toanmath com đề thi thử toán THPT QG 2019 lần 3 trường chuyên trần phú – hải phòng

7 31 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/05/2019, 23:13

SỞ GD & ĐT HẢI PHÒNG ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN NĂM HỌC 2018 2019 Môn: TOÁN Ngày thi: …………………… Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề (50 câu trắc nghiệm) ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề thi có trang) Mã đề thi 001 Họ, tên thí sinh: Số báo danh: Câu 1: Số giao điểm đồ thị hàm số y   x  3  x  x   trục hoành B C D A Câu 2: Cho tam giác, ba cạnh lấy điểm hình vẽ Có tất tam giác có ba đỉnh thuộc điểm cho ? C3 B1 C2 B2 C1 A1 A 79 B 24 A3 A2 A4 C 55 D 48 Câu 3: Cho hình chóp tam giác có cạnh đáy a Góc cạnh bên mặt đáy 600 Cosin góc mặt bên mặt đáy hình chóp 1 A B C D 3 13 13 Câu 4: Cho hàm số y  x  x3  Hàm số cho nghịch biến khoảng đây? A  6;   B  6;0  C  ; 6  D  ;0  Câu 5: Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz , cho mặt phẳng x  y  z   , véctơ pháp tuyến mặt phẳng      A n   2; 4;3 B n   2; 4; 3 C n   2; 4; 3   có phương trình  D n   3; 4;  Câu 6: Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz , mặt phẳng  P  : ax  by  cz   chứa hai điểm A  3; 2;1 , B  3;5;  vng góc với mặt phẳng  Q  : 3x  y  z   Tính tổng S  a  b  c A S  12 B S  C S  4 D S  2 Câu 7: Cho hình chóp S ABC có SA   ABC  , tam giác ABC có độ dài ba cạnh AB  3a ; BC  5a ; AC  4a , góc SB  ABC  450 Tính thể tích khối chóp S ABC A 8a B 12a Câu 8: Mô đun số phức z  12  5i A B C 6a D 18a C 17 D 13 Câu 9: Họ nguyên hàm hàm số f  x   cos x  3x A sin x  x  C B  sin x  x  C C sin x  x  C D  sin x  x  C Trang 1/6 - Mã đề thi 001 Câu 10: Đặt log  a , log16 27 3a A B 4a C 3a D 4a Câu 11: Cho hình nón tròn xoay có đỉnh S , O tâm đường tròn đáy, đường sinh a góc đường sinh mặt phẳng đáy 600 Diện tích xung quanh S xq hình nón B S xq  2 a A S xq  2 a 10 Câu 12: Cho  A C S xq  2  a2 D S xq   a x 1 dx  a  b ln  c ln với a , b , c số hữu tỷ Giá trị a  b  c x2 B C D Câu 13: Phương trình x A T  3 x   16 có nghiệm x1 ; x2 Hãy tính giá trị T  x1  x2 B T  2 C T  D T  3 Câu 14: Gọi z1 , z2 hai nghiệm phức phương trình z  z   Tính giá trị biểu thức P  z1  z2 A P  B P  14 C P  D P  14 a  Câu 15: Với a , b hai số thực dương tùy ý, biểu thức L  ln  2019  b  ln b A L  2001 ln a  B L  2001 ln a  2019 ln b 2019 C L  2001 ln a  2019 ln b D L  2001 log a  2019 log b 2001 Câu 16: Gọi z1 z2   2i hai nghiệm phương trình az  bz  c  ( a, b, c   , a  ) Tính T  z1  z2 A T  B T  C T  D T  Câu 17: Giải bất phương trình log  3x    log   x  tập nghiệm  a ;b Hãy tính H ba A H  B H  Câu 18: Cho  f  x  dx  1 15 C H  D H  31  g  x  dx  ,   f  x   g  x  dx 1 1 A 5 B C 1 D 15 Câu 19: Diện tích xung quanh hình trụ có bán kính đáy R  đường sinh l  A 18 B 54 C 108 D 36 Câu 20: Đường cong hình vẽ bên đồ thị hàm số đây? y 1 -1 O x -1 A y  x3  x  B y   x  x  C y   x  x  D y  x3  x  Trang 2/6 - Mã đề thi 001 Câu 21: Có hai điểm mà đồ thị hàm số y  x3   m   x  x  m qua với giá trị thực tham số m Tổng tung độ hai điểm A 2 B 8 C D       Câu 22: Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz , cho OM  j  k , ON  j  3i Tọa độ vectơ  MN A  2;1;1 B 1;1;  C  3;0;1 D  3;0; 1 Câu 23: Cho hàm số y  f  x  có đồ thị hình vẽ sau y 2 O x 1 Số nghiệm thực phương trình f  x    A C B D Câu 24: Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz , điểm sau thuộc hai mặt phẳng  Oxy  mặt phẳng  P  : x  y  z   ? A M 1;1;0  B N  0; 2;1 Câu 25: Hàm số f  x   19843 x A f '  x    x   19843 x 2 5 x  C P  0;0;3 D Q  2;1;0  có đạo hàm 5 x  ln1984  x  5 19843 x 5 x B f   x    3x  x   19843 x 5 x 1 C f '  x   D f '  x   19843 x 5 x  ln1984 ln1984 Câu 26: Cho hình chóp S ABCD , đáy ABCD hình vng cạnh a , cạnh bên SA vng góc với đáy SA  a Tính thể tích khối chóp S ABCD a3 a3 a3 B V  C V  D V  A V  a Câu 27: Cho hàm số y  f  x  có đạo hàm f   x   x  x  1 x  1 , x   Số điểm cực trị hàm số y  f  x  A B D C Câu 28: Trong dãy số  un  cho số hạng tổng quát un sau, dãy số dãy số giảm ? 3n  B un  C un  n n n 1 Câu 29: Cho hàm số y  f  x  có bảng biến thiên sau x  2 1 y    7  y A un   Giá trị cực đại hàm số cho A 2 B  C 1 D un  n  0    D 7 Trang 3/6 - Mã đề thi 001 Câu 30: Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz , phương trình mặt phẳng trung trực   đoạn thẳng AB với A  0; 4;  1 B  2;  2;  3 A   : x  y  z   B   : x  y  z  C   : x  y  z   D   : x  y  z  Câu 31: Có số nguyên dương m để hàm số y  biến khoảng  3;6  ? A B x   2m   x   m2  9m  x  10 nghịch C D Câu 32: Tính diện tích S hình phẳng giới hạn đồ thị hàm số y  10 x  x nÕu x   x y  x  nÕu x  13 17 11 14 A S  B S  C S  D S  6 Câu 33: Cho hàm số y  f  x  liên tục  có bảng biến thiên hình Tập hợp tất giá trị thực tham số m để phương trình f  3cos x    m có nghiệm thuộc     khoảng  ;   2 A 1;3 B  1;1 C  1;3 D 1;3 Câu 34: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho ba điểm A 1; 4;5 , B  3; 4;0  , C  2;  1;0  Gọi M  a ; b ; c  cho MA2  MB  3MC đạt giá trị nhỏ Tính tổng a  b  c A B C D 4 Câu 35: Hai ly đựng chất lỏng giống hệt nhau, có phần chứa chất lỏng khối nón có chiều cao dm (mơ tả hình vẽ) Ban đầu ly thứ chứa đầy chất lỏng, ly thứ hai để rỗng Người ta chuyển chất lỏng từ ly thứ sang ly thứ hai cho độ cao cột chất lỏng ly thứ 1dm Tính chiều cao h cột chất lỏng ly thứ hai sau chuyển (độ cao cột chất lỏng tính từ đỉnh khối nón đến mặt chất lỏng - lượng chất lỏng coi không hao hụt chuyển Tính gần h với sai số không 0,01dm) A h  1, 41 dm B h  1,89 dm C h  1, 91 dm D h  1, 73 dm Câu 36: Cho số phức z có phần thực số nguyên thỏa mãn z  2z  7  3i  z Tính mơđun z Trang 4/6 - Mã đề thi 001 A B C D Câu 37: Tổng tất nghiệm thực phương trình log x  x   log x  log x A B C D   Câu 38: Cho hình chóp S ABCD có đáy ABCD hình chữ nhật có AB  a , AD  2a , SA   ABCD  , cạnh SC tạo với đáy góc 300 Khoảng cách từ A đến  SBD  A 10a B 10a C 10a 10 a D Câu 39: Họ nguyên hàm hàm số f  x   x ln 1  x  1  x   C 1  x   C x2 1 x2 1 A B ln 1  x   ln 1  x   4 2 2 1  x   C 1  x   C x 1 x 1 C D ln 1  x   ln 1  x   4 Câu 40: Một người đầu tháng đặn gửi vào ngân hàng khoản tiền T theo hình thức lãi kép với lãi suất 0, 6% tháng Biết đến cuối tháng thứ 15 người có số tiền 10 triệu đồng Hỏi số tiền T gần với số tiền số sau? A 643.000 B 535.000 C 613.000 D 635.000 f  x  có đồ thị f '  x  hình vẽ Hàm số Câu 41: Cho hàm số g  x  f  x  x3  x  x  2001 có điểm cực trị? A B C D 2x  Câu 42: Cho hàm số y  có đồ thị  C  Gọi I giao điểm đường tiệm cận  C  x2 Biết tồn hai điểm M thuộc đồ thị  C  cho tiếp tuyến M  C  tạo với đường tiệm cận tam giác có chu vi nhỏ Tổng hồnh độ hai điểm M là: A B C Câu 43: Số nghiệm thực phương trình A B x 1   D log x  x   x log  x  C D Câu 44: Có giá trị nguyên tham số thực m thuộc đoạn  2019; 2019 để phương trình      x  x  m   x  x  2m   x  x  có nghiệm thực? A 2019 B 4032 C 4039 D 4033 Trang 5/6 - Mã đề thi 001 Câu 45: Cho hàm số f  x  thỏa mãn f 1  xf   x   f  x   x với x  Tính  f  x  dx A 71 B 59 C 136 D 21 Câu 46: Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz , cho bốn đường thẳng: d1 : x  y 1 z 1   , 2 x y z 1 x 1 y  z 1 x y 1 z 1      , d3 : , d4 :  Số đường thẳng không gian cắt 2 1 1 bốn đường thẳng A B Vô số C D Câu 47: Cho đa giác 2019 đỉnh Hỏi có hình thang cân có đỉnh đỉnh đa giác? 2 2 A 2019.C1009 B 2019.C1010 C 2019.C1007 D 2019.C1008 d2 : Câu 48: Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz , cho hai mặt cầu  S1  : x2  y  z  , 1   z  điểm A  4;0;0  , B  ;0;0  , C 1; 4;0  , D  4; 4;0  Gọi M điểm   thay đổi  S1  , N điểm thay đổi  S2  Giá trị nhỏ biểu thức  S2  : x   y   Q  MA  ND  MN  BC A 265 B 265 Câu 49: Cho số phức z  a  bi S  ab A S  11 C 265  a, b    B S  5 D 265 thỏa mãn z   z   10 z  lớn Tính C S  3 D S  Câu 50: Cho hình chóp S ABCD , đáy ABCD hình chữ nhật có AB  a, SA  SB  SC  SD  Giá trị lớn thể tích khối chóp S ABCD a3 3a 3a A B C 3 D a 6a 3 - HẾT Trang 6/6 - Mã đề thi 001 ... nghiệm thực? A 2019 B 4 032 C 4 039 D 4 033 Trang 5/6 - Mã đề thi 001 Câu 45: Cho hàm số f  x  thỏa mãn f 1  xf   x   f  x   x với x  Tính  f  x  dx A 71 B 59 C 136 D 21 Câu... 18 B 54 C 108 D 36  Câu 20: Đường cong hình vẽ bên đồ thị hàm số đây? y 1 -1 O x -1 A y  x3  x  B y   x  x  C y   x  x  D y  x3  x  Trang 2/6 - Mã đề thi 001 Câu 21: Có...   D 7 Trang 3/ 6 - Mã đề thi 001 Câu 30 : Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz , phương trình mặt phẳng trung trực   đoạn thẳng AB với A  0; 4;  1 B  2;  2;  3 A   : x  y
- Xem thêm -

Xem thêm: toanmath com đề thi thử toán THPT QG 2019 lần 3 trường chuyên trần phú – hải phòng , toanmath com đề thi thử toán THPT QG 2019 lần 3 trường chuyên trần phú – hải phòng

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn