dịch vụ loại kinh doanh dịch vụ ngân hàng: mở tài khoản khách hàng, huy động vốn, giải ngân, thu nợ, toán chuyển tiền,…  Kiểm tra việc thực nhiệm vụ phận kế toán ngân quỹ, kiểm tra việc sử dụng quyền hạn thực chức trách, nhiệm vụ giao thành viên tham gia vào quy trình: Giám đốc chi nhánh, KSV, cán ngân hàng phụ trách kinh doanh dịch vụ, quỹ chính, quỹ phụ 3.2.3 Hồn thiện hoạt động kiểm soát Hoạt động dịch vụ Thứ nhất,nguyên tắc bất kiêm nhiệm, chi nhánh cần nghiên cứu lại cấu tổ chức để đảm bảo nguyên tắc bất kiêm nhiệm, thực độc lập kinh doanh dịch vụ ngân hàng kinh doanh dịch vụ 22 hậu kiểm thuộc phòng riêng, khơng để trưởng phòng kế tốn phụ trách kiểm soát mảng kinh doanh dịch vụ mảng hậu kiểm Thứ 2,nguyên tắc uỷ quyền phê chuẩn, quy định rõ giám đốc ủy quyền cho phó giám đốc phụ trách mảng hoạt động Phòng kế tốn ngân quỹ quyền ký duyệt kinh doanh dịch vụ ngân hàng kinh doanh dịch vụ tiền gửi, trước phó giám đốc ký duyệt phê chuẩn hợp đồng tiền gửi chi nhánh với trung tâm dịch vụ ngân quỹ cần có cán quản lý phụ trách phòng ban quản lý hợp đồng kiểm sốt ký nháy xác nhận hợp đồng tiền gửi Thứ ba,Trên sở phương châm “Tăng trưởng kinh doanh thận trọng, tập trung nâng cao chất lượng hướng tới áp dụng chuẩn mực quốc tế BIDV Chi Nhánh Phố Núi cần phải thiết kế thủ tục kiểm soát nhằm ngăn ngừa rủi ro Hoạt động dịch vụ Thứ tư, nâng cao thủ tục kiểm soát BIDV Chi Nhánh Phố Núi doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực tài chính, tiền tệ - lĩnh vực nhạy cảm, chịu điều chỉnh nhiều văn pháp luật, có quan hệ ảnh hưởng sâu rộng đến nhiều đối tượng khách hàng, tầng lớp xã hội vậy, thủ tục kiểm sốt Bidv Chi Nhánh Phố Núi thiết kế theo quy trình phù hợp với nguyên tắc KSNB Thứ năm, nâng cao hệ thống kế toán Hệ thống kế toán thành phần quan trọng hệ thống KSNB Thực tốt chế độ kế toán (chế độ chứng từ kế toán, sổ kế tốn, hạch tốn kế tốn báo cáo tài chính), tự thân hoạt động đồng thời hoạt động kiểm sốt kế tốn Vì chế độ kế toán BIDV Chi Nhánh Phố Núi cần phải Nâng cao để phù hợp với chuẩn mực quốc tế 23 3.2.4 Hoàn thiện hệ thống thông tin truyền thông  Xây dựng chế trao đổi thơng tin hiệu tồn hệ thống Ngân hàng BIDV Chi Nhánh Phố Núi  Nâng cao ứng dụng công nghệ để trao đổi thông tin hoạt động kiểm sốt nội 3.2.5 Hồn thiện hoạt động giámsát Chi nhánh có phân cơng rõ ràng trách nhiệm, cơng việc cá nhân phòng ban Nâng cao trình độ chun mơn phòng ban, đặc biệt cán kiểm soát phải đào tạo chuyên môn kỹ kinh doanh dịch vụ ngân hàng kinh doanh dịch vụ kiểm tốn, kiến thức pháp luật có kinh nghiệm cơng tác nhiều năm nâng cao lực cán bộ, có đánh giá chất lượng, hiệu Phòng kiểm tra KSNB phải có phối hợp với quan kiểm tra để việc giám sát chặt chẽ, khách quan  Nâng cao công tác giám sát từ xa áp dụng công nghệ thông tin công tác kiểm tra, kiểm soát hoạt động kiểm soát nội bộhoạt động kinh doanh dịch vụ ngân hàng  Nâng cao công tác giám sát sau kiểm tra Kết luận Chƣơng Chương trình bày giải pháp kiến nghị để hồn thiện kiểm sốt nội hoạt động kinh doanh dịch vụ ngân hàng phương diện tiếp cận mục tiêu, yêu cầu nội dung cần hoàn thiện Các giải pháp kiến nghị hoàn thiện đưa dựa sở đánh giá thực trạng phát nguyên nhân hạn chế kiểm soát nội hoạt động kinh doanh dịch vụ ngân hàng 24 KẾT LUẬN Một ngân hàng để tồn phát triển bền vững kinh tế hội nhập quốc tế, yêu cầu tất yếu với NHTM BIDV ngày phải nâng cao chất lượng KSNB, hoàn thiện KSNB, hiệu hoạt động kinh doanh dịch vụ Chính vậy, việc hồn thiện KSNBHoạt động dịch vụ BIDV nói chung Chi nhánh nói riêng tất yếu cần thực Qua trình nghiên cứu thực tế Chi nhánh, Tác giả trình bày Đề nội dung bảnsau: Một là, hệ thống hóa sở lý luận chung KSNB, phân tích yếu tố cấu thành KSNB Trên sở lý luận chung KSNB, Luận văn làm rõ vấn đề KSNB ngân hàng Hai là, sâu phân tích thực trạng KSNB BIDV Phố Núi, đánh giá mặt mạnh điểm hạn chế KSNB Chi nhánh Ba là, Luận văn đưa phương hướng giải pháp để hoàn thiện KSNB BIDV Phố Núi Đồng thời, Tác giả đưa số kiến nghị liên quan đến hoàn thiện KSNB BIDV Phố Núi ... luận kiểm soát nội Hoạt động dịch vụtrong ngân hàng thươngmại Thứ hai, tìm hiểu đánh giá thực trạng kiểm soát nội b Hoạt động dịch vụ BIDV Phố Núi, qua hạn chế kiểm soát nội b Hoạt động dịch vụ. .. BIDV Chi Nhánh Phố Núi c Về xây dựng trì hoạt động cơng tác kiểm sốt nội Hoạt động dịch vụ ngân hàng - BIDV Chi Nhánh Phố Núi phải thiết lập cơng tác kiểm sốt nội Hoạt động dịch vụ ngân hàng giúp... kiểm soát nội Hoạt động dịch vụ BIDV Phố Núi Chương 3: Giải pháp nhằm hồn thiện kiểm sốt nội Hoạt động dịch vụ BIDV Phố Núi Tổng quan nghiêncứu CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KIỂM SOÁT NỘI BỘ HOẠT ĐỘNG
- Xem thêm -

Xem thêm: Kiểm soát nội bộ đối với hoạt động dịch vụ tại ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh phố núi , Kiểm soát nội bộ đối với hoạt động dịch vụ tại ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh phố núi

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn