ĐỀ THI THỬ THPT QG môn TOÁN đề (10)

8 42 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/05/2019, 23:20

SỞ GD & ĐT TỈNH PHÚ YÊN TRƯỜNG THPT NGUYỄN HUỆ ĐỀ KIỂM TRA NĂNG LỰC NĂM HỌC 2018−2019 Môn: TỐN Thời gian làm bài: 90 phút, khơng kể thời gian phát đề Câuuu1: mệnh u r Cho uuur tam uuurgiác ABC đều, Ouulà u r tâm uuurđường r tròn ngoại uuu r tiếp uuurtamugiác uur Chọnuu u r uuđề ur đúng? uuur A OA + OB = AB B OA − OC = C OA + OB = CO D OA + OB = OC 2 Câu 2: Xác định tâm I đường tròn ( C ) : x + y − x + y − = A I = ( 1; −2 ) B I = ( 2; −4 ) C I = ( −1; ) Câu 3: Đồ thị hình bên đồ thị hàm số bốn hàm số liệt kê bốn phương án A, B, C, D Hỏi hàm số hàm số nào? A y = x − x − B y = x − x − C y = −2 x − x − D y = x − x + D I = ( −2; ) y O x     x −1 ≤ 0? x − 5x + C ( −∞;1] ∪ [ 2;3] D [ 1; ] ∪ [ 3; +∞ ) Câu 4: Tập sau tập nghiệm bất phương trình A ( −∞;1] ∪ ( 2;3) B [ 1; ) ∪ ( 3; +∞ ) Câu 5: Một tổ có học sinh nam học sinh nữ Số cách chọn học sinh mà số nam số nữ 2 2 2 2 A C6 + C8 B A6 A8 C A6 + A8 D C6 C8 Câu 6: Hàm số y = f ( x) liên tục điểm x0 A lim f ( x) = f ( x0 ) B f ( x0 ) xác định C lim+ f ( x) = lim− f ( x) D lim f ( x) = +∞ x → x0 x → x0 x → x0 x → x0 r Câu 7: Trong mặt phẳng Oxy, phép tịnh tiến theo vectơ v biến điểm A( 1; - 4) thành A '( 4; 2) Tìm tọa độ vectơ tịnh tiến r r r r A v ( - 3;6) B v ( - 3; - 6) C v ( 3; - 2) D v ( 3;6) Câu 8: Khoảng đồng biến hàm số y = A (−∞; −1) (−1; +∞) B R \{ − 1} 2x −1 x +1 Câu 9: Giá trị cực đại hàm số y = − x + − A.1 B.4 C R D (0; +∞) x −3 C.−3 D.2 x + (2a − 1) x + Câu 10: Giá trị a để đồ thị hàm số y = khơng có tiệm cận đứng x−3 A a = B a = C a = D a = − 2 x − x +1 Câu 11: lim+ x →1 x −1 A +∞ B −1 C.1 D −∞ a SABC Câu 12: Cho tứ diện cạnh Gọi I trung điểm đoạn AB , M điểm di động đoạn AI Qua M vẽ mặt phẳng ( a ) song song với ( SIC ) Thiết diện tạo ( a ) tứ diện SABC A Tam giác cân M B Tam giác C Hình bình hành D Hình thoi Câu 13: Hàm số y = ( x2 - 1) - A ¡ B (0; + ¥ ) có tập xác định ïì 1 ïü C ¡ \ í - ; ý ùợù 2 ùùỵ ổ1 - ; D ỗ ỗ ç è 1÷ ÷ ÷ 2ø Nguyễn Huệ −PY Câu 14: Môđun số phức z = (1+ i) ( − i) + 2i là: A B C D Câu 15: Trong không gian Oxyz, mặt phẳng (a ) : x + y - z - = có vectơ pháp tuyến r r r r A n = (2;1;3) B n = (4; 2; - 6) C n = (- 2; - 1; - 3) D n = (2; - 1;3) Câu 16: Cho hình chóp S ABCD có đáy ABCD hình vng cạnh a Cạnh bên SA vng góc với mặt đáy, góc cạnh SC mặt đáy 600 Độ dài cạnh SC a 2a A B C 2a D a 3 Câu 17: Hàm số y = ax + bx + c(a ≠ 0) có dạng đồ thị Khẳng định sau đúng? A a = −2, b = 4, c = B a = −1, b = 1, c = C a = 1, b = −1, c = D a = −1, b = 2, c = Câu 18: Đường cong hình bên đồ thị hàm số liệt kê bốn phương án A, B, C, D Hỏi hàm số hàm số nào? A y = x B y = log x C y= ( 3) x D y = log5 x Câu 19: Đạo hàm hàm số y = cos x- 92 x s inx- 4(cos x- 1) ln s inx- 2(cos x- 1) ln B y¢= 4x 34 x s inx+4(cos x- 1) ln s inx+2(cos x- 1) ln C y¢=D y¢=4x 34 x Câu 20: Cho số phức z thỏa z = Biết tập hợp số phức w = z + i đường tròn Tìm tâm đường tròn A I ( 1;0 ) B I ( 0;1) C I ( −1;0 ) D I ( 0; −1) A y¢= −1 3 1  ∫−1 f ( x ) dx = , K = ∫3 g ( x ) dx = −12 Tính tích phân I = −∫1  f ( x ) + g ( x ) dx A I = −16 B I = −8 C I = 16 D I = Câu 22: Gọi X tập số có bốn chữ số khác lập từ số 1;2;3;4;5;6 Lấy ngẫu nhiên số từ tập X Xác suất để số có hai chữ số chẵn 14 56 A B C D 5 35 143 3x x Câu 23: Nguyên hàm hàm số f ( x ) = là: Câu 21: Cho tích phân L = A F ( x ) = 23 x 32 x +C 3ln 2ln B F ( x ) = 72 x +C ln 72 C F ( x ) = ln 72 23 x.32 x +C + C D F ( x ) = 72 ln Câu 24: Gọi V thể tích tứ diện ABCD có cạnh a Tính V ? a3 a3 a3 a3 A V = B V = C V = D V = 4 12 Nguyễn Huệ −PY Câu 25: Cho khối chóp S ABC , ba cạnh SA, SB, SC lấy ba điểm A ', B ', C ' cho 1 SA ' = SA; SB ' = SB; SC ' = SC Gọi V V’ thể tích khối chóp S ABC S A ' B ' C ' V' Khi tỉ số là: V 1 A 12 B C 24 D 12 24 x Câu 26: Cho hàm số f ( x ) = x2 - Khẳng định sau khẳng định sai ? x x2 - > A f ( x) >1 Û x > ( x - 1) log B f ( x) >1 Û + log + log 2 C f ( x) >1 Û x log > ( x - 1) log D f ( x) >1 Û x ln > ( x - 1) ln Câu 27: Cho hình chóp tứ giác ( H ) có diện tích đáy 32 cạnh bên Thể tích ( H ) là: 160 A 96 B 32 C 32 D Câu 28: Trong không gian Oxyz, cho d đường thẳng qua điểm A( 1;2;3) vng góc với mặt phẳng ( a ) : x + y - z +1 = Phương trình tham số d ïìï x =- + 4t ïìï x =- + 8t ïìï x = + 4t ïìï x = + 3t ï ï ï ï A í y =- + 3t B í y =- + 6t C í y = - 4t D í y = + 3t ïï ïï ïï ïï ïïỵ z = - 7t ïïỵ z =- - 7t ïïỵ z =- - 14t ïïỵ z = - 7t Câu 29: Gọi a; b giá trị lớn nhất, nhỏ hàm số y = x − − x Giá trị 2a − b A −4 B C D −2 ìï x = + 2t ïìï x = + 4t ¢ ïï ï Câu 30: Trong khơng gian Oxyz , cho hai đường thẳng d : í y = + 3t d ¢: ïí y = + 6t  Trong cỏc mnh ùù ùù ùùợ z = + 4t ïïỵ z = + 8t ¢ đề sau, mệnh đề ? A d ^ d ¢ B d / / d ¢ C d º d ¢ D d d ¢chéo Câu 31: Trong không gian Oxyz, mặt phẳng qua ba điểm A(0;1;0), B(3;0;0), C (0;0; 2) có phương trình x y z x y z x y z x y z A + + =1 B + + = C + + =1 D + + =- 1 3 3 Câu 32: Cho lăng trụ đứng ABC A ' B ' C ' có đáy ABC tam giác vuông A , AB = a, AC = a , mặt phẳng ( A ' BC ) hợp với mặt đáy ( ABC ) góc 300 Tính thể tích V khối lăng trụ a3 a3 a3 a3 B C D Câu 33: Phương trình sin x + cos x = có tổng nghiệm khoảng [ 0; 2π ) A π B π C.5 π D.6 π Câu 34: Trong không gian Oxyz , mặt cầu tâm O tiếp xúc với mặt phẳng ( P ) : x + y + z + = cắt mặt phẳng (Q) : x - y + z + = theo đường tròn Đường tròn có bán kính A B C 10 D Câu 35: Trong mặt phẳng Oxy, cho điểm I (1; 2) đường tròn (C ) : ( x − 3) + ( y + 1) = Ảnh đường tròn ( C ) qua phép vị tự tâm I , tỉ số k = −2 A A (C ') : ( x − 3) + ( y + 8) = 20 B (C ') : ( x − 3) + ( y − 8) = 20 C (C ') : ( x + 3) + ( y − 8) = 20 D (C ') : ( x + 3) + ( y + 8) = 20 Câu 36: Trong không gian Oxyz , tìm điểm đối xứng M ¢ điểm M ( 2; 3; - 1) qua mặt phẳng ( P) : x + y – z –1 = Nguyễn Huệ −PY A M ¢( 1; 2; –2) B M ¢( 0;1;3)   C M ¢( 1;1; 2) D M ¢( 3;1;0) Câu 37: Cho hàm số f ( x) có đạo hàm thỏa : f '( x ) = ; f (0) = f (−2) = −2 Tính x +1 P = f (−3) + f (1) A P = −2 + ln B P = + ln C P = + ln D P = −1 + ln Câu 38: Cho sin a = , tan b = a, b góc nhọn Khi sin(a − b) có giá trị : 17 12 140 21 140 21 A B C D 220 221 221 220 Câu 39: Giá trị m để hàm số y = x − mx + (2m − 1) x − , đồng biến (2; +∞) 3 A m > B m < C m > D m ≤ 2 Câu 40: Hình vng OABC có cạnh chia thành hai phần đường cong (C ) có phương trình y = x Gọi S diện tích phần khơng bị gạch (như hình vẽ) Tính thể tích khối tròn xoay cho phần S1 quay quanh trục Ox ta 128π 64π A B 3 ln Câu 41: Biết ∫ (e C e x dx x + 2) e x + + (e x + 1) e x + 256π D 128 = a − b − c với a, b, c số nguyên Tính P = a + b + c A P = 60 B P = 54 C P = 58 D P = 62 Câu 42: Tìm tổng giá trị lớn nhất, nhỏ biểu thức A = + x + 3x y − xy − x , biết x dương  x − xy + = thỏa điều kiện   x + y − 14 ≤ A.6 B.0 C.−3 D.−1 · Câu 43: Cho hình thang vng ABCD (vng A, D ), AB = 2(cm), AD = 6(cm), góc BCD = 600 Tính thể tích khối tròn xoay có quay hình thang ABCD quanh cạnh AD 32 A.24 π + B.6 π + C.9 π + D π + 3 x +1 y z - = = Câu 44: Trong không gian Oxyz , cho điểm A(2; - 2; 0), đường thẳng D : Biết mặt phẳng - ( P ) có phương trình ax + by + cz + d = qua A , song song với D có khoảng cách từ D tới mặt ( ) ( ) ( ) ( ) phẳng ( P ) lớn Biết a, b số nguyên dương có ước chung lớn Hỏi tổng a + b + c + d ? A B C D - ( T ) ( O ), ( O ') Câu 45: Cho hình trụ có hai đáy hai đường tròn hình vng MNPQ cạnh a có hai đỉnh M , N thuộc đường tròn (O) P, Q thuộc đường tròn (O ') hình trụ Mặt phẳng ( MNPQ ) tạo với đáy hình trụ góc 600 Thể tích khối trụ π a3 3π a 3 4π a 3 5π a 3 A B C D 16 32 Câu 46: Cho hàm số f ( x) liên tục nhận giá trị dương ¡ , thỏa mãn x f ( x) − f '( x) = , f (0) = f (1) = Tính giá trị m = f (24) A m = 332933 B m = 333329 C m = 332929 D m = 293329 Nguyễn Huệ −PY Câu 47: Giá trị m để phương trình ( cos x + 1) ( cos2 x − m cos x ) − m sin x = có hai nghiệm thuộc  2π  0;  1 1 A −1 < m ≤ − B − < m ≤ C −1 ≤ m ≤ D − ≤ m ≤ 2 2 Câu 48: Xét số thực a, b thỏa mãn a > b >1 Tìm giá trị nhỏ biểu thức ỉa ÷ P = log 2a ( a ) + 3log b ỗ ữ ỗ ữ ỗ ố ứ b b A Pmin =19 B Pmin = 13 C Pmin =14 D Pmin =15 Câu 49: Một miếng gỗ hình tam giác cạnh a, cắt miếng gỗ thành hình chữ nhật có cạnh nằm cạnh tam giác, quay hình chữ nhật quanh trục đường cao tam giác vuông góc với cạnh hình chữ nhật Thể tích lớn khối trụ π 3a 3π 3a 7π 3a 4π 3a A B C D 54 25 15 13 Câu 50: Xét số phức z = a + bi (a, b ∈ ¡ ) thỏa mãn z − − 4i = Tính P = a + b z + − i + z − + 3i đạt giá trị nhỏ 19 13 A P = B P = C P = D P = 2 Nguyễn Huệ −PY Đáp án đề KT lực THPT Nguyễn Huệ C A B A D A D A C 10 D 11 A 12 A 13 C 14 A 15 B 16 C 17 A 18 B 19 C 20 B 21 C 22 B 23 B 24 C 25 D 26 C 27 B 28 D 29 A 30 C 31 C 32 A 33 C 34 B 35 C 36 B 37 D 38 B 39 D 40 C 41 A 42 A 43 A 44 B 45 D 46 C 47 A 48 D 49 A 50 B Giải : Câu 42: Tìm tổng giá trị lớn nhất, nhỏ biểu thức A = + x + 3x y − xy − x , biết x dương  x − xy + = thỏa điều kiện   x + y − 14 ≤ A.6 B.0 C.−3 D.−1  x +3  x2 +  y= x2 +   y = y = x x Giải : x> Từ đk =>     x  x + y − 14 ≤  x + x + − 14 ≤ 5 x − 14 x + ≤    x  x2 + y =  x  1 ≤ x ≤   x2 +   x2 +   9 Suy : A = + x + x  ÷− x  ÷ − x = + 5x − x đoạn 1;     x   x  Max A= 7; minA=−1 Chọn đáp án A · Câu 43: Cho hình thang vng ABCD (vng A, D ), AB = 2(cm), AD = 6(cm), góc BCD = 600 Tính thể tích khối tròn xoay có quay hình thang ABCD quanh cạnh AD 32 A 24π + B.6 π + C.9 π + D π + 3 S Giải : Kéo dài AD BC cắt S BH CH = = => CD = + ; SA = AB.tan 600 = tan 600 => SD= 6+ B A 2 1 V=Vnón lớn −Vnón nhỏ = π + + − π ( ) 3 = 24π + Chọn đáp án A ( ( ) ) ( ( ) ( ) ( ) ( ) ) 600 D H C Câu 45: Cho hình trụ (T ) có hai đáy hai đường tròn (O), (O ') hình vng MNPQ cạnh a có hai đỉnh M , N thuộc đường tròn (O) P, Q thuộc đường tròn (O ') hình trụ Mặt phẳng ( MNPQ ) tạo với đáy hình trụ góc 600 Thể tích khối trụ A H π a3 3π a 3 4π a 3 5π a 3 A B C D B O 16 32 Giải: Hình vng ABCD hình vẽ , I + Gọi H ,H’ hình trung điểm AB,CD O’ Huệ −PY Nguyễn H’ D C a Cạnh hình vng a ; AB=HH’=a ; AH= =HI;HH’ cắt OO’ I a a · + Tam giác vuông OHA : OHI ; OO ' = = 600 => OI = HI.sin 600 = 2  a  a 5π a 3 a a + OH = ; OA = HA + OH = Thể tích : V = π  ÷ ÷ = 32 4   Chọn đáp án A Câu 46: Cho hàm số f ( x) liên tục nhận giá trị dương ¡ , thỏa mãn x f ( x) − f '( x) = , f (0) = f (1) = Tính giá trị m = f (24) A m = 332933 B m = 333329 C m = 332929 D m = 293329 f '( x) = x => f ( x) = x + C => f ( x) = ( x + C ) Giải : gt => f ( x) Vì f (0) = f (1) = => C=1 Vậy f ( x) = ( x + 1) Do : m = f (24) = 332929 Chọn đáp án C Câu 47: Giá trị m để phương trình ( cos x + 1) ( cos2 x − m cos x ) − m sin x = có hai nghiệm thuộc  2π  0;  1 1 A −1 < m ≤ − B − < m ≤ C −1 ≤ m ≤ D − ≤ m ≤ 2 2 2 Giải : ( cos x + 1) ( cos2 x − m cos x ) − m sin x = ( cos x + 1) ( cos2 x − m cos x ) − m(1 − cos x) =  cos x = −1 ( cos x + 1) [ cos2 x − m cos x − m(1 − cos x) ] =   cos x = m  2π  Vì x ∈ 0;  Phương trình : cosx =−1 vơ nghiệm ; Phương trình cos2x=m có nghiệm −1 < m ≤ −   Chọn đáp án A Câu 48: Xét số thực a, b thỏa mãn a > b >1 Tìm giá trị nhỏ biểu thức ỉa ÷ P = log 2a ( a ) + 3log b ỗ ữ ỗ ữ ç èb ø b A Pmin =19 B Pmin = 13 C Pmin =14 D Pmin =15 2 é ù é ù é ù ỉa 2 êlog a ( a ) ú + êlog a a ú + ờlog a a ỳ + ữ ỗ P = log a + 3log ) ÷ Giải : = = = a( bỗ ỳ ỳ ỳ ữở b ỗ ốb ứ ỷ log a b ë b û log a b ë b û log a a - b b b b Đặt t= log a a , với t > Khi : P = 4t + b t- Lập bảng biến thiên => Pmin = 15 Chọn đáp án D Câu 49: Một miếng gỗ hình tam giác cạnh a, cắt miếng gỗ thành hình chữ nhật có cạnh nằm cạnh tam giác, quay hình chữ nhật quanh trục đường cao tam giác vng góc với cạnh hình chữ nhật Thể tích lớn khối trụ A π 3a 3π 3a 7π 3a 4π 3a A B C D 54 25 15 Giải : theo đề hình chữ nhật MNPQ quay quanh KH Q K P Bán kính r = x hay KP = x; PQ = x ; AK = x =x a  a KH = − x = − x÷ B M H N C 2  Nguyễn Huệ −PY x x a   + + − x ÷ π 3a x x a   a Suy : Vtrụ = π x  − x ÷ = 4π  − x ÷ ≤ 4π  ÷= 2 2 2   54  ÷   Chọn đáp án A 13 Câu 50: Xét số phức z = a + bi (a, b ∈ ¡ ) thỏa mãn z − − 4i = Tính P = a + b z + − i + z − + 3i đạt giá trị nhỏ 19 13 A P = B P = C P = D P = 2 Giải : 13 2 13 ( a − 3) + ( b − ) = , biểu diễn z − − 4i = 13 đường tròn (C ) tâm I (3; 4) bán kính R = Biểu thức : z + − i + z − + 3i = (a + 1) + (b − 1) + ( a − 5) + (b + 3) = MA + MB Với A(−1;1), B(5; −3) M (a; b) thuộc đường tròn (C ) tâm I (3; 4) ♦ MA + MB nhỏ lớn M giao đường thẳng d đường tròn (C ) , d đường thẳng qua uuur I vng góc với AB ; AB = (6; −4)  x = + 4t Phương trình d :   y = + 6t 13  5  9 t = ± Suy : M  2; ÷; M '  4; ÷ 4  2  2  5 Từ hình vẽ điểm M  2; ÷ thỏa mãn => P = a + b =  2 Chọn đáp án B Thay vào pt đường tròn => (4t ) + (6t ) = Nguyễn Huệ −PY ... + − i + z − + 3i đạt giá trị nhỏ 19 13 A P = B P = C P = D P = 2 Nguyễn Huệ −PY Đáp án đề KT lực THPT Nguyễn Huệ C A B A D A D A C 10 D 11 A 12 A 13 C 14 A 15 B 16 C 17 A 18 B 19 C 20 B 21... thẳng d : í y = + 3t d ¢: ïí y = + 6t ¢ Trong mệnh ïï ïï ïïỵ z = + 4t ùùợ z = + 8t  sau, mệnh đề ? A d ^ d ¢ B d / / d ¢ C d º d ¢ D d d ¢chéo Câu 31: Trong không gian Oxyz, mặt phẳng qua ba... b û log a b ë b û log a a - b b b b Đặt t= log a a , với t > Khi : P = 4t + b t- Lập bảng biến thi n => Pmin = 15 Chọn đáp án D Câu 49: Một miếng gỗ hình tam giác cạnh a, cắt miếng gỗ thành
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ THI THỬ THPT QG môn TOÁN đề (10) , ĐỀ THI THỬ THPT QG môn TOÁN đề (10)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn