Kiểm soát chi ngân sách xã tại KBNN đăkhà

26 30 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/05/2019, 08:26

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TRẦN KHẢ VÂN KIỂM SOÁT CHI NGÂN SÁCH TẠI KHO BẠC NHÀ NƢỚC ĐĂKHÀ, TỈNH KONTUM TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ KẾ TOÁN Mã số: 60 34 03 01 Đà Nẵng - Năm 2019 Cơng trình hồn thành ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Ngƣời hƣớng dẫn KH: PGS.TS Ngô Hà Tấn Phản biện 1: PGS.TS Đường Nguyễn Hưng Phản biện 2: TS Nguyễn Hữu Ánh Luận văn bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ Kế toán họp Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng vào ngày tháng năm 2019 Có thể tìm hiểu luận văn tại:  Trung tâm Thông tin-Học liệu, Đại học Đà Nẵng  Thư viện trường Đại học Kinh tế, ĐHĐN MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài: Mối quan tâm lớn Đảng, Nhà nước cấp, ngành kiểm sốt chặt chẽ khoản chi NSNN Trong chu trình quản lý NSNN, để nâng cao chất lượng KSC NSNN, góp phần nâng cao hiệu sử dụng nguồn lực tài cần phải thiếp lập chế KSC NSNN khoa học, hợp lý Công tác KSC NSNN KBNN ĐăkHà thời gian qua có nhiều chuyển biến tích cực, đạt thành tích đáng khích lệ, hầu hết chi NSNN thực đúng, đủ kịp thời theo dự toán, kinh tế địa phương phát triển, hội ổn định, an tồn… Tuy nhiên, bên cạnh thành tích đạt được, KSC NSNN cấp KBNN ĐăkHà gặp nhiều khó khăn, vướng mắc khơng vấn đề tồn Vì vậy, KSC NSNN cấp KBNN ĐăkHà cần hoàn thiện cách khoa học, có hệ thống Xuất phát từ thực tế trên, tơi chọn đề tài “Kiểm sốt chi ngân sách KBNN ĐăkHà” làm đề tài nghiên cứu luận văn thạc sĩ Mục tiêu nghiên cứu: Hệ thống hóa những vấn đề NSNN KSC NSX qua KBNN Phân tích, đánh giá thực trạng công tác KSC NSX KBNN ĐăkHà Đề xuất số giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác KSC NSX KBNN ĐăkHà Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu: - Đối tƣợng nghiên cứu: Nội dung công tác KSC NSX qua KBNN - Phạm vi nghiên cứu: - Về không gian: KSC NSX KBNN ĐăkHà thuộc huyện ĐăkHà - Về thời gian: Sử dụng số liệu năm 2017 để minh họa công tác KSC NSX KBNN ĐăkHà Phƣơng pháp nghiên cứu: Từ nhận thức lý luận, quan điểm KSC NSX qua KBNN qua thực tiễn công tác KSC NSX KBNN ĐăkHà, nghiên cứu, tìm giải pháp hồn thiện cơng tác kiểm soát KBNN ĐăkHà thời gian tới Sử dụng phương pháp khảo sát trực tiếp, vấn, trao đổi nghiệp vụ với đồng nghiệp để nắm bắt thực trạng, đánh giá đề xuất giải pháp để đạt mục tiêu nghiên cứu Bố cục đề tài: Ngoài phần mở đầu, kết luận tài liệu tham khảo, nội dung Luận văn chia thành chương: Chương 1: Cơ sở lý luận kiểm soát chi ngân sách qua KBNN Chương 2: Thực trạng kiểm soát chi ngân sách KBNN ĐăKHà Chương 3: Giải pháp hoàn thiện kiểm soát chi ngân sách KBNN ĐăkHà Tổng quan tài liệu nghiên cứu: CHƢƠNG I CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KIỂM SOÁT CHI NGÂN SÁCH QUA KHO BẠC NHÀ NƢỚC 1.1 NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ NGÂN SÁCH XÃ: 1.1.1 Khái niệm, đặc điểm ngân sách xã: a/ Khái niệm: Ngân sách xã, phường, thị trấn (sau gọi chung ngân sách xã) cấp ngân sách hệ thống NSNN, đại diện đảm bảo tài cho quyền chủ động khai thác mạnh sẵn có để phát triển kinh tế, thực sách hội, giữ gìn an ninh trật tự, an tồn hội địa bàn b/ Đặc điểm: NSX cấp ngân sách hệ thống NSNN nên mang đầy đủ đặc điểm NSNN; ngồi mang đặc điểm riêng tạo nên khác biệt với cấp ngân sách khác * Đặc điểm chung: * Đặc điểm riêng: 1.1.2 Vị trí, vai trò ngân sách xã: a/ Vị trí ngân sách hệ thống NSNN: Chính quyền nơi trực tiếp tiếp xúc với dân, nơi giải toàn mối quan hệ lợi ích nhân dân Nhà nước thơng qua pháp luật, quyền cấp phải có ngân sách đủ mạnh Vì vậy, ngân sách cấp có vị trí quan trọng hệ thống NSNN b/ Vai trò ngân sách xã: - NSX cung cấp phương tiện vật chất cho hoạt động tồn máy Nhà nước sở - NSX công cụ để điều chỉnh, kích thích hoạt động hướng, chế độ, sách - NSX góp phần quan trọng việc xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn với phương châm “Nhà nước nhân dân làm” - NSX góp phần thực tốt cơng tác văn hóa hội nơng thơn 1.1.3 Nguồn thu, nhiệm vụ chi ngân sách xã: a/ Nguồn thu ngân sách xã: - Các khoản thu NSX hưởng 100% - Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%) NSX, thị trấn với ngân sách cấp - Thu bổ sung từ ngân sách cấp cho NSX b/ Nhiệm vụ chi ngân sách xã: * Chi thường xuyên: * Chi đầu tư phát triển: 1.1.4 Qui trình quản lý ngân sách xã: a/ Lập dự toán ngân sách xã: * Yêu cầu lập dự toán ngân sách xã: * Căn lập dự tốn ngân sách xã: * Trình tự lập, định dự toán ngân sách xã: b/ Chấp hành dự toán ngân sách xã: Căn dự toán NSX phương án phân bổ NSX năm HĐND định, UBND định phân bổ chi tiết dự toán chi NSX theo phận gửi KBNN nơi giao dịch để nhập dự toán làm kiểm soát, toán khoản chi; đồng thời gửi Phòng Tài - Kế hoạch huyện để báo cáo Căn chấp hành dự toán NSX dự toán NSX, cụ thể: * Đối với chấp hành thu NSX: * Đối với chấp hành chi NSX: c/ Quyết toán ngân sách xã: Quyết toán khâu cuối chu trình ngân sách Ðó việc tổng kết lại q trình thực dự tốn ngân sách năm 1.2 KHÁI QUÁT VỀ KIỂM SOÁT CHI NGÂN SÁCH QUA KHO BẠC NHÀ NƢỚC: 1.2.1 Khái niệm, đặc điểm kiểm soát chi ngân sách vai trò Kho bạc Nhà nƣớc kiểm sốt chi ngân sách xã: a/ Khái niệm, đặc điểm chi ngân sách xã: KSC NSX qua KBNN trình KBNN thực kiểm tra, kiểm soát khoản chi NSX theo dự tốn giao, sách, chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi tiêu Nhà nước quy định theo nguyên tắc, hình thức phương pháp quản lý tài q trình cấp phát, toán chi trả khoản chi NSNN b/ Vai trò KBNN kiểm sốt chi ngân sách xã: - KBNN tổ chức trực thuộc Bộ Tài thực chức quản lý Nhà nước quỹ NSNN - Quản lý cấp phát, toán khoản chi NSNN ngân sách cấp nói riêng NSNN nói chung nhiệm vụ tất cấp, ngành, quan đơn vị - KBNN chủ động, hoạt động độc lập việc cấp phát toán 1.2.2 Sự cần thiết kiểm soát chi ngân sách qua KBNN: 1.2.3 Nguyên tắc kiểm soát chi ngân sách qua KBNN: - Tất khoản chi NSNN phải kiểm tra, kiểm sốt q trình chi trả, toán - Mọi khoản chi NSNN hạch toán đồng Việt Nam theo niên độ ngân sách, cấp ngân sách mục lục NSNN - Việc toán khoản chi NSNN qua KBNN thực theo nguyên tắc trực tiếp từ KBNN cho người hưởng lương, trợ cấp hội người cung cấp hàng hóa dịch vụ - Trong q trình kiểm sốt, tốn, toán chi NSNN khoản chi sai phải thu hồi giảm chi nộp ngân sách 1.3 KIỂM SOÁT NỘI BỘ VÀ VẬN DỤNG TRONG KIỂM SOÁT CHI NGÂN SÁCH TẠI KHO BẠC NHÀ NƢỚC: 1.3.1 Khái quát kiểm soát nội bộ: “Kiểm soát nội tiến trình thiết lập vận hành hội đồng quản trị, ban quản lý nhân khác, thiết kế để đem lại bảo đảm hợp lý việc đạt mục tiêu hoạt động, mục tiêu báo cáo, tuân thủ với luật quy định liên quan” 1.3.2 Nhận diện đánh giá rủi ro kiểm soát chi ngân sách xã: a Nhận diện rủi ro: - Rủi ro gắn liền với yếu tố quản lý nhà nước - Rủi ro công tác điều hành chi NSNN lãnh đạo - Rủi ro tổ chức thực nghiệp vụ KSC NSNN - Rủi ro lực chuyên môn, phẩm chất đạo đức cán KSC đối tượng kiểm sốt - Rủi ro hệ thống thơng tin b Đánh giá rủi ro: Các loại rủi ro cần phải đánh giá khả xảy mức độ tác động xảy Những rủi ro mà khả xuất thấp, tác động khơng cần tiếp tục phải xem xét Ngược lại, rủi ro với khả xuất cao có tác động lớn cần phải xem xét kỹ 1.3.3 Hoạt động kiểm soát chi ngân sách qua Kho bạc Nhà nƣớc: a Nội dung kiểm soát chi NSX KBNN: b Quy trình kiểm sốt chi NSX qua KBNN: Khách hàng GĐ KBNN CV KSC KTT KTV Thủ quỹ TTV Đơn vị hƣởng Sơ đồ 1.1: Quy trình KSC NSX qua KBNN a/ Quy trình KSC thường xuyên NSX: Kiểm soát trước chi kiểm soát việc lập, định phân bổ dự toán chi NSNN Kiểm soát chi kiểm soát trình thực dự tốn nhằm đảm bảo khoản chi đủ điều kiện theo quy định Kiểm soát sau chi kiểm tra tình hình sử dụng kinh phí đơn vị sau KBNN xuất quỹ NSNN b/ Quy trình KSC đầu tư NSX: - Kiểm soát hồ sơ ban đầu: - Để tạm ứng tốn, chủ đầu tư phải gửi đến KBNN hồ sơ sau: + Giấy đề nghị tạm ứng (hoặc toán) vốn đầu tư + Giấy rút vốn đầu tư + Bảo lãnh tạm ứng nhà thầu + Bảo lãnh bảo đảm hợp đồng + Bảo lãnh bảo hành 1.3.4 Hoạt động giám sát kiểm soát chi qua Kho bạc Nhà nƣớc: - Đánh giá thường xuyên hoạt động giám sát thực GDV, KTT lãnh đạo đơn nghiệp vụ KSC phát sinh hàng ngày đơn vị giúp nhận diện nhanh chóng sai sót, rủi ro - Đánh giá chuyên biệt hoạt động giám sát thực định kỳ hàng tháng, quý, năm thực GDV, KTT lãnh đạo đơn vị thông qua cơng tác tự kiểm tra; Phòng Thanh tra kiểm tra, kiểm tốn nhà nước qua cơng tác tra định kỳ 10 Bảng 2.1 Cơ cấu chi NSX địa bàn KBNN ĐăkHà năm 2017 ĐVT: Triệu đồng Chỉ tiêu Số tiền Tỷ trọng (%) Tổng chi NSX 37.902 100 2.657 Chi thường xuyên 34.778 91,7 Chi chuyển nguồn 467 1,3 Chi đầu tư phát triển Vì huyện miền núi tỉnh nghèo, sở hạ tầng thấp kém, thu ngân sách địa phương bù đắp phần nhỏ cho chi NSNN, khoản chi NSX địa bàn chủ yếu chi thường xun, chiếm tỷ trọng lớn (91,7%) Chính lẽ mà tỷ lệ vốn chi cho đầu tư phát triển chiếm tỷ trọng thấp tổng chi NSNN (7%), cho thấy quyền chưa quan tâm trọng đầu tư phát triển sở hạ tầng Nhưng chi chuyển nguồn với tỷ trọng thấp (1,3%) cho ta thấy UBND bám sát dự toán, triển khai thực nhiệm vụ kịp thời, tránh tình trạng kéo dài chi sang năm sau 2.2 THỰC TRẠNG KIỂM SOÁT CHI NGÂN SÁCH TẠI KBNN ĐĂKHÀ: 2.2.1 Kiểm soát chi thƣờng xuyên ngân sách KBNN ĐăkHà a Mục tiêu kiểm soát chi thường xuyên ngân sách xã: b Hồ sơ kiểm soát chi ngân sách xã: 11 Đối với khoản chi theo hình thức rút dự toán KBNN: kế toán NSX gửi đến KBNN tài liệu chứng từ đây: - Hồ sơ gửi lần đầu: - Trường hợp tạm ứng: + Đối với đề nghị tạm ứng tiền mặt: + Đối với đề nghị tạm ứng chuyển khoản: - Hồ sơ toán tạm ứng: + Thanh toán tạm ứng khoản chi tiền mặt theo quy định + Thanh toán tạm ứng khoản chi chuyển khoản - Hồ sơ toán trực tiếp: + Giấy rút dự toán (thanh toán); + Đối với khoản chi khơng có hợp đồng khoản chi có giá trị hợp đồng hai mươi triệu đồng + Ngoài tài liệu trên, tùy theo nội dung chi, đơn vị gửi kèm theo tài liệu, chứng từ sau:  Đối với khoản chi toán cá nhân  Chi hội nghị, đào tạo, bồi dưỡng  Chi cơng tác phí: Bảng kê chứng từ tốn  Chi phí th mướn  Đối với khoản chi mua sắm tài sản, chi mua, đầu tư tài sản vơ hình; chi mua sắm tài sản dùng cho cơng tác chun mơn; chi phí nghiệp vụ chuyên môn ngành, chi mua vật tư văn phòng, chi sửa chữa thiết bị tin học, sửa chữa xe ô tô, trang thiết bị khác  Các Khoản chi khác c Nội dung kiểm soát chi NSX: - Đối với khoản chi toán cá nhân: 12 + Nhận diện rủi ro: + Đánh giá rủi ro: + Thủ tục kiểm soát: Hàng tháng: Căn vào giấy rút dự toán, báo cáo tăng giảm lương (nếu có) UBND gửi đến, GDV tiến hành thực hiện:  Kiểm tra, đối chiếu với bảng đăng ký quỹ lương, kiểm tra báo cáo tăng giảm lương chênh lệch so với bảng đăng ký quỹ lương  Kiểm tra giấy rút dự toán NSNN bảo đảm yếu tố giấy rút dự toán phải ghi rõ đầy đủ, rõ ràng, khơng tẩy xóa, ghi chi tiết theo mục lục ngân sách, mã tính chất nguồn kinh phí mã cấp ngân sách, mẫu dấu chữ ký người định chi đơn vị phải với mẫu dấu chữ ký đăng ký với KBNN nơi đơn vị giao dịch Đối với khoản toán khác cho cá nhân GDV kiểm soát danh sách chi theo lần toán - Đối với khoản chi mua sắm tài sản, chi mua, đầu tư tài sản vơ hình; chi mua sắm tài sản dùng cho cơng tác chun mơn; chi phí nghiệp vụ chuyên môn ngành, chi mua vật tư văn phòng, chi sửa chữa thiết bị tin học, sửa chữa xe ô tô, trang thiết bị khác khoản chi khác: Thanh toán lần toán lần cuối đơn vị gửi Biên nghiệm thu (đối với trường hợp phải gửi Hợp đồng) + Nhận diện rủi ro: + Đánh giá rủi ro: + Thủ tục kiểm soát: 13 Khi phát sinh nhu cầu chi, đơn vị gửi đến KBNN bảng kê chứng từ tốn (đối với khoản chi khơng có hợp đồng); hợp đồng, nghiệm thu hợp đồng, văn lựa chọn nhà thầu (đối với khoản chi có hợp đồng) Căn vào quy định, GDV KBNN ĐăkHà phải kiểm tra yếu tố hồ sơ đơn vị gửi đến - Đối với hình thức chi theo Lệnh chi tiền NSX, hồ sơ toán Lệnh chi tiền NSX Lệnh chi tiền chứng từ kế toán UBND lập để thực trích NSNN cấp kinh phí cho đối tượng thụ hưởng chuyển nguồn kinh phí NSNN; để UBND, KBNN hạch toán chi NSNN 2.2.2 Kiểm soát chi ngân sách cho đầu tƣ qua KBNN ĐăkHà: a Mục tiêu kiểm soát chi đầu tư từ ngân sách xã: b Hồ sơ kiểm soát chi đầu tư NSX: - Chủ đầu tư mở tài khoản toán vốn đầu tư thuộc ngân sách cấp KBNN Để thực cấp phát vốn đầu tư thuộc nguồn vốn NSX, tài liệu ban đầu chủ đầu tư gửi đến KBNN lần trừ trường hợp có bổ sung, điều chỉnh Cụ thể : - Đối với dự án chuẩn bị đầu tư - Đối với dự án thực đầu tư - Trường hợp tạm ứng: Chủ đầu tư lập hồ sơ đề nghị tạm ứng gửi tới KBNN gồm: - Thanh toán khối lượng hồn thành: + Đối với cơng việc thơng qua hợp đồng + Đối với công việc thực không thơng qua hợp đồng 14 + Đối với gói thầu thực theo hình thức người dân tự làm c Nội dung kiểm soát chi đầu tư NSX : - Nhận diện rủi ro: - Đánh giá rủi ro: - Thủ tục kiểm soát: + Kiểm soát hồ sơ ban đầu: + Kiểm soát tạm ứng vốn đầu tư NSX : + Kiểm soát toán khối lượng hồn thành Thanh tốn khối lượng hồn thành thơng qua hợp đồng Thanh tốn khối lượng hồn thành khơng thơng qua hợp đồng Thanh tốn khối lượng hồn thành người dân tự làm Tất dự án đầu tư thuộc thẩm quyền định đầu tư UBND cấp dự án quan có thẩm quyền cấp giao UBND cấp làm Chủ đầu tư hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng phải lập báo cáo toán thẩm tra phê duyệt toán vốn đầu tư dự án hoàn thành theo chế độ quy định quản lý tài hành * Hoạt động giám sát KSC NSX KBNN ĐăkHà: 2.2.3 Kết kiểm soát chi ngân sách qua KBNN ĐăkHà a Kết kiểm soát chi thƣờng xuyên NSX: Với 11 đơn vị xã, thị trấn giao dịch sử dụng kinh phí NSNN, KBNN ĐăkHà kiểm sốt chặt chẽ, chế độ, tiêu chuẩn, định mức khoản chi đơn vị 15 Bảng 2.2 Tổng hợp tình hình cấu chi thường xuyên NSX năm 2017 Đơn vị tính: Triệu đồng Chỉ tiêu Số tiền Tỷ trọng (%) Chi quốc phòng 3.274 9,42 Chi an ninh 1.694 4,87 963 2,77 19 0,05 492 1,42 0,008 28.333 81,462 Chi SN GD ĐT Chi SN y tế Chi SN văn hóa Chi SN truyền Chi SN thể dục thể thao Chi đảm bảo XH Chi SN kinh tế 10 Chi SN bảo vệ môi trường 11 Chi QL HC Đảng, đồn thể Trong đó: Chi QLNN 16.941 Chi hoạt động Đảng, tổ chức 11.142 trị Chi hỗ trợ hội, đoàn 250 12 Chi trợ giá mặt hàng sách Tổng cộng 34.778 100 16 b Kết kiểm soát chi đầu tƣ từ NSX: Chi NSNN cho đầu tư phát triển tình hình kiểm soát khoản chi KBNN ĐăkHà thể qua bảng sau: Bảng 2.4 Tình hình kiểm soát chi đầu tư NSX KBNN ĐăkHà Đơn vị tính: Triệu đồng Chỉ tiêu Tổng chi đầu tư ngân sách - Số dự án Năm 2017 2.657 23 - Kế hoạch giao 2.950 - Thanh toán KLHT 2.657 - Tỷ lệ giải ngân/ KHV năm - Dư kế hoạch vốn 90% 293 Qua bảng số liệu ta thấy, chi đầu tư từ NSX Trong năm 2017 KBNN ĐăkHà nhận kế hoạch vốn gồm 23 dự án 10/11 xã, thị trấn có chi đầu tư với tổng số vốn kế hoạch là: 2.950 triệu đồng, số vốn toán qua KBNN ĐăkHà 2.657 triệu đồng, đạt 90% kế hoạch giao Trong q trình tốn, GDV phát số trường hợp đem hồ sơ tài liệu đến KBNN toán thiếu hồ sơ pháp lý, chưa logic mặt thời gian, thiếu Quyết định phê duyệt thiết kế - dự tốn, sai sót mục lục NSNN, thiếu bảo lãnh hợp đồng,… 2.3 ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG KIỂM SOÁT CHI NGÂN SÁCH TẠI KBNN ĐĂKHÀ: 2.3.1 Những kết đạt đƣợc a/ Trong kiểm soát chi thường xuyên: 17 b/ Trong kiểm soát chi đầu tư: 2.3.2 Những hạn chế: a/ Trong kiểm soát chi thường xuyên: Thứ nhất, phát sinh khoản chi chưa có tiêu chuẩn định mức, tiêu chuẩn định mức chưa rõ ràng lạc hậu so Thứ hai, việc KSC lương bộc lộ nhiều bất cập từ chế đến thực hành Thứ ba, GDV chưa thực phiếu giao nhận chứng từ ĐVSDNS gửi đến KBNN theo quy trình giao dịch cửa KSC thường xuyên Thứ tư, việc quy định quy trình, hồ sơ KSC khoản chi có nội dung, tính chất, thực chi tiền mặt chuyển khoản không Thứ năm, thực tế trình thực KSC mua sắm qua KBNN Thứ sáu, chất lượng xây dựng dự toán UBND gửi đến KBNN chưa đảm bảo chất lượng, chưa sát với thực tế b/ Trong kiểm soát chi đầu tư: Thứ nhất, hệ thống văn hướng dẫn kiểm soát, toán vốn đầu tư từ NSX vốn đầu tư giao UBND làm chủ đầu tư có khác nên dễ gây lúng túng, nhầm lẫn thực Thứ hai, hồ sơ chứng từ toán Thứ ba, phương thức “thanh toán trước, kiểm soát sau” Thứ tư, việc thu hồi vốn tạm ứng chủ đầu tư nhà thầu Thứ năm, chế kiểm soát, cấp phát khoản chi chưa hồn thiện 18 CHƢƠNG III GIẢI PHÁP HỒN THIỆN KIỂM SOÁT CHI NGÂN SÁCH TẠI KHO BẠC NHÀ NƢỚC ĐĂKHÀ 3.1 MỤC TIÊU HỒN THIỆN KIỂM SỐT CHI NGÂN SÁCH TẠI KBNN ĐĂKHÀ: 3.1.1 Đối với kiểm soát chi thƣờng xuyên: Một là, thực chủ trương thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, khoản chi thường xuyên NSX chế độ, định mức Hai là, chế kiểm soát chi NSNN phải đạt mục tiêu kịp thời, đầy đủ, đối tượng chế độ, tiêu chuẩn, định mức Ba là, tập trung đại hóa cơng nghệ thơng tin, phát triển nguồn nhân lực, trọng đào tạo bồi dưỡng cơng chức nâng cao trình độ tin học chuyên sâu chuyên môn nghiệp vụ Bốn là, quy trình thủ tục kiểm sốt chi NSX phải đảm bảo tính khoa học, đơn giản, rõ ràng, cơng khai minh bạch 3.1.2 Đối với kiểm soát chi đầu tƣ: Một là, hồn thiện quy trình kiểm sốt tốn vốn đầu tư XDCB Hai là, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn, đảm bảo khoản chi toán đối tượng, nội dung dự án phê duyệt Ba là, trọng nâng cao chất lượng đội ngũ công chức Bốn là, tiếp tục ứng dụng công nghệ thông tin đại, đồng thời triển khai mở rộng dịch vụ công trực tuyến ứng dụng công nghệ thông tin vào quy trình KSC 19 3.2 GIẢI PHÁP HỒN THIỆN KIỂM SỐT CHI NGÂN SÁCH TẠI KBNN ĐĂKHÀ: 3.2.1 Hồn thiện hệ thống tiêu chuẩn, định mức phục vụ kiểm soát chi: - Theo Quyết định số 58/2015/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức, chế độ quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị có quy định phần “tài sản khác cần” hay “các thiết bị khác” cách chung chung giá, chưa rõ ràng, gây khó khăn cho cơng tác KSC KBNN Căn vào giá thực tế thị trường, tác giả đề xuất nên bỏ phần “tài sản khác cần” hay “ thiết bị khác” quy định cụ thể vào chung phần tài sản quy định theo tiêu chuẩn định mức với định mức sau: Máy điều hòa: triệu, máy quạt: triệu, máy sưởi: triệu - UBND tỉnh KonTum nên ban hành quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức hội nghị, chế độ đón tiếp khách nước ngồi, chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế chi tiếp khách nước áp dụng địa bàn tỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế phù hợp với Thơng tư 40/2017/TT-BTC ngày 28/4/2017 quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị - Nên quy định bổ sung định mức cho số khoản chi đặc thù như: + Chi hỗ trợ trưởng thôn phổ biến, vận động bà sống làm theo pháp luật: 50.000đ/người/buổi + Chi hỗ trợ nghệ nhân tập luyện biểu diễn cồng chiêng: 100.000đ/người/ngày + Chi hỗ trợ hoạt động giao lưu thi đấu thể thao không nằm hoạt động thể dục thể thao thường niên: 100.000đ/người/ngày 20 + Chi trực tăng cường cho cán xã: 80.000đ/người/ca tiếng 3.2.2 Hoàn thiện kiểm sốt chi thƣờng xun: a Hồn thiện kiểm sốt chi toán cá nhân: * Đối với KSC lương: KBNN ĐăkHà nên thiết kế mẫu danh sách toán lương hàng tháng để ĐVSDNS thực thống (Phụ lục số 01) Hàng tháng, ĐVSDNS phải cung cấp bảng lương excel để theo dõi lương đơn vị nhằm kiểm tra tính xác bảng lương khoản phụ cấp file excel trùng khớp với bảng lương giấy Phân chia số liệu theo MLNS tỷ lệ chuyển khoản Bảo hiểm, Kinh phí cơng đồn khớp với giấy rút dự tốn đơn vị Nếu bảng lương có thay đổi người hệ số cần nhập tên hệ số tự động cập nhật * Các khoản chi cá nhân khác: Đối với khoản chi có nội dung tính chất chi giống phải quy định quy trình, hồ sơ kiểm sốt chi nhau, khơng phân biệt khoản chi tiền mặt hay chuyển khoản Ví dụ khoản chi toán tiền bồi dưỡng huấn luyện dân quân tự vệ tạm ứng tiền mặt tốn tạm ứng, GDV kiểm sốt lưu bảng kê chứng từ toán chứng từ hàng ngày, chi hình thức chuyển khoản GDV phải kiểm sốt lưu danh sách lần toán Đồng thời thống quy định khoản chi 20 triệu đồng đơn vị gửi Bảng kê chứng từ tốn, khơng phân biệt khoản chi tốn cá nhân hay chi mua sắm hàng hóa, dịch vụ 21 b Hồn thiện kiểm sốt chi mua sắm tài sản, hàng hóa vật tư: Tác giả đề xuất KBNN không kiểm sốt, lưu biên nghiệm thu xử lý theo hướng sau để thay biên nghiệm thu: - Hướng thứ nhất: sử dụng Phụ lục 03a, 04 Thông tư 08/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 Bộ Tài quy định quản lý, tốn vốn đầu tư sử dụng nguồn vốn NSNN, mua sắm hàng hóa làm để KBNN kiểm soát thay biên nghiệm thu - Hướng thứ hai: sử dụng Bảng kê chứng từ toán Mẫu 01, Thơng tư 39/2016/TT-BTC, kê giá trị biên nghiệm thu theo hợp đồng Bảng kê chứng từ tốn 3.2.3 Hồn thiện kiểm sốt chi đầu tƣ XDCB: Quy trình kiểm sốt tốn vốn đầu tư trước hết cần phải kiểm tra, kiểm soát hồ sơ chứng từ toán Cụ thể: - Nội dung KSC đầu tư XDCB từ NSNN - Phạm vi KSC đầu tư XDCB từ NSNN Dự toán chi đầu tư nhập TABMIS số phép chi kiểm soát toán hoàn thiện chứng từ rút vốn KBNN Cần có thủ tục xác nhận số dư dự tốn TABMIS thời điểm xử lý để xem xét kiểm sốt, nâng cao trách nhiệm cơng tác nhập dự tốn TABMIS quan Tài cần công khai cho khách hàng cần thiết Đối với việc tạm ứng cho xây lắp, lắp đặt thiết bị Về tốn khối lượng hồn thành, việc quy định số lần toán, giai đoạn toán, thời điểm toán, thời hạn 22 toán, hồ sơ toán, điều kiện toán phải quy định rõ ràng hợp đồng Do đó, tác giả đề xuất không cần thiết quy định chi tiết hợp đồng số lần toán, giai đoạn toán, thời điểm toán mà tùy trường hợp cụ thể, chủ đầu tư toán cho nhà thầu theo quy định hợp đồng mà hai bên ký kết, giảm trách nhiệm cho công chức KBNN KSC Đối với khâu tốn vốn cơng trình hồn thành, tiềm ẩn nguy sử dụng vốn sai mục đích, hồ sơ chứng từ khơng hợp pháp hợp lệ, gây thất thoát NSNN, nên cần bổ sung số nội dung quản lý cho đồng chặt chẽ Nên quy định thời hạn tối đa ngày làm việc toán khối lượng hoàn thành ngày làm việc tạm ứng hợp lý không nên áp dụng hình thức “thanh tốn trước, kiểm sốt sau” 3.2.4 Các giải pháp hỗ trợ cho q trình hồn thiện: a Xây dựng quy chế phối hợp quan chức kiểm sốt chi ngân sách xã: Phòng Tài - Kế hoạch ban ngành phải thường xuyên kiểm tra đồng thời yêu cầu lập báo cáo việc thực nhiệm vụ giao để đảm bảo nhiệm vụ thực năm b Mở rộng toán trực tiếp cho người cung cấp hàng hóa, dịch vụ hạn chế tốn tiền mặt: Cần thực nghiêm chỉnh công tác tốn khơng dùng tiền mặt nội hệ thống KBNN theo hướng chuyển giao dần công tác sang cho hệ thống ngân hàng thương mại 23 Thực triệt để việc toán trực tiếp chuyển khoản vào tài khoản người cung cấp hàng hóa, dịch vụ c Tăng cường công tác tra, kiểm tra chi ngân sách xã: Phòng Tài - Kế hoạch cần tăng cường công tác thẩm tra số liệu toán đơn vị cấp trước thực tốn thức Định kỳ hàng năm, KBNN xây dựng kế hoạch tra, kiểm tra theo chuyên đề, tra chuyên ngành, thành lập đoàn tra để kiểm tra việc thực hoạt động nghiệp vụ chuyên môn đơn vị trực thuộc d Nâng cao ý thức chấp hành chế độ chi ngân sách xã: Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến thông tin, cập nhật kiến thức để người thực ngân sách địa bàn huyện nhận thức đắn ý nghĩa tầm quan trọng việc chấp hành chế độ chi NSNN Phải nâng cao hiểu biết kế toán trưởng thủ trưởng đơn vị sử dụng NSNN chế độ quản lý, chi tiêu NSNN 3.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ ĐỐI VỚI CÁC CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC: 3.3.1 Kiến nghị với Bộ Tài chính: 3.3.2 Kiến nghị với KBNN Trung ƣơng: 3.3.3 Kiến nghị với KBNN KonTum: 3.3.4 Kiến nghị với quyền địa phƣơng: a Đối với UBND huyện: b Đối với Phòng Tài - Kế hoạch huyện: 24 KẾT LUẬN CHUNG KSC NSNN nói chung KSC NSX qua KBNN nói riêng nội dung quan trọng nhằm hướng tới xây dựng chế quản lý NSNN công khai, minh bạch, bảo đảm cho NSNN sử dụng cách có hiệu Mặc dù vấn đề kiểm soát chi ngân sách qua KBNN vấn đề mới, phức tạp, liên quan đến nhiều ngành, nhiều lĩnh vực khác cấp Qua luận văn trình bày, tác giả khơng có tham vọng đưa giải đáp cho tất câu hỏi hoàn thiện KSC NSX qua KBNN Tuy vậy, tác giả cố gắng hệ thống hoá vấn đề cần thực với hy vọng góp phần hồn thiện KSC NSX qua KBNN ĐăkHà thời gian tới Mặc dù cố gắng nghiên cứu, tìm hiểu thực tế nghiệp vụ KSC NSX qua KBNN ĐăkHà Luận văn khó tránh khỏi thiếu sót, hạn chế q trình trình bày nội dung, đặc biệt phần nội dung giải pháp khuyến nghị Đồng thời, kết nghiên cứu bước công tác đầu q trình hồn thiện chế quản lý cơng tác KSC NSX KBNN ĐăkHà Vì vậy, tác giả mong nhận ý kiến đóng góp thầy cô giáo, bạn bè đồng nghiệp để tác giả bổ sung, hoàn chỉnh đề tài tốt ... kéo dài chi sang năm sau 2.2 THỰC TRẠNG KIỂM SOÁT CHI NGÂN SÁCH XÃ TẠI KBNN ĐĂKHÀ: 2.2.1 Kiểm soát chi thƣờng xuyên ngân sách xã KBNN ĐăkHà a Mục tiêu kiểm soát chi thường xuyên ngân sách xã: b... điểm kiểm soát chi ngân sách xã vai trò Kho bạc Nhà nƣớc kiểm soát chi ngân sách xã: a/ Khái niệm, đặc điểm chi ngân sách xã: KSC NSX qua KBNN q trình KBNN thực kiểm tra, kiểm sốt khoản chi NSX... văn chia thành chương: Chương 1: Cơ sở lý luận kiểm soát chi ngân sách xã qua KBNN Chương 2: Thực trạng kiểm soát chi ngân sách xã KBNN ĐăKHà Chương 3: Giải pháp hồn thiện kiểm sốt chi ngân sách
- Xem thêm -

Xem thêm: Kiểm soát chi ngân sách xã tại KBNN đăkhà , Kiểm soát chi ngân sách xã tại KBNN đăkhà

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn