Giáo án Lịch sử 6 bài 11: Những chuyển biến về xã hội

3 19 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/05/2019, 22:21

Bài 11 NHỮNG CHUYỂN BIẾN VỀ HỘI A.Mục tiêu học: Sau học xong học, HS cần: Kiến thức: - Nắm được: Do kinh tế phát triển, hội nguyên thủy có chuyển biến quan hệ người với người Trên đất nước ta nảy sinh vùng văn hóa lớn, đặc biệt văn hóa Đơng Sơn Tư tưởng: - Bồi dưỡng cho HS ý thức cội nguồn cho dân tộc Kĩ năng: - Bồi dưỡng cho HS kĩ nhận xét , so sánh , sử dụng đồ B Chuẩn bị GV HS - Tranh ảnh, công cụ phục chế - Bản đồ C Tiến trình dạy-học: Giới thiệu mới: Do kinh tế phát triển nên hội người nguyên thủy có chuyển biến quan hệ người với người Trên đất nước ta nảy sinh vùng văn hóa lớn, đặc biệt văn hóa đơng sơn Nước ta chuẩn bị bước sang thời đại Dạy học mới: Hoạt động thầy trò Nội dung kiến thức cần đạt Sự phân cơng lao động hình thành nào? Hoạt động 1: Trước hết, GV cho HS đọc mục 1-SGK HS thảo luận nhóm: ?:Em có nhận xét việc đúc đồ dùng đồng hay làm đồ dùng đất nung so với việc làm công cụ đá? ?: Sự phân cơng lao động hình thành - hội có phân cơng lao nào? động HS thảo luận, trình bày kết GV nhận xét , bổ sung KL Đồng thời nhấn mạnh: + Phân cơng lao động theo giới tính: Phụ nữ làm việc nhà , nông nghiệp, làm đồ gốm, dệt - Phụ nữ: làm việc nhà, làm đồ vải Nam giới phận làm nông nghiệp, săn bắt, đánh cá; phận phụ trách việc chế tác công cụ , làm đồ trang sức + Phân công lao động theo nghề nghiệp: nông nghiệp thủ công nghiệp GV giải thích thêm: nghề thủ cơng đời thủ công tách khỏi nông nghiệp bước tiến hội Sản xuất ngày phát triển dẫn đến cần thiết phải phân công lao động Từ đó, hội có thay đổi Hoạt động 2: ?:Vào cuối thời nguyên thủy hội có đổi mới? GV nêu câu hỏi gợi ý: ?: Em có nhận xét ngơi mộ cổ này? ( hội bắt đầu phân hóa) HS dựa vào SGK trả lời, GV nhận xét, bổ sung KL, ghi bảng: gốm, dệt vải, Nam giới: Một phận làm nông nghiệp, Săn bát, đánh cá; phận chế tác công cụ, làm đồ trang sức Hoạt động GV cho HS thảo luận nhóm với câu hỏi nhận thức cho mục: ?: Nêu văn hóa lớn nảy sinh đâu? Vào lúc nào? ?: Nền văn hóa Đơng Sơn hình thành vùng nào? ?: Những công cụ góp phần tạo nên bước chuyển biến hội? GV nêu câu hỏi gợi mở hướng dẫn HS thảo luận HS trả lời, GV nhận xét bổ sung KL: Đồng thời GV nhấn mạnh thêm: - Vào khoảng kỉ VIII- I TCN, đất nước ta hình thành văn hõa lớn: Ĩc Eo Tây Nam Bộ, Sa Huỳnh Nam Trung Bộ, Đông Sơn Bắc Bộ Bắc Trung Bộ - Nền văn hóa Đơng Sơn hình thành chủ yếu vùng đồng sông Hồng, sông Mã sông Cả Chủ nhân văn hóa Đơng Sơn người Bước phát triển hội nảy sinh nào? hội có đổi mới? - Hình thành chiềng chạ lạc - Chế độ phụ hệ thay chế độ mẫu hệ - Người lớn tuổi có vai trò quan trọng - Có người giàu, người nghèo - Từ kỉ VIII đến kỉ I TCN hình thành văn hóa phát triển: Ĩc Eo Tây Nam Bộ, Sa Huỳnh Nam Trung Bộ Đông Sơn Bắc Bộ Bắc Trung Bộ Lạc Việt - Những cơng cụ góp phần tạo nên bước chuyển hội thời Đông Sơn công cụ - Công cụ, đồ đựng, đồ trang sức đồng thay cho cơng cụ đá, có vũ khí phát triển đồng, đặc biệt xuất lưỡi cày đồng Kiểm tra HĐNT – Bài tập: - Kiểm tra HĐNT: ?:Nêu lại chuyển biến hội cuối thời nguyên thủy đất nước ta? - Bài tập: ?: Tìm hiểu đời nhà nước Văn Lang? ... khỏi nông nghiệp bước tiến xã hội Sản xuất ngày phát triển dẫn đến cần thiết phải phân cơng lao động Từ đó, xã hội có thay đổi Hoạt động 2: ?:Vào cuối thời ngun thủy xã hội có đổi mới? GV nêu câu... đồng, đặc biệt xuất lưỡi cày đồng Kiểm tra HĐNT – Bài tập: - Kiểm tra HĐNT: ?:Nêu lại chuyển biến xã hội cuối thời nguyên thủy đất nước ta? - Bài tập: ?: Tìm hiểu đời nhà nước Văn Lang? ... sinh đâu? Vào lúc nào? ?: Nền văn hóa Đơng Sơn hình thành vùng nào? ?: Những cơng cụ góp phần tạo nên bước chuyển biến xã hội? GV nêu câu hỏi gợi mở hướng dẫn HS thảo luận HS trả lời, GV nhận
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Lịch sử 6 bài 11: Những chuyển biến về xã hội, Giáo án Lịch sử 6 bài 11: Những chuyển biến về xã hội

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn