Tác động của văn hóa tổ chức đến động lực phụng sự công của đại biểu hội đồng nhân dân các cấp tỉnh cà mau nhiệm kỳ 2016 2021

100 27 0
  • Loading ...
1/100 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/05/2019, 21:06

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM NGUYỄN HỒNG NHIẾP TÁC ĐỘNG CỦA VĂN HÓA TỔ CHỨC ĐẾN ĐỘNG LỰC PHỤNG SỰ CÔNG CỦA ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP TỈNH MAU NHIỆM KỲ 2016 - 2021 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP Hồ Chí Minh – Năm 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM NGUYỄN HỒNG NHIẾP TÁC ĐỘNG CỦA VĂN HĨA TỔ CHỨC ĐẾN ĐỘNG LỰC PHỤNG SỰ CƠNG CỦA ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP TỈNH MAU NHIỆM KỲ 2016 - 2021 Chuyên ngành: Quản lý công Mã số: 8340403 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: TS NGUYỄN HỮU LAM TP Hồ Chí Minh – Năm 2018 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan luận văn “Tác động văn hóa tổ chức đến động lực phụng cơng đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh Mau, nhiệm kỳ 2016-2021” cơng trình nghiên cứu tơi thực Các số liệu thu thập kết nghiên cứu luận văn hoàn toàn hợp pháp, trung thực Các tài liệu tham khảo có nguồn trích rõ ràng Tơi xin hồn tồn chịu trách nhiệm nội dung tính trung thực đề tài nghiên cứu Mau, ngày 26 tháng 12 năm 2018 Ngƣời thực Nguyễn Hồng Nhiếp MỤC LỤC TRANG PHỤ BÌA LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG DANH MỤC HÌNH VÀ BIỂU ĐỔ TĨM TẮT ABSTRACT CHƢƠNG TỔNG QUAN 1.1 Lý chọn đề tài 1.2 Mục tiêu câu hỏi nghiên cứu 1.3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.4 Phương pháp nghiên cứu 1.5 Cấu trúc luận văn CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU 2.1 Đại biểu HĐND 2.2 Văn hóa tổ chức 2.3 Động lực phụng công 2.4 Mối quan hệ văn hóa tổ chức động lực phụng công 10 2.5 Giả thuyết nghiên cứu mơ hình nghiên cứu đề xuất 12 CHƢƠNG 3: THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU 16 3.1 Quy trình nghiên cứu 16 3.2 Nghiên cứu định tính 17 3.3 Nghiên cứu định lượng .17 3.3.1 Phương pháp chọn mẫu 17 3.3.2 Kích thước mẫu 18 3.3.3 Thiết kế phiếu khảo sát 18 3.3.4 Cách thức tiến hành khảo sát 19 3.4 Thang đo .19 3.4.1 Văn hóa tổ chức .19 3.4.2 Động lực phụng công 20 3.5 Phương pháp phân tích liệu 22 - Ý nghĩa giá trị trung bình thang đo khoảng 26 CHƢƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 28 4.1 Mô tả mẫu nghiên cứu .28 4.2 Kiểm định độ tin cậy thang đo .30 4.2.1 Kiểm định độ tin cậy thang đo Văn hóa thứ bậc .30 4.2.2 Kiểm định độ tin cậy thang đo Văn hóa nhóm 31 4.2.3 Kiểm định độ tin cậy thang đo Văn hóa phát triển 31 4.2.4 Kiểm định độ tin cậy thang đo Văn hóa hợp lý 32 4.2.5 Kiểm định độ tin cậy thang đo Động lực phụng công 33 4.3 Phân tích nhân tố khám phá EFA .34 4.3.1 Phân tích nhân tố khám phá EFA đo nhóm biến đo lường loại văn hóa tổ chức .35 4.3.2 Phân tích nhân tố khám phá EFA đo nhóm biến đo lường động lực phụng công 36 4.4 Phân tích tương quan hồi quy để kiểm định giả thuyết 38 4.4.1 Phân tích tương quan tuyến tính biến .38 4.4.2 Phân tích hồi quy .39 4.4.3 Kiểm định phù hợp mơ hình hồi quy 42 4.5 Phân tích ảnh hưởng biến định tính đến động lực phụng cơng .44 4.5.1 Kiểm định khác biệt theo giới tính 44 4.5.2 Kiểm định khác biệt theo độ tuổi .44 4.5.3 Kiểm định khác biệt thu nhập 45 4.5.4 Kiểm định khác biệt theo biến thâm niên 47 4.6 Thảo luận kết nghiên cứu 49 CHƢƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 60 5.1 Kết luận .60 5.2 Khuyến nghị 62 5.2.1 Nâng cao động lực phụng cơng thơng qua yếu tố Văn hóa hợp lý .62 5.2.2 Nâng cao động lực phụng cơng thơng qua yếu tố Văn hóa thứ bậc 62 5.2.3 Nâng cao động lực phụng cơng thơng qua yếu tố Văn hóa nhóm 63 5.3 Những đóng góp điểm đề tài 64 5.4 Hạn chế nghiên cứu hướng nghiên cứu 64 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC 1: THANG ĐO BẰNG TIẾNG ANH PHỤ LỤC 2: NỘI DUNG THẢO LUẬN NHÓM PHỤ LỤC 3: BẢNG KHẢO SÁT PHỤ LỤC 4: KẾT QUẢ XỬ LÝ DỮ LIỆU BẰNG PHẦN MỀM SPSS DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT ANOVA Analysis of Variance (Phân tích phương sai ) EFA Exploratory Factor Analysis (Phân tích nhân tố khám phá) HĐND Hội đồng nhân dân HRM Human Resource Management (Quản trị nguồn nhân lực) KMO Kaiser - Mayer - Olkin (Hệ số Kaiser - Mayer - Olkin) Sig Observed significance level (Mức ý nghĩa quan sát) SPSS Statistic Package for Social Sciences (Phần mềm thống kê khoa học xã hội) UBND Ủy ban nhân dân XHCN Xã hội chủ nghĩa DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 3.1 Bảng hiệu chỉnh mã hóa thang đo 21 Bảng 4.1 Kết thống kê mô tả mẫu nghiên cứu 28 Bảng 4.2 Hệ số Cronbach‟s Alpha thang đo Văn hóa thứ bậc 30 Bảng 4.3 Hệ số Cronbach‟s Alpha thang đo Văn hóa nhóm 31 Bảng 4.4 Hệ số Cronbach‟s Alpha thang đo văn hóa phát triển 32 Bảng 4.5 Hệ số Cronbach‟s Alpha thang đo Văn hóa hợp lý 32 Bảng 4.6 Hệ số Cronbach‟s Alpha thang đo Động lực phụng công 33 Bảng 4.7 Kết khám phá EFA cho nhóm biến đo lường loại văn hóa tổ chức 36 Bảng 4.8 Kết khám phá EFA cho nhóm biến đo lường yếu tố động lực phụng công 37 Bảng 4.9 Kết phân tích tương quan văn hóa tổ chức động lực phụng cơng, loại văn hóa tổ chức 38 Bảng 4.10 Kết tóm tắt mơ hình hồi quy “Động lực phụng công” 40 Bảng 4.11 Kết phân tích phương sai ANOVA mơ hình hồi quy 40 Bảng 4.12 Kết hồi quy 41 Bảng 4.13 Kết kiểm định Indepent-sample T – test 44 Bảng 4.14 Kết kiểm định one-way ANOVA 45 Bảng 4.15 Kết kiểm định one-way ANOVA 46 Bảng 4.16 Kiểm định Post Hoc 46 Bảng 4.17 Thống kê mô tả cho nhóm tổng thu nhập 47 Bảng 4.18 Kết kiểm định one-way ANOVA 47 Bảng 4.19 Kiểm định Post Hoc 48 Bảng 4.20 Thống kê mơ tả cho nhóm thâm niên ảnh hưởng khác biệt đến động lực phụng công 49 Bảng 4.21 Kết thống kê giá trị trung bình 51 Bảng 4.22 Kết thống kê giá trị trung bình biến độc lập 51 DANH MỤC HÌNH VÀ BIỂU ĐỔ Hình 2.1 Khung giá trị loại văn hóa Hinh 2.2 Mơ hình nghiên cứu 15 Hình 3.1 Quy trình nghiên cứu 16 Biểu đồ 4.1 Biểu đồ phân tán 42 Biểu đồ 4.2 Biểu đồ tần số phần dư chuẩn hóa .43 Biểu đồ 4.3 Biểu đồ Q-Q 43 TÓM TẮT LUẬN VĂN Nghiên cứu nhằm mục đích tìm tác động văn hóa tổ chức đến động lực phụng công đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) cấp tỉnh Mau, nhiệm kỳ 2016-2021 Qua đó, đề xuất số giải pháp, kiến nghị nhằm khắc phục vấn đề chưa tốt văn hóa tổ chức thời gian qua làm ảnh hưởng đến mối quan hệ tốt đẹp đại biểu, trì tạo môi trường làm việc thoải mái, lành mạnh, giúp đại biểu có cảm giác tự hào cơng việc làm tổ chức cơng, tạo động lực làm việc cho đại biểu HĐND cấp tỉnh Mau thời gian tới Trên sở kết nghiên cứu trước tác động văn hóa tổ chức đến động lực phụng công, nghiên cứu áp dụng thang đo phù hợp với mục tiêu nghiên cứu, sau điều chỉnh thang đo thơng qua phương pháp thảo luận nhóm Cuối cùng, nghiên cứu đưa mơ hình đo lường tác động văn hóa tổ chức đến động lực phụng công đại biểu HĐND cấp tỉnh Mau, nhiệm kỳ 2016-2021 Đề tài thực nghiên cứu định tính nhằm xác định tác động văn hóa tổ chức đến động lực phụng cơng đại biểu HĐND, đồng thời qua thực hiệu chỉnh thang đo để đưa vào nghiên cứu thức Nghiên cứu thức thực phương pháp nghiên cứu định lượng số lượng 151 phiếu khảo sát hợp lệ Sử dụng phần mềm SPSS 20 để kiểm định, đánh giá độ tin cậy thang đo qua hệ số Cronbach Alpha; kiểm định mơ hình nghiên cứu phân tích nhân tố khám phá (EFA) phân tích hồi quy tuyến tính bội Kết nghiên cứu cho thấy có yếu tố văn hóa tổ chức tác động đến động lực phụng công đại biểu HĐND cấp tỉnh Mau, nhiệm kỳ 2016-2021 Kết nghiên cứu giúp cho lãnh đạo HĐND cấp tỉnh Mau có giải pháp phù hợp nhằm tổ chức, điều hành hoạt động thật hiệu xây dựng môi trường văn hóa tổ chức tốt đẹp nhiệm kỳ 2016-2021 Từ khóa: Động lực phụng cơng, văn hóa, tổ chức, tỉnh Mau PHỤ LỤC 4: KẾT QUẢ XỬ LÝ DỮ LIỆU BẰNG PHẦN MỀM SPSS Kết kiểm định độ tin cậy thang đo văn hóa thứ bậc Reliability Statistics Cronbach's N of Items Alpha 849 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance Corrected Item- Cronbach's Item Deleted if Item Deleted Total Alpha if Item Correlation Deleted VHTB1 13.28 9.402 489 859 VHTB2 13.63 8.062 755 792 VHTB3 13.81 8.130 634 826 VHTB4 13.67 7.943 775 786 VHTB5 13.54 8.504 654 819 Kết kiểm định độ tin cậy thang đo văn hóa nhóm Reliability Statistics Cronbach's N of Items Alpha 817 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance Corrected Item- Cronbach's Item Deleted if Item Deleted Total Alpha if Item Correlation Deleted VHN1 6.70 4.704 710 706 VHN2 6.77 4.753 701 717 VHN3 6.70 5.851 609 809 Kết kiểm định đô tin cậy thang đo văn hóa phát triển Reliability Statistics Cronbach's N of Items Alpha 894 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance Corrected Item- Cronbach's Item Deleted if Item Deleted Total Alpha if Item Correlation Deleted VHPT1 14.82 12.361 802 857 VHPT2 14.96 12.092 780 863 VHPT3 15.03 13.806 752 871 VHPT4 15.17 13.503 725 875 VHPT5 15.35 13.683 661 889 Kết kiểm định đô tin cậy thang đo văn hóa hợp lý Reliability Statistics Cronbach's N of Items Alpha 792 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance Corrected Item- Cronbach's Item Deleted if Item Deleted Total Alpha if Item Correlation Deleted VHHL1 11.95 3.664 544 769 VHHL2 11.72 3.109 705 685 VHHL3 11.70 3.477 651 718 VHHL4 11.58 3.646 516 783 Kết kiểm định độ tin cậy thang đo động lực phụng công Reliability Statistics Cronbach's Alpha 893 N of Items Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance Corrected Item- Cronbach's Item Deleted if Item Deleted Total Alpha if Item Correlation Deleted DL1 15.48 12.224 780 861 DL2 15.44 12.315 723 873 DL3 15.21 13.644 561 907 DL4 15.47 11.677 843 846 DL5 15.57 11.580 793 857 Kết phân tích nhân tố khám phá EFA thang đo đo lƣờng loại văn hóa tổ chức KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Approx Chi-Square Bartlett's Test of Sphericity 136 Sig .000 Initial Extraction VHN1 1.000 774 VHN2 1.000 750 VHN3 1.000 670 VHTB1 1.000 422 VHTB2 1.000 748 VHTB3 1.000 605 VHTB4 1.000 769 VHTB5 1.000 668 VHPT1 1.000 779 VHPT2 1.000 761 VHPT3 1.000 758 VHPT4 1.000 694 VHPT5 1.000 624 VHHL1 1.000 583 VHHL2 1.000 759 VHHL3 1.000 721 VHHL4 1.000 597 Component Analysis 1383.873 df Communalities Extraction Method: Principal 770 Total Variance Explained Component Initial Eigenvalues Total % of Cumulativ Variance e% Extraction Sums of Squared Rotation Sums of Squared Loadings Loadings Total % of Cumulativ Varianc e% Total % of Cumulativ Variance e% e 4.859 28.582 28.582 4.859 28.582 28.582 3.670 21.586 21.586 2.978 17.518 46.100 2.978 17.518 46.100 3.303 19.429 41.014 2.157 12.691 58.791 2.157 12.691 58.791 2.427 14.279 55.293 1.687 9.921 68.712 1.687 9.921 68.712 2.281 13.419 68.712 829 4.876 73.588 677 3.985 77.573 616 3.624 81.197 553 3.251 84.447 506 2.978 87.425 10 453 2.664 90.088 11 387 2.278 92.367 12 318 1.869 94.236 13 247 1.456 95.691 14 230 1.350 97.042 15 219 1.286 98.328 16 185 1.087 99.415 17 100 585 100.000 Extraction Method: Principal Component Analysis Component Matrix a Component VHHL2 680 VHPT3 674 VHPT4 667 VHPT2 649 VHPT5 640 VHTB5 638 VHPT1 635 VHHL1 578 VHTB3 517 -.514 VHTB4 523 -.657 VHTB2 502 -.610 520 542 541 VHTB1 VHN1 779 VHN2 771 VHN3 706 VHHL4 621 VHHL3 542 578 Extraction Method: Principal Component Analysis a components extracted Rotated Component Matrix a Component VHPT1 878 VHPT2 865 VHPT4 817 VHPT3 813 VHPT5 758 VHTB2 859 VHTB4 858 VHTB5 771 VHTB3 764 VHTB1 625 VHHL3 807 VHHL2 796 VHHL4 762 VHHL1 640 VHN1 878 VHN2 863 VHN3 801 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations Component Transformation Matrix Component 675 559 461 142 625 -.680 -.193 331 -.267 251 -.193 910 -.287 -.403 844 206 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization Kết phân tích nhân tố khám phá EFA thang đo đo lƣờng loại văn hóa tổ chức KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Approx Chi-Square Bartlett's Test of Sphericity df 825 501.804 10 Sig .000 Communalities Initial Extraction DL1 1.000 760 DL2 1.000 695 DL3 1.000 472 DL4 1.000 828 DL5 1.000 767 Extraction Method: Principal Component Analysis Total Variance Explained Component Initial Eigenvalues Total % of Variance Extraction Sums of Squared Loadings Cumulative % 3.522 70.444 70.444 750 14.999 85.442 346 6.912 92.354 198 3.966 96.320 184 3.680 100.000 Total % of Variance 3.522 Cumulative % 70.444 Extraction Method: Principal Component Analysis a Component Matrix Component DL4 DL5 DL1 DL2 DL3 910 876 872 834 687 Extraction Method: Principal Component Analysis a components extracted Kết phân tích tƣơng quan loại văn hóa tổ chức Correlations DL Pearson Correlation DL Sig (2-tailed) N Pearson Correlation VHTB Sig (2-tailed) N Pearson Correlation VHHL VHN Sig (2-tailed) N Pearson Correlation VHPT VHPT 539 VHTB ** 658 176 * 000 000 031 151 151 * 184 151 ** 293 151 149 024 000 068 151 151 ** 370 151 005 000 948 000 151 ** 434 151 * 184 000 024 151 ** VHN ** 000 151 ** 539 658 434 VHHL ** 151 293 ** 151 151 151 ** 012 370 Sig (2-tailed) 000 000 000 N Pearson Correlation 151 * 176 151 149 151 005 151 012 Sig (2-tailed) 031 068 948 888 N 151 151 151 151 ** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) * Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed) .888 151 151 70.444 Kết phân tích hồi quy Descriptive Statistics Mean Std Deviation N DL 3.8583 86490 151 VHPT 3.7669 89277 151 VHTB 3.3960 71161 151 VHHL 3.9123 60083 151 VHN 3.3620 1.08111 151 Correlations DL DL Pearson Correlation N VHTB VHHL VHN 1.000 539 434 658 176 VHPT 539 1.000 184 293 149 VHTB 434 184 1.000 370 005 VHHL 658 293 370 1.000 012 VHN 176 149 005 012 1.000 000 000 000 015 VHPT 000 012 000 034 VHTB 000 012 000 474 VHHL 000 000 000 444 VHN 015 034 474 444 DL 151 151 151 151 151 VHPT 151 151 151 151 151 VHTB 151 151 151 151 151 VHHL 151 151 151 151 151 VHN 151 151 151 151 151 DL Sig (1-tailed) VHPT b Model Summary Model R 780 R Square a 608 Adjusted R Std Error of the Square Estimate 597 a Predictors: (Constant), VHN, VHTB, VHPT, VHHL b Dependent Variable: DL 54892 Durbin-Watson 1.523 Coefficients Model Unstandardized Standardized Coefficients Coefficients B (Consta -1.234 353 VHPT 333 053 VHTB 232 VHHL VHN nt) Std Error a t Sig Collinearity Statistics Beta Tolerance VIF -3.490 001 344 6.246 000 886 1.128 068 191 3.412 001 857 1.167 698 083 485 8.423 000 810 1.234 095 042 118 2.253 026 977 1.024 a Dependent Variable: DL Collinearity Diagnostics Model Dimension Eigenvalue Condition Index Variance Proportions (Constant) a VHPT VHTB VHHL VHN 4.847 1.000 00 00 00 00 00 081 7.738 00 02 05 01 88 040 11.070 01 83 24 01 01 021 15.045 15 15 71 26 03 011 21.144 85 00 00 71 07 a Dependent Variable: DL Residuals Statistics Minimum Predicted Value Maximum a Mean Std Deviation N 1.5477 5.5555 3.8583 67436 151 -2.08924 1.96294 00000 54155 151 Std Predicted Value -3.426 2.517 000 1.000 151 Std Residual -3.806 3.576 000 987 151 Residual a Dependent Variable: DL 10 Kết kiểm định Indepent-sample T – test Giới tính động lực phụng công Group Statistics GIOI_TINH NAM N Mean Std Deviation Std Error Mean 101 3.7980 92065 09161 50 3.9800 73318 10369 DL NU Levene's Test t-test for Equality of Means for Equality of Variances F Sig t Mean df Std Error Difference Difference 95% Sig.Confidence (2-tailed) Interval of the Difference Lower Upper Equal variances 3.961 048 -1.219 149 225 -.18198 14932 -.47703 11307 -1.315 119.635 191 -.18198 13836 -.45593 09197 assumed DL Equal variances not assumed 11 Kết kiểm định one-way ANOVA biến tuổi biến động lực phụng công DL Descriptives N Mean Std Std 95% Confidence Interval Deviation Error for Mean Lower Upper Bound Bound Minimum Maximum DUOI 30 10 3.7800 72080 22794 3.2644 4.2956 2.80 5.00 TU 30-40 124 3.8226 90642 08140 3.6615 3.9837 1.00 5.00 TREN 40 17 4.1647 53961 13087 3.8873 4.4421 3.40 5.00 151 3.8583 86490 07038 3.7192 3.9974 1.00 5.00 Total Test of Homogeneity of Variances DL Levene Statistic 1.628 df1 df2 Sig 148 200 ANOVA DL Sum of Squares df Mean Square F Sig Between Groups 1.816 908 1.217 299 Within Groups 110.392 148 746 Total 112.207 150 Multiple Comparisons Dependent Variable: DL Tukey HSD (I) DO_TUOI (J) DO_TUOI Mean Std Error Sig 95% Confidence Interval Difference (I-J) Lower Bound Upper Bound TU 30-40 -.04258 28391 988 -.7147 6296 TREN 40 -.38471 34419 505 -1.1996 4302 DUOI 30 04258 28391 988 -.6296 7147 TREN 40 -.34213 22336 279 -.8709 1867 DUOI 30 38471 34419 505 -.4302 1.1996 TU 30-40 34213 22336 279 -.1867 8709 DUOI 30 TU 30-40 TREN 40 DL Tukey HSD DO_TUOI N Subset for alpha = 0.05 DUOI 30 10 3.7800 TU 30-40 124 3.8226 TREN 40 17 4.1647 Sig .378 12 Kết kiểm định one-way ANOVA biến thu nhập biến động lực phụng công Descriptives DL N Mean Std Std 95% Confidence Interval Minim Maximu Deviation Error for Mean um m Lower Upper Bound Bound DUOI TRIEU 33 3.9152 84857 14772 3.6143 4.2160 1.60 5.00 TU DEN DUOI TRIEU 55 3.7709 91685 12363 3.5230 4.0188 1.00 5.00 TU DEN DUOI TRIEU 32 3.8188 93858 16592 3.4804 4.1571 1.80 5.00 TU DEN DUOI 10 TRIEU 14 3.8714 73843 19735 3.4451 4.2978 2.60 5.00 TREN 10 TRIEU 17 4.0941 70042 16988 3.7340 4.4542 2.40 5.00 151 3.8583 86490 07038 3.7192 3.9974 1.00 5.00 Total Test of Homogeneity of Variances DL Levene Statistic df1 df2 732 Sig 146 571 ANOVA DL Sum of Squares Between Groups df Mean Square 1.525 381 Within Groups 110.683 146 758 Total 112.207 150 F Sig .503 734 Multiple Comparisons Dependent Variable: DL Tukey HSD (I) TONGTHUNHAP (J) TONGTHUNHAP Mean Std Error Sig Difference Interval (I-J) DUOI TRIEU TU DEN DUOI TRIEU TU DEN DUOI TRIEU TU DEN DUOI 10 TRIEU Bound Bound 19172 944 -.3853 6738 TU DEN DUOI TRIEU 09640 21602 992 -.5003 6931 TU DEN DUOI 10 TRIEU 04372 27771 1.000 -.7234 8108 TREN 10 TRIEU -.17897 25994 959 -.8970 5390 DUOI TRIEU -.14424 19172 944 -.6738 3853 TU DEN DUOI TRIEU -.04784 19358 999 -.5825 4869 TU DEN DUOI 10 TRIEU -.10052 26064 995 -.8205 6194 TREN 10 TRIEU -.32321 24161 668 -.9906 3442 DUOI TRIEU -.09640 21602 992 -.6931 5003 TU DEN DUOI TRIEU 04784 19358 999 -.4869 5825 TU DEN DUOI 10 TRIEU -.05268 27900 1.000 -.8233 7180 TREN 10 TRIEU -.27537 26131 830 -.9972 4464 DUOI TRIEU -.04372 27771 1.000 -.8108 7234 TU DEN DUOI TRIEU 10052 26064 995 -.6194 8205 TU DEN DUOI TRIEU 05268 27900 1.000 -.7180 8233 -.22269 31424 954 -1.0907 6453 DUOI TRIEU 17897 25994 959 -.5390 8970 TU DEN DUOI TRIEU 32321 24161 668 -.3442 9906 TU DEN DUOI TRIEU 27537 26131 830 -.4464 9972 TU DEN DUOI 10 TRIEU 22269 31424 954 -.6453 1.0907 N Subset for alpha = 0.05 TU DEN DUOI TRIEU 55 3.7709 TU DEN DUOI TRIEU 32 3.8188 TU DEN DUOI 10 TRIEU 14 3.8714 DUOI TRIEU 33 3.9152 TREN 10 TRIEU 17 4.0941 Sig Upper 14424 Tukey HSD TONGTHUNHAP Lower TU DEN DUOI TRIEU TREN 10 TRIEU TREN 10 TRIEU 95% Confidence 703 Means for groups in homogeneous subsets are displayed a Uses Harmonic Mean Sample Size = 23.811 b The group sizes are unequal The harmonic mean of the group sizes is used Type I error levels are not guaranteed 13 Kết kiểm định one-way ANOVA thâm niên công tác biến động lực phụng công Descriptives DL N DUOI NAM Mean Std Std 95% Confidence Mini Deviation Error Interval for Mean mum mum Lower Upper Bound Bound Maxi 11 3.3455 73262 22089 2.8533 3.8376 2.40 4.80 TU DEN DUOI NAM 107 3.7981 93183 09008 3.6195 3.9767 1.00 5.00 TU DEN DUOI 10 NAM 13 4.1077 59226 16426 3.7498 4.4656 3.40 5.00 TU 10 NAM TRO LEN 20 4.3000 36992 08272 4.1269 4.4731 3.60 5.00 151 3.8583 86490 07038 3.7192 3.9974 1.00 5.00 Total Test of Homogeneity of Variances DL Levene Statistic df1 3.956 df2 Sig 147 010 ANOVA DL Sum of Squares Between Groups df Mean Square 7.991 2.664 Within Groups 104.216 147 709 Total 112.207 150 F 3.757 Sig .012 Multiple Comparisons Dependent Variable: DL Tukey HSD (I) THAMNIENCT (J) THAMNIENCT Mean Lower TU DEN DUOI 10 NAM TU DEN DUOI 10 NAM TU 10 NAM TRO LEN DUOI NAM TU DEN DUOI 10 NAM TU DEN DUOI NAM TU 10 NAM TRO LEN DUOI NAM 26660 328 -1.1455 2401 -.76224 34494 125 -1.6586 1342 * 31607 016 -1.7759 -.1332 45268 26660 328 -.2401 1.1455 -.30956 24731 595 -.9522 3331 -.50187 20512 073 -1.0349 0312 76224 34494 125 -.1342 1.6586 30956 24731 595 -.3331 9522 -.19231 29997 918 -.9718 5872 * 31607 016 1332 1.7759 50187 20512 073 -.0312 1.0349 19231 29997 918 -.5872 9718 95455 TU DEN DUOI TU 10 NAM TRO LEN NAM TU DEN DUOI 10 NAM * The mean difference is significant at the 0.05 level DL Tukey HSD THAMNIENCT N Subset for alpha = 0.05 DUOI NAM 11 3.3455 TU DEN DUOI NAM 107 3.7981 TU DEN DUOI 10 NAM 13 4.1077 TU 10 NAM TRO LEN 20 4.3000 Sig .385 3.7981 293 Means for groups in homogeneous subsets are displayed a Uses Harmonic Mean Sample Size = 17.607 b The group sizes are unequal The harmonic mean of the group sizes is used Type I error levels are not guaranteed Upper Bound -.45268 -.95455 DUOI NAM TU DEN DUOI NAM 95% Confidence Interval Bound NAM TU 10 NAM TRO LEN Sig (I-J) TU DEN DUOI DUOI NAM Std Error Difference ... tác động đến động lực phụng công đại biểu HĐND cấp tỉnh Cà Mau, nhiệm kỳ 2016- 2021 - Đo lường yếu tố văn hóa tổ chức tác động đến động lực phụng công đại biểu HĐND cấp tỉnh Cà Mau, nhiệm kỳ 2016- 2021. .. TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM NGUYỄN HỒNG NHIẾP TÁC ĐỘNG CỦA VĂN HÓA TỔ CHỨC ĐẾN ĐỘNG LỰC PHỤNG SỰ CÔNG CỦA ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP TỈNH CÀ MAU NHIỆM KỲ 2016 - 2021. .. hóa tổ chức đến động lực phụng công đại biểu HĐND cấp tỉnh Cà Mau, nhiệm kỳ 2016- 2021 Đề tài thực nghiên cứu định tính nhằm xác định tác động văn hóa tổ chức đến động lực phụng cơng đại biểu
- Xem thêm -

Xem thêm: Tác động của văn hóa tổ chức đến động lực phụng sự công của đại biểu hội đồng nhân dân các cấp tỉnh cà mau nhiệm kỳ 2016 2021 , Tác động của văn hóa tổ chức đến động lực phụng sự công của đại biểu hội đồng nhân dân các cấp tỉnh cà mau nhiệm kỳ 2016 2021

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn