toanmath com đề thi thử THPT quốc gia môn toán năm 2019 sở GDĐT cà mau

7 114 4
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/05/2019, 23:13

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO MAU KỲ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2019 Bài thi: TOÁN Ngày thi: 13/5/2019 Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề ĐỀ THI CHÍNH THỨC (Đề có trang) Mã đề 101 Họ tên thí sinh: Số báo danh: Câu 1: Số phức z  (2  3i )  (5  i ) có phần ảo A 2i C 4 B 4i D 2  a2  Câu 2: Cho a, b hai số thực dương tùy ý, đặt T  log   Chọn khẳng định b  A T  2(log a  log b) B T  log a  log b C T  log a  log b D T  2(log a  log b) Câu 3: Cho hàm số y  f  x  có đồ thị sau Hàm số y  f  x  đồng biến khoảng đây? A  1;1 B  2; 1 D  2;1 C  0;  Câu 4: Điểm M hình vẽ điểm biểu diễn số phức z nào? A z  (3i  2)i B z  (3  2i )i C z  (2  3i )i D z  (3  2i )i Câu 5: Tìm đạo hàm hàm số y  e x  log x  1, ( x  0) A y '  xe x 1  x B y '  e x  x.ln C y '  xe x 1  x.ln D y '  e x  x  Câu 6: Trong không gian Oxyz , cho mặt phẳng  P  : x  y  z   Tìm vec tơ pháp tuyến n mặt phẳng  P   A n   1; 2; 2   B n  1; 2;   C n   2; 4;   D n   2; 4; 4  Trang 1/7 - Mã đề 101 Câu 7: Tiệm cận ngang đồ thị hàm số y  A y  B x  Câu 8: Cho đường thẳng có phương trình x 1  f ( x)dx  2 D x  2 0  g ( x)dx  Tính giá trị biểu thức T    g ( x)  f ( x) dx B T  11 A T  5 C y  C T  12 D T  16 C 2 D Câu 9: Cho hàm số y  f  x  có bảng biến thiên sau Giá trị cực đại hàm số cho A B Câu 10: Tìm họ nguyên hàm hàm số f ( x)  cos x A cos x  C B sin x  C D  cos x  C C  sin x  C Câu 11: Trong không gian Oxyz , cho mặt cầu  S  : ( x  1)2  ( y  2)  ( z  1)  16 Tìm tọa độ tâm I mặt cầu  S  A I 1; 2; 1 B I  1; 2; 1 C I 1; 2;1 D I  1; 2;1 Câu 12: Một tổ học sinh có học sinh nam học sinh nữ Có cách chọn học sinh tổ để tham gia buổi lao động? A C54  C74 B 4! C A124 D C124 Câu 13: Trong không gian Oxyz , cho mặt phẳng ( ) : x - y  z  28  điểm I (0;1; 2) Viết phương trình mặt cầu  S  có tâm I tiếp xúc với mặt phẳng ( ) A  S  : x   y  1   z    29 B  S  : x   y  1   z    29 C  S  : x  ( y  1)2  ( z  2)2  841 D  S  : x  ( y  1)2  ( z  2)2  29 2 2 Câu 14: Trong không gian Oxyz , cho hai điểm A(1;5; 2) , B  3;1;  Viết phương trình mặt phẳng trung trực đoạn thẳng AB A x  y   B x  y  z   C x  y  z   D x  y  z    x 3  Câu 15: Tìm tập nghiệm T bất phương trình log     x4 A T   4;   B T   4;3 C T   ;     3;   D T   3;    Trang 2/7 - Mã đề 101 Câu 16: Trong không gian Oxyz , cho điểm M 1;1;1 hai mặt phẳng  P  : x  y  z   ,  Q  : x  y   Viết phương trình tham số đường thẳng d qua điểm M , đồng thời song song với hai mặt phẳng ( P ) (Q )  x   2t  A d :  y   4t  z   3t   x  2  t  B d :  y   t z   t  Câu 17: Tính tích phân I   A I   ln  x   2t  C d :  y   4t  z   3t  x  1 t  D d :  y   t  z   2t  C I  5ln  D I  5ln  x2  x  dx x 1 B I  ln  Câu 18: Tính thể tích VN khối nón tròn xoay, biết bán kính đường tròn đáy độ dài đường sinh A VN  3 B VN  16 C VN  3 D VN  16  Câu 19: Cho hàm số f  x  có đạo hàm f   x    x  1  x    x  3 , x   Số điểm cực trị hàm số cho A B C D Câu 20: Diện tích phần hình phẳng gạch chéo hình vẽ bên tính theo cơng thức sau đây?   A    x  x  x   dx 2  1  B 1  1  x  x  x  1 dx  1 C     x D    x 1   x  x  1 dx    x  x   dx  Câu 21: Tính thể tích V khối lăng trụ tam giác ABC.A' B' C' , biết AB  a BB'  3a A V  3 a B V  3a C V  3 a D V  3a Câu 22: Tính diện tích tồn phần Stp hình trụ tạo thành quay hình chữ nhật ABCD quanh cạnh AB , biết AB  5,BC  A Stp  24 B Stp  28 C Stp  14 D Stp  18 Câu 23: Tìm số thực a b thỏa mãn 4ai  (2  bi )i   6i với i đơn vị ảo A a   , b  6 B a   , b  C a  1, b  D a  1, b  1 Trang 3/7 - Mã đề 101 1 Câu 24: Tìm tập nghiệm T bất phương trình   7 A T   3; 2 B T   2;3  x2  x   49 C T   2;3 D T   ;  3   2;   Câu 25: Cho hàm số y  f  x  có bảng biến thiên sau Số nghiệm thực phương trình f  x    A B C D Câu 26: Tìm giá trị lớn hàm số f  x   x3  x  x  10  2; 2 A max f  x   [ 2; 2] B max f  x   17 [ 2; 2] C max f  x   15 D max f  x   12 [ 2; 2] [ 2; 2] Câu 27: Đường cong hình sau đồ thị hàm số đây? A y  x  2x  B y  2x  x2 C y  x2 2 x  D y  x 1 x2  x   2t  Câu 28: Trong không gian Oxyz , cho mặt phẳng   : 3x  y  z   đường thẳng d :  y   t  z  7t  Gọi M  a; b; c  giao điểm d   Tính giá trị biểu thức P  a  2b  c A P  13 B P  21 C P  15 D P  16 Câu 29: Một hộp có chứa viên bi đỏ, viên bi xanh n viên bi vàng (các viên bi có kích thước nhau; n số nguyên dương) Lấy ngẫu nhiên viên bi từ hộp Biết xác suất để viên bi lấy có Tính xác suất P để viên bi lấy có viên bi xanh đủ màu 28 31 25 A P  B P  C P  D P  14 56 14 56 Câu 30: Cho số phức z  a  bi (a, b  ) thỏa mãn z   z  4i Tính S  a  b A S  7 B S  C S  1 D S  Câu 31: Tìm tập hợp tất giá trị tham số m để bất phương trình 12  (2  m)6 x  3x  thỏa mãn x với x dương A  4;    B  ;  C  0; 4 D  ; 4 Trang 4/7 - Mã đề 101 x  y  z 1   2 Phương trình đường thẳng d nằm mặt phẳng ( ) , cắt vng góc với đường thẳng  Câu 32: Trong không gian Oxyz, cho mặt phẳng   : 3x  y  z  đường thẳng  :  x   4t  A d :  y    5t  z    7t   x   4t  B d :  y   5t  z  3  t  x   t  C d :  y    z    3t  Câu 33: Có giá trị nguyên dương tham số m để hàm số y   x   4t  D d :  y  5t  z    7t  mx  đồng biến khoảng xm  ; 3 ? A B C D Câu 34: Cho hình chóp S ABC có đáy ABC tam giác vuông cân B , AC  a , SA   ABC  SB hợp với mặt đáy góc 600 Thể tích khối chóp S ABC A a3 B a3 48 C a3 24 D a3 24 Câu 35: Cho hình lăng trụ đứng ABC A ' B ' C ' có cạnh bên a đáy ABC tam giác vuông A, AB  a, AC  a Ký hiệu  góc tạo hai mặt phẳng ( A ' BC ) ( BCC ' B ') Tính tan  A tan   B tan   C tan   D tan   Câu 36: Người ta muốn xây bể hình hộp đứng tích V  18  m3  , biết đáy bể hình chữ nhật có chiều dài gấp lần chiều rộng bể khơng có nắp Hỏi cần xây bể có chiều cao h mét để nguyên vật liệu xây dựng (biết nguyên vật liệu xây dựng mặt nhau)? A  m  B  m  C 1 m  D  m  2 Câu 37: Cấp số cộng  un  dãy số tăng, với số hạng đầu u1 công sai d thỏa mãn u1  u3  u12  u32  10 Tính tỉ số u1 d u1 u u u  B  C  D  d d d d Câu 38: Cho hình chóp S ABCD có đáy ABCD hình vng cạnh a , SA vng góc với mặt đáy SA  a Mặt cầu ngoại tiếp hình chóp S ABCD có bán kính A a a a C D Câu 39: Cho hình chóp S.ABC có mặt bên SAB tam giác cạnh a nằm mặt phẳng vng góc A a B với đáy Tính khoảng cách d từ A đến mặt phẳng (SBC), biết BC  a 3, AC  2a a a a C d  D d  2 Câu 40: Có giá trị nguyên tham số m để phương trình log (9  x )  log (2 x  m  1)  có A d  a B d  nghiệm phân biệt? A 17 B C 15 D Trang 5/7 - Mã đề 101 Câu 41: Cho  x ln( x  2)dx  a ln  b ln  c , với a, b, c số thực Tính giá trị biểu thức T  a  b  4c A T  B T  2 D T  8 C T  Câu 42: Tính tổng T tất nghiệm phương trình log (25  x )  x   B T  A T  C T  25 D T  Câu 43: Gọi S tập tất giá trị nguyên tham số m   2019; 2019 để bất phương trình 1  m  x 3    m3  x  13  m  3m3  x  10  m  m3  với x  1;3 Số phần tử tập S A 4038 C 2022 B 2021 D 2020 Câu 44: Ông A đến tiệm điện máy để mua ti vi với giá niêm yết 17.000.000 đồng, ông trả trước 30% số tiền Số tiền lại ơng trả góp tháng, lãi suất 2,5% /tháng theo cách: Sau tháng kể từ ngày mua, ơng bắt đầu trả góp; hai lần liên tiếp cách tháng, số tiền trả góp tháng Biết tháng tiệm điện máy tính lãi số dư nợ thực tế tháng Nếu mua theo hình thức trả góp số tiền ơng A phải trả nhiều số giá niêm yết gần với số tiền đây? A 2.160.000 đồng B 1.983.000 đồng C 883.000 đồng D 1.060.000 đồng Câu 45: Cho hình chóp tứ giác S ABCD có cạnh đáy a , cạnh bên hợp với đáy góc 600 Gọi M điểm đối xứng với C qua D ; N trung điểm SC , mặt phẳng  BMN  chia khối chóp S ABCD thành hai phần Gọi  H1  phần đa diện chứa điểm S tích V1 ;  H  phần đa diện lại tích V2 Tính tỉ số thể tích A 31 V1 V2 B C D Câu 46: Cho hai số phức z1 , z2 thay đổi, thỏa mãn z1   2i  z2   i  Tìm giá trị nhỏ Pmin biểu thức P  z1  z2 A Pmin  Câu 47: Trong B Pmin  không gian C Pmin  Oxyz ,  S  : x2  y2  z2  x  y  z   cho mặt phẳng D Pmin   P : x  y  2z   mặt cầu Xét hai điểm M , N thay đổi với M   P  N   S  cho   vectơ MN phương với vectơ u  1;0;1 Độ dài đoạn MN lớn A MN  B MN  C MN  D MN  Trang 6/7 - Mã đề 101 Câu 48: Một mặt bàn có dạng hình elip với bốn đỉnh A1 , A2 , B1 , B2 hình vẽ bên Biết chi phí để lát đá hoa cương phần tơ đậm 150.000 đồng/m2 kính cường lực phần lại 100.000 đồng/m2 Hỏi số tiền để trang trí theo cách gần với số tiền đây, biết A1 A2 =12 m, B1 B2 = m tứ giác MNPQ hình chữ nhật có MN = m A 4.250.000 đồng B 4.917.845 đồng C 4.540.000 đồng D 4.000.000 đồng Câu 49: Cho hàm số y  f  x  có đồ thị hình vẽ Số nghiệm thực phương trình A f  f  x   1   f  x   B C D Câu 50: Cho hàm số y  f  x  có đồ thị f   x  hình vẽ sau y 1 O x 2 4 Hàm số g ( x)  f  x   nghịch biến khoảng đây? A 1; 3 B  3;  1 C  0; 1 D  4;    HẾT Trang 7/7 - Mã đề 101 ... sinh nữ Có cách chọn học sinh tổ để tham gia buổi lao động? A C54  C74 B 4! C A124 D C124 Câu 13: Trong không gian Oxyz , cho mặt phẳng ( ) : x - y  z  28  điểm I (0;1; 2) Viết phương... 4;   B T   4;3 C T   ;     3;   D T   3;    Trang 2/7 - Mã đề 101 Câu 16: Trong không gian Oxyz , cho điểm M 1;1;1 hai mặt phẳng  P  : x  y  z   ,  Q  : x ...  0; 4 D  ; 4 Trang 4/7 - Mã đề 101 x  y  z 1   2 Phương trình đường thẳng d nằm mặt phẳng ( ) , cắt vng góc với đường thẳng  Câu 32: Trong không gian Oxyz, cho mặt phẳng  
- Xem thêm -

Xem thêm: toanmath com đề thi thử THPT quốc gia môn toán năm 2019 sở GDĐT cà mau , toanmath com đề thi thử THPT quốc gia môn toán năm 2019 sở GDĐT cà mau

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn