Phân tích hành vi của người dân trong hoạt động quản lý chất thải rắn sinh hoạt khu vực nông thôn huyện trần văn thời, tỉnh cà mau

110 25 0
  • Loading ...
1/110 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/05/2019, 21:04

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM  VÕ MINH SỬ PHÂN TÍCH HÀNH VI CỦA NGƯỜI DÂN TRONG HOẠT ĐỘNG QUẢN CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT KHU VỰC NÔNG THÔN HUYỆN TRẦN VĂN THỜI, TỈNH MAU LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Thành phố Hồ Chí Minh - Năm 2019 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM  VÕ MINH SỬ PHÂN TÍCH HÀNH VI CỦA NGƯỜI DÂN TRONG HOẠT ĐỘNG QUẢN CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT KHU VỰC NÔNG THÔN HUYỆN TRẦN VĂN THỜI, TỈNH MAU Chuyên ngành : Quản công Mã số : 8340403 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS TS TRẦN TIẾN KHAI Thành phố Hồ Chí Minh - Năm 2019 “LỜI CAM ĐOAN” Tơi“xin cam đoan đề tài nghiên cứu: “Phân tích hành vi người dân hoạt động quản chất thải rắn sinh hoạt khu vực nông thôn huyện Trần Văn Thời, tỉnh Mau” nghiên cứu tự thực hiện, hướng dẫn trực tiếp PGS.TS Trần Tiến Khai.” Các“tham khảo luận văn trích dẫn rõ tên tác giả, tên cơng trình Các số liệu thu thập thực tế địa bàn nghiên cứu, có tính trung thực độ xác cao phạm vi hiểu biết tôi.” Tôi“xin chịu trách nhiệm đề tài nghiên cứu mình.” “Học viên thực hiện” Võ Minh Sử MỤC LỤC TRANG PHỤ BÌA LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC HÌNH DANH MỤC CÁC BẢNG TÓM TẮT NGHIÊN CỨU RESEARCH SUMMARY CHƯƠNG GIỚI THIỆU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.3 Câu hỏi nghiên cứu 1.4 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.5 Phương pháp nghiên cứu 1.6 Cấu trúc dự kiến luận văn CHƯƠNG CƠ SỞ THUYẾT VÀ CÁC NGHIÊN CỨU TRƯỚC ĐÂY 2.1 Cơ sở thuyết 2.1.1 thuyết tham gia 2.1.2 Chất thải rắn 10 2.2 Hiện trạng quản rác thải sinh hoạt số nước giới Việt Nam 13 2.2.1 Hiện trạng quản lý, xử rác thải sinh hoạt giới 13 2.2.2 Hiện trạng quản CTRSH Việt Nam 16 2.3 Tổng quan nghiên cứu trước 24 2.4 Bài học kinh nghiệm 27 CHƯƠNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 28 3.1 Mơ hình thuyết 28 3.2 Khung phân tích 29 3.3 Địa bàn nghiên cứu 30 3.3.1 Đặc điểm địa bàn dânhuyện Trần Văn Thời 30 3.3.2 Tình hình quản CTRSH khu vực nông thôn tỉnh Mau huyện Trần Văn Thời 31 3.4 Phương pháp chọn mẫu khảo sát xử liệu 35 CHƯƠNG KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 37 4.1 Hiện trạng vấn đề CTRSH khu vực nông thôn huyện Trần Văn Thời 37 4.1.1 Hình thức cư trú hộ gia đình nơng thơn 37 4.1.2 Phương thức người dân tự xử rác thải 37 4.1.3 Hậu có cần quan tâm 38 4.2 Hiện trạng hoạt động quản CTRSH nơng thơn huyện Trần Văn Thời 38 4.2.1 Về phía quyền 38 4.2.2 Các HTX thu gom xử rác thải 39 4.2.3 Về phía người dân 40 4.3 Phân tích nhận thức hành vi tham gia quản CTRSH hộ gia đình nơng thơn huyện Trần Văn Thời 41 4.3.1 Thông tin chung 41 4.3.2 Nhận thức hộ gia đình vấn đề rác thải môi trường 46 4.3.3 Hành vi quản CTRSH hộ gia đình 53 4.3.4 Đánh giá hộ gia đình hoạt động thu gom rác tổ, đội quản mơi trường, HTX (có đóng phí tháng) 57 4.3.5 Đánh giá khó khăn việc quản CTRSH hộ gia đình 58 4.3.6 Dự định hộ gia đình tham gia quản CTRSH tương lai 59 4.3.7 Các yêu cầu hộ gia đình hỗ trợ từ quyền 62 4.4 Phân tích hoạt động quản rác thải tổ, đội quản môi trường, HTX thu gom rác địa bàn huyện Trần Văn Thời 63 4.4.1 Thông tin chung 63 4.4.2 Thực việc thu gom, vận chuyển rác thải 65 4.4.3 Phương pháp xử rác thải sau thu gom 66 4.4.4 Về kinh phí hoạt động 67 4.4.5 Về khó khăn mà đơn vị gặp phải tham gia vào hoạt động quản chất thải rắn sinh hoạt 67 4.4.6 Về dự định đơn vị thu gom rác thải tương lai 69 4.4.7 Yêu cầu đơn vị người dân quyền 70 CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 73 5.1 Kết luận 73 5.2 Khuyến nghị 74 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Tiếng Việt CTR Chất thải rắn CTRSH Chất thải rắn sinh hoạt TN&MT Tài nguyên Môi trường NN&PTNT Nông nghiệp Phát triển nông thôn MTĐT Môi trường đô thị HTX Hợp tác xã VSMT Vệ sinh môi trường TNHH Trách nhiệm hữu hạn UBND Ủy ban nhân dân DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 2.1 Những mức độ tham gia người dân theo Pierre André Hình 2.2 Thang đo tham gia người dân theo Wilcox Hình 2.3 Những mức độ tham gia người dân theo Dower Hình 2.4 Mơ hình quản CTRSH Việt Nam 17 Hình 3.1 Sơ đồ mơ hình thuyết nghiên cứu 28 Hình 3.2 Khung phân tích nghiên cứu 29 Hình 3.3 Sơ đồ cấu trúc tổ chức máy quản nhà nước CTRSH khu vực nông thôn tỉnh Mau 32 Hình 3.4 Sơ đồ cấu trúc tổ chức máy quản nhà nước CTRSH khu vực nông thơn huyện Trần Văn Thời 33 Hình 4.1 Tỷ lệ học vấn tổng mẫu 43 Hình 4.2 Đặc điểm cư trú hộ gia đình 45 Hình 4.3 Phân chia loại rác thải theo hiểu biết hộ gia đình 48 Hình 4.4 Nhận thức hộ gia đình rác thải gây nhiễm mơi trường 50 Hình 4.5 Loại rác sinh hoạt thải hộ gia đình 54 Hình 4.6 Đánh giá hộ gia đình hoạt động đơn vị thu gom rác 57 Hình 4.7 Yêu cầu hộ gia đình hỗ trợ từ quyền 62 DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1 Lượng phát sinh CTR số nước 14 Bảng 2.2 Tổng hợp hoạt động mơ hình dịch vụ quản chất thải nông thôn 22 Bảng 4.1 Kết khảo sát độ tuổi 41 Bảng 4.2 Kết khảo sát dân tộc 42 Bảng 4.3 Kết khảo sát đối tượng gia đình 43 Bảng 4.4 Kết khảo sát số nhân khẩu, lao động hộ gia đình 44 Bảng 4.5 Kết khảo sát nghề nghiệp hộ gia đình 45 Bảng 4.6 Kết khảo sát mức độ hiểu biết, hiểu biết cách thức phân loại rác 46 Bảng 4.7 Kết khảo sát mức độ hiểu biết hộ gia đình phương pháp xử rác thải xử rác thải cách 48 Bảng 4.8 Kết khảo sát nhận thức tình trạng xả thải CTRSH địa phương, hộ gia đình 50 Bảng 4.9 Kết khảo sát nhận thức tầm quan trọng việc xử rác thải 51 Bảng 4.10 Kết khảo sát nhận thức trách nhiệm cộng đồng 52 Bảng 4.11 Kết khảo sát lượng rác hộ gia đình thải tính theo đầu người 53 Bảng 4.12 Kết khảo sát phương pháp xử rác thải hộ gia đình 54 Bảng 4.13 Kết khảo sát hộ gia đình cho việc hộ gia đình lân cận nên xử rác thải 56 Bảng 4.14 Kết khảo sát khó khăn mà hộ gia đình gặp phải 58 Bảng 4.15 Kết khảo sát dự định hộ gia đình có chương trình quản chất thải hiệu 59 Bảng 4.16 Kết khảo sát dự định hộ gia đình có thùng chứa chất thải đặt nơi cơng cộng, nên đặt đâu 60 Bảng 4.17 Kết khảo sát dự định hộ gia đình yêu cầu họ mang CTRSH đến điểm chứa rác công cộng phân loại rác thải nguồn 61 Bảng 4.18 Kết khảo sát thời gian thành lập, hoạt động đơn vị thu gom rác 63 Bảng 4.19 Kết khảo sát số thành viên tham gia đơn vị thu gom rác 64 Bảng 4.20 Kết khảo sát quy mô vốn đầu tư đơn vị thu gom rác 64 Bảng 4.21 Kết khảo sát trang thiết bị đơn vị thu gom rác 65 Bảng 4.22 Kết khảo sát số lần thu gom, vận chuyển rác thải 65 Bảng 4.23 Kết khảo sát phương pháp xử rác thải sau thu gom 66 Bảng 4.24 Kết khảo sát khó khăn đơn vị gặp phải từ phía người dân 68 Bảng 4.25 Kết khảo sát khó khăn đơn vị gặp phải từ phía quyền 69 Bảng 4.26 Kết khảo sát dự định đơn vị thu gom rác tương lai 70 Bảng 4.27 Kết khảo sát dự định đơn vị thu gom rác tham gia vào chương trình quản CTRSH hiệu 70 Bảng 4.28 Kết khảo sát yêu cầu đơn vị thu gom rác người dân 71 Bảng 4.29 Kết khảo sát yêu cầu đơn vị thu gom rác quyền 71 Câu 28 Loại rác sinh hoạt hộ gia đình thải nhiều hay ít? (mã hố: ít, vừa phải, nhiều) a Rác hữu (thực phẩm) b Bao bì ni lon c Thủy tinh d Nhựa e Giấy f Khác Phương pháp xử rác thải Câu 29 Phương pháp xử chất thải rắn sinh hoạt hộ gia đình? (Có = 1; Khơng = 0) Hộ gia đình thực việc phân loại rác thải trước xử Có  Khơng  Hộ gia đình tự chơn lấp rác thải Có  Khơng  Hộ gia đình tự đốt rác thải Có  Khơng  Hộ gia đình kết hợp tự chơn lấp đốt rác thải Có  Khơng  Hộ gia đình sử dụng chất thải rắn sinh hoạt làm phân bón Có  Khơng  Hộ gia đình bỏ rác tự (nơi công cộng, kênh rạch, ven lộ…) Có  Khơng  Hộ gia đình thu gom rác giao cho tổ, đội quản môi trường, hợp tác xã thu gom (có đóng phí tháng) Có  Khơng  Câu 30 Tại hộ gia đình chọn cách xử rác thải nêu ra? (Diễn giải cụ thể) ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… Câu 31 Hộ gia đình có cho cách xử rác gia đình hợp hay khơng? Có Khơng Câu 32 Hộ gia đình cho hộ gia đình lân cận vứt rác đường, kênh rạch, ao hồ hay sai? Đúng Sai Câu 33 Hộ gia đình có cho việc hộ gia đình lân cận vứt rác đường, kênh rạch, ao hồ có gây nhiễm mơi trường hay khơng? Có Khơng Câu 34 Hộ gia đình có cho việc hộ gia đình lân cận vứt rác đường, kênh rạch, ao hồ có gây nhiễm mà ảnh hưởng đến gia đình hay khơng? Có Khơng Câu 35 Hộ gia đình cho việc hộ gia đình lân cận nên xử rác thải nào? (nếu chọn, nhập số 1; không chọn, nhập số 0) Hộ gia đình thực việc phân loại rác thải trước xử  Hộ gia đình tự chơn lấp rác thải  Hộ gia đình tự đốt rác thải  Hộ gia đình kết hợp tự chơn lấp đốt rác thải  Hộ gia đình sử dụng chất thải rắn sinh hoạt làm phân bón  Hộ gia đình bỏ rác tự (nơi công cộng, kênh rạch, ven lộ…)  Hộ gia đình thu gom rác giao cho tổ, đội quản môi trường, hợp tác xã thu gom (có đóng phí tháng)  Câu 36 Hộ gia đình đánh hoạt động thu gom rác tổ, đội quản môi trường, hợp tác xã thu gom rác thải (có đóng phí tháng), (1 tệ; bình thường; tốt) Thu gom rác thời gian cam kết Thu gom rác vào thời gian phù hợp với gia đình 3 Thu gom rác gia đình triệt để, Thu gom rác nơi công cộng (lề đường, nơi công cộng khác) triệt để, Phương tiện thu gom vận chuyển rác phù hợp, không gây ô nhiễm (rỉ nước rác, mùi hôi thối, …) Nhân viên có trách nhiệm Nhân viên khơng đòi thêm tiền bồi dưỡng hàng tháng Mức phí đóng hàng tháng phù hợp với gia đình (13.000đ/tháng theo HĐND tỉnh quy định mức phí theo thỏa thuận bên) Thơng tin đánh giá khó khăn việc quản chất thải rắn sinh hoạt hộ gia đình Câu 37 Những khó khăn mà hộ gia đình gặp phải tham gia vào hoạt động quản chất thải rắn sinh hoạt quyền địa phương tổ chức? (Có = 1; Khơng = 0) Khơng có thơng tin Có  Khơng  Có thơng tin khơng hiểu rõ vấn đề Có  Không  Thấy không cần thiết tham gia, tự xử rác đủ Có  Khơng  Tốn kinh phí cho việc mua thùng, túi đựng rác thường xun Có  Khơng  Mức thu phí cao Có  Khơng  Dịch vụ thu gom rác hoạt động không hiệu Có  Khơng  Mình tham gia người khác không làm, nên không muốn tham gia việc đóng phí tổ, đội, hợp tác xã thu gom Có  Khơng  * Ý kiến khác (nếu có): …………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… Thơng tin dự định hộ gia đình tham gia quản chất thải rắn sinh hoạt tương lai Câu 38 Nếu có chương trình quản chất thải nhằm giúp môi trường hiệu nay, hộ gia đình sẽ: Khơng tham gia Tham gia khơng cần hỗ trợ tài Tham gia có hỗ trợ tài Tham gia với mức đóng góp hợp Câu 39 Nếu có thùng chứa rác thải đặt nơi cơng cộng, nên đặt đâu để gia đình tiện bỏ rác? Gia đình khơng muốn bỏ rác vào thùng rác cơng cộng Thùng rác công cộng phải gần chỗ Thùng rác công cộng phải đặt nơi tiện đường lại không xa chỗ Thùng rác công cộng phải đặt nơi tiện đường lại, xa chút Câu 40 Nếu có chương trình, yêu cầu hộ gia đình mang chất thải rắn sinh hoạt đến bãi chứa rác công cộng thùng rác công cộng địa bàn (địa điểm quy định), mức độ tham gia hộ gia đình: Khơng tham gia Tham gia có hỗ trợ (tài chính, túi đựng rác, v.v) Sẵn sàng tham gia khơng cần hỗ trợ hết Câu 41 Nếu có chương trình phân loại rác thải nguồn (tại hộ gia đình), mức độ tham gia hộ gia đình: Khơng tham gia Tham gia có hỗ trợ (tài chính, túi đựng rác, v.v) Sẵn sàng tham gia không cần hỗ trợ hết * Ý kiến khác dự định hộ gia đình tham gia quản chất thải rắn sinh hoạt tương lai (nếu có):…………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… Thông tin yêu cầu hộ gia đình hỗ trợ từ quyền Câu 42 Theo hộ gia đình để tham gia vào hoạt động quản chất thải rắn sinh hoạt có hiệu hộ gia đình cần có hỗ trợ quyền vấn đề gì? (nếu chọn, nhập số 1; không chọn, nhập số 0) Cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin có liên quan cho hộ gia đình  Triển khai chương trình giáo dục, truyền thơng đến hộ gia đình để nâng cao nhận thức, mức độ hiểu biết hộ gia đình quản chất thải rắn sinh hoạt bảo vệ môi trường  Hỗ trợ kinh phí cho hộ gia đình việc tham gia thực công tác quản chất thải rắn sinh hoạt bảo vệ môi trường  Tiếp thu, tôn trọng ý kiến hợp người dân, hộ gia đình việc định  Trao quyền cho người dân, hộ gia đình trực tiếp thực hoạt động quản chất thải rắn sinh hoạt bảo vệ môi trường  Trao quyền cho người dân, hộ gia đình giám sát việc thực hoạt động quản chất thải rắn sinh hoạt bảo vệ môi trường  * Ý kiến khác (nếu có): …………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN SỰ GIÚP ĐỠ CỦA QUÝ ÔNG/BÀ Phụ lục Phiếu khảo sát tổ, đội quản môi trường, HTX thu gom rác PHIẾU KHẢO SÁT VỀ HOẠT ĐỘNG QUẢN CTRSH CỦA ĐƠN VỊ THU GOM RÁC TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN TRẦN VĂN THỜI (Áp dụng cho tổ, đội quản môi trường, hợp tác xã thu gom rác thải địa bàn huyện Trần Văn Thời) Điều tra viên: Võ Minh Sử Ngày khảo sát: ……./12/2018 Email: vomynsu@gmail.com Điện thoại: 0918.218.415 Kính thưa Quý quan, đơn vị, Tôi học viên cao học thuộc Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh Hiện nay, thực nghiên cứu khoa học hành vi người dân hoạt động quản chất thải rắn sinh hoạt khu vực nông thơn huyện Trần Văn Thời, có tham gia tổ, đội quản môi trường, hợp tác xã thu gom rác thải hoạt động quản rác thải nói Thơng tin mà q quan, đơn vị cung cấp cho sử dụng cho mục đích kinh doanh thi hành luật, mà hữu ích cho việc đề xuất giải pháp cải thiện nâng cao tham gia người dân bên liên quan vào hoạt động quản rác thải nông thôn vậy, mong quý quan, đơn vị dành chút thời gian trả lời câu hỏi bảng hỏi đây, thông tin trả lời giữ kín để phục vụ cho mục đích nghiên cứu khoa học Bất kì lựa chọn quý quan, đơn vị giúp đỡ nhiều việc hoàn thành nghiên cứu Nguyên tắc điền phiếu: - Đánh dấu [X] vào - Khoanh tròn “” đáp án tương ứng - Nếu chọn mục “Khác” xin ghi cụ thể dựa theo yêu cầu câu hỏi - Đối với câu hỏi/mục số liệu đề nghị ghi số liệu vào ô bảng tương ứng Thông tin chung Tên tổ, đội quản môi trường, hợp tác xã: Địa chỉ: …………………., huyện Trần Văn Thời, tỉnh Mau Câu Thời gian thành lập, hoạt động đơn vị? Dưới 12 tháng  Từ 12 -18 tháng  Từ 18 - 24 tháng  Từ 24 - 30 tháng  Trên 30 tháng  Quy mô tổ chức Câu Tổng số thành viên tham gia vào quan, đơn vị? Từ 03 - 05 thành viên  Từ 06 - 09 thành viên  Từ 10 - 15 thành viên  Từ 15 - 20 thành viên  Trên 20 người  Câu Vốn đầu tư ban đầu, vốn mà đơn vị ngân sách nhà nước hỗ trợ? Dưới 30 triệu đồng (VND)  Từ 30 - 50 triệu đồng (VND)  Từ 50 - 70 triệu đồng (VND)  Từ 70 - 100 triệu đồng (VND)  Trên 100 triệu đồng (VND)  Vốn khác (nếu có, ghi rõ vốn từ đâu ……………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… Trang thiết bị Câu Trang thiết bị phục vụ cho việc thu gom, vận chuyển rác thải đơn vị? (nếu chọn, nhập số 1; không chọn nhập số 0) Xe chuyên dụng  Xe cải tiến  Phà  Khác (ghi rõ) ………………………………………………………………  Thực việc thu gom, vận chuyển rác thải Câu Thời gian (số lần) mà đơn vị thực việc thu gom, vận chuyển rác thải? (nếu chọn, nhập số 1; không chọn, nhập số 0) Một ngày/01 lần  Hai ngày/01 lần  Ba ngày/01 lần  Một tuần/01 lần  Một tuần/02 lần  Ý kiến khác (nếu có): ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… Câu Đơn vị có chậm trễ việc thu gom, vận chuyển rác thải khơng? Có Không Phương pháp xử rác thải Câu Phương pháp mà đơn vị áp dụng để xử rác thải sau thu gom? (Có = 1; Không = 0) Thực việc phân loại rác thải Có  Khơng  Tự chơn lấp rác thải Có  Khơng  Tự đốt rác thải Có  Khơng  Kết hợp tự chơn lấp đốt rác thải Có  Khơng  Chun chở điểm tập kết để Công ty Môi trường đô thị Nhà máy xử rác thải Mau vận chuyển xử Có  Khơng  Ý kiến đơn vị cách xử rác thải Câu Tại đơn vị chọn cách xử rác thải nêu trên? (Diễn giải cụ thể) ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… Câu Đơn vị có cho cách xử rác thải đơn vị hợp hay khơng? Có Khơng Câu 10 Đơn vị cho việc đơn vị khác (cùng loại hình hoạt động) nên xử rác thải nào? (Có = 1; Khơng = 0) Thực việc phân loại rác thải Có  Khơng  Tự chơn lấp rác thải Có  Khơng  Tự đốt rác thải Có  Khơng  Kết hợp tự chôn lấp đốt rác thải Có  Khơng  Có  Khơng  Chun chở điểm tập kết để Công ty Môi trường đô thị Nhà máy xử rác thải Mau vận chuyển xử Chi phí hoạt động Câu 11 Chi phí hoạt động 01 tháng đơn vị: ………….… … đồng (VND) Doanh thu Câu 12 Doanh thu từ phí thu gom rác đơn vị: …………………… đồng (VND) Tỷ lệ khơng thu phí bảo vệ môi trường Câu 13 Tỷ lệ không thu phí bảo vệ mơi trường đơn vị: ………….% Khó khăn xảy từ phía người dân Câu 14 Những khó khăn mà đơn vị gặp phải từ phía người dân tham gia vào hoạt động quản chất thải rắn sinh hoạt? (nếu chọn, nhập số 1; không chọn, nhập số 0) Người dân bỏ rác tự (nơi công cộng, kênh rạch, ven lộ…)  Người dân tự xử rác thảiNgười dân thiếu ý thức hợp tác với đơn vịNgười dân chậm trễ việc nộp phí bảo vệ môi trường  Người dân không nộp phí bảo vệ mơi trường  Người dân khơng thu gom rác giao cho tổ, đội quản môi trường, hợp tác xã  Ý kiến khác (nếu có): ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… Khó khăn xảy từ phía quyền Câu 15 Những khó khăn mà đơn vị gặp phải từ phía quyền tham gia vào hoạt động quản chất thải rắn sinh hoạt? (nếu chọn, nhập số 1; không chọn, nhập số 0) Cung cấp thơng tin có liên quan khơng đầy đủ, kịp thời  Chậm triển khai chương trình giáo dục, truyền thông đến người dân để nâng cao nhận thức, hiểu biết người dân quản chất thải rắn sinh hoạt  bảo vệ môi trường Khó tiếp cận với nguồn vốn vay ưu đãi nhà nước  Chậm hỗ trợ kinh phí cho đơn vị theo quy định  Ít gặp gỡ, tiếp xúc để nắm bắt tình hình, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng đơn vị Ít tiếp thu ý kiến góp ý, phản ánh đơn vị   Ý kiến khác (nếu có): …………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… Dự định tương lai Câu 16 Dự định tổ, đội quản môi trường, hợp tác xã tương lai? Duy trì hoạt động khơng cần hỗ trợ Duy trì hoạt động cần hỗ trợ từ quyền (tài chính, sách ưu đãi, v.v) Ngưng hoạt động Câu 17 Nếu có chương trình quản chất thải nhằm giúp mơi trường tốt tổ, đội quản môi trường, hợp tác xã sẽ: Không tham gia Tham gia quyền hỗ trợ (tài chính, sách ưu đãi, v.v) Sẵn sàng tham gia khơng cần hỗ trợ hết Ý kiến khác dự định (nếu có):…………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… Yêu cầu tổ, đội quản môi trường, hợp tác xã người dân quyền Câu 18 Theo đơn vị để tham gia vào hoạt động quản CTRSH có hiệu đơn vị có yêu cầu người dân? (nếu chọn, nhập số 1; không chọn, nhập số 0) Người dân không bỏ rác tự (nơi công cộng, kênh rạch, ven lộ…)  Người dân phải nâng cao ý thức việc phối hợp, hợp tác với đơn vịNgười dân phải thu gom rác giao cho tổ, đội quản môi trường, hợp tác xã  Người dân nộp phí bảo vệ mơi trường quy định (đúng, đủ, kịp thời)  Ý kiến khác (ghi rõ): ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… Câu 19 Theo đơn vị để tham gia vào hoạt động quản CTRSH có hiệu đơn vị có u cầu quyền? (nếu chọn, nhập số 1; không chọn, nhập số 0) Cung cấp đầy đủ, kịp thời thơng tin có liên quan cho đơn vị  Triển khai chương trình giáo dục, truyền thông đến người dân để nâng cao nhận thức, hiểu biết người dân quản chất thải rắn sinh hoạt bảo vệ môi trường Hỗ trợ kinh phí cho đơn vị theo quy định (đúng, đủ, kịp thời)   Tổ chức gặp gỡ, tiếp xúc để nắm bắt tình hình, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng đơn vị  Tiếp thu, tôn trọng ý kiến phản ánh hợp đơn vị  Các sách khuyến khích, đãi ngộ khác (ghi rõ) ………………………… ……………………………………………………………………………………  Ý kiến khác (ghi rõ): ……………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN SỰ GIÚP ĐỠ CỦA QUÝ CƠ QUAN, ĐƠN VỊ Phụ lục Kết khảo sát giới tính Giới tính Giá trị Nam Nữ Tổng cộng Số lượng Tỷ lệ (%) 126 39 165 76 24 100 Nguồn: Tổng hợp từ phiếu khảo sát, 2018 Phụ lục Kết khảo sát học vấn Học vấn Giá trị Lớp Lớp Lớp Lớp Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12 trở lên Tổng cộng Số lượng Tỷ lệ (%) 19 11 113 12 69 100 165 Nguồn: Tổng hợp từ phiếu khảo sát, 2018 Phụ lục Kết khảo sát số lao động hộ gia đình Số lao động Giá trị Có 01 lao động Có 02 lao động Có 03 lao động Có 04 lao động Có 05 lao động Tổng cộng Số lượng Tỷ lệ (%) 85 31 28 15 165 51 19 17 100 “Nguồn: Tổng hợp từ phiếu khảo sát, 2018 Phụ lục Kết khảo sát số lao động nam hộ gia đình Số lao động nam Giá trị Khơng có lao động nam Có 01 lao động nam Có 02 lao động nam Có 03 lao động nam Tổng cộng Số lượng Tỷ lệ (%) 93 52 12 165 56 32 100 “Nguồn: Tổng hợp từ phiếu khảo sát, 2018 Phụ lục Kết khảo sát số người tuổi lao động tham gia lao động Số người tuổi lao động tham gia lao động Giá trị Khơng có người ngồi tuổi lao động tham gia lao động Có 01 người ngồi tuổi lao động tham gia lao động Có 02 người ngồi tuổi lao động tham gia lao động Tổng cộng Số lượng Tỷ lệ (%) 128 78 27 16 10 165 100 Nguồn: Tổng hợp từ phiếu khảo sát, 2018 Phụ lục Kết khảo sát đặc điểm cư trú hộ gia đình Đặc điểm cư trú Số lượng Tỷ lệ (%) Tổng cộng 102 53 165 62 32 100 20 67 100 Ven lộ Ven kênh rạch Xa lộ Xa kênh rạch Giá trị Có đất vườn Khơng có đất vườn Vừa có đất ruộng vừa có đất vườn Khơng có đất ruộng Tổng cộng Nguồn: Tổng hợp từ phiếu khảo sát, 2018 33 12 110 10 165 Phụ lục Kết khảo sát tổng diện tích đất hộ gia đình Tổng diện tích đất hộ gia đình tổng mẫu khảo sát 2.188.062 m2, chiếm 0,313% diện tích huyện Tổng diện tích đất Giá trị Số lượng (m2) Tỷ lệ (%) 2.188.062 366.576 1.821.486 100 17 83 Tổng diện tích đất, đó: + Đất vườn + Đất ruộng Nguồn: Tổng hợp từ phiếu khảo sát, 2018 Phụ lục 10 Kết khảo sát phân chia loại rác thải theo hiểu biết hộ Phân loại rác thải theo hiểu biết hộ gia đình Giá Rác hữu (thực phẩm) trị Bao bì ni lon Thủy tinh Nhựa Giấy Khác Chọn Số lượng 132 151 103 119 113 44 Không chọn Tỷ lệ (%) 80 91,5 62,5 72 68,5 26,6 Số lượng 33 14 62 43 49 114 Tổng cộng Tỷ lệ (%) 20 8,5 37,5 28 31,5 73,4 Số lượng 165 165 165 165 165 165 Tỷ lệ (%) 100 100 100 100 100 100 Nguồn: Tổng hợp từ phiếu khảo sát, 2018 Phụ lục 11 Kết khảo sát nhận thức hộ gia đình rác thải gây nhiễm môi trường Chọn Rác thải gây ô nhiễm môi trường Giá trị Gây mùi hôi thối Gây chất độc không khí Làm cho đất nước bị nhiễm phân hủy Có nhiều loại chất thải khơng phân hủy làm hại cho môi trường Ý kiến khác Không chọn Tổng cộng Số Tỷ lệ Số Tỷ lệ Số Tỷ lệ lượng (%) lượng (%) lượng (%) 149 122 90 74 16 43 10 26 165 165 100 100 131 79 34 21 165 100 137 83 28 17 165 100 162 98 165 100 Nguồn: Tổng hợp từ phiếu khảo sát, 2018 Phụ lục 12 Kết khảo sát loại rác sinh hoạt thải Loại rác sinh hoạt thải Giá trị Rác hữu (thực phẩm) Bao bì ni lon Thủy tinh Nhựa Giấy Khác Vừa phải Ít Nhiều Tổng cộng Số lượng Tỷ lệ (%) Số lượng Tỷ lệ (%) Số lượng Tỷ lệ (%) Số lượng Tỷ lệ (%) 41 25 68 41 56 34 165 100 49 141 134 129 25 30 86 81 78 15 73 22 28 34 88 44 13 17 21 53 43 52 26 32 165 165 165 165 165 100 100 100 100 100 Nguồn: Tổng hợp từ phiếu khảo sát, 2018 Phụ lục 13 Kết khảo sát đánh giá hộ gia đình hoạt động thu gom rác tổ, đội quản môi trường, HTX Đánh giá hoạt động thu gom rác tổ, đội quản môi trường, HTX Giá trị Thu gom rác thời gian cam kết Thu gom rác vào thời gian phù hợp với gia đình Thu gom rác gia đình triệt để, Thu gom rác nơi công cộng (lề đường, nơi công cộng khác) triệt để, Phương tiện thu gom vận chuyển rác phù hợp, không gây ô nhiễm (rỉ nước rác, mùi thối, …) Nhân viên có trách nhiệm Nhân viên khơng đòi thêm tiền bồi dưỡng hàng tháng Mức phí đóng hàng tháng phù hợp với gia đình Tệ Bình thường Tốt Tổng cộng Số lượng Tỷ lệ (%) Số lượng Tỷ lệ (%) Số lượng Tỷ lệ (%) Số lượng Tỷ lệ (%) 79 48 49 30 37 22 165 100 15 102 62 48 29 165 100 38 23 99 60 28 17 165 100 103 62 44 27 18 11 165 100 87 53 50 30 28 17 165 100 21 13 97 59 47 28 165 100 15 79 48 71 43 165 100 16 10 88 53 61 37 165 100 Nguồn: Tổng hợp từ phiếu khảo sát, 2018 Phụ lục 14 Kết khảo sát yêu cầu hộ gia đình hỗ trợ từ phía quyền Yêu cầu hộ gia đình hỗ trợ từ quyền Giá trị Cung cấp đầy đủ, kịp thời thơng tin có liên quan cho hộ gia đình Triển khai chương trình giáo dục, truyền thơng đến hộ gia đình để nâng cao nhận thức, mức độ hiểu biết hộ gia đình quản CTRSH BVMT Hỗ trợ kinh phí cho hộ gia đình việc tham gia thực cơng tác quản CTRSH BVMT Tiếp thu, tôn trọng ý kiến hợp người dân, hộ gia đình việc định Trao quyền cho người dân, hộ gia đình trực tiếp thực hoạt động quản CTRSH BVMT Trao quyền cho người dân, hộ gia đình giám sát việc thực hoạt động quản CTRSH BVMT Chọn Không chọn Số Tỷ lệ lượng (%) Số lượng Tổng cộng Tỷ lệ Số Tỷ lệ (%) lượng (%) 125 76 40 24 165 100 122 74 43 26 165 100 59 36 106 64 165 100 72 44 93 56 165 100 54 33 111 67 165 100 68 41 97 59 165 100 Nguồn: Tổng hợp từ phiếu khảo sát, 2018 ... MINH SỬ PHÂN TÍCH HÀNH VI CỦA NGƯỜI DÂN TRONG HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT KHU VỰC NÔNG THÔN HUYỆN TRẦN VĂN THỜI, TỈNH CÀ MAU Chuyên ngành : Quản lý công Mã số : 8340403 LUẬN VĂN THẠC... sinh hoạt khu vực nông thôn huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau để nghiên cứu vi t luận văn thạc sĩ 1.2 Mục tiêu nghiên cứu Phân tích hành vi người dân hoạt động quản lý CTRSH khu vực nông thôn huyện. .. dân khu vực nông thôn huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau có hành vi quản lý CTRSH nào? Làm để nâng cao hiệu tham gia người dân công tác quản lý CTRSH khu vực nông thôn huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích hành vi của người dân trong hoạt động quản lý chất thải rắn sinh hoạt khu vực nông thôn huyện trần văn thời, tỉnh cà mau , Phân tích hành vi của người dân trong hoạt động quản lý chất thải rắn sinh hoạt khu vực nông thôn huyện trần văn thời, tỉnh cà mau

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn