Xác định mức độ liên kết kinh tế giữa các địa phương tại việt nam giai đoạn 2010 2017 tiếp cận bằng phương pháp hồi quy không gian

124 54 0
  • Loading ...
1/124 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/05/2019, 21:07

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NGUYỄN VĂN THẮNG XÁC ĐỊNH MỨC ĐỘ LIÊN KẾT KINH TẾ GIỮA CÁC ĐỊA PHƯƠNG TẠI VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2010-2017: TIẾP CẬN BẰNG PHƯƠNG PHÁP HỒI QUY KHÔNG GIAN LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Tp Hồ Chí Minh - Năm 2019 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NGUYỄN VĂN THẮNG XÁC ĐỊNH MỨC ĐỘ LIÊN KẾT KINH TẾ GIỮA CÁC ĐỊA PHƯƠNG TẠI VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2010-2017: TIẾP CẬN BẰNG PHƯƠNG PHÁP HỒI QUY KHÔNG GIAN Chuyên ngành: Thống kê kinh tế Mã ngành: 8310107 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS TRẦN THỊ TUẤN ANH Tp Hồ Chí Minh - Năm 2019 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn với đề tài “Xác định mức độ liên kết kinh tế địa phương Việt Nam giai đoạn 2010-2017: Tiếp cận phương pháp hồi quy khơng gian” hồn thành dựa kết nghiên cứu cá nhân hướng dẫn TS Trần Thị Tuấn Anh Các số liệu kết nghiên cứu luận văn trung thực, có nguồn gốc rõ ràng chưa cơng bố cơng trình nghiên cứu khác TP Hồ Chí Minh, tháng 01 năm 2019 Người thực Nguyễn Văn Thắng MỤC LỤC TRANG PHỤ BÌA LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1 Lý chọn đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.3 Đối tượng – phạm vi nghiên cứu 1.4 Phương pháp nghiên cứu 1.5 Ý nghĩa nghiên cứu 1.6 Bố cục luận văn CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ TỔNG QUAN CÁC NGHIÊN CỨU 2.1 Cơ sở lý thuyết 2.1.1 Tác động lan tỏa (Spillover) 2.1.1.1 Khái niệm tác động lan tỏa 2.1.1.2 Các kênh tác động lan tỏa 2.1.1.3 Các lý thuyết tác động đến hiệu ứng lan tỏa 2.1.2 Lý thuyết hồi quy không gian 2.1.2.1 Tương quan không gian 2.1.2.2 Mơ hình hồi quy khơng gian 12 2.2 Tổng quan nghiên cứu 15 2.2.1 Tổng quan nghiên cứu giới 15 2.2.2 Tổng quan nghiên cứu Việt Nam 17 CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 24 3.1 Dữ liệu sử dụng nghiên cứu 24 3.2 Phương pháp nghiên cứu đề tài 25 3.2.1 Ma trận trọng số không gian 25 3.2.2 Mơ hình giả thuyết nghiên cứu 25 3.2.3 Phương pháp ước lượng 30 CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 32 4.1 Mô tả liệu nghiên cứu 32 4.1.1 Quy mô tổng sản phẩm địa bàn cấp tỉnh (GRDP) 32 4.1.2 Quy mô tổng vốn đầu tư năm địa bàn cấp tỉnh Việt Nam 34 4.1.3 Quy mô tổng vốn đầu tư trực tiếp nước (FDI) địa bàn cấp tỉnh 35 4.1.4 Quy mô dân số thành thị, nơng thơn dân số trung bình địa bàn cấp tỉnh 37 4.2 Kiểm định tương quan không gian địa phương biến nghiên cứu 38 4.2.1 Tương quan không gian địa phương quy mô tổng sản phẩm địa bàn cấp tỉnh (lnGRDP) 40 4.2.1.1 Với ma trận đường 40 4.2.1.2 Với ma trận tọa độ ma trận liền kề 41 4.2.2 Tương quan không gian địa phương quy mô tổng vốn đầu tư năm (lnCapital) 42 4.2.2.1 Với ma trận đường 42 4.2.2.2 Với ma trận tọa độ ma trận liền kề 43 4.2.3 Tương quan không gian địa phương quy mô tổng vốn đầu tư trực tiếp nước (lnFDI) 44 4.2.3.1 Với ma trận đường 44 4.2.3.2 Với ma trận tọa độ ma trận liền kề 45 4.2.4 Tương quan không gian địa phương quy mơ dân số trung bình (lnPopulation) 45 4.2.4.1 Với ma trận đường 45 4.2.4.2 Với ma trận tọa độ ma trận liền kề 46 4.2.5 Tương quan không gian địa phương quy mô dân số thành thị (lnUrban) 47 4.2.5.1 Với ma trận đường 47 4.2.5.2 Với ma trận tọa độ ma trận liền kề 48 4.2.6 Tương quan không gian địa phương quy mô dân số nông thôn (lnRural) 49 4.2.6.1 Với ma trận đường 49 4.2.6.2 Với ma trận tọa độ ma trận liền kề 50 4.3 Mối liên kết kinh tế địa phương tác động tổng vốn đầu tư, quy mô dân số yếu tố vùng kinh tế đến quy mô tổng sản phẩm địa bàn cấp tỉnh 51 4.3.1 Ma trận tương quan biến 51 4.3.2 Ước lượng mơ hình hồi quy chưa xét tương quan không gian 52 4.3.2.1 Ước lượng mơ hình 52 4.3.2.2 Kiểm tra giả thuyết mơ hình 53 4.3.2.3 Lựa chọn mơ hình hồi quy phù hợp 55 4.3.3 Ước lượng mơ hình phương pháp hồi quy khơng gian 56 4.3.3.1 Với ma trận đường 57 4.3.3.2 Ma trận tọa độ 59 4.3.3.3 Ma trận liền kề 60 4.3.3.4 Tác động trực tiếp, gián tiếp tổng tác động yếu tố đến quy mô tăng trưởng kinh tế địa bàn cấp tỉnh 61 4.3.3.5 Lựa chọn ma trận mơ hình khơng gian phù hợp 62 4.4 Mối liên kết kinh tế địa phương tác động FDI, quy mô dân số thành thị, nông thôn yếu tố vùng kinh tế đến quykinh tế địa phương 63 4.4.1 Ma trận tương quan biến 64 4.4.2 Ước lượng mơ hình hồi quy chưa xét tương quan không gian 65 4.4.2.1 Ước lượng mơ hình 65 4.4.2.2 Kiểm tra giả thuyết mơ hình 66 4.4.2.3 Lựa chọn ước lượng mơ hình hồi quy phù hợp 67 4.4.3 Ước lượng mơ hình phương pháp hồi quy không gian 68 4.4.3.1 Với ma trận đường 68 4.4.3.2 Với ma trận tọa độ 71 4.4.3.3 Với ma trận liền kề 72 4.4.3.4 Lựa chọn ma trận mơ hình khơng gian phù hợp 73 4.4.3.5 Tác động trực tiếp, gián tiếp tổng tác động yếu tố đến quykinh tế địa bàn cấp tỉnh 73 CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ HÀM Ý CHÍNH SÁCH 76 5.1 Kết luận 76 5.2 Hàm ý sách 78 5.3 Hạn chế đề tài 80 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO i PHỤ LỤC A iv PHỤ LỤC B xxi PHỤ LỤC C xxvi xvi -.4 -.2 (Moran's I=0.0708 and P-value=0.0100) -2 -1 lnCapital WlnCapital Fitted values Hình A.11: Đồ thị phân tán Moran lnCapital với ma trận tọa độ Nguồn: Tác giả tính tốn từ liệu thu thập -2 -1 (Moran's I=0.3483 and P-value=0.0010) -2 -1 lnCapital WlnCapital Fitted values Hình A.12: Đồ thị phân tán Moran lnCapital với ma trận liền kề Nguồn: Tác giả tính tốn từ liệu thu thập xvii -.4 -.2 (Moran's I=0.0980 and P-value=0.0060) -3 -2 -1 lnFDI WlnFDI Fitted values Hình A.13: Đồ thị phân tán Moran lnFDI với ma trận tọa độ Nguồn: Tác giả tính tốn từ liệu thu thập -1.5 -1 -.5 (Moran's I=0.4578 and P-value=0.0010) -3 -2 -1 lnFDI WlnFDI Fitted values Hình A.14: Đồ thị phân tán Moran lnFDI với ma trận liền kề Nguồn: Tác giả tính tốn từ liệu thu thập xviii -.4 -.2 (Moran's I=0.0439 and P-value=0.1310) -2 lnPopulation WlnPopulation Fitted values Hình A.15: Đồ thị phân tán Moran lnPopulation với ma trận tọa độ Nguồn: Tác giả tính tốn từ liệu thu thập -2 -1 (Moran's I=0.2299 and P-value=0.0050) -2 lnPopulation WlnPopulation Fitted values Hình A.16: Đồ thị phân tán Moran lnPopulation với ma trận liền kề Nguồn: Tác giả tính tốn từ liệu thu thập xix -.4 -.2 (Moran's I=0.0579 and P-value=0.0340) -2 lnUrban WlnUrban Fitted values Hình A.17: Đồ thị phân tán Moran lnUrban với ma trận tọa độ Nguồn: Tác giả tính tốn từ liệu thu thập -2 -1 (Moran's I=0.2712 and P-value=0.0050) -2 lnUrban WlnUrban Fitted values Hình A.18: Đồ thị phân tán Moran lnUrban với ma trận liền kề Nguồn: Tác giả tính tốn từ liệu thu thập xx -.4 -.2 (Moran's I=0.0330 and P-value=0.3150) -3 -2 -1 lnRural WlnRural Fitted values Hình A.19: Đồ thị phân tán Moran lnRural với ma trận tọa độ Nguồn: Tác giả tính tốn từ liệu thu thập -1.5 -1 -.5 (Moran's I=0.1564 and P-value=0.0660) -3 -2 -1 lnRural WlnRural Fitted values Hình A.20: Đồ thị phân tán Moran lnRural với ma trận liền kề Nguồn: Tác giả tính tốn từ liệu thu thập xxi PHỤ LỤC B Kết ước lượng mối liên kết kinh tế địa phương mối tương quan không gian biến lnCapital, lnPopulation, Region lnGRDP Bảng B.1: Ước lượng POLS chưa xét tương quan khơng gian Biến phụ thuộc: lnGRDP Mơ hình POLS Hệ số Sai số chuẩn Biến độc lập (Coef) (Std.Err) lnCapital lnPopulation Region1 Region2 Region3 Region4 Region5 Hệ số chặn Số quan sát R2 Tương quan chuỗi Kiểm định phương sai thay đổi 0,5429*** 0,5643*** -0,5887*** -0,8820*** -0,7873*** -0,6919*** -0,5644*** -1,7361*** 504 0,0267 0,0381 0,0521 0,5751 0,5226 0,6660 0,0548 0,2139 0,9059*** 75,591*** 288,18*** Nguồn: Tác giả tính tốn từ liệu thu thập *, **, *** tương ứng mức ý nghĩa 10%, 5%, 1% Bảng B.2: Ước lượng FEM chưa xét tương quan không gian Biến phụ thuộc: lnGRDP Mô hình FEM Hệ số Sai số chuẩn Biến độc lập (Coef) (Std.Err) lnCapital 0,3056*** 0,0185 lnPopulation 3,7133*** 0,2013 Hệ số chặn -18,8720*** 1,3215 Số quan sát 504 Kiểm định Wald ý nghĩa tổng thể mơ hình 781,71*** Kiểm định so sánh với OLS 94,92*** Kiểm định Hausman 218,39*** Kiểm định phương sai thay đổi 5041,56*** Nguồn: Tác giả tính tốn từ liệu thu thập *, **, *** tương ứng mức ý nghĩa 10%, 5%, 1% xxii Bảng B.3: Ước lượng REM chưa xét tương quan không gian Biến phụ thuộc: lnGRDP Mơ hình REM Hệ số Sai số chuẩn Biến độc lập (Coef) (Std.Err) lnCapital 0,4460*** 0,0187 lnPopulation 1,0105*** 0,0854 Region1 -0,5170*** 0,1688 Region2 -0,6270*** 0,1761 Region3 -0,6790*** 0,1648 Region4 -0,5270** 0,2068 Region5 -0,5062*** 0,1659 Hệ số chặn -0,5966 0,6022 Số quan sát 504 Kiểm định Wald ý nghĩa tổng thể mơ hình 1398,22*** Kiểm định so sánh với OLS 1132,56*** Kiểm định phương sai thay đổi 574,26*** Nguồn: Tác giả tính tốn từ liệu thu thập *, **, *** tương ứng mức ý nghĩa 10%, 5%, 1% Bảng B.4: Ước lượng GLS chưa xét tương quan khơng gian Biến phụ thuộc: lnGRDP Mơ hình GLS Hệ số Sai số chuẩn Biến độc lập (Coef) (Std.Err) lnCapital 0,3287*** 0,0103 lnPopulation 0,8534*** 0,0247 Region1 -0,5551*** 0,0521 Region2 -0,8672*** 0,0544 Region3 -0,7535*** 0,0499 Region4 -0,7604*** 0,0413 Region5 -0,6230**** 0,0393 Hệ số chặn 1,7782*** 0,1768 Số quan sát 504 Kiểm định Wald ý nghĩa tổng thể mơ hình 11722,27*** Nguồn: Tác giả tính tốn từ liệu thu thập *, **, *** tương ứng mức ý nghĩa 10%, 5%, 1% xxiii Bảng B.5: Mơ hình tự hồi quy không gian tác động cố định (SAR-FEM) Ma trận tọa độ Ma trận đường Ma trận liền kề Biến phụ Sai số Sai số Sai số thuộc: Hệ số Hệ số Hệ số chuẩn chuẩn chuẩn lnGRDP (Coef) (Coef) (Coef) (Std.Err) (Std.Err) (Std.Err) Biến độc lập lnCapital lnPopulation W.lnGRDP Số quan sát Log-likelihood AIC BIC (1) (2) (3) (4) (5) (6) 0,1102*** 0,0145 0,1098*** 0,0146 0,1630*** 0,0150 1,0949*** 0,1706 1,1043*** 0,1708 1,5229*** 0,1830 0,7175*** 0,0302 0,7161*** 0,0302 0,5585*** 0,0296 504 504 504 649,9109 649,1436 592,324 -1291,822 -1290,287 -1176,648 -1274,931 -1273,397 -1159,758 Nguồn: Tác giả tính tốn từ liệu thu thập *, **, *** tương ứng mức ý nghĩa 10%, 5%, 1% Bảng B.6: Mơ hình tự hồi quy không gian tác động ngẫu nhiên (SAR-REM) Ma trận tọa độ Ma trận đường Ma trận liền kề Biến phụ Sai số Sai số Sai số thuộc: Hệ số Hệ số Hệ số chuẩn chuẩn chuẩn lnGRDP (Coef) (Coef) (Coef) (Std.Err) (Std.Err) (Std.Err) Biến độc lập lnCapital lnPopulation Region1 Region2 Region3 Region4 Region5 Hệ số chặn W.lnGRDP Số quan sát Log-likelihood AIC BIC (1) (2) 0,1220*** 0,0155 1,0074*** 0,0766 -0,3862** 0,1647 -0,7794*** 0,1704 -0,6849*** 0,1605 -0,7358*** 0,2015 -0,7336*** 0,1619 -4,7748*** 0,5359 0,7114*** 0,0249 504 454,0976 -886,1952 -839,7468 (3) (4) (5) (6) 0,1215*** 0,0155 0,1833*** 0,0161 1,0080*** 0,0759 0,9476*** 0,0783 -0,3754** 0,1626 -0,1360 0,1587 -0,8021*** 0,1684 -0,1172 0,1645 -0,6686*** 0,1584 -0,2258 0,1549 -0,7243*** 0,1989 -0,2140 0,1934 -0,7034*** 0,1598 -0,2439 0,1553 -4,8039*** 0,5316 -4,0694*** 0,5528 0,7115*** 0,2494 0,5869*** 0,0243 504 504 454,2249 399,2388 -886,4498 -776,4766 -840,0014 -730,0292 Nguồn: Tác giả tính tốn từ liệu thu thập *, **, *** tương ứng mức ý nghĩa 10%, 5%, 1% xxiv Bảng B.7: Mơ hình sai số khơng gian tác động cố định (SEM-FEM) Ma trận tọa độ Ma trận đường Ma trận liền kề Biến phụ thuộc: Sai số Sai số Sai số Hệ số Hệ số Hệ số lnGRDP chuẩn chuẩn chuẩn (Coef) (Coef) (Coef) (Std.Err) (Std.Err) (Std.Err) Biến độc lập (1) (2) (3) (4) (5) (6) lnCapital 0,0968*** 0,0149 0,0951*** 0,0149 0,1156*** 0,0165 lnPopulation 1,0170*** 0,1887 1,0394*** 0,1899 1,3124*** 0,2622 Lambda 0,9337*** 0,0156 0,9334*** 0,0157 0,7879*** 0,0262 Số quan sát 504 504 504 Log-likelihood 629,8896 628,792 520,5806 AIC -1251,779 -1249,584 -1033,161 BIC -1234,889 -1232,694 -1016,271 Nguồn: Tác giả tính tốn từ liệu thu thập *, **, *** tương ứng mức ý nghĩa 10%, 5%, 1% Bảng B.8: Mơ hình sai số khơng gian tác động ngẫu nhiên (SEM-REM) Ma trận tọa độ Ma trận đường Ma trận liền kề Biến phụ Sai số Sai số Sai số thuộc: Hệ số Hệ số Hệ số chuẩn chuẩn chuẩn lnGRDP (Coef) (Coef) (Coef) (Std.Err) (Std.Err) (Std.Err) Biến độc lập lnCapital lnPopulation Region1 Region2 Region3 Region4 Region5 Hệ số chặn Lambda Số quan sát Log-likelihood AIC BIC (1) 0,1081*** 1,0073*** -0,6001*** -1,1532*** -0,9701*** -0,9852*** -0,8824*** 3,020*** 0,9303*** 504 438,036 -854,0719 -807,6236 (2) 0,0158 0,0771 0,1654 0,1729 0,1605 0,2012 0,1615 0,5923 0,0166 (3) (4) (5) (6) 0,1063*** 0,0159 0,1261*** 0,0173 1,0121*** 0,0773 1,0141*** 0,0788 -0,5996*** 0,1658 -0,5882*** 0,1682 -1,1518*** 0,1732 -1,1145*** 0,1764 -0,9695*** 0,1608 -0,9506*** 0,1624 -0,9844*** 0,2015 -0,9587*** 0,2010 -0,8826*** 0,1617 -0,8543*** 0,1655 3,0031*** 0,5935 2,7732*** 0,6022 0,9303*** 0,0166 0,7957*** 0,0230 504 504 436,9823 342,8802 -851,9646 -663,7604 -805,5163 -617,3121 Nguồn: Tác giả tính tốn từ liệu thu thập *, **, *** tương ứng mức ý nghĩa 10%, 5%, 1% xxv Bảng B.9: Mơ hình Durbin khơng gian tác động cố định (SDM-FEM) Ma trận tọa độ Ma trận đường Ma trận liền kề Biến phụ thuộc: Sai số Sai số Sai số Hệ số Hệ số Hệ số lnGRDP chuẩn chuẩn chuẩn (Coef) (Coef) (Coef) (Std.Err) (Std.Err) (Std.Err) Biến độc lập (1) (2) (3) (4) (5) (6) lnCapital 0,1050*** 0,0148 0,1043*** 0,0148 0,1499*** 0,0150 lnPopulation 0,9219*** 0,1904 0,9251*** 0,1927 0,9535*** 0,2135 W.lnGRDP 0,3988*** 0,1057 0,3710*** 0,1086 0,2880*** 0,0490 W.lnCapital 0,1251* 0,0687 0,1457** 0,0704 0,1486*** 0,0255 1,6297** 0,8259 1,6317* 0,8611 1,6337*** 0,3289 W.lnPopulation Số quan sát 504 504 504 Log-likelihood 656,1183 656,0368 622,0935 AIC -1300,237 -1300,074 -1232,187 BIC -1274,901 -1274,738 -1206,852 Nguồn: Tác giả tính tốn từ liệu thu thập *, **, *** tương ứng mức ý nghĩa 10%, 5%, 1% Bảng B.10: Mơ hình Durbin khơng gian tác động ngẫu nhiên (SDM-REM) Ma trận tọa độ Ma trận đường Ma trận liền kề Biến phụ Sai số Sai số Sai số thuộc: Hệ số Hệ số Hệ số chuẩn chuẩn chuẩn lnGRDP (Coef) (Coef) (Coef) (Std.Err) (Std.Err) (Std.Err) Biến độc lập lnCapital lnPopulation Region1 Region2 Region3 Region4 Region5 Hệ số chặn W.lnGRDP W.lnCapital W.lnPopulation Số quan sát Log-likelihood AIC BIC (1) 0,1187*** 1,1313*** 0,4503 -0,1299 -0,4724 -0,5995* -1,0638*** -17,1330*** 0,3398*** 0,1244* 1,7842*** 504 468,7652 -901,5304 -825,524 (2) 0,0157 0,0754 0,4950 0,5082 0,3848 0,3506 0,3930 4,5177 0,1082 0,0712 0,6493 (3) (4) (5) (6) 0,1187*** 0,0158 0,1643*** 0,0160 1,1548*** 0,0750 1,0019*** 0,0759 0,3764 0,4179 0,2711 0,51622 -0,2093 0,4309 -0,2879 0,5121 -0,4786 0,3287 -0,5980* 0,3426 -0,5530* 0,2973 -0,5496 0,3392 -1,2140*** 0,4141 -0,4422 0,4972 -18,5093*** 4,8054 -7,0161*** 1,2824 0,3016*** 0,1117 0,3942*** 0,0432 0,1383* 0,0730 0,1467*** 0,0266 1,9275*** 0,6652 0,4299** 0,1838 504 504 470,8778 429,1546 -905,7556 -822,3093 -829,7492 -746,3029 Nguồn: Tác giả tính tốn từ liệu thu thập *, **, *** tương ứng mức ý nghĩa 10%, 5%, 1% xxvi PHỤ LỤC C Kết ước lượng mối liên kết kinh tế địa phương mối tương quan không gian biến lnFDI, lnUrban, lnRural lnGRDP Bảng C.1: Ước lượng POLS chưa xét tương quan khơng gian Biến phụ thuộc: lnGRDP Mơ hình POLS Biến độc lập Hệ số (Coef) Sai số chuẩn (Std.Err) lnFDI 0,0780*** 0,0779 lnUrban 0,6281*** 0,0217 lnRural 0,3149*** 0,2639 Region1 -0,3562*** 0,5672 Region2 -0,6655*** 0,6506 Region3 -0,8286*** 0,5451 Region4 -0,7155*** 0,7256 Region5 -0,5717*** 0,5846 Hệ số chặn 4,7743*** 0,1922 Số quan sát 504 R2 Tương quan chuỗi Kiểm định phương sai thay đổi 0,8973*** 172,853*** 262,69*** Nguồn: Tác giả tính tốn từ liệu thu thập *, **, *** tương ứng mức ý nghĩa 10%, 5%, 1% Bảng C.2: Ước lượng FEM chưa xét tương quan không gian Biến phụ thuộc: lnGRDP Mơ hình FEM Biến độc lập Hệ số (Coef) Sai số chuẩn (Std.Err) lnFDI 0,0372*** 0,0080 lnUrban 1,9199*** 0,0655 lnRural 2,0904*** 0,1204 Hệ số chặn -14,7092*** 1,0068 Số quan sát 504 Kiểm định Wald ý nghĩa tổng thể mơ hình 391,25*** Kiểm định so sánh với OLS 81,40*** Kiểm định Hausman 543,25*** Kiểm định phương sai thay đổi 59314,82*** Nguồn: Tác giả tính tốn từ liệu thu thập *, **, *** tương ứng mức ý nghĩa 10%, 5%, 1% xxvii Bảng C.3: Ước lượng REM chưa xét tương quan không gian Biến phụ thuộc: lnGRDP Mơ hình REM Biến độc lập Hệ số (Coef) Sai số chuẩn (Std.Err) lnFDI 0,0684*** 0,0095 lnUrban 1,0006*** 0,0514 lnRural 0,4919*** 0,0731 Region1 -0,1377 0,1880 Region2 -0,0114 0,1972 Region3 -0,5983*** 0,1813 Region4 -0,3389 0,2279 Region5 -0,2720 0,1853 Hệ số chặn 1,2099** 0,5962 Số quan sát 504 Kiểm định Wald ý nghĩa tổng thể mơ hình 861,58*** Kiểm định so sánh với OLS 901,53*** Kiểm định phương sai thay đổi 379,89*** Nguồn: Tác giả tính tốn từ liệu thu thập *, **, *** tương ứng mức ý nghĩa 10%, 5%, 1% Bảng C.4: Ước lượng GLS chưa xét tương quan khơng gian Biến phụ thuộc: lnGRDP Mơ hình GLS Biến độc lập Hệ số (Coef) Sai số chuẩn (Std.Err) lnFDI 0,0186*** 0,0052 lnUrban 0,7210*** 0,0310 lnRural 0,4992*** 0,4372 Region1 -0,3395*** 0,1208 Region2 -0,5761*** 0,1364 Region3 -0,7476*** 0,1153 Region4 -0,7760*** 0,1278 Region5 -0,5732*** 0,1128 Hệ số chặn 3,3138*** 0,3717 Số quan sát 504 Kiểm định Wald ý nghĩa tổng thể mơ hình 1672,78*** Nguồn: Tác giả tính tốn từ liệu thu thập *, **, *** tương ứng mức ý nghĩa 10%, 5%, 1% xxviii Bảng C.5: Mơ hình tự hồi quy không gian tác động cố định (SAR-FEM) Ma trận tọa độ Ma trận đường Ma trận liền kề Biến phụ thuộc: Sai số Sai số Sai số Hệ số Hệ số Hệ số lnGRDP chuẩn chuẩn chuẩn (Coef) (Coef) (Coef) (Std.Err) (Std.Err) (Std.Err) Biến độc lập lnFDI lnUrban lnRural W.lnGRDP Số quan sát Log-likelihood AIC BIC (1) (2) 0,0164*** 0,0046 0,5489*** 0,0605 0,6052*** 0,0863 0,7592*** 0,0261 504 650,3167 -1290,633 -1269,521 (3) (4) 0,0162*** 0,0046 0,5493*** 0,0607 0,6060*** 0,0866 0,7585*** 0,0262 504 649,0908 -1288,182 -1267,069 (5) (6) 0,0217*** 0,0051 0,7775*** 0,0640 0,8805*** 0,0922 0,6177*** 0,0263 504 581,6395 -1153,279 -1132,166 Nguồn: Tác giả tính tốn từ liệu thu thập *, **, *** tương ứng mức ý nghĩa 10%, 5%, 1% Bảng C.6: Mơ hình tự hồi quy không gian tác động ngẫu nhiên (SAR-REM) Ma trận tọa độ Ma trận đường Ma trận liền kề Biến phụ Sai số Sai số Sai số thuộc: Hệ số Hệ số Hệ số chuẩn chuẩn chuẩn lnGRDP (Coef) (Coef) (Coef) (Std.Err) (Std.Err) (Std.Err) Biến độc lập lnFDI lnUrban lnRural Region1 Region2 Region3 Region4 Region5 Hệ số chặn W.lnGRDP Số quan sát Log-likelihood AIC BIC (1) 0,0185*** 0,5712*** 0,5032*** -0,2833* -0,6130*** -0,6588*** -0,7596*** -0,6841*** -3,6492*** 0,7503*** 504 458,0222 -892,0445 -841,3736 (2) 0,0049 0,0372 0,0513 0,1529 0,1588 0,1477 0,1849 0,1505 0,4306 0,0206 (3) (4) (5) (6) 0,0181*** 0,0049 0,0230*** 0,0053 0,5723*** 0,0370 0,6194*** 0,0394 0,5007*** 0,0509 0,5060*** 0,0586 -0,2713* 0,1503 0,0470 0,1596 -0,6377*** 0,1565 0,2108 0,1641 -0,6417*** 0,1453 -0,1118 0,1544 -0,7486*** 0,1818 -0,1384 0,1926 -0,6520*** 0,1480 -0,0868 0,1564 -3,6635*** 0,4267 -3,5072*** 0,4963 0,7500*** 0,0206 0,6569*** 0,0209 504 504 457,9451 385,9371 -891,8903 -747,8742 -841,2194 -697,2033 Nguồn: Tác giả tính tốn từ liệu thu thập *, **, *** tương ứng mức ý nghĩa 10%, 5%, 1% xxix Bảng C.7: Mơ hình sai số khơng gian tác động cố định (SEM-FEM) Ma trận tọa độ Ma trận đường Ma trận liền kề Biến phụ Sai số Sai số Sai số Hệ số Hệ số Hệ số thuộc: lnGRDP chuẩn chuẩn chuẩn (Coef) (Coef) (Coef) (Std.Err) (Std.Err) (Std.Err) Biến độc lập lnFDI lnUrban lnRural Lambda Số quan sát Log-likelihood AIC BIC (1) (2) 0,0139*** 0,0047 0,4900*** 0,0639 0,5347*** 0,0875 0,9373*** 0,0147 504 631,3554 -1252,711 -1231,598 (3) (4) (5) (6) 0,0133*** 0,0047 0,0159*** 0,0053 0,4939*** 0,0646 0,5550*** 0,0767 0,5381*** 0,0874 0,6573*** 0,0987 0,9358*** 0,0149 0,8163*** 0,0206 504 504 630,0298 519,9265 -1250,06 -1029,853 -1228,947 -1008,74 Nguồn: Tác giả tính tốn từ liệu thu thập *, **, *** tương ứng mức ý nghĩa 10%, 5%, 1% Bảng C.8: Mơ hình sai số không gian tác động ngẫu nhiên (SEM-REM) Ma trận tọa độ Ma trận đường Ma trận liền kề Biến phụ Sai số Sai số Sai số thuộc: Hệ số Hệ số Hệ số chuẩn chuẩn chuẩn lnGRDP (Coef) (Coef) (Coef) (Std.Err) (Std.Err) (Std.Err) Biến độc lập lnFDI lnUrban lnRural Region1 Region2 Region3 Region4 Region5 Hệ số chặn Lambda Số quan sát Log-likelihood AIC BIC (1) 0,0167*** 0,5508*** 0,5021*** -0,5243*** -1,0303*** -0,9668*** -1,0321*** -0,8491*** 4,5722*** 0,9330*** 504 442,598 -861,1961 -810,5252 (2) 0,0050 0,0380 0,0502 0,1554 0,1636 0,1493 0,1864 0,1516 0,4778 0,1589 (3) (4) (5) (6) 0,0161*** 0,0050 0,0200*** 0,0056 0,5529*** 0,0381 0,5618*** 0,0403 0,5031*** 0,0501 0,5224*** 0,0528 -0,5237*** 0,1556 -0,5153*** 0,1621 -1,0290*** 0,1638 -0,9868*** 0,1712 -0,9659*** 0,1495 -0,9526*** 0,1544 -1,0321*** 0,1864 -0,9996*** 0,1896 -0,8487*** 0,1516 -0,8260*** 0,1595 -4,5564*** 0,4780 4,3319*** 0,4888 -0,9318*** 0,1603 0,8121*** 0,0207 504 504 441,4404 344,9217 -858,8808 -665,8433 -808,2099 -615,1724 Nguồn: Tác giả tính tốn từ liệu thu thập *, **, *** tương ứng mức ý nghĩa 10%, 5%, 1% xxx Bảng C.9: Mơ hình Durbin khơng gian tác động cố định (SDM-FEM) Ma trận tọa độ Ma trận đường Ma trận liền kề Biến phụ thuộc: Sai số Sai số Sai số Hệ số Hệ số Hệ số lnGRDP chuẩn chuẩn chuẩn (Coef) (Coef) (Coef) (Std.Err) (Std.Err) (Std.Err) Biến độc lập (1) (2) (3) (4) (5) (6) lnFDI 0,0173*** 0,0046 0,0170*** 0,0046 0,0210*** 0,0051 lnUrban 0,5086*** 0,0627 0,5005*** 0,0630 0,6397*** 0,0684 lnRural 0,5970*** 0,8980 0,6008*** 0,0905 0,7666*** 0,0953 W.lnGRDP 0,2255*** 0,1286 0,1536 0,1348 0,4049*** 0,0448 W.lnFDI 0,0539*** 0,0305 0,0682** 0,0317 0,0216** 0,0102 W.lnUrban 1,2536*** 0,3340 1,4033*** 0,3535 0,7019*** 0,1173 W.lnRural 1,8831*** 0,5476 2,044*** 0,5522 0,5582*** 0,1952 Số quan sát 504 504 504 Log-likelihood 662,7123 663,6202 605,1339 AIC -1309,425 -1311,24 -1194,268 BIC -1275,644 -1277,46 -1160,487 Nguồn: Tác giả tính tốn từ liệu thu thập *, **, *** tương ứng mức ý nghĩa 10%, 5%, 1% Bảng C.10: Mơ hình Durbin không gian tác động ngẫu nhiên (SDM-REM) Ma trận tọa độ Ma trận đường Ma trận liền kề Biến phụ Sai số Sai số Sai số thuộc: Hệ số Hệ số Hệ số chuẩn chuẩn chuẩn lnGRDP (Coef) (Coef) (Coef) (Std.Err) (Std.Err) (Std.Err) Biến độc lập (1) (2) (3) (4) (5) (6) lnFDI 0,0195*** 0,0049 0,0191*** 0,0048 0,0202*** 0,0053 lnUrban 0,5935*** 0,0362 0,6142*** 0,0352 0,5856*** 0,0394 lnRural 0,6157*** 0,0568 0,6457*** 0,0561 0,5437*** 0,0573 Region1 0,3685 0,4869 0,2059 0,3871 0,0384 0,5397 Region2 0,2120 0,5006 -0,0927 0,4002 -0,3873 0,5340 Region3 -0,3869 0,3714 -0,5052* 0,2988 -0,5612 0,3562 Region4 -0,5533 0,3372 -0,5856** 0,2696 -0,4256 0,3554 Region5 -0,9962*** 0,3823 -1,0482*** 0,3840 -0,4173 0,5167 Hệ số chặn -20,1600*** 3,9807 -23,5195*** 4,1951 -5,7121*** 1,1016 W.lnGRDP 0,1878 0,1181 0,0747 0,1236 0,5130*** 0,0371 W.lnFDI 0,0586* 0,0323 0,0753** 0,0336 0,0192* 0,0106 W.lnUrban 1,2466*** 0,2996 1,4654*** 0,3098 0,4463*** 0,0938 W.lnRural 1,8858*** 0,4743 2,2298*** 0,4726 0,8175 0,1243 Số quan sát 504 504 504 Log-likelihood 477,0472 482,8996 411,8045 AIC -914,0945 -925,7992 -783,6091 BIC -829,643 -841,3476 -699,1575 Nguồn: Tác giả tính tốn từ liệu thu thập *, **, *** tương ứng mức ý nghĩa 10%, 5%, 1% ... ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NGUYỄN VĂN THẮNG XÁC ĐỊNH MỨC ĐỘ LIÊN KẾT KINH TẾ GIỮA CÁC ĐỊA PHƯƠNG TẠI VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2010- 2017: TIẾP CẬN BẰNG PHƯƠNG PHÁP HỒI QUY KHÔNG GIAN Chuyên... Xác định mối liên kết kinh tế địa phương Việt Nam giai đoạn 2010- 2017: Tiếp cận phương pháp hồi quy không gian 1.2 Mục tiêu nghiên cứu Luận văn tập trung vào mục tiêu xác định mối liên kết kinh. .. (2) Kiểm định tồn tương quan không gian địa phương Việt Nam biến nghiên cứu; (3) Xác định mức độ liên hệ kinh tế tỉnh thành Việt Nam; (4) Xác định yếu tố tác động đến quy mô kinh tế địa phương
- Xem thêm -

Xem thêm: Xác định mức độ liên kết kinh tế giữa các địa phương tại việt nam giai đoạn 2010 2017 tiếp cận bằng phương pháp hồi quy không gian , Xác định mức độ liên kết kinh tế giữa các địa phương tại việt nam giai đoạn 2010 2017 tiếp cận bằng phương pháp hồi quy không gian

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn