ĐỀ THI THỬ THPT QG môn TOÁN đề (5)

10 23 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/05/2019, 23:20

SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO PHÚ YÊN TRƯỜNG THPT PHAN CHU TRINH ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2019 Thời gian làm 90’ x 1  x 1  Câu1.(NB) Tập xác định của phương trình x  la  1;  � \  2  1;  �  1;  � \  2  1;  � \  2 A B C D Câu 2.(TH) Có bất đẳng thức đúng các bất đẳng thức sau ab 1 � ab (a, b �0)  � (a, b  0) 2 2 ; a  b �2ab (a, b) ; a b a  b ; a  b �ab (a, b) A B C D mn tan a  ,  m, n �� va  a   thì Câu3.(VDT) Biết với Tính m  n A m  n  5 B m  n  C m  n  D m  n  3 uuu r uuu r Câu 4.(NB) Cho tam giác ABC vuông A, AB  a, BC  2a Khi đó tích vơ hướng AB.CB sin a  cos a  A 2a C a B a D 2a A  6;6  Câu5.(VDC) Trong mp Oxy, cho tam giác ABC cân A có đỉnh , đường thẳng qua trung điểm của E  1; 3 các cạnh AB va AC có phương trình x  y   Biết điểm nằm đường cao qua đỉnh C của tam giác cho Biết tung độ của B dương Tìm hoanh độ B A 8 B 6 C D Câu (NB) Tìm tập xác định của ham số y   sin x A �\  k k �� B �\  k 2 k �� � � �\ � k k ��� �2 C D � � π� 0; � � sin(2  cosx)  �la: � Câu (TH) Số nghiệm của phương trình A B C D Câu (VDC) Một hộp đựng 40 tấm thẻ đánh số từ đến 40 Lấy ngẫu nhiên tấm thẻ hộp đó Tính xác suất để tổng số ba tấm thẻ lấy la số chia hết cho 128 125 126 127 P P P P 380 380 380 380 A B C D un   Cn0    Cn1    Cn2     Cnn  Câu (VDT) Cho n la số nguyên dương Xét dãy số Tìm số n nhỏ nhất thỏa : 2 un+1 35 > un A 16 B 17 C 18 Câu 10 (NB) Trong các giới hạn sau, giới hạn nao có kết ? D.19 x A x��  3x x2  B x�� 2 x x x2 lim C x��  x D x��3 x x 1 y x  giao điểm của đồ thị với trục tung la Câu 11.(TH) Hệ số góc của tiếp tuyến đồ thị ham số A 1 B C 2 D lim lim lim Câu12 (NB) Cho hai đoạn thẳng song song Hỏi có phép vị tự biến đoạn thẳng đoạn thẳng kia? A B C D Vô số Câu 13.(TH) Cho hình chóp S ABCD có đáy ABCD la hình bình hanh, M la trung điểm SC Có mệnh đề sai mệnh đề sau : AB / /  SDC  (I) (II) SO / / BM (III) OM / /( SAD) (IV) SA / /( BDM ) A B D C Câu 14 (VDT) Cho tứ diện ABCD , M , N lần lược la trung điểm AC , BC ; K la điểm cạnh BD cho AI BK  KD Gọi I la giao điểm của AD va mặt phẳng ( MNK ) Tính tỉ số AD 1 A B C Câu 15.(VDC) Cho hình lăng trụ đứng ABC A ' B ' C ' có đáy ABC la tam giác D vuông cân B , AC  a Gọi G la trọng tâm tam giác A ' AB va K la hình chiếu vuông góc của đỉnh A các cạnh A ' C Gọi  la góc hai mặt phẳng  ABC   KBC  phẳng A va  AGK  Tính cos , biết khoảng cách từ điểm a 2 cos  A đến mặt B cos  3 C cos  D cos  Câu 16.(NB) Ham số nao sau nghịch biến ? A y = x - 3x 3 B y = - x + 3x - 3x + y C y = - x + 3x +1 D y = x Câu 17.(NB) Đồ thị hình bên la của ham số nao? A y = - x + 2x + 2 B y = x - 2x + -1 O x C y = x - 4x + D y = x - 2x + Câu 18.(TH) Phương trình tiếp tuyến của đường cong A y = 2x + B y = 3x -  ymin  C y = x +1 ymin  9 B ymin  1 3 + ymin  16 C D ymin  1 a+ b+ + = a b Câu 20.(VDT) Hai số thực a,b thỏa: M =a +b + D y = 2- x của ham số y  cos x  8cos x  la: Câu 19.(TH) Giá trị nhỏ nhất A ( C ) : y = x3 - 2x + điểm M ( 1;2) la: Tìm của biểu thức a b A -4 B không có Câu 21.(NB) Giá trị của biểu thức A P = loga a a a B Câu 22.(TH) Cho ) C Tính log 32 ( 5a- 1) D 50 bằng: C log2 = a ( a - 1) ( D theo a , ta được: ( 6a- 1) ( 6a+1) A B C D Câu 23.(TH) Anh Nam mong muốn sau năm có tỷ để mua nha Hỏi anh Nam phải gửi vao ngân hang khoản tiền tiền tiết kiệm hang năm gần nhất với giá trị nao sau đây, biết lãi suất của ngân hang la 8% /năm va lãi hang năm nhập vao vốn A 253,5 triệu B triệu D 252,5 triệu log a+ logb c = loga b+ logc b = Câu 24.(VDT) Cho các số dương a,b,c khác thỏa: b va Tính giá trị biểu thức p= loga c + logc a A p=2 B p=3 251 triệu C 253 C p=4 D p=5 Câu 25.(VDC) Có giá trị nguyên của tham số a thuộc đoạn x 1  51 x , B 2018 Câu 26.(NB) Cho đồ thị ham số S = �f ( x) dx - B S = �f ( x) dx + �f ( x) dx - cho ba số a , 25 x  25 x , theo thứ tự đó, lập cấp số cộng? A 2007 A  0; 2019 y = f ( x) C 2006 D 2008 Diện tích S của hình phẳng (phần tơ đậm hình dưới) la: - C D S = �f ( x) dx + �f ( x) dx 0 0 S = �f ( x) dx + �f ( x) dx - v t = 3t2 + 5( m/ s) Câu 27.(TH) Bạn Nam ngồi máy bay vận tốc chuyển động của máy bay la ( ) Quãng đường máy bay từ giây thứ đến giây thứ 10 la : A 36m B 252m C 1134m D 966m x Câu 28.(TH) Tính nguyên ham của ham số f(x) = x - x dx = ln x2 - +C - � A x � B x C �x x dx = ln x2 - +C - x x- dx = ln +C - x +1 D �x x x +1 dx = ln +C - x- e ln x I =� dx x( ln x +1) Câu 29.(VDT) Kết của tích phân la đúng? A 2a+ b = 2 B a + b = C có dạng a- b = D I = a ln2+ b với a, b�� Khẳng định nao sau ab= Câu 30.(VDT) Người ta cần sơn bề mặt cổng chao xi-măng (hình y vẽ bên) giới hạn đồ thị hai ham số parabol f(x)= - 2x +12x - 10 , y=f(x) - 2 x + 4x g(x)= , (đơn vị đo la mét ) Hỏi số tiền nao sau gần đúng với tiền công sơn nhất? Biết đơn giá tiền công m la 100.000đ A 940.000 B 270.000 C 570.000 D 920.000 y=g(x) O Câu 31.(VDC) Cho ham số y  f  x  0; � thỏa mãn 3f  x   f  x   A có  3e f ' x 2x va B 18 - f  0  C Phần thực va phần ảo 11 Giá trị - 2i 2i �1 � f � ln � �2 �bằng : D C va phần ảo liên tục nửa khoảng Câu 32.(NB) Tìm phần thực va phần ảo của số phức A Phần thực z = 3+ 2i B Phần thực - va phần ảo D Phần thực va phần ảo - x Câu 33 (TH) Phương trình az +bz+c = với a,b,c la số thực, a0 có nghiệm phức =1-2i.Tính A.p=3 B.p=5 C.p=7 D.p= -7 p= b+ c a z =2 Câu 34.(TH) Số nao sau la số đối của số phức z , biết z có phần thực dương thỏa mãn va thuộc đường thẳng y- 3x = A 1+ 3i B 1- 3i C - 1- 3i D - 1+ 3i Câu 35.(VDT) Đẳng thức nao đúng các đẳng thức sau: A ( 1+ i ) 2018 = 22009 i B ( 1+ i ) 2018 = - 22009i C ( 1+ i ) 2018 = - 22009 D ( 1+i ) 2018 = 22009 Câu 36 (VDT) Có số phức z thỏa mãn đồng thời hai điều kiện sau: z   10i  z  10  2i  z   14i va ? A Vô số B Một C Không D Hai iz   i  z  z  Câu 37.(VDC) Giả sử z1 , z la hai số các số phức z thỏa mãn va Giá trị lớn nhất của z1  z B A C D Câu 38 (TH) Hình hộp chữ nhật có ba kích thước khác có mấy mặt phẳng đối xứng ? A B C D Câu 39 (TH) Cho lăng trụ đứng ABC.A’B’C’có đáy la tam giác vng cân A, AA’=BC=a Thể tích khối lăng trụ a3 a3 a3 a3 A B C D Câu 40 (VDT) Cho hình chóp S.ABCD đáy la hình vuông cạnh a, SA vuông góc với đáy, M, N, P lần lượt la trung điểm AB, CD, SD Biết góc (SMN) va (ABCD) 60 Tính thể tích khối chóp S MNP a3 A 24 a3 B 24 a3 C 48 a3 D 48 Câu 41 (NB) Diện tích xung quanh hình nón có độ dai đường sinh 5, bán kính mặt đáy la A 20 B 40 C 15 D 12 Câu 42 (TH) Cho tam giác ABC vuông cân B, BC  a Thể tích khối nón sinh quay ABC quanh cạnh AB la 2 a a 3 A B C 2 a D 2 a Câu 43 (TH) Biết thiết diện qua trục của hình trụ la hình vng cạnh 2a Tính diện tích toan phần của hình trụ 2 2 A 2 a B 4 a C 6 a D 8 a Câu 44 (VDT) Cho hình chóp S.ABC đáy la tam giác cạnh a, SA  ( ABC ) , SA=a Tính bán kính mặt cầu ngoại tiếp khối chóp cho a A a 21 B a 15 C a 37 D Câu 45 (VDC) Cho hình chóp S ABCD đáy la hình vuông, SAB va nằm mặt phẳng vuông góc với 32 mặt phẳng đáy Một khối cầu tâm I có thể tích ngoại tiếp hình chóp S ABCD Tính thể tích tứ diện SABI A B C D Câu 46.(NB) Cho mặt phẳng (P) có phương trình x  y  3z   Một vecto pháp tuyến của (P) có tọa độ la A (2;1;3) B (2;-1;3) C (-2;1;3) D (2;-1;-3) Câu 47.(TH) Trong không gian với hệ trục Oxyz cho mặt phẳng (P) có phương trình x  y  z  Một mặt phẳng (Q) qua điểm A(1;2;1) va song song (P) Điểm nao sau thuộc (Q)? A M(0;1;0) B N(-2;4;1;) C H(1;2;1) D K(3;1;0) �x   t � �y  1  t �z  2t Câu 48.(TH) Trong không gian với hệ trục Oxyz đường thẳng d có phương trình � cắt (P): x  y  z  M Tính OM A B C 13 D 17 d1 : x y  z 1 x 1 y z 1   d2 :   va Đường Câu 49 (VDT) Trong không gian với hệ trục Oxyz cho d ;d thẳng d vuông góc với mặt phẳng Oxz cắt lần lượt A va B Tọa độ trung điểm AB la � � � � � � � � 1;  ; 2 � 1;  ; 3 � 1; ; 2 � 3;  ; 2 � � � � � � � � � A � B � C � D � 2 2 Câu 50 (VDC) Trong không gian với hệ trục Oxyz cho hai mặt cầu ( S1 ) : ( x  1)  y  ( z  3)  1; ( S ) : ( x  2)  ( y  4)2  ( z  5)  Các điểm A, B, M lần lượt thuộc ( S1 );( S ) va mặt phẳng Oxy cho MA+MB đạt giá trị nhỏ nhất Tìm tọa độ M ? 11 � 10 �1 � � �1 � � �  ; 2;0 � � � ; ;0� � ; ;0� � ; 4;0 � � � A � B �4 � C �8 � D �3 ĐÁP ÁN Câu ĐA Câu ĐA B D D C A D B C B D D B A A C D C B C D 11 B C 3 A B B A C B B D B B B C C C C A D A B C 2 C 4 B Câu ĐA D B C B A 50 C HƯỚNG DẪN GIẢI sin a  cos a  Câu Từ giả thiết 3 1 1 sin a.cos a  sin a  , cos a  suy từ đó suy 4 tan a  (vì với  a   thì sin a  0, cos a  ) Vậy 4  CÂU HD Giải: Gọi H, D lần lượt la trung điểm BC, AH, Ta có AH  BC Do �x  y   � D(2; 2) � H (2; 2) � x  y  D ( x ; y ) � đó tọa độ điểm thỏa hệ Vì BC / / d : x  y   va qua H nên phương trình BC: x  y   B đối xứng với C qua H (2; 2) nên B(t; 4  t ), C ( 4  t; t ) t 0 � AB  CE � (t  6)(5  t )  (10  t )(3  t )  � 2t  12t  � � t  6 � Vì Vì tung độ của B dương nên B( 6; 2) => đáp án B Câu Ta có n()  C40 Từ đến 40 có 13 số chia hết cho 3, 14 số chia dư 1, 13 số chia dư Chọn số ma tổng ba số ghi thẻ chia hết cho * Ba số ghi ba thẻ chia hết ( trường hợp có C13 cách chọn) * Ba số ghi ba thẻ chia dư ( trường hợp có C14 cách chọn) * Ba số ghi ba thẻ chia dư ( trường hợp có C13 cách chọn) * Ba số ghi ba thẻ có đủ ba loại ( Trường hợp có 13.14.13 cách chọn) C133  C143  C133  13.14.13 127  C 380 => C 40 Vậy XS cần tìm la Câu Xét các khai triển: n   x   Cn0  Cn1 x  Cn2 x   Cnk x k   Cnn x n  x  1 n  1 x 2n n 1 n C x C x n n C x n n2   C x k n nk   C  C  C x  C x   C x   C x 2n 2n 2n k 2n k 2n 2n (2) 2n (3) n 1 x Từ (1), (2) cho ta hệ số của x khai triển  C  C  C  n n 2 n    C (1) n n n  x  1  n n n 1 x Từ (3) cho ta hệ số của x khai triển  n la: (a) 2n la: C n 2n (b) un   Cn0    Cn1    Cn2     Cnn   C2nn từ (a), (b) suy ra: un+1 35 = 4> => n > 17 un n +1 2 Vậy chọn C Câu 15 AH   A ' BC  +) Gọi H la hình chiếu vuông góc của A A ' B từ giả thiết ta chứng minh hay AH   KBC  , ta tính AA '  a , đó ta chứng minh A, G , H , B ' thẳng hang AA '   ABC   ABC  va +) Chứng minh A ' C  ( AHK ) , kết hợp với giả thiết đó góc hai mặt phẳng cos   ABC  ,  AHK    cos � AA ' C   AHK  góc hai đường thẳng A ' A, A ' C , đó 1 a+ b+ a ; v= b => u va v khác dấu ,giả sử v v � -2 Câu 20 Đặt u= 2 Do u+v=2=> M= 6v - 12v+ = 6(v- 1) - �50 => chọn D Phương án nhiễu :HS có thể nhầm v �2=>min M=2 hoặc M = -4 hoặc không tồn hiểu nhầm giả thiết Câu 23 Giả sử anh Nam bắt đầu gửi A đồng vao ngân hang từ đầu kì với lãi suất la r Số tiền thu sau N kì la P = A ( 1+ r ) N +1 r - ( 1+ r ) A= => P.r ( 1+ r ) N +1 - ( 1+ r ) P = 2000000000 � � � � n= � � � � r = 8% = 0,08 � , ta A = 252435900 Chọn D logb a+ logb c = loga b+ logc b = Câu 24 Nhân hai đẳng thức: va ta được: 2+ loga c+ logc a = Áp dụng công thức với Vậy loga c + logc a = ,chọn C Câu 25  Ba số cho lập cấp số cộng va 25 x  25 x  5x 1  51 x  a (3)  x x Đặt t   , t �2 , (3) trở t  5t   a (4)   2; � , (4) có nghiệm va Lập bảng biến thiên của ham số f (t )  t  5t  nửa khoảng a �12 Câu 29 Đặt t = ln x +1 , suy dt = 2ln x ln x dt dx � dx = x x Đổi cận: x = 1� t = � � � � �x = e� t = 2 dt = ln t 2� t I = Khi đó 1 = ln2 Suy a = , b= Câu 30 Ta có diện tích mặt tường cần sơn la S= Chọn A 2�g(x)dx + �f (x) - g(x) dx =9.198639314 chọn D (HS gặp rắc rối tìm hoanh độ giao điểm f(x)=g(x))  f.g  '  f '.g  f.g ' Câu 31 Phương pháp: Đạo ham: 3f  x   f '  x    3e 2x � 3e3x f  x   e3x f '  x   33x  32x � � e3x f  x  � '  e3x  3e 2x � � ln ln e f  x � e �� � �'dx  � � Cách giải: 3x  3e 2x dx 3x Ta có: ln ln 3x e3x f  x  � �� � �'dx   e f  x   e 3ln I ln �e 3x  3e 2x dx  ln   �e 2x e 2x  3  ln  e 2x �1 � f � ln � f    e ln �2 � �1 � 11 �1 � 11 f � ln �  6.f � ln � �2 � �2 � ln 12 e2x  3dx  � e2x  3d  e2x    3 e  63 2x ln 19 9  3 �1 � 11 19 �1 � 10 � 6.f � ln �  � f � ln �  18 �2 � 3 �2 � 6 2018 1009 1009 1009 1009 252.4+1 = 21009 i Câu35 Ta có ( 1+ i ) = 2i , suy ( 1+ i ) = ( 2i ) = i = i Chọn A 3x  y  12  � � � ( x  1)2  ( y  10)2  25 Câu 36 Gọi M ( x; y ) biểu diễn cho z, ta có hệ � 2 Để ý đường thẳng x  y  12  tiếp xúc với đường tròn ( x  1)  ( y  10)  25 , nên có số phức Câu 37 Phương pháp: +) Từ giả thiết iz   i  , tìm đường biểu diễn +) Gọi A, B lần lượt la điểm biểu diễn của  C  của các số phức z z1 ; z � z1  z  AB � � z1  z  OA  OB 2 +) Sử dụng cơng thức trung tuyến tính OA  OB +) Sử dụng BĐT Bunhiascopsky tìm GTLN của OA  OB Cách giải: vị trí của AB đường tròn  C Ta có: iz   i  � i  x  yi    i   �  x  1  y  2 Lại có:   � M  x; y  với ( z  x  yi  x; y �� ) biểu diễn z thuộc đường tròn tâm  I 1;  bán kính R  z1  z  OA  OB Mặt khác theo công thức trung tuyến ta có: OI2  OA  OB2 AB2  � OA  OB2   OA  OB2  � OA  OB  � OA  OB �4 Theo BĐT Bunhiascopsky ta có: Câu 40.(VDT) �  600  ( SMN );( ABCD)   SMA a a3 VSMND  SMND SA  24 VSMNP a  � VSMNP  VSMND 48 SA  AM tan 60o  32 r  �r 2 Câu45 (VDC) Gọi G la trọng tâm tam giác SAB O la tâm hình vuông ABCD Tâm mặt cầu la giao điểm trục của hình vuông ABCD va trục tam giác SAB VSABI 1 42  SSAB OM   3 Câu 49 (VDT) A �d1 � A(t; 2  2t ;1  3t ) uuu r B �d � B (1  2t ';3t '; 1  t ') AB  (2t ' t  1;3t ' 2t  2; t ' 3t  2) t '  1 �2t ' t   � �� � A( 1; 4; 2); B( 1; 3; 2) � t '  t   t   � � Đường thẳng d vuông góc với mặt phẳng Oxz nên ta có (1;  ; 1) Trung điểm AB có tọa độ la Câu 50 (VDC) I(-1;0;3),J(2;4;-5) Nhận xét I, J nằm khác phía mặt phẳng Oxy MA  MB �MD  ME � MA  MB �MI  MJ  �IJ  MA+MB nhỏ nhất M la giao điểm đường thẳng IJ va mặt phẳng Oxy ; ;0 Suy M( ) ... x2 lim C x��  x D x��3 x x 1 y x  giao điểm của đồ thi với trục tung la Câu 11.(TH) Hệ số góc của tiếp tuyến đồ thi ham số A 1 B C 2 D lim lim lim Câu12 (NB) Cho hai đoạn... 13.(TH) Cho hình chóp S ABCD có đáy ABCD la hình bình hanh, M la trung điểm SC Có mệnh đề sai mệnh đề sau : AB / /  SDC  (I) (II) SO / / BM (III) OM / /( SAD) (IV) SA / /( BDM ) A B D C... B A 50 C HƯỚNG DẪN GIẢI sin a  cos a  Câu Từ giả thi t 3 1 1 sin a.cos a  sin a  , cos a  suy từ đó suy 4 tan a  (vì với  a   thi sin a  0, cos a  ) Vậy 4  CÂU HD Giải: Gọi
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ THI THỬ THPT QG môn TOÁN đề (5) , ĐỀ THI THỬ THPT QG môn TOÁN đề (5)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn