Kiểm soát chi thường xuyên ở đơn vị sự nghiệp y tế và giáo dục tại KBNN đăk hà, tỉnh kon tum

26 52 1
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/05/2019, 08:26

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ ĐINH THỊ BẢO TRÂM KIỂM SOÁT NỘI BỘ THU, CHI TẠI QUỸ BẢO VỆ PHÁT TRIỂN RỪNG TỈNH KON TUM TĨM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ KẾ TỐN Mã số: 60.34.03.01 Đà Nẵng - 2019 Cơng trình hồn thành TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ, ĐHĐN Ngƣời hƣớng dẫn KH: PGS.TS Nguyễn Công Phƣơng Phản biện 1: PGS.TS Đường Nguyễn Hưng Phản biện 2: PGS.TS Nguyễn Hữu Ánh Luận văn bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ Kế toán họp Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng vào ngày 10 tháng năm 2019 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm Thông tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng - Thư viện trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài nghiên cứu Đăk Hà huyện phát triển tỉnh Kon Tum Những năm gần đây, tình hình kinh tế - xã hội huyện Đăk Hà tiếp tục có chuyển biến tích cực Trong lĩnh vực giáo dục, mạng lưới trường lớp tiếp tục đầu tư, mở rộng theo hướng đạt chuẩn quốc gia, đảm bảo nhu cầu phát triển giáo dục địa bàn huyện Trong lĩnh vực y tế, việc khám, chữa bệnh, chẩn đoán, điều trị chăm sóc người bệnh đội ngũ y, bác sỹ phòng khám đa khoa khu vực tuyến xã tiếp tục nâng cao Chính thế, ngân sách chi cho lĩnh vực y tế giáo dục năm qua địa bàn huyện chiếm tỷ trọng lớn tổng chi NSNN, đòi hỏi cơng tác KSC lĩnh vực y tế giáo dục phải quan tâm để đảm bảo khoản chi sử dụng đúng, tiết kiệm hiệu điều kiện nguồn thu ngân sách hạn hẹp Gần đây, Nhà nước ban hành sách nhằm đổi chế hoạt động đơn vị nghiệp công lập xây dựng chế kiểm soát đơn vị tham gia cung cấp dịch vụ nghiệp cơng, nâng cao tính chủ động trách nhiệm quan, tổ chức cá nhân quản lý sử dụng NSNN Việc ban hành sách giúp cơng tác KSC đơn vị nghiệp y tế giáo dục địa bàn huyện Đăk Hà có chuyển biến tích cực Tuy nhiên, việc quản lý kinh phí chi thường xuyên cho hoạt động y tế giáo dục địa bàn Đăk Hà công tác tổ chức thực KSC ngân sách KBNN Đăk Hà nói chung tồn số nhược điểm, dẫn đến việc phân phối sử dụng nguồn lực tài huyện chưa thật tiết kiệm hiệu vậy, việc nghiên cứu, phát huy mặt tốt, tìm tòi đề giải pháp khắc phục mặt yếu KSC thường xuyên đơn vị nghiệp y tế giáo dụcý nghĩa quan trọng quản lý NSNN địa bàn huyện Đăk Hà Xuất phát từ thực tế trên, tác giả chọn đề tài nghiên cứu: “Kiểm soát chi thƣờng xuyên đơn vị nghiệp y tế giáo dục KBNN Đăk Hà, tỉnh Kon Tum”, với mong muốn đưa giải pháp nhằm quản lý chặt chẽ, tiết kiệm có hiệu khoản chi thường xuyên đơn vị nghiệp y tế giáo dục địa bàn huyện Đăk Hà Mục tiêu nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu luận văn sở lý luận chi thường xuyên NSNN, KSC NSNN qua KBNN phân tích thực trạng hoạt động kiểm sốt chi KBNN Đăkđơn vị nghiệp y tế giáo dục, đề xuất giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác KSC KBNN Đăk Hà, bảo đảm cho việc quản lý sử dụng NSNN đơn vị nghiệp giáo dục y tế địa bàn huyện Đăk Hà mục đích, tiết kiệm hiệu Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu  Đối tượng nghiên cứu: Công tác KSC thường xuyên đơn vị nghiệp y tế giáo dục KBNN Đăk Hà  Phạm vi nghiên cứu: - Về không gian: Công tác KSC thường xuyên đơn vị nghiệp y tế giáo dục thực KBNN huyện Đăk Hà - Về thời gian: Số liệu sử dụng cho minh họa trình trình bày lấy năm 2017 Phƣơng pháp nghiên cứu Luận văn sử dụng phương pháp nghiên cứu cụ thể sau: - Phương pháp tổng hợp, hệ thống hóa để làm rõ sở lý luận KSC thường xuyên qua KBNN - Phương pháp khảo sát, vấn phân tích, tổng hợp số liệu để đánh giá thực trạng KSC thường xuyên đơn vị nghiệp y tế giáo dục KBNN Đăk Hà - Phương pháp tổng hợp, phân tích để thấy hạn chế, nguyên nhân, từ đưa giải pháp hoàn thiện KSC thường xuyên đơn vị nghiệp y tế giáo dục KBNN Đăk Hà Bố cục đề tài Ngoài phần mở đầu phần kết luận, luận văn kết cấu gồm chương: Chương Cơ sở lý luận kiểm sốt thường xun đơn vị nghiệp cơng lập qua KBNN Chương Thực trạng kiểm soát thường xuyên đơn vị nghiệp y tế giáo dục KBNN ĐăkHà Chương Giải pháp hồn thiện kiểm sốt chi thường xun đơn vị nghiệp y tế giáo dục KBNN Đăk Hà Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KIỂM SOÁT CHI THƢỜNG XUYÊN ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP QUA KHO BẠC NHÀ NƢỚC 1.1 KHÁI QUÁT VỀ CHI THƢỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC TRONG ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP 1.1.1 Ngân sách nhà nƣớc a Khái niệm NSNN toàn khoản thu, chi Nhà nước dự toán thực khoảng thời gian định quan nhà nước có thẩm quyền định để bảo đảm thực chức năng, nhiệm vụ Nhà nước ( Luật NSNN 2015) b Vai trò ngân sách nhà nước c Chu trình quản lý ngân sách nhà nước Một chu trình ngân sách bao gồm: Lập dự tốn NSNN; Chấp hành dự toán NSNN; Kế toán, toán NSNN 1.1.2 Chi thƣờng xuyên ngân sách nhà nƣớc a Khái niệm Chi thường xuyên ngân sách nhà nước nhiệm vụ chi NSNN nhằm bảo đảm hoạt động máy nhà nước, tổ chức trị, tổ chức trị - xã hội, hỗ trợ hoạt động tổ chức khác thực nhiệm vụ thường xuyên Nhà nước phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh b Đặc điểm chi thường xuyên ngân sách nhà nước c Vai trò chi thường xuyên ngân sách nhà nước d Các nguyên tắc quản lý chi thường xuyên ngân sách nhà nước 1.1.3 Đơn vị nghiệp công lập a Khái niệm Đơn vị nghiệp cơng lập tổ chức quan có thẩm quyền Nhà nước thành lập theo quy định pháp luật, có tư cách pháp nhân, cung cấp dịch vụ công, phục vụ quản lý nhà nước (Nghị định 16/2015/NĐ-CP) b Phân loại đơn vị nghiệp công lập Căn vào mức tự bảo đảm chi phí hoạt động thường xuyên,đơn vị nghiệp công lập chia thành: - Đơn vị nghiệp tự bảo đảm chi phí hoạt động - Đơn vị nghiệp tự bảo đảm phần chi phí hoạt động - Đơn vị nghiệp NSNN bảo đảm tồn chi phí hoạt động 1.1.4 Nội dung chi thƣờng xuyên ngân sách nhà nƣớc đơn vị nghiệp công lập Nội dung chi thường xuyên NSNN đơn vị nghiệp cơng lập chia thành nhóm mục chi sau: - Chi toán cá nhân - Chi hoạt động chuyên môn, chi quản lý - Chi hoạt động phục vụ cho thực công việc, dịch vụ thu phí, lệ phí - Chi cho hoạt động dịch vụ 1.2 NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN TRONG QUẢN LÝ CHI THƢỜNG XUYÊN ĐỐI VỚI ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP 1.2.1 Điều kiện chi thƣờng xuyên ngân sách nhà nƣớc KBNN thực chi trả, tốn cho đơn vị nghiệp cơng lập có đủ điều kiện sau: - Đã có Quyết định giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm thực nhiệm vụ, tổ chức máy, biên chế tài - Đã có dự tốn quan có thẩm quyền giao - Đã thủ trưởng đơn vị người ủy quyền định chi - Đúng tiêu chuẩn, định mức, chế độ chi tiêu quan nhà nước có thẩm quyền đơn vị quy định - Có đầy đủ hồ sơ, chứng từ hợp pháp, hợp lệ theo quy định liên quan đến khoản chi, kể khoản chi thực theo quy chế chi tiêu nội đơn vị 1.2.2 Hình thức chi trả khoản chi thƣờng xuyên ngân sách nhà nƣớc 1.2.3 Phƣơng thức chi trả khoản chi thƣờng xuyên ngân sách nhà nƣớc a Tạm ứng b Thanh toán trực tiếp c Tạm cấp kinh phí ngân sách 1.2.4 Nguyên tắc kiểm soát chi thƣờng xuyên ngân sách nhà nƣớc Kho bạc Nhà nƣớc - Các đơn vị nghiệp phải mở tài khoản KBNN để thực thu, chi qua KBNN khoản kinh phí thuộc NSNN theo quy định Luật NSNN - Tất khoản chi NSNN phải kiểm tra, kiểm sốt q trình chi trả, tốn - Mọi khoản chi NSNN hạch toán đồng Việt Nam, theo niên độ ngân sách, cấp ngân sách mục lục NSNN hành - Trong trình quản lý, toán, toán chi NSNN, khoản chi sai phải thu hồi 1.2.5 Vai trò Kho bạc Nhà nƣớc quản lý chi thƣờng xuyên ngân sách nhà nƣớc 1.3 VẬN DỤNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ TRONG KIỂM SOÁT CHI THƢỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC QUA KHO BẠC NHÀ NƢỚC ĐỐI VỚI CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CƠNG LẬP 1.3.1 Khái qt kiểm sốt nội kiểm soát chi thƣờng xuyên ngân sách nhà nƣớc qua Kho bạc Nhà nƣớc a Khái quát kiểm soát nội Theo COSO (2013), KSNB tiến trình thiết lập vận hành hội đồng quản trị, ban quản lý nhân khác Nó thiết kế nhằm cung cấp đảm bảo hợp lý việc thực mục tiêu liên quan đến hoạt động, báo cáo tuân thủ Một hệ thống KSNB bao gồm thành phần: mơi trường kiểm sốt, đánh giá rủi ro, hoạt động kiểm sốt, thơng tin trao đổi thơng tin, hoạt động giám sát b Kiểm soát chi thường xuyên ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước KSC thường xuyên NSNN qua KBNN việc Kho bạc sử dụng cơng cụ để thực kiểm tra, kiểm soát khoản chi nhằm đảm bảo khoản chi chế độ, tiêu chuẩn, định mức đơn giá cấp có thẩm quyền quy định Tương tự hoạt động KSNB tổ chức, hoạt động KSC KBNN bao gồm thành phần: mơi trường kiểm sốt, đánh giá rủi ro, hoạt động kiểm sốt, thơng tin trao đổi thơng tin, hoạt động giám sát Tuy nhiên liên quan trực tiếp đến đề tài luận văn, tác giả tập trung trình bày ba yếu tố là: nhận diện đánh giá rủi ro, hoạt động kiểm soát, hoạt động giám sát 1.3.2 Nhận diện đánh giá rủi ro kiểm soát chi thƣờng xuyên ngân sách nhà nƣớc qua Kho bạc Nhà nƣớc đơn vị nghiệp công lập a Nhận diện rủi ro - Rủi ro kiểm soát mẫu dấu, chữ ký đơn vị - Rủi ro kiểm soát chứng từ rút tiền NSNN - Rủi ro kiểm soát chi lương - Rủi ro kiểm soát chi nghiệp vụ chuyên mơn đơn vị - Rủi ro kiểm sốt khoản chi khác - Rủi ro công tác hạch toán kế toán - Một số rủi ro khác b Đánh giá rủi ro 1.3.3 Hoạt động kiểm soát chi thƣờng xuyên ngân sách nhà nƣớc qua Kho bạc Nhà nƣớc đơn vị nghiệp công lập a Thủ tục kiểm soát - Kiểm soát, đối chiếu khoản chi so với dự toán NSNN, bảo đảm khoản chi phải có dự tốn NSNN duyệt - Kiểm tra, kiểm sốt tính hợp pháp, hợp lệ hồ sơ, chứng từ theo quy định khoản chi 10 KBNN huyện Đăk Hà tổ chức trực thuộc KBNN tỉnh Kon Tum có chức thực nhiệm vụ KBNN địa bàn huyện Đăk Hà theo quy định pháp luật KBNN Đăk Hà có tư cách pháp nhân, có trụ sở, dấu riêng mở tài khoản ngân hàng thương mại địa bàn để thực giao dịch, toán theo quy định pháp luật KBNN Đăk Hà có nhiệm vụ: KBNN Đăk Hà có quyền hạn : 2.1.2 Cơ cấu tổ chức quản lý Kho bạc Đăk Hà a Khái quát máy quản lý Kho bạc Nhà nước Đăk Hà b.Tổ chức máy liên quan đến kiểm soát chi thường xuyên 2.1.3 Các đơn vị nghiệp y tế giáo dục thuộc kiểm soát chi Kho bạc Nhà nƣớc Đăk Hà a Số lượng đơn vị nghiệp y tế giáo dục Kho bạc Nhà nước Đăk Hà thực kiểm soát chi Đơn vị nghiệp y tế có Trung tâm y tế huyện Đăk Hà, thuộc loại hình đơn vị nghiệp tự đảm bảo phần kinh phí hoạt động Đơn vị nghiệp giáo dục có 51 đơn vị Tất đơn vị nghiệp giáo dục địa bàn huyện Đăk Hà thuộc loại hình đơn vị nghiệp NSNN đảm bảo tồn kinh phí hoạt động b Doanh số chi thường xuyên NSNN đơn vị nghiệp y tế giáo dục KBNN Đăk Hà Bảng 2.3 - Doanh số chi thường xuyên NSNN đơn vị nghiệp y tế giáo dục năm 2017 Doanh số chi TX NSNN Tỷ trọng 11 ( triệu đồng) (%) Sự nghiệp y tế 11.829 Sự nghiệp giáo dục 207.130 86 Sự nghiệp khác 21.818 Tổng cộng 240.777 100 2.2 THỰC TRẠNG KIỂM SOÁT CHI THƢỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC ĐỐI VỚI ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP Y TẾ GIÁO DỤC TẠI KHO BẠC NHÀ NƢỚC ĐĂK HÀ 2.2.1 Quy trình kiểm sốt chi thƣờng xun đơn vị nghiệp y tế giáo dục Kho bạc Nhà nƣớc Đăk Hà Khách hàng Giám đốc GDV KTT Thủ quỹ TTV Đơn vị giao dịch Sơ đồ 2.3- Quy trình KSC thường xuyên NSNN KBNN Đăk Hà 2.2.2 Nội dung kiểm soát chi thƣờng xuyên đơn vị nghiệp y tế giáo dục Kho bạc Nhà nƣớc Đăk Hà a Hồ sơ kiểm soát chi gửi lần đầu Dự toán năm cấp có thẩm quyền giao; Quyết định giao quyền tự chủ cấp có thẩm quyền; Quy chế chi tiêu nội đơn vị; Văn phê duyệt tiêu biên chế cấp có thẩm quyền Thủ quỹ  Nhận diện rủi ro: - Đối với dự tốn năm cấp có thẩm quyền giao TTV Đơn vị giao dịch 12 - Đối với định giao quyền tự chủ - Đối với quy chế chi tiêu nội đơn vị - Đối với văn phê duyệt tiêu biên chế  Đánh giá rủi ro:  Hoạt động kiểm soát: + Đối với dự tốn năm cấp có thẩm quyền giao + Đối với quy chế chi tiêu nội + Đối với định giao quyền tự chủ + Đối với văn phê duyệt tiêu biên chế  Hoạt động giám sát: b Hồ sơ kiểm soát chi gửi lần toán  Nhận diện rủi ro - Đối với chứng từ rút tiền - Đối với tiền lương khoản trích theo lương - Đối với khoản chi toán theo chế độ khoán - Đối với khoản tốn cá nhân khác ngồi lương - Đối với chi mua sắm tài sản, trang thiết bị, vật tư - Đối với khoản chi hoạt động nghiệp vụ chuyên môn - Đối với chi trả thu nhập tăng thêm  Đánh giá rủi ro:  Hoạt động kiểm soát : - Kiểm soát chứng từ rút tiền - Kiểm soát chi lương khoản trích theo lương - Kiểm sốt khoản chi tốn cá nhân ngồi lương - Kiểm sốt khoản chi mua sắm hàng hóa, sữa chữa - Kiểm sốt khoản chi quản lý, chi nghiệp vụ chuyên môn - Kiểm soát chi thu nhập tăng thêm 13 - Kiểm sốt việc sử dụng kết tài  Hoạt động giám sát: 2.2.3 Kết kiểm soát chi thƣờng xuyên ngân sách nhà nƣớc đơn vị nghiệp y tế giáo dục Kho bạc Nhà nƣớc Đăk Hà a Quy mô cấu chi thường xuyên đơn vị nghiệp y tế giáo dục qua kiểm soát Kho bạc Đăk Hà Bảng 2.4- Chi thường xuyên NSNN đơn vị nghiệp y tế giáo dục qua KBNN Đăk Hà năm 2017 SN y tế S T Nhóm mục chi Số tiền SN giáo dục Tỷ Số tiền Tỷ ( triệu đ) trọng (triệu đ) trọng T Thanh toán cá nhân 8.437 72% 191.021 92% Chi chuyên môn nghiệp vụ 1.093 9% 9.318 4,4% 1.474 12% 5.596 3% 824 7% 1.195 0,6% Chi mua sắm,sửa chữa tài sản Chi khác Tổng cộng 11.828 100% 207.130 100% b Việc từ chối toán qua kiểm soát chi Kho bạc Nhà nước Đăk Hà 2.3 ĐÁNH GIÁ VỀ KIỂM SOÁT CHI THƢỜNG XUYÊN ĐỐI VỚI ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP Y TẾ GIÁO DỤC TẠI KHO BẠC NHÀ NƢỚC ĐĂK HÀ 2.3.1 Những kết đạt đƣợc 2.3.2 Những mặt hạn chế - Về việc kiểm soát mẫu dấu, chữ ký đơn vị - Về thực quy trình, nghiệp vụ kiểm soát chi lương 14 - Về thực quy trình, nghiệp vụ kiểm sốt chi mua s m s a chữa tài sản - ề thực quy trình kiểm sốt khoản chi chuy n m n nghiệp vụ - Về việc thực CKC - Về hoạt động giám sát KBNN Đăk Hà 2.3.3 Nguyên nhân hạn chế KẾT LUẬN CHƢƠNG 15 CHƢƠNG GIẢI PHÁP HỒN THIỆN KIỂM SỐT CHI THƢỜNG XUYÊN ĐỐI VỚI ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP Y TẾ GIÁO DỤC TẠI KHO BẠC NHÀ NƢỚC ĐĂK HÀ 3.1 MỤC TIÊU ĐỊNH HƢỚNG HỒN THIỆN KIỂM SỐT CHI THƢỜNG XUYÊN ĐỐI VỚI ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP Y TẾ GIÁO DỤC TẠI KHO BẠC NHÀ NƢỚC ĐĂK HÀ 3.1.1 Mục tiêu hồn thiện cơng tác kiểm sốt chi thƣờng xuyên đơn vị nghiệp y tế giáo dục Kho bạc Nhà nƣớc Đăk Hà 3.1.2 Định hƣớng hồn thiện kiểm sốt chi thƣờng xun đơn vị nghiệp y tế giáo dục Kho bạc Nhà nƣớc Đăk Hà 3.2 GIẢI PHÁP HỒN THIỆN KIỂM SỐT CHI THƢỜNG XUN ĐỐI VỚI ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP Y TẾ GIÁO DỤC TẠI KHO BẠC NHÀ NƢỚC ĐĂKHÀ 3.2.1 Hoàn thiện quy trình kiểm sốt mẫu dấu, chữ ký KBNN Đăk Hà cần phải hồn thiện khâu kiểm sốt sở áp dụng phần mềm quản lý, tra cứu mẫu dấu, chữ ký đơn vị giao dịch Khi kiểm tra chứng từ đơn vị, GDV tra cứu mẫu dấu, chữ ký đơn vị lưu chương trình với mẫu dấu, chữ ký chứng từ, qua kịp thời phát gian lận Việc ứng dụng phần mềm tra cứu mẫu dấu, chữ ký đảm bảo tồn vẹn liệu, khơng xảy thất lạc, mát mẫu giấy đăng ký mẫu dấu, chữ ký lưu thủ công, tiết kiệm thời gian tìm kiếm tra cứu Qua đó, giúp cho GDV tập trung thời gian KSC 16 nội dung quan trọng khác, hạn chế tối đa việc bỏ qua công tác đối chiếu mẫu dấu, chữ ký với chứng từ tốn, bảo đảm cho cơng tác tổng hợp số liệu, liệu, tình hình mở sử dụng tài khoản đơn vị giao dịch địa bàn nhanh chóng, kịp thời xác 3.2.2 Hồn thiện quy trình chi lƣơng a Thay đổi thủ tục kiểm soát chi lương Đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, thay đổi lại quy định hồ sơ toán trực tiếp khoản chi tiền lương theo hướng: Thủ tục để thực kiểm soát toán tiền lương qua KBNN văn phê duyệt tiêu biên chế cấp có thẩm quyền phê duyệt danh sách tốn lương tháng thủ trưởng ký duyệt có xác nhận tổ chức Cơng đồn KBNN khơng chịu trách nhiệm định mức, tiêu chuẩn, số lượng, tiêu, số liệu chi tiết danh sách lương tháng, mà kiểm soát phù hợp tiêu tổng hợp, như: tiêu biên chế, tổng quỹ lương Như vậy, đơn vị không cần phải lập nhiều loại danh sách mà cần 02 danh sách tính lương tháng, 01 gửi KBNN, 01 lưu đơn vị phục vụ công tác thẩm tra tốn quan Tài Khi Cơng đồn ký xác nhận danh sách tốn lương góp phần tăng cường giám sát, tạo minh bạch tiền lương đơn vị, có sai sót tính tốn lương khơng chế độ, tổ chức Cơng đồn lên tiếng bảo vệ quyền lợi hợp pháp đoàn viên Ngồi ra, việc khơng kiểm sốt qn danh sách toán lương gửi KBNN danh sách chi trả lương qua th gửi Ngân hàng tiềm ẩn nhiều rủi ro, cần thiết phải rà sốt, sửa đổi quy trình chi trả lương cho đối tượng 17 hưởng lương theo hướng KBNN đơn vị chuyển danh sách chi trả lương qua th cho Ngân hàng thay đơn vị giao dịch gửi cho Ngân hàng b ng dụng cơng nghệ thơng tin kiểm sốt chi lương Triển khai ứng dụng phần mềm phục vụ KSC lương để đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ phù hợp với tính đặc thù KSC lương, hỗ trợ tốt cho GDV KBNN, cần áp dụng phần mềm KSC lương theo tinh thần Công văn số 4744/KBNN-CNTT 3.2.3 Hồn thiện quy trình kiểm sốt khoản chi mua sắm, sửa chữa tài sản - Biên nghiệm thu quan trọng để xác định cơng việc hồn thành, đủ điều kiện tốn từ NSNN Do đó, đề xuất khoản chi có giá trị hợp đồng 20 triệu đồng, KBNN Đăk Hà hướng dẫn đơn vị giao dịch áp dụng loại mẫu biên nghiệm thu có yếu tố tên cơng việc, dịch vụ, hàng hóa, đơn vị tính, số lượng, đơn giá, thành tiền có thành phần thủ trưởng đại diện nhà thầu, người cung cấp hàng hóa Với mẫu biểu thống trên, GDV vừa có đủ pháp lý cơng việc hồn thành, vừa có đầy đủ số liệu, số tiền, để kiểm soát hợp đồng toán nhiều lần, giúp GDV dễ dàng, thuận lợi thực kiểm soát nội dung chi - Nghiên cứu quy định trách nhiệm kế toán, thủ trưởng đơn vị việc kiểm tra, kiểm soát đảm bảo tính đắn tiêu danh mục hàng hóa, dịch vụ kèm theo hợp đồng xác quán tên hàng hóa, dịch vụ, yếu tố kỹ thuật, đơn giá hồ sơ toán đơn vị KBNN kiểm soát 18 phù hợp tiêu tổng hợp, điều khoản hợp đồng với chứng từ toán đơn vị - Để tránh tượng chia nhỏ gói thầu mua sắm, vào đầu năm, KBNN Đăk Hà cần phải yêu cầu đơn vị gửi bổ sung dự tốn chi tiết cấp có thẩm quyền phê duyệt với dự tốn năm Dựa vào đó, KBNN biết giá trị gói mua sắm, sửa chữa mà đơn vị thực năm Khi kiểm soát chứng từ, GDV thực đối chiếu khoản chi mua sắm, sửa chữa với gói mua sắm, sửa chữa dự tốn chi tiết Qua đó, giúp phát hiện, ngăn chặn kịp thời việc đơn vị chia nhỏ gói mua sắm, sửa chữa để tránh việc thực đấu thầu theo quy định 3.2.4 Hoàn thiện quy trình kiểm sốt khoản chi chun mơn nghiệp vụ a Đối với chi toán dịch vụ Khi đơn vị giao dịch đề nghị toán tiền điện, nước, điện thoại, internet,… KBNN Đăk Hà hạch toán phân hệ sổ (GL) chuyển tiền từ tài khoản đơn vị vào tài khoản 3999 (Phải trả khác hoạt động nghiệp vụ KBNN), chi tiết theo đơn vị cung cấp dịch vụ cấp mã quan hệ ngân sách đầu để theo dõi chi tiết Cuối ngày chậm đầu ngày hôm sau, thực hạch toán phân hệ chi AP để tất tốn chuyển tồn số tiền phát sinh ngày tài khoản 3999 theo dõi chi tiết theo đơn vị cung cấp dịch vụ) tài khoản nhà cung cấp dịch vụ Ngân hàng Cuối ngày, thực kết xuất sổ chi tiết tài khoản 3999 phân hệ sổ GL theo đơn vị cung cấp dịch vụ file excel, in liên, liên lưu KBNN Đăk Hà, liên trả đơn vị cung cấp dịch vụ để theo dõi đơn vị toán tiền 19 Phương pháp giúp KBNN tiết kiệm, chủ động thời gian hạch toán Phần lớn chứng từ hạch toán phân hệ sổ (GL) nên tiết kiệm thời gian hạch toán phân hệ chi (AP) phải lặp lặp lại tên đơn vị nhận tiền, số tài khoản, ngân hàng nơi đơn vị cung cấp dịch vụ mở tài khoản áp tốn Bên cạnh đó, lượng chứng từ chương trình tốn song phương điện tử trước đây, giảm khối lượng cơng việc kiểm sốt chứng từ b Đối với khoản chi chuyên môn nghiệp vụ triệu đồng Đề nghị thay đổi quy định hồ sơ kiểm soát theo hướng: khoản chi cá nhân có tổng số tiền danh sách từ 20 triệu đồng trở lên, gửi danh sách theo lần tốn Còn khoản chi tốn cá nhân có tổng số tiền danh sách từ 20 triệu đồng trở xuống, giấy rút hết nội dung toán, đơn vị phải gửi bảng kê chứng từ tốn, khơng phân biệt chi toán cá nhân hay chi mua sắm hàng hóa, dịch vụ, chi tiền mặt hay chuyển khoản Như vậy, giảm đáng kể danh sách chi toán cá nhân mà KBNN phải kiểm soát lưu trữ, đồng quy định kiểm soát khoản chi chuyên môn nghiệp vụ với khoản chi toán cá nhân 20 triệu đồng c Đối với khoản chi kiểm soát b ng bảng kê chứng từ tốn Trong tháng, ngồi khoản chi lương, phụ cấp mang tính cố định, khoản chi nghiệp vụ chuyên môn, dịch vụ, công tác phí, hội nghị,… vào hóa đơn chứng từ, đơn vị sử dụng ngân 20 sách lập giấy rút dự toán gửi đến KBNN đề nghị toán cho đơn vị cung cấp hàng hóa, dịch vụ; cuối tháng, tổng hợp khoản chi, đơn vị sử dụng ngân sách lập bảng kê chứng từ toán (ghi cụ thể khoản chi có quy định tiêu chuẩn định mức) gửi KBNN kiểm soát (thay cho lần tốn) Trong q trình kiểm sốt, trường hợp có khoản chi chưa rõ, KBNN đề nghị đơn vị cung cấp hồ sơ chứng từ gốc để kiểm soát, phát khoản chi sai, vượt tiêu chuẩn định mức, KBNN làm thông báo từ chối đề nghị đơn vị nộp trả lại cho NSNN Ưu điểm giải pháp giúp người làm nhiệm vụ KSC thường xuyên có đủ thời gian tra cứu văn chế độ quy định tiêu chuẩn định mức chi cấp có thẩm quyền ban hành để kiểm sốt khoản chi hay sai, khơng chịu ảnh hưởng thời gian tiếp nhận xử lý chứng từ, đảm bảo khoản chi kiểm soát chặt chẽ, đồng thời người làm nhiệm vụ KSC toán kiểm tra nội dung giấy rút dự tốn, khơng phải kiểm tra bảng kê chứng từ toán, thời gian xử lý chứng từ nhanh 3.2.5.Hồn thiện quy trình thực cam kết chi Với mục đích giảm nợ đọng tốn, khơng tạo khoản nợ vượt q dự tốn NSNN giao, cần thay đổi quy trình thực CKC theo hướng: Đơn vị thực CKC trước ký kết hợp đồng mua sắm hàng hoá, dịch vụ với nhà cung cấp sau đơn vị có định lựa chọn nhà cung cấp quan có thẩm quyền phê duyệt mà khơng cần gửi hợp đồng kèm theo Điều có nghĩa thời điểm trước ký hợp đồng, KBNN thực kiểm tra trước phương diện ngân sách, chưa kiểm tra phương diện pháp lý Nếu thỏa mãn điều kiện dự toán chi, KBNN 21 thực CKC, dành dự toán đơn vị để cam kết tốn cho khoản chi Sau thực CKC, đơn vị ký kết hợp đồng với nhà cung cấp Với giải pháp này, việc triển khai thực chế kiểm soát CKC đạt mục đích ngăn chặn, làm giảm bớt khoản nợ đọng toán, tránh hạn chế làm cản trở hoạt động đơn vị, trì ổn định việc thực chế kiểm sốt chi hành - Tiếp tục thực thông tin, tuyên truyền đến đơn vị giao dịch mục đích, ý nghĩa, quy trình thực CKC để tạo đồng thuận cao, thấy lợi ích việc thực CKC tự giác thực CKC 3.2.6 Các biện pháp hỗ trợ việc thực giải pháp a Nâng cao chất lượng công chức thực kiểm soát chi ngân sách nhà nước b Hiện đại hóa cơng tác kiểm sốt chi ngân sách nhà nước dựa ứng dụng công nghệ thông tin c Hồn thiện chế tốn khơng dùng tiền mặt d Tăng cường hoạt động kiểm tra, giám sát việc chấp hành quy định quy trình kiểm sốt chi ngân sách nhà nước 3.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 3.3.1 Đối với Bộ Tài 3.3.2 Đối với Kho bạc Nhà nƣớc cấp 3.3.3 Đối với quan Tài địa phƣơng KẾT LUẬN CHƢƠNG 22 23 KẾT LUẬN CHUNG KSC thường xuyên NSNN đơn vị nghiệp y tế giáo dục nội dung quan trọng quản lý chi thường xuyên NSNN địa bàn huyện Đăk Hà Thực tốt cơng tác có ý nghĩa lớn việc thực hành tiết kiệm, đảm bảo việc sử dụng NSNN mục đích, tiết kiệm hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, chất lượng giảng dạy học tập địa phương Bên cạnh kết đạt được, KSC NSNN qua KBNN Đăk Hà nói chung KSC thường xuyên NSNN đơn vị nghiệp y tế giáo dục nói riêng bất cập cần phải giải vậy, việc làm cần thiết đánh giá kết đạt được, xác định rõ hạn chế nguyên nhân để tìm giải pháp kịp thời cho việc hồn thiện cơng tác KSC thường xuyên NSNN đơn vị y tế giáo dục KBNN Đăk Hà Luận văn với đề tài “Kiểm soát chi thường xuyên đơn vị nghiệp y tế giáo dục KBNN Đăk Hà, tỉnh Kon Tum” gồm có chương Chương 1, luận văn hệ thống hóa vấn đề KSC đơn vị nghiệp công lập nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động KSC KBNN; nhận diện rủi ro xảy trình KSC thực thủ tục KSC thường xuyên NSNN Chương luận văn tập trung phân tích thực trạng cơng tác KSC thường xuyên đơn vị nghiệp y tế giáo dục KBNN Đăk Hà Luận văn nêu quy trình KSC KBNN, nhận diện, đánh giá rủi ro trình bày hoạt động kiểm soát, hoạt động giám sát thực tế KBNN Đăk Hà Qua kết KSC thường xuyên đơn vị nghiệp y tế giáo dục KBNN Đăk Hà, luận văn đánh giá kết đạt 24 hạn chế nguyên nhân hạn chế hoạt động kiểm soát, làm ảnh hưởng đến chất lượng KSC KBNN Đăk Hà Qua đó, tác giả đề xuất giải pháp nhằm hồn thiện quy trình kiểm sốt nội dung chi cụ thể, hồn thiện quy trình kiểm sốt mẫu dấu chữ ký, hồn thiện quy trình KSC lương, chi nghiệp vụ chun mơn, chi mua sắm, sửa chữa tài sản hồn thiện quy trình thực CKC Để tăng tính khả thi hỗ trợ cho việc thực giải pháp đề ra, tác giả nêu số biện pháp kiến nghị nhằm hỗ trợ việc thực giải pháp, góp phần nâng cao chất lượng cơng tác KSC nói chung KSC thường xuyên đơn vị nghiệp y tế giáo dục KBNN Đăk Hà Hồn thiện cơng tác KSC thường xun NSNN vấn đề rộng phức tạp, liên quan đến nhiều ngành, nhiều cấp Trong khuông khổ luận văn, cố gắng vận dụng kiến thức từ nhà trường, từ tài liệu từ thực tiễn công tác để nghiên cứu, giải vấn đề đặt ra, khó tránh khỏi thiếu sót hạn chế Tác giả mong nhận nhiều ý kiến đóng góp thầy, giáo,và đồng nghiệp để luận văn hoàn thiện ... vị nghiệp y tế giáo dục Kho bạc Nhà nƣớc Đăk Hà a Quy mô cấu chi thường xuyên đơn vị nghiệp y tế giáo dục qua kiểm soát Kho bạc Đăk Hà Bảng 2.4- Chi thường xuyên NSNN đơn vị nghiệp y tế giáo dục. .. soát chi thường xuyên 2.1.3 Các đơn vị nghiệp y tế giáo dục thuộc kiểm soát chi Kho bạc Nhà nƣớc Đăk Hà a Số lượng đơn vị nghiệp y tế giáo dục Kho bạc Nhà nước Đăk Hà thực kiểm soát chi Đơn vị. .. đơn vị nghiệp NSNN đảm bảo toàn kinh phí hoạt động b Doanh số chi thường xuyên NSNN đơn vị nghiệp y tế giáo dục KBNN Đăk Hà Bảng 2.3 - Doanh số chi thường xuyên NSNN đơn vị nghiệp y tế giáo dục
- Xem thêm -

Xem thêm: Kiểm soát chi thường xuyên ở đơn vị sự nghiệp y tế và giáo dục tại KBNN đăk hà, tỉnh kon tum , Kiểm soát chi thường xuyên ở đơn vị sự nghiệp y tế và giáo dục tại KBNN đăk hà, tỉnh kon tum

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn