Giáo án Lịch sử 6 bài 20: Từ sau Trưng Vương đến trước Lí Nam Đế (Giữa thế kỷ I Giữa thế kỷ VI) (tt)

5 22 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/05/2019, 22:12

Bài 20 TỪ SAU TRƯƠNG VƯƠNG ĐẾN TRƯỚCNAM ĐẾ (Từ kỷ I đến kỷ VI ) (tiếp) I/ Mục tiêu: 1/ Kiến thức: HS hiểu được: - Cùng với phát triển kinh tế chậm Chạp kỷ I-thế kỷ VI, xã hội nước ta có nhiều chuyển biến sâu sắc Do sách cướp ruộng đất bóc lột nặng nề bọn đô hộ, tuyệt đại đa số nông dân công xã nghèo thêm, số rơi vào địa vị người nông dân lệ thuộc nô tỳ, bọn thống trị người Hán cướp đoạt ruộng đất, bắt dân ta phải cày cấy Một số quý tộc cũ người Âu Lạc trở thành hào trưởng, có sống giả nhg bị xem kẻ bị trị - Trong đấu tranh chống sách “đồng hố” người Hán, tổ tiên ta kiên trì bảo vệ phong tục tập quán người Việt - Những nét nguyên nhân, diễn biến, ý nghĩa khởi nghĩa bà Triệu 2/ Kỹ năng: Làm quen với phương pháp phân tích, với việc nhận thức lịch sử thơng qua biểu đồ 3/ Thái độ: GD lòng tự hào DT khía cạnh văn hố, nghệ thuật, GD lòng biết ơn bà Triệu anh dũng chiến đấu giàng độc lập cho DT II/ Chuẩn bị : 1.Thầy: Phóng to sơ đồ phân hố xã hội, lược đồ nước ta kỷ III 2.Trò: Đọc trước trả lời câu hỏi SGK III/ Tiến trình lên lớp: 1/ ổn định tổ chức: sĩ số : 6A: /25 6B : /23 2/ Kiểm tra cũ 2.1 Hình thức kiểm tra: ( miệng ) 2.2 Nội dung kiểm tra *Câu hỏi : ? Chế độ cai trị PK phương Bắc nước ta từ kỷ I ->thế kỷ VI *Đáp án : Sau đàn áp đượcuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng nhà Hán giữ nguyên Châu Giao Đầu kỷ III nhà Hán tách Châu Giao thành Quảng Châu ( thuộcTQ ) Giao Châu ( thuộc Âu Lạc cũ Bộ máy cai trị :Đưa ngườiHán sang làm huyện lệnh (cai quản huyện ) Nhân dân Giao Câu phảI nộp nhiều thứ thuế, lao dịch cống nạp (sản phẩm quý, thợ khéo ) Chúng tăng cường đưa ngườ Hán sang Câu Giao Bắt nhân dân ta học tiếng Hán phong tục Hán 3.Bài 3.1.Nêu vấn đề: Tiết trước em tìm hiểu chuyển biến kinh tế đất nước ta kỷ từ I ->VI, nhận biết, bị lực PK đô hộ tìm cách kìm hãm, nhg kinh tế nước ta phát triển dù chậm chạp Từ chuyển biến kinh tế kéo theo chuyển biến xã hội Vậy tầng lớp xã hội thời Văn Lang, Âu Lạc chuyển biến thành tầng lớp mới, thời kỳ hộ ntn? Vì xảy khởi nghĩa năm 248? Diễn biến, kết quả, ý nghĩa khởi nghĩa nào.ta tìm hiểu hôm 3.2 Các hoạt động dạy học * Hoạt động 1: - GV treo sơ đồ phân hố xã hội - GV trình bày: Kinh tế phát triển dẫn đến chuyển biến xã hội văn hóa nước ta kỷ ITK IV - GV hướng dẫn HS quan sát sơ đồ ? Quan sát sơ đồ, em có nhận xét chuyển biến xã hội nước ta? ( Thời Văn Lang- Âu Lạc, xã hội phân hoá thành tầng lớp: Quý tộc, công dân công xã nô tỳ->có phân chia giàu nghèo… =>xã hội Âu Lạc trước bị PK hộ, bước đầu có phân hố …) + Thời kỳ hộ:- Quan lại đô hộ ( phong kiến nắm quyền cai trị) - Địa chủ Hán cướp đất ngày nhiều, giàu lên nhanh chóng quyền lực lớn - Địa chủ Việt quý tộc Âu Lạc bị quyền thống trị trở thành địa chủ địa phương, họ lực địa phương nhg bị quan lại địa chủ Hán chèn ép Họ lực lượng lãnh đạo nông dân đứng lên đấu tranh chống bọn PK phương Bắc - Nông dân công xã bị chia thành nông dân công xã nông dân lệ thuộc - Nô tỳ tầng lớp thấp hèn xã hội.) => GVKL: - GV giảng theo SGK ? HS đọc đoạn chữ in nghiêng 1/ Những chuyển biến xã hội văn hoá nước ta kỷ I ->VI * Về xã hội: - Từ kỷ I -> VI người Hán thâu tóm quyền lực tay mình, trực tiếp nắm đến cấp huyện, xã hội phân hoá sâu sắc * Về văn hoá: - quận nhà Hán mở trường học dạy chữ Hán, nho giáo, phật giáo ,đạo giáo, luật lệ phong tục Hán vào nước ta ? Những việc làm nhà Hán nhằm mục đích - Nhân dân ta sử dụng tiếng ( Đồng hố dân ta) nói tổ tiên, sinh hoạt theo nép ? GV giảng theo SGK sống, phong tục ( nhuộm răng, ăn trầu, làm bánh trưng, bánh dày) - Nhân dân học chữ Hán theo cách đọc riêng ? Vì người Việt giữ phong tục tập quán tiếng nói tổ tiên ( Trường học quyền hộ mở để dạy tiếng Hán, song có tầng lớp có tiền cho em học, đại đa số nông dân lao động nghèo khổ ko có điều kiện cho em học, họ giữ phong tục tập quán, tiếng nói tổ tiên hình thành xây dựng vững từ lâu đời, trở thành sắc riêng DT Việt có sức sống bất diệt - GVKL: Từ thé kỷ I ->VI, người Hán nắm quyền thống trị nước ta từ cấp huyện, chúng muốn đồng hoá dân ta…sống theo phong tục tập quán người Hán> Song nhân dân ta vẫ có tiếng nói riêng, sống theo phong tục tập quán người Việt * Hoạt động 2: - Gọi HS đọc đoạn đầu ? Qua phần đọc em cho biết nguyên nhân khởi nghĩa ? Lời tâu Tiết Tống nói lên điều ( Đất rộng, người đơng, hiểm trở độc hại…khó cai trị ) - GV: Giữa kỷ III Cửu Chân…… bà Triệu” ? Em hiểu biết bà Triệu (SGK) - GV đọc đoạn in nghiêng ? Câu nói bà Triệu có ý nghĩa ( ý chí bất khuất, kiên đấu tranh giàng độc lập DT) - GV giảng theo SGK 2/ Cuộc khởi nghĩa bà Triệu (248) a- Nguyên nhân: Do ách thống trị tàn bạo quân Ngô b- Diễn biến: - Ta: Năm 248 khởi nghĩa Phú Điền (Hậu Lộc –T.Hoá), bà Triệu lãnh đạo nghĩa quân đánh quân Ngô Cửu Chân, đánh khắp Giao Châu - Giặc: Huy động lực lượng vừa đánh vừa mua chuộc, chia rẽ nội ta ? Em có nhận xét khởi nghĩa bà Triệu ( Cuộc khởi nghĩa lan rộng làm cho quân Ngô khiếp c- ý nghĩa: Khởi nghĩa tiêu biểu sợ ) cho ý chí giành lại độc lập dân tộc ta ? Vì khởi nghĩa thất bại ( Lực lượng chênh lệch, quân Ngô mạnh nhiều kế hiểm độc.) ? ý nghĩa khởi nghĩa - HS quan sát kênh hình 46 ? Gọi HS đọc ca dao, liên hệ nhân dân ghi nhớ công ơn bà triệu - GVKL: Do ách thống trị tàn bạo quân Ngô, bà Triệu lãnh đạo nhân dân chống lại, xong lực lượng q chênh loch, qn Ngơ lại mưu nhiều kế, nên khởi nghĩa thất bại - GVCC bài: Sau thất bại kháng chiến chống quân Hán, nước ta lại bị PK phương Bắc thống trị, ách thống trị ngoại bang, nhân dân ta vươn lên tạo chuyển biến kinh tế, xã hội văn hoá để trì sống ni dưỡng ý chí giàng độc lập DT 4/ Củng cố,kiểm tra đánh giá: ? Hãy trình bày lại diễn biến khởi nghĩa Bà Triệu ? * Bài tập: (bảng phụ) Khoanh tròn vào câu em cho Nguyên nhân thất bại khởi nghĩa bà Triệu A Lực lượng chênh lệch B Nhà ngô dùng nhiều mưu kế hiểm độc C Cả hai ý 5/Ra tập hướng dẫn học - Học thuộc - Ôn 17, 18, 19, 20 - Chuẩn bị sau làm tập lịch sử ... xã h i: - Từ kỷ I -> VI ngư i Hán thâu tóm quyền lực tay mình, trực tiếp nắm đến cấp huyện, xã h i phân hoá sâu sắc * Về văn hoá: - quận nhà Hán mở trường học dạy chữ Hán, nho giáo, phật giáo. .. ) - GV: Giữa kỷ III Cửu Chân…… bà Triệu” ? Em hiểu biết bà Triệu (SGK) - GV đọc đoạn in nghiêng ? Câu n i bà Triệu có ý nghĩa ( ý chí bất khuất, kiên đấu tranh giàng độc lập DT) - GV giảng theo... làm bánh trưng, bánh dày) - Nhân dân học chữ Hán theo cách đọc riêng ? Vì ngư i Việt giữ phong tục tập quán tiếng n i tổ tiên ( Trường học quyền hộ mở để dạy tiếng Hán, song có tầng lớp có tiền
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Lịch sử 6 bài 20: Từ sau Trưng Vương đến trước Lí Nam Đế (Giữa thế kỷ I Giữa thế kỷ VI) (tt), Giáo án Lịch sử 6 bài 20: Từ sau Trưng Vương đến trước Lí Nam Đế (Giữa thế kỷ I Giữa thế kỷ VI) (tt)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn