Giáo án Lịch sử 6 bài 7: Ôn Tập

3 35 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/05/2019, 22:25

Bài ÔN TẬP A.Mục tiêu học: Sau học xong học, HS cần: Kiến thức: - Những kiến thức lịch sử giới cổ đại - Sự xuất loài người trái đất - Các giai đoạn phát triển người nguyên thủy thông qua lao động sản xuất - Các quốc gia cổ đại - Những thành tựu văn hóa cổ đại Tư tưởng: - Thấy rõ vai trò lao động lịch sử phát triển người - Trân trọng thành tựu văn hóa thời kì cổ đại Kĩ năng: - Bồi dưỡng kĩ quan sát so sánh cho HS B Chuẩn bị GV HS - Lược đồ lịch sử giới cổ đại - Các tranh ảnh , tài liệu cơng trình nghệ thuật… C Tiến trình dạy-học: Giới thiệu mới: Chúng ta học vấn đề lịch sử thời kì cổ đại như: người xuất trái đất; phát triển người loài người; xuất quốc gia cổ đại phát triển nó; thành tựu văn hóa lớn lịch sử giới cổ đại …Hôm ôn tập lại nội dung vấn đề để nắm kiến thức cách kĩ sâu sắc Dạy học mới: Hoạt động thầy trò Nội dung kiến thức cần đạt Những dấu vết người tối Hoạt động 1: cổ phát đâu? Trước hết, GV dùng đồ giới cổ đại , cho HS quan sát ?: Những dấu vết người tối cổ phát - Đông phi, Nam Âu, châu Á đâu? HS dựa vào lược đồ SGK , vốn hiểu biết mìnhđể trả lời, HS khác bổ sung,GV KL: Hoạt động 2: Điểm khác người GV hướng dẫn HS xem lại hình 5-SGK tinh khơn người tối cổ: ?: So sánh tượng đầu người tối cổ người tinh khôn ? - Về người: GV cho HS quan sát hình cơng cụ, hình ảnh người nguyên thủy để HS so sánh HS quan sát, so sánh, trình bày ý kiến GV nhận xét, bổ sung KL: Hoạt động 3: Trước hết, GV hướng dẫn HS xem lại lược đồ quốc gia cổ đại hình 10 SGK ?: Hãy lược đồ tên quốc gia cổ đại? HS thực hiện, GV cho HS khác nhận xét, bổ sung , cuối GV KL: Hoạt động ?:Các tầng lớp xã hội quốc gia cổ đại phương Đơng? HS dựa vào SGK thảo luận, trình bày kết quả, GV nhận xét, bổ sung kết luận: Hoạt động - Về công cụ lao động: - Về tổ chức xã hội: Thời cổ đại có quốc gia lớn nào? - Phương Đơng có: Ai Cập, Lưỡng Hà, Ấn Độ, Trung Quốc - Phương Tây: Hy Lạp Rơ-ma Các tầng lớp thời cổ đại: - Phương Đông: Quý tộc (vua, quan), nông dân công xã nô lệ - Phương Tây: Chủ nô, nô lệ Các loại nhà nước thời cổ đại: ?:Nhà nước cổ đại phương Đông nhà nước gì? ?: Nhà nước cổ đại phương Tây nhà nước gì? HS dựa vào SGK trả lời, HS khác nhận xét, bổ sung GV KL: Hoạt động 6: ?:Những thành tựu văn hõa cổ đại phương đơng HS dựa vào SGK trả lời, HS khác bổ sung Cuối GV kết luận: ?:Trình bày thành tựu văn hóa cổ đại phương Tây? HS dựa vào SGK thảo luận, trình bày kết quả, HS khác bổ sung, GV KL, đồng thời nhấn mạnhquaNgười Hi Lạp, Rô –ma đạt trình độ cao nhiều lĩnh vực như: Số học, Hình học, Thiên văn, Vật lí, Triết học, Sử học, Địa lí…với - Nhà nước cổ đại phương Đông nhà nước chuyên chế - Nhà nước cổ đại phương Tây nhà nước dân chủ chủ nơ Aten“ội đồng 500” Những thành tựu văn hóa cổ đại: - Phương Đông: Sáng tạo lịch, thiên văn, chữ viết, toán học, kiến trúc - Phương Tây: Sáng tạo dương lịch, bảng chữ a,b,c…khoa học, kiến trúc… nhà khoa học tiếng như: Ta-lét, pi-ta-go, Ơ-cơ-lít, tốn học, Ác-si-mét vật lí, Hê-rơ-đốt, Tu-xi-đít sử học… GV trình bày: Nền văn học Hi Lạp với tác phẩm tiếng I-li-át, Ô-đi-xê Hơ-me; kịch thơ độc đáo Ơ-re-xti ét-sin, Ơ- đíp làm vua Xơ-phơ- clơ Hoạt động 7: GV cho HS khái quát thành tựu văn hóa lớn thời cổ đại, sau GV nhận xét, bổ sung KL: Đánh giá thành tựu văn hóa lớn thời cổ đại: Thời cổ đại lồi người đạt thành tựu văn hóa phong phú, đa dạng nhiều lĩnh vực… Kiểm tra HĐNT – Bài tập: - Kiểm tra HĐNT: ?:Nêu thành tựu văn hóa quốc gia cổ đại phương Đơng phương Tây? ?:Cho biết cơng trình văn hóa cổ đại mà ngày người sử dụng? - Bài tập: ?: Người nguyên thủy xuất nơi đất nước ta? ... 500” Những thành tựu văn hóa cổ đại: - Phương Đông: Sáng tạo lịch, thiên văn, chữ viết, toán học, kiến trúc - Phương Tây: Sáng tạo dương lịch, bảng chữ a,b,c…khoa học, kiến trúc… nhà khoa học tiếng... Độ, Trung Quốc - Phương Tây: Hy Lạp Rô-ma Các tầng lớp thời cổ đại: - Phương Đông: Quý tộc (vua, quan), nông dân công xã nô lệ - Phương Tây: Chủ nô, nô lệ Các loại nhà nước thời cổ đại: ?:Nhà... học, Sử học, Địa lí…với - Nhà nước cổ đại phương Đơng nhà nước chuyên chế - Nhà nước cổ đại phương Tây nhà nước dân chủ chủ nô Aten“ội đồng 500” Những thành tựu văn hóa cổ đại: - Phương Đông: Sáng
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Lịch sử 6 bài 7: Ôn Tập, Giáo án Lịch sử 6 bài 7: Ôn Tập

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn