toanmath com đề thi thử toán THPT quốc gia 2019 lần 2 cụm trần – kim – hưng – hưng yên

7 229 1
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/05/2019, 23:13

CỤM TRẦN - KIM - HƯNG ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN NĂM HỌC 2018 - 2019 MƠN TỐN Thời gian làm bài: 90 phút (đề thi gồm 50 câu) (Đề có trang) Họ tên thí sinh: Số báo danh: đề 251 Câu 1: Cho khối lăng trụ có đáy hình vng cạnh a chiều cao 4a Thể tích khối lăng trụ cho 16 A a B 16a C D 4a a 3 2x −1 Câu 2: Tìm đường tiệm cận đứng đường tiệm cận ngang đồ thị hàm số y = x +1 1 A x = 2, y = −1 B x = −1, y = C x = −1, y = D x = , y = −1 2 Câu 3: Cho x > Viết biểu thức 9 x : x dạng lũy thừa với số mũ hữu tỉ A x B x C x 10 Câu 4: Phần thực phần ảo số phức: z = − 5i A -5 B -5 C -5i y Câu 5: Tập xác định hàm số: = A D =  \ {0, 2} Câu 6: (x − 2x) D x 10 D ( −∞;0 ) ∪ ( 2; +∞ ) D D = ( 0; ) 2 Trong khơng gian với hệ tọa độ Oxyz, cho phương trình mặt cầu ( S) : ( x − 3) + ( y + 1) + ( z + ) = B D =  C D = Khi tâm I bán kính R mặt cầu A I ( −3;1; ) , R = B I ( 3; −1; −2 ) , R = D I ( 3; −1; −2 ) , R = 2 C I ( −3;1; ) , R = 2 Câu 7: Cho hàm số y = f ( x ) có bảng biến thiên hình vẽ bên Mệnh đề đúng? A yCT = B xCT = D Hàm số có điểm cực trị C yC Ð = y Câu 8: Đường cong hình vẽ bên đồ thị hàm số đây? −1 O − x + x − − x3 + x − A y = B y = −1 − x − C y = D y =x + x − Câu 9: Nếu ∫ f ( x)dx = 37 ∫ g ( x)dx = 16 x ∫ [ f ( x) + 3g ( x)] dx A 74 B 53 C 48 Câu 10: Có cách xếp chỗ ngồi cho bạn học sinh vào dãy có ghế ? A cách B 12 cách C 24 cách D 122 D cách Trang 1/6 - Mã đề 251 - https://toanmath.com/ Câu 11: Cho hàm số y = f ( x) liên tục đoạn [ − 1; 2] có đồ thị hình vẽ bên Gọi M , m giá trị lớn giá trị nhỏ hàm số cho đoạn [ − 1; 2] Ta có 2M + m A B C D Câu 12: Cho hình nón có độ dài bán kính đáy 3a, độ dài đường sinh 5a Thể tích hình nón A 36π a B 12π a C 18π a D 15π a x−3 y + z +1 Câu 13: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho đường thẳng d : = = −1 Điểm sau không thuộc đường thẳng d B M (1; −1;3) C M ( 3; −2; −1) D M ( 5; −3;3) A M (1; −1; −5 ) Câu 14: Họ nguyên hàm hàm số f (x)= x + sin x x x2 x2 x2 B C D + 3cos3 x + C -3cos3 x + C + cos3 x + C − cos3 x + C 2 2 Câu 15: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, Cho điểm A(−3; −1;3); B(−1;3;1) , (P) mặt phẳng trung trực đoạn thẳng AB Một vectơ pháp tuyến (P) có tọa độ là: A (−1;3;1) B (−1;1; 2) C (−3; −1;3) D (1; 2; −1) Câu 16: Bạn An bạn Bình chơi trò xếp tháp que diêm mơ tả hình A Để xếp tháp 10 tầng hai bạn phải chuẩn bị que diêm ? A 42 B 200 C 230 x2 + x D 210 x −3 4 5 <   có nghiệm Câu 17: Bất phương trình   5 4  x ≤ −3  x < −3 A  B  C −3 < x < D −3 ≤ x ≤ x ≥ x > Câu 18: Cho số phức z thỏa mãn: z + 2.(z + z) =2 − 6i có phần thực A B −1 C D −6 Câu 19: Trong không gian với hệ trục tọa độ (Oxyz) cho mặt phẳng (P) x  y  z 1  đường thẳng x  y  z 1 (d): Viết phương trình đường thẳng (d’) hình chiếu vng góc (d) mặt   2 phẳng (P) x y  z 1 x y  z 1 x y  z 1 x y  z 1 A B C D         5 5 7 Trang 2/6 - Mã đề 251 - https://toanmath.com/ x+2 Câu 20: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, Cho ( d ) : = y−2 z+3 điểm = −1 A (1; −2;3) Mặt phẳng qua A vng góc với đường thẳng ( d ) có phương trình là: A x − y + z + = C x − y + z − = B x − y + z − = D x − y + z − 14 =  Câu 21: Cho hình chóp S.ABC có đáy tam giác cân A, AB = AC = a, BAC = 1200 Tam giác SAB tam giác nằm mặt phẳng vng góc với mặt đáy Tính thể tích V khối chóp S.ABC a3 a3 A V = B V = C V = a D V = 2a Câu 22: Cho số thực dương a, b với a  Khẳng định sau khẳng định đúng? 1 A loga ab    loga b B loga ab   loga b 4 C loga ab    loga b D loga ab    loga b Câu 23: Cho ( H ) hình phẳng giới hạn parabol y = x , cung 0B tròn có phương trình = y ( ) − x với ≤ x ≤ 2 trục hồnh (phần tơ đâm hình vẽ) Tính diện tích ( H ) tính cơng thức A ∫ C 2 ∫ x − − x dx B ∫ xdx + 2 ∫ − x dx 2 ( x − − x )dx D ∫ ( x − − x )dx Tính z1 + z Câu 24: Gọi z1 z nghiệm phức phươngtrình: z + 2z + 10 = ? A 100 B 50 C 20 D 15 Câu 25: Cho hình trụ có thiết diện qua trục hình vng có cạnh 4a Diện tích xung quanh hình trụ là: A S = 16π a B S = 4π a C S = 24π a D S = 8π a Câu 26: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho mặt phẳng : ( P) : x + y + z − = đường thẳng x +1 y z + d: = = Phương trình đường thẳng ∆ nằm mặt phẳng ( P) đồng thời cắt vng góc với đường thẳng d có phương trình x +1 y + z −1 x −1 y −1 z −1 x −1 y −1 z −1 x −1 y +1 z −1 A = = B = = C = = D = = −1 5 −1 −3 −1 − x3 − mx2 + (4m + 9) x + với m tham số Có giá trị nguyên m Câu 27: Cho hàm số y = để hàm số nghịch biến khoảng (−∞; +∞) ? A B C D Câu 28: Cho hàm số f ( x ) = ax + bx + cx + dx + e có đồ thị hình vẽ Số nghiệm phương trình f ( x) − = Trang 3/6 - Mã đề 251 - https://toanmath.com/ A B Câu 29: Đạo hàm hàm số y = (x − x + 2) e x A y' = (x − x) e x B y' = (x − x) e x Câu 30: Tìm họ nguyên hàm ∫ x(1 + e 2x C D C y' = (x + 2) e x D y' = x e x ) dx x2 x x x2 A B + x.e + e + C + x.e x − e x + C 2 2 2 x 2x 2x x C D + x.e x − e x + C + x.e − e + C 2 Câu 31: Cho hình trụ (T ) có bán kính đáy a, trục OO / 2a mặt cầu ( S ) có tâm trung điểm đoạn thẳng OO / Tìm tỉ số diện tích mặt cầu ( S ) diện tích tồn phần hình trụ (T ) B C 3 Câu 32: Tích nghiệm phương trình: log ( x − ) =1 − x A D A -1 D B -5 C Câu 33: Cho hàm số y = f ( x ) hàm số đa thức bậc bốn, có đồ thị hàm số y = f ' ( x ) hình vẽ Mệnh đề sau sai ? A Hàm số y = f ( x ) đạt giá trị nhỏ f ( 3) B Hàm số y = f ( x ) nghịch biến khoảng ( −∞;3) C Hàm số y = f ( x ) đồng biến khoảng ( −∞;1) D Hàm số y = f ( x ) có điểm cực trị Câu 34: Cho hình chóp S ABCD có đáy hình vng cạnh 3a Hình chiếu vng góc S mặt phẳng đáy ABCD điểm H thuộc cạnh AB cho HB  HA Cạnh SA hợp với mặt phẳng đáy góc 60o Tính diện tích mặt cầu ngoại tiếp hình chóp S ABCD 475a 55a A B 21a C D 22a 3 Câu 35: Cho phương trình (m  2)    x  2  x  x  4  x  m  12 Số giá trị nguyên tham số m để phương trình cho có hai nghiệm thực phân biệt A B C D Câu 36: Cho hình chóp S ABCD có đáy ABCD hình thoi Biết SA  x với  x  tất   cạnh lại Tìm x để thể tích khối chóp S ABCD đạt giá trị lớn nhất? A B 2 C D Trang 4/6 - Mã đề 251 - https://toanmath.com/ 2 Câu 37: Cho tích phân I   1   1  14  x  dx  a.  c  d , ( a, b, c, d  Z , a  x  x2 b b phân số tối giản) Tính tổng S  a  b  c  d B S  C S  D S  11 A S  2 Câu 38: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho mặt cầu ( S ) :  x 1   y  2   z  3  Xét  x   t  đường thẳng d : y  mt với m tham số thực Giả sử  P  P ' hai mặt phẳng chứa d, tiếp xúc   z  (m 1)t với S T T ' Khi m thay đổi, tính giá trị nhỏ độ dài đoạn thẳng TT ' A Câu 39: 11 13 C D 2 Biết m  mo giá trị thực tham số m cho phương trình x  (4m  1).2 x  2(4m 1)  B có hai nghiệm thực x1 , x2 thoả mãn ( x1  1).( x2  1)  Khi mo thuộc khoảng sau ? B (0;1) C (2; 4) D (1; 2) A (2;0)  a  b  c  Câu 40: Cho a, b, c số thực dương thỏa mãn log   a (a  2)  b(b  2)  c(c  2)  a  b  c  1 3a  2b  c Tìm giá trị lớn biểu thức P  a bc 62 8 2 62 42 B C D 3 3 Câu 41: Một hộp đựng 15 cầu có màu đỏ, màu xanh, màu vàng Lấy ngẫu nhiên cầu 15 cầu Tính xác suất để lấy có đủ ba màu 757 4248 607 850 A B C D 5005 5005 715 1001 Câu 42: Nhà bác An có khoảng đất trống phía trước nhà nửa đường tròn bán kính R = m, bác muốn trồng hoa diện tích hình chữ nhật nội tiếp nửa đường tròn cho cạnh hình chữ nhật nằm dọc theo đường kính đường tròn Tính diện tích lớn mảnh đất trồng hoa A S max = 0.5m B S max = 2m C S max = 1m D S max = 0.75m Câu 43: Trong không gian với hệ trục tọa độ (Oxyz) cho ba điểm A(1;0;3) ; B(3;1;3) ; C (1;5;1) Gọi    M ( xo ; yo ; zo ) thuộc mặt phẳng tọa độ (Oxy) cho biểu thức T  MA  MB  MC có giá trị nhỏ A Khi tính giá trị xo  yo ? 8 A xo  yo   B xo  yo  C xo  yo  2 5 Câu 44: Cho hàm f ( x ) liên tục R có đồ thị hàm f ′ ( x ) hình vẽ D xo  yo  Tìm m để bất phương trình f ( x + 1) − x + x − m > có nghiệm [ 0; 2] Trang 5/6 - Mã đề 251 - https://toanmath.com/ 2 B m < f ( 3) − C m < f ( ) + D m < f (1) 3 Câu 45: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy Tìm tập hợp điểm M biểu diễn số phức w =− (1 2i).z + , biết z thỏa mãn z   ? A m < f ( ) A (x + 1) + (y − 2) = 125 2 C (x + 5) + (y − 4) = 125 Câu 46: Cho hàm số B x = D (x − 1) + (y − 4) = 125 y = f ( x) liên tục đoạn 0;  thỏa mãn điều kiện ∫ f (x)dx xf (x ) + f (2 x) = − x Tính tích phân A I = π B I = π C I = π D I = π 20 10 Câu 47: Cho hàm số y = f ( x ) = ax + bx3 + cx + dx + e có đồ thị hình vẽ Gọi S tập giá trị x cho hàm số g ( x ) = f ( x) −1 đạt giá trị lớn Số phần tử S f ( x) − f ( x) +1 A B C D 2 Câu 48: Cho số phức z thỏa mãn z  iz   z  z  i  Giá trị nhỏ z   i Câu 49: Trong không gian với hệ trục tọa độ (Oxyz) cho mặt phẳng (P): x  y  z   mặt phẳng ( Q) : x  y  z  10  song song với Biết A(1; 2;1) điểm nằm hai mặt phẳng (P) (Q) Gọi (S) mặt cầu qua A tiếp xúc với hai mặt phẳng (P) (Q) Biết (S) thay đổi tâm ln nằm đường tròn Tính bán kính r đường tròn 2 A r  B r  C r  D r  3 3 Câu 50: Xác định m để phương trình log m= ( x − 1) log m2 + mx + có nghiệm +2 A 2 B C ( A m < B −1 < m < ) D )( ( C m > 5 ) m > D  m < −  HẾT Trang 6/6 - Mã đề 251 - https://toanmath.com/ 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 152 251 353 A A A D C A D D C B C C D B A B A D A D B D D B D D A B A C A D C A C B C D A C B C A A C C B D B B D C D B C D C B D C A B B A D D B A B C B A B C A D C A D C B C C C A D A C D C D C C C D A D B A B D D C B D C D C D C A A C B C B A D D A A B A A C D C D D C C B B B B D C A A C B B A C D D B A D D 450 A D D B B C A D B B B B D A A B A D C D C A C C B A B C A B D B B A C C C B A A D D C C B C B A A D ... m2 + mx + có nghiệm +2 A 2 B C ( A m < B −1 < m < ) D )( ( C m > 5 ) m > D  m < −  HẾT Trang 6/6 - Mã đề 25 1 - https://toanmath.com/ 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ... https://toanmath.com/ 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 1 52 251 353 A A A D C A D D C B C C D B A B A D A D B D D... D y' = x e x ) dx x2 x x x2 A B + x.e + e + C + x.e x − e x + C 2 2 2 x 2x 2x x C D + x.e x − e x + C + x.e − e + C 2 Câu 31: Cho hình trụ (T ) có bán kính đáy a, trục OO / 2a mặt cầu ( S ) có
- Xem thêm -

Xem thêm: toanmath com đề thi thử toán THPT quốc gia 2019 lần 2 cụm trần – kim – hưng – hưng yên , toanmath com đề thi thử toán THPT quốc gia 2019 lần 2 cụm trần – kim – hưng – hưng yên

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn