So bac ninh MD201

6 60 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/05/2019, 23:13

SỞ GDĐT BẮC NINH PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2019 Bài thi: KHTN - Mơn: Vật lí Thời gian làm bài: 50 phút (khơng kể thời gian giao đề) (Đề có 40 câu trắc nghiệm) ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ Họ tên thí sinh: Số báo danh : Mã đề 201 Câu Đặt điện áp xoay chiều u = U 0cos(ω t+ϕ )(ω >0) vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở R tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp Hệ số công suất đoạn mạch ωC R R R A B C D −2 2 R ω C R + (ωC ) R + (ωC ) Câu Tia nàokhôngphải tia phóng xạ? A Tia X B Tia β– C Tia β+ D Tia α Câu Một lắc lò xo gồm lò xo có độ cứng k vật có khối lượng m Chu kỳ dao động riêng lắc m k m k A B C 2π D 2π 2π k 2π m k m Câu Theo thuyết lượng tử ánh sáng Anh-xtanh, phôtôn ứng với ánh sáng đơn sắc có lượng lớn ánh sáng đơn sắc có A bước sóng lớn B tần số lớn C tốc độ truyền lớn D chu kì lớn Câu Thực thí nghiệm dao động cưỡng hình bên Năm lắc đơn: (1), (2), (3), (4) M (con lắc điều khiển) treo (2) sợi dây Ban đầu hệ đứng yên vị trí cân (1) (3) (4) Kích thích M dao động nhỏ mặt phẳng vng góc với mặt phẳng hình vẽ M lắc lại dao động theo Con lắc dao động sớm A lắc (1) B lắc (4) C lắc (2) D lắc (3) Câu Phần cảm máy phát điện xoay chiều có p cặp cực, quay với tốc độ n vòng/ giây Tần số suất điện động xoay chiều mà máy tạo n p pn A B C pn D p n 60 Câu Khoảng cách prôton êlectron nguyên tử 5.10 -9 cm Coi prơtơn êlectron điện tích điểm, lấy e = 1,6.10-19 C Lực tương tác điện chúng A 9,216.10-8 N B 9,216.10 -11 N C 9,216.10-9 N D 9,216.10-10 N Câu Đặt điện áp xoay chiều u = 100 cos100πt(V) vào hai đầu đoạn mạch dòng điện chạy π mạch có cường độ i = 5cos(100πt + ) (A) Công suất tiêu thụ đoạn mạch A 125 W B 375 W C 500 W D 250 W Câu Bức xạ màu vàng natri truyền chân khơng có bước sóng 0,59 µm Lấy h = 6,625.10-34Js; c = 3.108 m/s Năng lượng phôtôn tương ứng với xạ có giá trị A 2,2 eV B 2,0 eV C 2,1 eV D 2.3 eV Câu 10 Một thép mỏng, đầu cố định, đầu lại kích thích để dao động với chu kì khơng đổi 0,08 s Âm thép phát A nhạc âm B siêu âm C âm mà tai người nghe D hạ âm Câu 11 Trong máy lọc nước RO hộ gia đình nay, xạ sử dụng để tiêu diệt làm biến dạng hồn tồn vi khuẩn A ánh sáng nhìn thấy B tia hồng ngoại C sóng vơ tuyến D tia tử ngoại Trang 1/4 - Mã đề 201 Câu 12 Một sóng điện từ có tần số 100 MHz truyền với tốc độ 3.108 m/s có bước sóng A 0,3 m B m C 300 m D 30 m Câu 13 Một vật tham gia đồng thời hai dao động điều hồ phương với phương trình x1 = 5cos ( 4t + ϕ1 ) ( cm) x2 = 3cos ( 4t + ϕ ) (cm) Biên độ dao động vật thỏa mãn điều kiện sau đây? A 3cm ≤ A ≤ 5cm B 5cm ≤ A ≤ 8cm C 2cm ≤ A ≤ 8cm D 2cm ≤ A ≤ 4cm Câu 14 Khi nói dao động tắt dần, phát biểu sau sai? A Trong dao động tắt dần, giảm dần theo thời gian B Lực ma sát lớn dao động tắtcàng nhanh C Dao động tắt dần có biên độ giảm dần theo thời gian D Dao động tắt dần có động giảm dần theo thời gian Câu 15 Cho dòng điện xoay chiều có cường độ i = 2cos(100π t )( A) chạy qua đoạn mạch điện Cứ giây, số lần cường độ dòng điện khơng A 100 lần B 50 lần C 400 lần D 200 lần Câu 16 Sóng ngang truyền mơi trường A chất rắn B chất lỏng chất khí C chất rắn bề mặt chất lỏng D chất rắn, lỏng khí 222 Câu 17 Số proton hạt nhân 86 Ra A 222 B 136 C 308 D 86 π Câu 18 Một vật dao động dao động điều hòa theo phương trình x = cos(8πt + ) ( cm ) Biên độ dao động vật A cm B 16 cm C cm D cm 10 Câu 19 Khối lượng hạt nhân Be 10,0113 u; khối lượng prôtôn 1,0072 u nơtron 1,0086 u; 1u = 931 MeV/c Năng lượng liên kết riêng 10 Be A 64,3 eV B 6,43 eV C 64,3 MeV D 6,43 MeV Câu 20 Sóng truyền sợi dây đàn hồi có hai đầu cố định với bước sóng λ Để dây có sóng dừng chiều dài sợi dây λ λ A k với k = 1; 2; 3; B (2k + 1) với k = 0; 1; 2; λ λ C (2k + 1) với k = 0; 1; 2; D k với k = 1; 2; 3; Câu 21 Theo mẫu ngun tử Bo, ngun tử hiđrơ, bán kính quỹ đạo dừng K r0 Khi êlectron chuyển từ quỹ đạo dừng O quỹ đạo dừng M bán kính quỹ đạo giảm A 24r0 B 21r0 C 16r0 D 2r0 Câu 22 Trong thí nghiệm Y-âng giao thoa với ánh sáng đơn sắc, bước sóng ánh sáng đơn sắc 0,5 µm Khoảng cách hai khe mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến quan sát m Trên màn, khoảng cách từ vân sáng bậc ba đến vân trung tâm A 1,5 mm B mm C mm D 2,5 mm Câu 23 Khi nói quang phổ, phát biểunào sau đúng? A Các chất khí áp suất lớn bị nung nóng phát quang phổ vạch B Mỗi nguyên tố hóa học có quang phổ vạch đặc trưng nguyên tố C Quang phổ liên tục nguyên tố đặc trưng cho ngun tố D Các chất rắn bị nung nóng phát quang phổ vạch Câu 24 Một sóng vơ tuyến truyển chân khơng có bước sóng 50 m thuộc loại A sóng dài B sóng cực ngắn C sóng trung D sóng ngắn Câu 25 Vật AB đặt vng góc với trục thấu kính A cho ảnh A’B’ Biết A’B’ cao gấp ba lần AB cách AB khoảng 120 cm Thấu kính thấu kính A hội tụ có tiêu cự 22,5 cm B phân kì có tiêu cự 22,5 cm C hội tụ có tiêu cự 45 cm D phân kì có tiêu cự 45 cm Câu 26 Một bể có đáy phẳng, sâu 1,6m chứa đầy nước Chiếu tia sáng hỗn hợp hai thành phần đơn sắc đỏ tím vào mặt nước góc tới 60 Biết chiết suất nước ánh sáng đỏ 1,331 với ánh sáng tím 1,343.Khoảng cách hai vệt sáng thu đáy bể A 0,76 cm B 2,1 cm C 0,93 cm D 2,9cm Trang 2/4 - Mã đề 201 Câu 27 Ở mặt nước, hai điểm Avà B cách cm, có hai nguồn giống dao động theo phương thẳng đứng, phát hai sóng có bước sóng cm M, N hai điểm thuộc mặt nước cách 4cm ABMN hình thang cân (AB//MN) Để đoạn MN có điểm dao động với biên độ cực đại diện tích lớn hình thang có giá trị sau đây? A cm2 B 18 cm C cm2 D 18 cm Câu 28 Có hai lắc lò xo giống dao động điều hoà trên hai đường thẳng kề song song với trục Ox, có vị trí cân nằm đường thẳng vng góc với trục Ox O Biên độ lắc cm, lắc hai cm, lắc hai dao động sớm pha lắc Trong trình dao động, khoảng cách lớn hai vật cm Khi động lắc đạt cực đại W động lắc hai A W B W C W D W 4 Câu 29 Đặt điện áp xoay chiều có u = U 0cos(ωt+ϕ)(V) ( U0 ω không đổi) vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở R, tụ điện cuộn cảm mắc nối tiếp Biết biểu thức cường độ dòng điện mạch π π i1 = 5cos(ωt+ )(A) Nếu ngắt bỏ tụ điện C cường độ dòng điện mạch ℓà i = 5cos(ωt- )(A) Nếu ngắt bỏ cuộn cảm cường độ dòng điện mạch cos(ωt-1,107)(A) A i3 = 2cos(ωt-1,107)(A) B i3 = cos(ωt+1,37)(A) C i3 = D i3 = 2cos(ωt+1,37)(A) Câu 30 Đặt điện áp xoay chiều có tần số 50 Hz giá trị C L R hiệu dụng không đổi vào hai đầu mạch AB gồm biến trở R, B A M tụ điện C cuộn cảm có độ tự cảm L thay đổi hình vẽ Khi L = L1 điện áp hiệu dụng hai đầu AM không phụ thuộc vào R Ứng với giá trị R, L = L2 điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn cảm đạt giá trị cực đại Hình bên đồ thị biểu diễn phụ thuộc tích L1.L2 theo R Để công suất tiêu thụ mạch ứng với R đạt cực đại giá trị L A H B H π π C H D H π π Câu 31 Trong mạch dao động lý tưởng có dao động điện từ tự với chu kì T Biết tụ điện có điện dung nF cuộn cảm có độ tự cảm mH Tại thời điểm t1 , cường độ dòng điện mạch có độ lớn mA Tại thời điểm t2 = t1 + 2π 10 − (s) , điện áp hai tụ có độ lớn A 20 V B 10 mV C 10 V D 2,5 mV Câu 32 Điện truyền từ nhà máy phát điện gồm nhiều tổ máy đến nơi tiêu thụ đường dây tải điện pha Bình thường có tổ máy hoạt động, hiệu suất truyền tải đạt 85% Coi điện áp hiệu dụng nhà máy không đổi, hệ số công suất mạch điện 1, công suất phát điện tổ máy hoạt động không đổi Vào cao điểm, công suất tiêu thụ điện nơi tiêu thụ tăng 20% so với hoạt động bình thường cần tổ máy hoạt động? A B 10 C 12 D 11 Câu 33 Một hạt proton có khối lượng m p bắn với tốc độ v vào hạt nhân Li đứng yên Phản ứng tạo hai hạt nhân X giống có khối lượng mX bay tốc độ v, hợp với phương ban đầu v, proton góc 45 Tỉ số v mp 2mp A B mX mx C mp mX Trang 3/4 - Mã đề 201 D mp mX Câu 34 Một khung dây phẳng có diện tích 25 cm2, gồm 10 vòng dây đặt từ trường đều, mặt phẳng vòng dây vng góc với đường sức từ Hình bên đồ thị biểu diễn phụ thuộc cảm ứng từ B vào thời gian t Độ lớn suất điện động cảm ứng xuất khung từ thời điểm t1 = đến thời điểm t2 = 0,5 s B(10-3T) -4 A 0,01 V B 10 V Câu 35 Hai lắc lò xo giống treo vào hai điểm độ cao, cách cm Kích thích cho hai lắc dao động điều hòa theo phương thẳng đứng đồ thị biểu diễn phụ thuộc li độ x vào thời gian t hai vật hình vẽ Kể từ thời điểm t = 0, hai vật cách cm lần thứ 2019 -4 C 10 V 0,5 t(s) D 10 V x(cm) t(s) A 726,6 s B 726,12 s C 726,54 s D 726,18 s A Câu 36 Cho phản ứng tổng hợp hạt nhân 21 D → Z X + n Biết độ hụt khối hạt nhân 21 D 0,0024u, hạt nhân X 0,0083u Lấy 1u = 931 MeV/c2 Năng lượng tỏa tổng hợp hết g 21 D A 6,52 MeV B 9,813 1023MeV C 3,26 MeV D 4,906 1023 MeV Câu 37 Theo mẫu Bo nguyên tử hiđrô, tốc độ êlectron quỹ đạo K v Để tốc độ êlectron v chuyển động quỹ đạo sau đây? A N B L C M D O Câu 38 Trong thí nghiệm Y-âng giao thoa ánh sáng, khoảng cách hai khe mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến quan sát m Chiếu vào hai khe ánh sáng có bước sóng từ 475 nm đến 760 nm Trên màn, M N hai vị trí bên gần vân trung tâm nhất, M có xạ cho vân tối, N có xạ cho vân sáng Khoảng cách từ M đến N A 0,487 B 0,635 mm C 5,225 mm D 5,712 mm 0,475 mm Câu 39 Cho mạch điện hình vẽ Nguồn điện có suất điện E,r động E = V điện trở r = Ω Đèn có ghi V – W Bỏ qua điện trở dây nối Giá trị biến trở R để đèn sáng bình thường Đ R A Ω B Ω C Ω D 0,2 Ω Câu 40 Đầu A sợi dây dài, căng ngang, động điều hòa tạo sóng ngang truyền sợi dây với biên độ khơng đổi cm chu kì s Trên dây, hai điểm dao động ngược pha gần có vị trí cân cách 30 cm O M hai điểm sợi dây có trị trí cân cách 45 cm (O gần A M) Tại thời điểm t = 0, điểm O bắt đầu lên Thời điểm điểm M lên đến độ cao cm 11 A s B s C s D s 6 HẾT Trang 4/4 - Mã đề 201 Câu 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 ĐÁP ÁN VẬT LÍ 201 202 203 B C D A A D C B D B C D A A D C B D A C B A B A C B D D C C D A A B D A C D D D B D A D C C C A D C A A D B D D B A D B C B A C D A B C C D D C A C B B A C D C D B B A D A A B B C C B D B C C C D C C C C C B B D A D C D D A B C A B B C D B 204 B D B C B A A A D B D B A C A C C A C B B C B C D B A A A B D D C D D C D B B D 205 D B C C C B A C D C A C C A C A A C C C D B D B A C A A A C B A D B B C C D C A 206 B D D A A A A C A B C A C A B B C D D B B D A C C A B B C D B B C B A C C B B D 207 A B D D C C D C D A C A A D B C B C B B B B A B C B D A A A D A A C C C B C D D 208 A C A C D A B D A D A B B C D D C A A C A A C B D B A D D A A B B C D D C A D B 209 A C C D B C B D B B B C D D D D B A B D C D C D C A B D B B D D D A C C B B D B 210 B D A A C A A D B A B C B C A D A C A B C D C D D C C A C C C D C B C C A C D C 211 B C B A D A A C A A D A B B A A B C C B D D C B C A A B A D C B C D A A D D A A 212 B D B A A B C C D D C D C A A C B D A C D B C B D A C D A C C B C C B A A B B B Câu 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 213 A B C B A A C D C C B A A B D A C B D C A C C A D A D A D D D A C A D A D A B D 214 C D B A B B B D D B C C A A C C C C C A C B B C B D D A C C A B C D C D D C C D 215 D B B A A A B C D B B B C C C C A D A D B B B C B A B D C B D A D A D B C A D C 216 A A B C B A A C D C B D C B A B B B C C C A A D B A D C B D A C A D C C C D C D 217 B A D A B C A D C C A D C B D A B B D B D A B D D B C C A D B C D D D A C C B D 218 A D A D D A A B D D B A B C D D C D C C B D C B A A C B A A D B B C B A B B C A 219 D D C A A A D C B C A B A D D D B A C B B C B C A A C B B B D B B B C B B D A D 220 B D D B A B D A B B A A A D C B C A D D B B B A C A D A B A B A A B D B C A C D 221 D C C A B B D D C B A D C D B A C C D C B B C D A B D C D D C B B D C A A D D C 222 D C A A C A A C C A C B B C B B A A B A D C B A D C B C B B C D D D C A C C C A 223 A D D A A A D D B A D B B C D A B A C B B B B D C A A A D D B B B D D A D A C D 224 C B D A D D D B C C A D D C B D B A D B D A B A C B D D C D B A D D A D C C B C ... 18 cm C cm2 D 18 cm Câu 28 Có hai lắc lò xo giống dao động điều hoà trên hai đường thẳng kề song song với trục Ox, có vị trí cân nằm đường thẳng vng góc với trục Ox O Biên độ lắc cm, lắc hai... phát điện tổ máy hoạt động không đổi Vào cao điểm, công suất tiêu thụ điện nơi tiêu thụ tăng 20% so với hoạt động bình thường cần tổ máy hoạt động? A B 10 C 12 D 11 Câu 33 Một hạt proton có khối
- Xem thêm -

Xem thêm: So bac ninh MD201 , So bac ninh MD201

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn