Hoàn thiện tổ chức kế toán tại bệnh viện đa khoa khu vực huyện ngọc hồi, tỉnh kon tum

26 36 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/05/2019, 08:26

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ BÙI THỊ BÍCH THỦY HỒN THIỆN TỔ CHỨC KẾ TỐN TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC HUYỆN NGỌC HỒI, TỈNH KON TUM TĨM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ KẾ TỐN Mã số: 60.34.03.01 Kon Tum - 2019 Cơng trình hoàn thành TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ, ĐHĐN Ngƣời hƣớng dẫn KH: PGS.TS ĐOÀN NGỌC PHI ANH Phản biện 1: PGS.TS Trần Đình Khơi Ngun Phản biện 2: PGS.TS Trần Thị Cẩm Thanh Luận văn bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ Kế toán họp Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng vào ngày tháng năm 2019 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm Thơng tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng - Thư viện trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Cùng với xu hướng phát triển chung kinh tế ngành kế toán giới, kế toán Việt Nam có bước phát triển đáng kể, không ngừng cải thiện chất lượng, theo kịp với tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế diễn Năm 2015, Chính phủ ban hành Nghị định số 16/2015/ND – CP ngày 16/2/2015 thay cho Nghị định số 43/2006/NĐ – CP ngày 25/4/2006 quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm tài đơn vị nghiệp cơng lập góp phần nâng cao chất lượng quản lý tài đơn vị nghiệp công lập Việt Nam Với nỗ lực phát triển mạnh mẽ, khu vực tuyến huyện địa bàn tỉnh Kon Tum Bệnh viện Đa khoa Khu vực huyện Ngọc Hồi có bước phát triển nhiều thay đổi mơ hình quản lý hoạt động Bệnh viện chủ động cấu lại máy tổ chức, tăng cường công tác quản lý trọng đến nâng cao vai trò thơng tin kế tốn Tuy nhiên, thực tế cho thấy tổ chức kế toán đơn vị nhiều bất cập Thơng tin kế toán mang lại chưa đáp ứng nhu cầu quản lý Vì vậy, tổ chức kế tốn đơn vị cần phải hoàn thiện để đáp ứng nhu cầu thông tin phục vụ cách hiệu Xuất phát từ lý này, tác giả lựa chọn đề tài “Hồn thiện tổ chức kế tốn Bệnh viện Đa khoa Khu vực huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum” làm luận văn thạc sĩ Mục đích nghiên cứu luận văn tìm hiểu thực trạng kế tốn bệnh viện đưa giải pháp có tính khoa học thực tiễn góp phần hồn thiện cơng tác tổ chức kế tốn nâng cao chất lượng bệnh viện để phát triển mạnh mẽ 2 Mục tiêu nghiên cứu Phân tích, đánh giá thực trạng tổ chức kế toán Bệnh viện Đa khoa Khu vực huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum, từ mặt tồn tại, hạn chế tổ chức kế toán, đề xuất giải pháp giúp hồn thiện tổ chức kế tốn Bệnh viện Câu hỏi nghiên cứu Thực trạng tổ chức kế toán Bệnh viện Đa khoa Khu vực huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum nào? Giải pháp để hồn thiện cơng tác kế toán Bệnh viện Đa khoa Khu vực huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum năm tới? Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: Luận văn tập trung nghiên cứu thực trạng tổ chức kế toán Bệnh viện Đa khoa Khu vực huyện Ngọc Hồi Phạm vi nghiên cứu: Luận văn tập trung nghiên cứu tổ chức kế toán Bệnh viện Đa khoa Khu vực huyện Ngọc Hồi, số liệu nghiên cứu thu thập từ năm 2015 đến năm 2018 Phƣơng pháp nghiên cứu Để thực đề tài, tác giả sử dụng phương pháp chuyên gia, dùng để phân tích, đánh giá thực trạng tổ chức kế tốn Bệnh viện Đa khoa Khu vực huyện Ngọc Hồi Ngồi ra, tác giả sử dụng liệu thứ cấp liên quan đến tổ chức kế toán Bệnh viện Đa khoa Khu vực huyện Ngọc Hồi Dữ liệu thứ cấp tác giả tổng hợp thu thập từ Phòng Kế tốn Khoa chun mơn để phân tích thực trạng cơng tác kế tốn Bệnh viện Đa khoa Khu vực huyện Ngọc Hồi Ngoài ra, tác giả tham khảo quy định hạch toán Bệnh viện Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài nghiên cứu Đề tài đưa giải pháp giúp Bệnh viện Đa khoa Khu vực huyện Ngọc Hồi khắc phục tồn tại, hạn chế tổ chức kế toán Về lý luận: Hệ thống hóa sở lý luận tổ chức kế tốn đơn vị nghiệp cơng lập Về thực tiễn: Nghiên cứu đưa giải pháp hồn thiện tổ chức cơng cơng tác kế tốn Qua đó, góp phần làm cho cơng tác kế tốn Bệnh viện Đa khoa Khu vực huyện Ngọc Hồi hoàn thiện hơn, phục vụ đắc lực cho việc điều hành, quản lý sử dụng nguồn tài đơn vị Kết cấu luận văn Chương 1: Cơ sở lý luận tổ chức kế toán đơn vị nghiệp công lập Chương 2: Thực trạng tổ chức kế toán Bệnh viện Đa khoa Khu vực huyện Ngọc Hồi Chương 3: Một số giải pháp hồn thiện tổ chức kế tốn Bệnh viện Đa khoa Khu vực huyện Ngọc Hồi Tổng quan tài liệu CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TỔ CHỨC KẾ TOÁN TẠI CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP 1.1 TỔNG QUAN VỀ ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP 1.1.1 Khái niệm, phân loại đơn vị nghiệp công lập 1.1.2 Đặc điểm đơn vị nghiệp cơng lập 1.1.3 Vai trò đơn vị nghiệp cơng lập 1.2 QUẢN LÝ TÀI CHÍNH TRONG ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP 1.2.1 Các nguyên tắc chủ yếu quản lý tài đơn vị nghiệp công lập Nguyên tắc chủ yếu đơn vị nghệp cơng lập, nhằm mục đích trao quyền tự chủ tự chịu trách nhiệm cho đơn vị nghiệp việc tổ chức công viêc xếp máy, sử dụng lao động nguồn lực tài để hoàn thành nhiệm vụ giao phát huy khả đơn vị Đơn vị nghiệp công lập quan nhà nước có thẩm quyền giao thu phí, lệ phí phải thực thu đúng, thu đủ theo mức thu đối tượng thu quan nhà nước có thẩm quyền quy định - Cơ chế tự chủ khoản thu, mức thu Cơ chế tiền lương, tiền công thu nhập Nhà nước khuyến khích đơn vị nghiệp tăng thu, tiết kiệm chi, thực tinh giản biên chế, tăng thêm thu nhập cho người lao động sở hoàn thành nhiệm vụ giao Hàng năm, sau trang trải khoản chi phí, nộp thuế khoản nộp khác theo quy định, phần chênh lệch thu lớn chi (nếu có), đơn vị nghiệp cơng lập sử dụng sau: + Trích tối thiểu 25% để lập Quỹ phát triển hoạt động nghiệp; + Trả thu nhập tăng thêm cho người lao động; + Trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi, Quỹ dự phòng ổn định thu nhập Nguồn tài đơn vị nghiệp cơng lập Nguồn tài đơn vị nghiệp công lập bao gồm: Nguồn kinh phí ngân sách nhà nước cấp; Nguồn thu từ hoạt động nghiệp; Nguồn viện trợ, tài trợ, quà, biếu tặng; Nguồn khác Thứ nhất:Nguồn kinh phí nhà nước cấp Thứ hai, nguồn thu từ hoạt động nghiệp gồm: Thứ ba, nguồn viện trợ, tài trợ, quà biếu, tặng, cho nộp ngân sách theo chế độ: Thứ tư, nguồn khác gồm: Nguồn vốn vay tổ chức tín dụng, vốn huy động cán bộ, viên chức đơn vị Nguồn vốn liên doanh, liên kết tổ chức, cá nhân nước theo quy định pháp luật 1.2.2 Xây dựng dự tốn thu, chi ngân sách Đơn vị nghiệp cơng lập quan nhà nước có thẩm quyền giao thu phí, lệ phí phải thực thu đúng, thu đủ theo mức thu đối tượng thu quan nhà nước có thẩm quyền quy định Về nội dung chi, thực theo quy định Nghị định số 16/2015/ND – CP ngày 16/2/2015 Chính phủ bao gồm: Chi thường xuyên: Chi không thường xuyên: Theo đó, đơn vị nghiệp cơng lập vào đặc điểm chi để tiến hành theo dõi chi tiết theo nhóm chi cụ thể sau: Nhóm I: Chi tốn cá nhân (chi cho người) Nhóm II: Chi mua hàng hóa dịch vụ phục vụ cơng tác quản lý hành chun mơn … Nhóm III: Chi mua sắm, sửa chữa tài sản cố định Nhóm IV: Các khoản chi khác 1.2.3 Tổ chức chấp hành dự toán thu chi ngân sách Chấp hành dự tốn chi ngân sách q trình sử dụng tổng hợp biện pháp kinh tế tài chính, hành nhằm biến tiêu thu chi ghi dự toán ngân sách đơn vị thành thực Trên sở dự toán ngân sách giao, đơn vị nghiệp công lập tổ chức triển khai thực hiện, đưa biện pháp cần thiết đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ thu chi giao đồng thời phải có kế hoạch sử dụng kinh phí ngân sách theo mục đích, chế độ, tiết kiệm có hiệu Tóm lại, q trình chấp hành dự toán thu- chi, đơn vị sử dụng nhiều nguồn thu cần phải có biện pháp quản lý thống nhằm sử dụng nguồn thu mục đích sở hiệu tiết kiệm Song song với việc tổ chức khai thác nguồn thu đảm bảo tài cho hoạt động, đơn vị nghiệp công lập phải có kế hoạch theo dõi, quản lý khoản chi mục đích để hồn thành nhiệm vụ giao sở minh bạch, tiết kiệm hiệu Để đạt yêu cầu đòi hỏi đơn vị nghiệp công lập phải sử dụng nhiều biện pháp khác nhau, đặc biệt phải tổ chức vận dụng cơng tác kế tốn theo q trình xử lý thơng tin nhằm liên tục giám sát q trình chấp hành dự toán xây dựng 1.3 TỔ CHỨC CƠNG TÁC KẾ TỐN TRONG ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP 1.3.1 Cơng tác kế tốn đơn vị nghiệp cơng lập a Khái niệm b.Vai trò tổ chức kế toán c Nguyên tắc tổ chức kế toán đơn vị nghiệp công lập - Nguyên tắc thống - Nguyên tắc phù hợp - Nguyên tắc tiết kiệm hiệu - Nguyên tắc bất kiêm nhiệm 1.3.2 Tổ chức máy kế tốn a Mơ hình tổ chức máy kế tốn tập trung Theo mơ hình này, đơn vị tổ chức 01 phòng kế tốn tập trung, tồn cơng việc kế tốn thực tập trung phòng kế tốn Ở phận, đơn vị trực thuộc bố trí nhân viên kế tốn làm nhiệm vụ thực ban đầu, thu thập, kiểm tra chúng từ, định kỳ gửi phòng kế tốn đơn vị Mơ hình tổ chức kế tốn tập trung thích hợp với đơn vị có quy mơ vừa nhỏ, hoạt động địa bàn tập trung b Mơ hình tổ chức máy kế toán vừa phân tán, vừa tập trung Mơ hình phù hợp với đơn vị lớn có nhiều đơn vị trực thuộc, hoạt động địa bàn vừa tập trung, vừa phân tán, mức độ phân cấp quản lý kinh tế tài chính, trình độ quản lý khác 1.3.3 Tổ chức chứng từ Về nội dung, tổ chức vận dụng hệ thống chứng từ kế toán hiểu tổ chức việc ban hành, ghi chép chứng từ, kiểm tra, luân chuyển lưu trữ tất loại chứng từ kế tốn sử dụng đơn vị nhằm đảm bảo tính xác thơng tin, kiểm tra thơng tin phục vụ cho ghi sổ kế toán tổng hợp kế toán Hiện nay, chứng từ kế toán áp dụng cho đơn vị nghiệp công lập tuân theo quy định Luật kế toán, Ngày 10/10/2017 Bộ tài ban hành Thơng tư 107/2017/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế tốn hành nghiệp, thay chế độ kế tốn đơn vị hành nghiệp ban hành theo Quyết định 19/2006/QĐ-BTC Thông tư 185/2010/TT-BTC 1.3.4 Tổ chức tài khoản kế toán Điều 23 Luật Kế toán số 88/2015/QH quy định: “đơn vị phải vào hệ thống tài khoản kế tốn Bộ Tài Chính quy định để chọn hệ thống tài khoản kế toán áp dụng cho đơn vị” Như quan điểm xây dựng dựa nguyên tắc đơn vị kế toán phải tuyệt đối tuân thủ quy định Nhà nước đồng thời thiết lập hệ thống tài khoản cần tính đến phù hợp với hoạt động đơn vị 1.3.5 Tổ chức sổ kế tốn hình thức kế tốn Tuỳ vào điều kiện đặc điểm đơn vị, đơn vị nghiệp cơng lập lựa chọn hình thức kế tốn: Hình thức kế tốn Nhật ký - Sổ Cái; Hình thức kế tốn Nhật ký chung; Hình thức kế tốn Chứng từ ghi sổ; 1.3.6 Tổ chức báo cáo kế tốn 1.3.7 Tổ chức cơng tác kiểm tra kế toán KẾT LUẬN CHƢƠNG 10 - Nguồn thu từ Ngân sách Nhà nước cấp dựa dự toánbệnh viện lập, gửi Sở Y Tế Sở Tài xem xét, phê duyệt, cấp phát kinh phí thơng qua hệ thống Kho bạc Nhà nước Nguồn kinh phí Kho bạc Nhà nước nơi bệnh viện mở tài khoản giám sát, theo dõi, quản lý chặt chẽ trình cấp phát, tiếp nhận kinh phí theo mục, đảm bảo thực dự toán đề - Nguồn thu từ viện phí bảo hiểm y tế bao gồm khoản thu cho hoạt động khám bệnh nội trú, ngoại trú; điều trị bệnh nhân nội, ngoại trú; dịch vụ xét nghiệm, chiếu chụp, chẩn đốn hình ảnh; phẫu thuật, thủ thuật thực nghiêm chỉnh theo quy định Nhà nước mức thu viện phí bảo hiểm y tế - Nguồn viện trợ nguồn thu khác quản lý sử dụng, hạch tốn theo chế độ kế tốn hành nghiệp Mọi khoản viện trợ khoản thu khác Phòng TàiKế hoạch làm thủ tục xác nhận đầy đủ theo quy định Nguồn thu khác chủ yếu khoản thu từ dịch vụ cho thuê nhà ăn, trông giữ xe, cho thuê nhà tang lễ, hội trường, kinh doanh nhà thuốc bệnh viện, vận chuyển bệnh nhân cho thuê mặt bằng, Bảng 2.2: Tổng hợp nguồn thu giai đoạn từ 2015-2017 Đơn vị: Triệu đồng Nguồn thu BHYT Năm 2015 Tổng % Năm 2016 Tổng % Năm 2017 Tổng % 10.857 76.29 20.504 82.33 23.368 89.23 Viện Phí 3.113 21.88 4.065 16.33 2.530 9.67 Thu khác 260 1.83 336 1.34 289 1.10 14.230 100 24.905 100 26.187 100 Cộng (Nguồn: Phòng KH-TC, Bệnh viện Ngọc Hồi) Hàng tháng, Trưởng phòng tài - kế toán thủ quỹ tổ 11 chức kiểm quỹ định kỳ để kiểm tra lượng tiền mặt ngân quỹ đơn vị nhằm phát kịp thời trường hợp thiếu hụt ngân quỹ để có biện pháp xử lý đột xuất có lệnh cấp Giám đốc bệnh viện không tuyển dụng cha, mẹ, vợ, chồng, trưởng phòng tài chính-kế tốn bệnh viện làm thủ quỹ 2.2.2 Các khoản chi bệnh viện Bảng 2.3: Tỷ trọng khoản chi từ nguồn kinh phí nhà nước ( Đơn vị: 1.000 đồng) Nhóm chi Năm Năm 2016 2015 Tổng % Tổng 3,125,012 59.76 3,256,426 II 1,652,365 % 61.8 5,462,230 65.4 31.6 1,856,321 35.23 2,653,211 31.77 III 326,500 6.24 IV 125,632 2.4 5,229,509 Tổng % I Tổng Năm 2017 156,236 100 5,268,983 2.97 - 236,512 2.83 100 8,351,953 100 Nguồn:Báo cáo thu chi bệnh viện năm 2015-2017 Nhóm I: Chi toán cá nhân năm trở lại đây, kinh phí thường xuyên NSNN cấp tập trung phân bổ cho khoản chi đó, khoản chi chiếm tỷ trọng lớn khoản chi từ nguồn NS, từ 59.76% đến 65.4% tổng chi Nhóm chi II - Chi hàng hóa dịch vụ từ nguồn NSNN cấp tỷ trọng từ 31.6% năm 2015 tăng nhẹ lên 31.77% năm 2017 Điều lý ảnh hưởng lớn khoản chi nghiệp vụ chun mơn phần ngun nhân sách kiểm sốt khoản chi quản lý mà đặc biệt chi cho nhu cầu sử dụng điện, nước khoản 12 chi khác in ấn tài liệu chuyên môn …của bệnh viện chưa tốt Nhóm chi III- Chi mua sắm sửa chữa lớn TSCĐ Khoản chi chiếm tỷ trọng thấp gần tiến tới năm gần đây, bệnh viện không phát sinh nhu cầu Máy móc trang thiết bị sở vật chất trang bị đáp ứng nhu cầu đơn vị Nhóm chi IV- Các khoản chi khác chủ yếu chi tiếp khách khoản chi phí ln tiết kiệm tối đa Trước tiến hành chi khoản chi thường xuyên hay khoản chi không thường xuyên, khoản chi lập kế hoạch trước cấp Giám đốc bệnh viện phê duyệt Tất khoản chi bệnh viện Đa khoa khu vực huyện Ngọc Hồi thực theo quy định luật Ngân sách Nhà nước, chế độ kế tốn hành nghiệp hành, chế độ đấu thầu mua sắm tài sản, sử dụng chế độ, định mức quan có thẩm quyền quy định giám đốc bệnh viện duyệt chi Bảng 2.4 Phản ánh khoản chi thường xuyên không thường xuyên giai đoạn 2015-2017 Bảng 2.4: Tổng hợp nguồn chi giai đoạn từ 2015-2017 Đơn vị: Triệu đồng Nguồn chi Chi thường xuyên Chi Năm 2015 Cộng Năm 2017 Tổng % Tổng % Tổng % 24.173 99.95 30.476 98.52 34.912 95.25 455 1.47 1.740 4.75 12 0.005 2.3 0.01 24.185 100 30.931 100 không thường xuyên Chi khác Năm 2016 36.652 100 (Nguồn: Phòng KH-TC, Bệnh viện Ngọc Hồi) 13 Tất nghiệp vụ chi lập đầy đủ chứng từ theo dõi theo quy định Trừ số đặc biệt mua vật dụng, súc vật dùng cho hoạt động thí nghiệm, nghiên cứu, chữa bệnh giám đốc bệnh viện phê duyệt theo kế hoạch lập trước khơng có hố đơn quan tài phát hành Phòng TàiKế hoạch bệnh viện lập bảng thể chi tiết người địa chỉ, họ tên chữ kí người bán hàng để làm chứng xác thực cho nghiệp vụ phát sinh Bảng 2.5 Dự toán chi thường xuyên theo năm 2015-2017 Đơn vị tính: nghìn đồng STT 10 Nội dung Chi cho người lao động Tiền lương Phụ cấp lương Tiền thưởng Phúc lợi tập thể Các khoản đóng góp Chi phí th mướn Sửa chữa tài sản phục vụ công tác chuyên môn Thanh tốn dịch vụ cơng cộng Vật tư văn phòng Tổng số Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 141,542,927 45,265,325 47,625,302 48,652,300 24,908,634 7,589,622 8,695,362 8,623,650 9,421,084 3,029,854 3,125,632 3,265,598 1,861,599 520,035 652,032 689,532 1,650,000 550,000 550,000 550,000 1,800,000 600,000 600,000 600,000 1,800,000 600,000 600,000 600,000 1,050,000 350,000 350,000 350,000 600,000 200,000 200,000 200,000 600,000 200,000 200,000 200,000 14 STT Nội dung 11 Cơng tác phí 12 13 14 15 16 Tổng số Chi nghiệp vụ chuyên môn Chi mua hàng hóa, vật tư dự trữ Mua sắm tài sản dùng cho công tác Sửa chữa tài sản phục vụ công tác chun mơn cơng trình sở hạ Chi khác Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 750,000 250,000 250,000 250,000 1,200,000 400,000 400,000 400,000 10,687,050 3,562,350 3,562,350 3,562,350 1,570,800 523,600 523,600 523,600 3,361,560 1,120,520 1,120,520 1,120,520 210,000 70,000 70,000 70,000 Nguồn: Báo cáo chi tiêu bệnh viện 2015-2017 2.3 CƠNG TÁC KẾ TỐN TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC NGỌC HỒI 2.3.1 Bộ máy kế toán Bệnh viện đa khoa khu vực Ngọc Hồi Kế toán trưởng Kế toán tổng hợp Kế toán thu viện phí Kế tốn chứng từ khám chữa bệnh bệnh nhân Kế toán kho Kế toán thuế Sơ đồ 2.2: Tổ chức máy kế toán bệnh viện đa khoa khu vực Ngọc Hồi 15 2.3.2 Tổ chức chứng từ kế toán Lập Kiểm tra Luân chuyển Bảo quản chứng từ chứng từ chứng từ lưu trữ Trình tự luân chuyển chứng từ Tất nghiệp vụ kinh tế phát sinh kỳ bệnh viện lập chứng từ đầy đủ xác theo quy định hành, kiểm tra độ xác trình cấp có phẩm quyền phê duyệt Sau thực xong nghiệp vụ, chứng từ có đầy đủ xác nhận bên liên quan, kế toán tiến hành phân loại, xếp chứng từ kế toán, định khoản ghi sổ kế toán, bảo quản lưu trữ chứng từ, phục vụ cho công tác kiểm tra sau Tất chứng từ bệnh viên sau lập kiểm tra kỹ lưỡng, nhằm đảm bảo tính rõ ràng, trung thực, đầy đủ tiêu, yếu tố ghi chép chứng từ kế tốn, tính hợp pháp nghiệp vụ kinh tế, tài phát sinh ghi chứng từ kế tốn, tính xác số liệu, thông tin chứng từ Hệ thống chứng từ kế toán Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Hồi (Phụ lục 3) thực vào danh mục chứng từ kế toán quy định Thơng tư số 107/2017/TT-BTC hướng dẫn chế tốn hành nghiệp, Bộ tài ban hành ngày 10 tháng 10 năm 2017 Hệ thống chứng từ kế toán Bệnh viện bao gồm chứng từ thể giao dịch tiền lương lao động, vật tư, TSCĐ tiền tệ 16 Bảng 2.6: Một số mẫu chứng từ lao động tiền lương, vật tư, TSCĐ, tiền tệ bệnh viện Đa khoa khu vực huyện Ngọc Hồi  Một số mẫu chứng từ lao động tiền lƣơng STT Tên chứng từ Bảng toán tiền lương Bảng toán thu nhập tăng thêm Bảng toán tiền phẫu thuật Bảng toán tiền làm thêm Bảng tốn tiền th ngồi Bảng trích nộp khoản theo lương  Một số mẫu chứng từ vật tƣ đơn vị STT Tên chứng từ Biên giao nhận dụng cụ Phiếu nhập kho Phiếu xuất kho Biên kiểm vật tư, cơng cụ, sản phẩm, hàng hố Hóa đơn mua hàng Biên định giá lý vật tư thu hồi  Một số mẫu chứng từ TSCĐ đơn vị STT Tên chứng từ Biên giao nhận TSCĐ Biên lý TSCĐ Biên kiểm TSCĐ Biên đánh giá lại TSCĐ Bảng tính hao mòn TSCĐ 17  Một số mẫu chứng từ tiền tệ đơn vị STT Tên chứng từ Phiếu thu Phiếu chi Giấy đề nghị tạm ứng Giấy toán tạm ứng Biên kiểm quỹ Giấy đề nghị toán Biên lai thu tiền Phiếu tạm thu bệnh nhân Bảng chi tiền cho người tham dự hội thảo tập huấn 2.3.3 Tổ chức tài khoản kế toán Hiện nay, để hạch toán tất nghiệp vụ kinh tế, tài phát sinh bệnh viện, Phòng TàiKế hoạch sử dụng hệ thống tài khoản kế tốn quy định Thơng tư số 107/2017/TT-BTC hướng dẫn chế tốn hành nghiệp, Bộ tài ban hành ngày 10 tháng 10 năm 2017 (Phụ lục 4) Đồng thời dựa yêu cầu công tác quản lý tài ghi sổ kế tốn, bệnh viện tổ chức xây dựng tài khoản chi tiết cấp 2, cấp cấp cho số tài khoản cấp 1, nhằm cụ thể đối tượng kế toán cần phản ánh Tuy nhiên, TK 214, TK 461 chưa không theo dõi chi tiết theo nguồn hình thành Bên cạnh đó, có sửa đổi bổ sung hệ thống tài khoản theo thông tư hướng dẫn đơn vị chưa đưa vào sử dụng số tài khoản TK 004 “Chênh lệch thu, chi hoạt động thường xuyên” TK 642 “Chi phí quản lý chung” Điều phần ảnh hưởng đến việc đánh giá phân tích thơng tin kế tốn đơn vị 18 2.3.4 Cơng tác kế tốn số phần hành chủ yếu bệnh viện a Công tác kế toán thu hoạt động bệnh viện Quy trình thu viện phí Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Hồi tiến hành sau: - Nhận hồ sơ bệnh án ghi nhận lại trình điều trị bệnh nhân - Xác định bệnh nhân đối tượng khơng tham gia BHYT, có tham gia BHYT hay tham gia bảo hiểm dịch vụ - In bảng chi phí khám, chữa bệnh nội trú kiểm tra lại số lượng với hồ sơ bệnh án - Gửi bảng chi phí khám, chữa bệnh nội trú với hồ sơ bệnh án cho phận kiểm soát trước chuyển cho nữ hộ sinh khoa điều trị - Thu từ viện phí trực tiếp từ người bệnh quan bảo hiểm xã hội Ngồi nguồn thu từ viện phí bệnh viện nguồn thu khác từ NSNN, bảo hiểm… Doanh thu từ nguồn thu theo dõi TK 511 “Các khoản thu” Bảng 2.7: Tổng hợp nguồn thu giai đoạn từ 2015-2017 Đơn vị: Triệu đồng Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 Nguồn thu Tổng % Tổng % Tổng % BHYT 10.857 76.29 20.504 82.33 23.368 89.23 Viện Phí 3.113 21.88 4.065 16.33 2.530 9.67 Thu khác 260 1.83 336 1.34 289 1.10 Cộng 14.230 100 24.905 100 26.187 100 ( Nguồn: BCTC năm 2015-2017) b Cơng tác kế tốn chi hoạt động bệnh viện Căn vào chứng từ toán khoản chi Bảng 19 toán tiền lương, Giấy tốn tiền tạm ứng, Bảng chấm cơng, Bảng chấm công làm thêm giờ, Phiếu nhập kho, Phiếu xuất kho, Phiếu chi, Phiếu thối trả viện phí (chứng từ nội bệnh viện) kế toán tiến hành xử lý hạch toán nghiệp vụ phát sinh 2.3.5 Tổ chức báo cáo kế tốn cơng tác kiểm tra kế toán Bảng 2.8 Danh mục báo cáo kế toán áp dụng Bệnh viện đa khoa khu vực Ngọc Hồi STT Ký hiệu Tên báo cáo Danh mục Báo cáo tài B01/BCTC Báo cáo tình hình tài B02/BCTC Báo cáo kết hoạt động B03a/BCTC Báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp trực tiếp B03b/BCTC Báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp gián tiếp B04/BCTC Thuyết minh báo cáo tài Báo cáo Quyết tốn Ký hiệu Tên báo cáo B01/BCQT Báo cáo toán kinh phí hoạt động F01-01/BCQT Báo chi tiết chi từ NSNN nguồn phí khấu trừ, để lại F01-02/BCQT Báo cáo chi tiết kinh phí chương trình, dự án B02/BCQT Báo cáo thực xử lý kiến nghị kiểm sốt, tra, tài B03/BCQT Thuyết minh báo cáo toán STT 2.4 ĐÁNH GIÁ TỔNG HỢP VỀ CƠNG TÁC KẾ TỐN TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC NGỌC HỒI 2.4.1 Những kết đạt đƣợc tổ chức kế toán 2.4.2 Những hạn chế tổ chức kế toán KẾT LUẬN CHƢƠNG 20 CHƢƠNG HỒN THIỆN CƠNG TÁC KẾ TOÁN TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC NGỌC HỒI 3.1 HỒN THIỆN CƠNG TÁC KẾ TỐN TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC NGỌC HỒI 3.1.1 Hoàn thiện tổ chức chứng từ kế toán Bệnh viện cần thực tốt từ công tác ghi chép ban đầu để thu nhận, cung cấp đầy đủ, kịp thời xác trung thực thơng tin hoạt động kinh tế tài phát sinh Trong cơng tác kiểm tra chứng từ kế toán, đơn vị cần tăng cường nâng cao tinh thần trách nhiệm phận kế toán mà chủ yếu kế toán trưởng khâu kiểm tra lần hai Để hạn chế tình trạng số chứng từ kế toán chuyển đến phòng kế tốn khơng đảm bảo tính kịp thời khách quan, bệnh viện cần phân nhiệm rõ ràng xây dựng quy trình luân chuyển chứng từ khoa học, phù hợp với đặc điểm, quy mô hoạt động tổ chức đơn vị nhằm rút ngắn thời gian luân chuyển chứng từ qua khâu đảm bảo thực tốt chức kế toán thu nhận, xử lý cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin hoạt động kinh tế tài diễn q trình hoạt động đơn vị 3.1.2 Hoàn thiện tổ chức tài khoản kế toán Thứ nhất, cần phân định rõ hoạt động nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ để sở tổ chức hệ thống tài khoản phản ánh khoản thu, chi từ tập hợp chi phí, tính giá thành xác định kết tương ứng cho loại hoạt động Thứ hai, đơn vị cần xây dựng tài khoản kế toán chi tiết cấp 2, cấp 3, cấp phù hợp với đặc điểm, tính chất hoạt động đơn vị, 21 đảm bảo phản ánh, hệ thống hóa đầy đủ, chi tiết nội dung đối tượng kế tốn, đáp ứng u cầu xử lý thơng tin máy tính thõa mãn nhu cầu thơng tin cho đối tượng sử dụng Thứ ba, nghiên cứu tổ chức tài khoản kế toán chi tiết đáp ứng tốt yêu cầu quản trị phù hợp với đặc điểm quản lý ngành 3.1.3 Hoàn thiện việc vận dụng sổ kế toán - Cần tiếp tục hồn thiện sổ kế tốn theo hướng ghi chép đơn giản đảm bảo cung cấp số liệu kế tốn trung thực, xác Nên thiết kế mẫu sổ trình tự ghi chép vào sổ kế tốn vừa phải đảm bảo yêu cầu quản lý vừa phù hợp với hệ thống tài khoản, phương pháp hạch toán với báo cáo kế toán xây dựng Hệ thống sổ phải khoa học, đơn giản, dễ làm, dễ hiểu, dễ đối chiếu, tiện cho việc kiểm tra thuận lợi cho việc ứng dụng tin học hoá vào cơng tác kế tốn Hệ thống sổ kế tốn đơn vị lập in cần phải thực yếu tố pháp lý điền đầy đủ số trang sổ, ngày mở sổ, ký duyệt đầy đủ, đóng dấu đơn vị đóng dấu giáp lai vào sổ, nghiêm túc chấp hành nguyên tắc sửa chữa số liệu ghi sai sổ kế tốn theo phương pháp chữa sổ có quy định, tránh để tình trạng tẩy xố, sai sót sổ, bảo quản giữ gìn sổ sách theo quy định 3.1.4 Hoàn thiện tổ chức báo cáo kế toán Sau kỳ kế toán kết thúc, phận kế toán bệnh viện thực lập báo cáo kế tốn bao gồm báo tài báo cáo toán gửi lên quan chủ quản Sở Y Tế Theo quy định, giám đốc bệnh viện người chịu trách nhiệm cá nhân trước quan chủ quản quản lý tài bệnh viện nguồn thu khoản chi bệnh viện phòng tài 22 kế tốn phận nghiệp vụ quan trọng chịu lãnh đạo trực tiếp giám đốc bệnh viện Phòng tài kế tốn chịu trách nhiệm trước giám đốc quan tài cấp tồn hoạt động tài kế tốn bệnh viện bao gồm việc lập thực dự toán thu - chi ngân sách, cấp phát quản lý tài sản,vật tư, tổ chức thực nghiệp vụ kế toán, báo cáo toán kiểm tài sản phân tích hoạt động kinh tế tài bệnh viện 3.1.5 Hồn thiện cơng tác kiểm tra kế tốn cơng khai tài Về cơng tác kiểm tra kế tốn Để cơng tác kiểm tra kế tốn thực phát huy vai trò, yêu cầu việc hoàn thiện hệ thống kiểm tra phải phù hợp với đặc điểm tổ chức bệnh viện, phận kế toán để tạo hệ thống kiểm tra hoạt động thường xuyên, có hiệu phát huy tính dân chủ cán cơng chức bệnh viện Để thực yêu cầu đây, hệ thống kiểm tra cần hoàn thiện nội dung cụ thể sau: Tăng cường cơng tác tự kiểm tra nội bộ, theo lãnh đạo đơn vị kế toán trưởng nhân viên kế toán phải nâng cao ý thức tự kiểm tra, chịu trách nhiệm trước Nhà nước thực kiểm tra Cần tổ chức phận kiểm tra chuyên biệt, tránh phiền hà nảy sinh nội đồng thời giúp công tác kiểm tra đạt hiệu Công tác tự kiểm tra phải thực từ khâu kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp chứng từ kế toán, đến việc ghi chép, phản ánh tài khoản kế tốn, sổ kế tốn, tính xác số liệu kế tốn; việc chấp hành sách chế độ, thể lệ kế toán; việc tổ chức đạo 23 cơng tác kế tốn lề lối làm việc, hiệu máy kế toán với phận, phòng ban quản lý chức đơn vị Về cơng tác cơng khai tài Cần tăng cường vai trò cơng tác cơng khai tài đơn vị để đảm bảo tính minh bạch việc công bố thông tin kinh tế tài bệnh viện Đối với nhà nước quan quản lý Tiếp tục hoàn thiện hệ thống văn pháp lý chế quản lý tài chính, chế độ kế tốn áp dụng cho đơn vị nghiệp giao quyền tự chủ đảm bảo tính hợp lý, khả thi thống nhất, tiến tới ban hành chuẩn mực kế tốn cơng Việt Nam, góp phần tạo mơi trường pháp lý lành mạnh hỗ trợ cho việc quản lý, kiểm tra, giám sát Nhà nước hoạt động kế toán, phù hợp với điều kiện đất nước hội nhập với khu vực giới Vậy để giải khó khăn đặt cho bệnh viện cơng lập phải có thay đổi thái độ phục vụ lĩnh vực hoạt động mình: nhiệm vụ chuyên môn, cung cấp dịch vụ, tổ chức máy nhân sự, tài kế tốn bệnh viện…mà điều quan trọng mà tồn xã hội y thái độ, văn hóa ứng xử nhân viên y tế có y bác sỹ người phục vụ người bệnh Việc hồn thiện tổ chức kế tốn cần phải thực theo giai đoạn tuân thủ theo sách chế độ kế tốn tài mà Nhà nước ban hành phát triển theo hướng đại khoa học hiệu KẾT LUẬN CHƢƠNG 24 KẾT LUẬN Nhà nước tiếp tục đổi chế hoàn thiện sách cải cách hành quan đơn vị Nhà nước Một sách cải cách việc chuyển sở cơng lập có hệ thống bệnh viện công lập hoạt động theo chế bao cấp sang chế tự chủ nhằm nâng cao hiệu hoạt động chất lượng dịch vụ cung cấp Song song với việc ban hành sách đổi chế, việc đời chế độ kế tốn đơn vị hành nghiệp có tác động định làm thay đổi tình hình tổ chức kế tốn bệnh viện cơng lập Vì vậy, việc sửa đổi dần hồn thiện thực trạng tổ chức kế toán bệnh viện cơng lập nhằm phù hợp với tính chất đặc điểm hoạt động, phù hợp với chế tài việc làm cần thiết có ý nghĩa mặt lý luận thực tiễn Đồng thời, luận văn làm rõ thực trạng công tác kế toán bệnh viện mặt hạn chế cơng tác kế tốn đơn vị Trên sở đó, luận văn đề giải pháp phù hợp kiến nghị việc đổi mới, hồn thiện tổ chức kế tốn chế tài bệnh viện Tuy nhiên trình nghiên cứu, trình độ hiểu biết, kĩ có hạn nên khơng tránh khỏi sai xót, số hạn chế q trình thực nghiên cứu Mong nhận đóng góp chân thành độc giả, nhà dẫn chuyên môn để nghiên cứu phát triển tốt Đồng thời, mong nghiên cứu tài liệu bổ ích cho tác giả nghiên cứu ... VỀ BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC NGỌC HỒI Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Hồi bệnh viện đa khoa khu vực tuyến tỉnh đóng chân địa bàn huyện Ngọc Hồi, phía Bắc Kon Tum, trực thuộc Sở Y tế tỉnh Kon Tum. .. tiêu bệnh viện 2015-2017 2.3 CƠNG TÁC KẾ TỐN TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC NGỌC HỒI 2.3.1 Bộ máy kế toán Bệnh viện đa khoa khu vực Ngọc Hồi Kế toán trưởng Kế toán tổng hợp Kế toán thu viện phí Kế. .. CHƢƠNG HỒN THIỆN CƠNG TÁC KẾ TỐN TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC NGỌC HỒI 3.1 HOÀN THIỆN CƠNG TÁC KẾ TỐN TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC NGỌC HỒI 3.1.1 Hoàn thiện tổ chức chứng từ kế toán Bệnh viện cần
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện tổ chức kế toán tại bệnh viện đa khoa khu vực huyện ngọc hồi, tỉnh kon tum , Hoàn thiện tổ chức kế toán tại bệnh viện đa khoa khu vực huyện ngọc hồi, tỉnh kon tum

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn