Tác động của đặc điểm ban kiểm soát đến chất lượng thông tin báo cáo tài chính của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán việt nam

109 56 1
  • Loading ...
1/109 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/05/2019, 21:05

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  PHAN THỊ HUYỀN   TÁC ĐỘNG CỦA ĐẶC ĐIỂM BAN KIỂM SOÁT ĐẾN CHẤT LƯỢNG THƠNG TIN BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA CÁC CƠNG TY NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHỐN VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – NĂM 2019 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐  PHAN THỊ HUYỀN   TÁC ĐỘNG CỦA ĐẶC ĐIỂM BAN KIỂM SỐT ĐẾN CHẤT LƯỢNG THƠNG TIN BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA CÁC CƠNG TY NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHỐN VIỆT NAM Chun ngành: Kế tốn Mã ngành: 8340301 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS NGUYỄN XUÂN HƯNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – NĂM 2019 LỜI CAM ĐOAN Tác giả xin cam đoan Luận văn thạc sĩ Kinh tế với đề tài “Tác Động Của Đặc Điểm Ban Kiểm Sốt Đến Chất Lượng Báo Cáo Tài Chính Của Các Cơng Ty Niêm Yết Trên Thị Trường Chứng Khốn Việt Nam” cơng trình nghiên cứu khoa học cá nhân tác giả với hướng dẫn PGS TS Nguyễn Xuân Hưng Luận văn tác giả thực hoàn tất cách độc lập Các số liệu đưa vào Luận văn trung thực thu thập từ nguồn đáng tin cậy Kết nghiên cứu Luận văn chưa công bố cơng trình khác Các giải pháp, kiến nghị tác giả rút từ trình nghiên cứu lý luận thực tiễn Tài liệu tham khảo Luận văn trích dẫn đầy đủ rõ ràng Tác giả xin hoàn toàn chịu trách nhiệm nội dung trình bày Luận văn Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2019 NGƯỜI CAM ĐOAN Phan Thị Huyền MỤC LỤC TRANG PHỤ BÌA LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ VÀ BIỂU ĐỒ TĨM TẮT ABSTRACT PHẦN MỞ ĐẦU…… …………………………………………………………….1 Tính cấp thiết đề tài   1 Mục tiêu nghiên cứu câu hỏi nghiên cứu   3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu   4 Phương pháp nghiên cứu  . 5 Đóng góp nghiên cứu  . 5 Kết cấu nghiên cứu:   5 CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN CÁC NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN 1.1 Các nghiên cứu giới  . 7  1.2 Các nghiên cứu Việt Nam   11  1.3. Khe hổng nghiên cứu   16  CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT 19 2.1 Các khái niệm  . 19  2.1.1 Khái niệm chất lượng thông tin BCTC 19 2.1.2 Khái niệm chất lượng lợi nhuận (Earnig quality) 24 2.1.3 Đo lường chất lượng lợi nhuận sở kế toán 26 2.4 Một số mơ hình nghiên cứu   29  2.2 Một số quy định Ban kiểm sốt cơng ty niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam tác động đến chất lượng thơng tin báo cáo tài chính.   33  2.3 Các lý thuyết nền   37  2.3.1 Lý thuyết đại diện (Agency theory) 37 2.3.2 Lý thuyết thông tin bất cân xứng (Asymmetric Information) lý thuyết tín hiệu (Signaling Theory) 38 2.3.3 Lý thuyết phụ thuộc nguồn lực (Resource Depence Theory) 40 CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 43 3.1 Quy trình nghiên cứu   43  3.2 Phương pháp nghiên cứu   44  3.3 Mơ hình nghiên cứu.   44  3.4 Các giả thuyết nghiên cứu  . 45  3.5 Mô tả liệu phươn pháp thu thập thông tin   49  3.6 Mơ hình hồi quy:   50  3.7 Đo lường biến  . 50  3.7.1 Đo lường biến phụ thuộc 50 3.7.2 Đo lường biến độc lập 52 3.8 Quy trình phân tích liệu  . 53  CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ BÀN LUẬN 56 4.1 Phân tích thực trạng chất lượng thông tin BCTC công ty niêm yết thị trường chứng khoán.   56  4.2 Mô tả biến đặc điểm Ban kiểm sốt ảnh hưởng đến chất lượng thơng tin BCTC.   57  4.3 Kết phân tích tương quan hồi quy   60  4.3.1 Lựa chọn mơ hình ước lượng phù hợp 60 4.3.2 Kiểm định khuyết tật mơ hình vi phạm giả định 64 4.3.3 Kết hồi quy 66 4.4 Bài luận kết nghiên cứu   69  CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ HÀM Ý CHÍNH SÁCH 74 5.1 Nhận xét chung   74  5.2 Một số kiến nghị   76  5.2.1 Kiến nghị công ty niêm yết 76 5.2.2 Kiến nghị quan quản lý nhà nước 78 5.3 Những hạn chế đề tài hướng nghiên cứu tiếp theo  . 78  DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT AAA : Hiệp hội kế tốn nước Đơng Nam Á BCDKT : Bảng cân đối kế toán BCLLTT : Báo cáo lưu chuyển tiền tệ BCTC : Báo cáo tài BCTHQT : Báo cáo tình hình quản trị BCTN : Báo cáo thường niên BGĐ : Ban giám đốc BKS : Ban kiểm soát CEO : Giám đốc điều hành CFO : Giám đốc tài CL : Chất lượng CLLN : Chất lượng lợi nhuận CLTT : Chất lượng thông tin CTNY : Công ty niêm yết ĐHKT : Đại học Kinh tế FASB : Hội đồng chuẩn mực kế toán tài Mỹ HĐQT : Hội đồng quản trị HNX : Sàn chứng khoán Hà nội HOSE : Sàn chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh HTKSNB : Hệ thống kiểm sốt nội HTTT KT : Hệ thống thơng tin kế toán IASB : Hội đồng chuẩn mực kế toán quốc tế IPSASs : Chuẩn mực kế tốn cơng quốc tế KQKD : Kết kinh doanh KSV : Kiểm soát viên KT : Kế toán LATS : Luận án tiến sĩ LVTS : Luận văn thạc sĩ QTCT : Quản trị công ty QTLN : Quản trị lợi nhuận TCKT : Tài kế tốn TV : Thành viên VAS : Chuẩn mực kế toán Việt Nam DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng Các giả thuyết nghiên cứu kỳ vọng ảnh hưởng nhân tố đến chất lượng thông tin BCTC kế thừa từ nghiên cứu trước 48  Bảng Danh sách biến độc lập phương pháp đo lường 52 Bảng Kết ước lượng hệ số β0, β1, β2 56  Bảng Thực trạng chất lượng thông tin BCTC đo lường theo QTLN 56  Bảng Thống kê tần suất họp BKS 58  Bảng 4 Thống kê độ tuổi trung bình thành viên BKS 58  Bảng Thốngtỷ lệ TV BKS có trình độ chun mơn tài kế tốn 58  Bảng Thống kê mô tả biến phụ thuộc biến độc lập 59  Bảng Bảng kết hồi quy mơ hình Pooled OLS 61  Bảng Bảng kết hồi quy mơ hình Fixed effects kiểm định F 61  Bảng Bảng kết hồi quy mơ hình Random effects 62  Bảng 10 Kết chạy mơ hình gộp POOLED OLS, FEM, REM 63  Bảng 11 Tổng hợp kiểm định lựa chọn mơ hình 64  Bảng 12 Ma trận tương quan 65  Bảng 13 Bảng kết hồi quy mơ hình Fixed effects với tùy chọn Robust 66  Bảng 14 Tóm tắt kết hồi quy mơ hình FEM với tùy chọn Robust 67  Bảng 15 Tổng hợp kết kiểm định giả thuyết 68  DANH MỤC HÌNH VẼ VÀ BIỂU ĐỒ Biểu đồ Thực trạng mức độ trung bình QTLN cơng ty niên yết giai đoạn 2013 – 2017 57 Hình Kết kiểm định Hausman cho mơ hình FEM REM 62  Hình Kết kiểm định Breusch Pangan cho mơ hình Poole REM 63  Hình Kết kiểm định Breusch - Godfrey cho mô hình FEM 65  Hình 4 Kết kiểm định Modified Wald cho mơ hình FEM 66  81    KẾT LUẬN CLTT BCTC công ty, đặc biệt CTNY thị trường chứng khoán Việt Nam nhiều đối tượng sử dụng quan tâm để đưa định kinh tế phục vụ công việc khác Mục tiêu quan trọng luận văn kiểm chứng thực nghiệm tác động đặc điểm Ban kiểm soát đến CLTT BCTC thông qua CLLN CTNY thị trường chứng khốn Việt Nam Kết phân tích thống kê luận văn cho thấy, CLTT BCTC đo lường thông qua tiêu CLLN CTNY thị trường chứng khoán Việt Nam chưa cao Qua kết phân tích mơ hình hồi quy, luận văn xác định đặc điểm Ban kiểm soát tác động đến CLTT BCTC Trong đặc điểm BKS mơ hình nghiên cứu đưa ra, có 2/3 đặc điểm BKS có tác động đến CLTT BCTC CTNY với mức ý nghĩa 5% Trong đặc điểm tác độngtỷ lệ KSV có tảng kế tốn tài chính, số điểm trung bình trình độ học vấn tất KSV, số lượng họp BKS có tác động chiều với CLTT BCTC Điều khẳng định vai trò trình độ, tảng kiến thức tương tác thành viên BKS công ty quan trọng Ngoài kết luận văn tỷ lệ sở hữu cổ phiếu thành viên BKS sốt có tác động ngược chiều với chất lượng thông tin BCTC Hai đặc điểm BKS không tác động đến CLTT BCTC giới tính BKS tuổi trung bình thành viên BKS Qua cho thấy, dù thành viên BKS có giới tính nam hay nữ, già hay trẻ khơng ảnh hưởng đến chất lượng thông tin BCTC Từ kết nghiên cứu luận văn số ý kiến mà tác giả đề xuất dựa vào kết nghiên cứu làm sở khoa học hữu ích cho đối tượng nhà quản trị công ty, quan quản lý nhà nước, … tham khảo để từ đưa giải pháp để hồn thiện phận Ban kiểm soát nhằm nâng cao CLTT BCTC CTNY thị trường chứng khoán Việt Nam   DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO A DANH MỤC TÀI LIỆU TIẾNG VIỆT Bộ Tài Chính, 2017 Thơng tư 95/2017/TT-BTC Bộ Tài ban hành ngày 22 tháng năm 2017 Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam, 2017 Nghị định số 71/2017/NĐ-CP Chính Phủ ban hành ngày 24 tháng 11 năm 2017 Đào Ngọc Hạnh, 2014 Đánh giá nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng hệ thống thơng tin kế tốn doanh nghiệp vừa nhỏ địa bàn thành phố Hồ Chí Minh Luận văn thạc sĩ, ĐH Kinh tế TP.HCM Đỗ Thị Hải Yến, 2017 Các nhân tố ảnh hưởng chất lượng thông tin báo cáo tài hợp cơng ty niêm yết thành phố Hồ Chí Minh Luận án thạc sĩ, ĐH Kinh tế TP.HCM Hồng Sương, 2008 Từ chuện Bạch Tuyết: Báo cáo tài bẩy nhà đầu tư http://www.haivancement.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=278 %3Atu-chuyen-bong-bach-tuyet-bao-cao-tai-chinh-bay-nha-dau-tu&catid=11%3Athong-tin-co-dong&lang=vi truy cập ngày 30 tháng 09 năm 2018 Lê Thị Mến, 2016 Tác động đặc điểm giám đốc điều hành đến chất lượng báo cáo tài cơng ty niêm yết sở giao dịch chứng khốn thành phố Hồ Chí Minh Luận văn thạc sĩ, ĐH Kinh tế TP.HCM Minh Châu, 2016 Kiểm kê thiếu hụt gần 1.000 tỷ Gỗ Trường Thành: Trách nhiệm cơng ty kiểm tốn DFK Việt Nam nào?  http://cafef.vn/kiem-ke-thieuhut-gan-1000-ty-tai-go-truong-thanh-trach-nhiem-cua-cong-ty-kiem-toan-dfk-vietnam-the-nao-20160802224133432.chn truy cập ngày 30 tháng 09 năm 2018 Ngơ Hồng Điệp, 2018 Các nhân tố tác động đến hành vi quản trị lợi nhuận người quản lý công ty niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam Luận án tiến sĩ ĐH Kinh tế TP.HCM Ngọc Vũ, 2015 Mười vụ bê bối đình đám doanh nghiệp giới http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/quoc-te/2015-10-16/10-vu-be-boi-dinh-dam-   nhat-cua-cac-doanh-nghiep-tren-the-gioi-25321.aspx truy cập ngày 30 tháng 09 năm 2018 10 Nguyễn Đình Thọ, 2014 Phương pháp nghiên cứu khoa học kinh doanh NXB Lao động – Xã hội 11 Nguyễn Thị Bích Liên, 2012 Xác định kiểm soát nhân tố ảnh hưởng chất lượng thơng tin kế tốn mơi trường ứng dụng hệ thống hoạch định nguồn nhân lực doanh nghiệp (ERP) doanh nghiệp Việt Nam Luận án tiến sĩ, ĐH Kinh tế TP.HCM 12 Nguyễn Thị Kim Cúc, 2014 Kế tốn tài doanh nghiệp Việt Nam – nhìn từ khung pháp lý kế toán Kỷ yếu hội thảo khoa học: Kế tốn tài chính, thay đổi phát triển tiến trình hội nhập, TPHCM, Việt Nam, tháng 12/2014 Trường ĐH Kinh tế TPHCM 13 Nguyễn Thị Phương Hồng, 2016 Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng báo cáo tài cơng ty niêm yết thị trường chứng khoánchứng thực nghiệm Việt Nam Luận án tiến sĩ, ĐH Kinh tế TP.HCM 14 Nguyễn Thị Thanh, 2016 Các nhân tố tác động đến chất lượng thông tin báo cáo tài ngân hàng thương mại Việt Nam Luận văn thạc sĩ, ĐH Kinh tế TP.HCM 15 Nguyễn Trọng Nguyên, 2015 Tác động quản trị công ty đến chất lượng BCTC công ty niêm yết Việt Nam Luận án tiến sĩ, ĐH Kinh tế TP.HCM 16 Phạm Quốc Thuần, 2016 Các nhân tố tác động đến chất lượng thơng tin báo cáo tài doanh nghiệp Việt Nam Luận án tiến sĩ, ĐH Kinh tế TP.HCM 17 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam, 2014 Luật doanh nghiệp số 68/2014/QHBan hành Luật doanh nghiệp Quốc hội khóa XIII, Hà Nội 18 Trần Mỹ Ngọc, 2017 Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng thông tin báo cáo tài phường/xã địa bàn huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre Luận văn thạc sĩ, ĐH Kinh tế TP.HCM   19 Trần Thị Giang Tân, 2009 Gian lận báo cáo tài cơng trình nghiên cứu gian lận  https://luattaichinh.wordpress.com/2009/09/10/gian- l%E1%BA%ADn-trn-bo-co-ti-chnh-v-cc-cng-trnh-nghin-c%E1%BB%A9uv%E1%BB%81-gian-l%E1%BA%ADn/, truy cập ngày 30 tháng 09 năm 2018 B DANH MỤC TÀI LIỆU TIẾNG ANH 1.  Ahmad Al-Hiyari , Mohammed Hamood Hamood AL-Mashre , Nik Kamariah Nik Mat, J.M alekam, 2013 Factors that Affect Accounting Information System Implementation and Accounting Information Quality: A Survey in University Utara Malaysia American Journal of Economics, pp.27–31 Bharath, S.T., Sunder, J and Sunder, S V., 2008 and Debt Contracting Accounting Quality The Accounting Review, 83(1), pp.1–28 Biddle, G., 2006 Accounting Quality and Firm-level Capital Investment Department of Accounting Hong Kong University of Science and Technology Clear Water Bay , Kowloon Accounting Review, 81(5), pp.963–982 Dechow, P.M., 1994 Accounting & Economics The role of accounting accruals Journal of Accounting and Economics, 18, pp.3–42 Dunphy, D., Turner, D and Crawford, M., 2005 competencies Organizational learning as the competencies 16(4), pp.232–244 Eppler, M.J and Wittig, D., 2000 Conceptualizing Information Quality : A Review of Information Quality Frameworks from the Last Ten Years Goals of an Information Quality Framework Proceedings of the 2000 Confernece on Information Quality, pp.1–14 Ge, M., 2009 Information Quality Assessment and Effects on Inventory Decisionmaking (September), p.55 Habib, A and Hossain, M., 2013 CEO/CFO characteristics and financial reporting quality: A review Research in Accounting Regulation, 25(1), pp.88–100 Huang, H.W., Rose-Green, E and Lee, C.C., 2012 CEO age and financial   reporting quality Accounting Horizons, 26(4), pp.725–740 10 Ismail, N.A., 2009 Factors Influencing AIS Effectiveness Among Manufacturing SMEs: Evidence From Malaysia The Electronic Journal of Information Systems in Developing Countries, [online] 38(1), pp.1–19 Available at: 11 Jensen, M.C and Meckling, W.H., 1976 THEORY OF THE FIRM : MANAGERIAL BEHAVIOR , AGENCY COSTS AND OWNERSHIP STRUCTURE I Introduction and summary In this paper WC draw on recent progress in the theory of ( ) property rights , firm In addition to tying together elements of the theory of e Journal of Financial Economics, 3, pp.305–360 12 Jones, J.J., 1991 Earnings Management During Import Relief Investigations Journal of Accounting Research, [online] 29(2), p.193 Available at: 13 Kothari, S.P., Leone, A.J., Simon, W.E and Wasley, C.E., 2001 Performance Matched Discretionary Accrual Measures [online] (October 2000) Available at: 14 Park, Y.W and Shin, H.H., 2004 Board composition and earnings management in Canada Journal of Corporate Finance, 10(3), pp.431–457 15 Pfeff, J., 1977 Gerald R Salancik Jeffrey Pfeff er Organizational Dynamics, pp.3–21 16 Ran, G., Fang, Q., Luo, S and Chan, K.C., 2015 Supervisory board characteristics and accounting information quality: Evidence from China International Review of Economics and Finance, [online] 37, pp.18–32 Available at: 17 Sylvanus Ehikioya, 1999 A characterization of information quality using fuzzy logic 18th International Conference of the North American Fuzzy Information Processing Society - NAFIPS (Cat No.99TH8397), pp.635–639   18 Wang, R.Y., Strong, D.M and Kahn, B.K., 2002 Information quality benchmarks: product and service performance Communications of the ACM, 45(4), pp.184–192 19 Wu, Q., Wang, P and Yin, J., 2007 Audit committee, board characteristics and quality of financial reporting: An empirical research on Chinese securities market Frontiers of Business Research in China, 1(3), pp.385–400 20 Xie, B., Davidson, W.N and DaDalt, P.J., 2003 Earnings management and corporate governance: the role of the board and the audit committee Journal of Corporate Finance, 9, pp.295–316 21 Xu, H., Horn Nord, J., Daryl Nord, G and Lin, B., 2003 Key issues of accounting information quality management: Australian case studies Industrial Management & Data Systems, [online] 103(7), pp.461–470 Available at: 22 Zmud, R., 1978 Concepts, theories and techniques: an empirical investigation of the dimensionality of the concept of information Decision Sciences, 9(2), pp.187– 195     PHỤ LỤC DANH SÁCH CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT GIAI ĐOẠN 2013 -2017 TRONG MẪU NGHIÊN CỨU STT SÀN GIAO DỊCH Mã CK TÊN CÔNG TY 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 HOSE HOSE HOSE HOSE HOSE HOSE UPCoM HNX HNX HNX HNX HNX HNX HNX HNX HNX HNX HNX HOSE HNX HNX HOSE HOSE HNX HOSE HNX HOSE HOSE HOSE HOSE HOSE HOSE HOSE CTD HBC HU1 HU3 PXI THG BHT CX8 D11 DC2 DIH L14 PTD TKC VC6 VC9 VCC VXB VIP HHG MNC VNS PDN WCS HOT PPS ASM HTL PET PIT SMC ST8 TSC Công ty Cổ phần xây dựng Coteccons Cơng ty Cổ phần Tập đồn xây dựng Hòa Bình Cơng ty Cổ phần Đầu tư xây dựng HUD1 Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng HUD3 Công ty Cổ phần Xây dựng Cơng nghiệp Dân dụng Dầu khí Cơng ty Đầu tư Xây dựng Tiền Giang Công ty Đầu tư Xây dựng Bạch Đằng TMC Công ty Cổ phần Đầu tư Xây lắp Constrexim Số Công ty Cổ phần Địa ốc 11 Công ty Cổ phần Đầu tư - Phát triển - Xây dựng (DIC) Số Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng - Hội An Công ty Cổ phần Licogi 14 Công ty Thiết kế Xây dựng Thương mại Phúc Thịnh Công ty Cổ phần Xây dựng Kinh doanh Địa ốc Tân Kỷ Công ty Cổ phần Xây dựng Đầu tư Visicons Công ty Cổ phần Xây dựng Số Công ty Cổ phần Vinaconex 25 Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng Bến Tre Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Vipco Cơng ty Cổ phần Hồng Hà Công ty Cổ phần Mai Linh Miền Trung Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai Công ty Cổ phần Bến xe Miền Tây Công ty Cổ phần Du lịch Dịch vụ Hội An Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam Cơng ty Cổ phần Tập đồn Sao Mai Cơng ty Cổ phần Kỹ thuật Ô tô Trường Long Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí Cơng ty Cổ phần Xuất nhập Petrolimex Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại SMC Công ty Cổ phần Siêu Thanh Công ty Cổ phần Vật tư Kỹ thuật nông nghiệp Cần Thơ   34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 HOSE HOSE HNX HOSE HOSE HOSE HOSE HOSE HOSE HOSE HOSE HNX HOSE HNX HNX HNX HNX HNX HNX HOSE HOSE HNX HOSE HOSE HNX CNG GAS PGS CMV COM FPT HAX NAV PNC SFC SVC SVN VNM PDC ADC BED DAE EID HBE KHP SHP SIC SII BBC CAN Công ty Cổ phần CNG Việt Nam Tổng cơng ty Khí Việt Nam Cơng ty Kinh doanh Khí Miền Nam Cơng ty Cổ phần Thương nghiệp Cà Mau Công ty Cổ phần Vật tư Xăng Dầu Công ty Cổ phần FPT Công ty Cổ phần Dịch vụ Ơ tơ Hàng Xanh Cơng ty Cổ phần Nam Việt Cơng ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam Cơng ty Cổ phần Nhiên liệu Sài Gòn Cơng ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn Cơng ty Cổ phần Solavina Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam Cơng ty Cổ phần Du lịch Dầu khí Phương Đông Công ty Cổ phần Mỹ thuật Truyền Thông Công ty Cổ phần Sách Thiết bị Trường học Đà Nẵng Công ty Cổ phần Sách Giáo dục Thành phố Đà Nẵng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Giáo dục Hà Nội Công ty Cổ phần Sách thiết bị Trường học Hà Tĩnh Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa Cơng ty Cổ phần Thủy điện Miền Nam Công ty Cổ phần ANI Công ty Cổ phần Hạ tầng Nước Sài Gòn Cơng ty Cổ phần Bibica Công ty Cổ phần Đồ họp Hạ Long (Nguồn: Tác giả tổng hợp)   PHỤ LỤC KẾT QUẢ ƯỚC LƯỢNG CÁC HỆ SỐ CHO MƠ HÌNH JONES ĐIỀU CHỈNH (Nguồn: Kết phân tích từ phần mềm Stata 12.0) PHỤ LỤC KẾT QUẢ THỐNG KÊ MƠ TẢ CÁC BIẾN TRONG MƠ HÌNH HỒI QUY (Nguồn: Kết phân tích từ phần mềm Stata 12.0)   PHỤ LỤC KẾT QUẢ PHÂN TÍCH TƯƠNG QUAN (Nguồn: Kết phân tích từ phần mềm Stata 12.0) PHỤ LỤC KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH ĐA CỘNG TUYẾN (Nguồn: Kết phân tích từ phần mềm Stata 12.0)   PHỤ LỤC KẾT QUẢ PHÂN TÍCH HỒI QUY MƠ HÌNH POOLED OLS (Nguồn: Kết phân tích từ phần mềm Stata 12.0)   PHỤ LỤC KẾT QUẢ PHÂN TÍCH HỒI QUY MƠ HÌNH FIXED EFFECTS VÀ KIỂM ĐỊNH F (Nguồn: Kết phân tích từ phần mềm Stata 12.0)   PHỤ LỤC KẾT QUẢ PHÂN TÍCH HỒI QUY MƠ HÌNH RANDOM EFFECTS (Nguồn: Kết phân tích từ phần mềm Stata 12.0)   PHỤ LỤC KẾT QUẢ CHẠY GỘP HỒI QUY MƠ HÌNH POOLED OLS, FEM, REM (Nguồn: Kết phân tích từ phần mềm Stata 12.0)   PHỤ LỤC 10 KẾT QUẢ PHÂN TÍCH HỒI QUY MƠ HÌNH FIXED EFFECTS VỚI TÙY CHỌN ROBUST (Nguồn: Kết phân tích từ phần mềm Stata 12.0) ... tế với đề tài Tác Động Của Đặc Điểm Ban Kiểm Soát Đến Chất Lượng Báo Cáo Tài Chính Của Các Cơng Ty Niêm Yết Trên Thị Trường Chứng Khốn Việt Nam cơng trình nghiên cứu khoa học cá nhân tác giả... nghĩa đặc điểm BKS có ảnh hưởng tới CLTT BCTC Vì tác giả lựa chọn đề tài: Tác động đặc điểm Ban kiểm soát đến chất lượng thơng tin báo cáo tài cơng ty niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam ... ĐIỂM BAN KIỂM SOÁT ĐẾN CHẤT LƯỢNG THƠNG TIN BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA CÁC CƠNG TY NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM TÓM TẮT Lý nghiên cứu Thực tế giới Việt Nam có nhiều kiện liên quan đến
- Xem thêm -

Xem thêm: Tác động của đặc điểm ban kiểm soát đến chất lượng thông tin báo cáo tài chính của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán việt nam , Tác động của đặc điểm ban kiểm soát đến chất lượng thông tin báo cáo tài chính của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán việt nam

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn