Nâng cao lòng trung thành của nhân viên kinh doanh công ty cố phần đầu tư bất động sản phúc thịnh

80 86 0
  • Loading ...
1/80 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/05/2019, 21:03

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH LÊ THỊ NHƯ QUỲNH NÂNG CAO LỊNG TRUNG THÀNH CỦA NHÂN VIÊN KINH DOANH CƠNG TY CỔ PHẦN ĐẦU BẤT ĐỘNG SẢN PHÚC THỊNH LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH- NĂM 2019 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH LÊ THỊ NHƯ QUỲNH NÂNG CAO LÒNG TRUNG THÀNH CỦA NHÂN VIÊN KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU BẤT ĐỘNG SẢN PHÚC THỊNH Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh (Hướng ứng dụng) Mã số: 8340101 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS HUỲNH THANH TP HỒ CHÍ MINH- NĂM 2019 LỜI CAM ĐOAN Tơi tên Lê Thị Như Quỳnh, học viên K26 ngành Quản trị kinh doanh trường Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh Tơi xin cam đoan luận văn nghiên cứu với đề tài “Nâng cao lòng trung thành nhân viên công ty cố phần đầu bất động sản Phúc Thịnh” cơng trình nghiên cứu cá nhân hướng dẫn khoa học TS Huỳnh Thanh Các số liệu trình bày luận văn hoàn toàn trung thực Nội dung kết chưa công bố đề tài Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng năm 2019 Người thực luận văn Lê Thị Như Quỳnh TÓM TẮT Công ty Phúc Thịnh doanh nghiệp kinh doanh bất động sản trình phát triển đứng trước nhiều hội lớn Vì việc xây dựng đội ngũ NVKD lực ổn định quan trọng Tuy nhiên thực tế, số lượng nhân viên lại làm việc lâu dài công ty thấp, tỉ lệ nhân viên nghỉ việc cao Do đề tài thực nhằm xác định yếu tố ảnh hưởng đến lòng trung thành NVKD, phân tích thực trạng nguyên nhân ảnh hưởng tiêu cực đến lòng trung thành họ đưa giải pháp phù hợp nhằm nâng cao lòng trung thành NVKD Phương pháp nghiên cứu thực kết hợp nghiên cứu định tính nghiên cứu định lượng Kết quả, nghiên cứu xác định yếu tố ảnh hưởng đến lòng trung thành NVKD gồm: Bản chất công việc, Tiền Lương, Phúc Lợi, Đồng nghiệp, Lãnh đạo, Đào tạo thăng tiến, đưa giải pháp nhằm giải vấn đề cốt lõi thu nhập thấp không đủ đáp ứng nhu cầu sống NVKD Từ khóa: giải pháp, nâng cao, lòng trung thành, nhân viên kinh doanh Increasing Sale Executives loyalty of Phuc Thinh Real Estate Investment Joint Stock Company EXECUTIVE SUMMARY Phuc Thinh is an enterprise operating in the field of real estate business This company is in the process of developing and facing many great opportunities Therefore, building a strong and stable workforce, especially Sale Executive is very important In fact, Phuc Thinh has high turnover rate, the number of Sale Executive who works for a long time with the company is very low Consequently, this study aims to identify which factors affect Sale Executive loyalty, analyze the situation of the causes that negatively affect their loyalty and offer appropriate solutions A mixed method of qualitative and quantitative is used As the result, the loyalty of Sale Executive at Phuc Thinh is affected by factor, including: Nature of work, Salary, Benefit, Colleagues, Leadership, Training and promotion At last, solutions were proposed to slove the core problem of low income of Sale Executive Keywords: solution, increasing, loyalty, sale executive MỤC LỤC TRANG PHỤ BÌA LỜI CAM ĐOAN TĨM TẮT MỤC LỤC DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG DANH MỤC CÁC HÌNH GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ CƠNG TY CỔ PHẦN ĐẦU BẤT ĐỘNG SẢN PHÚC THỊNH .1 1.1 Sơ lược công ty cổ phần đầu bất động sản Phúc Thịnh 1.2 cấu tổ chức Công ty cổ phần đầu bất động sản Phúc Thịnh XÁC ĐỊNH VẤN ĐỀ 2.1 Đội ngũ nhân viên kinh doanh Công ty cổ phần đầu bất động sản Phúc Thịnh 2.2 Thực trạng lòng trung thành nhân viên kinh doanh Công ty cổ phần đầu bất động sản Phúc Thịnh 3 SỞ LÝ LUẬN VỀ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN LÒNG TRUNG THÀNH CỦA NHÂN VIÊN KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU BẤT ĐỘNG SẢN PHÚC THỊNH .6 3.1 Nghiên cứu nước 3.2 Nghiên cứu nước 3.3 Đề xuất yếu tớ ảnh hưởng đến lòng trung thành nhân viên 3.3.1 Bản chất công việc 3.3.2 Tiền lương .10 3.3.3 Phúc lợi 11 3.3.4 Đồng nghiệp 11 3.3.5 Lãnh đạo 12 3.3.6 Đào tạo thăng tiến 13 PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CÁC NGUYÊN NHÂN ẢNH HƯỞNG ĐẾN LÒNG TRUNG THÀNH CỦA NHÂN VIÊN KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU BẤT ĐỘNG SẢN PHÚC THỊNH .14 4.1 Bản chất công việc 15 4.2 Tiền lương .21 4.3 Phúc lợi 26 4.4 Đồng nghiệp 28 4.5 Lãnh đạo 31 4.6 Đào tạo- thăng tiến 33 ĐÁNH GIÁ CÁC NGUYÊN NHÂN GÂY ẢNH HƯỞNG ĐẾN LÒNG TRUNG THÀNH CỦA NHÂN VIÊN KINH DOANH CÔNG TY BẤT ĐỘNG SẢN PHÚC THỊNH 40 CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO LÒNG TRUNG THÀNH CỦA NHÂN VIÊN KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU BẤT ĐỘNG SẢN PHÚC THỊNH 42 6.1 Giải pháp cho vấn đề thu nhập thấp xuất phát từ việc nhân viên kinh doanh cơng việc chưa phù hợp 42 6.2 Giải pháp cho vấn đề nhân viên thu nhập thấp xuất phát từ hoạt động đào tạo hiệu 44 6.3 Giải pháp cho vấn đề nhân viên kinh doanh thu nhập thấp xuất phát từ khoản giảm trừ lương .47 6.4 Giải pháp cho vấn đề nhân viên thu nhập thấp xuất phát từ việc khoản hỗ trợ chi phí Marketing chưa phù hợp .49 KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CÁC GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO LÒNG TRUNG THÀNH CỦA NHÂN VIÊN KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU BẤT ĐỘNG SẢN PHÚC THỊNH 51 KẾT LUẬN 54 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤC LỤC DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 2.1: Tỷ trọng nhóm nhân viên cơng ty Phúc Thịnh Bảng 2.2: Tỉ lệ nhân viên nghỉ việc nhân viên kinh doanh công ty Phúc Thịnh qua năm (2016- 2018) Bảng 4.1:Số lượng mẫu phiếu khảo sát Công ty Phúc Thịnh 15 Bảng 4.2: Kết khảo sát yếu tố Bản chất công việc .16 Bảng 4.3: Thang điểm KPI đánh giá bậc xếp hạng nhân viên kinh doanh 20 Bảng 4.4: Kết khảo sát yếu tố Tiền lương 21 Bảng 4.5: Tiền lương nhân viên kinh doanh theo bậc xếp hạng 23 Bảng 4.6: Kết khảo sát yếu tố Phúc lợi 26 Bảng 4.7: Kết khảo sát yếu tố Đồng nghiệp .29 Bảng 4.8: Kết khảo sát yếu tố Lãnh đạo 31 Bảng 4.9: Thống kê độ tuổi thâm niên trưởng phòng, trưởng nhóm kinh doanh 32 Bảng 4.10:Kết khảo sát yếu tố Đào tạo thăng tiến 34 Bảng 4.11: Tiêu chí đánh giá mức độ hồn thành cơng việc (KPI) nhân viên kinh doanh 36 Bảng 4.12: Quyết định thay đổi bậc xếp hạng nhân viên kinh doanh theo KPI Công ty Phúc Thịnh 38 Bảng 6.1: Một số công cụ đánh giá ứng viên tuyển dụng .43 Bảng 6.2: Nhân nhiệm vụ nhân tham gia thực hoạt động tuyển dụng nhân viên kinh doanh .44 Bảng 6.3: Nhân nhiệm vụ nhân tham gia thực hoạt động tuyển dụng nhân viên kinh doanh .47 Bảng 7.1: Kế hoạch thực giải pháp nhằm cao lòng trung thành NVKD cơng ty Phúc Thịnh .52 DANH MỤC HÌNH Hình 1.1: cấu tổ chức Công ty Phúc Thịnh Hình 2.1: Tỉ lệ nhân viên kinh doanh Cơng ty Phúc Thịnh theo độ tuổi tính đến tháng 8/2018 Hình 2.2: Tỉ lệ nhân viên kinh doanh Công ty Phúc Thịnh theo thâm niên tính đến tháng 8/2018 1 GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU BẤT ĐỘNG SẢN PHÚC THỊNH 1.1 Sơ lược công ty cổ phần đầu bất động sản Phúc Thịnh Công ty cổ phần đầu bất động sản Phúc Thịnh thành lập từ năm 2015 hoạt động lĩnh vực phân phối sản phẩm từ chủ đầu tên tuổi thị trường như: Trần Anh Group, Toàn Cầu Xanh, Tân Đô, … Sản phẩm dự án phân lô bán nền, tập trung khu vực Tây – Tây Bắc Hồ Chí Minh Long An- khu vực đánh giá nhiều tiềm phát triển tương lai từ đề án quy hoạch vùng TP.HCM Thông tin sản phẩm trình bày Phụ lục Kể từ thành lập với gần 30 nhân viên, cơng ty 100 nhân viên, năm 2016- 2017 công ty mở thêm 02 chi nhánh phân phối 3,500 sản phẩm Cơng ty trụ sở đặt tại: 105 Xuân Hồng, phường 12, quận Tân Bình, TP HCM 02 chi nhánh 16-18 Xuân Diệu, phường 12, quận Tân Bình xã Đức Hòa Đơng, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An 1.2 cấu tổ chức Công ty cổ phần đầu bất động sản Phúc Thịnh Đại HĐ Cổ đơng HĐQT Ban kiểm sốt Tổng Giám Đốc Khối VP Pháp lý Giám đốc CN Tân Đơ Phó T Giám Đốc TP KD2 TP KD3 TP KD4 TN& NVKD TN& NVKD TN& NVKD TP KD1 TN& NVKD Pháp lýKế toán HC- NS Trợ lý TGĐ Marketing CSKH TN& NVKD Hình 1.1: cấu tổ chức Cơng ty Phúc Thịnh Nguồn: Phòng Hành nhân 17 Mowday, R.M et al., 1979 The Measurement of Organizational Commitment Journal of Vocational Behavior, 13: 224-247 18 Nasiril, S et al., 2015 The Impact of Employee Loyalty on the Success of Commercial Organizations: A Case Study on the Dealerships of Heavy Equipment in Iran Journal of Human Resource Management 3(3): 27-32 19 Sekyi, E et al., F.J., 2016 Analysing the Factors Influencing Employee Loyalty in the Hotel Industry in Takoradi, Ghana Journal of Tourism, Hospitality and Sports, 18: 44- 49 20 Waldman, J.D., Arora, S., 2004 Measuring retention rather than turnover- A better and complymentary HR Calculus Humance Resource Planning, 27: 6-9 Danh mục tài liệu Internet Chew, J.C.L., 2004 The influence of human resource management practices on the retention of core employees of Australian organisations Available at [Accessed December 2018] Getchell, E.H., 1975 Factors affecting employee loyalty Available at [Accessed 15 August 2018] Lee, C., 2017 The Boomerang Principle Available at [Accessed June 2018] Tổng cục thống kê Chi tiêu bình quân đầu người tháng theo giá hành phân theo khoản chi, phân theo thành thị, nông thôn phân theo vùng [Truy cập: tháng 12 năm 2018] Trần Thị Kim Dung, 2005 Nhu cầu, thõa mãn nhân viên mức độ gắn kết tổ chức [Truy cập: tháng năm 2018] Trần Thị Kim Dung Nguyễn Thị Mai Trang, 2007 Ảnh hưởng văn hóa tổ chức phong cách lãnh đạo đến kết làm việc nhân viên lòng trung thành học tổ chức [Truy cập: tháng năm 2018] PHỤC LỤC DANH MỤC SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY PHÚC THỊNH STT Tên dự án Chủ đầu Hình thức Vị trí sản phẩm T&T Long Công ty cổ phần Phân lô bán Liền kề khu công nghiệp Hậu Thái Sơn- Long An Long Hậu, huyện Nhà Bè (thành viên tập đoàn T&T Group) Phúc Thịnh Công ty cổ phần đầu Phân lô bán Khu vực ranh giới Residence bất động sản Phúc thành phố Hồ Chí Minh Thịnh (huyện Bình Chánh) Long An (huyện Đức Hòa) An Hạ Tập đồn Tồn Cầu Phân lơ bán Xã Phạm Văn Hai, huyện Lotus An Xanh Bình Chánh Hạ Cơng ty cổ phần Phân lơ bán Thuộc Khu Công Nghiệp Riverside Đầu & Xây dựng Tân Đô, huyện Long An Tân Đô Cát Tường Công ty cổ phần Tập Phân lô bán Gần Khu công nghiệp Phú Sinh Bella Vista Phúc City đồn Địa ốc Cát Đức Hòa III, huyện Đức Tường Hòa, Long An Cơng ty cổ phần đầu Phân lô bán Khu vực ranh giới bất động sản Trần Thị trấn Củ Chi huyện Anh Long An Đức Hòa, Long An An Cơng ty cổ phần đầu Phân lô bán Mặt tiền đường tỉnh lộ bất động sản Trần 824, huyện Đức Hòa, Anh Long An Long An Nguồn: Phòng kinh doanh Công ty Phúc Thịnh PHỤ LỤC DÀN BÀI THẢO LUẬN NHÓM Giới thiệu Xin chào anh chị, cảm ơn anh chị dành thời gian để them gia buối thảo luận ngày hôm Em Lê Thị Như Quỳnh, học viên khoa Quản trị kinh doanh trường Đại học Kinh Tế TP.HCM Hiện em thực đề tài nghiên cứu “Nâng cao lòng trung thành nhân viên kinh doanh Cơng ty cổ phần đầu bất động sản Phúc Thịnh” Để hoàn thành nghiên cứu đưa giải pháp để giúp nhân viên gắn bó lâu dài cơng ty, mong nhận đóng góp ý kiến anh chị nội dung thảo luận sau Xin lưu ý khơng câu trả lời hay sai, ý kiến cá nhân anh/ chị đóng góp vào thành công đề tài Xin cảm ơn Nội dung thảo luận Anh/ chị vui lòng trả lời câu hỏi sau đây: Thứ nhất, theo anh/ chị yếu tố ảnh hưởng đến lòng trung thành nhân viên kinh doanh Cơng ty Phúc Thịnh Thứ 2, với nội dung sau đây, theo anh/ chị nội dung phù hợp để đánh giá lòng trung thành nhân viên kinh doanh Cơng ty Phúc Thịnh Anh/ chị vui lòng dấu “X” vào nội dung mà anh/ chị cho phù hợp Với nội dung anh/ chị cho cần điều chỉnh bổ sung, vui lòng ghi lại ý kiến Nội dung Bản chất cơng việc Công việc cho phép anh/ chị sử dụng tốt lực cá nhân Công việc thú vị Đánh giá phù hợp Ý kiến khác Công việc nhiều thách thức Tiền lương Anh/chị sống hoàn toàn dựa vào thu nhập từ tổ chức/ công ty Tiền lương tương xứng với kết làm việc Tiền lương, thu nhập trả công Phúc lợi Tổ chức/ công ty chế độ phúc lợi tốt Tổ chức/ cơng ty chế độ bảo hiểm xã hội, y tế tốt Đồng nghiệp Đồng nghiệp anh/ chị thoải mái dễ chịu Anh/chị đồng nghiệp phối hợp làm việc tốt Những người mà anh/ chị làm việc với thường giúp đỡ lẫn Lãnh đạo Nhân viên tôn trọng tin cậy công việc Nhân viên đối xử công bằng, khơng phân biệt Lãnh đạo tác phong lịch sự, hòa nhã Nhân viên hỗ trợ cấp Đào tạo thăng tiến Anh/chị biết điều kiện để thăng tiến Anh/chị cung cấp kiến thức/ kỹ cần thiết cho công việc Công ty tạo cho anh/chị nhiều hội phát triển cá nhân Công ty giúp cho anh/chị kế hoạch rõ ràng việc đào tạo, phát triển nghề nghiệp cá nhân Ý kiến khác: PHỤ LỤC KẾT QUẢ THẢO LUẬN NHĨM Thang đo lòng trung thành nhân viên kinh doanh Công ty Phúc Thịnh tổng hợp từ kết thảo luận với 03 nhóm: - Nhóm 1- Các nhân viên cấp quản lý (trưởng phòng kinh doanh, trưởng phòng Hành nhân sự) - Nhóm 2- Các nhân viên kinh doanh làm việc Cơng ty Phúc Thịnh - Nhóm 3- Các nhân viên kinh doanh nghỉ việc không 01 năm Qua thảo luận, thành viên đồng ý với yếu tố ảnh hưởng đến lòng trung thành nhân viên kinh doanh Công ty Phúc Thịnh, bao gồm: (1) Bản chất công việc, (2) Tiền lương, (3) Phúc lợi, (4) Đồng nghiệp, (5) Lãnh đạo (6) Đào tạo thăng tiến Cụ thể, kết thảo luận loại bỏ biến quan sát không phù hợp, đồng thời thêm vào biến quan sát tiến hành điều chỉnh câu từ phát biểu để phù hợp với bối cảnh công ty So với thang đo ban đầu tác giả Trần Thị Kim Dung (2005) với 17 biến quan sát, thang đo lòng trung thành nhân viên kinh doanh Cơng ty Phúc Thịnh 34 biến quan sát Biến quan sát Lý thêm/ loại biến Bản chất công việc Công việc cho phép anh/ chị sử Điều dụng tốt lực cá nhân câu Công việc thú vị Cơng việc nhiều thách thức Điều chỉnh chỉnh câu Điều chỉnh câu Các thành viên nhóm Cơng việc Anh/ chị làm phù hợp với thân (về tính cách, lực, kỹ năng) Thêm cho trở thành nhân viên kinh doanh đòi hỏi thân người phải tính cách, lực phù hợp như: khả chịu áp lực cao, quản lý thân tốt,… 3/5 nhân viên nghỉ việc cho rằng, sản phẩm cơng ty khó bán nên đơi họ cần phải giới thiệu không sản phẩm Một số nhân viên khơng hài lòng cho làm không đắn Tiền lương Anh/chị sống hồn tồn Các thành viên đồng ý với đề dựa vào thu nhập từ tổ chức/ công Thêm xuất bổ sưng biến quan sát ty tác giả Tiền lương tương xứng với kết Điều làm việc câu Tiền lương, thu nhập trả Điều công chỉnh chỉnh câu Phúc lợi Biến quan sát mang tính tổng qt cáo, biến Tổ chức/ cơng ty chế độ phúc lợi tốt Loại bỏ loại bỏ thay biến khác nhằm cụ thể nội dung cấu thành yếu tố Phúc lợi Anh/ chị tham gia đầy đủ chương trình phúc lợi Giữ nguyên Các thành viên nhóm đề xuất thêm biến quan sát khơng phải nhân viên chế độ phúc lợi Tổ chức/ cơng ty chế độ bảo Điều chỉnh hiểm xã hội, y tế tốt câu Phần đơng thành viên Ngồi chế độ BHYT, BHXH, nhóm cho họ quan chế độ phúc lợi khác công ty đa dạng thiết thực (du lịch, Thêm sinh nhật nhân viên, nghỉ tâm đến phúc lợi khác phúc lợi bắt buộc công ty bảo phép,…) hiểm y tế, xã hội Đồng nghiệp Đồng nghiệp anh/ chị thoải Điều mái dễ chịu Anh/chị đồng nghiệp phối hợp làm việc tốt Những người mà anh/ chị làm việc với thường giúp đỡ lẫn chỉnh câu Giữ nguyên Điều chỉnh câu Lãnh đạo Nhân viên tôn trọng tin Điều cậy công việc câu Nhân viên đối xử công Điều bằng, không phân biệt Lãnh đạo tác phong lịch sự, hòa nhã Anh chị nhận hỗ trợ cấp chỉnh chỉnh câu Giữ nguyên Các thành viên nhóm Thêm cho rằng, công việc nhân viên bán hàng nhiều áp lực, đặc biệt với nhân viên mới, chưa nhiều kinh nghiệm Do họ cần nhận hỗ trợ cấp đồng nghiệp để nhanh chóng bắt nhịp với cơng việc, giảm bớt áp lực Đào tạo thăng tiến Anh/chị biết điều kiện để thăng tiến Công ty tạo cho anh/chị nhiều hội phát triển cá nhân Giữ nguyên Giữ nguyên Anh/chị cung cấp kiến thức/ kỹ cần thiết cho công Giữ nguyên việc Công ty giúp cho anh/chị kế hoạch rõ ràng việc đào tạo, phát triển nghề nghiệp cá nhân Giữ nguyên PHỤ LỤC BẢN KHẢO SÁT Xin chào anh/ chị Tôi tên Lê Thị Như Quỳnh, thực luận văn tốt nghiệp với đề tài: “Nâng cao lòng trung thành nhân viên kinh doanh Công ty cổ phần đầu bất động sản Phúc Thịnh” Để đề tài hoàn tất mang lại ý nghĩa thiết thực cho công ty, mong nhận hợp tác giúp đỡ anh/ chị cách thực khảo sát bên Tôi xin cam kết khảo sát sử dụng cho mục tiêu nghiên cứu Mọi thông tin anh/ chị cung cấp khảo sát hoàn toàn bảo mật A PHẦN CÂU HỎI KHẢO SÁT Anh/ chị vui lòng cho biết mức độ đồng ý với phát biểu cách đánh dấu “X” vào ô số tương ứng Cụ thể thang điểm sau: 1.Rất không đồng ý STT Không đồng ý Bình thường Đồng ý Rất đồng ý PHÁT BIỂU BẢN CHẤT CƠNG VIỆC Cơng việc Anh/ chị nhiều thách thức 5 Công việc Anh/chị làm phù hợp với thân (về tính cách, lực,…) TIỀN LƯƠNG 2 cá nhân Công việc Anh/ chị thú vị 1 Công việc cho phép Anh/ chị sử dụng tốt lực MỨC ĐỘ ĐỒNG Ý Tiền lương trả tương xứng với kết làm việc Anh/ chị Cơng ty sách lương thưởng rõ ràng cơng nhân viên Thu nhập từ công ty đủ để đáp ứng nhu cầu sống Anh/ chị PHÚC LỢI 1 5 5 Cơng ty chế độ bảo hiểm y tế, xã hội tốt Ngoài chế độ BHYT, BHXH, chế độ phúc lợi khác công ty đa dạng thiết thực (du lịch, sinh nhật nhân viên, nghỉ phép,…) Anh/ chị tham gia đầy đủ chương trình phúc lợi ĐỒNG NGHIỆP Đồng nghiệp Anh/ chị thoải mái tôn trọng lẫn Anh/ chị đồng nghiệp phối hợp làm việc tốt Những người đội/ nhóm Anh/ chị thường giúp đỡ lẫn LÃNH ĐẠO Anh/chị tôn trọng tin cậy công việc Anh/ chị đối xử công bằng, khơng phân biệt Lãnh đạo tác phong lịch sự, hòa nhã Anh/ chị nhận hỗ trợ cấp cần thiết ĐÀO TẠO THĂNG TIẾN Anh/ chị biết điều kiện để thăng tiến Công ty tạo cho Anh/ chị nhiều hội phát triển cá nhân Anh/ chị cung cấp kiến thức/ kỹ cần thiết cho cơng việc Cơng ty giúp Anh/ chị kế hoạch rõ ràng việc đào tạo, phát triển nghề nghiệp cá nhân B PHẦN CÂU HỎI TỔNG QUÁT Những yếu tố sau ảnh hưởng đến việc anh/ chị tiếp tục làm việc Công ty Phúc Thịnh □ Bản chất công việc □ Lãnh đạo □ Tiền lương □ Đồng nghiệp □ Chế độ phúc lợi □ hội đào tạo thăng tiến Trong yếu anh/ chị chọn Hãy xếp theo thứ tự quan trọng (Thứ từ từ đến 6: 1- Quan trọng 6- Ít quan trọng nhất) □ Bản chất công việc □ Lãnh đạo □ Tiền lương □ Đồng nghiệp □ Chế độ phúc lợi □ hội đào tạo thăng tiến C THÔNG TIN CÁ NHÂN Xin cho biết đôi nét thân anh/ chị Giới tính:  Nam  Nữ  Từ 25-30  Từ 31 – 45 Tuổi:  Dưới 25  Từ 46 trở lên Thu nhập trung bình anh/ chị tháng gần  Dưới triệu  Từ triệu – 10 triệu  Từ 10 triệu – 20 triệu  Trên 20 triệu Trình độ học vấn anh/chị  Trung học phổ thông  Trung cấp  Cao đẳng  Đại học trở lên Thời gian làm việc Công ty Phúc Thịnh  Dưới tháng  Từ tháng – năm Từ – năm  Từ năm trở lên ☺ Xin chân thành cảm ơn anh/ chị hoàn thành khảo sát PHỤ LỤC BẢN MÔ TẢ CÔNG VIỆC CỦA NHÂN VIÊN KINH DOANH CÔNG TY PHÚC THỊNH Thơng tin chung: - Vị trí: Nhân viên kinh doanh - Thời gian làm việc: 8h00 – 18h00 từ Thứ 3- Thứ 7, 8h00-12h00 chủ nhật - Làm việc tại: chi nhánh TP.HCM Long An - Bộ phận quản lý: Phòng kinh doanh Mục đích cơng việc: - Tìm kiếm khách hàng mới, xúc tiến ký kết hợp đồng chăm sóc khách hàng - Nghiên cứu, thu thập thông tin thị trường, đối thủ cạnh tranh Mơ tả cơng việc: - Tìm kiếm khách hàng tiềm - Thu thập thông tin nhu cầu khách hàng, vấn- giới thiệu sản phẩm công ty, đưa khách hàng tham quan dự án - Xúc tiến môi giới, phối hợp với phận liên quan việc theo dõi, đàm phán, tổ chức kí kết hợp đồng - Chăm sóc khách hàng, phối hợp với phòng ban để theo dõi tiến độ toán - Phát triển mạng lưới- liệu khách hàng báo cáo với cấp yêu cầu - Khảo sát thị trường, mức độ cạnh tranh để cập nhật kiến thức cho công việc - Thực báo cáo định kì theo quy chế cơng ty - Đóng góp ý tưởng nâng cao chất lượng dịch vụ, chất lượng hoạt động, cạnh tranh công ty - Thực nhiệm vụ khác theo chứng năng, yêu cầu cấp quản lý Tiêu chuẩn công việc: - Nam/ nữ tuổi từ 20-30, trình độ từ trung cấp trở lên - Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng - Tự tin giao tiếp, khả thuyết phục, ứng xử linh hoạt - khả làm việc độc lập theo nhóm - Đam mê lĩnh vực kinh doanh, nhiệt tình, siêng cơng việc - phương tiện lại làm việc Ưu tiên ứng viên kinh nghiệm việc làm lĩnh vực bất động sản, bán hàng ... QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN PHÚC THỊNH 1.1 Sơ lược công ty cổ phần đầu tư bất động sản Phúc Thịnh Công ty cổ phần đầu tư bất động sản Phúc Thịnh thành lập từ năm 2015 hoạt động lĩnh... NGUYÊN NHÂN GÂY ẢNH HƯỞNG ĐẾN LÒNG TRUNG THÀNH CỦA NHÂN VIÊN KINH DOANH CÔNG TY BẤT ĐỘNG SẢN PHÚC THỊNH 40 CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO LÒNG TRUNG THÀNH CỦA NHÂN VIÊN KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN... ngũ nhân viên kinh doanh Công ty cổ phần đầu tư bất động sản Phúc Thịnh 2.2 Thực trạng lòng trung thành nhân viên kinh doanh Công ty cổ phần đầu tư bất động sản Phúc Thịnh
- Xem thêm -

Xem thêm: Nâng cao lòng trung thành của nhân viên kinh doanh công ty cố phần đầu tư bất động sản phúc thịnh , Nâng cao lòng trung thành của nhân viên kinh doanh công ty cố phần đầu tư bất động sản phúc thịnh

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn