toanmath com đề thi thử toán THPT quốc gia 2019 lần 3 trường THPT bình giang – hải dương

6 75 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/05/2019, 23:13

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TRƯỜNG THPT BÌNH GIANG ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN Tên môn: TOÁN Thời gian làm bài: 90 phút; (50 câu trắc nghiệm) Họ tên thí sinh: Lớp: …………… (Thí sinh khơng sử dụng tài liệu) Mã đề thi 358 Câu 1: Cho khối tròn xoay  H  , mặt phẳng chứa trục  H  cắt  H  theo thiết diện hình vẽ sau Tính thể tích  H  (đơn vị cm3 ) A V H   13 B V H   23 C V H   41 Câu 2: Tìm tập xác định hàm số y   x  1 D V H   17 2 A  \ 0 B 1;  C  \ 1 D 1;   Câu 3: Cho khối lăng trụ ABC ABC  Điểm M thuộc cạnh AB cho AB  AM Đường thẳng BM cắt đường thẳng AA F , đường thẳng CF cắt đường thẳng AC  G Tính tỉ số thể tích khối chóp FAMG thể tích khối đa diện lồi GMBC CB 1 A B C D 11 27 22 28 Câu 4: Biết F  x  nguyên hàm hàm số f  x   F    Tính F   x 1 A B ln  C ln  D 2 x2  5x  x2 x2 B A Câu 5: lim C D Câu 6: Trong không gian Oxyz , cho ba điểm A  1;7;   , B  3;  4;  , C 1;3;6  Trọng tâm G tam giác ABC có tọa độ A  4;11;   B  4;  3;3 C 1;2;1 D  2;3;  3      Câu 7: Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz , cho a  i  j  3k Tọa độ vectơ a là: A  2; 1; 3 B  1; 2; 3 C  3; 2; 1 D  2; 3; 1 Câu 8: Cho số phức z  x  yi , x, y   thỏa mãn z  y  16 Biểu thức P  z  i  z  đạt giá trị lớn  x0 ; y0  với x0  0, y0  Khi x02  y02 A 20  B 20  C 20  D 20  Trang 1/6 - Mã đề thi 358 Câu 9: Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz , cho ba điểm A 1; 2; 4  , B 1; 3;1 , C  2; 2;3 Đường kính mặt cầu  S  qua ba điểm có tâm nằm mặt phẳng  P  : x  y  z   A l  41 Câu 10: Cho hàm số y  A B l  26 C l  13 D l  11 x2 Số giá trị nguyên m để hàm số đồng biến khoảng  ; 11 là: xm B C 10 D Câu 11: Phương trình tổng quát mặt phẳng qua A  3, 1,  , B  4, 2, 1 , C  2, 0,  là: A x  y   B x  y   C x y20 D x  y   Câu 12: Thể tích khối lăng trụ có diện tích đáy 15 chiều cao B 25 C 215 D 45 A 75 Câu 13: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , gọi M , N , P điểm biểu diễn số phức z1   i , z2   i , z3   3i Khẳng định sau đúng? A Tam giác MNP vuông cân B Tam giác MNP cân C Tam giác MNP vuông D Tam giác MNP Câu 14: Với a số thực dương tùy ý, ln  7a   ln  3a  A ln  4a  B ln ln C ln D ln  a  ln  3a  Câu 15: Cho hình hộp ABCD ABC D có tất cạnh a Biết    60 Diện tích S mặt cầu ngoại tiếp tứ diện A ABD AAD   AAB  BAD 3 a  a2 3 a 3 a B C D A 2 Câu 16: Cho hàm số y  f  x  liên tục  có đồ thị hình vẽ Số giá trị nguyên tham số m thuộc  100;100 để phương trình f  x  x  3  m có nghiệm B 105 C 102 A 101 Câu 17: Cho hàm số y  f  x  có bảng biến thiên sau: Giá trị cực đại hàm số cho A B C D 104 D Trang 2/6 - Mã đề thi 358  cos x dx  a ln  b, tính tổng S  a  b3  c x  5sin x  c A S  25 B S  28 C S  D S  27 Câu 19: Cho hàm số f  x  liên tục đoạn  1;3 có đồ thị hình vẽ sau Gọi M m Câu 18: Cho  sin giá trị lớn nhỏ hàm số cho  1;3 Giá trị 2M  3m bằng? B C D A Câu 20: Có số có bốn chữ số khác tạo thành từ chữ số 1, 2, 3, 4, ? B A54 A C54 C P5 D P4 Câu 21: Cho số phức z thỏa mãn: z   i   13i  Tính mơ đun số phức z A z  34 B z  34 D z  34 C z  34 Câu 22: Cho hình chóp S ABCD có SA vng góc với mặt phẳng  ABCD  , đáy ABCD hình thang vng A B có AB  a, AD  3a, BC  a Biết SA  a 3, tính thể tích khối chóp S BCD theo a 3a 3a 3a C D Câu 23: Cho hàm số y  f  x  có đạo hàm f   x  liên tục  đồ thị hàm số y  f   x  đoạn A 3a B  2;6 hình vẽ Tìm khẳng định y O 2 x 1 A max f ( x )  f    2;6 B max f ( x)  f  1 2;6 C max f ( x)  f   2;6 D max f ( x)  f  2   2;6 Câu 24: Gọi S tập hợp giá trị nguyên tham số m cho phương trình 16 x  m.4 x 1  5m  49  có hai nghiệm phân biệt Hỏi S có phần tử? A B C D Câu 25: Trong hệ Oxy , xét điểm mà tọa độ số nguyên có giá trị tuyệt đối nhỏ hay 10 Chọn ngẫu nhiên điểm, xác suất để chọn điểm mà khoảng cách từ đến gốc tọa độ O nhỏ 10 39 35 37 A B C D 441 441 441 Câu 26: Bảng biến thiên hàm số nào? Trang 3/6 - Mã đề thi 358 A y  x 1 2x  B y  x 1 x2 C y  2x 1 x2 D y  x3 2 x Câu 27: Diện tích hình phẳng  H  giới hạn đường y  x  19 x  y  x  A 4000 B 8600 C 4000 D 6800 Câu 28: Cho hàm số y  f ( x) có đạo hàm f ( x)  x ( x  1)( x  2)3 , x   Số điểm cực trị hàm số cho là: A B C D Câu 29: Cho hình chóp S ABCD có đáy hình thang cân đáy AD có AD  AB  BC  2a , SA  a SA vng góc với mặt phẳng đáy Khoảng cách từ B đến mặt phẳng  SCD  A a B a C 2a D a Câu 30: Cho hàm số f  x  có f   x  liên tục đoạn 1;5 , f 1   f ( x) dx  15 giá trị f  5 A 13 B 13 C 20 Câu 31: Cho hàm số y  f  x  có bảng biến thiên sau: D 20 Số nghiệm thực dương phương trình f  x    A B C D Câu 32: Biết hàm số f  x   f  x  có đạo hàm 18 x  đạo hàm 1000 x  Tính đạo hàm hàm số f  x   f  x  x  A 2018 B 1982 C 2018 D 1018 Câu 33: Một vật chuyển động với vận tốc ban đầu 10 m/s tăng tốc chuyển động nhanh dần có gia tốc a  t   t  3t Tính quãng đường vật khoảng thời gian 12 giây kể từ vật bắt đầu tăng tốc A 2712m B 2160m C 2736m Câu 34: Cho hàm số y  f  x  có bảng biến thiên sau D 2592m Trang 4/6 - Mã đề thi 358 Đồ thị hàm số y  f  x  2001  2019 có điểm cực trị? A D C B Câu 35: Tập xác định hàm số y  log ( x  4)  ln(10  x)  2019 A D  (4;10) B D  (; 4)  (4;10) C D  (4; ) D D  (;10) Câu 36: Hàm số sau hàm số chẵn? A y  cos x B y  sin x cos 3x C y  sin x D y  sin x  cos x Câu 37: Cho hình chóp S ABCD đáy ABCD hình chữ nhật, tam giác SAB tam giác nằm mặt phẳng vng góc với đáy Góc hai mặt phẳng  SAB   SAD  bằng? A 60 B 45 C 30 D 90 Câu 38: Cho đồ thị hàm số y  x   m  1 x có ba điểm cực trị tạo thành tam giác đều, với m tham số thực Mệnh đề đúng? A m  1 B 1  m  C m  D  m  Câu 39: Cho hàm số y  f  x  có đồ thị hình vẽ sau Hàm số cho nghịch biến khoảng đây? A  1;0  B  1;1 C  0;   D  ; 1 Câu 40: Cho cấp số nhân  un  có u1  3 , công bội q  2 Hỏi 192 số hạng thứ  un  ? A Số hạng thứ C Số hạng thứ B Số hạng thứ Câu 41: Số tiệm cận đứng đồ thị hàm số y  A B x2 2 x  x6 C D Số hạng thứ Câu 42: Tìm số giao điểm đồ thị hàm số y  log   x 2018 D  trục hoành A B C D Câu 43: Cho khối nón có bán kính đáy a đường cao 2a Diện tích xung quanh khối nón cho 5 a A 5 a B 5 a C D 3 a Câu 44: Cho tích phân  f ( x)dx  Khi tích phân  f (2 x)dx Trang 5/6 - Mã đề thi 358 A B C Câu 45: Tìm tọa độ điểm biểu diễn số phức z  A 1;  B  1;  D   3i   i   2i C 1; 4  D  1; 4  Câu 46: Cho biểu thức P  x x , với x  Mệnh đề đúng? 5 A P  x12 B P  x C P  x Câu 47: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho mặt cầu  S  : D P  x 12 x  y  z  x  y  z   Tọa độ tâm I mặt cầu  S  A  3; 2;  B  3; 2; 4  C  3; 2; 4  D  3; 2;  Câu 48: Trong không gian Oxyz , cho ba điểm A  0;0;1 , B  1;1;0  , C 1;0; 1 Điểm M thuộc mặt phẳng ( P ) : x  y  z   cho 3MA2  MB  MC đạt giá trị nhỏ Giá trị nhỏ 13 17 61 23 B C D A 6  2x Câu 49: Đồ thị hàm số y  có đường tiệm cận đứng tiệm cận ngang x 1 A x  1 y  2 B x  1 y  C x  1 y  D y  2 x  1 Câu 50: Một người vay ngân hàng 500 triệu đồng với lãi suất 1, 2% tháng để mua xe ô tô Nếu tháng người trả ngân hàng 10 triệu đồng thời điểm bắt đầu trả cách thời điểm vay tháng Hỏi sau tháng người trả hết nợ? Biết lãi suất khơng thay đổi A 77 tháng B 80 tháng C 85 tháng D 70 tháng - - HẾT Trang 6/6 - Mã đề thi 358 ... gốc tọa độ O nhỏ 10 39 35 37 A B C D 441 441 441 Câu 26: Bảng biến thi n hàm số nào? Trang 3/ 6 - Mã đề thi 35 8 A y  x 1 2x  B y  x 1 x2 C y  2x 1 x2 D y  x 3 2 x Câu 27: Diện... B 2160m C 2 736 m Câu 34 : Cho hàm số y  f  x  có bảng biến thi n sau D 2592m Trang 4/6 - Mã đề thi 35 8 Đồ thị hàm số y  f  x  2001  2019 có điểm cực trị? A D C B Câu 35 : Tập xác định... BC  a Biết SA  a 3, tính thể tích khối chóp S BCD theo a 3a 3a 3a C D Câu 23: Cho hàm số y  f  x  có đạo hàm f   x  liên tục  đồ thị hàm số y  f   x  đoạn A 3a B  2;6 hình
- Xem thêm -

Xem thêm: toanmath com đề thi thử toán THPT quốc gia 2019 lần 3 trường THPT bình giang – hải dương , toanmath com đề thi thử toán THPT quốc gia 2019 lần 3 trường THPT bình giang – hải dương

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn