Phát triển nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế (Luận án tiến sĩ)

192 58 0
  • Loading ...
1/192 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/05/2019, 06:48

Phát triển nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tếPhát triển nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tếPhát triển nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tếPhát triển nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tếPhát triển nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tếPhát triển nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tếPhát triển nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tếPhát triển nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tếPhát triển nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tếPhát triển nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tếPhát triển nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tếPhát triển nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tếPhát triển nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tếPhát triển nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI NGUYỄN HUY CẢNH PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẢI DƢƠNG TRONG BỐI CẢNH HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ LUẬN ÁN TIẾNKINH TẾ HÀ NỘI - 2019 VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI NGUYỄN HUY CẢNH PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẢI DƢƠNG TRONG BỐI CẢNH HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ Ngành: Kinh tế phát triển Mã số: 9.31.01.05 LUẬN ÁN TIẾNKINH TẾ NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: TS Lê Anh Vũ TS Chử Văn Lâm HÀ NỘI - 2019 LỜI CAM ĐOAN Tác giả xin cam đoan đề tài luận án: “Phát triển nông nghiệp địa bàn tỉnh Hải Dƣơng bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế” cơng trình nghiên cứu độc lập tác giả dƣới hƣớng dẫn khoa học thầy hƣớng dẫn Kết nghiên cứu Luận án chƣa đƣợc cơng bố ấn phẩm hay cơng trình nghiên cứu nào, số liệu luận án hồn tồn trung thực có nguồn gốc rõ ràng Tôi xin cam đoan vấn đề nêu thực, sai tơi xin hồn tồn chịu trách nhiệm Tác giả Luận án Nguyễn Huy Cảnh LỜI CẢM ƠN Luận án hoàn thành với nỗ lực học hỏi nghiêm túc Học viện Khoa học xã hội Trong trình nghiên cứu hồn thành luận án, tơi nhận giúp đỡ quý báu quan, cấp lãnh đạo cá nhân Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn tới tất tập thể cá nhân tạo điều kiện, giúp đỡ suốt q trình nghiên cứu hồn thành Luận án Trước tiên, tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến TS Lê Anh Vũ TS Chử Văn Lâm ln nhiệt tình, ân cần hướng dẫn cho từ bước đầu nghiên cứu đến nhận xét, góp ý nghiên cứu hồn thành luận án Tôi xin gửi lời cảm ơn trân trọng tới Học viện Khoa học xã hội tạo điều kiện tốt cho tơi q trình học tập nghiên cứu Học viện thơng qua khóa học trao đổi phương pháp nghiên cứu, buổi hội thảo khoa học, buổi chia sẻ kinh nghiệm nghiên cứu thực tiễn dịp sinh hoạt khoa học có liên quan khác Tơi xin dành lời cảm ơn chân thành tới lãnh đạo Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội, phòng ban, đặc biệt khoa Lý luận trị bạn bè, đồng nghiệp tạo điều kiện thuận lợi cho suốt q trình học tập, nghiên cứu hồn thành luận án Xin cảm ơn sâu sắc tới gia đình ln nguồn động viên lớn lao để tơi tập trung nghiên cứu tâm hoàn thành luận án cách tốt Mặc dù có nhiều cố gắng, tránh khỏi hạn chế thiếu sót định thực luận án Rất mong nhận đóng góp ý kiến quý Thầy, Cô giáo bạn đọc Một lần nữa, xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, tháng năm 2019 Tác giả luận án Nguyễn Huy Cảnh MỤC LỤC MỞ ĐẦU Chƣơng 1: TỔNG QUAN CÁC CƠNG TRÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN 1.1 Các cơng trình nghiên cứu quốc tế 1.2 Các cơng trình nghiên cứu nƣớc 13 1.3 Những vấn đề đặt cần giải 20 1.4 Khung phân tích 24 Chƣơng 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ KINH NGHIỆM TRONG NƢỚC VỀ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP TRONG BỐI CẢNH HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ 25 2.1 Nông nghiệp phát triển nông nghiệp 25 2.2 Hội nhập kinh tế quốc tế phát triển nông nghiệp 38 2.3 Các nhân tố ảnh hƣởng tới phát triển nông nghiệp bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế 54 2.4 Kinh nghiệm số địa phƣơng phát triển nông nghiệp bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế 60 2.5 Những học kinh nghiệm có khả áp dụng tỉnh Hải Dƣơng 66 Chƣơng 3: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP TỈNH HẢI DƢƠNG TRONG BỐI CẢNH HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ GIAI ĐOẠN 2011 – 2016 72 3.1 Các điều kiện ảnh hƣởng đến phát triển nông nghiệp tỉnh Hải Dƣơng giai đoạn 2011 – 2016 72 3.2 Thực trạng phát triển nông nghiệp tỉnh Hải Dƣơng bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế, giai đoạn 2011 – 2016 78 3.3 Kết khảo sát phát triển nông nghiệp địa bàn tỉnh Hải Dƣơng 100 3.4 Đánh giá số thành công hạn chế phát triển nông nghiệp tỉnh Hải Dƣơng giai đoạn 2011 – 2016 106 Chƣơng 4: QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP TỈNH HẢI DƢƠNG TRONG BỐI CẢNH HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ GIAI ĐOẠN 2020 - 2025, TẦM NHÌN 2030 114 4.1 Bối cảnh quốc tế nƣớc nông nghiệp tỉnh Hải Dƣơng giai đoạn 2020 – 2025, tầm nhìn 2030 114 4.2 Tác động trình hội nhập kinh tế quốc tế đến nông nghiệp tỉnh Hải Dƣơng giai đoạn 2020 – 2025, tầm nhìn 2030 120 4.3 Phân tích ma trận SWOT cho mơ hình phát triển nơng nghiệp tỉnh Hải Dƣơng bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế 123 4.4 Quan điểm, mục tiêu phát triển nông nghiệp tỉnh Hải Dƣơng bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn 2030 126 4.5 Một số giải pháp phát triển nông nghiệp tỉnh Hải Dƣơng giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn 2030 133 KẾT LUẬN 146 TÀI LIỆU THAM KHẢO 148 DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Nội dung viết tắt CDCCKT Chuyển dịch cấu kinh tế CNH, HĐH Công nghih lũy Khơng quan trọng 21 21,0 21,0 21,0 Bình thƣờng 35 35,0 35,0 56,0 Quan trọng 21 21,0 21,0 77,0 Rất quan trọng 23 23,0 23,0 100,0 121 121,0 121,0 Tổng C5.5 Có hiệu lực Tần Phần trăm Phần trăm Phần trăm suất hợp lệ tích lũy Khơng quan trọng 20 20,0 20,0 20,0 Bình thƣờng 43 43,0 43,0 63,0 Quan trọng 36 36,0 36,0 99,0 1,0 1,0 100,0 121 121,0 121,0 Rất quan trọng Tổng 180 C6 Thống kê mô tâ N Tối thiểu Tối đa Giá trị Độ lệch trung bình chuẩn C6.1 121 2,90 ,927 C6.2 121 3,11 ,994 C6.3 121 2,93 ,714 C6.4 121 3,46 1,068 C6.5 121 3,18 ,757 Có hiệu lực 121 Rất khơng quan trọng Khơng quan trọng Có hiệu Bình thƣờng lực Quan trọng Rất quan trọng Tổng C6.1 Tần Phần Phần trăm Phần trăm suất trăm hợp lệ tích lũy 5,0 4,0 4,0 28 28,0 20 32,0 60 60,0 60,0 82,0 20 20,0 20,0 92,0 8,0 8,0 100,0 121 121,0 121,0 C6.2 Có hiệu lực Tần Phần Phần trăm Phần trăm suất trăm hợp lệ tích lũy Khơng quan trọng 29 29,0 29,0 29,0 Bình thƣờng 52 52,0 52,0 75,0 Quan trọng 10 10,0 10,0 85,0 Rất quan trọng 15 15,0 15,0 121,0 121 121,0 121,0 Tổng 181 C6.3 Có hiệu lực Tần Phần Phần trăm Phần trăm suất trăm hợp lệ tích lũy Khơng quan trọng 28 28,0 28,0 28,0 Bình thƣờng 52 52,0 52,0 80,0 Quan trọng 19 19,0 19,0 99,0 1,0 1,0 121,0 121 121,0 121,0 Rất quan trọng Tổng C6.4 Tần Phần Phần trăm Phần trăm suất trăm hợp lệ tích lũy Khơng quan trọng 21 21,0 21,0 21,0 Bình thƣờng 35 35,0 35,0 56,0 21 21,0 21,0 77,0 23 23,0 23,0 121,0 121 121,0 121,0 Có hiệu lực Quan trọng Rất quan trọng Tổng C6.5 Tần Phần Phần trăm Phần trăm suất trăm hợp lệ tích lũy Khơng quan trọng 20 20,0 20,0 20,0 Bình thƣờng 43 43,0 43,0 63,0 36 36,0 36,0 99,0 1,0 1,0 100,0 121 121,0 121,0 Có hiệu lực Quan trọng Rất quan trọng Tổng 182 C7 Thống kê mô tâ Tối thiểu N Tối đa Giá trị Độ lệch trung chuẩn bình C7.1 121 1,65 ,479 C7.2 121 1,73 ,446 C7.3 121 1,74 ,441 C7.4 121 1,75 ,435 C7.5 121 1,76 ,429 Có hiệu lực 121 C7.1 Có hiệu lực Phần Phần trăm Phần trăm suất trăm hợp lệ tích lũy Khơng quan trọng 15 15,0 15,0 15,0 Bình thƣờng 27 27,0 27,0 42,0 Quan trọng 34 34,0 34,0 76,0 Rất quan trọng 24 24,0 24,0 100,0 121 121,0 121,0 Tổng Có hiệu lực Tần Khơng quan trọng Bình thƣờng Quan trọng Rất quan trọng Tổng C7.2 Tần Phần Phần trăm suất trăm hợp lệ 20 20,0 20,0 30 30,0 30,0 37 37,0 37,0 13 13,0 13,0 121 121,0 121,0 183 Phần trăm tích lũy 20,0 50,0 87,0 100,0 ... NƢỚC VỀ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP TRONG BỐI CẢNH HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ 25 2.1 Nông nghiệp phát triển nông nghiệp 25 2.2 Hội nhập kinh tế quốc tế phát triển nông nghiệp 38 2.3... tới phát triển nông nghiệp bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế 54 2.4 Kinh nghiệm số địa phƣơng phát triển nông nghiệp bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế 60 2.5 Những học kinh. .. HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI NGUYỄN HUY CẢNH PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẢI DƢƠNG TRONG BỐI CẢNH HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ Ngành: Kinh tế phát triển Mã
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát triển nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế (Luận án tiến sĩ), Phát triển nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế (Luận án tiến sĩ)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn