Sinh kế của người dân, bị thu hồi đất thuộc khu d, khu đô thị cửa ngõ đông bắc, phường tân thành, thành phố cà mau, tỉnh cà mau

88 62 1
  • Loading ...
1/88 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/05/2019, 21:05

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM  TRẦN HẢI ĐĂNG “SINH KẾ CỦA NGƯỜI DÂN BỊ THU HỒI ĐẤT THUỘC KHU D, KHU ĐÔ THỊ CỬA NGÕ ĐÔNG BẮC, PHƯỜNG TÂN THÀNH, THÀNH PHỐ MAU, TỈNH MAU” LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP.Hồ Chí Minh - Năm 2019 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM  TRẦN HẢI ĐĂNG “SINH KẾ CỦA NGƯỜI DÂN,BỊ THU HỒI ĐẤT THUỘC KHU D, KHU ĐÔ THỊ,CỬA NGÕ ĐÔNG BẮC, PHƯỜNG TÂN THÀNH, THÀNH PHỐ MAU, TỈNH MAU” “Chuyên ngành : Quản lý công” “Mã số” : 8340403” LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ “NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC:” “PGS.TS TRẦN TIẾN KHAI” TP.Hồ Chí Minh - Năm 2019 LỜI CAM ĐOAN “Tôi xin cam đoan luận văn hồn tồn thân tơi thực hướng dẫn khoa học PGS.TS Trần Tiến Khai.” “Các nội dung trích dẫn, số liệu sử dụng luận văn có dẫn nguồn cụ thể trích từ văn thức quan quản lý Nhà nước có liên quan đến lĩnh vực sinh kế, số liệu thu thập thực tế địa bàn nghiên cứu có độ xác cao phạm vi hiểu biết tôi.” “Tôi xin chịu trách nhiệm nghiên cứu mình.” “Học viên thực hiện” Trần Hải Đăng MỤC LỤC TRANG PHỤ BÌA LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG DANH MỤC HÌNH TĨM TẮT NGHIÊN CỨU SUMMARY OF RESEARCH CHƯƠNG GIỚI THIỆU TỔNG QUAN .1 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.3 Câu hỏi nghiên cứu 1.4 Đối tượng, phạm vi nghiên cứu .3 1.5 Phương pháp nghiên cứu 1.6 Cấu trúc dự kiến luận văn CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ THỰC TIỄN 2.1 Khái niệm nghiên cứu 2.1.1 Bồi thường, hỗ trợ nhà nước thu hồi đất 2.1.2 Khái niệm sinh kế 2.1.3 Khái niệm sinh kế bền vững 2.1.4 Khái niệm tái định cư 2.2 Các sở lý thuyết .6 2.2.1 Khung phân tích sinh kế bền vững DFID 2.2.2 Khung lý thuyết sinh kế bền vững CARE 2.2.3 Khung sách ADB 10 2.3 Tổng quan nghiên cứu trước 13 2.4 Đề xuất mơ hình nghiên cứu 19 CHƯƠNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 21 3.1 Quy trình nghiên cứu 21 3.2 Điều tra thu thập số liệu .22 3.2.1 Thông tin liệu thứ cấp .22 3.2.2 Thông tin liệu sơ cấp 22 3.2.3 Chọn mẫu nghiên cứu 23 3.3 Phương pháp phân tích liệu 24 CHƯƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 25 4.1 Giới thiệu khu vực nghiên cứu 25 4.2 Kế hoạch thực cơng tác giải phóng mặt 27 4.2.1 Triển khai kế hoạch đo đạc, kiểm điếm .27 4.2.2 Công tác lập, thẩm định phê duyệt phương án bồi thường 28 4.3 Bối cảnh dễ bị tổn thương 29 4.4 Đánh giá nguồn vốn sinh kế hộ gia đình khu vực nghiên cứu 32 4.4.1 Nguồn vốn người 32 4.4.2 Nguồn vốn tự nhiên 40 4.4.3 Nguồn vốn vật chất 41 4.4.4 Nguồn vốn tài .44 4.4.5 Nguồn vốn xã hội 48 4.5 Chiến lược sinh kế hộ gia đình 50 4.6 Kết sinh kế 52 4.7 Đánh giá thuận lợi, khó khăn thực sách bồi thường, giải phóng mặt Nhà nước dự án 54 4.7.1 Những mặt thuận lợi 54 4.7.2 Những mặt khó khăn 54 CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ CÁC KHUYẾN NGHỊ 56 5.1 Kết luận 56 5.2 Hàm ý sách .58 5.3 Hạn chế nghiên cứu 59 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT STT Tên viết tắt 01 ADB 02 CARE 03 DFID 04 ĐH 05 TC/CĐ 06 TH 07 08 Tên tiếng Anh Tên tiếng Việt Asian Development Bank Ngân hàng Phát triển Châu Á Cooperative for American Tổ chức nhân đạo hỗ trợ Remittances to Europe Department phát triển quốc tế for Cơ quan phát triển quốc tế International Development Vương quốc Anh University Đại học Intermediate college Trung cấp/Cao đẳng Primary school Tiểu học THCS Junior high school Trung học sơ sở THPT High school Trung học phổ thông DANH MỤC BẢNG Bảng 4.1 Cơ cấu sử dụng đất khu vực thực dự án 26 Bảng 4.2 Tình hình thu hồi đất dự án Khu D 30 Bảng 4.3 Phân tích trình độ học vấn chủ hộ gia đình theo độ tuổi 35 Bảng 4.4 Thống lực lượng lao động hộ gia đình 36 Bảng 4.5 Thống nhóm lao động hộ gia đình 37 Bảng 4.6 Thống diện tích đất hộ gia đình 40 Bảng 4.7 Thống diện tích nhà hộ gia đình 41 Bảng 4.8 Thống đánh giá điều kiện tiếp cận dịch vụ xã hội hộ gia đình 44 Bảng 4.9 Thống mức thu nhập hộ gia đình trước sau thu hồi đất 53 DANH MỤC HÌNH Hình 2.1 Khung phân tích sinh kế bền vững Hình 2.2 Sinh kế bền vững CARE 10 Hình 4.1 Vị trí khu vực nghiên cứu đề tài 27 Hình 4.2 Tỷ lệ kết bồi thường, giải phóng mặt 31 Hình 4.3 Kết khảo sát giới tính chủ hộ gia đình 32 Hình 4.4 Kết khảo sát độ tuổi chủ hộ gia đình 33 Hình 4.5 Kết khảo sát trình độ học vấn chủ hộ gia đình 34 Hình 4.6 Kết khảo sát quy mơ hộ gia đình 35 Hình 4.7 Kết khảo sát tình hình sức khoẻ hộ gia đình 38 Hình 4.8 Kết khảo sát tình hình việc làm hộ gia đình 39 Hình 4.9 Kết đánh giá chất lượng sở hạ tầng hộ gia đình 43 Hình 4.10 Tình hình nguồn lực tài hộ gia đình 45 Hình 4.11 Tình hình vay vốn hộ gia đình 45 Hình 4.12 Số lượng hộ gia đình sử dụng tiền bồi thường, giải phóng mặt 46 Hình 4.13 Thống tình hình tham gia tổ chức xã hội hộ gia đình 48 Hình 4.14 Mối quan hệ hộ gia đình với 49 TÓM TẮT NGHIÊN CỨU “Việc thu hồi đất người dân Nhà nước thực mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội xu trình phát triển đất nước Trong q trình đó, người dân bị đất sản xuất, phải chuyển đổi nghề nghiệp sinh kế thay đổi Theo đó, nghiên cứu sử dụng khung phân tích sinh kế bền vững,do Cơ quan phát triển quốc tế Anh,(Department for International Development – DFID) đưa để phân tích, đánh giá thực trạng, yếu tố ảnh hưởng đến sinh kế,của người dân bị thu hồi đất vùng thực dự án khu D, khu đô thị cửa ngõ,Đông Bắc, thành phố Mau, tỉnh Mau.” “Từ kết khảo sát, tổng hợp, phân tích cho thấy có thay đổi lớn về,tài sản sinh kế,của hộ gia đình, chiến lược sinh kế đa dạng, đời sống họ ngày thay đổi theo,hướng cải thiện tốt hơn,so với trước bị thu hồi đất Vấn đề quan trọng là, sách bồi thường, giải phóng mặt triển khai thực tốt, kịp thời đầy đủ, từ đó,góp phần cải thiện,được đời sống hộ gia đình có đất bị thu hồi.” “Tuy nhiên, bên cạnh đó,cũng số hộ gia đình gặp khó khăn,sau bị thu hồi đất, hộ này,thuộc diện khơng có đất,mà tạm đất người khác, thuê mướn để canh tác sở hữu,diện tích đất q ít, sau bị thu hồi,chỉ nhận phần hỗ trợ từ sách,hỗ trợ bồi thường Nhà nước Trong khi, dự án chưa bố trí quỹ đất khu tái định cư thu hồi đất hộ dân Do đó, đời sống kinh tế hộ gia đình khó khăn sau bị thu hồi đất Việc tìm kiếm việc làm, chuyển đổi nghề nghiệp hộ gia đình sau bị thu hồi đất tương đối khó khăn, chủ yếu lao động phổ thơng, chưa qua đào tạo.” “Trên sở phân tích nêu, nghiên cứu đưa số giải pháp cần điều chỉnh, bổ sung nhằm góp phần hạn chế tác động tiêu cực, hỗ trợ khôi phục sinh kế giúp người dân sớm ổn định đời sống, xây dựng chiến lược sinh kế,ngày bền vững tương lai.” SUMMARY OF RESEARCH Land acquisition which is done by the government for the purpose of economic and social development has been a trend in the country’s developing process In this case, people have lost their productive land, so they have to change their careers, their ways to earn their livings Accordingly, this study used the analytical framework for sustainable livelihoods by the Agency for International Development UK (Department for International Development - DFID) launched to analyze, assess the situation, factors affecting the livelihood of people whose land is recalled in the project in D area, urban gateway to the Northeast, Ca Mau city, Ca Mau province From the survey results, synthesis and analysis, it can be seen that there is a great change in the livelihood assets of households with diversified livelihood strategies, their life increasingly changing towards better improvement than before the land acquisition The important issue is the policy of compensation and site clearance has been implemented quite well, promptly and fully, thereby contributing to improving the living standard of the household whose land has been acquired However, there are also some households having difficulty after land acquisition, these households not really have their own land but only temporarily live on the land of others which they hire to cultivate; or they possess too little land As a result, after land acquisition they only get a little support from support policies of the State compensation While projects can not arrange land resettlement areas for the households whose have land acquisition Therefore, their living is quite difficult after land acquisition How to find a proper job or change suitable careers for these households after land acquisition is relatively difficult, mainly due to their unskilled, untrained experience 03 04 05 06 07 08 09 10 Ghi chú: Cột (3) – Quan hệ với,chủ hộ: 1.Chủ hộ;2.Vợ/chồng;3.Con;4.Cha/mẹ;5.Ông/bà 6.Cháu;7.Dâu/rể;8.Anh/chị/em;9.Khác Cột (4) – Giới tính: 1.Nam; 2.Nữ; 3.Khác Cột (6) – Trình độ học vấn: 0.Khơng biết chữ; 1.Tiểu học; 2.THCS; 3.THPT; 4.Trung cấp/Cao đẳng; 5.Đại học; 6.Sau đại học; Khác (nghỉ học trẻ em) Cột (7) – Tình trạng sức khoẻ: 1.Khoẻ mạnh; 2.Bình thường; 3.Đau ốm Cột (8) – Nghề nghiệp: 1.Làm nông nghiệp; 2.Kinh doanh nhỏ lẻ; 3.Thương mại/dịch vụ; 4.Học sinh; 5.Cán bô/công chức/viên chức; 6.Nghỉ hưu; 7.Làm thuê mướn; 8.Thất nghiệp a) Nguyên nhân thay đổi việc làm thành viên bị thu hồi đất? Nguồn vốn tự nhiên a) Diện tích loại,đất hộ gia đình:” Diện tích (m2) Loại đất “Trước thu “Sau thu hồi đất” Đất ở” Đất vườn” Đất trồng lúa” Đất nuôi,trồng thuỷ sản” Ao, hồ” hồi đất” Hiện trạng sử dụng cho mục đích “Trước thu hồi đất” “Sau thu hồi đất” Đất thuê mướn” Khác” Tổng Nguồn vốn vật chất a) Tình trạng nhà ở: Diện tích (m2) Loại nhà “Trước thu hồi đất” “Sau thu hồi đất” Hiện trạng sử dụng cho mục đích “Trước thu hồi đất” “Sau thu hồi đất” Nhà kiên cố” Nhà bán kiến cố Nhà tạm Nhà thuê Khác b) Tài sản phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt hàng ngày? Loại tài sản Ti vi, đầu đĩa Tủ lạnh Máy lạnh Máy giặt Xe đạp Xe máy Xe Ơ tơ Điện thoại Giường, tủ 10 Bàn ghế 11 Khác Số lượng Tình trạng sử dụng Giá trị (1.000VNĐ) c) Tài sản phục vụ cho sản xuất? Số lượng Loại tài sản Giá trị (1.000VNĐ) Tình trạng sử dụng Xe tải Xe khách Máy bơm Tàu, ghe Trâu/bò Heo Gà/vịt chình bống tượng 10 Tơm/cua 11 Khác d) Tài sản công cộng - Chất lượng sở hạ tầng điều kiện sinh hoạt Ông/Bà trước sau khi,bị thu hồi đất?” “Hạ tầng sở/Điều kiện sinh hoạt” “Chất lượng” “Trước thu hồi đất” “Sau thu hồi đất” Hệ thống giao thông Hệ thống điện Hệ thống nước Hệ thống thoát nước Ghi chú: 1.Rất kém; 2.Kém; 3.Bình thường; 4.Tốt; 5.Rất tốt “- Chất lượng điều kiện tiếp cận dịch vụ xã hội?” Các dịch vụ xã hội Bệnh viện, trạm xá, dịch vụ y tế Dịch vụ,thơng tin liên lạc,(bưu chính, điện thoại,,internet,…) Chất lượng “Trước thu hồi đất” “Sau thu hồi đất” Trường học Trung tâm văn hố, giải trí Chợ, khu mua sắm, dịch vụ thương mại, … Ghi chú: “1.Rất khơng thuận lợi;2.Khơng thuận lợi;3.Bình thường;4.Thuận lợi;5.Rất thuận lợi” Nguồn vốn tài “Giá trị (triệu đồng)” Tiêu chí “Trước thu hồi đất” “Sau thu hồi đất” Tiền mặt Tiền gửi ngân hàng Vàng bạc, đá quý Vay tín dụng ngân hàng Vay tín dụng bên Tổng thu nhập hàng tháng a) Thu nhập hàng tháng Ơng/Bà chủ yếu từ nguồn nào? Lương, hưởng sách  Sản xuất nơng nghiệp  Kinh doanh, buôn bán  Làm thuê  Nguồn vốn xã hội a) Tham gia hội đoàn thể xã hội địa phương? Số lượng (thành viên gia đình) Tiêu chí “Trước thu hồi đất” 1.Hội phụ nữ 2.Hội nơng dân 3.Đồn niên 4.Hội cựu chiến binh 5.Hội người cao tuổi 6.Ban nhân dân khóm 7.Cơ quan nhà nước 8.Khác “Sau thu hồi đất” b) Mối quan hệ gia đình với bà con, lối xóm nay? Khơng thân thiện  Bình thường  Thân thiện  Rất thân thiện  c) Mức độ,thích nghi với cách sống,và sinh hoạt nơi mới,hiện so với trước (đối với hộ tái định cư)?  Khơng thích nghi Khơng thay đổi  Thích nghi tốt  Thích nghi tốt  d) Nếu khơng thích nghi xin Ơng/Bà cho biết ngun nhân? đ) Việc tiếp cận thơng tin thị trường, xã hội gia đình nhận từ đâu? Tiêu chí Chính sách pháp luật Nhà nước Kỹ thuật sản xuất Thông tin giá thị trường Sức khoẻ, kế hoạch hố gia đình Người xung quanh Tivi/Internet Loa phát Tổ chức đồn thể Thơng tin việc làm Thông tin vay vốn Khác III SINH KẾ VÀ CHIẾN LƯỢC SINH KẾ Các nguồn thu nhập của,hộ gia đình năm Thu,nhập (1.000 VNĐ) Tiêu,chí “Trước thu hồi đất” “Sau thu hồi đất” 1.Trồng trọt 2.Chăn ni 3.Thuỷ sản 4.Làm cơng nhà nước/hưởng sách 5.Kinh doanh, mua bán 6.Làm thuê 7.Tiền bồi thường, hỗ trợ 8.Khác:……………………………………… Tổng thu nhập Các khoản chi tiêu hộ gia đình năm Chi tiêu (1.000 VNĐ) Tiêu chí 1.Chi sinh hoạt hàng ngày (thức ăn, điện, nước, ) 2.Chi đầu tư sản xuất (con, giống, phân bón,…) 3.Chi cho giáo dục (học phí, sách vở,…) 4.Chi cho y tế,(chăm sóc sức khoẻ) 5.Chi mua sắm, sửa chữa gia đình 6.Chi cho văn hố (vui chơi, giải trí, du lịch,…) 7.Chi cho hoạt độnghội (đám tiệc, thiện nguyện,….) 7.Khác:………………………………………… Tổng chi tiêu “Trước thu hồi đất” “Sau thu hồi đất” Tiết kiệm chi tiêu a) Gia đình Ơng/Bà có tiết kiệm,hàng năm hay khơng? Khơng Có b) Nếu có số tiền,tiết kiệm năm là:………………………… VNĐ Sử dụng,tiền tiết kiệm dùng để: Chiếm tỷ lệ (%) Tái đầu tư sản xuất Gửi tiết kiệm ngân hàng Cho vay lại Tích trữ (để dành phòng thân) Khác……………………………………………………………………… c) Nếu khơng ngun nhân chủ yếu từ đâu? Kế hoạch sinh kế tương lai - Ông/Bà làm gì,để tạo thu nhập cho sống gia đình sau khi,bị thu hồi đất? Tiếp tục canh tác với phần đất nơng nghiệp lại  Chuyển đổi sang nghề khác: Có  Khơng  * Mơ tả nghề chuyển đổi Tiền bồi thường, hỗ trợ Ông/Bà ưu tiên sử dụng cho mục đích gì? 1.Mua đất chỗ khác 2.Gửi tiết kiệm 3.Chia cho 4.Đầu tư học chuyển đổi nghề 5.Xây nhà 6.Mua sắm, sửa chữa đồ dùng nhà 7.Đầu tư sản xuất kinh doanh 8.Chi tiêu hàng ngày 9.Khác……………………………………………………………………………         IV TỰ ĐÁNH GIÁ Ơng/Bà vui lòng cho biết gia đình gặp khó khăn nhà nước thu hồi đất? 1.Khơng đất sản xuất  2.Mất mặt kinh doanh  3.Khơng tìm việc làm  4.Giảm/mất thu nhập  5.Thiếu vốn đầu tư sản xuất  6.Môi trường,thay đổi  7.Cơ sở hạ tầng,thay đổi  Khác…………………………………………………………………………… Sau bị thu hồi đất,khả kiếm sống,của Ơng/Bà nào? Khó khăn  Khơng,thay đổi Dễ dàng,hơn  Xin cho biết nguyên nhân dẫn đến kiếm sống khó khăn hơn? Ông/Bà đánh mức giá bồi thường đất nông nghiệp? Thấp hơn,giá thị trường  Tương đương,giá thị trường  Cao hơn,giá thị Cao hơn,giá thị trường  Ông/Bà đánh mức giá bồi thường đất ở? Thấp hơn,giá thị trường  Tương đương,giá thị trường  trường  Ông/Bà đánh mức giá bồi thường nhà, vật kiến trúc, cơng trình xây dựng? Thấp giá thị trường  Tương đương giá thị trường  trường  Cao giá thị Mức độ hài lòng,của Ơng/Bà sách giải phóng mặt dự án? Tiêu chí 1.Về tiền bồi thường Khơng Tạm hài Hài hài lòng lòng lòng    2.Về hỗ trợ khác (chuyển đổi nghề, ổn định đời sống, tìm việc làm,…)    3.Về,tái định cư    4.Về thời gian,giải phóng mặt    5.Thái độ
- Xem thêm -

Xem thêm: Sinh kế của người dân, bị thu hồi đất thuộc khu d, khu đô thị cửa ngõ đông bắc, phường tân thành, thành phố cà mau, tỉnh cà mau , Sinh kế của người dân, bị thu hồi đất thuộc khu d, khu đô thị cửa ngõ đông bắc, phường tân thành, thành phố cà mau, tỉnh cà mau

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn