Giáo án Lịch sử 6 bài 26: Cuộc đấu tranh giành quyền tự chủ của họ Khúc, họ Dương

2 19 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/05/2019, 22:01

BÀI 26: CUỘC ĐẤU TRANH GIÀNH QUYỀN TỰ CHỦ CỦA HỌ KHÚC HỌ DƯƠNG A MỤC TIÊU BÀI HỌC: - Từ cuối TK IX, nhà Đường đổ nát, TQ rối loạn – lực PK địa phương dậy kiểm soát nước ta trước: Khúc Thừa Dụ dậy dựng quyền tự chủ – CS bước đầu q trình chuyển sang độc lập hồn tồn Bọn PKTQ không từ bỏ ý đồ thống trị nước ta D Đ Nghệ khôi phục quyền tự chủ Cuộc xâm lược lần Nam Hán bị đánh bại - Lòng biết ơn cha Khúc Thừa Dụ mở đầu cơng giành độc lập hồn tồn kết thúc thời kỳ bị PKTQ đô hộ - Sử dụng lược đồ lịch sử phân tích tìm ý nghĩa kiện B PHƯƠNG TIỆN DH: KTBC: Bài mới: Các đấu tranh nhân dân ta thời kỳ Bắc thuộc bị đàn áp, qua thấy công đấu tranh giành độc lập trình lâu dài, gian khổ, cuối TK IX, suy yếu nhà Đường Khúc Thừa Dụ – Dương Đình Nghệ lợi dụng hội để xây dựng đất nước bảo vệ quyền tự chủ Đó sở ban đầu quan trọng để nhân dân ta tiến lên giành độc lập hoàn tồn HĐ dạy HĐ đọc * G/v khái qt tình hình nhà Đường cuối TK IX - Khúc Thừa Dụ người nào? ông giành quyền tự chủ hoàn cảnh nào? - ý nghĩa việc Khúc Thừa Dụ xưng Tiết Độ Sứ? Việc nhà Đường công nhận Khúc Thừa Dụ Tiết Độ sử có ý nghĩa gì? Ghi bảng Khúc Thừa Dụ dựng quyền tự chủ hoàn cảnh nào? - 905 lợi dụng suy yếu nhà Đường Khúc Thừa Dụ giành quyền tự chủ (xưng Tiết độ sử) - Xây dựng đất nước tự chủ (Danh nghĩa thống trị nhà Đường nước ta chấm dứt) - Khúc Thừa Dụ làm để xây dựng quyền tự chủ? - Những việc làm KTD, KHạo có ý nghĩa? (X/đ c/s người Việt người Việt cai quản, tự định) * G giới thiệu đời nước Nam Hán - Vì nhà N.Hán có âm mưu xâm lược nước ta? - Khúc Hạo gửi tin N.Hán nhằm mục đích? (Hồ hỗn, chuẩn bị lực lượng chống xâm lược) - Quyền tự chủ họ Khúc kết thúc từ bao giờ? (từ công Nam Hán) - Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Nam Hán lần lãnh đạo? kết quả? * G trình bày diễn biến đồ * G trình bày diễn biến số việc làm Dương Đình Nghệ nhằm tiếp tục công tự chủ - 907 Khúc Hạo lên thay Dương Đình Nghệ chống quân xâm lược Nam Hán (930 – 931) - 917 Lưu Nham lập nước Nam Hán có ý đồ xâm lược nước ta - 930 quân Nam Hán xâm lược nước ta - 931 Dương Đình Nghệ đánh tan quân Nam Hán  xưng Tiết Độ Sử – tiếp tục công tự chủ Sơ kết bài: Củng cố: Cho H làm BT thực hành LS.6 Hướng dẫn H học bài: BT1 (73), chuẩn bị 27 ... quân Nam Hán xâm lược nước ta - 931 Dương Đình Nghệ đánh tan quân Nam Hán  xưng Tiết Độ Sử – tiếp tục công tự chủ Sơ kết bài: Củng cố: Cho H làm BT thực hành LS .6 Hướng dẫn H học bài: BT1 (73),... gửi tin N.Hán nhằm mục đích? (Hồ hỗn, chuẩn bị lực lượng chống xâm lược) - Quyền tự chủ họ Khúc kết thúc từ bao giờ? (từ công Nam Hán) - Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Nam Hán lần lãnh... diễn biến số việc làm Dương Đình Nghệ nhằm tiếp tục cơng tự chủ - 907 Khúc Hạo lên thay Dương Đình Nghệ chống quân xâm lược Nam Hán (930 – 931) - 917 Lưu Nham lập nước Nam Hán có ý đồ xâm lược
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Lịch sử 6 bài 26: Cuộc đấu tranh giành quyền tự chủ của họ Khúc, họ Dương, Giáo án Lịch sử 6 bài 26: Cuộc đấu tranh giành quyền tự chủ của họ Khúc, họ Dương

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn