toanmath com đề thi thử THPT quốc gia môn toán năm 2019 sở GDĐT bình thuận

17 59 0
  • Loading ...
1/17 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/05/2019, 23:13

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH THUẬNTHI THỬ TRUNG HỌC PHỔ THƠNG NĂM 2019 ĐỀ THI CHÍNH THỨC Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề Bài thi: TỐN (Đề có 04 trang ) Họ tên thí sinh: Số báo danh: Lớp: đề thi 101 Câu Mệnh đề sau sai? 1 A dx = ln |2x + 1| + C B sin(2x + 1) dx = cos(2x + 1) + C 2x + 2 2x+1 (2x + 1)8 2x+1 C e dx = e + C D (2x + 1) dx = + C 16 √ Câu Cho biểu thức P = x5 , với x > Mệnh đề sau đúng? A P = x C P = x9 B P = x D P = x20 Câu Trong không gian Oxyz, cho hai điểm A (3; −4; 3) B (−1; 2; 5) Tìm tọa độ trung điểm I đoạn thẳng AB A I (2; −3; −1) B I (2; −2; 8) C I (1; −1; 4) D I (−2; 3; 1) Câu Hàm số sau có đồ thị hình vẽ bên? x+2 x−1 A y = B y = x+1 x+1 x+3 2x + C y = D y = 1−x x+1 y 11 −2 −1 Câu Điểm cực tiểu đồ thị hàm số y = −x4 + 2x2 + A y = B x = C x = x O D M (0; 3) Câu Trong không gian Oxyz, cho mặt cầu (S) : (x + 2)2 + (y + 1)2 + z = 81 Tìm tọa độ tâm I tính bán kính R (S) A I (2; 1; 0) , R = 81 B I (−2; −1; 0) , R = 81 C I (2; 1; 0) , R = D I (−2; −1; 0) , R = Câu Tìm phần ảo số phức z, biết (1 − i) z = + i A −1 B C −2 Câu Trong không gian Oxyz, cho đường thẳng d : D     x = − 2t y = −2 + 2t Vectơ vectơ phương   z = + t d? − A → u = (−2; 2; 1) − B → u = (1; −2; 1) − C → u = (2; −2; 1) Câu Tính diện tích S mặt cầu có đường kính 2a A S = 2πa2 B S = 16πa2 C S = πa2 − D → u = (−2; −2; 1) D S = 4πa2 Câu 10 Với x số thực dương tùy ý, giá trị biểu thức ln (10x) − ln (5x) ln (10x) A ln (5x) B C D ln ln (5x) √ Câu 11 Cho (H) hình phẳng giới hạn đồ thị hàm số y = −ex + 4x, trục hoành hai đường thẳng x = 1, x = 2; V thể tích khối tròn xoay thu quay hình (H) quanh trục hồnh Khẳng định sau đúng? 2 x (e − 4x) dx B V = π A V = π x (4x − e ) dx C V = Câu 12 Hàm số sau đồng biến R? A y = x3 − x + B y = x3 + x − x (e − 4x) dx C y = x3 − 3x + (4x − ex ) dx D V = D y = x4 + Trang 1/4 Mã đề 101 Câu 13 Tìm giá trị nhỏ hàm số y = x3 − 3x + đoạn [0; 2] A y = B y = C y = [0;2] [0;2] D y = [0;2] [0;2] Câu 14 Cho cấp số cộng (un ) biết u5 = 18 4Sn = S2n Tìm số hạng u1 công sai d cấp số cộng A u1 = 3; d = B u1 = 2; d = C u1 = 2; d = D u1 = 2; d = Câu 15 Cho hàm số f (x) = x ln x, Tính P = f (x) − x.f (x) + x A P = B P = C P = −1 D P = e Câu 16 Trong không gian Oxyz, cho hai điểm A (3; −1; 1) , B (1; 2; 4) Viết phương trình mặt phẳng (P ) qua A vng góc với đường thẳng AB A (P ) : 2x − 3y − 3z − 16 = B (P ) : 2x − 3y − 3z − = C (P ) : − 2x + 3y + 3z − = D (P ) : − 2x + 3y + 3z − 16 = Câu 17 Cho hàm số y = f (x) có bảng biến thiên bên Hàm số y = f (x) nghịch biến khoảng x sau đây? y A (−1; 1) B (0; 1) C (−2; 2) D (2; +∞) −∞ −1 + 0 +∞ − − + +∞ +∞ y −∞ −2 −∞ √ Câu 18 Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD hình vng cạnh a, SA ⊥ (ABCD) SA = a Gọi α góc √ SC (SAB) Giá√trị tan α 1 A B C D 7 x2 − 3x + Câu 19 Tổng số đường tiệm cận ngang tiệm cận đứng đồ thị hàm số y = x3 − 2x2 A B C D Câu 20 Trong không gian Oxyz, cho mặt cầu (S) : x2 + y + z + 2x + 4y − 6z − m + = Tìm số thực m để mặt phẳng (P ) : 2x − 2y + z + = cắt (S) theo đường tròn có bán kính A m = B m = C m = D m = Câu 21 Cho hàm số y = f (x) có đồ thị hình vẽ bên Tìm tất giá trị thực tham số m để phương trình f (x) + = m có bốn nghiệm thực phân biệt? A < m < B < m < C < m < D < m < y −2 −1 O −1 x Câu 22 Khi cắt khối trụ (T ) mặt phẳng qua trục ta thiết diện hình vng có diện tích a2 Tính thể tích V khối trụ (T ) πa3 πa3 πa3 B V = C V = D V = πa3 A V = 12 Å ã9x2 −10x+7 Câu 23 Nghiệm bất phương trình A x = B x < ≥ Å ã3+2x C x > Câu 24 Hệ số x7 khai triển nhị thức (1 + x)12 A 820 B 220 C 792 D x = D 210 Câu 25 Nếu số thực x, y thỏa x (3 + 2i) + y (1 − 4i) = + 24i x − y A B −3 C −7 D Câu 26 Tìm tập xác định D hàm số y = (2 − x) + log3 (x + 2) A D = (−2; 2) B D = (−∞; −2) ∪ (2; +∞) C D = [−2; 2] D D = (−∞; −2] ∪ [2; +∞) Trang 2/4 Mã đề 101 √ Câu 27 Giá trị lớn hàm số y = −x2 + 5x √ C A B D 2 Câu 28 Thể√tích V khối lăng trụ tam a √ giác có tất các3 cạnh √ √ a3 a3 a a3 A V = B V = C V = D V = 12 Câu 29 Gọi z0 nghiệm phức có phần ảo âm phương trình z + 2z + = Trên mặt phẳng tọa độ, điểm điểm biểu diễn số phức w = i2019 z0 ? A M (−2; 1) B M (2; 1) C M (−2; −1) D M (2; −1) Câu 30 Khối chóp S.ABC có cạnh SA, SB, SC đơi vng góc với nhau, SA = a, SB = 3a, SC = 4a Thể tích khối chóp S.ABC tính theo a A a3 B 4a3 C 12a3 D 2a3 x+3 Câu 31 Cho hàm số y = có đồ thị (H) Gọi đường thẳng ∆ : y = ax + b tiếp tuyến (H) x+2 giao điểm (H) với trục Ox Khi a + b 10 B C −4 D A − 49 49 Câu 32 Trong không gian √ Oxyz, cho mặt cầu (S) tâm I qua hai điểm O A (−4; 0; 4) cho tam giác OIA có diện tích 2 Khi diện tích mặt cầu (S) A 12π B 324π C 4π D 36π Câu 33 Trong không gian Oxyz, cho mặt cầu (S) : (x + 1)2 + (y − 1)2 + (z − 2)2 = mặt phẳng (P ) : 2x − 2y + z + 14 = Gọi M (a; b; c) điểm thuộc mặt cầu (S) cho khoảng cách từ M đến mặt phẳng (P ) lớn Tính T = a + b + c A T = B T = C T = 10 D T = x+1 y−6 z Câu 34 Trong không gian Oxyz, cho mặt phẳng (P ) : 3x+y−2z = hai đường thẳng d1 : = = −1 x−1 y−2 z+4 d2 : = = Đường thẳng vng góc với (P ) cắt hai đường thẳng d1 d2 có phương −3 −1 trình x+2 y−1 z x+5 y z−4 A = = B = = −2 −2 y−8 z−1 x−1 y−2 z−2 x+2 = = D = = C −2 −2 Câu 35 Gọi S tập hợp tất số tự nhiên gồm chữ số đôi khác Chọn ngẫu nhiên số từ S Tính xác suất để số chọn có chữ số lẻ chữ số đứng hai chữ số lẻ (Các chữ số liền trước liền sau chữ số chữ số lẻ) 20 5 A B C D 648 189 27 54 Câu 36 Cho hình chóp tứ giác S.ABCD có tất cạnh a Gọi G trọng tâm tam giác ABC Tính theo G đến mặt phẳng (SCD) √ √ a khoảng cách từ điểm √ √ a a 2a a A B C D 9 √ Câu 37 Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD hình vng cạnh a, SA vng góc với đáy, SA = a Gọi B , D hình chiếu A SB, SD Mặt phẳng (AB D ) cắt SC C Thể tích khối chóp S.AB C D √ √ √ √ 2a3 2a3 a3 2a3 B V = C V = D V = A V = 3 9 Câu 38 Gọi z1 , z2 hai số phức z thỏa mãn |z − + 5i| = |z1 − z2 | = Tìm mơđun số phức w = z1 + z2 − + 10i A |w| = 10 B |w| = 32 C |w| = 16 D |w| = Câu 39 Tìm tất giá trị thực tham số m để hàm số y = m2 − x4 − 2mx2 đồng biến khoảng (1; +∞) √ 1+ A m ≤ −1 m > B m ≤ −1 m ≥ 2√ 1+ C m ≤ −1 D m = −1 m > Trang 3/4 Mã đề 101 1 log√3 (x + 3) + log9 (x − 1)8 = log3 (4x) √ D A B −3 C √ √ √ Câu 41 Có giá trị nguyên tham số m để phương trình + x + − x + + 7x − x2 = m có nghiệm thực? A 13 B 12 C D b Câu 42 Cho số thực dương a, b thỏa mãn log4 a = log6 b = log9 (4a − 5b) − Đặt T = Khẳng định a sau đúng? 1 A < T < B −2 < T < C < T < D 0, b > 0, c > 0, d < B a > 0, b > 0, c < 0, d > C a > 0, b < 0, c < 0, d > D a > 0, b < 0, c > 0, d > y x O Câu 44 Tích phân I = (x − 1)2 dx = a ln b + c, a; b; c số nguyên Tính giá trị biểu x2 + thức a + b + c? A B C D Câu 45 Cho khối nón (N ) có chiều cao h = 20 cm, bán kính đáy r = 25 cm Gọi (α) mặt phẳng qua đỉnh (N ) cách tâm mặt đáy 12 cm Khi (α) cắt (N ) theo thiết diện có diện tích A S = 300 cm2 B S = 500 cm2 C S = 406 cm2 D S = 400 cm2 Câu 46 Một ô tô bắt đầu chuyển động nhanh dần với vận tốc v(t) = 6t (m/s) Đi 10s, người lái xe phát chướng ngại vật phanh gấp, ô tô tiếp tục chuyển động chậm dần với gia tốc a = −60 (m/s2 ) Tính quãng đường S ô tô từ lúc bắt đầu chuyển bánh dừng hẳn A S = 300 (m) B S = 330 (m) C S = 350 (m) D S = 400 (m) Câu 47 Cho I = A 13 ỵ ó x f (x2 + 1) + dx f (x)dx = 26 Khi J = B 52 C 54 D 15 Câu 48 Cho hàm số y = f (x) liên tục R Biết f (2) = f (x) dx = Tính I = A I = B I = C I = −1 x.f (x) dx D I = Câu 49 Cho số phức z thỏa mãn điều kiện |z − + 3i| ≤ Trong mặt phẳng Oxy, tập hợp điểm biểu diễn số phức w = 2z + − i hình tròn có diện tích A S = 25π B S = 16π C S = 9π D S = 36π −x + m đồng biến Câu 50 Có tất giá trị nguyên tham số m để hàm số y = mx − khoảng xác định nó? A B C D - - - - - - - - - - HẾT- - - - - - - - - - Trang 4/4 Mã đề 101 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH THUẬNTHI THỬ TRUNG HỌC PHỔ THƠNG NĂM 2019 ĐỀ THI CHÍNH THỨC Thời gian làm bài: 90 phút, khơng kể thời gian phát đề Bài thi: TỐN (Đề có 04 trang ) Họ tên thí sinh: Số báo danh: Lớp: đề thi 102 √ x Câu Cho (H) hình phẳng giới hạn đồ thị hàm số y = −e + 4x, trục hoành hai đường thẳng x = 1, x = 2; V thể tích khối tròn xoay thu quay hình (H) quanh trục hoành Khẳng định sau đúng? 2 x (4x − e ) dx B V = A V = π x (e − 4x) dx (4x − e ) dx C V = x (ex − 4x) dx D V = π 1 Câu Tìm phần ảo số phức z, biết (1 − i) z = + i A −2 B −1 C D Câu Trong không gian Oxyz, cho hai điểm A (3; −4; 3) B (−1; 2; 5) Tìm tọa độ trung điểm I đoạn thẳng AB A I (1; −1; 4) B I (2; −2; 8) C I (2; −3; −1) D I (−2; 3; 1) Câu Hàm số sau có đồ thị hình vẽ bên? x−1 x+2 B y = A y = x+1 x+1 2x + x+3 D y = C y = 1−x x+1 y 11 −2 −1 Câu Tính diện tích S mặt cầu có đường kính 2a A S = πa2 B S = 4πa2 C S = 2πa2 Câu Trong không gian Oxyz, cho đường thẳng d : x O D S = 16πa2     x = − 2t y = −2 + 2t Vectơ vectơ phương   z = + t d? − A → u = (−2; 2; 1) − B → u = (−2; −2; 1) − C → u = (2; −2; 1) − D → u = (1; −2; 1) Câu Mệnh đề sau sai? (2x + 1)8 A e2x+1 dx = e2x+1 + C (2x + 1)7 dx = B + C 16 1 C sin(2x + 1) dx = cos(2x + 1) + C D dx = ln |2x + 1| + C 2x + √ Câu Cho biểu thức P = x , với x > Mệnh đề sau đúng? A P = x20 B P = x9 Câu Hàm số sau đồng biến R? A y = x3 − 3x + B y = x3 + x − C P = x D P = x C y = x4 + D y = x3 − x + Câu 10 Với x số thực dương tùy ý, giá trị biểu thức ln (10x) − ln (5x) ln (10x) A ln B C ln (5x) D ln (5x) Câu 11 Điểm cực tiểu đồ thị hàm số y = −x4 + 2x2 + A M (0; 3) B x = C y = D x = Câu 12 Trong không gian Oxyz, cho mặt cầu (S) : (x + 2)2 + (y + 1)2 + z = 81 Tìm tọa độ tâm I tính bán kính R (S) A I (−2; −1; 0) , R = 81 B I (2; 1; 0) , R = 81 C I (2; 1; 0) , R = D I (−2; −1; 0) , R = Trang 1/4 Mã đề 102 Câu 13 Cho hàm số y = f (x) có đồ thị hình vẽ bên Tìm tất giá trị thực tham số m để phương trình f (x) + = m có bốn nghiệm thực phân biệt? A < m < B < m < C < m < D < m < y −2 −1 O −1 Câu 14 Cho hàm số y = f (x) có bảng biến thiên bên Hàm số y = f (x) nghịch biến khoảng x sau đây? y A (−1; 1) B (0; 1) C (−2; 2) D (2; +∞) −∞ −1 + 0 − + +∞ x +∞ − +∞ y −∞ −2 −∞ Câu 15 Cho hàm số f (x) = x ln x, Tính P = f (x) − x.f (x) + x A P = e B P = C P = −1 D P = √ Câu 16 Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD hình vng cạnh a, SA ⊥ (ABCD) SA = a Gọi α góc √ SC (SAB) Giá trị tan α √ 1 A B C D 7 5 Câu 17 Khi cắt khối trụ (T ) mặt phẳng qua trục ta thiết diện hình vng có diện tích a2 Tính thể tích V khối trụ (T ) πa3 πa3 πa3 A V = B V = C V = D V = πa3 12 Câu 18 Tìm giá trị nhỏ hàm số y = x3 − 3x + đoạn [0; 2] A y = B y = C y = [0;2] [0;2] [0;2] D y = [0;2] x+3 có đồ thị (H) Gọi đường thẳng ∆ : y = ax + b tiếp tuyến (H) x+2 giao điểm (H) với trục Ox Khi a + b 10 C D A −4 B − 49 49 Câu 19 Cho hàm số y = Câu 20 Tìm tập xác định D hàm số y = (2 − x) + log3 (x + 2) A D = (−∞; −2] ∪ [2; +∞) B D = (−∞; −2) ∪ (2; +∞) C D = [−2; 2] D D = (−2; 2) Câu 21 Cho cấp số cộng (un ) biết u5 = 18 4Sn = S2n Tìm số hạng u1 công sai d cấp số cộng A u1 = 2; d = B u1 = 2; d = C u1 = 3; d = D u1 = 2; d = Câu 22 Hệ số x7 khai triển nhị thức (1 + x)12 A 210 B 820 C 220 D 792 Câu 23 Thể√tích V khối lăng trụ tam a √ giác có tất các3 cạnh √ √ 3 a a a a3 A V = B V = C V = D V = 12 Câu 24 Gọi z0 nghiệm phức có phần ảo âm phương trình z + 2z + = Trên mặt phẳng tọa độ, điểm điểm biểu diễn số phức w = i2019 z0 ? A M (2; −1) B M (2; 1) C M (−2; 1) D M (−2; −1) Å ã9x2 −10x+7 Câu 25 Nghiệm bất phương trình A x < B x = ≥ Å ã3+2x C x > D x = Trang 2/4 Mã đề 102 Câu 26 Trong không gian Oxyz, cho mặt cầu (S) : x2 + y + z + 2x + 4y − 6z − m + = Tìm số thực m để mặt phẳng (P ) : 2x − 2y + z + = cắt (S) theo đường tròn có bán kính A m = B m = C m = D m = Câu 27 Trong không gian Oxyz, cho hai điểm A (3; −1; 1) , B (1; 2; 4) Viết phương trình mặt phẳng (P ) qua A vng góc với đường thẳng AB A (P ) : 2x − 3y − 3z − 16 = B (P ) : 2x − 3y − 3z − = C (P ) : − 2x + 3y + 3z − 16 = D (P ) : − 2x + 3y + 3z − = x2 − 3x + x3 − 2x2 D Câu 28 Tổng số đường tiệm cận ngang tiệm cận đứng đồ thị hàm số y = A B C Câu 29 Khối chóp S.ABC có cạnh SA, SB, SC đơi vng góc với nhau, SA = a, SB = 3a, SC = 4a Thể tích khối chóp S.ABC tính theo a A a3 B 12a3 C 2a3 D 4a3 Câu 30 Nếu số thực x, y thỏa x (3 + 2i) + y (1 − 4i) = + 24i x − y A B −3 C −7 D √ Câu 31 Giá trị lớn hàm số y = −x2 + 5x √ D A B C Câu 32 Tích phân I = (x − 1)2 dx = a ln b + c, a; b; c số ngun Tính giá trị biểu x2 + thức a + b + c? A B C D √ Câu 33 Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD hình vng cạnh a, SA vng góc với đáy, SA = a Gọi B , D hình chiếu A SB, SD Mặt phẳng (AB D ) cắt SC C Thể tích khối chóp S.AB C D √ √ √ √ 2a3 a3 2a3 2a3 A V = B V = C V = D V = 9 x+1 y−6 z Câu 34 Trong không gian Oxyz, cho mặt phẳng (P ) : 3x+y−2z = hai đường thẳng d1 : = = −1 x−1 y−2 z+4 d2 : = = Đường thẳng vng góc với (P ) cắt hai đường thẳng d1 d2 có phương −3 −1 trình y−8 z−1 x+2 y−1 z x+2 = = B = = A −2 −2 x−1 y−2 z−2 x+5 y z−4 C = = D = = −2 −2 Câu 35 Cho số phức z thỏa mãn điều kiện |z − + 3i| ≤ Trong mặt phẳng Oxy, tập hợp điểm biểu diễn số phức w = 2z + − i hình tròn có diện tích A S = 25π B S = 36π C S = 9π D S = 16π Câu 36 Cho khối nón (N ) có chiều cao h = 20 cm, bán kính đáy r = 25 cm Gọi (α) mặt phẳng qua đỉnh (N ) cách tâm mặt đáy 12 cm Khi (α) cắt (N ) theo thiết diện có diện tích A S = 406 cm2 B S = 500 cm2 C S = 300 cm2 D S = 400 cm2 −x + m Câu 37 Có tất giá trị nguyên tham số m để hàm số y = đồng biến mx − khoảng xác định nó? A B C D 1 Câu 38 Tổng tất nghiệm phương trình log√3 (x + 3) + log9 (x − 1)8 = log3 (4x) √ A −3 B C D Câu 39 Cho hình chóp tứ giác S.ABCD có tất cạnh a Gọi G trọng tâm tam giác ABC Tính theo G đến mặt phẳng (SCD) √ √ a khoảng cách từ điểm √ √ a a a 2a A B C D 9 Trang 3/4 Mã đề 102 Câu 40 Có giá trị nguyên tham số m để phương trình có nghiệm thực? A 13 B C √ 1+x+ √ √ 8−x+ + 7x − x2 = m D 12 Câu 41 Gọi z1 , z2 hai số phức z thỏa mãn |z − + 5i| = |z1 − z2 | = Tìm mơđun số phức w = z1 + z2 − + 10i A |w| = 10 B |w| = C |w| = 32 D |w| = 16 Câu 42 Trong không gian Oxyz, cho mặt cầu (S) : (x + 1)2 + (y − 1)2 + (z − 2)2 = mặt phẳng (P ) : 2x − 2y + z + 14 = Gọi M (a; b; c) điểm thuộc mặt cầu (S) cho khoảng cách từ M đến mặt phẳng (P ) lớn Tính T = a + b + c A T = 10 B T = C T = D T = Câu 43 Cho I = A 13 ỵ ó x f (x2 + 1) + dx f (x)dx = 26 Khi J = B 15 C 54 D 52 Câu 44 Cho hàm số y = f (x) liên tục R Biết f (2) = f (x) dx = Tính I = A I = B I = C I = x.f (x) dx D I = −1 Câu 45 Gọi S tập hợp tất số tự nhiên gồm chữ số đôi khác Chọn ngẫu nhiên số từ S Tính xác suất để số chọn có chữ số lẻ chữ số đứng hai chữ số lẻ (Các chữ số liền trước liền sau chữ số chữ số lẻ) 20 5 B C D A 54 189 648 27 b Câu 46 Cho số thực dương a, b thỏa mãn log4 a = log6 b = log9 (4a − 5b) − Đặt T = Khẳng định a sau đúng? A 0, b < 0, c > 0, d > B a > 0, b < 0, c < 0, d > C a > 0, b > 0, c > 0, d < D a > 0, b > 0, c < 0, d > y O x Câu 49 Tìm tất giá trị thực tham số m để hàm số y = m2 − x4 − 2mx2 đồng biến khoảng (1; +∞) A m ≤ −1 m > √ B m ≤ −1 √ 1+ 1+ D m ≤ −1 m ≥ C m = −1 m > 2 Câu 50 Trong không gian √ Oxyz, cho mặt cầu (S) tâm I qua hai điểm O A (−4; 0; 4) cho tam giác OIA có diện tích 2 Khi diện tích mặt cầu (S) A 324π B 4π C 36π D 12π - - - - - - - - - - HẾT- - - - - - - - - - Trang 4/4 Mã đề 102 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH THUẬNTHI THỬ TRUNG HỌC PHỔ THƠNG NĂM 2019 ĐỀ THI CHÍNH THỨC Thời gian làm bài: 90 phút, khơng kể thời gian phát đề Bài thi: TỐN (Đề có 04 trang ) Họ tên thí sinh: Số báo danh: Lớp: √ Câu Cho biểu thức P = x5 , với x > Mệnh đề sau đúng? A P = x C P = x9 B P = x đề thi 103 D P = x20 Câu Hàm số sau đồng biến R? A y = x4 + B y = x3 − 3x + C y = x3 − x + D y = x3 + x − √ Câu Cho (H) hình phẳng giới hạn đồ thị hàm số y = −ex + 4x, trục hoành hai đường thẳng x = 1, x = 2; V thể tích khối tròn xoay thu quay hình (H) quanh trục hồnh Khẳng định sau đúng? 2 x (4x − e ) dx B V = A V = π x (4x − e ) dx (e − 4x) dx C V = x (ex − 4x) dx D V = π 1 Câu Với x số thực dương tùy ý, giá trị biểu thức ln (10x) − ln (5x) ln (10x) A B C ln (5x) D ln ln (5x) Câu Trong không gian Oxyz, cho đường thẳng d :    x = − 2t  y = −2 + 2t Vectơ vectơ phương   z = + t d? − A → u = (−2; −2; 1) − B → u = (−2; 2; 1) − C → u = (1; −2; 1) Câu Điểm cực tiểu đồ thị hàm số y = −x4 + 2x2 + A x = B M (0; 3) C y = Câu Mệnh đề sau sai? A e2x+1 dx = e2x+1 + C (2x + 1)8 C (2x + 1)7 dx = + C 16 B D − D → u = (2; −2; 1) D x = 1 dx = ln |2x + 1| + C 2x + sin(2x + 1) dx = cos(2x + 1) + C Câu Trong không gian Oxyz, cho hai điểm A (3; −4; 3) B (−1; 2; 5) Tìm tọa độ trung điểm I đoạn thẳng AB A I (1; −1; 4) B I (−2; 3; 1) C I (2; −3; −1) D I (2; −2; 8) Câu Hàm số sau có đồ thị hình vẽ bên? x−1 x+2 B y = A y = x+1 x+1 x+3 2x + C y = D y = 1−x x+1 y −2 −1 Câu 10 Tìm phần ảo số phức z, biết (1 − i) z = + i A −2 B C 11 x O D −1 Câu 11 Trong không gian Oxyz, cho mặt cầu (S) : (x + 2)2 + (y + 1)2 + z = 81 Tìm tọa độ tâm I tính bán kính R (S) A I (−2; −1; 0) , R = 81 B I (−2; −1; 0) , R = C I (2; 1; 0) , R = D I (2; 1; 0) , R = 81 Câu 12 Tính diện tích S mặt cầu có đường kính 2a A S = 4πa2 B S = 16πa2 C S = 2πa2 D S = πa2 Trang 1/4 Mã đề 103 Câu 13 Nếu số thực x, y thỏa x (3 + 2i) + y (1 − 4i) = + 24i x − y A B −3 C −7 D Câu 14 Cho hàm số y = f (x) có bảng biến thiên bên Hàm số y = f (x) nghịch biến khoảng x sau đây? y A (−1; 1) B (0; 1) C (−2; 2) D (2; +∞) −∞ −1 + 0 +∞ − − + +∞ +∞ y −∞ Câu 15 Giá trị lớn hàm số y = √ A B √ −2 −∞ −x2 + 5x C D Câu 16 Gọi z0 nghiệm phức có phần ảo âm phương trình z + 2z + = Trên mặt phẳng tọa độ, điểm điểm biểu diễn số phức w = i2019 z0 ? A M (−2; −1) B M (2; 1) C M (−2; 1) D M (2; −1) Câu 17 Tìm tập xác định D hàm số y = (2 − x) + log3 (x + 2) A D = (−∞; −2) ∪ (2; +∞) B D = (−2; 2) C D = [−2; 2] D D = (−∞; −2] ∪ [2; +∞) Câu 18 Hệ số x7 khai triển nhị thức (1 + x)12 A 220 B 820 C 210 D 792 Câu 19 Khối chóp S.ABC có cạnh SA, SB, SC đơi vng góc với nhau, SA = a, SB = 3a, SC = 4a Thể tích khối chóp S.ABC tính theo a A 4a3 B 12a3 C 2a3 D a3 Câu 20 Cho hàm số f (x) = x ln x, Tính P = f (x) − x.f (x) + x A P = −1 B P = C P = Å ã9x2 −10x+7 Câu 21 Nghiệm bất phương trình A x > B x < ≥ D P = e Å ã3+2x C x = D x = √ Câu 22 Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD hình vng cạnh a, SA ⊥ (ABCD) SA = a Gọi α góc √ SC (SAB) Giá trị tan α √ 1 A B C D 7 x+3 Câu 23 Cho hàm số y = có đồ thị (H) Gọi đường thẳng ∆ : y = ax + b tiếp tuyến (H) x+2 giao điểm (H) với trục Ox Khi a + b 10 A B − C −4 D 49 49 Câu 24 Cho cấp số cộng (un ) biết u5 = 18 4Sn = S2n Tìm số hạng u1 công sai d cấp số cộng A u1 = 3; d = B u1 = 2; d = C u1 = 2; d = D u1 = 2; d = Câu 25 Cho hàm số y = f (x) có đồ thị hình vẽ bên Tìm tất giá trị thực tham số m để phương trình f (x) + = m có bốn nghiệm thực phân biệt? A < m < B < m < C < m < D < m < y −2 −1 O −1 x Câu 26 Thể√tích V khối lăng trụ tam a √ giác có tất các3 cạnh √ √ 3 a a a a3 A V = B V = C V = D V = 12 Trang 2/4 Mã đề 103 Câu 27 Tìm giá trị nhỏ hàm số y = x3 − 3x + đoạn [0; 2] A y = B y = C y = [0;2] [0;2] [0;2] D y = [0;2] Câu 28 Khi cắt khối trụ (T ) mặt phẳng qua trục ta thiết diện hình vng có diện tích a2 Tính thể tích V khối trụ (T ) πa3 πa3 πa3 A V = πa3 B V = C V = D V = 12 Câu 29 Trong không gian Oxyz, cho hai điểm A (3; −1; 1) , B (1; 2; 4) Viết phương trình mặt phẳng (P ) qua A vng góc với đường thẳng AB A (P ) : − 2x + 3y + 3z − 16 = B (P ) : 2x − 3y − 3z − = C (P ) : − 2x + 3y + 3z − = D (P ) : 2x − 3y − 3z − 16 = x2 − 3x + x3 − 2x2 D Câu 30 Tổng số đường tiệm cận ngang tiệm cận đứng đồ thị hàm số y = A B C Câu 31 Trong không gian Oxyz, cho mặt cầu (S) : x2 + y + z + 2x + 4y − 6z − m + = Tìm số thực m để mặt phẳng (P ) : 2x − 2y + z + = cắt (S) theo đường tròn có bán kính A m = B m = C m = D m = −x + m Câu 32 Có tất giá trị nguyên tham số m để hàm số y = đồng biến mx − khoảng xác định nó? A B C D 1 Câu 33 Tổng tất nghiệm phương trình log√3 (x + 3) + log9 (x − 1)8 = log3 (4x) √ A B −3 C D Câu 34 Cho hình chóp tứ giác S.ABCD có tất cạnh a Gọi G trọng tâm tam giác ABC Tính theo G đến mặt phẳng (SCD) √ √ a khoảng cách từ điểm √ √ a a 2a a A B C D 9 √ Câu 35 Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD hình vng cạnh a, SA vng góc với đáy, SA = a Gọi B , D hình chiếu A SB, SD Mặt phẳng (AB D ) cắt SC C Thể tích khối chóp S.AB C D √ √ √ √ a3 2a3 2a3 2a3 B V = C V = D V = A V = 9 √ √ √ Câu 36 Có giá trị nguyên tham số m để phương trình + x + − x + + 7x − x2 = m có nghiệm thực? A 13 B C 12 D Câu 37 Cho số phức z thỏa mãn điều kiện |z − + 3i| ≤ Trong mặt phẳng Oxy, tập hợp điểm biểu diễn số phức w = 2z + − i hình tròn có diện tích A S = 16π B S = 36π C S = 25π D S = 9π x+1 y−6 z Câu 38 Trong không gian Oxyz, cho mặt phẳng (P ) : 3x+y−2z = hai đường thẳng d1 : = = −1 x−1 y−2 z+4 d2 : = = Đường thẳng vng góc với (P ) cắt hai đường thẳng d1 d2 có phương −3 −1 trình x+2 y−8 z−1 x+5 y z−4 = = B = = A −2 −2 x+2 y−1 z x−1 y−2 z−2 C = = D = = −2 −2 Câu 39 Cho khối nón (N ) có chiều cao h = 20 cm, bán kính đáy r = 25 cm Gọi (α) mặt phẳng qua đỉnh (N ) cách tâm mặt đáy 12 cm Khi (α) cắt (N ) theo thiết diện có diện tích A S = 500 cm2 B S = 406 cm2 C S = 300 cm2 D S = 400 cm2 Câu 40 Gọi S tập hợp tất số tự nhiên gồm chữ số đôi khác Chọn ngẫu nhiên số từ S Tính xác suất để số chọn có chữ số lẻ chữ số đứng hai chữ số lẻ (Các chữ số liền trước liền sau chữ số chữ số lẻ) 20 5 A B C D 648 189 54 27 Trang 3/4 Mã đề 103 Câu 41 Trong không gian √ Oxyz, cho mặt cầu (S) tâm I qua hai điểm O A (−4; 0; 4) cho tam giác OIA có diện tích 2 Khi diện tích mặt cầu (S) A 4π B 12π C 36π D 324π b Câu 42 Cho số thực dương a, b thỏa mãn log4 a = log6 b = log9 (4a − 5b) − Đặt T = Khẳng định a sau đúng? D 0, b > 0, c < 0, d > B a > 0, b > 0, c > 0, d < C a > 0, b < 0, c > 0, d > D a > 0, b < 0, c < 0, d > y O x Câu 45 Trong không gian Oxyz, cho mặt cầu (S) : (x + 1)2 + (y − 1)2 + (z − 2)2 = mặt phẳng (P ) : 2x − 2y + z + 14 = Gọi M (a; b; c) điểm thuộc mặt cầu (S) cho khoảng cách từ M đến mặt phẳng (P ) lớn Tính T = a + b + c A T = B T = C T = 10 D T = 1 Câu 46 Tích phân I = (x − 1)2 dx = a ln b + c, a; b; c số nguyên Tính giá trị biểu x2 + thức a + b + c? A B C Câu 47 Cho I = ỵ ó x f (x2 + 1) + dx f (x)dx = 26 Khi J = A 13 D B 15 C 54 D 52 Câu 48 Tìm tất giá trị thực tham số m để hàm số y = m2 − x4 − 2mx2 đồng biến khoảng (1; +∞) A m ≤ −1 B m ≤ −1 m > √ √ 1+ 1+ C m ≤ −1 m ≥ D m = −1 m > 2 Câu 49 Một ô tô bắt đầu chuyển động nhanh dần với vận tốc v(t) = 6t (m/s) Đi 10s, người lái xe phát chướng ngại vật phanh gấp, ô tô tiếp tục chuyển động chậm dần với gia tốc a = −60 (m/s2 ) Tính quãng đường S ô tô từ lúc bắt đầu chuyển bánh dừng hẳn A S = 350 (m) B S = 300 (m) C S = 400 (m) D S = 330 (m) Câu 50 Gọi z1 , z2 hai số phức z thỏa mãn |z − + 5i| = |z1 − z2 | = Tìm mơđun số phức w = z1 + z2 − + 10i A |w| = B |w| = 32 C |w| = 16 D |w| = 10 - - - - - - - - - - HẾT- - - - - - - - - - Trang 4/4 Mã đề 103 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH THUẬNTHI THỬ TRUNG HỌC PHỔ THƠNG NĂM 2019 ĐỀ THI CHÍNH THỨC Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề Bài thi: TỐN (Đề có 04 trang ) Họ tên thí sinh: Số báo danh: Lớp: đề thi 104 Câu Với x số thực dương tùy ý, giá trị biểu thức ln (10x) − ln (5x) ln (10x) A ln (5x) B C ln D ln (5x) Câu Trong không gian Oxyz, cho mặt cầu (S) : (x + 2)2 + (y + 1)2 + z = 81 Tìm tọa độ tâm I tính bán kính R (S) A I (−2; −1; 0) , R = 81 B I (2; 1; 0) , R = C I (−2; −1; 0) , R = D I (2; 1; 0) , R = 81 Câu Hàm số sau có đồ thị hình vẽ bên? x+2 x−1 A y = B y = x+1 x+1 x+3 2x + C y = D y = 1−x x+1 y 11 −2 −1 Câu Trong không gian Oxyz, cho đường thẳng d : x O     x = − 2t y = −2 + 2t Vectơ vectơ phương   z = + t d? − A → u = (−2; −2; 1) − B → u = (1; −2; 1) Câu Hàm số sau đồng biến R? A y = x3 + x − B y = x4 + Câu Mệnh đề sau sai? A sin(2x + 1) dx = cos(2x + 1) + C (2x + 1)8 C (2x + 1)7 dx = + C 16 − C → u = (−2; 2; 1) − D → u = (2; −2; 1) C y = x3 − 3x + D y = x3 − x + B D e2x+1 dx = e2x+1 + C 1 dx = ln |2x + 1| + C 2x + Câu Tìm phần ảo số phức z, biết (1 − i) z = + i A −2 B −1 C √ Câu Cho biểu thức P = x5 , với x > Mệnh đề sau đúng? A P = x9 C P = x20 B P = x D D P = x Câu Trong không gian Oxyz, cho hai điểm A (3; −4; 3) B (−1; 2; 5) Tìm tọa độ trung điểm I đoạn thẳng AB A I (1; −1; 4) B I (−2; 3; 1) C I (2; −3; −1) D I (2; −2; 8) Câu 10 Điểm cực tiểu đồ thị hàm số y = −x4 + 2x2 + A x = B y = C x = D M (0; 3) √ x Câu 11 Cho (H) hình phẳng giới hạn đồ thị hàm số y = −e + 4x, trục hoành hai đường thẳng x = 1, x = 2; V thể tích khối tròn xoay thu quay hình (H) quanh trục hoành Khẳng định sau đúng? 2 x (4x − e ) dx A V = x (4x − e ) dx C V = π B V = π x (ex − 4x) dx (e − 4x) dx D V = Câu 12 Tính diện tích S mặt cầu có đường kính 2a A S = πa2 B S = 4πa2 C S = 16πa2 D S = 2πa2 Trang 1/4 Mã đề 104 √ Câu 13 Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD hình vng cạnh a, SA ⊥ (ABCD) SA = a Gọi α góc √ √ SC (SAB) Giá trị tan α A B C D 7 Câu 14 Nếu số thực x, y thỏa x (3 + 2i) + y (1 − 4i) = + 24i x − y A B −3 C −7 D Câu 15 Cho hàm số f (x) = x ln x, Tính P = f (x) − x.f (x) + x A P = e B P = −1 C P = D P = Câu 16 Hệ số x7 khai triển nhị thức (1 + x)12 A 820 B 210 C 220 D 792 Å ã9x2 −10x+7 Câu 17 Nghiệm bất phương trình A x < B x = Câu 18 Giá trị lớn hàm số y = √ A B √ ≥ Å ã3+2x C x = D x > −x2 + 5x C D Câu 19 Thể√tích V khối lăng trụ tam a √ giác có tất các3 cạnh √ √ a3 a a3 a3 B V = C V = D V = A V = 12 x+3 có đồ thị (H) Gọi đường thẳng ∆ : y = ax + b tiếp tuyến (H) Câu 20 Cho hàm số y = x+2 giao điểm (H) với trục Ox Khi a + b 10 B −4 C − D A 49 49 Câu 21 Gọi z0 nghiệm phức có phần ảo âm phương trình z + 2z + = Trên mặt phẳng tọa độ, điểm điểm biểu diễn số phức w = i2019 z0 ? A M (2; 1) B M (−2; −1) C M (−2; 1) D M (2; −1) Câu 22 Cho hàm số y = f (x) có đồ thị hình vẽ bên Tìm tất giá trị thực tham số m để phương trình f (x) + = m có bốn nghiệm thực phân biệt? A < m < B < m < C < m < D < m < y −2 −1 O −1 x Câu 23 Khối chóp S.ABC có cạnh SA, SB, SC đơi vng góc với nhau, SA = a, SB = 3a, SC = 4a Thể tích khối chóp S.ABC tính theo a A 4a3 B 2a3 C 12a3 D a3 Câu 24 Cho hàm số y = f (x) có bảng biến thiên bên Hàm số y = f (x) nghịch biến khoảng x sau đây? y A (−1; 1) B (0; 1) C (−2; 2) D (2; +∞) −∞ −1 + 0 − − +∞ +∞ + +∞ y −∞ −∞ −2 Câu 25 Cho cấp số cộng (un ) biết u5 = 18 4Sn = S2n Tìm số hạng u1 cơng sai d cấp số cộng A u1 = 3; d = B u1 = 2; d = C u1 = 2; d = D u1 = 2; d = Câu 26 Tìm tập xác định D hàm số y = (2 − x) + log3 (x + 2) A D = (−∞; −2] ∪ [2; +∞) B D = [−2; 2] C D = (−∞; −2) ∪ (2; +∞) D D = (−2; 2) Trang 2/4 Mã đề 104 Câu 27 Tìm giá trị nhỏ hàm số y = x3 − 3x + đoạn [0; 2] A y = B y = C y = [0;2] [0;2] [0;2] D y = [0;2] Câu 28 Trong không gian Oxyz, cho hai điểm A (3; −1; 1) , B (1; 2; 4) Viết phương trình mặt phẳng (P ) qua A vng góc với đường thẳng AB A (P ) : − 2x + 3y + 3z − = B (P ) : 2x − 3y − 3z − 16 = C (P ) : − 2x + 3y + 3z − 16 = D (P ) : 2x − 3y − 3z − = Câu 29 Trong không gian Oxyz, cho mặt cầu (S) : x2 + y + z + 2x + 4y − 6z − m + = Tìm số thực m để mặt phẳng (P ) : 2x − 2y + z + = cắt (S) theo đường tròn có bán kính A m = B m = C m = D m = Câu 30 Khi cắt khối trụ (T ) mặt phẳng qua trục ta thiết diện hình vng có diện tích a2 Tính thể tích V khối trụ (T ) πa3 πa3 πa3 A V = B V = πa3 C V = D V = 12 x2 − 3x + x3 − 2x2 D Câu 31 Tổng số đường tiệm cận ngang tiệm cận đứng đồ thị hàm số y = A B C Câu 32 Trong không gian Oxyz, cho mặt cầu (S) : (x + 1)2 + (y − 1)2 + (z − 2)2 = mặt phẳng (P ) : 2x − 2y + z + 14 = Gọi M (a; b; c) điểm thuộc mặt cầu (S) cho khoảng cách từ M đến mặt phẳng (P ) lớn Tính T = a + b + c A T = B T = C T = 10 D T = −x + m Câu 33 Có tất giá trị nguyên tham số m để hàm số y = đồng biến mx − khoảng xác định nó? A B C D Câu 34 Tìm tất giá trị thực tham số m để hàm số y = m2 − x4 − 2mx2 đồng biến khoảng (1; +∞) A m ≤ −1 m > √ B m ≤ −1 √ 1+ 1+ D m ≤ −1 m ≥ C m = −1 m > 2 Câu 35 Cho số phức z thỏa mãn điều kiện |z − + 3i| ≤ Trong mặt phẳng Oxy, tập hợp điểm biểu diễn số phức w = 2z + − i hình tròn có diện tích A S = 16π B S = 25π C S = 36π D S = 9π Câu 36 Trong không gian √ Oxyz, cho mặt cầu (S) tâm I qua hai điểm O A (−4; 0; 4) cho tam giác OIA có diện tích 2 Khi diện tích mặt cầu (S) A 4π B 12π C 36π D 324π Câu 37 Gọi S tập hợp tất số tự nhiên gồm chữ số đôi khác Chọn ngẫu nhiên số từ S Tính xác suất để số chọn có chữ số lẻ chữ số đứng hai chữ số lẻ (Các chữ số liền trước liền sau chữ số chữ số lẻ) 20 5 A B C D 189 54 648 27 Câu 38 Cho khối nón (N ) có chiều cao h = 20 cm, bán kính đáy r = 25 cm Gọi (α) mặt phẳng qua đỉnh (N ) cách tâm mặt đáy 12 cm Khi (α) cắt (N ) theo thiết diện có diện tích A S = 300 cm2 B S = 406 cm2 C S = 500 cm2 D S = 400 cm2 Câu 39 Cho hình chóp tứ giác S.ABCD có tất cạnh a Gọi G trọng tâm tam giác ABC Tính theo G đến mặt phẳng (SCD) √ √ a khoảng cách từ điểm √ √ a a 2a a A B C D 9 2 Câu 40 Cho hàm số y = f (x) liên tục R Biết f (2) = f (x) dx = Tính I = A I = B I = C I = x.f (x) dx D I = −1 Trang 3/4 Mã đề 104 Câu 41 Cho số thực dương a, b thỏa mãn log4 a = log6 b = log9 (4a − 5b) − Đặt T = b Khẳng định a sau đúng? A −2 < T < B 0, b < 0, c < 0, d > B a > 0, b > 0, c > 0, d < C a > 0, b > 0, c < 0, d > D a > 0, b < 0, c > 0, d > y O Câu 47 Cho I = x ỵ ó x f (x2 + 1) + dx f (x)dx = 26 Khi J = A 13 B 15 C 52 D 54 y−6 z x+1 = = −1 x−1 y−2 z+4 : = = Đường thẳng vng góc với (P ) cắt hai đường thẳng d1 d2 có phương −3 −1 y z−4 x−1 y−2 z−2 x+5 = = B = = −2 −2 x+2 y−8 z−1 x+2 y−1 z = = D = = −2 −2 Câu 48 Trong không gian Oxyz, cho mặt phẳng (P ) : 3x+y−2z = hai đường thẳng d1 : d2 trình A C Câu 49 Tích phân I = (x − 1)2 dx = a ln b + c, a; b; c số nguyên Tính giá trị biểu x2 + thức a + b + c? A B C D Câu 50 Một ô tô bắt đầu chuyển động nhanh dần với vận tốc v(t) = 6t (m/s) Đi 10s, người lái xe phát chướng ngại vật phanh gấp, ô tô tiếp tục chuyển động chậm dần với gia tốc a = −60 (m/s2 ) Tính quãng đường S ô tô từ lúc bắt đầu chuyển bánh dừng hẳn A S = 330 (m) B S = 350 (m) C S = 300 (m) D S = 400 (m) - - - - - - - - - - HẾT- - - - - - - - - - Trang 4/4 Mã đề 104 ĐÁP ÁN BẢNG ĐÁP ÁN CÁC MÃ ĐỀđề thi 101 11 21 31 41 B B B C C 12 22 32 42 A B C D A 13 23 33 43 C A A B C 14 24 34 44 D D C A A 15 25 35 45 D B D D B 16 26 36 46 D B A C B 17 27 37 47 D B B D D 18 28 38 48 A B D D B 19 29 39 49 D C A B D 10 20 30 40 50 D A D C C Mã đề thi 102 11 21 31 41 A A A D B 12 22 32 42 C D D B D 13 23 33 43 A B A B B 14 24 34 44 D B C B B 15 25 35 45 B D B B A 16 26 36 46 A A D B D 17 27 37 47 C A B B D 18 28 38 48 D B B C B 19 29 39 49 B A C D D 10 20 30 40 50 A D D C C Mã đề thi 103 11 21 31 41 A B C B C 12 22 32 42 D A A D C 13 23 33 43 A A C D B 14 24 34 44 D B B C D 15 25 35 45 B D B B B 16 26 36 46 B C A B C 17 27 37 47 D B C B B 18 28 38 48 A D D C C 19 29 39 49 D C B A D 10 20 30 40 50 B C A C A Mã đề thi 104 11 21 31 41 C B C D D 12 22 32 42 C B B D D 13 23 33 43 D C B C C 14 24 34 44 C D B D D 15 25 35 45 A C D C A 16 26 36 46 A D D C A 17 27 37 47 C B A B B 18 28 38 48 B B D C D 19 29 39 49 A C A D B 10 20 30 40 50 D B D C A ... định nó? A B C D - - - - - - - - - - HẾT- - - - - - - - - - Trang 4/4 Mã đề 101 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH THUẬN KÌ THI THỬ TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2019 ĐỀ THI CHÍNH THỨC Thời gian làm bài: 90... = 16 D |w| = 10 - - - - - - - - - - HẾT- - - - - - - - - - Trang 4/4 Mã đề 103 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH THUẬN KÌ THI THỬ TRUNG HỌC PHỔ THƠNG NĂM 2019 ĐỀ THI CHÍNH THỨC Thời gian làm bài: 90... không gian √ Oxyz, cho mặt cầu (S) tâm I qua hai điểm O A (−4; 0; 4) cho tam giác OIA có diện tích 2 Khi diện tích mặt cầu (S) A 324π B 4π C 36π D 12π - - - - - - - - - - HẾT- - - - - - - - - - Trang
- Xem thêm -

Xem thêm: toanmath com đề thi thử THPT quốc gia môn toán năm 2019 sở GDĐT bình thuận , toanmath com đề thi thử THPT quốc gia môn toán năm 2019 sở GDĐT bình thuận

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn