Hoàn thiện hoạt động cho vay ngắn hạn đối với khách hàng cá nhân kinh doanh tại ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển việt nam – chi nhánh phố núi, tỉnh gia lai

26 26 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/05/2019, 08:26

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ LÊ THANH PHONG HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG CHO VAY NGẮN HẠN ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG NHÂN KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH PHỐ NÚI, TỈNH GIA LAI TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG Mã số: 60.34.02.01 Đà Nẵng - 2019 Cơng trình hồn thành TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ, ĐHĐN Ngƣời hƣớng dẫn KH: TS ĐẶNG TÙNG LÂM Phản biện 1: PGS.TS Nguyễn Hòa Nhân Phản biện 2: PGS.TS Nguyễn Thị Mùi Luận văn bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ Tài - Ngân hàng họp Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng vào ngày 10 tháng năm 2019 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm Thông tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng - Thư viện trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng MỞ ĐẦU Tính cấp thiết Ngân hàng TMCP Đầu Phát triển Việt Nam Chi nhánh Phố núi, tỉnh Gia Lai trước Ngân hàng TMCP Phát triển Nhà Đồng Bằng sông Cửu Long - chi nhánh Gia Lai (MHB Gia Lai), thực chủ trương phủ việc sáp nhập thức Ngân hàng MHB vào BIDV vào ngày 23/5/2015, bước ngoặt lớn Chi nhánh Phố Núi Với thương hiệu uy tín có từ BIDV, Chi nhánh phố núi gặp nhiều thuận lợi so với trước việc phát triển hoạt động kinh doanh, với định hướng phát triển tín dụng bán lẻ mảng chủ lực hoạt động cho vay, nhiên hiẹn chất lượng cho vay ngắn hạn khách hàng nhân kinh doanh chưa cao, nhiều tồn hạn chế cần có nhiều giải pháp để phát triển nâng cao khả cạnh tranh, khẳng định vị BIDV Phố Núi thị trường Xuất phát từ thực tế nên tơi nghiên cứu đề tài “Hồn thiện hoạt động cho vay ngắn hạn khách hàng nhân kinh doanh Ngân hàng TMCP Đầu Phát triển Việt Nam Chi nhánh Phố Núi, tỉnh Gia Lai” Mục tiêu nghiên cứu a Mục tiêu tổng quát: Đánh giá thực trạng hoạt động cho vay ngắn hạn khách hàng nhân kinh doanh, từ đề xuất số khuyến nghị nhằm hồn thiện hoạt động cho vay ngắn hạn khách hàng nhân kinh doanh Ngân hàng TMCP Đầu Phát Triển Việt Nam - Chi Nhánh Phố Núi,tỉnh Gia Lai b Nhiệm vụ nghiên cứu: Để đạt mục tiêu nghiên cứu, nhiệm vụ nghiên cứu cụ thể bao gồm: - Hệ thống hóa sở lý luận nhân kinh doanh, cho vay ngắn hạn khách hàng nhân kinh doanh ngân hàng thương mại - Phân tích đánh giá thực trạng cho vay ngắn hạn khách hàng nhân kinh doanh BIDV Phố Núi - Đề xuất khuyến nghị nhằm hoàn thiện hoạt động cho vay ngắn hạn khách hàng nhân kinh doanh BIDV Phố Núi thời gian tới c Câu hỏi nghiên cứu: Từ mục tiêu trên, câu hỏi nghiên cứu đặt để giải sau: - Đặc điểm cho vay ngắn hạn nhân kinh doanh nội dung hoạt động cho vay ngắn hạn khách hàng nhân kinh doanh gì? - Hoạt động cho vay ngắn hạn khách hàng nhân kinh doanh giai đoạn 2015-2017 đạt kết hạn chế gì? Nguyên nhân hạn chế hoạt động cho vay ngắn hạn khách hàng nhân kinh doanh gì? - Cần đề khuyến nghị để hoàn thiện hoạt động cho vay ngắn hạn khách hàng nhân kinh doanh BIDV Phố Núi ? Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu a Đối tượng nghiên cứu: - Đối tượng phân tích: Cơ sở lý luận thực tiễn hoạt động cho vay ngắn hạn khách hàng nhân kinh doanh - Đối tượng khảo sát: thực khai thác số liệu phòng quan hệ khách hàng nhân, Phòng giao dịch trực thuộc chi nhánh trực tiếp cho vay ngắn hạn khách hàng nhân kinh doanh phận tác nghiệp liên quan bao gồm Phòng Quản Trị Tín Dụng, Phòng Quản Lý Rủi Ro Phòng Giao dịch Khách hàng BIDV Phố Núi b Phạm vi nghiên cứu: - Về nội dung: nghiên cứu sở lý luận đánh giá phân tích hoạt động cho vay ngắn hạn Khách hàng nhân kinh doanh BIDV Phố Núi, từ đề xuất khuyến nghị hồn thiện hoạt động cho vay ngắn hạn Khách hàng nhân kinh doanh BIDV Phố Núi - Về không gian: hoạt động cho vay ngắn hạn khách hàng nhân kinh doanh BIDV Phố Núi - Về thời gian: đề tài khai thác số liệu thực trạng hoạt động cho vay ngắn hạn Khách hàng nhân kinh doanh BIDV Phố Núi địa bàn Gia Lai giai đoạn 2015 đến 2017 Phƣơng pháp nghiên cứu: Luận văn sử dụng phương pháp nghiên cứu sau: - Phương pháp phân tích tổng hợp lý thuyết - Phương pháp hệ thống hóa lý thuyết thu thập để đưa sở lý luận hoạt động cho vay ngắn hạn KHCNKD cách khoa học, chặt chẽ logic - Phương pháp thu thập liệu + Phương pháp thu thập liệu thứ cấp + Phương pháp thu thập liệu sơ cấp - Phương pháp thống kê - Phương pháp so sánh đối chiếu - Phương pháp vấn chuyên gia Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài - Về mặt học thuật : Đề tài góp phần hệ thống hóa phân tích làm rõ vấn đề lý luận hoạt động cho vay ngắn hạn nhân kinh doanh Với cách tiếp cận này, đề tài có bổ sung cần thiết sở lý luận Các phân tích thực trạng cho vay ngắn hạn nhân kinh doanh đề xuất khuyến nghị áp dụng chi nhánh - Về thực tiễn: Đề tài có phân tích thực trạng đề xuất khuyến nghị có sở khoa học thực tiễn phù hợp với bối cảnh cụ thể Ngân hàng TMCP Đầu Phát Triển Việt Nam Chi nhánh Phố Núi Các khuyến nghị áp dụng góp phần hoàn thiện hoạt động cho vay nhân kinh doanh Ngân hàng TMCP Đầu Phát Triển Việt Nam - Chi nhánh Phố Núi Bố cục dự kiến luận văn : Ngoài phần mở đầu, kết luận, mục lục, danh mục bảng biểu, tài liệu tham khảo, kết cấu luận văn trình bày trong chương sau: Chương 1: Cơ sở lý luận hoạt động cho vay ngắn hạn khách hàng nhân kinh doanh Ngân hàng thương mại Chương 2: Thực trạng hoạt động cho vay ngắn hạn khách hàng nhân kinh doanh Ngân hàng TMCP Đầu Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Phố Núi Chương 3: Khuyến nghị nhằm hoàn thiện hoạt động cho vay ngắn hạn khách hàng nhân kinh doanh Ngân hàng TMCP Đầu Phát triển Việt Nam Chi nhánh Phố Núi Tổng quan tình hình nghiên cứu CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG CHO VAY NGẮN HẠN KHÁCH HÀNG NHÂN KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1 HOẠT ĐỘNG CHO VAY NGẮN HẠN KHÁCH HÀNG NHÂN KINH DOANH CỦA NHTM 1.1.1 Khái niệm, đặc điểm khách hàng nhân kinh doanh a Khái niệm Khách hàng nhân kinh doanh khách hàng nhân sử dụng dịch vụ ngân hàng cho mục đích kinh doanh b Đặc điểm khách hàng nhân kinh doanh Khách hàng nhân kinh doanh có đặc điểm sau: - Khơng có dấu riêng, ngoại trừ doanh nghiệp nhân - Về quan hệ dân sự, kinh tế: Trong mối quan hệ kinh tế, quan hệ dân nhân kinh doanh phải chịu trách nhiệm vô hạn tài sản nhân tài sản chung hộ gia đình, tổ chức mà nhân làm đại diện Các nhân kinh doanh không áp dụng quy định pháp luật phá sản doanh nghiệp - Về nhân lực hoạt động sản xuất kinh doanh: Các nhân kinh doanh chủ yếu sử dụng nguồn nhân lực có gia đình với số lượng nhân Đối với số nhânhoạt động kinh doanh sản xuất lớn, thuê thêm lao động thời vụ thường xuyên - Về quy mô sản xuất kinh doanh: Các nhân kinh doanh sản phẩm, dịch vụ chủ yếu với quy mô nhỏ hạn chế nguồn vốn, khả quản lý sức cạnh tranh thị trường - Về ngành nghề, lĩnh vực hoạt động: Các nhân kinh doanh thực kinh doanh nhiều lĩnh vực, với nhiều ngành nghề đa dạng phong phú, bao gồm sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, hoạt động vui chơi giải trí, giáo dục, y tế, - Về lực quản lý: Năng lực quản lý nhân kinh doanh nhìn chung nhiều hạn chế, chủ yếu dựa vào kinh nghiệm tích luỹ sống - Về nguồn vốn sản xuất kinh doanh: Nguồn vốn đối ứng thấp, chủ yếu từ nguồn tích lũy trình kinh doanh, lao động Vì nhu cầu vay vốn nhân kinh doanh lớn - Về số lượng khách hàng: Số lượng khách hàng nhân kinh doanh lớn, phân bổ trải rộng mặt địa lý với ngành nghề kinh doanh đa dạng - Về mức độ hiểu biết pháp luật: Đa phần khách hàng nhân kinh doanh có mức độ hiểu biết pháp luật không cao - Về thơng tin tài chính: Chất lượng thơng tin tài thấp Khách hàng có nhiều nguồn thu nhập đa dạng, khó kiểm sốt 1.1.2 Cho vay ngắn hạn khách hàng nhân kinh doanh Ngân hàng thương mại a Khái niệm - Khái niệm cho vay: Cho vay hình thức cấp tín dụng NHTM, theo tổ chức tín dụng giao cam kết giao cho khách hàng khoản tiền để sử dụng vào mục đích xác định thời gian định theo thỏa thuận với ngun tắc có hồn trả gốc lãi - Khái niệm cho vay ngắn hạn nhân kinh doanh ngân hàng thương mại: Cho vay ngắn hạn nhân kinh doanh ngân hàng thương mại hình thức cấp tín dụng ngân hàng nhân kinh doanh, theo ngân hàng giao cho nhân kinh doanh khoản tiền để sử dụng vào mục đích kinh doanh thời hạn định theo thỏa thuận với nguyên tắc có hồn trả gốc lãi Thời hạn ngắn hạn từ năm trở xuống b Đặc điểm cho vay khách hàng nhân kinh doanh: - Về đối tượng cấp tín dụng (mục đích vay vốn): Phục vụ hoạt động kinh doanh khách hàng nhân nhằm bổ sung vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh đầu tài sản mở rộng quy mơ kinh doanh - Quy mơ vay nhỏ - Chi phí cho vay thường lớn khoản vay Doanh nghiệp - Cho vay khách hàng nhân kinh doanh đối diện với nhiều yếu tố rủi ro danh mục cho vay ngân hàng - nhân kinh doanh nhiều ngành nghề đa dạng nên việc cho vay kinh doanh nhân thuận lợi cho việc đa dạng hóa danh mục cho vay nhờ giúp giảm rủi ro đặc thù - Lãi suất cho vay linh động tùy thuộc đối tượng khách hàng điều chỉnh định kỳ theo qui định ngân hàng - Việc cập nhật thông tin KHCNKD khó đầy đủ xác, mặt việc cung cấp thơng tin từ phía khách hàng, mặt số lượng khách hàng lớn nên NHTM khó cập nhật đầy đủ kịp thời - Thủ tục, hồ sơ cho vay KHCNKD thường đơn giản so với đối tượng khác thông tin khách hàng ít, phương án vay vốn khách hàng đơn giản c Các phương thức cho vay ngắn hạn khách hàng nhân kinh doanh NHTM Nhìn chung phương thức cho vay ngắn hạn khách hàng nhân kinh doanh NHTM thực cho vay khách hàng theo phương thức phổ biến sau: - Cho vay lần - Cho vay theo hạn mức - Cho vay theo hạn mức thấu chi tài khoản tốn 1.2.3 Vai trò cho vay ngắn hạn khách hàng nhân kinh doanh NHTM - Đối với ngân hàng: + Tăng cường mối quan hệ với khách hàng + Tạo điều kiện đa dạng hóa hoạt động kinh doanh + Mảng cho vay nhân kinh doanh mảng kinh doanh đầy tiềm ngân hàng - Đối với khách hàng nhân kinh doanh : Tín dụng ngân hàng nói chung cho vay ngắn hạn khách hàng nhân kinh doanh nói riêng đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn để đầu cho hoạt động sản xuất kinh doanh cho khách hàng, tăng suất lao động, tăng nguồn thu nhập cho nhân cho xã hội, góp phần giải việc làm cho người lao động, ổn định trị, đảm bảo an sinh xã hội địa phương - Đối với kinh tế: + Hoạt động cho vay khách hàng nhân kinh doanh giúp nhân kinh doanh, tổ chức khác khơng có cách pháp nhân có vốn để mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh nhờ làm tăng thu nhập cho nhân kinh doanh, tạo thêm việc làm, giảm thấp tệ nạn xã hội, qua góp phần phát triển kinh tế - xã hội + Thơng qua NHTM, phủ điều tiết kinh tế xã hội Nhà nước qua kênh đầu vốn cho vay vào ngành nghề, khu vực kinh tế trọng điểm thúc đẩy phát triển ngành nghề, khu vực kinh tế đó, hình thành nên cấu kinh tế hiệu 10 - Chuyển giao rủi ro - Đa dạng hóa danh mục cho vay d Hoạt động nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ cho vay ngắn hạn khách hàng nhân kinh doanh - Đánh giá bên - Đánh giá bên 1.2.3 Các tiêu chí phản ánh kết hoạt động cho vay ngắn hạn khách hàng nhân kinh doanh NHTM 1.3 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG CHO VAY NGẮN HẠN KHÁCH HÀNG NHÂN KINH DOANH CỦA NHTM 1.3.1 Nhóm nhân tố nội ngân hàng a Chính sách quy trình ngân hàng cho vay ngắn hạn nhân kinh doanh b Đặc điểm nội ngân hàng nguồn lực c Năng lực ngân hàng tiếp cận thị trường cho vay nhân kinh doanh d Khả quản trị hoạt động cho vay nhân kinh doanh ngân hàng e Uy tín, hình ảnh ngân hàng thị trường tín dụng 1.3.2 Nhân tố thuộc khách hàng - Nhu cầu vay vốn, thói quen, tập quán tài khách hàng - Năng lực tài khách hàng - Đạo đức khách hàng 1.3.3 Nhóm nhân tố bên ngồi ngân hàng a Mơi trường kinh tế vĩ mơ 11 b Mơi trường trị - xã hội khuôn khổ pháp lý c Môi trường cạnh tranh hoạt động cho vay nhân kinh doanh NHTM KẾT LUẬN CHƢƠNG 12 CHƢƠNG THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY NGẮN HẠN KHÁCH HÀNG NHÂN KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH PHỐ NÚI 2.1 GIỚI THIỆU NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH PHỐ NÚI, TỈNH GIA LAI 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển Chi nhánh 2.1.2 Cơ cấu tổ chức máy Ngân hàng TMCP ĐầuPhát triển Việt Nam Chi nhánh Phố Núi 2.1.3 Tình hình hoạt động kinh doanh BIDV Phố Núi giai đoạn 2015-2017 a Đánh giá chung - Về tiêu quy mô: + Tổng dư nợ năm 2017 đạt 2.800 tỷ đồng, 208% so với năm 2015 (tương đương tăng 1453 tỷ đồng), tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2015-2017 46% Đứng thứ 9/13 chi nhánh cụm Tây Nguyên, xếp thứ 115/190 hệ thống Trong đó: Dư nợ bán lẻ (đã trừ CC GTCG) thực năm 2017 2.275 tỷ, chiếm 81%/TDN, đạt 100% kế hoạch năm, 191% so với năm 2015 (tương đương tăng 1085 tỷ đồng), tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2015-2017 40%, đứng thứ 9/13 chi nhánh cụm Tây Nguyên, xếp thứ 12/190 hệ thống + Hoạt động huy động vốn: Tổng huy động vốn cuối 2017 đạt 1.150 tỷ, 252% so với năm 2015 (tương đương tăng 694 tỷ đồng), tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2015-2017 62% Đứng thứ 10/13 chi nhánh cụm Tây Nguyên, xếp thứ 177/190 13 hệ thống Trong đó: Huy động vốn dân cư nguồn vốn ổn định chiếm tỷ trọng cao cấu huy động vốn chi nhánh (trên 89%) Huy động vốn cuối 2017 đạt 1030 tỷ, 247% so với năm 2015 (tương đương tăng 613 tỷ đồng), tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2015-2017 59%, đứng thứ 8/13 chi nhánh cụm Tây Nguyên, xếp thứ 157/190 hệ thống - Về cấu, chất lƣợng: + Tỷ lệ nợ hạn, nợ xấu nằm giới hạn cho phép Đến 31/12/2017 tỷ lệ nợ xấu Chi nhánh chiếm 0,14%/TDN, đứng thứ 12/13 chi nhánh cụm Tây Nguyên, xếp thứ 154/190 hệ thống; tỷ lệ nợ nhóm khơng đáng kể, chiếm 0,19%/TDN, đứng thứ 11/13 chi nhánh cụm Tây Nguyên, xếp thứ 134/190 hệ thống - Về tiêu hiệu hoạt động: + Lợi nhuận trước thuế năm 2017 đạt 58,6 tỷ đồng, 219% so với năm 2015 (tương đương tăng 32 tỷ đồng), tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2015-2017 49% Đứng thứ 9/13 chi nhánh cụm xếp thứ 99/190 hệ thống + Hoạt động dịch vụ: Nguồn thu dịch vụ tăng trưởng tốt năm trước, nhiên thu dịch vụ ròng ước đạt 5,4 tỷ đồng, 257% so với thời điểm 2015, ước đạt 90% kế hoạch năm 2017 Đứng thứ 12/13 chi nhánh cụm, xếp thứ 165/190 hệ thống Trong số khoản thu chiếm tỷ trọng lớn thu từ dịch vụ toán, hoạt động bảo lãnh b Đánh giá cụ thể mảng hoạt động * Hoạt động tín dụng: Bảng 2.2 Dư nợ tín dụng BIDV Phố Núi qua năm 2015-2017 14 - Tổng dư nợ năm 2017 đạt 2800 tỷ đồng, 208% so với năm 2015 (tương đương tăng 1453 tỷ đồng), tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2015-2017 46% Dư nợ năm 2017 ước đạt 2555 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2015-2017 60% - Về cấu dư nợ: Dư nợ trung dài hạn chiếm tỷ trọng thấp, khoảng 10%TDN (Năm 2015: 11,3%, năm 2016:9,4%) Dư nợ bán lẻ chiếm 80% (Năm 2015: 88%%, năm 2016: 84%) Dư nợ khách hàng tổ chức kinh tế khách hàng SMEs chủ yếu (chiếm 80% TDN tổ chức kinh tế) - Dư nợ tín dụng giữ tốc dộ tăng trưởng qua năm nâng cao thị phần chi nhánh địa bàn, nhiên thấp, năm 2017 khoảng 3,6% * Hoạt động huy động vốn: Bảng 2.3 Bảng phân tích khách hàng tiền gửi BIDV Phố Núi qua năm 2015-2017 Tổng huy động vốn cuối 2017 đạt 1150 tỷ, 252% so với năm 2015 (tương đương tăng 694 tỷ đồng), tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2015-2017 62% Huy động vốn bình quân cuối 2017 đạt 1001 tỷ, 244% so với năm 2015 (tương đương tăng 591 tỷ đồng), tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2015-2017 56% Thị phần HĐV Chi nhánh địa bàn có cải thiện qua năm, nhiên chiếm tỷ trọng thấp, khoảng 3,3% * Hoạt động dịch vụ: Bảng 2.4 Bảng phân tích hoạt động dịch vụ BIDV Phố Núi giai đoạn 2015 2017 - Năm 2017 đạt 5,4 tỷ đồng, 257% so với năm 2015, tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2015-2017 60% Đứng thứ 15 12/13 chi nhánh cụm Tây Nguyên xếp thứ 165/190 hệ thống - Thu dịch vụ chủ yếu tập trung vào dòng sản phẩm tốn, sản phẩm dịch vụ có hàm lượng cơng nghệ cao chiếm tỷ lệ thấp: Dịch vụ tốn chiếm tỷ lệ cao nhất: 34%, dịch vụ bảo lãnh chiếm 13,65%, dịch vụ thẻ chiếm 11,5%, dịch vụ Ngân hàng điện tử chiếm 8,9%,các dịch vụ khác chiếm tỷ lệ thấp, 5% * Lợi nhuận Bảng 2.5 Bảng tổng hợp thu nhập ròng BIDV Phố Núi giai đoạn 2015 2017 Là chi nhánh sáp nhập từ MHB, nhiên Phố Núi chi nhánh có hiệu kinh doanh tốt Cơng tác quản lý tín dụng chi tiêu quản lý chặt chẽ, không phát sinh nợ xấu nợ hạn Tuy nhiên nguồn thu nhập từ hoạt động dịch vụ chi nhánh đạt thấp so với NH địa bàn hệ thống BIDV 2.2 THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY NGẮN HẠN KHÁCH HÀNG NHÂN KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH PHỐ NÚI, TỈNH GIA LAI 2.2.1 Bối cảnh hoạt động cho vay ngắn hạn khách hàng nhân kinh doanh Chi nhánh Phố Núi a Khái quát mạnh tiềm phát triển kinh tế tỉnh Gia Lai b Môi trường kinh doanh đối thủ cạnh tranh địa bàn  Môi trường kinh doanhĐối thủ cạnh tranh c Đặc điểm khách hàng vay ngắn hạn nhân kinh doanh 16 chi nhánh 2.2.2 Mục tiêu hoạt động cho vay ngắn hạn khách hàng nhân kinh doanh Chi nhánh 2.2.3 Thực trạng hoạt động cho vay ngắn hạn khách hàng nhân kinh doanh Ngân hàng TMCP ĐầuPhát Triển Việt Nam - Chi Nhánh Phố Núi a Nguồn lực triển khai hoạt động cho vay ngắn hạn khách hàng nhân kinh doanh BIDV Phố Núi * Cơ sở vật chất: * Nhân lực: * Công nghệ thông tin ứng dụng ngân hàng: b Quy trình cho vay ngắn hạn khách hàng nhân kinh doanh Chi nhánh Phố Núi Quy trình cụ thể hóa theo bước sau: Bước 1: CB QHKH tiếp thị khách hàng, lập Báo cáo đề xuất cấp tín dụng Bước 2: Phê duyệt Báo cáo đề xuất tín dụng Bước 3: Thẩm định rủi ro Bước 4: Phê duyệt cấp tín dụng Bước 5: Thực thủ tục sau phê duyệt Bước 6: Giải ngân phát hành bảo lãnh Bước 7: Giám sát kiểm sốt c Các sách áp dụng hoạt động cho vay ngắn hạn khách hàng nhân kinh doanh Chi nhánh Gia Lai * Chính sách tiếp thị khách hàng : * Chính sách cấp tín dụng: * Chính Sách tài sản đảm bảo: 17 * Chính sách giá : d Hoạt động kiểm sốt rủi ro tín dụng cho vay ngắn hạn khách hàng nhân kinh doanh 2.2.4 Kết hoạt động cho vay ngắn hạn khách hàng nhân kinh doanh Chi nhánh a Số lượng khách hàng nhân kinh doanh vay ngắn hạn Bảng 2.6 Số lượng khách hàng BIDV Phố Núi qua năm 2015-2017 Năm 2015 số lượng khách hàng chi nhánh 3.791 người, nhiên đến năm 2016 3.683 người tương ứng giảm 3% tương ứng nguyên nhân sau sáp nhập từ Ngân hàng MHB, chi nhánh định hướng giảm dần vay nhỏ lẻ, lựa chọn khách hàng đảm bảo vừa tăng trưởng đôi với hiệu quả, suất cán quản lý khách hàng Với định hướng đắn với nỗ lực cạnh tranh chi nhánh, đến năm 2017 số lượng khách hàng đạt 4.033 người tăng 10% so với kỳ năm ngoái Đây lợi lớn cho chi nhánh việc phát triển bán chéo sản phẩm khác b Dư nợ cho vay Bảng 2.7 Dư nợ CVNHKHCNKD BIDV Phố Núi qua năm 2015-2017 Dư nợ cho vay ngắn hạn KHCN kinh doanh tăng dần qua năm Cụ thể năm 2016 tăng tuyệt đối 671 tỷ đồng tương ứng tăng 66% so năm 2015, năm 2017 tăng tuyệt đối 362 tỷ đồng tương ứng 21% so với năm 2016 c Thị phần cho vay Bảng 2.8 Thị phần cho vay nhân kinh doanh địa bàn Thị phần cho vay ngắn BIDV Phố Núi chiếm tỷ trọng 18 nhỏ so với địa bàn toàn tỉnh năm 2015 2%, năm 2016 2017 tăng lên 4%; thị phần BIDV khu vực Tây Nguyên (Lâm Đồng, Đắk Lăk, Gia Lai, Kon Tum, Đắk Nông) năm 2015 4%, năm 2016-2017 5%, nhìn chung thị phần thấp d Cơ cấu cho vay Bảng 2.9 Cơ cấu cho vay kinh doanh theo lĩnh vực ngành BIDV Phố Núi chủ yếu tập trung lĩnh vực nông nghiệp nông thôn theo điều kiện Tỉnh Gia Lai tỉnh có nhiều tiềm cơng nghiệp dài ngày, tỷ trọng cho vay lĩnh vực chăm sóc phê, tiêu, cao su chiếm tỷ trọng cao, tiếp đến lĩnh vực phân bón kinh doanh hàng nơng sản; điều phù hợp tình hình kinh tế tỉnh Tây Nguyên e Chất lượng tín dụng Bảng 2.10 Nợ xấu, nợ nhóm CVNHKHCNKD BIDV Phố Núi qua năm 2015-2017 Thời gian qua, việc rà sốt chọn lọc khách hàng ln ưu tiên hàng đầu thường xuyên Nhờ vậy, nợ xấu, nợ nhóm ln kiểm sốt có tỷ lệ thấp 0.1% tập trung chủ yếu từ dư nợ cũ trước sáp nhập Tuy nhiên năm 2017 nợ xấu, nợ nhóm Chi nhánh tăng nguyên nhân khách hàng nhân bị kéo nhóm TCTD khác bao gồm nợ cũ trước sáp nhập làm ảnh hưởng đến lượng tín dụng Chi nhánh f Kết thu nhập cho vay nhân kinh doanh hoạt động cho vay NHKHCNKD Chi nhánh Phố Núi Bảng 2.11 Kết thu nhập từ cho vay NH nhân kinh doanh BIDV Phố Núi giai đoạn 2015-2017 Kết thu nhập từ hoạt động cho vay NH nhân kinh doanh tăng dần qua năm,và chiếm tỷ trọng lớn tổng thu 19 nhập từ hoạt động cho vay toàn chi nhánh Năm 2015 thu nhập từ cho vay NH nhân kinh doanh 29 tỷ đồng, chiếm 73% tổng thu nhập từ hoạt động cho vay 40 tỷ, năm 2016 54 tỷ chiểm tỷ trọng 71%, tăng ròng 25 tỷ so với năm 2015; năm 2017 tăng lên 74 tỷ chiểm tỷ trọng 72%, tăng 20 tỷ so với năm 2017 g Chất lượng cung ứng dịch vụ cho vay nhân kinh doanh Một khảo sát 100 khách hàng phiếu khảo sát tiến hành Kết thu 100 phiếu hợp lệ nên lượng mẫu đưa vào phân tích 100 phiếu Qua phân tích số liệu thống kê 100 khách hàng khảo sát (phụ lục kèm theo), ta rút số nhận xét sau: + Đối tượng khách hàng khảo sát phần lớn có độ tuổi từ 25-50 + Phần lớn khách hàng đánh giá dịch vụ tín dụng BIDV Phố Núi có thủ tục, hồ sơ bình thường chiếm tỷ lệ 55%, phức tạp chiếm tỷ lệ 26%, thời gian xử lý hồ sơ tương đối nhanh chiếm tỷ lệ 51%, mức lãi suất phí chấp nhận chiếm tỷ lệ 55% hấp dẫn chiếm tỷ lệ 29% + Mức độ đa dạng hóa sản phẩm CVNHKHCN khách hàng cho vừa đủ chiếm tỷ lệ 52%, phong phú chiếm tỷ lệ 36% đủ để đáp ứng nhu cầu khách hàng + Về thái độ nhân viên: 46% cảm thấy chấp nhận được, 41% cảm thấy nhiệt tình, 6% khách hàng cảm thấy nhiệt tình + Về sở vật chất phương tiện giao dịch BIDV Phố Núi máy ATM, công nghệ thông tin hỗ trợ đánh giá tốt chiếm tỷ lệ 41%, chấp nhận chiếm tỷ lệ 42%, chi nhánh làm tốt gây thiện cảm cho khách hàng, mạng lưới phòng 20 giao dịch đánh giá bình thường chiếm tỷ lệ 41%, thuận lợi cho nhu cầu giao dịch khách hàng chiếm tỷ lệ 40% + Các sản phẩm dịch vụ bán lẻ kèm theo Internetbanking, dịch vụ nạp thẻ điện thoại VN Topup, dịch vụ báo biến động số dư tài khoản BSMS, tốn hóa đơn, dịch vụ ngân hàng điện tử IBMB, BIDV Smart Banking…được đánh giá bình thường chiếm tỷ lệ 44%, hài lòng chiếm tỷ lệ 37% Xét phương diện thổng thể khách hàng tương đối hài lòng dịch vụ chi nhánh chiếm tỷ lệ 41%, chấp nhận chiếm tỷ lệ 37%, khơng hài lòng chiếm 8% ngun nhân chủ yếu hồ sơ thủ tục phức tạp, thời gian xử lý hồ sơ chậm, lãi suất không hấp dẫn, thái độ phục vụ nhân viên nhiệt tình 2.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG CHO VAY NGẮN HẠN KHÁCH HÀNG NHÂN KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH PHỐ NÚI, TỈNH GIA LAI 2.3.1 Thành công 2.3.2 Hạn chế Nguyên nhân a Hạn chế b Nguyên nhân KẾT LUẬN CHƢƠNG 21 CHƢƠNG KHUYẾN NGHỊ NHẮM HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG CHO VAY NGẮN HẠN ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG NHÂN KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH PHỐ NÚI, TỈNH GIA LAI 3.1 CĂN CỨ ĐỀ XUẤT KHUYẾN NGHỊ 3.1.1 Định hƣớng hoạt động kinh doanh Ngân hàng TMCP ĐầuPhát triển Việt Nam Chi nhánh Phố Núi thời gian tới 3.1.2 Định hƣớng hoàn thiện hoạt động cho vay khách hàng nhân kinh doanh Chi nhánh 3.2 KHUYẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG CHO VAY NGẮN HẠN KHÁCH HÀNG HÀNG NHÂN KINH DOANH TẠI BIDV PHỐ NÚI 3.2.1 Hoàn thiện quy trình, thủ tục: 3.2.2 Vận dụng linh hoạt sách lãi suất BIDV 3.2.3 Hồn thiện sách sản phẩm sở tăng cường hoạt động nghiên cứu thị trường 3.2.4 Khắc phục mặt bất cập chất lượng dịch vụ tăng cường hoạt động chăm sóc khách hàng 3.2.5 Làm tốt cơng tác đào tạo huấn luyện nguồn nhân lực tham gia hoạt động cho vay ngắn hạn khách hàng nhân kinh doanh, hoàn thiện chế động viên 3.2.6 Nâng cao chất lượng hoạt động quản trị rủi ro tín dụng hoạt động cho vay ngắn hạn KHCN kinh doanh 3.2.7 Tăng cường liên kết với đối tác, đổi công tác 22 truyền thông, cổ động hoạt động cho vay ngắn hạn khách hàng nhân kinh doanh 3.2.8 Tiếp tục phát triển mạng lưới, mở rộng kênh phân phối để phát triển khách hàng 3.3 KHUYẾN NGHỊ ĐỐI VỚI NHNN VIỆT NAM HỘI SỞ BIDV 3.3.1 Khuyến nghị với Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam 3.3.2 Khuyến nghị Hội sở BIDV Đối với tồn hệ thống BIDV nói chung BIDV Phố Núi nói riêng, thời gian tới hoạt động cho vay ngắn hạn KHCN kinh doanh có vai trò chủ đạo hoạt động ngân hàng cung cấp, lĩnh vực mang lại lợi nhuận cao, rủi ro thấp Do đó, BIDV cần tạo điều kiện thuận lợi để thúc đẩy mở rộng phát triển loại hình cho vay Thứ nhất, cần mạnh dạn phân cấp, phân quyền cho Chi nhánh nhiều lĩnh vực cho vay ngắn hạn KHCN kinh doanh, đặc biệt phân quyền định số sách chăm sóc, tiếp thị, Marketing sách khách hàng Tăng cường cơng tác chăm sóc khách hàng, đa dạng hình thức chăm sóc, tiếp tục đẩy mạnh, dùy trì tốt đẹp mối quan hệ với khách hàng truyền thống, mở rộng đối tượng khách hàng mới, tập trung vào đối tượng khách hàng nhân Thứ hai, BIDV cần tăng cường hỗ trợ Chi nhánh công tác đào tạo trình độ chun mơn, đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ cán làm hoạt động bán lẻ nói chung cán cho vay ngắn hạn KHCN kinh doanh nói riêng thơng qua việc tổ chức khố đào tạo ngắn hạn, dài hạn ngân hàng đào tạo tập trung, cử cán học tập nước ngồi để nâng cao trình độ chun mơn, kiến 23 thức hoạt động ngân hàng bán lẻ, marketing… Mặt khác, cần tăng cư cho vay ngắn hạn KHCN kinh doanh dân cư ngày tăng lên Thứ ba, tăng cuờng hoạt động tra, kiểm soát nội nữa, nhằm chấn chỉnh sai sót, phòng ngừa rủi ro, lành mạnh hoá hoạt động ngân hàng, đặc biệt hoạt động tín dụng Thứ tư, thường xuyên tổ chức buổi trao đổi thảo luận Hội sở chi nhánh, chi nhánh thành viên nhiều hình thức để trao đổi kinh nghiệm học hỏi lẫn Thứ năm, cần có chế tiền lương riêng người lao động Chi nhánhhoạt động bán lẻ chiếm chủ yếu Qua đó, tạo động lực khuyến khích Chi nhánh tăng trưởng hoạt động cho vay ngắn hạn khách hàng nhân kinh doanh, tăng khách hàng vững chắc, rủi ro KẾT LUẬN CHƢƠNG 24 KẾT LUẬN Qua trình nỗ lực nghiên cứu, Luận văn đạt số kết nghiên cứu chủ yếu sau đây: - Hệ thống hoá vấn đề lý luận hoạt động cho vay Ngắn hạn nhân kinh doanh NHTM - Luận giải vấn đề liên quan đến nội dung phân tích tình hình cho vay ngắn hạn khách hàng nhân kinh doanh ngân hàng thương mại phân tích nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động cho vay NHCNKD ngân hàng thương mại - Phân tích tình hình cho vay ngắn hạn nhân kinh doanh Ngân hàng TMCP Đầu Phát triển Chi nhánh Phố Núi thời gian qua Qua rút nhận định mặt thành công, hạn chế nguyên nhân hạn chế hoạt động cho vay nhân kinh doanh chi nhánh - Đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động cho vay ngắn hạn khách hàng nhân kinh doanh Ngân hàng TMCP Đầu Phát triển Chi nhánh Phố Núi - Đề xuất số kiến nghị với Ngân hàng TMCP Đầu Phát triển Việt Nam, NHNN Việt Nam Các kiến nghị nhằm tạo tiền đề thuận lợi cho việc triển khai thực giải pháp đề xuất ... TRẠNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY NGẮN HẠN KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN KINH DOANH TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH PHỐ NÚI, TỈNH GIA LAI 2.2.1 Bối cảnh hoạt động cho vay ngắn hạn khách hàng. .. luận hoạt động cho vay ngắn hạn khách hàng cá nhân kinh doanh Ngân hàng thương mại Chương 2: Thực trạng hoạt động cho vay ngắn hạn khách hàng cá nhân kinh doanh Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt. .. điểm khách hàng vay ngắn hạn cá nhân kinh doanh 16 chi nhánh 2.2.2 Mục tiêu hoạt động cho vay ngắn hạn khách hàng cá nhân kinh doanh Chi nhánh 2.2.3 Thực trạng hoạt động cho vay ngắn hạn khách hàng
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện hoạt động cho vay ngắn hạn đối với khách hàng cá nhân kinh doanh tại ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển việt nam – chi nhánh phố núi, tỉnh gia lai , Hoàn thiện hoạt động cho vay ngắn hạn đối với khách hàng cá nhân kinh doanh tại ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển việt nam – chi nhánh phố núi, tỉnh gia lai

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn