Sự tham gia của người dân trong xây dựng phường văn minh đô thị tại thành phố cà mau

113 25 0
  • Loading ...
1/113 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/05/2019, 21:05

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRẦN BẢO TỒN SỰ THAM GIA CỦA NGƯỜI DÂN TRONG XÂY DỰNG PHƯỜNG VĂN MINH ĐÔ THỊ TẠI THÀNH PHỐ MAU LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH – NĂM 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC TRẦN BẢO TOÀN SỰ THAM GIA CỦA NGƯỜI DÂN TRONG XÂY DỰNG PHƯỜNG VĂN MINH ĐÔ THỊ TẠI THÀNH PHỐ MAU Chuyên ngành: Quản lý công Mã số : 8340403 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS VÕ TRÍ HẢO TP HỒ CHÍ MINH – NĂM 2018 LỜI CAM ĐOAN Luận văn Thạc sĩ Quản lý công với đề tài nghiên cứu “Sự tham gia người dân xây dựng phường văn minh đô thị Thành phố Mau” kết trình nghiên cứu, học tập nghiêm túc, làm việc với tinh thần tích cực than thời gian qua Những số liệu thu thập kết nghiên cứu luận văn hoàn toàn hợp pháp, trung thực Mọi giúp đỡ tổ chức, nhân trình thực tác giả cảm ơn Các tài liệu tham khảo có nguồn trích dẫn rõ ràng Tơi xin cam đoan đề tài cơng trình nghiên cứu thân Các số liệu, kết trình bày luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Thành phố Mau, ngày tháng năm 2018 Tác giả luận văn TRẦN BẢO TOÀN LỜI CẢM ƠN Chân thành cảm ơn chân thành Ban Lãnh đạo toàn thể giáo viên Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh truyền đạt kiến thức q báu cho tơi q trình hồn thành khóa học bảo vệ đề tài Tôi xin chân thành cảm ơn Thầy PGS.TS VÕ TRÍ HẢO tận tình hướng dẫn, truyền đạt kiến thức, kinh nghiệm cho trình thực luận văn tốt nghiệp Xin gửi lời cảm ơn đến Lãnh đạo quan UBND Phường 1, Phường 2, Phường 4, Phường 5, Phường 6, Phường 7, Phường 8, Phường thuộc Thành phố Mau Cảm ơn gia đình động viên tinh thần hỗ trợ tơi suốt khóa học; cảm ơn bạn bè, đồng nghiệp, quan ban ngành giúp đỡ tơi q trình thu thập liệu nhân người dân dành thời gian để trả lời bảng câu hỏi điều tra số liệu đề tài Tuy nhiên, thời gian nghiên cứu có hạn đề tài khơng tránh khỏi hạn chế, thiếu sót Rất mong nhận đóng góp q báu từ q thầy Xin trân trọng cảm ơn! TÓM TẮT LUẬN VĂN Nghiên cứu “Sự tham gia người dân việc xây dựng phường văn minh đô thị thành phố Mau”, dựa số liệu sơ cấp thu thập bằng phương pháp vấn 181 người dân địa bàn thành phố Mau bằng phương pháp chọn mẫu thuận tiện Kiểm định thang đo với hệ số tin cậy Cronbach’s Alpha; phân tích nhân tố khám phá EFA; phân tích mơ hình hồi quy đa biến sử dụng phân tích nghiên cứu Kết nghiên cứu cho thấy kiểm định thang đo với hệ số tin cậy Cronbach’s Alpha phân tích nhân tố khám phá EFA, với 05 thành phần bao gồm (1) Năng lực nhân người dân; (2) Năng lực ban đạo, cán địa phương; (3) Chính sách địa phương, hỗ trợ hoạt động địa phương; (4) Lợi ích nhân xã hội; (5) Nhận thức xã hội có độ tin cậy lớn 0,6 Kết phân tích mơ hình hồi quy đa biến cho thấy phù hợp mơ hình lý thuyết Kết nghiên cứu rằng nhân tố ảnh hưởng tác động đến tham gia người dân bao gồm tất biến quan sát 05 nhóm nhân tố Trong đó, nhân tố Nhận thức xã hội có tác động mạnh đến tham gia người dân Kết kiểm định In dependent – samples T – test kiểm định One way ANOVA để làm rõ thêm khác biệt mức độ tham gia người dân phân theo nhóm giới tính, độ tuổi, nghề nghiệp, trình độ học vấn, hộ gia đình sách thu nhập Theo đó, có biến nghề nghiệp có ảnh hưởng đến tham gia người dân việc xây dựng PVMĐT thành phố Mau MỤC LỤC TRANG PHỤ BÌA LỜI CAM ĐOAN LỜI CẢM ƠN TĨM TẮT LUẬN VĂN MỤC LỤC DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG DANH MỤC CÁC HÌNH CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 1.1 LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI .1 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU .3 1.2.1 Mục tiêu nghiên cứu chung .3 1.2.2 Mục tiêu nghiên cứu cụ thể .3 1.3 PHẠM VI NGHIÊN CỨU VÀ CÂU HỎI NGHIÊN CỨU 1.3.1 Giới hạn đối tượng nghiên cứu 1.3.2 Giới hạn nội dung nghiên cứu 1.3.3 Giới hạn không gian nghiên cứu 1.3.4 Giới hạn thời gian nghiên cứu 1.3.5 Câu hỏi nghiên cứu 1.4 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 1.5 Ý NGHĨA VÀ NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA NGHIÊN CỨU 6 KẾT CẤU CỦA LUẬN VĂN CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 SỰ THAM GIA CỦA CỘNG ĐỒNG 2.1.1 Các khái niệm 2.1.2 Các hình thức tham gia .9 2.1.3 Các nhân tố cản trở tham gia .12 2.1.4 Các mức độ tham gia .14 2.1.5 Tầm quan trọng yêu cầu tham gia 15 2.1.6 Phường văn minh đô thị 16 2.1.7 Lược khảo tài liệu 20 2.2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 23 2.2.1 Phương pháp tiếp cận 23 2.2.2 Đề xuất mơ hình nghiên cứu 24 2.2.3 Thiết kế mẫu nghiên cứu 28 2.2.4 Phương pháp phân tích số liệu 29 CHƯƠNG 3: TỔNG QUAN VỀ ĐỊA BÀN NGHIÊN CỨU 34 3.1 GIỚI THIỆU TỔNG QUÁT VỀ THÀNH PHỐ MAU .34 3.1.1 Địa giới hành 34 3.1.2 Kết thực nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2007 35 3.2 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ XÂY DỰNG PHƯỜNG VĂN MINH ĐÔ THỊ 2015 – 2017 TẠI THÀNH PHỐ MAU .37 3.2.1 Kết đạt .37 3.2.2 Kết xét, công nhận danh hiệu “Phường đạt chuẩn văn minh đô thị” lộ trình thực đến năm 2020 41 3.2.3 Khó khăn, hạn chế 41 3.3 ĐỊNH HƯỚNG XÂY DỰNG PHƯỜNG VĂN MINH ĐÔ THỊ THÀNH PHỐ MAU GIAI ĐOẠN 2018 – 2020 42 3.3.1 Nâng cao hiệu lãnh đạo cấp ủy Đảng, hiệu lực quản lý quyền cấp, phát huy vai trò Ban đạo cấp 42 3.3.2 Đẩy mạnh công tác thi đua, khen thưởng .42 3.3.3 Đa dạng hóa nội dung, phương thức triển khai thực phong trào 43 3.3.4 Đầu tư xây dựng, sửa chữa hạng mục, tuyến đường 43 CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 44 4.1 THỰC TRẠNG SỰ THAM GIA CỦA NGƯỜI DÂN VÀO CÁC HOẠT ĐỘNG TRONG VIỆC XÂY DỰNG PHƯỜNG VĂN MINH ĐÔ THỊ TẠI THÀNH PHỐ MAU 44 4.1.1 Thông tin mẫu nghiên cứu 44 4.1.2 Thông tin xây dựng phường văn minh đô thị .47 4.2 SỰ THAM GIA CỦA NGƯỜI DÂN TRONG VIỆC XÂY DỰNG PHƯỜNG VĂN MINH ĐÔ THỊ TẠI THÀNH PHỐ MAU 49 4.2.1 Đánh giá độ tin cậy thang đo 49 4.2.2 Đánh giá mức độ tham gia người dân nhân tố ảnh hưởng đến tham gia việc xây dựng phường văn minh đô thị thành phố Mau 55 4.2.3 Phân tích nhân tố khám phá EFA 61 4.2.4 Phân tích hồi quy tuyến tính đa biến .67 4.2.5 Kiểm định khác biệt tham gia người dân việc xây dựng PVMĐT thành phố Mau 69 4.3 ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG SỰ THAM GIA CỦA NGƯỜI DÂN VÀO CÁC HOẠT ĐỒN XÂY DỰNG PHƯỜNG VĂN MINH ĐÔ THỊ TẠI THÀNH PHỐ MAU 72 CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN 75 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC PHIẾU KHẢO SÁT PHỤ LỤC KIỂM ĐỊNH CRONBACH ALPHA PHỤ LỤC .11 KẾT QUẢ PHÂN TÍCH NHÂN TỐ KHÁM PHÁ EFA 11 PHỤ LỤC .16 KIỂM ĐỊNH CRONBACH ALPHA 16 ( Sau phân tích EFA) 16 PHỤ LỤC .18 KẾT QUẢ PHÂN TÍCH HỒI QUY ĐA BIẾN 18 PHỤ LỤC .20 DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT Ý nghĩa Chữ viết tắt ANOVA Analysis of variance EFA Exploratory Factor Analysis KMO Kaiser – Meyer – Olkin Phường VMĐT Phường văn minh thị Phong trào “TDĐKXDĐSVH” Phong trào “Tồn dân đồn kết xây dựng đời sống văn hóa” SPSS Statistical Package for the Social Sciences UBND Ủy ban nhân dân TP Thành phố ANTT An ninh trật tự ATXH An toàn xã hội CSVC Cơ sở vật chất TTGT Trật tự giao thơng VHTT Văn hóa thể thao TTĐT Trật tự đô thị Thành phần Sự tham gia người dân việc xây dựng PVMĐT Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 936 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance if Corrected Item- Cronbach's Alpha Item Deleted Item Deleted Total Correlation if Item Deleted TG1 3.68 808 881 a TG2 3.69 859 881 a PHỤ LỤC KẾT QUẢ PHÂN TÍCH NHÂN TỐ KHÁM PHÁ EFA KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Bartlett's Test of Sphericity Approx Chi-Square 231 Sig .000 Extraction ND1 1.000 802 ND2 1.000 822 ND3 1.000 845 ND4 1.000 842 CB1 1.000 779 CB2 1.000 759 CB3 1.000 824 CB4 1.000 793 CB5 1.000 811 CS1 1.000 748 CS2 1.000 735 CS3 1.000 828 CS4 1.000 641 LI1 1.000 786 LI2 1.000 752 LI3 1.000 796 LI4 1.000 775 LI5 1.000 819 LI6 1.000 770 XH1 1.000 762 XH2 1.000 797 XH3 1.000 795 Extraction Method: Principal Component Analysis 4545.766 df Communalities Initial 952 Total Variance Explained Component Extraction Sums of Squared Initial Eigenvalues Total dimension0 Loadings % of Cumulative Variance % Total Rotation Sums of Squared Loadings % of Cumulative Variance % Total % of Cumulative Variance % 14.556 66.164 66.164 14.556 66.164 66.164 7.265 33.023 33.023 1.469 6.676 72.841 1.469 6.676 72.841 6.030 27.407 60.431 1.255 5.705 78.545 1.255 5.705 78.545 3.985 18.115 78.545 612 2.781 81.326 558 2.535 83.861 428 1.945 85.806 360 1.636 87.442 295 1.341 88.783 293 1.331 90.114 10 276 1.255 91.369 11 255 1.160 92.529 12 240 1.089 93.618 13 225 1.023 94.642 14 216 980 95.622 15 172 781 96.403 16 160 726 97.129 17 138 628 97.758 18 122 554 98.311 19 115 522 98.834 20 097 443 99.276 21 087 397 99.673 22 072 327 100.000 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotated Component Matrix a Component XH2 822 XH1 775 LI1 751 XH3 750 LI6 745 LI5 735 LI3 717 LI2 706 LI4 690 CS4 681 CB3 836 CB2 772 CB4 770 CB1 761 CB5 737 CS3 542 CS2 CS1 697 678 546 653 ND2 838 ND4 807 ND3 806 ND1 767 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations Component Score Coefficient Matrix Component ND1 -.105 -.039 329 ND2 -.153 -.046 400 ND3 -.038 -.136 356 ND4 -.110 -.054 358 CB1 -.146 246 016 CB2 -.175 270 022 CB3 -.161 307 -.046 CB4 -.126 246 -.013 CB5 -.044 202 -.072 CS1 032 146 -.117 CS2 -.021 170 -.069 CS3 002 161 -.084 CS4 169 -.101 -.003 LI1 181 -.063 -.057 LI2 153 -.097 028 LI3 143 -.050 -.014 LI4 124 -.015 -.034 LI5 153 -.032 -.052 LI6 181 -.057 -.068 XH1 218 -.119 -.045 XH2 258 -.143 -.075 XH3 176 -.072 -.037 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization Component Scores Component Score Covariance Matrix Component dimension0 1.000 000 000 000 1.000 000 000 000 1.000 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization Component Scores KẾT QUẢ PHÂN TÍCH EFA CỦA SỰ THAM GIA – BIẾN PHỤ THUỘC KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Bartlett's Test of Sphericity 758 Approx Chi-Square 266.522 df Sig .000 Total Variance Explained Component Initial Eigenvalues Total % of Variance Extraction Sums of Squared Loadings Cumulative % 1.881 94.026 94.026 119 5.974 100.000 d Extraction Method: Principal Component Analysis Component Matrixa Component TG2 970 TG1 970 Extraction Method: Principal Component Analysis a components extracted Total 1.881 % of Variance 94.026 Cumulative % 94.026 PHỤ LỤC KIỂM ĐỊNH CRONBACH ALPHA ( Sau phân tích EFA) Thành phần Lợi ích nhân xã hội Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 965 10 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance if Corrected Item- Cronbach's Alpha Item Deleted Item Deleted Total Correlation if Item Deleted XH2 34.11 58.899 843 961 XH1 34.15 57.839 832 962 LI1 34.10 58.590 853 961 XH3 34.17 58.572 866 961 LI6 34.22 58.059 846 961 LI5 34.23 57.357 883 960 LI3 34.20 57.194 864 960 LI2 34.10 58.361 837 962 LI4 34.22 57.759 846 961 CS4 34.31 57.948 755 965 Thành phần Năng lực cán sách địa phương Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 957 tem-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance if Corrected Item- Cronbach's Alpha Item Deleted Item Deleted Total Correlation if Item Deleted CB3 27.01 32.383 845 950 CB2 26.98 32.744 803 953 CB4 27.03 31.949 842 950 CB1 27.07 31.645 826 951 CB5 26.98 31.488 868 949 CS3 26.98 31.583 875 948 CS2 27.02 32.005 820 952 CS1 27.05 31.692 811 952 Thành phần Năng lực nhân người dân Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 929 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance if Corrected Item- Cronbach's Alpha Item Deleted Item Deleted Total Correlation if Item Deleted ND2 10.36 7.822 815 914 ND4 10.30 7.688 847 903 ND3 10.31 7.682 841 905 ND1 10.53 7.506 833 908 PHỤ LỤC KẾT QUẢ PHÂN TÍCH HỒI QUY ĐA BIẾN Ma trận hệ số tương quan biến ( sig 2-talied) Correlations TG ND CB CS LI XH Pearson Correlation TG 1.000 591** 658** 729** 794** 844** ND 591** 1.000 645** 656** 713** 649** CB 658** 645** 1.000 836** 783** 705** CS 729** 656** 836** 1.000 882** 783** LI 794** 713** 783** 882** 1.000 881** XH 844** 649** 705** 783** 881** 1.000 TG 000 000 000 000 000 ND 000 000 000 000 000 CB 000 000 000 000 000 CS 000 000 000 000 000 LI 000 000 000 000 000 XH 000 000 000 000 000 TG 181 181 181 181 181 181 ND 181 181 181 181 181 181 CB 181 181 181 181 181 181 CS 181 181 181 181 181 181 LI 181 181 181 181 181 181 XH 181 181 181 181 181 181 Sig (2-tailed) N ** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) * Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed) Variables Entered/Removedb Model Variables Variables Entered d i m e XH, ND, CB, CS, Removed Method LIa Enter n s i o n a All requested variables entered b Dependent Variable: TG Model Summaryb Model R d i m e Change Statistics Std Error R Adjusted R of the R Square Square Square Estimate Change 853a 727 719 46902 727 F Change 93.240 df1 df2 175 Sig F Durbin- Change Watson 000 n s i o n a Predictors: (Constant), XH, ND, CB, CS, LI b Dependent Variable: TG ANOVAb Model Sum of Squares Regression Mean Square 102.554 20.511 38.496 175 220 141.050 180 Residual Total df F Sig 93.240 000a a Predictors: (Constant), XH, ND, CB, CS, LI b Dependent Variable: TG Coefficientsa Model Unstandardized Standardized Coefficients Coefficients B ((Constant) Std Error 205 178 ND 413 056 CB 336 CS Beta Collinearity Statistics t Sig Tolerance VIF 1.148 252 413 225 000 471 1.125 081 334 451 042 282 1.547 490 066 487 902 000 167 1.979 LI 221 116 218 1.035 002 119 1.370 XH 650 085 640 7.651 000 223 1.483 a Dependent Variable: TG 1.601 PHỤ LỤC Kết kiểm định Independent T-test cho biến giới tính, hộ gia đình sách Group Statistics Q1 TG N Nu Nam Mean Std Deviation Std Error Mean 74 3.6149 90866 10563 107 3.7336 86961 08407 Independent Samples Test Levene's Test for Equality of Variances t-test for Equality of Means Mean Std 95% Confidence Error Interval of the Sig (2- Differenc Differe TG Equal variances assumed F Sig .545 461 Equal variances not assumed t df tailed) e nce Difference Lower Upper -.887 179 376 -.11878 13392 -.38304 14548 -.880 152.602 380 -.11878 13500 -.38549 14793 Group Statistics Q6 TG N Mean Co Khong Std Deviation Std Error Mean 23 3.8913 83878 17490 158 3.6551 89033 07083 Independent Samples Test Levene's Test for Equality of Variances t-test for Equality of Means Mean Sig (2- Differe F TG Equal variances assumed Equal variances not assumed 398 Sig .529 t df tailed) Std 95% Confidence Error Interval of the Differe Difference nce nce Lower Upper 1.197 179 233 23624 19732 -.15313 62562 1.252 29.696 220 23624 18870 -.14929 62178 Kết phân tích phương sai Anova cho biến cho kiểm định khác biệt theo nhóm độ tuổi, trình độ học vấn, nghề nghiệp thu nhập Test of Homogeneity of Variances TG Levene Statistic df1 954 df2 Sig 177 416 ANOVA TG Sum of Squares Between Groups (Combined) df Mean Square F Sig 4.222 1.407 1.821 145 1.665 1.665 2.154 144 Weighted 731 731 946 332 Deviation 3.491 1.746 2.258 108 Within Groups 136.827 177 773 Total 141.050 180 Linear Term Unweighted Multiple Comparisons TG LSD (I) Q2 (J) Q2 (I-J) Duoi 25 tuoi 95% Confidence Interval Mean Difference Std Error Sig Lower Bound Upper Bound Tu 25 den duoi 35 tuoi -.43434 23379 065 -.8957 0270 Tu 35 den duoi 45 tuoi -.53889* 23628 024 -1.0052 -.0726 Tren 45 tuoi -.34384 25266 175 -.8425 1548 Tu 25 den duoi Duoi 25 tuoi 43434 23379 065 -.0270 8957 -.10455 15683 506 -.4140 2050 Tren 45 tuoi 09050 18057 617 -.2658 4468 Tu 35 den duoi Duoi 25 tuoi 53889* 23628 024 0726 1.0052 Tu 25 den duoi 35 tuoi 10455 15683 506 -.2050 4140 Tren 45 tuoi 19505 18378 290 -.1676 5577 Duoi 25 tuoi 34384 25266 175 -.1548 8425 Tu 25 den duoi 35 tuoi -.09050 18057 617 -.4468 2658 Tu 35 den duoi 45 tuoi -.19505 18378 290 -.5577 1676 35 tuoi 45 tuoi Tren 45 tuoi Tu 35 den duoi 45 tuoi * The mean difference is significant at the 0.05 level Descriptives TG 95% Confidence Interval for N Mean Std Std Deviation Error Mean Lower Bound Upper Bound Mini Maxi mum mum Trung cap, Cao dang 40 3.5125 97722 15451 3.2000 3.8250 1.00 5.00 Dai hoc 99 3.7929 80182 08059 3.6330 3.9528 1.00 5.00 3.8333 1.25831 72648 7075 6.9591 2.50 5.00 39 3.5769 95655 15317 3.2668 3.8870 1.00 5.00 181 3.6851 88522 06580 3.5552 3.8149 1.00 5.00 Sau dai hoc Trinh khac Total Test of Homogeneity of Variances TG Levene Statistic df1 1.623 df2 Sig 177 186 ANOVA TG Sum of Squares Between Groups (Combined) df Mean Square F Sig 2.865 955 1.223 303 Unweighted 068 068 088 768 Weighted 006 006 008 929 Deviation 2.859 1.429 1.831 163 Within Groups 138.185 177 781 Total 141.050 180 Linear Term Test of Homogeneity of Variances TG Levene Statistic 2.734 df1 df2 Sig 176 031 ANOVA TG Sum of Squares Between Groups (Combined) df Mean Square F Sig 7.355 1.839 2.421 050 748 748 984 323 Weighted 1.713 1.713 2.255 135 Deviation 5.642 1.881 2.476 063 Within Groups 133.694 176 760 Total 141.050 180 Linear Term Unweighted Multiple Comparisons TG LSD (I) Q5 (J) Q5 95% Confidence Interval Mean Difference (I-J) Std Error Sig Lower Bound Upper Bound Can bo, Kinh doanh, mua ban 48333* 15913 003 1693 7974 Cong chuc, Cong nhan, Nong dan 27692 20464 178 -.1269 6808 Vien Huu tri 25000 29770 402 -.3375 8375 Nghe nghiep khac 37000 20747 076 -.0395 7795 -.48333* 15913 003 -.7974 -.1693 chuc Kinh doanh, Can bo, Cong chuc, Vien mua ban Cong nhan, Nong dan -.20641 20464 315 -.6103 1975 Huu tri -.23333 29770 434 -.8208 3542 Nghe nghiep khac -.11333 20747 586 -.5228 2961 Cong nhan, Can bo, Cong chuc, Vien -.27692 20464 178 -.6808 1269 Nong dan Kinh doanh, mua ban 20641 20464 315 -.1975 6103 -.02692 32431 934 -.6670 6131 09308 24413 703 -.3887 5749 -.25000 29770 402 -.8375 3375 Kinh doanh, mua ban 23333 29770 434 -.3542 8208 Cong nhan, Nong dan 02692 32431 934 -.6131 6670 Nghe nghiep khac 12000 32611 713 -.5236 7636 -.37000 20747 076 -.7795 0395 Huu tri Nghe nghiep khac Huu tri Can bo, Cong chuc, Vien Nghe nghiep Can bo, Cong chuc, Vien khac Kinh doanh, mua ban 11333 20747 586 -.2961 5228 Cong nhan, Nong dan -.09308 24413 703 -.5749 3887 Huu tri -.12000 32611 713 -.7636 5236 * The mean difference is significant at the 0.05 level Descriptives TG 95% Confidence Interval for N Duoi trieu Mean Mean Std Std Deviation Error Lower Bound Upper Bound Mini Maxi mum mum 99 3.7020 86579 08701 3.5293 3.8747 1.00 5.00 46 3.6196 87677 12927 3.3592 3.8799 1.00 5.00 25 3.6800 1.06927 21385 3.2386 4.1214 1.00 5.00 3.8750 79057 27951 3.2141 4.5359 2.50 5.00 3.6667 57735 33333 2.2324 5.1009 3.00 4.00 181 3.6851 88522 06580 3.5552 3.8149 1.00 5.00 dong/thang Tu den duoi trieu dong/thang Tu den duoi 10 trieu dong/thang Tu 10 den duoi 13 trieu dong/thang Tren 13 trieu dong/thang Total Test of Homogeneity of Variances TG Levene Statistic 590 df1 df2 Sig 176 670 ANOVA TG Sum of Squares Between Groups (Combined) df Mean Square F Sig .516 129 162 957 Unweighted 022 022 028 867 Weighted 007 007 008 927 Deviation 509 170 213 888 Within Groups 140.534 176 798 Total 141.050 180 Linear Term ... xây dựng Phường văn minh đô thị Thành phố Cà Mau? - Sự tham gia người dân ảnh hưởng đến việc xây dựng Phường văn minh đô thị Thành phố Cà Mau nào? - Giải pháp để nâng cao hiệu xây dựng phường văn. .. đến tham gia người dân việc xây dựng Phường văn minh đô thị Thành phố Cà Mau Mục tiêu cụ thể 2: Đo lường mức độ ảnh hưởng tham gia người dân đến việc xây dựng Phường văn minh đô thị Thành phố Cà. .. tính gồm giai đoạn: - Tổng kết lý thuyết nghiên cứu tham gia người dân xây dựng Phường văn minh đô thị nhân tố ảnh hưởng đến tham gia người dân xây dựng Phường văn minh đô thị Thành phố Cà Mau -
- Xem thêm -

Xem thêm: Sự tham gia của người dân trong xây dựng phường văn minh đô thị tại thành phố cà mau , Sự tham gia của người dân trong xây dựng phường văn minh đô thị tại thành phố cà mau

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn