ĐỀ THI THỬ THPT QG môn TOÁN đề (3)

21 25 0
  • Loading ...
1/21 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/05/2019, 23:19

TRƯỜNG THPT PHAN BỘI CHÂU TỔ TOÁN ĐỀ KIỂM TRA NĂNG LỰC THPT QUỐC GIA NĂM 2018-2019 Mơn: Tốn (Đề gồm có trang) Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề m Câu1: Tập hợp tất giá trị thực tham số để phương trình )( ( e3m + e m = x + − x + x − x có nghiệm   A  0; ln ÷     B  −∞; ln    )  1 C  0; ÷  e 1  D  ln 2; +∞ ÷ 2  Câu 2: Hàm số y = x − nghịch biến khoảng nào?   1 2 1 2 B ( −∞;0 ) A  −∞; ÷ Câu 3: Cho hàm số y =   D ( 0; +∞ ) C  ; +∞ ÷ 2x − có đồ thị ( C ) điểm I ( 1; ) Điểm M ( a; b ) , a > thuộc ( C ) x −1 cho tiếp tuyến M ( C ) vng góc với đường thẳng IM Giá trị a + b A B Câu 4: Đạo hàm hàm số y = ( − x ) A y ' = − ( − x ) C y ' = 3 ln − x B y ' = ( x − 5) ( 5− x) x −5 D y = ( − x ) −1 Câu 5:Cho hàm số f ( x ) có đạo hàm f ' ( x ) = ( x + 1) A D C 4 ( x − ) ( x + 3) B 3 −1 Số điểm cực trị hàm số f ( x ) C D Câu : Đường cong hình đồ thị hàm số nào? y O A y = − x + x − B y = x − 3x + x C y = − x + 3x + D y = − x + x − Câu 7:Số phức liên hợp số phức z = i ( − 2i ) có điểm biểu diễn điểm đây? A E ( 2; −1) B B ( −1; ) C A ( 1; ) D F ( −2;1) Câu 8:Gọi A, B, C điểm biểu diễn số phức z1 = , z2 = 4i , z3 = + 4i mặt phẳng tọa độ Oxy Tính diện tích tam giác ABC A C B z1 , Câu9:Kí hiệu z2 , z3 , z4 ( 2− S = z1 + z2 + z3 + z4 A S = B S = D bốn nghiệm phương trình ) C S = 2 D S = ( z + z − = Tính ) 2+ Câu 10 :Gọi z1 nghiệm phức có phần ảo âm phương trình z − z + = Tìm tọa độ điểm biểu diễn số phức − 4i mặt phẳng phức? z1 A P ( 3; ) B N ( 1; − ) C Q ( 3; −2 ) D M ( 1; ) Câu11: Cho số phức z thỏa mãn z − z = Biết phần thực z a Tính z theo a A a − a + C a + a + D a + a2 + B z = z = z = 1− a 2 Câu 12 :Cho mặt cầu có diện tích S , thể tích khối cầu V Tính bán kính R mặt cầu z = 3V V D R = S 3S Câu 13:Cho mặt cầu S (O ; R ) mặt phẳng (α ) Biết khoảng cách từ O tới (α ) d Nếu d < R A R = 4V S B R = S 3V C R = giao tuyến mặt phẳng (α ) với mặt cầu S (O; R ) đường tròn có bán kính bao nhiêu? A R − 2d B R2 + d C Rd D R2 − d Câu 14: Cho hình trụ có bán kính đáy R , thiết diện qua trục hình vng Tính thể tích khối lăng trụ tứ giác nội tiếp hình trụ cho theo R A 4R B 2R C 2R D 8R Câu 15: Cho hình nón đỉnh O , chiều cao h Một khối nón khác có đỉnh tâm đáy có đáy là thiết diện song song với đáy hình nón đỉnh O cho (hình vẽ) Tính chiều cao x khối nón để thể tích lớn nhất, biết < x < h B x = A x = h h C x = 2h D x = h Câu 16: Số nghiệm phương trình : x − 3x =0 A B C D Câu 17: Tập nghiệm bât phương trinh : x −2 x −15>0 : A (-3;5) B ( −∞ ;-3) ∪ (5; +∞ ) C ( −∞ ;-3) 2 Câu 18 : Cho a= π A B π ) phần tử lấy k ( ≤ k ≤ n ) phần tử đem xếp theo thứ tự đó, mà thay đổi thứ tự ta cách xếp Khi số cách xếp là: k n k A Cn B Ak C An Câu 35: Trong kg( oxyz) Mặt phẳng (P) song song cách hai đường thẳng d1 : D Pn x y z−2 x − y −1 z = = ; d2 : = = 1 −1 −1 −1 A (P): 2x-2y-1=0 B (P): 2x-2z-1=0 C (P): 2y-2z-1=0 D (P): 2x-2z+1=0 Câu 36 Trong kg oxyz cho mặt phẳng (P): 2x+3y-3z+6=0 đường thẳng d : đề sau A d ⊂ ( P ) B d ∉ (P ) C d ⊥ ( P) x − y z +1 = = Mệnh −1 −3 D d cắt khơng vng góc với (P) Câu 37 Trong kg oxyz cho hai điểm A(1;1;0) B(3;2;1) Viết phương trình mặt phẳng (P) qua A vng góc với AB A (P): 2x+y+z-3=0 B.(P): 2x+y+z-6=0 C.(P): 4x+y+3z-7=0 D.(P): 4x+y+3z-26=0 Câu 38 Trong kg oxyz đường thẳng d : x +1 y z + = = ; mặt phẳng ( P ) : x + y + z − = Đường thẳng anằm trên(P) đồng thời avng góc cắt d đường thẳng a có phương trình x −1 y −1 z −1 = = −1 −1 x −1 y −1 z −1 = = C −1 −3 A x +1 = x −1 = D B y + z −1 = −1 y _1 z − = Câu 39: Trong kg oxyz cho mặt cầu ( S ) : ( x + ) + ( y + 1) + ( z − 1) = hai đường thẳng d: 2 x −1 y z − x −1 y z = = = = Phương trình mặt phẳng (P) tiếp xúc với (S) đồng thời song ; d” V: −1 −1 1 song với hai đường thẳng d d” A x+y+z+1=0 B y+z+1=0 C x+z+3=0 D x+y+1=0 Câu 40 Trong mặt phẳng tọa độ Oxy ảnh đường tròn ( C ) : ( x + 1) + ( y − ) = qua phép tịnh 2 r tiến theo vectơ v = ( 3; ) đường tròn có phương trình: A ( x + ) + ( y + ) = B ( x − ) + ( y − ) = C ( x − 1) + ( y + 3) = D ( x + ) + ( y − 1) = 2 2 2 2 Câu 41 Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho điểm A(3;4) Gọi A ' ảnh điểm A qua phép quay tâm O(0;0) , góc quay 900 Điểm A ' có tọa độ là: A A '(−3; 4) B A '(−4; −3) C A '(3; −4) D A '(−4;3) Câu 42 Cho khối chóp tứ giác có cạnh đáy a , cạnh bên 3a Tính thể tích V khối chóp cho 34a 2a D V = 6 Câu 43:Cho khối lăng trụ ABC A′B′C ′ , mặt bên ( ABB′A′ ) có diện tích 10 Khoảng cách đỉnh C A V = 2a 34a B V = C V = đến mặt phẳng ( ABB′A′ ) Thể tích khối lăng trụ cho A 40 B 60 C 30 D 20 Câu 44 : Cho hình tứ diện ABCD có cạnh Gọi G1 , G2 , G3 , G4 trọng tâm bốn mặt tứ diện ABCD Tính thể tích V khối tứ diện G1G2G3G4 Câu 45:Cho khối hộp ABCD A′B′C ′D′ Gọi M , N , P trung điểm AB, AD AA′ Tính tỉ số thể tích k khối chóp A.MNP khối hộp cho A k = A V = 12 B V = B k = 18 48 C V = C k = 32 D V = D k = 24 D S = 12 Câu 46: Tập xác định hàm số y = ( x − 1) là: A ( 0; + ∞ ) B [ 1; + ∞ ) C ( 1; + ∞ ) Câu 47: Viết biểu thức P = a a A P = a B P = a a5 D R a , ( a > ) dạng lũy thừa với số mũ hữu tỉ C P = a D P = a Câu 48: Tìm tập nghiệm S phương trình log ( x + 1) − log ( x − 1) = A S = { 4} B S = { 3} C S = { −2} D S = { 1} −x Câu 49: Tập nghiệm S bất phương trình x+2   <  ÷  25  A S = ( −∞; ) B S = ( −∞;1) C S = ( 1; +∞ ) D S = ( 2; +∞ ) ( ) B S = x Câu 50:Cho hàm số y = f ( x ) = log + Tính giá trị S = f ′ ( ) + f ′ ( 1) A S = C S = …………………………………………………………………………………………… ĐÁP ÁN ĐỀ THI NĂNG LỰC THPTQG 2018-2019 (Trường Phan Bội Châu –Sơn Hòa) Câu1:Tập hợp tất giá trị thực tham số m để phương )( ( ) trình e3m + e m = x + − x + x − x có nghiệm        1 1  B  −∞; ln  C  0; ÷ D  ln 2; +∞ ÷    e 2  Lời giải A  0; ln ÷ Câu 1/Đáp án B  −1 ≤ t ≤ 2 Đặt t = x + − x ⇒   t − = x − x 2 ( ) 3m m Khi đó: e + e = t t + ⇔ e3 m + e m = t + t Xét hàm f ( u ) = u + u ⇒ f ′ ( u ) = 3u + Hàm số đồng biến ⇒ e3m + em = t + t ⇔ e m = t Phương trình có nghiệm: e m ≤ ⇔ m ≤ ln Câu 2: Hàm số y = x − nghịch biến khoảng nào?   1 2 1 2 B ( −∞;0 ) A  −∞; ÷   D ( 0; +∞ ) C  ; +∞ ÷ Lời giải Câu 2/Chọn B Ta có: y′ = x Hàm số nghịch biến ⇒ y′ = x < ⇔ x < Câu 3: Cho hàm số y = 2x − có đồ thị ( C ) điểm I ( 1; ) Điểm M ( a; b ) , a > thuộc ( C ) x −1 cho tiếp tuyến M ( C ) vng góc với đường thẳng IM Giá trị a + b A Câu 3/ Đáp án D B C D Hệ số góc đường thẳng IM là: y1 − y M = − b = x1 − x M 1− a Mặt khác tiếp tuyến M có hệ số góc k = y ' ( a ) = Giả thiết toán ⇔ − ( a − 1) 2a − a −1 = 1− a ( a − 1) 2− −1 ( a − 1)  a = ( loai ) = −1 ⇔  a = ⇒ b = ⇒ a + b = Câu 4: Hàm hàm số y = ( − x ) A y ' = − ( − x ) ln − x B y ' = C y ' = ( x − 5) ( − x) x −5 D y = ( − x ) −1 3 −1 Câu 4/ Đáp án B Ta có y ' = − ( − x ) −1 ( − x) = x −5 Câu 5: Cho hàm số f ( x ) có đạo hàm f ' ( x ) = ( x + 1) ( x − ) ( x + 3) Số điểm cực trị hàm số f ( x ) A B C D Câu /Đáp án B ( ) ( ) ( x − ) ( x + 3) Ta có:  f ( u )  ' = f ' ( u ) u ' ( x ) ⇒ f x  ' = f ' ( x ) x ' = x + Chú ý: ( x)'=( ) x2 ' = 2x 2x ( ) Do hàm số f x có điểm cực trị x = ±2, x = Câu Đường cong hình đồ thị hàm số nào? x x y O x A y = − x + x − B y = x3 − 3x + C y = − x + 3x + D y = − x + x − Lời giải Câu 6/Chọn C Nhận dạng: đồ thị hàm số bậc ba y = ax + bx + cx + d ( a ≠ ) Quan sát đồ thị ta thấy a < , với x = ⇒ y = Vậy đồ thị hàm số y = − x + 3x + Câu 7:Số phức liên hợp số phức z = i ( − 2i ) có điểm biểu diễn điểm đây? A E ( 2; −1) B B ( −1; ) C A ( 1; ) D F ( −2;1) Lời giải Câu 7/Chọn A Ta có: z = i ( − 2i ) = + i ⇒ z = − i nên điểm biểu diễn số phức z E ( 2; −1) Câu 8:Gọi A, B, C điểm biểu diễn số phức z1 = , z2 = 4i , z3 = + 4i mặt phẳng tọa độ Oxy Tính diện tích tam giác ABC A C Lời giải B Câu 8/Chọn D uuur D uuur uuur uuur Ta có A ( 2;0 ) , B ( 0; ) , C ( 2; ) suy AC = ( 0; ) ; BC = ( 2;0 ) ⇒ AC.BC = Do tam giác ABC tam giác vuông C Suy S ∆ABC = Câu9:Kí hiệu z1 , z2 , z3 , z4 bốn nghiệm phương trình S = z1 + z2 + z3 + z4 A S = B S = ( 2− ) C S = 2 D S = Lời giải Câu 9/Chọn D z = ± z2 = ⇔   z = ±i  z = −3 Ta có: z + z − = ⇔  1 CA.CB = 4.2 = 2 ( z + z − = Tính ) 2+ Kí hiệu z1 , z2 , z3 , z4 bốn nghiệm phương trình, ta có: S = z1 + z2 + z3 + z4 = ( ) 2+ Câu 10 :Gọi z1 nghiệm phức có phần ảo âm phương trình z − z + = Tìm tọa độ điểm biểu diễn số phức − 4i mặt phẳng phức? z1 A P ( 3; ) B N ( 1; − ) C Q ( 3; −2 ) D M ( 1; ) Lời giải Câu 10/Chọn A Ta có:  z = − 2i z2 − 2z + = ⇔   z = + 2i ( TM ) ( L) Suy − 4i − 4i = = + 2i z1 − 2i Điểm biểu diễn P ( 3; ) Câu11: Cho số phức z thỏa mãn z − z = Biết phần thực z a Tính z theo a A z = 1− a B z = a − a2 + a + a2 +1 a + a2 + C z = D z = 2 Lời giải Câu 11/Chọn D Đặt z = a + bi , a ,b số thực ⇒ z = a + b Theo đề ta có z − z = ⇔ a + bi − a + b = ⇔ (a−  a−  a +b = ⇔ ( a + b2 ) − a a + b − = ⇔   a+  a2 + b2 =  Vậy z = a + b2 ) + b2 = a2 + ( loai ) a +4 ( t / m) a + a2 + Câu 12 :Cho mặt cầu có diện tích S , thể tích khối cầu V Tính bán kính R mặt cầu A R = 4V S B R = S 3V C R = 3V S D R = V Câu 3S 12 /Đáp án C Lời giải: Ta có cơng thức tính diện tích mặt cầu thể tích hình cầu là: 3V S = 4π R ; V = π R ⇒ R = S Câu 13:Cho mặt cầu S (O; R ) mặt phẳng (α ) Biết khoảng cách từ O tới (α ) d Nếu d < R giao tuyến mặt phẳng (α ) với mặt cầu S (O; R ) đường tròn có bán kính bao nhiêu? R − 2d A R2 + d B Câu 13/ Đáp án D C Rd D R2 − d Lời giải: Gọi I hình chiếu O lên (α ) M điểm thuộc đường giao tuyến (α ) mặt cầu S (O; R ) Xét tam giác OIM vng I , ta có: OM = R OI = d nên IM = R2 − d Câu 14: Cho hình trụ có bán kính đáy R , thiết diện qua trục hình vng Tính thể tích khối lăng trụ tứ giác nội tiếp hình trụ cho theo R A 4R B 2R C 2R D 8R Lời giải: Câu 14/ Đáp án A Giả sử ABCD A ' B ' C ' D ' lăng trụ tứ giác nội tiếp hình trụ BDD ' B ' thiết diện qua trục hình trụ BD = BB ' = R cạnh đáy hình lăng trụ R Do thể tích khối lăng trụ ABCD A ' B ' C ' D ' ( ) V = R 2 R = R Câu 15: Cho hình nón đỉnh O , chiều cao h Một khối nón khác có đỉnh tâm đáy có đáy là thiết diện song song với đáy hình nón đỉnh O cho (hình vẽ) Tính chiều cao x khối nón để thể tích lớn nhất, biết < x < h B x = A x = h h C x = 2h D x = h Lời giải: Câu 15/ Đáp án B Từ hình vẽ ta có JB OJ h − x R (h − x ) = = ⇒ JB = IA OI h h Thể tích khối nón cần tìm là: V = Xét hàm số V ( x ) = Ta có V '( x ) = R2 π (h − x )2 x h R2 π (h − x )2 x , < x < h h2 R2 h π ( h − x )(h − 3x ) = ⇔ x = h hay x = h Bảng biến thiên: x h + V '( x ) h − 0 4π R h 27 V ( x) 0 Dựa vào BBT, ta thấy thể tích khối trụ lớn chiều cao khối trụ x = Vmax 4π R h = 27 Câu 16: Số nghiệm phương trình : x −3x =0 A Câu 16/ Đáp án C B C Lời giải D h ; Giải : PT x ↔ [ x =0 x =3 −3x =0 Câu 17: Tập nghiệm bât phương trinh : x −2 x −15>0 : A (-3;5) B ( −∞ ;-3) ∪ (5; +∞ ) C ( −∞ ;-3) D (5; +∞ ) Câu 17/ Đáp án B Lời giải Giải : Bpt x −2 x − 15>0 π Câu 18 : Cho a= A B Câu 18/ Đáp án D cos x − ↔ [ x< x> π ) phần tử lấy k ( ≤ k ≤ n ) phần tử đem xếp theo thứ tự đó, mà thay đổi thứ tự ta cách xếp Khi số cách xếp là: k n k A Cn B Ak C An D Pn Lời giải Câu 34 /Đáp án C Đây chỉnh hợp chập k n phần tử Câu 35: Trong kg oxyz mặt phẳng (P) song song cách hai đường thẳng d1 : x y z−2 x − y −1 z = = ; d2 : = = 1 −1 −1 −1 A (P): 2x-2y-1=0 B (P): 2x-2z-1=0 C (P): 2y-2z-1=0 D (P): 2x-2z+1=0 Câu 36 Trong kg oxyz cho mặt phẳng (P): 2x+3y-3z+6=0 đường thẳng d : x − y z +1 = = −1 −3 Mệnh đề sau A d ⊂ ( P) B d ∉ (P ) C d ⊥ ( P ) D d cắt khơng vng góc với (P) Câu 37 Trong kg oxyz cho hai điểm A(1;1;0) B(3;2;1) Viết phương trình mặt phẳng (P) qua A vng góc với AB A (P): 2x+y+z-3=0 B.(P): 2x+y+z-6=0 C.(P): 4x+y+3z-7=0 D.(P): 4x+y+3z-26=0 Câu 38 Trong kg oxyz đường thẳng d : Đường thẳng x +1 y z + = = ; mặt phẳng ( P ) : x + y + z − = V nằm trên(P) đồng thời V vuông góc cắt d có phương trình x −1 y −1 z −1 = = −1 −1 x −1 y −1 z −1 = = C −1 −3 x +1 = x −1 = D A B y + z −1 = −1 y _1 z − = Câu 39: Trong kg oxyz cho mặt cầu ( S ) : ( x + ) + ( y + 1) + ( z − 1) = hai đường thẳng d: 2 x −1 y z − x −1 y z = = = = Phương trình mặt phẳng (P) tiếp xúc với (S) đồng thời song ; V: −1 −1 1 V song với hai đường thẳng d A x+y+z+1=0 B y+z+1=0 C x+z+3=0 Đáp án: D x+y+1=0 ur Câu 35: d1 qua A(0;0;2) nhận u1 = (1;1; −1) phương uu r d qua B(2;1;0) nhận u2 = (−1; −1; 2) phương uu r ur uu r (P) có véc tơ pháp tuyến n p = u1 ; u2  = ( 1; −1;0 ) nên (P): x-y+C=0 1 (P) qua trung điểm M (1; ;1) AB nên C = − 2 Vậy (P):2x-2y-1=0 Chọn đáp án A uur Câu 36 (P) có véc tơ pháp tuyến n p = ( 2;3; −3) uu r d qua A ( 5;0; −1) nhận ud = ( −1; −3;1) phương Vì hai véc tơ khơng phương khơng vng góc nên :d cắt khơng vng góc với (P)) Chọn đáp án D uuu r Câu 37.Mặt phẳng (P) nhận AB = ( 2;1;1) làm véc tơ pháp tuyến nên (P): 2x+y+z+D=0 A(1;1;0) thuộc (P) nên D=-3 Vậy (P): 2x+y+z-3=0 Chọn đáp án A Câu 38/Đáp án C : d cắt (P) A(1;1;1) uur uu r (P) có VTPT n p = (1; 2;1) d có VTCP ud = (2;1;3) uu r uur uu r x −1 y −1 z −1 = = −1 −3 uur uu r uu r Câu 39/Đáp Án C (S) có tâm I(-2;-1;1) R= (P) có VTPT n p ud ; uV  = ( 1; 0;1) có VTCP uV =  n p ; ud  = ( 5; −1; −3) Vây: Câu 40 Trong mặt phẳng tọa độ Oxy ảnh đường tròn ( C ) : ( x + 1) + ( y − ) = qua phép 2 r tịnh tiến theo vectơ v = ( 3; ) đường tròn có phương trình: A ( x + ) + ( y + ) = B ( x − ) + ( y − ) = C ( x − 1) + ( y + 3) = D ( x + ) + ( y − 1) = 2 2 2 2 Câu 40 /Đáp án B Từ ( C ) : ( x + 1) + ( y − 3) = có tâm I ( −1;3) bán kính R = 2 Vvr ( I ) = I ′ ( 2;5 ) nên có PT ( x − ) + ( y − ) = 2 Câu 41 Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho điểm A(3; 4) Gọi A ' ảnh điểm A qua phép quay tâm O(0;0) , góc quay 900 Điểm A ' có tọa độ là: A A '(−3;4) B A '(−4; −3) C A '(3; −4) D A '( −4;3) Câu 41 /Đáp án D Q( O;900 ) ( A) = A '( −4;3) Câu 42 Cho khối chóp tứ giác có cạnh đáy a , cạnh bên 3a Tính thể tích V khối chóp cho A V = 2a B V = 34a C V = 34a D V = Lời giải Câu 42/Chọn C S B C O A D Gọi O tâm mặt đáy ( ABCD ) hình chóp tứ giác S ABCD Ta có SO ⊥ ( ABCD ) ⇒ SO đường cao hình chóp Tam giác SAO vng O có OA = ⇒ SO = SA2 − OA2 = a 34 a , SA = 3a AC = 2 2a Khi thể tích khối chóp tứ giác V = a 34 S ABCD SO = Câu 43:Cho khối lăng trụ ABC A′B′C ′ , mặt bên ( ABB′A′ ) có diện tích 10 Khoảng cách đỉnh C đến mặt phẳng ( ABB′A′ ) Thể tích khối lăng trụ cho A 40 B 60 C 30 D 20 Lời giải Câu 43/Chọn C Gọi V thể tích khối lăng trụ ABC A′B′C ′ VC ABB′A′ = ⇒ VABC A′B′C ′ = VC ABB′A′ VABC A′B′C ′ Theo đề ta có VC ABB′A′ = 10.6 = 20 Vậy VABC A′B′C ′ = 20 = 30 Câu 44 : Cho hình tứ diện ABCD có cạnh Gọi G1 , G2 , G3 , G4 trọng tâm bốn mặt tứ diện ABCD Tính thể tích V khối tứ diện G1G2G3G4 A V = B V = 18 C V = Lời giải Câu 44/Chọn D 32 D V = 12 A G4 G2 G3 P B D G1 N M C Tứ diện ABCD ⇒ AG1 ⊥ ( BCD ) Ta có ( G2G3G4 ) / / ( BCD ) ⇒ d ( G1 ; ( G2G3G4 ) ) G1 A = MG2 = MA BC = ⇒ G1 A = AC − G1C = ⇒ d ( G1 ; ( G2G3G4 ) ) = 3 GG AG2 2 = ⇒ G2G3 = MN = BD = Lại có = MN AM 3 Tương tự G3G4 = 1, G4G2 = ⇒ ∆G2G3G3 tam giác có cạnh Cạnh CG1 = ⇒ SG2G3G4 = G2G3 G3G4 sin 600 = ⇒ VG1G2G3G4 = d ( G1 ; ( G2G3G4 ) ) SG2G3G4 = 12 Câu 45:Cho khối hộp ABCD A′B′C ′D′ Gọi M , N , P trung điểm AB, AD AA′ Tính tỉ số thể tích k khối chóp A.MNP khối hộp cho 1 1 A k = B k = C k = D k = 12 48 24 Lời giải Câu 45/Chọn B Cách : 1 1   S AMN = S ABD = S ABCD = S ABCD Ta có:   d ( P; ( AMN ) ) = d ( A′; ( ABCD ) )  1 1 Suy ra: S AMN d ( P; ( AMN ) ) = S ABCD d ( A′; ( ABCD ) ) 3 VABCD A′B′C ′D′ 48 Vậy k = 48 ⇔ VA.MNP = Bổ sung cách VAMNP AM AN AP = = V AB AD AA′ VAMNP  ABDA′ ⇒ = =k Ta có  V V 48 ′ ′ ′ ′ ′ ABDA ABCDA B C D  = VABCDA′B′C ′D′ Câu 46: Tập xác định hàm số y = ( x − 1) là: B [ 1; + ∞ ) A ( 0; + ∞ ) C ( 1; + ∞ ) D R Lời giải Câu 46/Chọn C Hàm số xác định khi: x − > ⇔ x > Vậy tập xác định: D = ( 1; + ∞ ) 2 Câu 47: Viết biểu thức P = a a a , ( a > ) dạng lũy thừa với số mũ hữu tỉ a A P = a B P = a C P = a D P = a Câu 47/ Đáp án B Lời giải 5 a4 = a a a 2+ + − = a = a5 6 a a Câu 48: Tìm tập nghiệm S phương trình log ( x + 1) − log ( x − 1) = Ta có P = a a A S = { 4} B S = { 3} C S = { −2} D S = { 1} Lời giải Câu 48/Chọn A Điều kiện: x > Ta có log ( x + 1) − log ( x − 1) = ⇔ log ( x + 1) = log 3 ( x − 1) ⇔ x + = ( x − 1) ⇔ x = −x   ÷  25  Câu 49: Tập nghiệm S bất phương trình x + <  A S = ( −∞; ) B S = ( −∞;1) C S = ( 1; +∞ ) D S = ( 2; +∞ ) Lời giải −x 2x   5x +2 <  ÷ ⇔ 5x+2 < ( 5) ⇔ < x  25  Câu 49/Chọn D ( ) B S = x Câu 50:Cho hàm số y = f ( x ) = log + Tính giá trị S = f ′ ( ) + f ′ ( 1) A S = C S = D S = Lời giải Câu 50/ Chọn C Ta có f ′ ( x ) = (1+ )′ = ( + ) ln + x x x x ⇒ S = f ′ ( ) + f ′ ( 1) = + = ... trị S = f ′ ( ) + f ′ ( 1) A S = C S = …………………………………………………………………………………………… ĐÁP ÁN ĐỀ THI NĂNG LỰC THPTQG 2018-2019 (Trường Phan Bội Châu –Sơn Hòa) Câu1:Tập hợp tất giá trị thực tham số m để... IM là: y1 − y M = − b = x1 − x M 1− a Mặt khác tiếp tuyến M có hệ số góc k = y ' ( a ) = Giả thi t toán ⇔ − ( a − 1) 2a − a −1 = 1− a ( a − 1) 2− −1 ( a − 1)  a = ( loai ) = −1 ⇔  a = ⇒ b =... 2y-2z-1=0 D (P): 2x-2z+1=0 Câu 36 Trong kg oxyz cho mặt phẳng (P): 2x+3y-3z+6=0 đường thẳng d : đề sau A d ⊂ ( P ) B d ∉ (P ) C d ⊥ ( P) x − y z +1 = = Mệnh −1 −3 D d cắt khơng vng góc với (P)
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ THI THỬ THPT QG môn TOÁN đề (3) , ĐỀ THI THỬ THPT QG môn TOÁN đề (3)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn