MỘT số GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG tác tạo ĐỘNG lực CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG mại THẠCH DƯƠNG

67 36 0
  • Loading ...
1/67 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/05/2019, 21:37

Đề tài luận văn, khóa luận tốt nghiệp cho sinh viên khoa quản trị kinh doanh, quản trị marketing, quản trị doanh nghiệp. Tạo động lực lao động, công tác tạo động lực lao động Khóa luận tốt nghiệp Đại học Lời cảm ơn LỜI CẢM ƠN Em xin chân thành cảm ơn hướng dẫn tận tình chi tiết giáo Trưởng khoa Quản trị kinh doanh I, Học viện công nghệ Bưu viễn thơng, PGS.TS Nguyễn Thị Minh An, tồn thể cán bộ, cơng nhân viên Phòng Hành – nhân phòng, ban khác cơng ty TNHH thương mại Thạch Dương tạo điều kiện giúp đỡ em hồn thành tốt khóa luận tốt nghiệp Em xin chân thành cảm ơn ! Đồng Thị Tuyết Mai – D11QTDN3 i Khóa luận tốt nghiệp Đại học Mục lục MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN 1 MỤC LỤC DANH MỤC BẢNG 24 DANH MỤC BIỂU ĐỒ .2 DANH MỤC HÌNH, ĐỒ .3 LỜI MỞ ĐẦU 2.1 Khái quát động lực lao động tạo động lực cho người lao động .3 2.1.1 Khái niệm động lực lao động 2.1.2 Tạo động lực lao động .3 2.1.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến động lực người lao động 2.2 Một số học thuyết tạo động lực 2.2.1 Học thuyết hệ thống nhu cầu Maslow 2.2.2 Học thuyết kỳ vọng Victor Vroom .7 2.2.3 Học thuyết hai nhóm yếu tố Herzbeg 1.2.4 Học thuyết công J Stacy Adams .10 2.2.4 Lý thuyết chất người Mc Gregor 11 1.2.6 Học thuyết tăng cường tích cực B.F.Skinner 12 2.3 Các phương hướng tạo động lực lao động 13 2.3.1 Xác định nhiệm vụ tiêu chuẩn thực công việc 13 2.3.2 Tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động hoàn thành nhiệm vụ 13 2.3.3 Kích thích lao động 14 2.4 Sự cần thiết phải hoàn thiện công tác tạo động lực cho người lao động 19 2.4.1 Đối với cá nhân .19 2.4.2 Đối với doanh nghiệp 19 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TẠO ĐỘNG LỰC CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 20 THẠCH DƯƠNG 20 2.1 Khái quát chung công ty TNHH Thương mại Thạch Dương 20 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển công ty 20 2.1.2 Lĩnh vực hoạt động doanh nghiệp 20 2.1.3 Cơ cấu tổ chức máy Công ty TNHH thương mại Thạch Dương 22 2.1.5 Hoạt động quản trị nguồn nhân lực công ty TNHH Thương mại Thạch Dương 25 2.1.6 Đánh giá chung 30 2.2.2 Tạo động lực thông qua tiền thưởng 34 2.2.3 Tạo động lực lao động thông qua phúc lợi dịch vụ 35 Đồng Thị Tuyết Mai – D11QTDN3 ii Khóa luận tốt nghiệp Đại học Mục lục 2.2.4 Tạo động lực thông qua điều kiện lao động bố trí sử dụng lao động 37 2.3 Đánh giá thực trạng công tác tạo động lực cho người lao động công ty TNHH Thương mại Thạch Dương 40 2.3.1 Những mặt đạt công tác tạo động lực cho người lao động .40 2.3.2 Những hạn chế cần khắc phục nguyên nhân .41 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HỒN THIỆN CƠNG TÁC TẠO ĐỘNG LỰC CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THẠCH DƯƠNG 44 3.1.2 Mục tiêu doanh nghiệp 44 3.2.3 Tăng cường hoạt động phúc lợi .48 3.2.4 Cải thiện môi trường điều kiện làm việc 49 3.2.8 Giải pháp khác .54 3.3 Kiến nghị 55 KẾT LUẬN 57 TÀI LIỆU THAM KHẢO .58 Đồng Thị Tuyết Mai – D11QTDN3 ii Khóa luận tốt nghiệp Đại học Danh mục bảng DANH MỤC BẢNG Danh sách bảng Bảng 1.1 Các yếu tố chương trình đãi ngộ lương Bảng 2.1 Kết sản xuất kinh doanh từ năm 2011 đến năm 2013 Trang 15 24 Bảng 2.2: Cơ cấu lao động phân theo trình độ, thâm niên cơng tác, tuổi giới tính 25 Bảng 2.3 : Bảng đánh giá thực công việc 27 Bảng 3.1 Bảng hệ số thưởng theo hạng thành tích công việc 48 Bảng 3.2 Phương pháp so sánh cặp 52 Đồng Thị Tuyết Mai – D11QTDN3 iii Khóa luận tốt nghiệp Đại học Danh mục biểu đồ DANH MỤC BIỂU ĐỒ Danh sách biểu đồ Trang Biều đồ 2.1 Mức thu nhập có đảm bảo cộng sống? 32 Biểu đồ 2.2 Sự quan tâm tới sách tiền lương công ty 33 Biểu đồ 2.3 : Biểu đồ mức độ công thi đua khen thưởng 35 Biểu đồ 2.4 : Biểu đồ thể mức độ hài lòng người lao động từ chế độ phúc lợi 37 Biểu đồ 2.5 : Biểu đồ đánh giá điều kiện lao động 38 Biều đồ 2.6: Biểu đồ thể phù hợp phân công lao động theo nghề doanh nghiệp 38 Biều đồ 2.7 : Biểu đồ thể mức độ thỏa mãn với công việc 39 Biểu đồ 2.8: Biểu đồ thể yếu tố ảnh hưởng đến khả thăng tiến người lao động 40 Biểu đồ 2.9: Biểu đồ thể mối quan hệ thành viên công ty 41 Đồng Thị Tuyết Mai – D11QTDN3 iv Khóa luận tốt nghiệp Đại học Danh mục hình, đồ DANH MỤC HÌNH, ĐỒ Danh sách hình, đồ Trang Hình 1.1 Các yếu tố ảnh hưởng đến động lực lao động Hình 1.2: Thứ bậc nhu cầu Maslow Hình 1.3: Mơ hình kỳ vọng đơn giản hóa đồ 2.1: đồ máy tổ chức công ty 23 Đồng Thị Tuyết Mai – D11QTDN3 v Khóa luận tốt nghiệp Đại học Lời mở đầu LỜI MỞ ĐẦU Sự cần thiết phải nghiên cứu: Q trình tồn cầu hố hội nhập kinh tế quốc tế diễn nhanh chóng, liệt trở thành xu phát triển đảo ngược kinh tế giới Nhận thức rõ xu phát triển tất yếu kinh tế giới, Việt Nam xác định rõ cần thiết phải tham gia hội nhập kinh tế khu vực quốc tế Hội nhập kinh tế quốc tế tiếp tục khẳng định nội dung quan trọng công đổi Việt Nam thực với quy mô mức độ ngày cao Gia nhập WTO đặt cho Việt Nam nhiều hội thách thức Trong bối cảnh đó, việc phát triển kinh tế chiến lược đặt lên hàng đầu Con người nguồn lực khơng thể thiếu đóng vai trò vơ quan trọng phát triển Vì vậy, quản lý nguồn nhân lực hoạt động quan trọng tổ chức Để phát triển kinh tế, nâng cao suất lao động cơng tác tạo động lực làm việc cho cán công nhân viên công ty đóng vai trò vơ quan trọng Động lực làm việc ví đòn bẩy mạnh mẽ thúc đẩy người lao động tích cực làm việc, từ góp phần nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh cơng ty Nhận thức vấn đề đó, Cơng ty trách nhiệm hữu hạn(TNHH) thương mại Thạch Dương coi trọng công tác tạo động lực cho cán cơng nhân viên tồn Cơng ty Qua tìm hiểu thực tế Công ty, với quan tâm giúp đỡ cán nhân viên phòng hành – nhân phòng ban khác Cơng ty em lựa chọn đề tài cho khóa luận tốt nhiệp: “Hồn thiện cơng tác tạo động lực cho người lao động Công ty TNHH thương mại Thạch Dương” Mục đích nghiên cứu: Tìm hiểu vấn đề lý thuyết công tác tạo động lực cho người lao động doanh nghiệp Tìm hiểu thực tế công tác tạo động lực cho người lao động Cơng ty TNHH thương mại Thạch Dương Từ nêu điểm mạnh, điểm yếu đưa hướng hồn thiện cơng tác tạo động lực cho người lao động Công ty Đối tượng phạm vi nghiên cứu: Đối tượng nghiên cứu: Công tác tạo động lực cho người lao động Công ty TNHH thương mại Thạch Dương Phạm vi nghiên cứu: Các phận – phòng ban, cán cơng nhân viên Cơng ty TNHH thương mại Thạch Dương Phương pháp nghiên cứu: Sử dụng phương pháp quan sát, phân tích, so sánh, đánh giá, tổng hợp dựa số liệu thực tế Cơng ty Ngồi ra, khóa luận sử dụng phương pháp bảng hỏi Bảng hỏi thiết kế gồm câu hỏi có liên quan trực tiếp đến công tác tạo động lực cho người lao động Cơng ty: Đồng Thị Tuyết Mai – D11QTDN3 Khóa luận tốt nghiệp Đại học Lời mở đầu Số lượng : 200 Thời gian thực hiện: ngày Địa điểm tiến hành: Nhà máy sản xuất số I, số II, số III thuộc phận Sản xuất Kết cấu chun đề: Ngồi phần mở đầu kết luận, khóa luận kết cấu thành ba chương sau: Chương 1: Lý luận chung động lực tạo động lực cho người lao động Chương 2: Thực trạng công tác tạo động lực lao động công ty TNHH thương mại Thạch Dương Chương 3: Một số giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác tạo động lực cho người lao động công ty TNHH thương mại Thạch Dương Trong q trình thực khóa luận tốt nghiệp, với cố gắng thân, em xin cám ơn hướng dẫn PGS.TS Nguyễn Thị Minh An ban lãnh đạo Cơng ty, phòng Hành – nhân Công ty TNHH thương mại Thạch Dương giúp em hồn thành khóa luận Do hạn chế thời gian kiến thức nên khóa luận em khơng tránh khỏi thiếu xót, mong nhận ý kiến đóng góp, bổ sung Em xin chân thành cảm ơn! Đồng Thị Tuyết Mai – D11QTDN3 CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ ĐỘNG LỰCTẠO ĐỘNG LỰC CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG DOANH NGHIỆP 2.1 Khái quát động lực lao động tạo động lực cho người lao động 2.1.1 Khái niệm động lực lao động “Động lực lao động khát khao tự nguyện người lao động để tăng cường nỗ lực nhằm hướng tới việc đạt mục tiêu tổ chức” - theo Ths Nguyễn Vân Điềm PGS.TS Nguyễn Ngọc Quân, Giáo trình Quản trị nhân lực, Nxb LĐ-XH Vậy chất động lực kích thích người hành động để đạt đến mục tiêu Mục tiêu người đặt cách có ý thức phản ánh động người lao động định hành động họ 2.1.2 Tạo động lực lao động Tạo động lực cho người lao động việc dùng biện pháp định để kích thích người lao động làm việc cách tự nguyện, nhiệt tình, hăng say, có hiệu Tạo động lực việc tạo hấp dẫn công việc, kết thực công việc, tiền lương, tiền thưởng, để hướng hành vi người lao động theo chiều hướng tích cực 2.1.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến động lực người lao động Động lực người lao động chịu tác động ảnh hưởng nhiều nhân tố Các nhân tố chia thành ba nhóm chính: Đặc điểm cơng việc Đặc điểm cá nhân TẠO ĐỘNG LỰC Đặc điểm tổ chức Hình 1.1 Các yếu tố ảnh hưởng đến động lực lao động • Nhóm nhân tố thuộc người lao động, bao gồm: - Thái độ, quan điểm người lao động công việc tổ chức - Nhận thức người lao động giá trị nhu cầu cá nhân - Năng lực nhận thức lực thân người lao động - Đặc điểm tính cách người lao động • Nhóm nhân tố thuộc cơng việc, bao gồm: - Đòi hỏi kỹ nghề nghiệp - Mức độ chun mơn hóa cơng việc - Mức độ phức tạp công việc - Sự mạo hiểm mức độ rủi ro công việc - Mức độ hao phí trí lực • Nhóm nhân tố thuộc tổ chức, bao gồm: - Mục tiêu, chiến lược tổ chức - Văn hóa tổ chức - Lãnh đạo (quan điểm, phong cách, phương pháp) - Quan hệ nhóm - Các sách liên quan đến quyền nghĩa vụ người lao động, sách Quản trị nguồn nhân lực Các nhân tố tác động theo cách thức khác nhau, theo nhiều cung bậc khác tùy thuộc vào tình hình đặc điểm doanh nghiệp Vì vậy, nhà quản lý cần nắm bắt tác động nhân tố để có thay đổi kịp thời biện pháp sản xuất quản lý nhằm tạo động lực cho người lao động, phát triển doanh nghiệp 2.2 Một số học thuyết tạo động lực 2.2.1 Học thuyết hệ thống nhu cầu Maslow Maslow cho người có nhiều nhu cầu khác mà họ khao khát thỏa mãn Maslow chia nhu cầu thành năm loại xếp theo thứ bậc sau: A 1,2 Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ( đạt 120% nhiệm vụ tiêu giao) B 1,1 Hoàn thành tốt nhiệm vụ ( đạt từ 106% đến 120% nhiệm vụ tiêu giao) C 1,0 Hoàn thành tốt nhiệm vụ ( đạt 100% đến 105% nhiệm vụ tiêu giao) Với cách tính tiền thưởngcơng bằng, gắn với mức độ hồn thành vượt mức, cố gắng, nỗ lực khác người, khuyến khích kịp thời, đảm bảo thời gian lao động mà nâng cao trách nhiệm, mức độ hồn thành công việc người 3.2.3 Tăng cường hoạt động phúc lợi Dù cơng ty có đưa nhiều chế độ phúc lợi cần phải xem xét cho phù hợp với nhu cầu người lao động, thực tế có tới 19% người lao động thấy khơng hài lòng với chế độ phúc lợi cơng ty Mục tiêu chương trình phúc lợi Công ty cần phải gắn kết, hòa hợp với sách quản lý nguồn nhân lực Lãnh đạo nên quan tâm loại hình phúc lợi dịch vụ sau: - Các dịch vụ phúc lợi mặt tài chính: nhằm hỗ trợ mặt tài cho nhân viên gia đình đề cầp trực tiếp đến khoản tài cá nhân nhân viên - Các dịch vụ chuyên nghiệp: Cung cấp phúc lợi miễn phí cho nhân viên phúc lợi y tế, phòng đọc phòng tập thể dục thể thao (bóng bàn, phòng tập nhảy) Cơng ty có diện tích rộng nên tận dụng tối đa diện tích - Các dịch vụ giải trí như: tổ chức bữa tiệc, dã ngoại tặng thưởng đặc biệt Phúc lợi cần chý ý nhiều để tạo tính thoải mái, thân thiện cho nhân viên đồng thời tận dụng quỹ phúc lợi phong phú Công ty - Các dịch vụ nhà lại có khu với giá thuê rẻ miễn phí trợ cấp lại Có thể trao đổi phúc lợi khác cho nhân viên chẳng hạn phiếu nghỉ mát chuyển đổi thành hình thức chi trả khác trả tiền người lao động thích Sự thành cơng yếu tố cụ thể thường bị ảnh hưởng phúc lợi phân bố cho mục đích thuế Nếu phúc lợi bị đánh thuế cao so với mức lương tương đương động lựa chọn phúc lợi lương Vấn đề tài nhân viên đóng vai trò quan trọng Chẳng hạn số người có nhỏ thích có thêm kỳ nghỉ khoản trả cho dịch vụ chăm sóc trẻ em Một số ngườisở thích đơn giản việc kiếm tiền nhiều tốt thích làm việc vào ngày nghỉ để tăng thu nhập Những phúc lợi mà nhân viên có như: Mua bán phúc lợi kỳ nghỉ, tạm ứng tiền vay Công ty, Chương trình chăm sóc sức khoẻ cá nhân, Bảo hiểm y tế Ngoài ra, lãnh đạo cần đề cập tới tất phúc lợi yêu cầu luật lao động là: tính an tồn, chế độ nghỉ hưu, bảo hiểm xã hội, quỹ cơng đồn theo quy định Nhà nước 3.2.4 Cải thiện môi trường điều kiện làm việc Cải tạo, thiết kế lại khung cảnh làm việc cho bố cục hài hồ, thống mát, có đủ ánh sáng, xếp hợp lý nơi làm việc khối văn phòng, sử dụng màu sắc trang nhã phù hợp với khung cảnh lao động tạo cảm giác, thoải mái, hưng phấn cho người lao động Đầu tư, nâng cấp, sửa chữa xây dựng hệ thống sở vật chất kỹ thuật máy móc Xây dựng chế độ làm việc nghỉ ngơi hợp lý, để đảm bảo suất lao động giữ gìn sức khoẻ cho người lao động Con số 40% người lao động không thỏa mãn với công việc cần cấp lãnh đạo quan tâm tới, cần tìm hiểu người lao động lại không thấy thỏa mãn với công việc, nguyên nhân chủ yếu gây tình trạng Trước mắt, cơng ty nên xem xét lại việc đáp ứng nhu cầu sinh học người lao động, bao gồm: - Bảo hiểm y tế - Đền bù thỏa đáng - Chăm sóc sức khỏe - Nghỉ phép - Thiết bị bảo hộ lao động - Lên lịch làm việc hiệu - Cantin/ Máy bán hàng tự động - Môi trường làm việc thoải mái Tạo điều kiện tốt cho người lao động làm việc, công ty nên quan tâm tới vướng mắc người lao động, người lao động gặp vấn đề khó khăn cần hỗ trợ, tư vấn cơng ty nên tạo hòm thư (mail) để người lao động gửi ý kiến tới cơng ty công ty giải cách gửi trả lời vào hòm thư cá nhân người lao động 3.2.5 Tổ chức đào tạo với chất lượng cao đề bạt cơng với nhân viên • Đối với đào tạo : - Xây dựng quy chế đào tạo cụ thể, cho vấn đề đào tạo trở thành chiến lược lâu dài công ty, đặt vấn đề chất lượng lên hàng đầu - Khuyến khích người lao động tự nâng cao trình độ chun mơn cách hỗ trợ phần kinh phí cho việc đào tạo - Cần xây dựng kế hoạch đào tạo riêng cho phận, phòng ban cơng ty Phòng Hành – nhân có nhiệm vụ tập hợp nhu cầu đào tạo phòng ban lập chương trình đào tạo cụ thể cho phòng ban tồn Cơng ty • Đối với đề bạt cán bộ: - Tiến hành đề bạt công khai, rõ ràng để thấy công công nhân viên, người lao động vị trí - Ngồi ra, ban lãnh đạo cơng ty cần nghĩ tới việc đổi tiêu chí đề bạt, bổ nhiệm cán bộ, nhân viên Trước tiên Thực tốt việc đánh giá để phát hiện, lựa chọn nguồn cán Đây khâu quan trọng Muốn có đội ngũ cán lãnh đạo, quản lý đủ lực đáp ứng yêu cầu đặt phải từ thực tiễn, thông qua tổng kết phong trào, kết công tác suy tôn năm cán bộ, công nhân viên quan, từ ý kiến nhận xét, đánh giá quan, đơn vị để xem xét giới thiệu đưa vào dự nguồn Hằng năm, quan đơn vị bỏ phiếu đánh giá cán mặt:  Kết thực nhiệm vụ giao  Phẩm chất trị  phong cách  lối sống sinh hoạt cán  tín nhiệm quần chúng nhân dân quan đơn vị  có khả vươn lên giữ chức vụ cao hay không ? Đồng thời phải coi trọng khâu cá nhân tự đánh giá, phân loại Từ thực tiễn đó, lãnh đạo quan, đơn vị đề bạt tạo điều kiện cho cán bộ, cơng nhân viên có hội thăng tiến lên vị trí cao hơn, đảm bảo cơng bằng, minh bạch Với việc đổi tiêu chí đề bạt cán làm người lao động tin tưởng vào công lãnh đạo, phấn đấu nhiều cho cơng việc để tìm hội thăng tiến 3.2.6 Xây dựng văn hóa doanh nghiệp lành mạnh Văn hóa doanh nghiệp giúp nhân viên thấy rõ mục tiêu, định hướng chất cơng việc làm Văn hóa doanh nghiệp tạo mối quan hệ tốt đẹp nhân viên môi trường làm việc thoải mái, lành mạnh Văn hóa doanh nghiệp phù hợp giúp nhân viên có cảm giác làm cơng việc có ý nghĩa hãnh diện thành viên doanh nghiệp Điều có ý nghĩa tình trạng “chảy máu chất xám” phổ biến Lương thu nhập phần động lực làm việc Khi thu nhập đạt đến mức đó, người ta sẵn sàng đánh đổi chọn mức thu nhập thấp để làm việc môi trường hồ đồng, thoải mái, đồng nghiệp tơn trọng Để xây dựng văn hóa doanh nghiệp lành mạnh, cần xây dựng mơ hình lớp cách hợp lý tối ưu nhất: - Triết lý quản lý kinh doanh - Động lực cá nhân tổ chức - Quy trình qui định - Hệ thống trao đổi thông tin - Phong trào, nghi lễ, nghi thức Văn hóa doanh nghiệp cơng ty trạng thái “chìm”, thế, cần tiến hành bước xây dựng sau để văn hóa cơng ty thực có ý nghĩa hơn: • Bước 1: Phổ biến kiến thức chung: Đây bước chuẩn bị tinh thần quan trọng cho q trình xây dựng văn hóa doanh nghiệp Nếu cấp lãnh đạo hiểu văn hóa doanh nghiệp chưa đủ Một tất nhân viên hiểu rõ lợi ích văn hóa doanh nghiệp, cơng xây dựng thành cơng Doanh nghiệp tổ chức buổi nói chuyện khóa học văn hóa, phát động thi tìm hiểu, xây dựng sở liệu văn hóa để nhân viên tự tìm hiểu Cần chuẩn bị sẵn sàng nội dung cần phổ biến xuyên suốt giai đoạn này, từ tới nâng cao • Bước 2: Định hình văn hóa doanh nghiệp: Kết giai đoạn xác định yếu tố văn hóa doanh nghiệp, bao gồm: Hệ tư tưởng; Hệ giá trị; chuẩn mực hành vi đặc trưng nhận dạng doanh nghiệp Từ thấy “linh hồn” doanh nghiệp • Bước 3: Triển khai xây dựng: Giai đoạn này, văn hóa doanh nghiệp cần tiến hành bước đồng kiên trì Từ tuyên truyền quan điểm, hệ giá trị việc thực chuẩn mực hành vi phải tổ chức cách khéo léo • Bước 4: Ổn định phát triển văn hóa: Bất yếu tố văn hóa hình thành xong, doanh nghiệp phải bắt tay vào việc trì, cập nhật để khơng bị lạc hậu mai Ngày nay, để đánh giá doanh nghiệp, ngồi thị trường, cấu tổ chức,… ngta quan tâm đến giá trị cốt lõi nó, văn hóa doanh nghiệp Khi văn hóa doanh nghiệp đồng nhất, liên kết thành viên công ty cải thiện rõ rệt Điều lợi doanh nghiệp động lực thúc đẩy người lao động phát huy hết khả mình, cống hiến cho doanh nghiệp 3.2.7 Hoàn thiện hoạt động quản trị nhân lực khác nhằm tác động tạo động lực mạnh mẽ tới người lao động 3.2.7.1 Cải tiến phân tích đánh giá thực cơng việc • Phân tích cơng việc: Cần tiến hành phân tích cơng việc cụ thể cho vị trí cơng việc, trước hết vị trí quan trọng, chủ yếu Qua phân tích cơng việc để xây dưng nên mô tả công việc, yêu cầu công việc, tiêu chuẩn thực công việc, làm sở cho hoạt động quản trị nhân lực khác • Đánh giá thực cơng việc: bước quan trọng tạo động lực lao động, đánh giá có cơng cống hiến người lao động công nhận, người lao độngđộng lực để phấn đấu Để xây dựng hệ thống đánh giá thực công việc hiệu quả, người đánh giá cần phải nghiên cứu tồn hệ thống yếu tố nó, nghiên cứu phương pháp tiến hành bước hệ thống, thảo luận dân chủ, đánh giá công bằng, minh bạch, tạo cho người lao động động lực làm việc Từ nâng cao suất lao động hiệu cơng việc doanh nghiệp Ngồi phương pháp đánh giá thực công việc bảng điểm từ trước, cơng ty tiến hành phương pháp đánh giá so sánh cặp Từng cặp nhân viên đem so sánh yêu cầu chính, người đánh giá tốt hẳn đựơc cho điểm, người đánh giá yếu hẳn cho điểm; người đánh giá tốt cho điểm, người đánh giá yếu cho điểm; hai người đánh giá ngang cho điểm bảng so sánh Khi tổng hợp, chọn ngườisố điểm từ cao đến thấp Giả sử có người A, B, C, D cách so sánh sau: Bảng 3.2 Phương pháp so sánh cặp A A B C D Tổng hợp 10 B C D 1 Theo kết so sánh bảng, nhân viên đánh giá theo thứ tự tăng dần từ C→B→D→A Nhân viên A đánh giá tốt nhất, nhân viên C bị đánh giá Người đánh giá thực công việc cần đưa định đắn giúp người lãnh đạo việc giám sát quản lý công việc cán công nhân viên Cơng ty Đồng thời kích thích người lao động gắn bó với cơng việc, nâng cao suất lao động, hiệu công việc phát triển Công ty trở nên vững mạnh 3.2.7.2 Tuyển dụng lao động Đòi hỏi chất lượng người lao động ngày cao cho việc phát triển chiến lược kinh doanh, việc cạnh tranh ngày khốc liệt, nên công tác tuyển chọn nhân lực cần phải tiến hành khoa học, chặt chẽ, theo bước Phải xây dựng kế hoạch tuyển mộ, tuyển chọn cụ thể chi tiết cho ngắn hạn mà cho dài hạn để có đội ngũ lao động đầu vào Công ty ngày chất lượng, đáp ứng yêu cầu công việc công ty Để tuyển dụng hiệu quả, tiết kiệm đồng thời có khả thu hút nhân tài cho cơng ty, ta áp dụng quy trình tuyển dụng cụ thể sau: - Bước 1: Xây dựng mô tả công việc rõ ràng Các mơ tả cơng việc phải có nhiệm vụ đặt cho vị trí, kỹ chun mơn mà ứng viên phải có, cá tính, phẩm chất quan trọng ứng viên cần có để hồn thành nhiệm vụ kinh nghiệm riêng có ứng viên so với ứng viên khác - Bước 2: Soạn mẫu hồ thành công điển hình Ngồi việc xây dựng mơ tả cơng việc, doanh nghiệp phải soạn mẫu hồ nhân viên thành cơng điển hình cho vị trí chủ chốt - vị trí vốn có ý nghĩa định việc thực kế hoạch kinh doanh doanh nghiệp - Bước 3: Phác thảo quảng cáo tuyển dụng, mơ tả vị trí cần tuyển dụng yêu cầu đặt cho ứng viên Việc mô tả công việc yêu cầu đặt cho ứng viên quảng cáo tuyển dụng giúp giảm bớt số hồ xin việc không đặt yêu cầu gửi đến doanh nghiệp - Bước 4: Đăng quảng cáo tuyển dụng phương tiện có khả tiếp cận với ứng viên tiềm nhiều Theo xu hướng nay, anh chị em nên kết hợp vừa đăng tin tuyển dụng website tuyển dụng, diễn đàn với việc đăng tuyển mạng xã hội lớn Facebook, Linkedin không quên nhờ người thân, người quen giới thiệu - Bước 5: Xây dựng câu hỏi tuyển qua điện thoại Nếu doanh nghiệp anh chị có phận tuyển dụng đào tạo thực hành vấn tuyển dụng việc biên soạn câu hỏi tuyển qua điện thoại giúp doanh nghiệp nhanh chóng xác định ứng viên đạt yêu cầu loại bỏ ứng viên không đạt yêu cầu Đây bước quan trọng, hỗ trợ cho doanh nghiệp tiến hành vấn ứng viên qua điện thoại Các bảng câu hỏi cần phải quán, kể giai đoạn lẫn giai đoạn vấn trực tiếp, nhằm bảo đảm tính cơng cách đánh giá ứng viên - Bước 6: vấn ứng viên qua điện thoại Nếu doanh nghiệp bạn chưa có phận tuyển dụng chuyên nghiệp, bạn nên bỏ qua việc biên soạn câu hỏi vấn qua điện thoại tập trung vào việc biên soạn, đánh giá ứng viên thông qua phiếu khảo sát nhanh - Bước 7: Đánh giá kỹ phẩm chất ứng viên tiềm thông qua công cụ kỹ thuật đánh giá công nhận STAR, BEI, DISC, MBTI nhằm phân tích điểm mạnh thuộc tư cách ứng xử ứng viên Chẳng hạn, thông qua kiểm tra, doanh nghiệp biết ứng viên người cẩn thận hay cẩu thả, hướng nội hay hướng ngoại, dễ chịu hay khó nhượng bộ, cởi mở với ý tưởng người bảo thủ Những kiểm tra thực trực tiếp thông qua Internet Kết kiểm tra mời ứng viên đạt yêu cầu tham dự vấn - Bước 8: Lên hẹn vấn thực vấn Trong bước này, doanh nghiệp nên dựa bảng câu hỏi gồm từ 10-12 câu hỏi thống làm sở để đánh giá ứng viên - Bước 9: Lựa chọn ứng viên Việc chọn lựa thường dựa hồ mẫu cá nhân thành cơng điển hình - Bước 10: Gửi thư chào việc (offer) cho ứng viên Những thông tin thu thập trình vấn giúp doanh nghiệp có sở để xác định mức lương bổng chương trình đào tạo cần thiết cho ứng viên tuyển dụng 3.2.8 Giải pháp khác 3.2.8.1 Về phía lãnh đạo Để cơng tác tạo động lực thật đạt hiệu quả, trước tiên cần có nỗ lực từ phía lãnh đạo cơng ty, cụ thể như: Chú trọng nâng cao chất lượng mặt công tác quản trị nguồn nhân lực công ty TNHH Thương mại Thạch Dương - Khẳng định rõ giá trị cốt lõi, văn hóa doanh nghiệp, phong cách lãnh đạo Ổn định cấu tổ chức, ban hành quy chế hoạt động, chức nhiệm vụ, quy trình phối hợp xử lý công việc nội Xây dựng hệ thống chức danh quản lý vị trí cơng việc, đánh giá giá trị cơng việc; bố trí lao động, luân chuyển cán định kỳ, tạo thách thức, trải nghiệm cạnh tranh cần thiết lao động, tạo hội thăng tiến cho người lao động Quan tâm, hỗ trợ công việc, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, tạo gắn bó với cơng ty 3.2.8.2 Về phía Cơng đồn Cơng đồn cơng ty nơi đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp đáng người lao động Chủ tịch Ban chấp hành Cơng đồn sở dự tham gia ý kiến họp có nội dung liên quan đến quyền lợi lợi ích người lao động Ban giám đốc có trách nhiệm tạo điều kiện thuận lợi cho Cơng đồn hoạt động, cung cấp phương tiện cần thiết như: nơi làm việc, phương tiện giao thông, văn phẩm phẩm,… cho hoạt động Cơng đồn Cơng đồn có vai trò quan trọng doanh nghiệp Bất kì hoạt động có liên quan tới người lao động phải thơng qua Cơng đồn Trước chấm dứt hợp đồng, định thi hành kỷ luật lao động hay hạ bậc lương, bồi thường vật chất, thuyên chuyển công tác, sa thải, Ban giám đốc phải tham khảo ý kiến Ban chấp hành Cơng đồn 3.2.8.3 Xây dựng hệ thống đánh giá cụ thể nhu cầu người lao động Cơng tác tìm hiểu đánh giá hệ thống nhu cầu người lao động cần thiết, giúp cho người quản lý có sở để đưa biện pháp tạo động lực cho người lao động Bởi tạo động lực lao động tìm cách đáp ứng nhu cầu người lao động Nhưng đáp ứng mức độ thấp nhu cầu người lao động bậc để người lao động ln có xu hướng cố gắng phấn đấu để đạt mục đích Chịu trách nhiệm cơng tác phải người có chun mơn kinh nghiệm sâu vấn đề này, để tìm hiểu xác nhu cầu người lao động Để nghiên cứu vấn đề cần phải thường xuyên tiếp xúc với người lao động để kịp thời nắm bắt nhu cầu cá nhân người lao động nhu cầu tập thể lao động, để điều chỉnh sách quản trị phù hợp nhất, mang lại hiệu hữu ích cho công ty 3.2.8.4 Khuyến khích nhân viên việc đưa mục tiêu, xây dựng nhóm làm việc: Để khuyến khích nhân viên việc đưa mục tiêu mục tiêu kinh doanh Công ty đưa phải rõ ràng Khi đồng ý mục tiêu thực thi với nhân viên mình, trước tiên cần xem xét mục tiêu tồn Cơng ty Khi tham gia vào việc xây dựng mục tiêu Công ty, họ hiểu rõ trách nhiệm để đạt mục tiêu tham gia vào cơng tác hỗ trợ lãnh đạo việc phát triển Công ty Sau đó, đưa các mục tiêu Cơng ty cho nhân viên xác định lợi ích mà người lao động có định làm việc cho Công ty Khi đưa mục tiêu cần phải ý bước sau: - Phân chia hoạt động Công ty thành nhiều lĩnh vực khác - Nghiên cứu mô tả công việc nhân viên cách tỉ mỉ định lĩnh vực phù hợp với cơng việc – xẽ có chồng chéo số lĩnh vực khác - Trong lĩnh vực tương ứng, tìm số mục tiêu tương ứng nhân viên, mục tiêu đưa phải: Cụ thể - Có thể đo lường - Có thể đạt - Mang tính thực tiễn - Dựa vào thời gian 3.3 Kiến nghị 3.3.1 Đối với lãnh đạo địa phương Các sách, quy định,… địa phương nơi cơng ty hoạt độngtác động tới sách hoạt động tạo động lực lao động Do đó, để tạo điều kiện cho Công ty hoạt động phát triển, để cơng tác tạo động lực mang lại hiệu cao nhất, lãnh đạo địa phương nên : Thứ nhất, có sách, quy định nhằm đảm bảo quyền lợi ích cho doanh nghiệp sách đất đai, quy hoạch, đầu tư,… Thứ hai, giảm tải tiến đến xóa bỏ quy định phức tạp mang tính hành chính, rập khn thay vào chế thơng thống, dễ chịu, khuyến khích doanh nghiệp phát triển Thứ ba, thường xuyên tổ chức buổi tọa đàm, giao lưu trao đổi để doanh nghiệp hoạt động địa bàn thẳng thắn đưa ý kiến, từ đó, có điều chỉnh sách cho phù hợp 3.3.2 Đối với Nhà nước Để tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển tập trung nhiều nguồn lực vào công tác tạo động lực lao động, Nhà nước nên có đổi sau: Thứ nhất, đổi chế, sách, quy định; sửa đổi bổ sung luật, quy tắc ứng xử cho phù hợp với tình hình thực tế điều kiện đất nước Thứ hai, đối xử công thành phần kinh tế quốc doanh kinh tế quốc doanh sách sách tiền lương tối thiểu, sách đầu tư,… Thứ ba, quan tâm đầu tư vật chất sở hạ tầng, có sách ưu đãi dành cho doanh nghiệp quốc doanh, thơng qua phần góp phần vào tạo động lực làm việc cho người lao động KẾT LUẬN Trong kinh tế thị trường công ty biết khai thác mạnh nguồn nhân lực doanh nghiệp có nhiều ưu để phát triển sản xuất kinh doanh, nâng cao vị doanh nghiệp thị trường Để cho nguồn nhân lực phát huy hết tiềm họ doanh nghiệp cần phải có tác động đáp ứng ngày tốt nhu cầu vật chất tinh thần cho người lao động Trong thời gian viết luận văn, em tìm hiểu thực trạng công tác tạo động lực cho người lao động công ty TNHH thương mại Thạch Dương Công ty TNHH thương mại Thạch Dương có biện pháp tạo động lực cụ thể người lao động: - Chính sách lương, thưởng, trợ cấp - Chính sách Phúc lợi dịch vụ - Tuyển dụng, đào tạo, đề bạt cán bộ, công nhân viên - Xây dựng bầu khơng khí làm việc sơi động Qua nghiên cứu, thấy số ưu điểm hạn chế, em xin đưa số giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác tạo động lực cho người lao động công ty TNHH thương mại Thạch Dương: - Trước tiên lãnh đạo công ty cần người nắm rõ tầm quan trọng công tác tạo động lực cho người lao động, để cấp noi theo nhận thức rõ ràng - Hoàn thiện cơng tác quản trị nguồn nhân lực phân tích, đánh giá công việc, đào tạo, tuyển dụng nguồn nhân lực - Cải tiến bổ sung cho phù hợp sách trả lương, thưởng, phụ cấp - Cải thiện điều kiện môi trường làm việc cho người lao động - Xây dựng quy chế cụ thể, minh bạch cho tuyển dụng, đề bạt, đào tạo cán bộ, cơng nhân viên - Xây dựng văn hóa doanh nghiệp lành mạnh bầu khơng khí làm việc hiệu Do thời gian nghiên cứu có hạn kiến thức hạn chế nên khóa luận có nhiều thiếu sót, mong đóng góp, sửa đổi Thầy Ban lãnh đạo cơng ty để khóa luận em hoàn thiện Một lần em xin chân thành cảm ơn PGS.TS Nguyễn Thị Minh An, Ban lãnh đạo, cán công nhân viên phòng Hành – nhân Cơng ty TNHH thương mại Thạch Dương tận tình giúp đỡ em hồn thành khóa luận tốt nghiệp Xin chân thành cảm ơn! TÀI LIỆU THAM KHẢO Bảng lương Công ty TNHH Thương mại Thạch Dương năm 2014 Khoa Quản trị kinh doanh I - Học viện công nghệ bưu viễn thơng, Giáo trình Quản trị nhân lực- TS.Nguyễn Thị Minh An Quy chế trả lương Công ty TNHH Thương mại Thạch Dương Báo cáo kết hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty TNHH Thương mại Thạch Dương năm 2012, năm 2013, năm 2014 Tạo động lực thúc đẩy nhân viên, lấy từ website: http://advice.vietnamworks.com/vi/career/chuyen-cong-so/tao-dong-luc-thuc-daynhan-vien.html Khóa luận tốt nghiệp Đại học Họ tên Bảng công phận triệu Phụ lục Tổng công thực tế Hệ số lương phụ cấp HSL Lương tháng TLi Tổng số tiền Phụ cấp Độc hại (0.1) Công Tiền Trừ 5% BHXH Lương thực lĩnh Tiền ăn ca Công 15.000 đồng Ngô Thúy 27 5,98 3,2292 27 0,405 3,6342 0,1614 3,472 Hoàng Giang 27 5,98 3,2292 27 0,405 3,6342 0,1614 3,472 Nguyễn Hưng 27 4.66 2,516 27 0,405 2,921 0,1258 2,795 Lê Văn Tám 27 5,65 3,051 27 0,405 3,456 0,525 3,303 Lê Hương 26 4,33 2,251 27 0,405 2,656 0,1125 2,544 27 4,66 2,5164 27 27 0,405 3,110 0,125 2,984 Vương Huy 26 5,65 2,938 27 0,405 3,343 0,147 3,198 Trần Văn Hưng 27 5,32 2,8728 27 27 0,405 3,467 0,143 3,324 Mạc Thị Liên 26 5,65 2,938 27 0,405 3,343 0,147 3,198 Đào Văn Hoa 27 5,32 2,8728 27 0,405 3,277 0,143 3,277 5,32 2,8728 27 27 0,405 3,467 0,143 3,324 Nguyễn Chính Văn Đồng Thị Tuyết Mai – D11QTDN3 Lê Thanh Huê 27 0,189 0.189 Ký nhận PHỤ LỤC lương nhân sản xuất Tháng 3/2014 (Đơn vị: đồng) 59 0.189 Khóa luận tốt nghiệp Đại học Phụ lục (Nguồn: Phòng kế tốn công ty TNHH Thương mại Thạch Dương) Đồng Thị Tuyết Mai – D11QTDN3 59 Khóa luận tốt nghiệp Đại học Phụ lục PHỤ LỤC Họ tên: Chức vụ: Bảng hỏi Động lực Tạo động lực cho người lao động công ty TNHH Thương mại Thạch Dương Đánh dấu x vào ô trống cho câu trả lời Câu 1: Công việc Anh (chị ) gì? ………………………………………………………………………… Câu 2: Cơng việc có với ngành nghề đào tạo Anh (chị ) không ? Có Khơng Câu 3: Mức lương có đảm bảo sống Anh (chị ) gia đình Anh (chị ) hay không? Đảm bảo Không đảm bảo Rất khơng đảm bảo Câu 4: Anh (chị ) có hài lòng với mức lương khơng? Rất hài lòng Khơng hài lòng Hài lòng Rất khơng hài lòng Câu 5: Anh chị có hài lòng với phương pháp trả lương Công ty hay không? Hài lòng Rất khơng hài lòng Khơng hài lòng Câu 6: Anh (chị) có phổ biến hay tìm hiểu sách tiền lương cơng ty Có Khơng Câu 7: Theo Anh (chị) việc đánh giá thi đua khen thưởngcơng hay khơng? Cơng Khơng cơng Câu 8: Anh(chị) lựa chọn yếu tố ảnh hưởng quan trọng đến tiền thưởng? Thái độ tinh thần trách nhiệm Mức hồn thành cơng việc Thời gian làm việc Câu 9: Anh chị có hài lòng với chế độ phúc lợi công ty? Rất hài lòng Khơng hài lòng Hài lòng Rất khơng hài lòng Đồng Thị Tuyết Mai – D11QTDN3 61 Khóa luận tốt nghiệp Đại học Phụ lục Câu 10: Anh chị thấy điều kiện lao động Công ty nào? Tốt Bình thường Khơng tốt Câu 11:Yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến khả thăng tiến anh(chị)? Trình độ chun mơn Thâm niên cơng tác Uy tín Câu 12: Anh chị có tán thành cơng tác đào tạo Cơng ty hay khơng? Hồn tồn khơng tán thành Khơng có ý kiến rõ ràng Gần khơng tán thành Gần tán thành Hồn tồn tán thành Câu 13: Anh (chị ) có thoả mãn với cơng việc hay khơng? Rất thoả mãn Không thoả mãn Thoả mãn Rất không thoả mãn Câu 14: Anh chị đánh giá mối quan hệ người Công ty nào? ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Câu 15: Ý kiến – Kiến nghị khác ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… Chân thành cảm ơn anh ( chị) ! Đồng Thị Tuyết Mai – D11QTDN3 61 ... trạng công tác tạo động lực lao động công ty TNHH thương mại Thạch Dương Chương 3: Một số giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác tạo động lực cho người lao động công ty TNHH thương mại Thạch Dương. .. LUẬN VỀ ĐỘNG LỰC VÀ TẠO ĐỘNG LỰC CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG DOANH NGHIỆP 2.1 Khái quát động lực lao động tạo động lực cho người lao động 2.1.1 Khái niệm động lực lao động Động lực lao động khát... dụng lao động 37 2.3 Đánh giá thực trạng công tác tạo động lực cho người lao động công ty TNHH Thương mại Thạch Dương 40 2.3.1 Những mặt đạt công tác tạo động lực cho người lao động
- Xem thêm -

Xem thêm: MỘT số GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG tác tạo ĐỘNG lực CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG mại THẠCH DƯƠNG, MỘT số GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG tác tạo ĐỘNG lực CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG mại THẠCH DƯƠNG, 2 Một số học thuyết tạo động lực, 3 Các phương hướng tạo động lực lao động, 1 Khái quát chung về công ty TNHH Thương mại Thạch Dương, 3 Đánh giá thực trạng công tác tạo động lực cho người lao động tại công ty TNHH Thương mại Thạch Dương, CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TẠO ĐỘNG LỰC CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THẠCH DƯƠNG, TÀI LIỆU THAM KHẢO

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn