ToanTaiNang vn tuyển tập bài tập trắc nghiệm số phức có lời giải chi tiết phạm hải đăng

4 49 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/05/2019, 22:01

DẠNG 6. SỐ PHỨC VÀ GIÁ TRỊ LỚN NHẤT, GIÁ TRỊ NHỎ NHẤT.  Câu 200.    Tìm giá trị nhỏ nhất của z , biết rằng số phức z thỏa mãn điều kiện  z   i    1 A B  C 1 D  2 Câu 201.   Tìm số phức z có  z  nhỏ nhất, biết rằng số phức z thỏa mãn z + = i ‐ z  .  3 10 A.  z    3 10 B.  z    i i 3 10 C.  z   3 10 D.  z   i Câu 202.    Tìm giá trị lớn nhất của z , biết rằng số phức z thỏa mãn điều kiện  A B C i  2  3i  2i z1  1  D Câu 203.    Cho  số  phức  z  thỏa  mãn  điều  kiện  v   z  i   i   là một số  thuần  ảo. Tìm  giá trị  nhỏ  nhất của  z   3i   A.  B.  85 C.  64 D.  17   Câu 204.    Cho số phức  z thỏa mãn điều kiện  z   z   10  Gọi  M, m lần lượt là giá trị lớn nhất  và giá trị nhỏ nhất của  z  Tính  v   m  4i     Mi    A 26 B C 26 D 50 2 Câu 205.    Tìm số phức z sao cho biểu thức  P  z   z   i  z   5i đạt giá trị nhỏ nhất, biết rằng số phức z thỏa mãn điều kiện  z   i  3i   z   17 4 A.  z   17 4 B.  z   i i 17 4 C.  z    i  17 4 D.  z    i  Câu 206.    Gọi  M,  m  lần  lượt  là  giá  trị  lớn  nhất,  giá  trị  nhỏ  nhất  của  biểu  thức P  z   i  z   4i , biết rằng số phức z thỏa mãn điều kiện  z  i  1   i   Tính   M  n2 A.  M  n2  20 B M  n2  20  12 C M  n2  12 D M  n  10    Câu 207.    Cho số phức  z  thỏa mãn điều kiện  w   z   i  z   3i  là một số thựC. Tìm giá trị nhỏ nhất của  z  là:  A 2 B C 3   Câu 208.    Cho số phức  z  thỏa mãn  z2i z 1 i D.    Tìm giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất của z :  A  10  và  3  10 B  và   3  10 C  10  và   10 D Không tồn tại Câu 209.    Cho số phức  z  thỏa mãn  z   2i   Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của  z   A 2   và  2  B   và   C  và  D   và   Câu 210.    Cho  số  phức  z  thỏa  mãn :  z  2i  z  Giá  trị  nhỏ  nhất  của  biểu  thức  P  z  2i  z   9i   Tài liệu sưu tầm Thầy Đăng - DĐ : 0348 511 023 A 70 B 10 C Câu 211.    Cho số phức z thỏa mãn:  A.  m  iM  10   74 D 1 i z    , đặt  m  z ; M  max z  , tìm  m  iM 1 i B.  m  iM  C.  m  iM  10   D.  m  iM  2 Câu 212.    Cho  số  phức  z  thỏa  mãn:  z   4i  ,  tìm  z   để  biểu  thức  P  z   z  i   đạt  GTLN.  B 10 A C Câu 213.    Trong  các  số  phức  z   thỏa  mãn  D (1  i ) z   ,  z0 là  số  phức  có  mơđun  lớn  1 i nhất.Mơdun của  z0  bằng:  A B C D 10 Câu 214.    Trong các số phức  z  thỏa mãn  z  z   4i , số phức có mơđun nhỏ nhất là:  A z   4i B z  3  4i C.  z   2i D.  z   2i   Câu 215.    Trong các số phức z thỏa mãn điều kiện  z   4i  z  2i  Tìm số phức z có mơ đun bé  nhất.  A z   i B z   i C z   2i D z   3i Câu 216.    Tìm số phức z thoả mãn  ( z  1)( z  2i ) là số thực và môđun của z nhỏ nhất?  5 B.  z   i   A z=2i 5 D.  z   i   C.  z   i Câu 217.    Cho số phức  z  thỏa  z  i   z  2i  Giá trị nhỏ nhất của  z  là  A B C Câu 218.    Trong các số phức z thỏa mãn điều kiện  z   2i  A.  z   C.  z   13 13 D  78  13 i 26 B z   3i  78  13 i  26 D z   3i , số phức z có mơđun nhỏ nhất là:  Câu 219.    Trong số phức z thỏa mãn điều kiện  z  3i  z   i , số phức z có mơ đun bé nhất là:  A z   2i B z  1  2i C.  z    i   5 D.  z   i 5 Câu 220.    Tìm số phức z sao cho  z  3i   đạt giá trị nhỏ nhất?  A z   3i B z  1  3i Câu 221.    Tìm  z  biết  z  là số phức thỏa mãn  A.  z  13   Tài liệu sưu tầm B.  z  13   C z   i D z  3  i zi   đạt giá trị nhỏ nhất.  2i  C.  z    D.  z    Thầy Đăng - DĐ : 0348 511 023 Câu 222.    Tìm GTNN của  z  biết  z  thỏa mãn  A.  z    B.  z    Câu 223.    Tìm GTLN của  z  biết  z  thỏa mãn  A.  z    B.  z     2i z     1 i C.  z    D.  z    2  3i z      2i C.  z    D.  z    Câu 224.    Cho  z  thỏa mãn  z  i  z   Tìm GTNN của  w  với  w = z+2i   A.  w    B.  w  C.  w    D.  w    Câu 225.    Cho  z  thỏa mãn  z   4i  z  2i  Tìm GTLN của  w với  w = A.  w  2   B.  w  10 C.  w  10 2+i z D.  w  10   Câu 226.    Trong các số phức z thoả mãn  z   4i  , gọi  z0  là số phức có mơđun lớn nhất. Tổng  phần thực và phần ảo của  z0  bằng  A B 1 C 2 D Câu 227.    Trong các số phức z thoả mãn  z   i  , gọi  z1  và  z2  lần lượt là số phức có mơđun  lớn nhất, nhỏ nhất. Giá trị của  z1  z2  bằng  A B C D Câu 228.    Trong  các  số  phức  z  thoả  mãn  z   z  4i ,  gọi  z0   là  số  phức  có  mơđun  nhỏ  nhất. Giá trị nhỏ nhất đó bằng  A.    B.  C.  D  z   z  Câu 229.    Trong các số phức z thoả mãn    , gọi  z0  là số phức có mơđun nhỏ nhất.   z  i  z  3i Giá trị nhỏ nhất đó bằng  A B C.  D.  Câu 230.    Trong các số phức z thoả mãn  z   z  , gọi  z0  là số phức sao cho  z0   2i  đạt giá  trị nhỏ nhất. Khi đó, mơđun của  z0  bằng  A B C D Câu 231.    Trong các số phức z thoả mãn  z   z   10 , gọi  z0  là số phức có mơđun nhỏ nhất.  Giá trị nhỏ nhất đó bằng  A B C D Câu 232.    Cho số phức z thoả mãn  z  2i   z  i  Tìm các điểm M biểu diễn cho số phức z để  MA ngắn nhất, với  A  1;  Tài liệu sưu tầm Thầy Đăng - DĐ : 0348 511 023  23  A.  M  ;   10 10   13  B.  M  ;   5  13  C.  M  ;   5   13  D.  M   ;   5 Câu 233.    Trong các số phức z thoả mãn  z   2i  , gọi  M,  m lần lượt là giá trị lớn nhất và  giá trị nhỏ nhất của  z  Tính M + n   A M  n  B M  n  C M  n  D M  n  Câu 234.    Cho  số  phức  z   thỏa  mãn  hệ  thức  z  i  z  3i    Tìm  các  điểm  M   biểu  diễn  số   3 phức  z  để  MA  ngắn nhất, với  A  1;       4  5  A.  M  1;       9  B.  M  0;     9  C.  M  ;       23  D.  M  ;    20 20  Câu 235.    Cho số phức  z  thỏa mãn  z   4i  z  2i  Tìm  z  để  z  nhỏ nhất   A z   i Tài liệu sưu tầm B z   3i C z   2i D z  4i Thầy Đăng - DĐ : 0348 511 023 ... các  số phức z   thỏa  mãn  D (1  i ) z   ,  z0 là  số phức có mơđun  lớn  1 i nhất.Mơdun của  z0  bằng:  A B C D 10 Câu 214.    Trong các số phức z  thỏa mãn  z  z   4i , số phức có mơđun nhỏ nhất là: ... Trong các số phức z thỏa mãn điều kiện  z   4i  z  2i  Tìm số phức z có mơ đun bé  nhất.  A z   i B z   i C z   2i D z   3i Câu 216.    Tìm số phức z thoả mãn  ( z  1)( z  2i ) là số thực và môđun của z nhỏ nhất? ... B z   3i  78  13 i  26 D z   3i , số phức z có mơđun nhỏ nhất là:  Câu 219.    Trong số phức z thỏa mãn điều kiện  z  3i  z   i , số phức z có mơ đun bé nhất là:  A z   2i B z  1
- Xem thêm -

Xem thêm: ToanTaiNang vn tuyển tập bài tập trắc nghiệm số phức có lời giải chi tiết phạm hải đăng , ToanTaiNang vn tuyển tập bài tập trắc nghiệm số phức có lời giải chi tiết phạm hải đăng

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn