Lý hội 8 trường chuyên

4 26 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/05/2019, 23:13

HỘI8TRƯỜNGCHUN LẦNTHICHUNGTHỨBA -o0o - (Đềthicó05trang) ĐỀTHITHỬTHPTQUỐCGIANĂMHỌC2018-2019 Mơn:Vậtlý Thờigianlàmbài:50phút,khơngkểthờigianphátđề Mãđềthi123 Họ,tênthísinh: Sốbáodanh: Câu1:Khinóivềánhsángđơnsắc,phátbiểunàodướiđâysai? A Tầnsốcủaánhsángđỏnhỏhơntầnsốcủaánhsángtím B Ánhsángđơnsắckhơngbịtánsắckhitruyềnqualăngkính C Chiếtsuấtcủamộtmơitrườngtrongsuốtđốivớicácánhsángđơnsắckhácnhaulàkhácnhau D Chiếtsuấtcủathủytinhđốivớiánhsángđỏlớnhơnchiếtsuấtcủathủytinhđốivớiánhsánglục Câu2:Chomộtvậtdaođộngđiềuhòavớiphươngtrình x = Acos wt + j ,giátrịcựctiểucủavậntốclà ( ) A B -wA C -2wA D wA Câu3:Daođộngcủaconlắcđồnghồlà A daođộngtắtdần B daođộngcưỡngbức C daođộngđiệntừ D daođộngduytrì Câu4:Sóngcơhọclantruyềntrongkhơngkhívớicườngđộđủlớn,taitacóthểcảmthụđượcsóngcơhọcnào? A Sóngcơhọccótầnsố30kHz B Sóngcơhọccóchukỳ2,0μs C Sóngcơhọccóchukỳ2,0ms D Sóngcơhọccótầnsố10Hz Câu5:Đặtmộtđiệnápxoaychiềuvàohaiđầuđoạnmạchchỉcótụđiệnthì A cườngđộdòngđiệntrongđoạnmạchtrễphap/2sovớiđiệnápgiữahaiđầuđoạnmạch B cườngđộdòngđiệntrongđoạnmạchsớmphap/2sovớiđiệnápgiữahaiđầuđoạnmạch C códòngcácelectronchạytừbảntụcóđiệnápthấphơnsangbảntụcóđiệnápcaohơn D dòngđiệnxoaychiềukhơngthểtồntạitrongđoạnmạch Câu6:Theothuyếtlượngtửánhsáng,phátbiểunàodướiđâylàsai? A Phântử,nguntửphátxạhayhấpthụánhsáng,cũngcónghĩalàchúngphátxạhayhấpthụphơtơn B Ánhsángđượctạothànhbởicáchạtgọilàphơtơn C Nănglượngcủacácphơtơnánhsánglànhưnhau,khơngphụthuộctầnsốcủaánhsáng D Trongchânkhơng,cácphơtơnbaydọctheotiasángvớitốcđộc=3.108m/s 238 230 Câu7:Trongcáchạtnhânnguyêntử: 42 He; 56 26 Fe; 92 Uvà 90 Th,hạtnhânbềnvữngnhấtlà A 56 B 238 C 42 He D 230 26 Fe 92 U 90 Th Câu8:Tiahồngngoạiđượcdùng A đểtìmvếtnứttrênbềmặtsảnphẩmbằngkimloại B đểchụpảnhvàobanđêm C trongytếdùngđểchụpđiện,chiếuđiện D đểtìmkhuyếttậtbêntrongsảnphẩmbằngkimloại Câu9:Giảmxóccủaơtơlàápdụngcủa A daođộngcưỡngbức B daođộngtắtdần C daođộngduytrì D daođộngtựdo Câu10:Tronghiệntượnggiaothoasóngtrênmặtnước,khoảngcáchgiữahaicựcđạiliêntiếpnằmtrênđường nốihainguồnsónglà A λ/2 B λ/3 C λ/4 D λ 235 94 Câu11:Chophảnứnghạtnhân n+ 92 U ® 38 Sr+X+2 n HạtnhânXcócấutạogồm: A 54prơtơnvà140nuleon B 54prơtơnvà140nơtron C 86prơtơnvà140nơtron D 86prơtonvà54nơtron Câu12:Gọinănglượngcủaphơtơnánhsángđỏ,ánhsánglụcvàánhsángtímlầnlượtlàeĐ,eLvàeTthì A eT>eL>eĐ B eL>eT>eĐ C eT>eĐ>eL D eĐ>eL>eT Câu13:Đặtđiệnápxoaychiềuu=U0coswtvàohaiđầuđoạnmạchchỉcóđiệntrởthuần GọiUlàđiệnáphiệu dụnggiữahaiđầuđoạnmạch;i,I0vàIlầnlượtlàgiátrịtứcthời,giátrịcựcđạivàgiátrịhiệudụngcủacường độdòngđiệntrongđoạnmạch Hệthứcnàosauđâysai? U I A - = U I0 U I B + = U I0 u2 i2 C + = U I0 D u i - = U I Câu14:Mộtsóngâmvàmộtsóngánhsángtruyềntừnướcrakhơngkhíthìbướcsóng A củasóngâmvàsóngánhsángđềugiảm B củasóngâmtăngcònbướcsóngcủasóngánhsánggiảm C củasóngâmgiảmcònbướcsóngcủasóngánhsángtăng D củasóngâmvàsóngánhsángđềutăng Trang 1/4 - Mã đề thi 123 Câu15:SợidâyAB=21cmvớiđầuBtựdogâyratạiAmộtsóngngangcótầnsốƒ Tốcđộtruyềnsóngtrêndây làv=4m/s,muốncó8bụngsóngthìtầnsốdaođộngphảilàbaonhiêu? A ƒ=7,14Hz B ƒ=71,4Hz C ƒ=714Hz D ƒ=74,1Hz Câu16:Đểtruyềnthơngtinliênlạcbằngsóngvơtuyến,ngườitasửdụngphươngphápbiếnđiệubiênđộ,trongđó sóngcaotầncótầnsố800kHzvàsóngâmtầncótầnsố1kHz Tầnsốcủasóngsaukhibiếnđiệulà A 800 kHz B 801kHz C 1kHz D 800kHz Câu17:MộtmạchdaođộnglítưởnggồmcuộncảmthuầncóđộtựcảmLvàtụđiệncóđiệndungCđangcódao p LC độngđiệntừtựdo Ởthờiđiểmt,dòngđiệnquacuộndâycócườngđộbằng0thìởthờiđiểm t + A dòngđiệnquacuộndâycócườngđộbằng0 B điệntíchtrênmộtbảntụcóđộlớncựcđại C nănglượngđiệntrườngbằng0 D điệntíchtrênmộtbảntụcógiátrịbằngmộtnửagiátrịcựcđạicủanó Câu18:Máyphátđiệnxoaychiềumộtpha,phầncảmlànamchâmđiệncóncặpcựctừ Khirotoquayvớitốc độ600vòng/phútthìmáytạorasuấtđiệnđộnge=1000 cos(100 p t)(V) Sốcặpcựctừlà A B 10 C D Câu19:Mộtsóngngangtruyềntrênbềmặtvớitânsốf=10Hz Tạimộtthờiđiểmnào đómộtphầnmặtcắtcủanướccóhìnhdạngnhưhìnhvẽ Trongđókhoảngcáchtừvị trícânbằngcủaAđếnvịtrícânbằngcủaDlà60cmvàđiểmCđangđixuốngqua vịtrícânbằng Chiềutruyềnsóngvàtốcđộtruyềnsónglà A TừAđếnEvớitốcđộ6m/s B TừAđếnEvớitốcđộ8m/s C TừEđếnAvớitốcđộ8m/s D TừEđếnAvớitốcđộ6m/s Câu 20: Để xác định độ tự cảm L điệntrở r cuộn dây, học sinh mắc nối tiếp điện trở R=10Wvớicuộndâynhưhình(Hìnha) DùngvơnkếđocácđiệnáptrênmạchvớicácvịtríUab,Ubc,Uac,sauđó giảnđồFrenenvớicácvéctơtươngứngtheođúngtỉlệnhưhình(Hìnhb) Độtựcảmvàđiệntrởtrongcủa cuộndâytrongthínghiệmnàygầngiátrịnàonhất? a b c R L, r Uac, 50Hz Hình a A L=0,159H;r=4,8Ω B L=0,138mH;r=6,5Ω C L=26,54mH; r=3,3Ω D L=13,8mH;r=5,3Ω 27 30 Câu21:HạtαbắnvàohạtnhânAlđứngyêngâyraphảnứng: 13 Al + a® 15 P + n Phảnứngnàythunănglượng Q=2,7MeV Biếthaihạtsinhracócùngvậntốc Coikhốilượnghạtnhânbằngsốkhốicủachúng Độngnăng củahạtαlà A 13MeV B 3,1MeV C 1,3MeV D 31MeV Câu22:Mộthọcsinhthựcnghiệmthínghiệmkhảosátảnhhưởngcủachiềudài T2 (s2) lắc đơn với chu kì dao động kiểm chứng chu kì dao động Từ kết thí ® nghiệm,họcsinhnàyvẽđồthịbiểudiễnsựphụthuộccủaT2vàochiềudàiℓcủa ® conlắcnhưhìnhvẽ Góc αđođượctrênhìnhbằng76,10 Lấyπ≈3,14 Theokết quảthínghiệmcủahọcsinhnàythìgiatốctrọngtrườngtạinơilàmthínghiệmlà ® A 9,76m/s2 B 9,78m/s2 C 9,8m/s2 ℓ (m) α D 9,83m/s2 O Câu23:DòngđiệncảmứngIC trongvòngdâycóchiềunhưhìnhvẽ Nhậnxétnào sauđâyđúng? A Namchâmđangchuyểnđộngraxacuộndây B Từtrườngcủanamchâmđangtăngđều C Namchâmđangchuyểnđộnglạigầncuộndây D Namchâmđangđứngyên Trang 2/4 - Mã đề thi 123 Câu24:MộtmạchdaođộngLClítưởnggồmcuộncảmthuầncóđộtựcảmkhơngđổi,tụđiệncóđiệndungC thayđổi KhiC=C1thìtầnsốdaođộngriêngcủamạchlà7,5MHzvàkhiC=C2thìtầnsốdaođộngriêngcủa mạchlà10,0MHz NếuC=C1+C2thìtầnsốdaođộngriêngcủamạchlà A 12,5MHz B 2,5MHz C 17,5MHz D 6,0MHz Câu25:Đểxácđịnhđiệntrởtrongrcủamộtnguồnđiện,mộthọcsinhmắcmạchđiệnnhưhình(H1) Đóng khóaKvàđiềuchỉnhconchạyC,kếtquảđođượcmơtảbởiđồthịbiểudiễnsựphụthuộccủasốchỉUcủavơn kếVvàosốchỉIcủaampekếAnhưhình(H2) ĐiệntrởcủavơnkếVrấtlớn BiếtR0=20,3Ω Giátrịcủarđược xácđịnhbởithínghiệmnàylà A 0,49Ω B 0,85Ω C 1,0Ω D 1,5Ω Câu26:Mộtconlắclòxotreothẳngđứng,lòxocókhốilượngkhơngđángkể, k = 50 N/m, m = 200 g Vậtđang nằmnởvịtrícânbằngthìđượckéothẳngđứngxuốngdướiđểlòxodãn12cmrồithảchonódaođộngđiều hòa Lấy g = p2 m/s2 Thờigianlựcđànhồitácdụngvàovậtngượcchiềuvớilựcphụchồitrongmộtchukìlà 1 A B s C s D s s 30 15 10 15 Câu27:Cườngđộđiệntrườngcủamộtđiệntíchphụthuộcvàokhoảngcáchr mô tảnhư đồthị bên Biết r2 = r1 + r3 điểm nằmtrên đườngsức Giátrịcủaxbằng A 13,5V/m B 17V/m C 22,5V/m D 16V/m Câu28:Chomạchđiệnnhưhìnhvẽ,bỏquađiệntrởcủadâynối,biếtE=3V; R1=5W,ampekếchỉ0,3A,vơnkếchỉ1,2V Ampekếvàvơnkếlítưởng Giátrị điệntrởtrongrcủanguồnlà A 0,75W B 0,5W C 0,25W D 1W Câu29:TrongthínghiệmgiaothoaánhsángnhìnthấydùngkheIâng,cókhoảng cách khe a = 2mm; từ ảnh đến khe D = 1m Chiếu đồng thời xạ l1 l2 ( l2 > l1)thìvânsángbậc3củabứcxạ l1 trùngvớivânsángbậckcủa bứcxạ l2 vàcáchvântrungtâm0,6mm Hỏikvà l2 bằngbaonhiêu? A k=2và l2 =0,6 µ m B k=1và l2 =4,8 µ m C k=2và l2 =4,2 µ m D k=1và l2 =1,2 µ m Câu30:Tronghìnhvẽbên,S’làảnhcủamộtđiểmsángSquamộtthấukính cótrụcchínhxx’ Nhậnxétnàosauđâysai? A S’làảnhthật B S’làảnhảo C GiaođiểmcủađườngthẳngnốiSS’vớixx’làquangtâmOcủathấukính D Thấukínhtrênlàthấukínhhộitụ Câu31:MắcvàođoạnmạchRLCkhơngphânnhánhgồmmộtnguồnđiệnxoay chiềucótầnsốthayđổiđược Ởtầnsốƒ1=60Hz,hệsốcơngsuấtđạtcựcđại Ởtầnsốƒ2=120Hz,hệsốcông suấtnhậngiátrị cos j = Ởtầnsốƒ3=90Hz,hệsốcôngsuấtcủamạchsẽnhậngiátrị A 0,874 B 0,486 C 0,625 D 0,781 Câu32:Điệnnăngtừmộttrạmphátđiệnđượcđưađếnkhutáiđịnhcưbằngđườngdâytruyềntảimộtpha BiếtrằngnếuđiệnáptạinơitruyềntảităngtừUđến2Uthìsốhộdânđượctrạmphátcungcấpđủđiệnnăng tăngtừ120hộđến156hộ Coirằngcơngsuấttiêuthụđiệnmỗihộlàkhơngđổi,hệsốcơngsuấtnơitruyềntải khơngthayđổi Đểtrạmphátphụcvụđủ165hộdânthìđiệnápnơiphátlà A 3U B 5U C 4U D 10U Trang 3/4 - Mã đề thi 123 Câu33:Haiconlắclòxogiốnghệtnhauđượctreothẳngđứng,sátnhautrêncùngmộtgiácốđịnhnằmngang Mỗiconlắcgồmlòxonhẹđộcứngkvàmột vậtnhỏcókhốilượng125g Kíchthíchchohaivậtdaođộngđiều hòasaochobiênđộdaođộngthỏamãnA1+A2=8(cm) Tạimọithờiđiểmliđộvàvậntốccủacácvậtliênhệvới nhaubằngbiểuthức v2 x1 + v1 x2 = 96p ;v(cm/s),x(cm) Bỏquamọimasát,lấy g = 10 m / s , p2 = 10 Độcứng ( ) kcủalòxokhơngthểnhậngiátrịnàosauđây? ln(1-ΔN/N ) A 50N/m B 45N/m C 40N/m D 60N/m Câu34:Trongphòngthínghiệm,ngườitatiếnhànhxácđịnhchukì 0,943 bánrãTcủamộtchấtphóngxạbằngcáchdùngmáyđếmxungđểđo 0,779 tỉlệgiữasốhạtbịphânrã∆NvàsốhạtbanđầuN0 Dựavàokếtquả 0,633 thực nghiệm đo đồ thị tính chu kì bán rã chất 0,467 phóngxạnày? A 5,6ngày 0,312 B 8,9ngày 0,156 C 3,8ngày D 138ngày O t (ngày) 10 12 Câu 35: Tronggiờ thực hành vật có sử dụng thínghiệmđiện xoay chiều Vật 12 để tiến hành lắp mạch điện Bảng lắp ráp mạchđiệnđượcvẽlạinhưhìnhvẽ,vớicácchốtcắmcótêntương ứng Mộthọcsinhlắpmạchnhưsau:giữaE,Clắpcuộncảmthuần cóđộtựcảm31,85mH;giữaD,Klắpmộtđiệntrở R = 10W ;giữaJ, Ilắpmộttụxoay;giữaN,FlắpVơnkếV1;giữaF,MlắpVơnkếV2; A, B trì điện áp xoay chiều (12V-50Hz) Điều chỉnh gócxoaygiữahaibảntụđiện,quansátđồngthờisốchỉcủacảhai Vơnkế KhitổngsốchỉcủahaiVơnkếđạtgiátrịlớnnhấtthìcơng suấtcủamạchlúcđólà A 15,8W B 13,8W C 10,3W D 12,3W Câu36:Cơngthốtêlectroncủamộtkimloạilà4,775eV Chiếulầnlượtvàobềmặttấmkimloạinàycácbứcxạ cóbướcsónglà l1 =0,18μm, l2 =0,21μmvà l3 =0,35μm Bứcxạnàogâyđượchiệntượngquangđiệnđốivới kimloạiđó? A Khơngcóbứcxạnàotrongbabứcxạtrên B Haibứcxạ( l1 l2 ) -1 C Chỉcóbứcxạ l1 D Cảbabứcxạ( l1 , l2 l3 ) Câu37:MộtconlắclòxodaođộngtrêntrụcOx,gọiΔtlàkhoảngthờigiangiữahailầnliêntiếpvậtcóđộng năngbằngthếnăng Tạithờiđiểmtvậtđiquavịtrícótốcđộ 15p cm/svớiđộlớngiatốc22,5m/s2,sauđó mộtkhoảngthờigianđúngbằngΔtvậtđiquavịtrícóđộlớnvậntốc45πcm/s Lấy p2 = 10 Biênđộdaođộng củavậtlà A 8cm B 3cm C 3cm D 2cm Câu38:TrongchùmtiaRơn-ghenphátratừmộtốngRơn-ghen,ngườitathấynhữngtiacótầnsốlớnnhất bằngfmax=3.1018Hz XácđịnhtốcđộcựcđạicủaelectronngaytrướckhiđậpvàođốiKatot A 6, 61.107 ( m / s ) B 1, 66.107 ( m / s ) C 66,1.107 ( m / s ) D 16, 6.107 ( m / s ) Câu 39: Tạiđiểm O đặt hai nguồn âm điểm giốnghết phát raâm đẳng hướng có cơng suất khơng đổi ĐiểmAcáchOmộtđoạnd(m)cómứccườngđộâmlà L A = 40dB TrêntiavnggócvớiOAtạiAlấyđiểmB cáchAmộtkhoảng6m ĐiểmMthuộcđoạnABsaocho AM = 4,5 mvàgócMOBcógiátrịlớnnhất Đểmức cườngđộâmtạiMlà50dBthìcânđặtthêmtạiObaonhiêunguồnâmnữa? P (W) A 35 B 25 150 C 15 D 33 Câu 40:Lần lượtđặt vào haiđầu đoạn mạch xoay chiều RLC khôngphân 110 nhánh(Rlàbiếntrở,Lthuầncảm)haiđiệnápxoaychiều (2) u1=U01cos(ω1t+φ1)vàu2=U02cos(ω2t+φ2)ngườitathuđượcđồthịcơng suấtcủamạchđiệnxoaychiềutheobiếntrởRnhưhìnhvẽ(đường1làcủa u1vàđường2làcủau2) Khisửdụngđiệnápu2thìcơngsuấttiêuthụcủa (1) mạchđạtgiátrịlớnnhấtlà A 113,4W B 116,9W O 25 R (Ω) 232 C 112,3W D 114,5W -HẾT Trang 4/4 - Mã đề thi 123 ... phóngxạnày? A 5,6ngày 0,312 B 8, 9ngày 0,156 C 3 ,8 ngày D 1 38 ngày O t (ngày) 10 12 Câu 35: Tronggiờ thực hành vật lý có sử dụng thínghiệmđiện xoay chiều Vật Lý 12 để tiến hành lắp mạch điện... Theokết quảthínghiệmcủahọcsinhnàythìgiatốctrọng trường tạinơilàmthínghiệmlà ® A 9,76m/s2 B 9, 78 m/s2 C 9 ,8 m/s2 ℓ (m) α D 9 ,83 m/s2 O Câu23:DòngđiệncảmứngIC trongvòngdâycóchiềunhưhìnhvẽ... Câu16:Đểtruyềnthơngtinliênlạcbằngsóngvơtuyến,ngườitasửdụngphươngphápbiếnđiệubiênđộ,trongđó sóngcaotầncótầnsố 80 0kHzvàsóngâmtầncótầnsố1kHz Tầnsốcủasóngsaukhibiếnđiệulà A 80 0 kHz B 80 1kHz C 1kHz D 80 0kHz Câu17:MộtmạchdaođộnglítưởnggồmcuộncảmthuầncóđộtựcảmLvàtụđiệncóđiệndungCđangcódao
- Xem thêm -

Xem thêm: Lý hội 8 trường chuyên , Lý hội 8 trường chuyên

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn