Một số yếu tố tác động đến nỗ lực sáng tạo của nhân viên dưới vai trò trung gian của sự đồng dạng với tổ chức

114 35 0
  • Loading ...
1/114 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/05/2019, 21:02

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH PHẠM MINH PHƯƠNG MỘT SỐ YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN NỖ LỰC SÁNG TẠO CỦA NHÂN VIÊN DƯỚI VAI TRÒ TRUNG GIAN CỦA SỰ ĐỒNG DẠNG VỚI TỔ CHỨC: NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP CÁC DOANH NGHIỆP TẠI TP HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP Hồ Chí Minh – Năm 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH PHẠM MINH PHƯƠNG MỘT SỐ YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN NỖ LỰC SÁNG TẠO CỦA NHÂN VIÊN DƯỚI VAI TRÒ TRUNG GIAN CỦA SỰ ĐỒNG DẠNG VỚI TỔ CHỨC: NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP CÁC DOANH NGHIỆP TẠI TP HỒ CHÍ MINH Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh (Hướng nghiên cứu) Mã ngành: 8340101 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS NGUYỄN VIẾT BẰNG TP Hồ Chí Minh – Năm 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn “Một số yếu tố tác động đến nỗ lực sáng tạo nhân viên vai trò trung gian đồng dạng với tổ chức: nghiên cứu trường hợp doanh nghiệp Tp Hồ Chí Minh” Tiến sĩ Nguyễn Viết Bằng hướng dẫn, cơng trình nghiên cứu khoa học độc lập riêng Các số liệu, kết trình bày luận văn trung thực, có nguồn gốc chưa cơng bố hình thức trước Các nhận xét, đánh giá, số liệu nghiên cứu khác trích dẫn rõ ràng thích nguồn gốc Tơi xin hồn tồn chịu trách nhiệm phát có gian lận nội dung luận văn nghiên cứu Trường Đại học Kinh Tế TP Hồ Chí Minh khơng liên quan đến vi phạm tác quyền, quyền cá nhân tơi gây q trình thực (nếu có) TP Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 09 năm 2018 Tác giả Phạm Minh Phương MỤC LỤC Trang phụ bìa Lời cam đoan Mục lục Danh mục từ viết tắt Danh mục bảng Danh mục hình CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 1.1 Lý thực đề tài 1.2 Mục tiêu câu hỏi nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.2 Câu hỏi nghiên cứu 1.3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.3.1 Đối tượng nghiên cứu 1.3.2 Phạm vi nghiên cứu 1.4 Phương pháp nghiên cứu 1.5 Ý nghĩa đề tài 1.6 Kết cấu đề tài nghiên cứu CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT 2.1 Cơ sở lý thuyết 2.1.1 Các lý thuyết 2.1.2 Các khái niệm nghiên cứu 11 2.2 Tổng quan nghiên cứu liên quan 16 2.2.1 Các nghiên cứu mối quan hệ trao đổi lãnh đạo – thành viên, đồng dạng với tổ chức nỗ lực sáng tạo 16 2.2.2 Các nghiên cứu mối quan hệ trách nhiệm xã hội doanh nghiệp, đồng dạng với tổ chức nỗ lực sáng tạo 20 2.2.3 Các nghiên cứu mối quan hệ đặc điểm tính cách đồng thuận, đồng dạng với tổ chức nỗ lực sáng tạo 24 2.3 Xây dựng giả thuyết đề xuất mơ hình nghiên cứu 31 2.3.1 Về trao đổi lãnh đạo – thành viên, đồng dạng với tổ chức nỗ lực sáng tạo 31 2.3.2 Về trách nhiệm xã hội doanh nghiệp, đồng dạng với tổ chức nỗ lực sáng tạo 32 2.3.3 tạo Về đặc điểm tính cách đồng thuận, đồng dạng với tổ chức nỗ lực sáng 33 CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU 36 3.1 Quy trình nghiên cứu 36 3.2 Nghiên cứu 37 3.2.1 Mục tiêu 37 3.2.2 Quy trình thực 38 3.2.3 Kết 39 3.3 Nghiên cứu thức 46 3.3.1 Mục tiêu 46 3.3.2 Quy trình thực 47 CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 52 4.1 Thống kê mô tả mẫu 52 4.2 Đánh giá thang đo 53 4.2.1 Phân tích hệ số tin cậy Cronbach’s Alpha 53 4.2.2 Phân tích nhân tố khám phá EFA 53 4.3 Phân tích nhân tố khẳng định CFA 54 4.4 Phân tích mơ hình cấu trúc tuyến tính SEM 57 CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ HÀM Ý QUẢN TRỊ 63 5.1 Tóm tắt nội dung nghiên cứu 63 5.2 Kết luận 63 5.2.1 Độ tin cậy thang đo 63 5.2.2 Thống kê mô tả thang đo 65 5.2.3 Kết mơ hình nghiên cứu 68 5.3 Hàm ý quản trị 70 5.4 Hạn chế đề xuất cho nghiên cứu 72 TÀI LIỆU THAM KHẢO 74 PHỤ LỤC 84 DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Cụm từ viết tắt Nghĩa tiếng Anh Nghĩa tiếng Việt AGR Agreeableness Đặc tính đồng thuận CEF Creative effort Nỗ lực sáng tạo CFA Comfirmatory Factor Analysis Phân tích nhân tố khẳng định CFI Comfirmatory Fix Index Chỉ số thích hợp so sánh CSR Corporate social responsibility Trách nhiệm xã hội doanh nghiệp EFA Exploratory Factor Analysis Phân tích nhân tố khám phá KMO Kaiser - Meyer - Olkin Hệ số kiểm định phù hợp mơ hình LMX Leader–member exchange Sự trao đổi lãnh đạo - thành viên Năng lực cạnh tranh NLCT OCB Organizational Citizenship Behavior Hành vi công dân tổ chức OID Organizational identification Sự đồng dạng với tổ chức RMSEA Root Mean Square Error Approximation Căn bậc hai trung bình bình phương sai số Sig Significance of Testing (pvalue) Mức ý nghĩa phép kiểm định TP.HCM WEF Thành phố Hồ Chí Minh The World Economic Forum Diễn đàn Kinh tế Thế giới DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1: Tổng quan nghiên cứu liên quan 29 Bảng 3.1: Kết hiệu chỉnh thang đo OID 39 Bảng 3.2: Kết hiệu chỉnh thang đo CEF 40 Bảng 3.3: Kết hiệu chỉnh thang đo LMX 41 Bảng 3.4: Kết hiệu chỉnh thang đo CSR 43 Bảng 3.5: Kết hiệu chỉnh thang đo AGR 44 Bảng 3.6: Thang đo nháp cuối 45 Bảng 4.1: Phân tích độ tin cậy Cronbach’s Alpha cho thang đo thức 53 Bảng 4.2: Hệ số tương quan khái niệm mơ hình 56 Bảng 4.3: Độ tin cậy tổng hợp phương sai trích 57 Bảng 4.4: Hệ số hồi quy mơ hình lý thuyết 60 Bảng 4.5: Tổng hợp kết sau kiểm định mơ hình lý thuyết 61 Bảng 5.1: Kết thống kê mô tả thang đo Sự trao đổi lãnh đạo – thành viên 65 Bảng 5.2: Kết thống kê mô tả thang đo Trách nhiệm xã hội doanh nghiệp 66 Bảng 5.3: Kết thống kê mơ tả thang đo Đặc điểm tính cách đồng thuận 66 Bảng 5.4: Kết thống kê mô tả thang đo Sự đồng dạng với tổ chức 67 Bảng 5.5: Kết thống kê mô tả thang đo Nỗ lực sáng tạo 67 DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 1.1: Thứ hạng Việt Nam qua giai đoạn Hình 2.1: Nghiên cứu Loi cộng 17 Hình 2.2: Nghiên cứu Lu cộng 18 Hình 2.3: Nghiên cứu Gu cộng 19 Hình 2.4: Nghiên cứu Kim cộng 200 Hình 2.5: Nghiên cứu Korschun cộng 21 Hình 2.6: Nghiên cứu Brammer cộng 23 Hình 2.7: Nghiên cứu Asuman cộng 24 Hình 2.8: Nghiên cứu Hirst cộng 25 Hình 2.9: Nghiên cứu He cộng 26 Hình 2.10: Nghiên cứu Stelmokiene Endriulaitiene 27 Hình 2.11: Nghiên cứu Liu cộng 28 Hình 2.12: Mơ hình nghiên cứu đề xuất 35 Hình 3.1: Quy trình nghiên cứu 37 Hình 4.1: Kết CFA (chuẩn hóa) cho mơ hình tới hạn 55 Hình 4.2: Kết SEM mơ hình nghiên cứu 59 CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 1.1 Lý thực đề tài Trong bối cảnh đất nước ta hội nhập vào kinh tế giới, tồn cầu hóa trở thành xu tất yếu, ảnh hưởng đến mặt đời sống xã hội văn hóa, kinh tế… Về văn hóa, “sự hội nhập tổ chức quốc tế với cam kết tăng cường hoạt động xã hội dần hình thành tiêu chuẩn hành vi với phạm vi toàn cầu” (Fung, 2013; Habermas, 2001) Trong đó, trách nhiệm xã hội doanh nghiệp – “bao gồm mong đợi xã hội kinh tế, luật pháp, đạo đức lòng từ thiện tổ chức thời điểm định” (Carroll, 1999) – trở thành thách thức không nhỏ q trình hội nhập Về kinh tế, q trình tồn cầu hóa đòi hỏi doanh nghiệp phải khơng ngừng nỗ lực nâng cao hiệu kinh doanh để tồn môi trường cạnh tranh ngày khốc liệt Để phát triển bền vững, doanh nghiệp cần phải xây dựng thương hiệu, hình ảnh đến với khách hàng xây dựng đội ngũ nhân viên giàu lực, có tính sáng tạo cơng việc Theo báo cáo thường niên Năng lực cạnh tranh tồn cầu (GCR 20172018) cơng bố diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF), Việt Nam xếp hạng 55 137 quốc gia Đây thứ hạng cao Việt Nam kể từ WEF đưa số NLCT toàn cầu tổng hợp vào năm 2006 Tuy nhiên, nhóm yếu tố đổi sáng tạo mức độ tinh thông kinh doanh (số lượng chất lượng nhà cung ứng địa phương, phát triển cụm ngành kinh tế, độ rộng chuỗi giá trị ) có xu hướng cải thiện chậm, chí suy giảm so với nước khu vực (hình 1.1) Điều cần thiết để Việt Nam tăng khả cạnh tranh khắc phục điểm yếu đổi phát triển công nghệ nguồn nhân lực chất lượng cao (The Global Competitiveness Report 2017-2018, 2017) Hình 1.1: Thứ hạng Việt Nam qua giai đoạn Nguồn: The Global Competitiveness Report (2017) Tiếp đó, cách mạng cơng nghiệp 4.0 diễn quy mơ tồn cầu tác động trực tiếp tới kinh tế Việt Nam Các thành phố đầu tàu kinh tế nơi chịu tác động có thành phố Hồ Chí Minh Khi tự động hóa thay lao động chân tay kinh tế, công nghệ thay người nhiều lĩnh vực, người lao động tổ chức đối mặt với nguy rơi vào cảnh thất nghiệp Chính vậy, tổ chức cần quan tâm đến trình đào tạo, phát triển nguồn nhân lực Sự sáng tạo, đổi nguồn nhân lực tăng khả PHỤ LỤC 2: BẢNG CÂU HỎI KHẢO SÁT BẢNG CÂU HỎI KHẢO SÁT Mục tiêu khảo sát “Một số yếu tố tác động đến khả sáng tạo nhân viên” Sự trả lời khách quan anh (chị) định thành công công trình nghiên cứu Tất câu trả lời cá nhân giữ kín, chúng tơi công bố kết tổng hợp Phỏng vấn lúc……giờ……phút, ngày….…/….…/… Tổ chức mà anh (chị) làm việc hoạt động địa bàn: □ Tp HCM (tiếp tục khảo sát) □ Khác (kết thúc khảo sát) Sau phát biểu liên quan đến cảm nhận anh (chị) công việc tổ chức mà anh (chị) làm việc Anh (chị) trả lời cách khoanh tròn số dòng Những số thể mức độ đồng ý hay không đồng ý phát biểu theo quy ước sau: Rất không đồng ý Không đồng ý Trung lập Đồng ý Rất đồng ý Sự đồng dạng với tổ chức OI1 Khi phê bình tổ chức, tơi cảm thấy cá nhân bị phê bình OI2 Tơi quan tâm người khác nghĩ tổ chức OI3 Khi tơi nói tổ chức, tơi thường nói “chúng tơi” “bọn họ” OI4 Thành công mà tổ chức đạt thành công OI5 Khi khen ngợi tổ chức, tơi cảm thấy cá nhân khen ngợi OI6 Nếu có câu chuyện truyền thơng trích tổ chức, tơi cảm thấy xấu hổ 5 Nỗ lực sáng tạo CE1 Tôi thường nghĩ việc trở nên sáng tạo CE2 Tôi đầu tư nhiều nỗ lực để tìm cách thực cơng việc tốt CE3 Tôi thường xun tìm kiếm thơng tin ý tưởng CE4 Tôi thử phương pháp công việc phương pháp chứa đựng rủi ro Trao đổi lãnh đạo – thành viên LM1 Trong công việc, người lãnh đạo tơi hài lòng với tơi làm LM2 Người lãnh đạo hiểu hết khó khăn nhu cầu công việc LM3 Người lãnh đạo nhận tiềm LM4 Người lãnh đạo, có quyền lực, họ sẵn sàng sử dụng quyền lực giúp tơi giải vấn đề công việc LM5 Người lãnh đạo, có quyền lực, họ sẵn sàng sử dụng quyền lực giúp giải vấn đề công việc họ chấp nhận hậu LM6 Tôi tin vào người lãnh đạo bảo vệ, biện minh cho định họ họ khơng có mặt để làm LM7 Tơi người lãnh đạo có mối quan hệ tốt công việc Trách nhiệm xã hội doanh nghiệp CS1 Tổ chức tham gia vào hoạt động nhằm bảo vệ nâng cao chất lượng môi trường tự nhiên CS2 Tổ chức đặt mục tiêu tăng trưởng bền vững quan tâm đến hệ tương lai CS3 Tổ chức thực linh hoạt sách để cung cấp môi trường công việc tốt cân với sống cho nhân viên CS4 Tổ chức tơi có sách khuyến khích nhân viên phát triển kỹ nghề nghiệp CS5 Tổ chức tôn trọng quyền lợi khách hàng vượt qua yêu cầu pháp lý CS6 Tổ chức cung cấp thơng tin đầy đủ xác sản phẩm cho khách hàng CS7 Tổ chức tơi hồn tồn tn thủ quy định pháp luật Anh (chị) vui lòng cung cấp thêm số thơng tin đặc điểm cá nhân Đặc điểm tính cách cá nhân: AG1 Tôi người thân thiện với người AG2 Tơi thích hợp tác với người khác AG3 Tôi hay giúp đỡ người xung quanh AG4 Tơi thấy dễ thơng cảm với người khác AG5 Tôi thấy dễ tin tưởng người xung quanh Giới tính: Độ tuổi: 35 □ Nam □ Từ 20 – 25 □ Nữ □ Từ 26 – 30 □ Từ 31 – 35 □ Trên Trình độ học vấn: □ THPT □ Trung cấp/Cao đẳng □ Đại học □ Sau đại học Lĩnh vực công việc: □ Kinh doanh □ Tài □ Marketing □ Dịch vụ KH □ Khác Thời gian làm việc tổ chức: □ Dưới năm □ Từ - < năm □ Từ - < 10 năm □ Từ 10 năm XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN ANH (CHỊ) PHỤ LỤC 3: THỐNG KÊ MÔ TẢ MẪU Mơ tả mẫu Giới tính Độ tuổi Trình độ học vấn Lĩnh vực công việc Thời gian làm việc tổ chức Tần số (người) % % tích lũy Nam 132 45,2 45,2 Nữ 160 54,8 100,0 Tổng 292 100,0 Từ 20 - 25 87 29,8 29,8 Từ 26 -30 129 44,2 74,0 Từ 31 - 35 53 18,1 92,1 Trên 35 23 7,9 100,0 Tổng 292 100,0 THPT 13 4,5 4,5 Trung cấp/ Cao đẳng 81 27,7 32,2 Đại học 169 57,9 90,1 Sau đại học 29 9,9 100,0 Tổng 292 100,0 Kinh doanh 82 28,1 28,1 Tài 63 21,6 49,7 Marketing 53 18,1 67,8 Dịch vụ khách hàng 59 20,2 88,0 Khác 35 12,0 100,0 Tổng 292 100,0 Dưới năm 119 40,8 40,8 Từ đến năm 107 36,6 77,4 Từ đến 10 năm 45 15,4 92,8 Trên 10 năm 21 7,2 100,0 Tổng 292 100,0 PHỤ LỤC 4: KẾT QUẢ PHÂN TÍCH CRONBACH’S ALPHA Thang đo trao đổi lãnh đạo – thành viên Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 891 Item-Total Statistics Scale Mean if Item Deleted 20.49 20.71 20.62 20.48 20.85 20.73 20.56 LM1 LM2 LM3 LM4 LM5 LM6 LM7 Scale Variance if Item Deleted 23.282 21.968 22.656 22.958 21.450 21.902 22.831 Corrected Item-Total Correlation 642 723 679 614 682 798 685 Cronbach's Alpha if Item Deleted 880 870 876 884 877 862 875 Thang đo trách nhiệm xã hội doanh nghiệp Reliability Statistics Cronbach's Alpha 852 N of Items Item-Total Statistics CS1 CS2 CS3 CS4 CS5 CS6 CS7 Scale Mean if Item Deleted 22.66 22.36 22.34 22.34 22.36 22.23 22.28 Scale Variance if Item Deleted 18.699 18.664 19.138 18.877 20.457 19.875 19.101 Corrected Item-Total Correlation 607 675 610 715 452 612 641 Cronbach's Alpha if Item Deleted 833 822 832 817 855 832 827 Thang đo đặc tính đồng thuận Reliability Statistics Cronbach's Alpha 838 N of Items Item-Total Statistics AG1 AG2 AG3 AG4 AG5 Scale Mean if Item Deleted 15.18 15.31 15.23 15.27 15.47 Scale Variance if Item Deleted 9.599 9.582 9.447 9.421 9.239 Corrected Item-Total Correlation 618 630 702 643 617 Cronbach's Alpha if Item Deleted 812 809 790 805 813 Thang đo đồng dạng với tổ chức Reliability Statistics Cronbach's Alpha 769 N of Items Item-Total Statistics OI1 OI2 OI3 OI4 OI5 OI6 Scale Mean if Item Deleted 18.70 18.50 18.27 18.41 18.30 18.47 Scale Variance if Item Deleted 12.582 10.196 10.610 9.974 11.084 10.250 Corrected Item-Total Correlation 179 658 540 647 546 573 Cronbach's Alpha if Item Deleted 820 698 728 699 729 719 Thang đo đồng dạng với tổ chức (sau loại OI1) Reliability Statistics Cronbach's Alpha 820 N of Items Item-Total Statistics OI2 OI3 OI4 OI5 OI6 Scale Mean if Item Deleted 15.07 14.84 14.98 14.87 15.04 Scale Variance if Item Deleted 8.472 8.431 7.927 9.096 8.153 Corrected Item-Total Correlation 621 591 686 549 613 Cronbach's Alpha if Item Deleted 781 790 761 802 784 PHỤ LỤC 5: KẾT QUẢ PHÂN TÍCH EFA Kết phân tích EFA lần Pattern Matrixa 994 721 698 683 671 667 633 Factor LM6 LM7 LM2 LM1 LM3 LM5 LM4 CS4 876 CS1 693 CS7 667 CS2 667 CS3 656 CS6 647 CS5 346 AG3 913 AG5 723 AG4 677 AG2 650 AG1 645 OI4 OI3 OI2 OI6 OI5 CE4 CE1 CE3 CE2 Extraction Method: Principal Axis Factoring Rotation Method: Promax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations 945 627 611 607 584 926 668 642 630 Kết phân tích EFA lần (loại CS5) 990 721 696 682 668 665 632 Pattern Matrixa Factor LM6 LM7 LM2 LM1 LM3 LM5 LM4 CS4 833 CS1 690 CS7 681 CS3 663 CS2 660 CS6 646 AG3 894 AG5 720 AG4 674 AG1 654 AG2 652 OI4 OI3 OI2 OI6 OI5 CE4 CE1 CE3 CE2 Extraction Method: Principal Axis Factoring Rotation Method: Promax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations 954 627 615 600 587 924 668 642 629 KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Bartlett's Test of Sphericity Approx Chi-Square df Sig .887 3717.310 351 0.000 Total Variance Explained Factor 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Initial Eigenvalues Total 8.108 2.534 2.198 2.021 1.751 862 786 730 708 641 602 563 554 541 484 450 430 407 385 345 321 313 307 281 241 232 202 % of Variance 30.031 9.387 8.142 7.486 6.485 3.193 2.911 2.702 2.622 2.374 2.231 2.086 2.053 2.004 1.794 1.668 1.594 1.509 1.424 1.277 1.189 1.160 1.137 1.039 893 859 748 Cumulative % 30.031 39.418 47.560 55.046 61.531 64.724 67.635 70.338 72.960 75.334 77.565 79.650 81.704 83.708 85.502 87.170 88.763 90.272 91.696 92.974 94.163 95.323 96.460 97.500 98.393 99.252 100.000 Extraction Sums of Squared Loadings Total 7.645 2.101 1.752 1.583 1.314 % of Variance 28.316 7.783 6.488 5.864 4.866 Cumulative % 28.316 36.099 42.587 48.451 53.317 Rotation Sums of Squared Loadingsa Total 5.814 5.212 4.354 4.569 3.501 Extraction Method: Principal Axis Factoring a When factors are correlated, sums of squared loadings cannot be added to obtain a total variance PHỤ LỤC 6: KẾT QUẢ PHÂN TÍCH CFA Bảng hệ số hồi quy chưa chuẩn hóa chuẩn hóa LM6 LM5 LM3 LM4 LM7 LM1 LM2 CS4 CS3 CS2 CS1 CS6 CS7 AG3 AG5 AG2 AG4 AG1 OI4 OI5 OI2 OI6 OI3 CE4 CE2 CE3 CE1 < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < - LMX LMX LMX LMX LMX LMX LMX CSR CSR CSR CSR CSR CSR AGR AGR AGR AGR AGR OID OID OID OID OID CEF CEF CEF CEF Hệ số hồi quy chưa chuẩn hóa 1.000 1.013 0.903 0.808 0.885 0.785 1.003 1.000 1.005 1.087 1.051 0.891 1.014 1.000 1.011 0.954 1.034 0.970 1.000 0.732 0.910 1.005 0.896 1.000 0.757 0.766 0.817 S.E C.R P 0.074 0.063 0.068 0.061 0.062 0.064 13.665 14.337 11.810 14.578 12.640 15.653 *** *** *** *** *** *** 0.091 0.091 0.098 0.081 0.089 11.001 11.935 10.737 11.020 11.441 *** *** *** *** *** 0.092 0.085 0.087 0.086 10.947 11.255 11.944 11.344 *** *** *** *** 0.076 0.083 0.091 0.087 9.565 10.914 11.073 10.352 *** *** *** *** 0.070 0.069 0.069 10.888 11.125 11.880 *** *** *** Hệ số hồi quy chuẩn hóa 0.844 0.717 0.742 0.642 0.751 0.676 0.789 0.738 0.685 0.744 0.669 0.686 0.713 0.764 0.678 0.697 0.740 0.702 0.735 0.617 0.710 0.722 0.670 0.866 0.649 0.662 0.706 PHỤ LỤC 7: PHÂN TÍCH CRONBACH'S ALPHA LẠI CHO CSR Thang đo trách nhiệm xã hội doanh nghiệp (sau loại CS5 phân tích EFA) Reliability Statistics Cronbach's Alpha 855 N of Items Item-Total Statistics CS1 CS2 CS3 CS4 CS6 CS7 Scale Scale Cronbach's Mean if Variance Corrected Alpha if Item if Item Item-Total Item Deleted Deleted Correlation Deleted 18.92 14.228 616 837 18.62 14.366 662 827 18.60 14.612 621 835 18.60 14.660 685 823 18.49 15.316 617 835 18.54 14.531 660 827 PHỤ LỤC 8: KẾT QUẢ MƠ HÌNH CẤU TRÚC TUYẾN TÍNH SEM Bảng hệ số hồi quy chưa chuẩn hóa chuẩn hóa OID OID OID CEF CEF CEF LM6 LM5 LM3 LM4 LM7 LM1 LM2 CS4 CS3 CS2 CS1 CS6 CS7 AG3 AG5 AG2 AG4 AG1 OI4 OI5 OI2 OI6 OI3 CE4 CE2 CE3 CE1 < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < - LMX CSR AGR CSR LMX OID LMX LMX LMX LMX LMX LMX LMX CSR CSR CSR CSR CSR CSR AGR AGR AGR AGR AGR OID OID OID OID OID CEF CEF CEF CEF Hệ số hồi quy chưa chuẩn hóa 0.182 0.230 0.317 0.070 0.272 0.210 1.000 1.013 0.903 0.808 0.885 0.786 1.003 1.000 1.005 1.087 1.051 0.891 1.014 1.000 1.011 0.954 1.034 0.969 1.000 0.732 0.911 1.006 0.896 1.000 0.757 0.765 0.816 S.E C.R P 0.066 0.081 0.074 0.099 0.082 0.092 2.751 2.839 4.294 0.713 3.318 2.292 0.0060 0.0050 *** 0.4760 *** 0.0220 0.074 0.063 0.068 0.061 0.062 0.064 13.666 14.336 11.810 14.575 12.641 15.651 *** *** *** *** *** *** 0.091 0.091 0.098 0.081 0.089 11.001 11.934 10.737 11.019 11.441 *** *** *** *** *** 0.092 0.085 0.087 0.085 10.954 11.256 11.947 11.339 *** *** *** *** 0.077 0.083 0.091 0.087 9.562 10.911 11.075 10.345 *** *** *** *** 0.069 0.069 0.069 10.886 11.125 11.879 *** *** *** Hệ số hồi quy chuẩn hóa 0.208 0.225 0.311 0.060 0.271 0.183 0.844 0.717 0.742 0.642 0.751 0.676 0.789 0.738 0.685 0.744 0.669 0.686 0.713 0.764 0.678 0.697 0.740 0.702 0.735 0.617 0.710 0.722 0.670 0.866 0.648 0.662 0.705 ... GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH PHẠM MINH PHƯƠNG MỘT SỐ YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN NỖ LỰC SÁNG TẠO CỦA NHÂN VIÊN DƯỚI VAI TRÒ TRUNG GIAN CỦA SỰ ĐỒNG DẠNG VỚI TỔ CHỨC: NGHIÊN CỨU... tạp với trung gian đồng dạng với tổ chức Các nghiên cứu tương lai tiếp cận chế tìm hiểu thêm vai trò trung gian đồng dạng với tổ chức đến biến hiệu khác: sáng tạo nhân viên, cam kết với tổ chức. .. dạng với tổ chức cao động sáng tạo, quan tâm nhiều đến trình thay đổi tổ chức Rõ ràng, xây dựng đồng dạng với tổ chức mang đến tác động tích cực, tạo cho nhân viên hài lòng tăng khả sáng tạo,
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số yếu tố tác động đến nỗ lực sáng tạo của nhân viên dưới vai trò trung gian của sự đồng dạng với tổ chức , Một số yếu tố tác động đến nỗ lực sáng tạo của nhân viên dưới vai trò trung gian của sự đồng dạng với tổ chức

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn