NBV NHÌN lại NHỮNG câu hỏi VD VDC từ các đề THAM KHẢO CHÍNH THỨC của BGD

125 89 6
  • Loading ...
1/125 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/05/2019, 23:12

NHÌN LẠI NHỮNG CÂU HỎI VẬN DỤNG-VẬN DỤNG CAO TỪ ĐỀ MINH HỌA – CHÍNH THỨC CỦA BGD TỪ NĂM 2017-2018-2019 TỔNG HP: NGUYỄN BẢO VƯƠNG FACEBOOK: https://www.facebook.com/phong.baovuong SĐT: 0946798489 Năm học: 2018 – 2019 TỔNG HỢP: NGUYỄN BẢO VUƠNG - 0946798489 Câu (Mã đề 104 BGD&ĐT NĂM 2018) Có giá trị nguyên tham số m để hàm số y  x8   m  3 x5   m   x  đạt cực tiểu x  ? A B C Vô số Câu (MÃ ĐỀ 123 BGD&DT NĂM 2017) Cho hàm số y  D xm ( m tham số thực) thỏa mãn x 1 y  Mệnh đề đúng? [2;4] A m  B  m  C m  1 D  m  Câu (ĐỀ THAM KHẢO BGD&ĐT NĂM 2017) Hàm số y   x    x  1 có đồ thị hình vẽ bên Hình đồ thị hàm số y  x   x  1 ? A Hình B Hình C Hình D Hình Câu (ĐỀ THAM KHẢO BGD&ĐT NĂM 2017) Tìm tất giá trị thực tham số m để hàm số y   m  1 x   m  3 x  khơng có cực đại ? A  m  B  m  C m  D m  Câu (ĐỀ THAM KHẢO BGD&ĐT NĂM 2018-2019) Tập hợp tất giá trị thực tham số m để hàm số y   x  x   4m   x  nghịch biến khoảng  ; 1 3  A  ;   4  B  0;   C  ;    D   ;     mx  2m  với m tham số Gọi S tập hợp xm tất giá trị nguyên m để hàm số đồng biến khoảng xác định Tìm số phần tử S A B C Vô số D Câu (MĐ 105 BGD&ĐT NĂM 2017) Cho hàm số y  Câu (MÃ ĐỀ 123 BGD&DT NĂM 2017) Cho hàm số y   x  mx   m   x  , với m tham số Hỏi có giá trị nguyên m để hàm số nghịch biến khoảng   ;   A B C D x 1 có đồ thị  C  Gọi I giao điểm hai x2 đường tiệm cận  C  Xét tam giác ABI có hai đỉnh A , B thuộc  C  , đoạn thẳng AB có độ dài Câu (Mã đề 101 BGD&ĐT NĂM 2018) Cho hàm số y  bằng: Trang 1/8 - Mã đề 159 A B C D 2 Câu (MĐ 105 BGD&ĐT NĂM 2017) Tìm tất giá trị thực tham số m để đồ thị hàm số y  x  2mx có ba điểm cực trị tạo thành tam giác có diện tích nhỏ A  m  B m  C  m  D m  Câu 10 (Mã đề 104 BGD&ĐT NĂM 2018) Cho hai hàm số y  f ( x ) y  g ( x ) Hai hàm số y  f ( x ) y  g ( x ) có đồ thị hình vẽ đây, đường cong đậm đồ thị hàm số y  g ( x ) Hàm 5  số h( x)  f ( x  6)  g  x   đồng biến khoảng đây? 2  1  A  ;1  4   21  B  3;     17  C  4;   4  21  D  ;     Câu 11 (Mã đề 104 BGD&ĐT NĂM 2018) Số tiệm cận đứng đồ thị hàm số y  x  16  x2  x A B C D Câu 12 (ĐỀ THAM KHẢO BGD&ĐT NĂM 2018-2019) Gọi S tập tất giá trị tham số m để bất phương trình m  x  1  m  x  1   x  1  với x   Tổng giá trị phần tử S A B  C D  2 Câu 13 (MĐ 103 BGD&ĐT NĂM 2017-2018) Có giá trị nguyên tham số m để hàm số y  x8   m   x   m  16  x  đạt cực tiểu x  A B Vô số C D Câu 14 (Mã đề 101 BGD&ĐT NĂM 2018) Có giá trị nguyên tham số m để hàm số y  x8   m   x   m   x  đạt cực tiểu x  ? A B D C Vô số Câu 15 (MĐ 105 BGD&ĐT NĂM 2017) Đồ thị hàm số y   x  3x  có hai điểm cực trị A B Tính diện tích S tam giác OAB với O gốc tọa độ 10 A S  B S  C S  10 D S  Câu 16 (ĐỀ THAM KHẢO BGD & ĐT 2018) Cho hàm số y  f ( x) Hàm số y  f '( x) có đồ thị hình bên Hàm số y  f (2  x ) đồng biến khoảng Trang 2/8 - Mã đề 159 A 1;3 B  2;  C  2;1 D  ; 2  Câu 17 (Mã đề 104 BGD&ĐT NĂM 2018) Cho hàm số y  f ( x ) liên tục đoạn  2; 4 có đồ thị hình vẽ bên Số nghiệm thực phương trình f ( x )   đoạn  2; 4 A B C D Câu 18 Cho hàm số y  ax  bx  cx  d có đồ thị hình vẽ bên Mệnh đề đúng? A a  0, b  0, c  0, d  B a  0, b  0, c  0, d  C a  0, b  0, c  0, d  D a  0, b  0, c  0, d  Câu 19 (ĐỀ THAM KHẢO BGD&ĐT NĂM 2017) Gọi S tập hợp tất giá trị thực tham số m để đồ thị hàm số y  x3  mx  m2  x có hai điểm cực trị A B cho A, B nằm khác phía cách đường thẳng d : y  x  Tính tổng tất phần tử S A 6 B C D Câu 20 (Mã đề 104 BGD&ĐT NĂM 2018) Có giá trị nguyên tham số m để hàm số x2 đồng biến khoảng  ; 6  y x  3m A B C Vô số D Câu 21 (MÃ ĐỀ 110 BGD&ĐT NĂM 2017) Cho hàm số y  f  x  có bảng biến thiên sau   Trang 3/8 - Mã đề 159 Đồ thị hàm số y  f  x  có điểm cực trị? A B C D Câu 22 (ĐỀ MINH HỌA GBD&ĐT NĂM 2017) Cho nhơm hình vng cạnh 12 cm Người ta cắt bốn góc nhơm bốn hình vng nhau, hình vng có cạnh x (cm), gập nhơm lại hình vẽ để hộp không nắp Tìm x để hộp nhận tích lớn A x  B x  C x  D x  Câu 23 (MÃ ĐỀ 110 BGD&ĐT NĂM 2017) Tìm tất giá trị thực tham số m để đường thẳng y   mx cắt đồ thị hàm số y  x3  3x2  m  ba điểm phân biệt A, B, C cho AB  BC A m  ; 1 B m   :   C m 1:   D m  ;3 Câu 24 (ĐỀ THAM KHẢO BGD&ĐT NĂM 2017) Hỏi có số nguyên m để hàm số y   m  1 x   m  1 x  x  nghịch biến khoảng  ;   A B C D x  có đồ thị (C) điểm A( a;1) x 1 Gọi S tập hợp tất giá trị thực tham số a để có tiếp tuyến (C) qua A Tổng tất Câu 25 (ĐỀ THAM KHẢO BGD & ĐT 2018) Cho hàm số y  giá trị phần tử S A B C D 2 x   x2  x  x2  5x  A x  x  B x  C x  3 x  2 D x  3 Câu 27 (ĐỀ THAM KHẢO BGD & ĐT 2018) Gọi S tập hợp tất giá trị tham số thực m Câu 26 Tìm tất tiệm cận đứng đồ thị hàm số y  cho giá trị lớn hàm số y  x  x  m đoạn  0;2 Số phần tử S A B C D Câu 28 (MĐ 103 BGD&ĐT NĂM 2017-2018) Có giá trị nguyên tham số m để hàm số x 1 y nghịch biến khoảng  6;   ? x  3m A B Vô số C D x  25  Câu 29 (MĐ 103 BGD&ĐT NĂM 2017-2018) Số tiệm cận đứng đồ thị hàm số y  x2  x A B C D Trang 4/8 - Mã đề 159 x  x có đồ thị  C  Có điểm A thuộc đồ thị  C  cho tiếp tuyến  C  A cắt  C  hai điểm phân biệt M  x1; y1  ; N  x2 ; y2  Câu 30 (Mã đề 102 BGD&ĐT NĂM 2018) Cho hàm số y  ( M , N khác A ) thỏa mãn y1  y2   x1  x2  A B C D Câu 31 (MÃ ĐỀ 123 BGD&DT NĂM 2017) Tìm tất giá trị thực tham số mđể đường thẳng y  mx  m  cắt đồ thị hàm số y  x3  3x  x  ba điểm A , B , C phân biệt AB  BC   A m    ;     B m   2;   C m   D m    ;    4;   x 1 có đồ thị  C  Gọi I giao điểm x 1 hai tiệm cận  C  Xét tam giác IAB có hai đỉnh A, B thuộc  C  , đoạn thẳng AB có độ dài Câu 32 (Mã đề 102 BGD&ĐT NĂM 2018) Cho hàm số y  A B C 2 D Câu 33 (ĐỀ MINH HỌA GBD&ĐT NĂM 2017) Tìm tất giá trị thực tham số m cho đồ thị hàm số y  x  2mx  có ba điểm cực trị tạo thành tam giác vuông cân 1 A m   B m  1 C m  D m  9 Câu 34 (ĐỀ MINH HỌA GBD&ĐT NĂM 2017) Tìm tất giá trị thực tham số m cho hàm số tan x    y đồng biến khoảng  0;  tan x  m  4 A m  B m  C  m  D m   m  14 Câu 35 (MĐ 103 BGD&ĐT NĂM 2017-2018) Cho hàm số y  x  x có đồ thị  C  Có 3 điểm A thuộc  C  cho tiếp tuyến  C  A cắt  C  hai điểm phân biệt M  x1; y1  , N  x2 ; y2  ( M , N khác A ) thỏa mãn y1  y2   x1  x2  ? A B C D Câu 36 (ĐỀ MINH HỌA GBD&ĐT NĂM 2017) Tìm tất giá trị thực tham số m cho đồ thị x 1 hàm số y  có hai tiệm cận ngang mx  A m  B m  C m  D Khơng có giá trị thực m thỏa mãn yêu cầu đề Câu 37 (MĐ 103 BGD&ĐT NĂM 2017-2018) Ông A dự định sử dụng hết m2 kính để làm bể cá kính có dạng hình hộp chữ nhật khơng nắp, chiều dài gấp đôi chiều rộng (các mối ghép có kích thước khơng đáng kể) Bể cá có dung tích lớn (kết làm tròn đến hàng phần trăm)? A 1, 01 m3 B 0,96 m C 1, 33 m3 D 1,51 m3 Câu 38 (ĐỀ THAM KHẢO BGD&ĐT NĂM 2018-2019) Cho hàm số y  f  x  liên tục  có đồ thị hình vẽ bên Tập hợp tất giá trị thực tham số m để phương trình f  sin x   m có nghiệm thuộc khoảng  0;   Trang 5/8 - Mã đề 159 A  1;1 B  1;1 C  1;3 D  1;  x  x có đồ thị  C  Có điểm A thuộc  C  cho tiếp tuyến  C  A cắt  C  hai điểm phân biệt M  x1 ; y  ; N  x2 ; y2  khác A Câu 39 (Mã đề 101 BGD&ĐT NĂM 2018) Cho hàm số y  thỏa mãn y1  y2  6( x1  x2 ) A B C D Câu 40 (MĐ 104 BGD&DT NĂM 2017) Cho hàm số y  f  x  Đồ thị hàm số y  f   x  hình g x  f  x    x  1 bên Đặt   Mệnh đề đúng? A g    g  3   g 1 B g    g  3   g 1 C g 1  g  3  g  3  D g 1  g  3   g   Câu 41 (MĐ 103 BGD&ĐT NĂM 2017-2018) Cho hai hàm số y  f  x  , y  g  x  Hai hàm số y  f   x  y  g   x  có đồ thị hình vẽ bên Trang 6/8 - Mã đề 159 7  đường cong đậm đồ thị hàm số y  g ( x ) Hàm số h  x   f  x  3  g  x   đồng 2  biến khoảng đây?  36   36   13   29  A  6;  B  ;   C  ;  D  7;          Câu 42 (MĐ 104 BGD&DT NĂM 2017) Tìm tất giá trị thực tham số m để đồ thị hàm số y  x  3mx  4m có hai điểm cực trị A B cho tam giác OAB có diện tích với O gốc tọa độ 1 A m  B m   ; m  2 m   m  m  C ; D Câu 43 (Mã đề 102 BGD&ĐT NĂM 2018) Có giá trị nguyên tham số m để hàm số y  x8  (m  1) x5  (m2  1) x  đạt cực tiểu x  ? A B C Vô số Câu 44 (MÃ ĐỀ 110 BGD&ĐT NĂM 2017) Cho hàm số y  16 Mệnh đề đúng? 1;2 1;2 A  m  B  m  D xm ( m tham số thực) thoả mãn x 1 y  max y  C m  D m  Câu 45 (Mã đề 101 BGD&ĐT NĂM 2018) Cho hai hàm số y  f  x  , y  g  x  Hai hàm số y  f   x  y  g   x  có đồ thị hình vẽ bên, đường cong đậm đồ thị hàm số y  g   x  3  Hàm số h  x   f  x    g  x   đồng biến khoảng đây? 2  9   31   25   31  A  ;3  B  ;   C  6;  D  5;         5 Câu 46 (ĐỀ THAM KHẢO BGD & ĐT 2018) Có giá trị nguyên tham số m để hàm số y  x  x  12 x  m có điểm cực trị? A B C D x2 có đồ thị  C  Gọi I giao điểm x 1 hai tiệm cận  C  Xét tam giác ABI có hai đỉnh A , B thuộc  C  , đoạn thẳng AB có độ dài Câu 47 (Mã đề 104 BGD&ĐT NĂM 2018) Cho hàm số y  Trang 7/8 - Mã đề 159 A B C 2 D Câu 48 (ĐỀ THAM KHẢO BGD&ĐT NĂM 2018-2019) Cho hàm số f  x  có bảng xét dấu đạo hàm sau x   0 0      f  x Hàm số y  f  x    x3  x đồng biến khoảng đây? A  ; 1 B  1;  C  0;  - HẾT - Trang 8/8 - Mã đề 159 D 1;   TỔNG HỢP: NGUYỄN BẢO VUƠNG - 0946798489 Câu Lời giải Chọn B Ta có y  x8   m  3 x   m   x   y   x   m  3 x   m   x   y    x3 x   m  3 x  m    x    g  x   x   m  3 x   m    Xét hàm số g  x   x   m  3 x   m   có g   x   32 x3   m  3 Ta thấy g   x   có nghiệm nên g  x   có tối đa hai nghiệm +) TH1: Nếu g  x   có nghiệm x   m  m  3 Với m  x  nghiệm bội g  x  Khi x  nghiệm bội y y đổi dấu từ âm sang dương qua điểm x  nên x  điểm cực tiểu hàm số Vậy m  thỏa ycbt x  Với m  3 g  x   x  30 x     x  15  Bảng biến thiên Dựa vào BBT x  không điểm cực tiểu hàm số Vậy m  3 không thỏa ycbt +) TH2: g     m  3 Để hàm số đạt cực tiểu x   g     m    3  m  Do m   nên m  2; 1;0;1; 2 Vậy hai trường hợp ta giá trị nguyên m thỏa ycbt Câu Lời giải Chọn A 1  m Ta có y '   x  1 * TH 1  m   m  1 suy y đồng biến  2;  suy f  x   f     2;4  (loại) * TH 1  m   m  1 suy y nghịch biến  2;  suy f  x   f     2;4  4m   m  suy m  Câu Lời giải Chọn D    x   x  , x   Đồ thị gồm phần: y  x  x 1    x  x  , x     +) Giữ nguyên phần đồ thị cho ứng với x      2m 3 m1 ... Hình Câu (ĐỀ THAM KHẢO BGD& ĐT NĂM 2017) Tìm tất giá trị thực tham số m để hàm số y   m  1 x   m  3 x  khơng có cực đại ? A  m  B  m  C m  D m  Câu (ĐỀ THAM KHẢO BGD& ĐT NĂM 201 8-2 019)... thuộc  C  , đoạn thẳng AB có độ dài Câu 47 (Mã đề 104 BGD& ĐT NĂM 2018) Cho hàm số y  Trang 7/8 - Mã đề 159 A B C 2 D Câu 48 (ĐỀ THAM KHẢO BGD& ĐT NĂM 201 8-2 019) Cho hàm số f  x  có bảng xét...  D  ;     Câu 11 (Mã đề 104 BGD& ĐT NĂM 2018) Số tiệm cận đứng đồ thị hàm số y  x  16  x2  x A B C D Câu 12 (ĐỀ THAM KHẢO BGD& ĐT NĂM 201 8-2 019) Gọi S tập tất giá trị tham số m để bất
- Xem thêm -

Xem thêm: NBV NHÌN lại NHỮNG câu hỏi VD VDC từ các đề THAM KHẢO CHÍNH THỨC của BGD , NBV NHÌN lại NHỮNG câu hỏi VD VDC từ các đề THAM KHẢO CHÍNH THỨC của BGD

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn