Hoàn thiện hoạt động cho va ngắn hạn đối với khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển việt nam – chi nhánh gia lai

26 29 0
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/05/2019, 08:26

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TRẦN THỊ HỒNG PHƢỚC HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG CHO VAY NGẮN HẠN ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH GIA LAI TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG Mã số: 60.34.02.01 Đà Nẵng - 2019 Cơng trình hồn thành TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ, ĐHĐN Ngƣời hƣớng dẫn KH: TS ĐẶNG TÙNG LÂM Phản biện 1: TS Hồ Hữu Tiến Phản biện 2: PGS.TS Nguyễn Thị Mùi Luận văn bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ Tài - Ngân hàng họp Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng vào ngày 10 tháng năm 2019 Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm Thông tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng - Thư viện trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Thực chủ trương Nhà nước trợ giúp phát triển Doanh nghiệp, Ngân hàng TMCP Đầu Phát Triển Việt Nam Chi nhánh Gia lai góp phần khơng nhỏ việc hỗ trợ vốn cho DN, đặc biệt nguồn ngắn hạn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh Tuy nhiên chất lượng cho vay ngắn hạn chưa cao, nhiều tồn hạn chế hoạt động cho vay ngắn hạn cần tháo gỡ để phát triển nâng cao khả cạnh tranh thị trường Xuất phát từ thực tế nên tơi nghiên cứu đề tài “Hồn thiện hoạt động cho vay ngắn hạn khách hàng Doanh nghiệp Ngân hàng TMCP Đầu Phát triển Việt nam Chi nhánh Gia Lai” Mục tiêu nghiên cứu a Mục tiêu tổng quát: Đánh giá thực trạng hoạt động cho vay ngắn hạn Doanh nghiệp, từ đề xuất số khuyến nghị nhằm hoàn thiện hoạt động cho vay ngắn hạn Doanh nghiệp Ngân hàng TMCP Đầu Phát triển Việt Nam Chi nhánh Gia Lai b Nhiệm vụ nghiên cứu: Để đạt mục tiêu nghiên cứu, nhiệm vụ nghiên cứu cụ thể bao gồm: - Hệ thống hóa sở lý luận doanh nghiệp, cho vay ngắn hạn doanh nghiệp ngân hàng thương mại - Cần phải phân tích đánh giá thực trạng hoạt động cho vay ngắn hạn doanh nghiệp Ngân hàng TMCP Đầu Phát triển Việt Nam Chi nhánh Gia Lai - Trên sở phân tích, đánh giá đề xuất số khuyến nghị nhằm hoàn thiện hoạt động cho vay ngắn hạn doanh nghiệp Ngân hàng TMCP Đầu Phát triển Việt Nam Chi nhánh Gia Lai thời gian tới c Các câu hỏi nghiên cứu: Từ mục tiêu trên, câu hỏi nghiên cứu đặt để giải sau: - Đặc điểm cho vay ngắn hạn DN nội dung hoạt động cho vay ngắn hạn DN NHTM gì? - Hoạt động cho vay ngắn hạn Doanh nghiệp giai đoạn 2015-2017 BIDV Gia Lai đạt kết tồn hạn chế ? Nguyên nhân hạn chế ? - BIDV Gia Lai cần phải làm để hồn thiện hoạt động cho vay ngắn hạn Doanh nghiệp chi nhánh ? Đối tƣợng, phạm vi nghiên cứu a Đối tượng nghiên cứu: - Đối tượng phân tích: Cơ sở lý luận thực tiễn liên quan đến hoạt động cho vay ngắn hạn Doanh nghiệp NHTM - Đối tượng khảo sát: thực khai thác số liệu phòng khách hàng doanh nghiệp trực tiếp cho vay ngắn hạn khách hàng DN phận tác nghiệp liên quan đến hoạt động cho vay ngắn hạn DN bao gồm Phòng Quản Trị Tín Dụng, Phòng Quản Lý Rủi Ro Phòng Giao dịch Khách hàng BIDV Gia Lai Ngồi tác vấn, khảo sát nhanh Trưởng phòng KHDN 1, 2, chuyên viên QHKH số khách hàng DN quan hệ vay vốn ngắn hạn Ngân hàng b Phạm vi nghiên cứu: - Về nội dung: Luận văn nghiên cứu sở lý luận đánh giá phân tích hoạt động cho vay ngắn hạn DN Trên sở nội dung phân tích đánh giá đề xuất số khuyến nghị nhằm hoàn thiện hoạt động cho vay ngắn hạn Doanh nghiệp - Về không gian: nghiên cứu hoạt động cho vay ngắn hạn Doanh nghiệp BIDV Gia Lai - Về thời gian: Luận văn khai thác số liệu hoạt động cho vay ngắn hạn DN BIDV Gia Lai giai đoạn 2015 đến 2017 Phƣơng pháp nghiên cứu - Phương pháp thu thập tổng hợp - Phương pháp phân tích, đánh giá, so sánh liệu - Phương pháp vấn7 Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài nghiên cứu - Về mặt khoa học: Luận văn hệ thống hóa lý luận mang tính khái qt Doanh nghiệp, vai trò cho vay ngắn hạn, nội dung nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động cho vay ngắn hạn DN NHTM - Về mặt thực tiễn: BIDV Gia Lai tính đến thời điểm chưa có nghiên cứu hồn thiện hoạt động cho vay ngắn hạn DN, với luận văn tác giả đánh giá thực trạng hoạt động cho vay ngắn hạn DN BIDV Gia Lai giai đoạn 2015 -2017, từ đúc kết hạn chế tồn đề xuất số khuyến nghị nhằm hoàn thiện hoạt động cho vay ngắn hạn DN BIDV Gia Lai giai đoạn định hướng năm tới Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài nghiên cứu - Về mặt khoa học: Luận văn hệ thống hóa lý luận mang tính khái quát Doanh nghiệp, vai trò cho vay ngắn hạn, nội dung nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động cho vay ngắn hạn DN NHTM - Về mặt thực tiễn: BIDV Gia Lai tính đến thời điểm chưa có nghiên cứu hoàn thiện hoạt động cho vay ngắn hạn DN, với luận văn tác giả đánh giá thực trạng hoạt động cho vay ngắn hạn DN BIDV Gia Lai giai đoạn 2015 -2017, từ đúc kết hạn chế tồn đề xuất số khuyến nghị nhằm hoàn thiện hoạt động cho vay ngắn hạn DN BIDV Gia Lai giai đoạn định hướng năm tới Bố cục dự kiến đề tài Ngoài kết luận, luận văn nghiên cứu trình bày bao gồm chương: Chương 1: Cơ sở lý luận hoạt động cho vay ngắn hạn doanh nghiệp NHTM Chương 2: Thực trạng hoạt động cho vay ngắn hạn doanh nghiệp Ngân hàng TMCP Đầu Phát Triển Việt Nam Chi nhánh Gia Lai Chương 3: Khuyến nghị nhằm hoàn thiện hoạt động cho vay ngắn hạn doanh nghiệp Ngân hàng TMCP Đầu Phát Triển Việt Nam Chi nhánh Gia Lai Tổng quan tình hình nghiên cứu CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG CHO VAY NGẮN HẠN ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP CỦA NHTM 1.1 HOẠT ĐỘNG CHO VAY NGẮN HẠN ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP CỦA NHTM 1.1.1 Doanh nghiệp a Khái niệm DN Luật doanh nghiệp 2014 nêu rõ “Doanh nghiệp tách hàng DN nhỏ thực mơ hình PGD bán lẻ chuẩn Số lượng khách hàng có quan hệ vay vốn ngắn hạn BIDV Gia lai qua năm giai đoạn 2015 2017: Bảng 2.10 Số lượng khách hàng vay vốn BIDV Gia Lai Các DN có quan hệ tín dụng với BIDV Gia Lai thuộc nhiều thành phần kinh tế nhiều ngành nghề khác Nhưng theo thống kê bảng doanh nghiệp xây dựng thương mại hai đối tượng có quan hệ với BIDV Gia Lai nhiều nhất, thêm vào số lượng doanh nghiệp có xu hướng tăng dần theo năm Các doanh nghiệp thuộc ngành công nghiệp ngành khác chiếm số lượng nhỏ quan hệ với BIDV Gia Lai số lượng có xu hướng ngày bị thu hẹp năm gần Do nhiều nguyên nhân: Thứ nhất: BIDV Gia Lai tập trung vào việc phát triển khách hàng mục tiêu DN hoạt động lĩnh vực xây dựng thương mại có nhu cầu vốn thường xun, quy mơ nhỏ, tốc độ quay vòng vốn nhanh phù hợp với lực tài lực quản lý BIDV Gia Lai 18 Thứ hai: chi nhánh phòng giao dịch BIDV Gia Lai đa số tập trung thành phố nên DN thuộc lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp khó tiếp cận Đồng thời doanh nghiệp thường không đủ điều kiện để tiếp cận xét duyệt tín dụng ngân hàng b Dư nợ cho vay ngắn hạn DN Bảng 2.11 Dư nợ cho vay ngắn hạn DN BIDV Gia Lai Căn vào bảng số liệu thấy dư nợ ngắn hạn khách hàng DN tăng trưởng dần qua năm, đặc biệt năm 2017 tăng tuyệt đối 777 tỷ tương ứng 18% so kỳ năm trước, nguyên nhân chi nhánh tập trung tăng trưởng ngắn hạn đối tượng khách hàng DN có trợ giúp kịp thời từ phía Hội sở việc ban hành gói tín dụng cạnh tranh với lãi suất ưu đãi thu hút DN mạnh dạn vay vốn để đầu ngắn hạn Mặt khác với chủ trương trụ sở việc cắt giảm lựa chọn dự án tốt nên dư nợ cho vay trung dài hạn có sụt giảm, năm 2016 chi nhánh tăng trưởng việc mua lại nợ dự án thuộc khối HAGL từ tổ chức tín dụng khác, đến năm 2017 theo định hướng chung chi nhánh giảm dư nợ 200 tỷ tương ứng 4% so với kỳ năm trước * Cơ cấu cho vay ngắn hạn DN phân theo loại hình doanh nghiệp: Bảng 2.12 Cơ cấu cho vay ngắn hạn DN phân theo loại hình doanh nghiệp Tại Chi nhánh Gia Lai Khối KH Doanh nghiệp nhà nước nhiên số lượng tập trung chủ yếu Phòng KHDN 1, Cơng ty thuộc Tập đồn CN cao su Việt Nam 19 Còn lại tập trung yếu DN quốc doanh Năm 2017 với nhiều sách ưu đãi lãi suất khả cạnh tranh, Chi nhánh Gia Lai tăng trưởng tuyệt đối 784 tỷ tương ứng 19% só kỳ năm trước Khối KH DN quốc doanh c Chất lượng tín dụng hoạt động cho vay ngắn hạn Khách hàng Doanh nghiệp BIDV Gia Lai Bảng 2.13 Nợ nhóm nợ xấu Trong tổng Khách hàng DN Chi nhánh Gia Lai, KHDN thuộc khối xây dựng chiếm gần 1/3 KHDN Chi nhánh Trong vài năm trở lại với sách thắt chặt kiểm sốt tín dụng NHNN nhóm ngành với khó khăn kinh tế ảnh hưởng không nhỏ nhóm ngành DN xây dựng số ngành khác Qua bảng số liệu nhận xét thấy năm 2015, 2016 nợ nhóm 2, nợ xấu nói kiểm soát tốt, nhiên đến năm 2017 chịu đựng Doanh nghiệp đặc biệt DN xây lắp Chi nhánh vượt khỏi sức chịu đựng khó khăn việc thu hồi nợ kết sản xuất kinh doanh đẩy dư nợ nhóm tăng 107 tỷ đồng, tương ứng tăng 2,08% so với năm 2016 Nợ xấu tăng gần tỷ, tương ứng tăng 0,12% Có thể nói việc ảnh hưởng đến kết kinh doanh Chi nhánh năm 2018 chi nhánh Gia Lai khơng có biện pháp tích cực khoản nợ ngắn hạn tiềm ẩn xấu d Kết hoạt động cho vay ngắn hạn KH doanh nghiệp Chi nhánh Gia Lai Bảng 2.14 Kết hoạt động cho vay ngắn hạn KHDN Qua bảng số liệu cho thấy thu nhập từ hoạt động cho vay NHDN từ năm 2015 - 2017 có tăng nhìn chung tăng khơng cao, năm 2017 dư nợ cho vay có tăng thu nhập không tăng 20 nhiều năm 2017 tỷ nợ lệ hạn, nợ xấu cho vay NHDN tăng cao, khoản vay NHDN không thu hồi lãi hạn, số tiền lãi không đủ điều kiện dự thu tăng cao dẫn đến việc xuất lãi dự thu không đưa vào thu nhập lớn nên thu nhập từ hoạt động cho vay DN năm đạt thấp Cũng giống DN, ngân hàng hoạt động hướng mục đích lợi nhuận chất lượng cho vay nâng cao mục đích lợi nhuận Do khoản vay khơng thể nói có chất lượng tốt không thu gốc lãi hạn Thu nhập từ hoạt động cho vay DN phương pháp để đánh giá chất lượng hoạt động lẽ thành nỗ lực việc tăng doanh số nâng cao chất lượng, BIDV Gia Lai cần có giải pháp gấp rút để tăng nhanh thu nhập từ hoạt động cho vay NHDN đôi với việc đảm bảo chất lượng, an tồn tín dụng để tương lai thu nhập từ hoạt động cho vay NHDN tiếp tục đóng góp phần quan trọng phát triển chi nhánh e Về chất lượng dịch vụ cho vay ngắn hạn DN Chi nhánh Gia Lai Kết thăm dò ý kiến sau: Bảng 2.15 Kết thăm dò kiến DN quan hệ tín dụng BIDV GiaLai Kết điều tra cho thấy tiêu sản phẩm tín dụng BIDV Gia Lai, có 17% ý kiến đánh giá sản phẩm tín dụng BIDV Gia Lai đa dạng, 30% ý kiến đánh giá đa dạng có tới 53% cho sản phẩm tín dụng BIDV Gia Lai không đa dạng Biểu đ 2.2 kiến đánh giá khách hàng độ đa dạng sản ph m tín dụng BIDV Gia Lai Qua tiến hành khảo sát, thăm dò ý kiến khách hàng 22 CHƢƠNG KHUYẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG CHO VAY NGẮN HẠN ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH GIA LAI 3.1 CĂN CỨ ĐỀ XUẤT KHUYẾN NGHỊ 3.1.1 Định hƣớng hoạt động BIDV Gia Lai a Định hướng hoạt động hệ thống BIDV b Định hướng hoạt động BIDV Gia Lai 3.2 KHUYẾN NGHỊ ĐỐI VỚI BIDV GIA LAI: 3.2.1 Sàng lọc khách hàng Doanh nghiệp tốt 3.2.2 Tìm kiếm khách hàng, mở rộng thị phần 3.2.3 Tăng cƣờng hoạt động marketing, chăm s c khách hàng 3.2.4 Đa dạng h a sản ph m tín dụng dành cho DN 3.2.5 Xây dựng đội ngũ cán chuyên nghiệp hoạt động tín dụng 3.2.6 Cải tiến quy trình tín dụng, đơn giản hóa thủ tục vay vốn rút ngắn thời gian giải hồ sơ 3.2.7 Xây dựng sách khách hàng riêng DN 3.2.8 Nguồn vốn cho vay 3.2.9 Tổ chức máy hoạt động, lực quản trị điều hành, kiểm soát rủi ro cơng tác tín dụng 3.2.10 Chính sách đãi ngộ cán quản l khách hàng 23 3.3 KHUYẾN NGHỊ ĐỐI VỚI BIDV HỘI SỞ CHÍNH: 3.4 KHUYẾN NGHỊ ĐỐI VỚI CƠ QUAN HỮU QUAN ĐỐI VỚI DN 3.4.1 Đối với Ngân hàng Nhà Nƣớc 3.4.2 Khuyến nghị Doanh nghiệp KẾT LUẬN CHƢƠNG 24 KẾT LUẬN BIDV Gia Lai kể từ thành lập đến ln khẳng định vai trò chi nhánh chủ lực hệ thống, hoạt động kinh doanh hiệu quả, đóng góp lớn vào kết hoạt động hệ thống BIDV Trong thời gian qua, chi nhánh đẩy mạnh phát triển hoạt động cho vay ngắn hạn khách hàng doanh nghiệp bên cạnh mảng cho vay truyền thống khác Hoạt động cho vay ngắn hạn khách hàng Doanh nghiệp thời gian qua BIDV Gia Lai đem lại kết khả quan Qua đó, tạo động lực để BIDV Gia Lai tiếp tục đẩy mạnh phát triển hoạt động cho vay ngắn hạn DN thời gian tới, góp phần thúc đẩy phát triển lớn mạnh DN địa bàn tỉnh Tuy nhiên, hoạt động cho vay ngắn hạn DN BIDV Gia Lai chưa tương xứng với tiềm sẵn có tồn số hạn chế, dịch vụ kèm hoạt động tín dụng chưa tồn diện tạo nhiều tiện ích để lơi kéo khách hàng Vì vậy, luận văn đề xuất số khuyến nghị nhằm nâng cao hoạt động cho vay ngắn hạn khách hàng Doanh nghiệp tương xứng với tiềm mạnh BIDV Gia Lai ... trạng hoạt động cho vay ngắn hạn Doanh nghiệp, từ đề xuất số khuyến nghị nhằm hồn thiện hoạt động cho vay ngắn hạn Doanh nghiệp Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Gia Lai b... động cho vay ngắn hạn doanh nghiệp Ngân hàng TMCP Đầu Tư Phát Triển Việt Nam – Chi nhánh Gia Lai Tổng quan tình hình nghiên cứu CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG CHO VAY NGẮN HẠN ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP... ngắn hạn doanh nghiệp NHTM Chương 2: Thực trạng hoạt động cho vay ngắn hạn doanh nghiệp Ngân hàng TMCP Đầu Tư Phát Triển Việt Nam – Chi nhánh Gia Lai Chương 3: Khuyến nghị nhằm hoàn thiện hoạt động
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện hoạt động cho va ngắn hạn đối với khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển việt nam – chi nhánh gia lai , Hoàn thiện hoạt động cho va ngắn hạn đối với khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển việt nam – chi nhánh gia lai

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn