toanmath com đề thi thử toán THPTQG 2019 lần 2 trường THPT TH cao nguyên – đắk lắk

7 31 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/05/2019, 23:13

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY NGUYÊN TRƯỜNG THPT TH CAO NGUYÊN ĐỀ THI CHÍNH THỨC ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2019 (LẦN 2) Bài thi: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian giao đề) (Đề thi có 06 trang - 50 câu trắc nghiệm) Mã đề thi: 132 Họ tên thí sinh: ……………………………………… Số báo danh: …………………………………………… Câu 1: Hình ảnh bên đồ thị hàm số sau đây? A y  x  x  B y  x  x  C y  x  x  D y  x  x  Câu 2: Các khoảng nghịch biến hàm số y  x  x  là: A  1;1 B  ; 1   0;1   C  ; 1 ;  0;1 D  ;1   0;1 Câu 3: Tìm số phức z thỏa mãn z  z  z  z  1  i   A z  1  i C z   i D z   i        Câu 4: Trong không gian Oxyz cho ba vectơ a  1; 1;  , b   3;0; 1 , c   2;5;1 , vectơ m  a  b  c có tọa độ A  6;6;0  B z  1  i B  6; 6;0  C  6;0; 6  D  0;6; 6  Câu 5: Tập xác định hàm số: y  log  x  x  3 là: C  ;1  3;    ;1   3;   B 1;3  3;   A D Câu 6: Lăng trụ tam giác có độ dài tất cạnh Thể tích khối lăng trụ cho 27 9 27 A B C D 4 2 Câu 7: Mệnh đề sau sai? A Mọi hàm số liên tục (a; b) có nguyên hàm (a; b) B (ò f ( x) dx)¢ = f ( x) C F ( x ) nguyên hàm f ( x ) (a; b)  f / ( x) = F ( x), "x Ỵ (a; b) D Nếu F ( x ) nguyên hàm f ( x ) (a; b) C số ò f ( x )dx = F ( x) + C Câu 8: Trong lớp học có 20 học sinh nữ 15 học sinh nam Hỏi giáo viên chủ nhiệm có cách chọn ba học sinh làm ban lớp A 6554 B 2475 C 6545 D 6830 Câu 9: Hàm số sau nguyên hàm hàm số y = x ? A y = x8 B y = x C y = x D y = x Trang 1/7 - Mã đề thi 132 - https://toanmath.com/  Câu 10: Trong không gian Oxyz , cho a  1;3;2  điểm M  2;5; 3 Tìm tọa độ điểm N thỏa mãn   MN  a B N 1;2; 5  C N  3; 8;1 D N  3;8; 1 A N  1; 2;5 Câu 11: Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz Mặt phẳng (P) có phương trình  x  z  2019  song song với A Mặt phẳng Oxy B Trục Oy C Trục Oz D Trục Ox Câu 12: Trong hàm số sau hàm số nghịch biến  ? x x e 2 y  log  x  log x y  y      B A 4 5 C D Câu 13: Một hình trụ có diện tích xung quanh 4π có thiết diện qua trục hình vng Diện tích tồn phần hình trụ bằng: A 6π B 10π C 8π D 12π Câu 14: Cấp số cộng  un  có số hạng đầu u1  , công sai d  , số hạng thứ sáu A u6  27 B u6  32 C u6  32 D u6  17 Phát biểu sau đúng? x 1 A Hàm số nghịch biến R B Hàm số có cực tiểu C Đồ thị hàm số có đường tiệm cận D Đồ thị hàm số có đường tiệm cận Câu 15: Cho hàm số (C): y  x  1 t x y 1 z 1  Câu 16: Cho hai đường thẳng d1 :  ; d :  y  1  2t Đường thẳng vng góc chung  1 z   t  d1 , d2 có vectơ phương     A n 1; 3; 5  B n 1;3;5  C n  5;1; 3  D n 1; 3;5  Câu 17: Cho khối tứ diện tích V Gọi V  thể tích khối đa diện có đỉnh trung điểm V cạnh khối tứ diện cho Tính tỉ số V V V V V  A V B V C V D V Câu 18: Một khối chóp tam giác có đáy tam giác cạnh cm Một cạnh bên có độ dài 3cm tạo với đáy góc 60 Thể tích khối chóp là: A 27 cm 27 cm B 81 cm C 3 cm D B 1; 2;0  C  0; 2; 4  D 1; 2; 4  Câu 19: Cho điểm M 1; 2; 4  , tìm tọa độ điểm N mặt phẳng  Oxy  để MN nhỏ A 1;0; 4  dx  2x B log Câu 20: Tính tích phân I   A  ln C ln D  ln Câu 21: Cho số phức z thỏa mãn z    4i Biết tập hợp điểm biểu diễn số phức w xác định w    3i  z   4i đường tròn bán kính R Tính R A R  17 B R  10 C R  19 D R  13 Trang 2/7 - Mã đề thi 132 - https://toanmath.com/ Câu 22: Tìm m để đồ thị hàm số y  x  2mx   m có ba điểm cực trị tạo thành tam giác nhận O làm trực tâm m  0;1 A m  1 B m  D m  C ax  b Câu 23: Giá trị a, b để hàm số y  có đồ x 1 thị hình vẽ A a  1, b  2 B a  1, b  C a  1, b  D a  1, b  2 x2 Câu 24: Cho (H) đồ thị hàm số y  đường thẳng d: y  x  m Tìm m để d cắt (H) hai x 1 điểm phân biệt A B cho trung điểm đoạn thẳng AB thuộc trục Oy A m  B m  1 C m  2 D m  Câu 25: Cho hàm số y  f  x  có bảng biến thiên hình vẽ bên Hỏi đồ thị hàm số cho có đường tiệm cận?  x 2    y'  y  A B C D Câu 26: Phương trình x 3 x   3x  có nghiệm dạng x  log a b với a , b số nguyên dương lớn nhỏ 16 Khi a  2b A 35 B 25 C 40 D 30 Câu 27: Cho số phức z thỏa mãn  z i z 1   i  Tính P  z  z 1 B C 13 A 15 D 13 Câu 28: Một hình trụ có trục OO chứa tâm mặt cầu bán kính R , đường tròn đáy hình trụ thuộc mặt cầu trên, đường cao hình trụ R Tính thể tích V khối trụ? 3 R  R3  R3 V V V B V   R 4 A C D Câu 29: E coli vi khuẩn đường ruột gây tiêu chảy, đau bụng dội Cứ sau 20 phút số lượng vi khuẩn E coli tăng gấp đơi Ban đầu, có 40 vi khuẩn E coli đường ruột Hỏi sau bao lâu, số lượng vi khuẩn E coli 671088640 con? B 12 C 24 A 48 D Câu 30: Nghiệm phương trình x  A  log B  log C log D log Trang 3/7 - Mã đề thi 132 - https://toanmath.com/ Câu 31: Cho hàm số f ( x) nhận giá trị dương, có đạo hàm liên tục [0;2] Biết f (0) = f ( x ) f (2 - x ) = e với x Ỵ [0;2] Tính tích phân I = ò x -4 x ( x3 - 3x ) f '( x) f ( x) A I = - 14 B I = - 32 C I = - Câu 32: Cho hai số phức z1 , z2  thỏa mãn điều kiện: A B 16 dx D I = - 16 z z Tính P     z2 z1 z1 z2 z1  z2 C D  Câu 33: Cho tích phân    x   cos   1 x  dx      ,  a, b, c    Khi biểu thức 2a  b  c 2 4 a b c C D Câu 34: Cho hình chóp S ABCD có đáy ABCD hình vng cạnh a , SA  a SA vng góc với đáy Gọi M trung điểm SB , N điểm thuộc cạnh SD cho SN  ND Tính thể tích V khối tứ diện ACMN 1 1 C V  a V  a3 V  a3 V  a3 36 12 A B D A 1 B Câu 35: Tìm giá trị thực tham số m để phương trình log 32 x  3log x  2m   có hai nghiệm thực x1 ; x2 thỏa mãn  x1  3 x2  3  72 A m B m  C Không tồn D  2x   Câu 36: Tính tích tất nghiệm thực phương trình log  2  2x  A Câu 37: B Trong không Oxyz phẳng    : x  y  z   Khi mặt phẳng cho mặt  R    x   2x  61 D C gian m phẳng vng góc với   : x  y  z   mặt phẳng      mặt cho khoảng cách từ O đến mặt phẳng  R  , có phương trình A x  z  2 x  z  2 B   x  z  2  C x  z  2 D x  z  2 Câu 38: Xét hình trụ T  nội tiếp mặt cầu bán kính R S diện tích thiết diện qua trục T  Tính diện tích xung quanh hình trụ T  biết S đạt giá trị lớn A S xq  2 R Câu 39: Cho hàm số B S xq   R2 C S xq  2 R D S xq   R f  x   x  x  Tìm giá trị tham số m để phương trình  f  x  2019   m có nghiệm phân biệt A m 2 B  m  C  m  D  m  Trang 4/7 - Mã đề thi 132 - https://toanmath.com/ 1 tiếp xúc với điểm có hồnh độ x0  x 9 a  6; b   a  6; b  2 C D Câu 40: Tìm a, b để hai đồ thị y  x  ax  b y  A a  6; b  B a  6; b   Câu 41: Giá trị m để đường thẳng y  x  m cắt đồ thị hàm số y  x 1 hai điểm A, B phân biệt x 1 cho đoạn AB ngắn Khi m thuộc tập sau 1 3  1 A  0;1 B  ;  C   ;   2 2  2 D  1;0  Câu 42: Cho hàm số y  x3  3mx  m3  Gọi S tập tất số thực m để hàm số có điểm cực đại cực tiểu điểm A, B cho M 1; 5  nằm đoạn thẳng AB Tổng phần tử S A B 3 C 3 D Câu 43: Cho số phức z thỏa mãn z   i  z   2i  Gọi M, m giá trị lớn nhỏ z  2i Tính modun số phức w  M  mi A 15 B 35 C 13 D Câu 44: Gọi S tập số thực m   2019; 2019 để hàm số y  khoảng  0;   Tổng tất phần tử S mx  x  m mx  đồng biến A -2 B C -1 D Câu 45: Gọi S tập hợp số tự nhiên nhỏ 200000, viết chữ số 0, 1, Lấy ngẫu nhiên hai số S Xác suất để lấy số chia hết cho 809 11951 161 646 A B C D 1455 13095 1455 1455 Câu 46: Cho hàm số f  x  thỏa mãn f   x   f  x    x.e x với x   f 1  Hỏi phương trình f  x    có nghiệm? e B C D A m Câu 47: Có giá trị nguyên tham số m để phương trình:  cos x   sin x  có nghiệm thực A C B D 2019 Câu 48: Cho khối lăng trụ ABC A'B'C' , khoảng cách từ C đến BB ' , khoảng cách từ A đến BB ' CC ' 1; Hình chiếu vng góc A lên mặt phẳng A ' B ' C ' trung điểm M B 'C ' , A' M  A 15 15 Thể tích khối lăng trụ cho C B 15 D Trang 5/7 - Mã đề thi 132 - https://toanmath.com/ x  y  z 1 mặt phẳng   4 3  P  : x  y  z   Đường thẳng  có véctơ phương u   a; b; c  , với a, b, c Ỵ , c > , Câu 49: Trong không gian Oxyz , cho đường thẳng d : (b, c) = thỏa mãn  qua M 1; 5;   , song song với  P  đồng thời tạo với d góc bé Tính T  a  b  c A T  B T  C T  D T  13 Câu 50: Trong không gian Oxyz , cho hai điểm A(2;0;0) M (1;1;1) , mặt phẳng (a ) thay đổi qua đường thẳng AM cắt trục Oy, Oz điểm B (0; b;0), C (0;0; c) với b, c > cho diện tích tam giác ABC nhỏ Khi diện tích tam giác ABC A B C D - - HẾT Trang 6/7 - Mã đề thi 132 - https://toanmath.com/ GHI CHÚ Lần 3: Tổ chức thi vào ngày 05, 06 tháng 06 năm 2019 Đăng ký: Học sinh (trong trường) có nhu cầu tham gia thi thử đăng ký văn phòng Đồn vào trước đợt thi tối thiểu ngày Liên hệ: 0938428147 gặp Cô Đức Anh Kết thi: không công bố rộng rãi, kết gửi trực tiếp tin nhắn đến thí sinh thơng qua số điện thoại cá nhân chậm sau ngày thi ngày ĐÁP ÁN 10 B C D B A A C C A D 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 B C A A D B C B B C 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 D D C B C A D A D C 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 D D C C A D B C B A 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 C B B D A A B D A A Trang 7/7 - Mã đề thi 132 - https://toanmath.com/ ... - - HẾT Trang 6/7 - Mã đề thi 1 32 - https://toanmath.com/ GHI CHÚ Lần 3: Tổ chức thi vào ngày 05, 06 th ng 06 năm 20 19 Đăng ký: Học sinh (trong ngồi trường) có nhu cầu tham gia thi. .. thoại cá nhân chậm sau ngày thi ngày ĐÁP ÁN 10 B C D B A A C C A D 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 B C A A D B C B B C 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 D D C B C A D A D C 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40...  17 B R  10 C R  19 D R  13 Trang 2/ 7 - Mã đề thi 1 32 - https://toanmath.com/ Câu 22 : Tìm m để đồ th hàm số y  x  2mx   m có ba điểm cực trị tạo th nh tam giác nhận O làm trực tâm m 
- Xem thêm -

Xem thêm: toanmath com đề thi thử toán THPTQG 2019 lần 2 trường THPT TH cao nguyên – đắk lắk , toanmath com đề thi thử toán THPTQG 2019 lần 2 trường THPT TH cao nguyên – đắk lắk

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn