ĐỀ THI THỬ THPT QG môn TOÁN đề (13)

18 94 0
  • Loading ...
1/18 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/05/2019, 23:20

TRƯỜNG THCS & THPT NGUYỄN BÁ NGỌC 2019 ĐỀ THI THỬ THPTQG NĂM MƠN: Tốn Thời gian: 90 phút Câu : Điều kiện xác định phương trình A x  B x �2 x   x   x  C x �1 � � cos   sin   �   � �thì  � Câu 2: Nếu  A  B  C D x �3  D 2m  0  m  1 x  m   x  m  có tập nghiệm Câu : Biết m  , bất phương trình:  2;  �  �;    2;  �  �;  Câu 3A B C D Lời giải � Câu 4: Cho ABC có a  , c  , B  150� Tính diện tích tam giác ABC B S  10 A S  10  E : Câu 5: Cho đoạn MN D S  C S  x2 y    E  hai điểm M , N Khi đó, độ dài 25 Đường thẳng d : x  4 cắt 9 18 A B 25 C Câu 6: Trong hàm số sau đây, hàm số hàm số tuần hoàn? A y = sinx 18 D 25 C y = x2 B y = x+1 D y x 1 x2 Câu 7: Nghiệm pt sin x  sin x cos x  là:   x   k ; x   k A  5 x    k 2 ; x    k 2 6 C B D x    k 2 ; x   k 2 x  5  k 2 ; x   k 2 6 Câu 8: Gieo hai hột xúc sắc xanh đỏ Gọi x, y kết số nút hai hột xúc sắc Có bình, bình đựng bi xanh bi vàng, bình đựng bi xanh bi vàng Nếu x  y �5 bốc bi từ bình 1, x  y  bốc bi từ bình Tính xác suất để bốc bi xanh 29 A 36 B 13 C 72 59 D 72 1 ; - ; - ; - ; Câu 9: Cho dãy số (un) : 2 2 Khẳng định sau sai? A (un) cấp số cộng B có d = –1 C Số hạng u20 = 19,5 D Tổng 20 số hạng –180 x2 Câu 10: x�� x  bằng: lim A.1 B.2 2 D C – 2   y f ( x )  tan  x    Giá trị bằng:  Câu 11: Cho hàm số A B C – Câu 12: Cho hàm số y 1  tan x cot x Xét phép luận :  I  y  cot x  tan x � y '   II  y  D 1 4cos x    sin x cos x sin 2 x cos x sinx 4cos x   � y'  sinx cos x sin x sin 2 x Phép luận đúng? A.Chỉ I B Chỉ II C Cả hai D.Cả hai sai Câu 13: Trong mặt phẳng Oxy, cho = (a; b) Giả sử phép tịnh tiến theo biến điểm M(x; y) thành M’(x’;y’) Ta có biểu thức tọa độ phép tịnh tiến theo vectơ là: A B C D Câu 14: Cho lăng trụ ABC.A'B'C' Gọi M, N trung điểm A 'B' CC' Khi CB' song song với A AM B A'N C  BC ' M  D  AC 'M  Câu 15: Cho hình chóp S.ABC có SA  SB=SC=AB=AC=a, BC  a Tính số đo góc (AB;SC) ta kết A 90� B 30� C 60� D 45� Câu 16: Cho hàm số y  x  3x  Mệnh đề đúng? A Hàm số nghịch biến khoảng  �;0  C Hàm số nghịch biến khoảng  2; � B Hàm số đồng biến khoảng  0;  D Hàm số nghịch biến khoảng Câu 17: Đường cong hình bên đồ thị hàm số ? 4 A y  x  2x  B y  x  2x  C y  x  3x   0;  D y  x  3x  Câu 18: Cho hàm số x3  3x  có đồ thị C Viết phương trình tiếp tuyến y C biết tiếp tuyến có hệ số góc k  9 A y  16  9  x  3 B y  16  9  x  3 C y  9  x  3 D y  16  9  x   x  3x  y x  3x  Câu 19: Tiệm cận đứng :đồ thị hàm số A x  2 B Khơng có tiệm cận đứng C x  1; x  2 D x  1  a; b Tính tổng T  a  b ? Câu 20: Tập giá trị hàm số y  sin2x  3cos2x+1 đoạn A T  Câu 21: Cho hàm số B T  y C T  D T  1 x   3m  1 x  2m   C  Với giá trị m hàm số có điểm cực trị A,B,C cho tam giác ABC nhận O làm trọng tâm? A m B Câu 22: Cho hàm số y m 2 � m � � 2 � m � C � D m   16 xm y  max y   1;2 x  (m tham số thực) thỏa mãn  1;2 Mệnh đề đúng? A  m �4 B  m �2 C m �0 D m  C P  x D P  x Câu 23: Rút gọn biểu thức: P  x x với x  A P  x B P  x P  log  x y3  log x   log y  a a Câu 24: Cho Tính A P  14 B P  C P  10 D P  65 2x x Câu 25: Phương trình:   17 có nghiệm là: A -3 B C D Câu 26: Giá trị nhỏ hàm số A  4ln B.0 y  x  ln   x   2; 0 B m �0 D 1 4ln2 C.1 Câu 27: Tìm tất giá trị tham số m để hàm số A m  đoạn y  log 2019  mx  m   C m  1 xác định  1; � D m �1 Câu 28: Tính tích phân x  11 I  �2 dx x  5x  I  ln I  ln 2 A I  ln  ln B C Câu 29: Tìm nguyên hàm hàm số f ( x)  sin 2x A I  ln D f ( x )dx  cos2x + C � B f ( x )dx  2cos 2x + C � f ( x)dx   cos 2x + C � C D f ( x )dx  2cos 2x + C � Câu 30: Khẳng định sau khẳng định sai ? f  x  dx  F  x   C � � dx  � f  x  dx  � g  x  dx �f  x   g  x  � � C � � dx  � f  x  dx.� g  x  dx �f  x  g  x  � � B � kf  x  dx  k � f  x  dx D � A  Câu 31: Biết (2 x  1) cos xdx  m  n � A T  Tính T  m  2n B T  5 C T  1 D T  3 Câu 32: Tính diện tích S hình phẳng giới hạn đồ thị hàm số y  x  x đồ thị hàm số y  x2 A S 11 S B S C S D Câu 33: Cho số phức z   2i Phần ảo số phức z A B - Câu 34: Cho số phức z thỏa mãn A z  34 B C z   i   13i  z  34 D - Tính mơ đun số phức z C z  34 D z  34 z   4i  Câu 35: Cho số phức z thỏa w  z   i Trong mặt phẳng phức, tập hợp điểm biểu diễn số phức w đường tròn tâm I, bán kính R là: A I(3;-4); R=2 9) ; R=4 B I(4;-5); R=4 C I(5;-7); R=4 D I(7;- z - - 4i = z - 2i Câu 36: Trong số phức z thỏa mãn điều kiện có mơđun nhỏ A z = - 1+ i B z = - + 2i C z = + 2i z = + 2i Câu 37: Số cạnh bát diện là: Tìm số phức z D A 12 B C 10 D.16 a Câu 38: Cho khối chóp tứ giác có cạnh đáy , cạnh bên 2a Tinh thể tích V khối chóp cho A 2a V B V 11a 12 C V 14a D V 14a Câu 39: Cho lăng trụ tam giác có diện tích mặt bên mặt đáy 3cm Xác định thể tích lăng trụ 2cm A B D C 3 Câu 40: Cho tứ diện ABCD có cạnh BA, BC, BD đơi vng góc với nhau: BA = 3a, BC =BD = 2a Gọi M N trung điểm AB AD Tính thể tích khối chóp C.BDNM A V  8a B V 2a 3 C V 3a D V  a Câu 41: Khối nón có góc đỉnh 600 , bán kính đáy a Diện tích tồn phần hình nón là: A 2a B a C 3a 2 D  a Câu 42: Cho khối nón có chiều cao bán kính đường tròn đáy Thể tích khối nón là: A 160 B 144 C 128 D 120 Câu 43: Trong không gian cho hình chữ nhật ABCD có AB = BC = Gọi P, Q điểm cạnh AB CD cho: BP = 1, QD = 3QC Quay hình chữ nhật APQD xung quanh trục PQ ta hình trụ Tính diện tích xung quanh hình trụ A 10 D 6 C 4 B 12 P Câu 44: Cho đường tròn tâm O có đường kính AB  2a nằm mặt phẳng   Gọi I điểm SI   P  SI  2a đối xứng với O qua A Lấy điểm S cho Tính bán kính R mặt cầu qua đường tròn cho điểm S A R 7a B R a 65 16 C R a 65 D R a 65 � Câu 45: Vectơ a = (2; – 1; 3) vectơ phương đường thẳng sau đây: x y 3 z    A x 1 y z2   2 B x  y 1 z     C x y z    D Câu 46: Khoảng cách hai mặt phẳng A B    : x  2y  z 1  C    : x  2y  z 5  D Câu 47: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho ba điểm C  x; y;6  Câu 48: Cho hai điểm B 16 A  2;5;3 , B  3;7;  C 18 D 20 A  1; 2;0  ; B  4;1;1 Độ dài đường cao OH tam giác OAB là: 19 A B 86 19 Câu 49: Trong không gian Oxyz, cho mặt phẳng thẳng thẳng hàng Giá trị biểu thức x  y là: A 14 d: là: C  P 19 86 19 D có phương trình x  2y  z   đường x 1 y z    Viết phương trình tắc đường thẳng  nằm mặt phẳng  P  , đồng thời cắt vng góc với đường thẳng d x  y 1 z    1 A x  y 1 z    1 B x  y 1 z 1   1 3 C x 1 y 1 z 1   1 3 D A  a;0;  ; B  0; b;  ; C  0;0; c  Câu 50: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho ba điểm với a, b, c 2 số dương thay đổi cho a  b  c  Khoảng cách d từ O đến mặt phẳng (ABC) lớn là: A 1 B C D BẢNG PHÂN LOẠI CÁC CÂU THEO MỨC ĐỘ Phân mơn Chương Chương II có câu Đại số Chương III 10 có câu Chương V có câu Chương II có câu Hình học 10 Chương III có câu Đại số Chương I giải Có câu tích 11 Chương II (10 câu ) Có câu Chương III Có câu Chương IV Có câu Chương V Có câu Hình Chương I học 11 Có câu Nhận biết Thông hiểu Vận dụng thấp Vận dụng cao Câu Câu Câu Câu Câu Câu Câu Câu Câu Câu 10 Câu 11 Câu 13 Câu 12 Tổng Số câu Số điểm 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,4 0,2 0,2 0,2 0,4 0,2 (6 câu ) Giải tích (20câu) Hình học 14 câu Chương II Có câu Chương III Có câu Chương I Có câu Chương II Có 5câu Chương III Có 07 câu Chương IV Có câu Chương I Có câu Chương II Có câu Chương III Có câu Số câu Tổng Tỉ lệ Câu 14 Câu 15 0,2 0,2 Câu 16,17 Câu 18,19 Câu 20,21 Câu 22 1,4 Câu 23 Câu 24,25 Câu 26 Câu 27 1,0 Câu 28 Câu 29,30 Câu 31,32 0,8 Câu 33 Câu 34,35 Câu 36 0,8 Câu 37 Câu 38,39 Câu 40 0,8 Câu 41,42 Câu 43 Câu 44 0,8 Câu 46,47 Câu 48 Câu 49,50 1,2 Câu 45 12 18 12 50 10 24% 36% 24% 16% 100% 100 % MA TRẬN Đề thi minh họa kỳ thi THPT QG năm 2019 Mơn: Tốn Tổng Số câu Phân môn Chương Mức độ ĐẠI SỐ 10 Chương II Chuong III Chương V HÌNH HỌC 10 Chương II Chuong III ĐẠI SỐ Chương I Tìm đk phương trình Giải bpt có tham số Tìm góc biết giá trị lượng giác góc Tính diện tích tam giác biết hai cạnh góc xen Tính độ dài đoạn thẳng Tổng Tính tuần hồn hàm số Nhận biết Thông hiểu Vận dụng thấp Vận dụng cao Số câu Tỉ lệ 2% 2% 2% 2% 1 1 2% 10% 2% Chương II VÀ GIẢI TÍCH 11 Chương III Chương I Chương II Chương III Chương I Chương II GIẢI TÍCH 12 Chương III Chương IV Chương I Chương II HÌNH HỌC 16 CÂU (32% TỔN G 1 2% 1 2% 4% 14% 1 1 1 6% 2% 2% 4% 2% 2% 2% 6% 2% 2% 1 2% 2 1 21 4% 4% 2% 2% 4% 42% 2% 28% 100 % Chương IV Chương V HÌNH HỌC 11 Giải phương trình lượng giác Tính xác suất Tìm số hạng tổng quát dãy Chương III Tính giới hạn hàm số Tính đạo hàm Tổng Tìm ảnh điểm qua phép tịnh tiến Đường thẳng mp song song Tính góc giưa đường thẳng Tổng Hình dạng đồ thị Tiếp tuyến GTLN,GTNN Cực trị Tiệm cận Đồng biến nghịch biến TXĐ, giải pt,bpt Biểu diễn lơgarit Lũy thừa Cơng thức tính diện tích hình phẳng Tính tích phân Ngun hàm Tìm phần thực,phần ảo Biểu diễn số phức Mô đun số phức Tổng Số cạnh bát diện Thể tích khối đa diện Diện tích, thể tích khối nón , khối trụ, khối cầu Tìm VTCP đường thẳng Khoảng cách điểm thẳng hàng Phương trình mặt phẳng Tổng 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 3 14 Số câu 12 18 12 50 Tỉ lệ 24% 36% 24% 16% 100 % ĐÁP ÁN: 1-D 11-A 21-A 31-B 41-C 2-C 12-C 22-D 32-B 42-C 3-C 13-A 23-C 33-C 43-B 4-C 14-D 24-C 34-B 44-C ĐÁP ÁN CHI TIẾT Câu 1:Chọn D �x  �0 � �x  �0 ۳ �x  �0 Điều kiện: � Câu 2: Chọn C 5-C 15-C 25-A 35-D 45-B 7-A 17-A 27B 37-A 47-B 8-D 18-D 28-C 38-D 48-B 9-C 19-A 29-C 39-B 49-C 10-A 20-B 30-B 40-C 50-C �x �1 � �x �x �3 � ۳ x cos   sin   � sin 2  � 2    6-A 16-D 26-D 36-C 46-D    k 2 �    k    nên Vì Câu 3: Chọn C 2m  1  �  m 1 � m 1  m 1 Bất phương trình cho �  m  1 x  2  m  1  1  1 � x  2 Mà m   nên Câu :Chọn C Diện tích tam giác ABC Câu 5: Chọn C S �  4.5sin150� ac sin B 5 2 16 y  1� y  � Thay x  4 vào phương trình đường elip ta được: 25 9� � 9� � M� 4; � ,N� 4;  � � � 5� � Tọa độ hai giao điểm Do đó, Câu 6: chọn A Câu 7: chọn A MN  18 sin x  sin x cos x  �  sin x  sin x cos x  � cos x  sin x cos x  �  x   k � cos x  � cos x(cos x  sin x)  � � ��  cos x  sin x  � � x   k � � Câu 8: Chọn D Kết gieo hai hột súc sắc đỏ khơng gian mẫu có 36 cặp tổng nhỏ Đó  1;1 ,  1;  ,  2;1 ,  1;3 ,  3;1 ,  2;   x; y  có cặp  x; y  có P  "x  y �5"  , P  "x  y  5"  6 Vậy C 24 Bình đựng bi xanh bi vàng � xác suất bốc bi vàng từ bình C10 Bình đựng bi xanh bi vàng � xác suất bốc bi xanh từ bình Do xác suất để bốc bi xanh trò chơi 1 C62 C92 � C 24 � � C62 � 59  � �  � � � C10 � � C9 � 72 Câu 9: Chọn C Câu 10 : Chọn A Câu 11 :Chọn A � � 2 y '  f '( x)  � tan �x  � � y '    f '(0)  � � 2 � '  �x  � � � � � � 2 cos � 0 � 1 � '  � �cos �x  2 � cos �x  2 � � � � � � � � � 4 � � � Câu 12: Chọn C  I y  Nên 1 1 cos x  sin x 4cos x   cot x  tan x � y '     tan x cot x  sin x cos x  sin x cos x sin 2 x  I 1 cos x sinx cos x  sin x 4cos x      � y'   II  y  y  tan x cot x sinx cos x sinx cos x sin x sin 2 x Nên  II  Câu 13: Chọn A Câu 14: Chọn D Gọi P trung điểm B'C' Giả sử S  AC '�A 'C Khi S trung điểm A'C SN / /A 'C ',SN= A 'C '  1 Vì SN đường trung bình A 'C 'C nên Vì MP MP / /A 'C ', MP  đường A 'C '   trung bình A ' B'C ' nên Từ  1 ,   ta nhận SN / /MP,SN=MP Do MPNS hình bình hành Kéo theo NP / /MS Vì MS � AMC '  � NP / /  AMC '    Từ  3 ,   NP / /B 'C   Vì NP đường trung bình B'C 'C nên B 'C / /  AMC ' suy Câu 15: Chọn C 2 2 Ta có AB  AC  a, BC  a � AB  AC  BC  2a � ABC vuông cân A Gọi H hình chiếu S lên  ABC  Do SA=SB=SC=a nên HA=HB=HC � H trung điểm BC Trên mặt  ABC  lấy điểm D cho ABDC hình vng Do CD / /AB nên góc SC AB góc SC CD H trung điểm BC nên HC  HD Ta có SHC  SHD � SC=SD=a Tam giác SCD có SC=CD=SD=a nên tam giác � �  60� Vậy góc SC AB SCD Do SCD  60� Câu 16:Chọn D y  x  3x  � y '  3x  6x  3x  x   x -� � y’ + - + + Kết luận: Hàm số đồng biến khoảng Hàm số nghịch biến khoảng  �;0   2; �  0;  Câu 17: Chọn A Dựa vào dạng đồ thị ta loại B, C dạng đồ thị hàm trùng phương Nhánh sau xuống nên ta có hệ số a  Câu 18:Chọn D x2  6x0  9 � x0  3 Ta có y '  x  6x Do tiếp tuyến có hệ số góc k  9 nên Khi phương trình tiếp tuyến y  y  x0   k  x  x0  � y  16  9 x  3 Câu 19: Chọn A Để tìm tiệm cận đứng ta cần tìm điểm  �; � x0 cho limy x�x0 limy x�x0 nhận hai giá trị Với x � 1; 2 Ta có ta có x2  x   � x2 Vậy x  2 tiệm cận đứng đồ thị hàm số cho lim y  lim x �2 x  3x   x  1  x  x   x  x  y   x  3x  x2  x  1  x   x �2 x2  x  lim y  lim 0 x �1 x �1 x2 Vậy x  1 không tiệm cận đứng đồ thị hàm số cho Sai lầm Một số học sinh mắc sai lầm sau: Do quan sát thấy mẫu số hàm số có hai nghiệm x  1, x  2 nên học sinh khơng tính mà đưa kết lim y  � x �1 kết luận x  1 tiệm cân đứng đồ thị hàm số Câu 20: Chọn B � � � � y  sin2x  3cos2x+1  � sin 2x  cos2x �  2cos � 2x  � 2 6� � � � Ta có � � � � 1 �cos � 2x  ��1 � 1 �2 cos � 2x  � �3 3� 3� � � Do Như a  1, b  Do T  a  b   1   Câu 21: chọn A Thay giá trị m vào tính ta thấy có m thỏa mãn Câu 22: Chọn D Với m  y  m  khơng thỏa mãn u cầu tốn Với m  ta có x �� 1  x 1; 2�  �  max y   [1;2 ] [1;2 ] xm m 1  1 x 1 x  Do 1 1 x 1 11 m 1 m 1 x 1 m 1 Vì m 1 m 1 , y   [ 1;2 ] Kéo theo max y  y  [1;2 ] y  m  1 16 16 � m  � � m  � 16 �� 1 1  2 � m 5 � � � � �� � � Nếu m  lý luận tương tự ta có max y   [1;2 ] m 1 m 1 , y   [ 1;2 ] Trong trường hợp không tồn giá trị m thỏa mãn yêu cầu toán Câu 23 : Chọn C 6 Ta có: P  x x  x x  x 1  x  x Câu 24 : Chọn C Điều kiện x  0; y  Ta có: log a x  1 log a y  Khi P=log a  x y3   2log a x  3log a y   1  3.4  10 Câu 25 :Chọn A �x 17  (L) � pt � 64.22x  128.2x  17  � � � x  3 x �  � � Hoặc thay x  3 vào phương trình ta thấy thỏa mãn nên x  3là nghiệm Câu 26: Chọn D x  2( L) � y '  2x  , y'  � � ; y( 2)   ln 3, y( 1)   ln 2, y (0)  x  1( N ) 1 x � Câu 27:Chọn B Hàm số y  log 2019  mx  m   xác định  1;  � mx  m   0, x �1 � mx  m  2, x �1 TH1: x  ta có  (luôn đúng) TH2: x  � m  x  1  2 x  � m  Dễ thấy hàm số f  x   2  f  x  x  � m  max f  x   1;� x 1 x  đồng biến f  x   f  x   lim f  x  � � f  x    1; � � xlim x �� �1  Mà m max f x   1;� m Câu 28: Chọn C Sử dụng máy tính bấm ta kết Câu 29: Chọn C sin xdx   cos 2x + C � Câu 30 : Chọn B Câu 31: Chọn B  (2 x  1) cos xdx  m  n �  Đặt  2  u  2x  du  2dx � � �� �� (2 x  1) cos xdx  (2 x  1)sin x 02  � 2sin xdx   � v  sinx �dv  cos xdx � 0 Nên m  1; n  3 � T  m  2n  5 Câu 32: Chọn B x 1 � x   x2  2x � � x  2 � S Diện tích hình phẳng cần tìm: �x  x  x  dx  2 2 Câu 33: Chọn C � z   2i nên phần ảo Câu 34: Chọn B Ta có Do z   i   13i  � x   13i   13i    i    13    26  i     5i 2i   i   i z  32  52  34 Câu 35: Chọn D Giả sử w  x  yi ( x, y �R ) w  2z   i � z  z   4i  � � w   i x  yi   i ( x  1)  ( y  10i   2 ( x  1)  ( y  1)i   4i  2 x   ( y  9)i 2 2 �x  � �y  � � � � � � �2 � �2 � �  x     y    16 2 Câu 36: Chọn C Gọi z = x + iy (x, y ��) Ta có z - 2- 4i = z - 2i � x - + (y - 4)i = x + (y - 2)i � x + y = � 1+ x2 + y2 Suy z = x2 + y2 �2 � z = 2 z = + 2i Câu 37: Chọn A Câu 38: Chọn D Gọi O tâm hình vng ABCD SO   ABCD  , ta có OB  a a 14 D a SO  SB2  OB2  4a    2 2 Xét tam giác vuông SOB có Vậy 1 a 14 a 14 VS.ABCD  SO.SABCD  a  3 Câu 39 : Chọn B Lăng trụ tam giác lăng trụ đứng có đáy tam giác Gọi cạnh tam giác a chiều cao lăng trụ h Khi ta có: a sin  600   Smat ben  ah  Sday  2  1 a � V  S day h  �h Câu 40: Chọn C S MNBD  3a 9a 3a  9a V 2a  2 ; BC  2a => (2a  a ) Ta có Câu 41: Chọn C Độ dài đường sinh : l = 2r Diện tích tồn phần: Sxđáy q s Sxq  rl  r.2r  2r  2r  r  3r ; Sđáy  r Câu 42: Chọn C V  82   128 Câu 43: Chọn B Khi quay hcn APQD xung quanh trục PQ ta hình trụ có bán kính đáy r = đường sinh l = Diện tích xung quanh S xq  2 r.l  2 3.2  12 Câu 44:Chọn C Gọi O ' giao điểm mặt phẳng trung trực AB đường trung trực SA Vì O ' thuộc mặt phẳng trung trực AB nên O 'A  O 'B  O 'M (Với điểm M thuộc đường tròn tâm O ), O ' thuộc trung trực SA nên O 'S  O 'A, O ' A  O ' B  O 'M  O 'S Vậy O ' tâm mặt cầu cần tìm P Xét mặt phẳng chứa SI vng góc với mp   hình vẽ, dựng hình vng  OISD Đặt O ' D  x OO '  2a  x 2 2 � � Ta có: O S  4a  x ;O A  a  (2a  x) Mà O 'S  O 'A nên 4a  x  a   2a  x  � 4a  x  5a  4ax  x � 4ax  a � x  � O 'S  4a  x  4a  a a a 65  R 16 Câu 45: Chọn B Câu 46: Chọn D Do hai mặt phẳng song song nên ta có: A  1, 2,  �   d  A,      d     ,      1.1   2   2.1   Câu 47: Chọn B Ta có A, B, C thẳng hàng �x   k �x  uuur uuu r � � � AC  k AB � �y   2k � �y  11 � �k  3k � � Vậy x  y   11  16 Câu 48: Chọn B �x   3t uuuur � �y  2  3t � H   3t ; 2  3t; t  � OH   3t; 2  3t ; t  uuu r �z  t AB  3;3;1 Ta có: PTĐT AB : � uuuur uuur Vì OH  AB �   3t    2  3t   t  � t  uuuur 2 �28 � � 29 � �3 � OH  � �  � �  � �  19 � �19 � � 19 � � 19 86 19 Câu 49: Chọn C Gọi I giao điểm d  P  Tọa độ I nghiệm hệ: �x  y �2  �x  2y  1 �x  � �x  y z    � �y z  � � �� 3y  z  � �y  1 ��  �2 � � �x  2y  z   � z 1 �x  2y  z   � � �x  2y  z   � � uur uur uuur u  � u d ; n  P � � �  5; 1; 3  Ta có vecto phương  sau: Vậy phương trình d: x 1 y 1 z 1   1 3 Câu 50: Chọn C x y z   1 Phương trình mặt phẳng (ABC) là: a b c suy 1  2 2�2 3 a  b2  c2 Ta có a b c 1  2 � a b c Suy d  O,  ABC   � Do Vậy d lớn d  d  O,  ABC    1 1   a b2 c2 ... 49,50 1,2 Câu 45 12 18 12 50 10 24% 36% 24% 16% 100% 100 % MA TRẬN Đề thi minh họa kỳ thi THPT QG năm 2019 Mơn: Tốn Tổng Số câu Phân môn Chương Mức độ ĐẠI SỐ 10 Chương II Chuong III Chương V HÌNH... � � 2 � m � C � D m   16 xm y  max y   1;2 x  (m tham số thực) thỏa mãn  1;2 Mệnh đề đúng? A  m �4 B  m �2 C m �0 D m  C P  x D P  x Câu 23: Rút gọn biểu thức: P  x ...  a Tính số đo góc (AB;SC) ta kết A 90� B 30� C 60� D 45� Câu 16: Cho hàm số y  x  3x  Mệnh đề đúng? A Hàm số nghịch biến khoảng  �;0  C Hàm số nghịch biến khoảng  2; � B Hàm số đồng
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ THI THỬ THPT QG môn TOÁN đề (13), ĐỀ THI THỬ THPT QG môn TOÁN đề (13)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn