Đánh giá tính hữu hiệu của hệ thống kiểm soát nội bộ tại trường cao đẳng kinh tế đối ngoại

128 52 0
  • Loading ...
1/128 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/05/2019, 21:00

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH -oOo - NGUYỄN HỒNG ANH LINH ĐÁNH GIÁ TÍNH HỮU HIỆU CỦA HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ ĐỐI NGOẠI LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP Hồ Chí Minh - 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH -oOo - NGUYỄN HOÀNG ANH LINH ĐÁNH GIÁ TÍNH HỮU HIỆU CỦA HỆ THỐNG KIỂM SỐT NỘI BỘ TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ ĐỐI NGOẠI Chuyên ngành: Kế toán Mã số: 8340301 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC PGS.TS.Mai Thị Hồng Minh TP Hồ Chí Minh - 2018 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình riêng Các kết nghiên cứu luận văn trung thực, không chép Các số liệu luận văn có nguồn gốc củ thể rõ ràng Tác giả Nguyễn Hoàng Anh Linh TRANG PHỤ BÌA DANH MỤC VIẾT TẮT DANH SÁCH CÁC SƠ ĐỒ MỤC LỤC CHƯƠNG 1: PHẦN MỞ ĐẦU 1.1 Tính cấp thiết đề tài: .1 1.2 Tổng quan nghiên cứu 1.3 Mục tiêu nghiên cứu 1.3.1 Mục tiêu chung .8 1.3.2 Mục tiêu củ thể .8 1.4 Câu hỏi nghiên cứu 1.5 Đối tượng phạm vi nghiên cứu .8 1.6 Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT 10 2.1 Lịch sử đời phát triển kiểm soát nội .10 2.1.1 Lịch sử đời phát triển lý thuyết kiểm soát nội 10 2.1.2 Lịch sử đời phát triển KSNB khu vực công 13 2.2 Định nghĩa kiểm soát nội yếu tố KSNB theo INTOSAI 14 2.2.1 Định nghĩa KSNB 14 2.2.2 Các yếu tố hệ thống KSNB theo INTOSAI 15 2.3 Mục tiêu hạn chế kiểm soát nội bộ: .23 2.3.1 Mục tiêu: 23 2.3.2 Hạn chế: .23 2.4 Một số đặc điểm của giáo dục đại học Việt Nam tổng quan vềtrường Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại 24 2.4.1 Một số vấn đề giáo dục đại học Việt Nam có tác động đến hệ thống kiểm soát nội sở giáo dục .24 2.4.2 Lịch sử hình thành phát triển 26 - Sinh viên tốt nghiệp trường làm việc doanh nghiệp, tổ chức xã hội 29 2.5 Đề xuất mơ hình nghiên cứu giả thiết nghiên cứu 29 2.5.1 Mơ hình nghiên cứu .29 2.5.2 Giả thiết nghiên cứu .31 KẾT LUẬN CHƯƠNG 32 CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 33 3.1 Thiết kế nghiên cứu 33 3.1.1 Phương pháp nghiên cứu 33 3.1.2 Quy trình nghiên cứu 34 3.2 Công cụ thu thập liệu, xây dựng câu hỏi thang đo 35 3.2.1 Công cụ thu thập liệu 35 3.2.2 Mẫu khảo sát 36 TÓM TẮT CHƯƠNG 43 CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN TÍNH HỮU HIỆU CỦA HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ ĐỐI NGOẠI ………………………………………………………………………… …44 4.1 Mô tả mẫu 44 4.2 Kiểm định độ tin cậy thang đo với công cụ Cronbach’s Alpha 44 4.2.1 Thang đo mô hình yếu tố mơi trường kiểm sốt .45 4.1.2 Thang đo yếu tố đánh giá rủi ro: 46 4.1.3 Thang đo yếu tố hoạt động kiểm soát: 46 4.1.4 Thang đo yếu tố thông tin truyền thông: 47 4.1.5 Thang đo yếu tố giám sát: 47 4.1.6 Mơ hình nghiên cứu .52 Phân tích nhân tố khám phá (EFA) 52 4.1.7 Phân tích nhân tố khám phá (EFA) biến độc lập 53 4.1.8 Phân tích nhân tố khám phá (EFA) biến phụ thuộc 59 4.2 Phân tích hồi quy tuyến tính 62 4.2.1 Phân tích hồi quy tuyến tính cho mơ hình 62 Đánh giá mức độ phù hợp mơ hình 62 Kiểm định tính phù hợp mơ hình hồi quy tuyến tính đa biến 63 4.2.2 Phân tích hồi quy tuyến tính cho mơ hình mẹ .65 Đánh giá mức độ phù hợp mơ hình 65 Kiểm định tính phù hợp mơ hình hồi quy tuyến tính đa biến 66 4.3 Đo lường nhân tố tác động thông qua phương pháp thống kê mô tả …………………………………………………………………… 69 4.3.1 Đo lường nhân tố tác động đến mơi trường kiểm sốt thông qua phương pháp thống kê mô tả 69 4.3.2 Đo lường nhân tố đánh giá rủi rothông qua phương pháp thống kê mô tả 76 4.3.3 Đo lường nhân tố mơi trường kiểm sốt thơng qua phương pháp thống kê mô tả 78 4.3.4 Đo lường nhân tố thông tin truyền thông thông qua phương pháp thống kê mô tả 79 4.3.5 Đo lường nhân tố giám sát thông qua phương pháp thống kê mô tả ………………………………………………………………… 80 4.4 Bàn luận kết nguyên cứu 82 CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 84 5.1 Kết luận .84 5.2 Quan điểm hoàn thiện: 86 5.2.1 Căn để hoàn thiện: 86 5.2.2 Mục tiêu hoàn thiện: 87 5.3 Giải pháp hoàn thiện hệ thống KSNB Trường CĐKTĐN 88 5.3.1 Môi trường kiểm soát 88 5.3.2 Hồn thiện cơng tác đánh giá rủi ro .92 5.3.3 Các hoạt động kiểm soát: .94 5.3.4 Hồn thiện thơng tin truyền thơng 106 5.3.5 Hồn thiện cơng tác giám sát .108 KẾT LUẬN CHƯƠNG 109 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 111 DANH MỤC VIẾT TẮT Ký hiệu Giải thích từ ngữ BGH Ban giám hiệu AICPA Hiệp hội kế tốn viên cơng chứng Hoa Kỳ BKS Ban kiểm soát COSO Hiệp hội tổ chức tài trợ HTKSNB Hệ thống kiểm soát nội CBVC Cán viên chức CBGV Cán giảng viên P.TC-KT Phòng tài kế tốn P.TC-HC Phòng tổ chức hành P.ĐTQT Phòng đầu tư quản trị KSNB Kiểm soát nội CĐKTĐN Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại INTOSAI Tổ chức quốc tế quan tối cao HS-SV Học sinh-Sinh viên TSCĐ Tài sản cố định QCCTNB Quy chế chi tiêu nội DANH SÁCH CÁC SƠ ĐỒ Sơ đồ 1.1: Các yếu tố môi trường kiểm sốt nội Sơ đồ 2: Mơ hình nghiên cứu đề xuất Sơ đồ 4.1: Mơ hình nghiên cứu CHƯƠNG 1: PHẦN MỞ ĐẦU 1.1 Tính cấp thiết đề tài: Cải cách giáo dục, đổi giáo dục vấn đề quan tâm lớn Trước thách thức đổi ngành giáo dục, đặc biệt hình thức tuyển sinh giúp cho thí sinh dễ dàng trúng tuyển vào trường đại học, cao đẳng Cùng với chuyển đổi mặt quản lý cáctrường cao đẳng, trung cấp nước từ Bộ Giáo dục Đào tạo Bộ Lao động, Thương binh Xã hội bước đầu khơng tránh khỏi khó khăn định Trường Cao đẳng Kinh tế Đối Ngoại phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức Một tổ chức để tồn phát triển phải xác định mục tiêu thiết lập biện pháp để đạt mục tiêu Việc thiết lập hệ thống KSNB hữu hiệu cho đơn vị cách thức nhằm giúp tổ chức đạt mục tiêu mong muốn Bởi vì, HTKSNB hữu hiệu đưa đảm bảo hợp lý không tuyệt đối việc bảo tồn tài sản, trì mức độ tin cậy thơng tin tài tn thủ luật lệ, quy định Sự đảm bảo hợp lý khái niệm khẳng định rằng, cần phải xây dựng, triển khai thực HTKSNB để đem lại cho người điều hành đơn vị cân rủi ro hoạt động định với mức độ kiểm soát cần thiết, cho đáp ứng mục tiêu đơn vị đề Trường Cao Đẳng Kinh Tế Đối Ngoại đơn vị đào tạo nguồn nhân lực cho học sinh, sinh viên bậc Cao đẳng, Trung cấp nước Đơn vị chịu ảnh hưởng thay đổi từ đổi giáo dục, cạnh tranh trường Đại học, Cao đẳng nước Bên cạnh đó, HTKSNB lại thể nhiều lỗ hổng công tác quản lý Thể quản lý chưa thật hiểu việc dụng tài sản nguồn lực cách tối đa Trước thách thức, khó khăn nêu yếu hệ thống KSNB việc quản lý đơn vị Cho nên tác giả muốn tìm ngun 105 Hồn thiện quy trình tổ chức xây dựng chương trình đào tạo Quy trình có nhiều ưu điểm đạt mục tiêu xây dựng CTĐT có chất lượng, phù hợp với nhiệm vụ đào tạo trường Do đó, cần trì bước quy trình có, lưu ý bổ sung thêm biện pháp sau: - Mở rộng mẫu khảo sát ý kiến nhà tuyển dụng, khảo sát thêm mẫu tỉnh - P.TC-KT bố trí kinh phí, P.TC­HC xét chọn CBGV gửi bồi dưỡng trình độ ngoại ngữ để nâng cao kỹ biên dịch tài liệu tham khảo tiếng nước ngồi Phòng Khoa học Hợp tác quốc tế liên hệ với tổ chức đối tác nước ngồi để trao đổi chương trình đào tạo, kinh nghiệm giảng dạy - Phòng Đào tạo liên hệ mở lớp bồi dưỡng, tập huấn cho tồn thể CBGV kiến thức, lực chun mơn, yêu cầu CTĐT, kỹ biên soạn chương trình, phương pháp giảng dạy, kỹ quản lý mới…đáp ứng yêu cầu CTĐT theo tín chỉ, để CBGV biết vận dụng vào trình xây dựng CTĐT, nâng cao chuyên môn thời gian tới - Phòng Đào tạo cần rà sốt lại vướng mắc thực thao tác phần mềm để tránh sai sót thơng tin cho giảng viên sinh viên P.TC-KT bố trí kinh phí cho việc xây dựng CTĐT, biên soạn giáo trình, đề cương chi tiết, tập giảng, tài liệu tham khảo, phần mềm quản lý cho khoa để nhanh chóng cập nhật kiến thứci ới cho sinh viên Hoàn thiện hoạt động quản lý chất lượng giảng dạy Đề xuất số biện pháp sau: - Phòng tra có nhiệm vụ theo dõi quản lý giáo viên hàng ngày - Phòng Thanh kết hợp với phòng Đào tạo có biện pháp theo dõi, kiểm tra, đối chiếu thường xuyên lịch trình giảng dạy, thời khóa biểu, sổ theo dõi giáo viên, sổ đầu bài… với nhằm phát giáo viên không nghiêm túc thực theo quy định nhà trường đảm bảo tiết giảng, giảng; tự ý bỏ tiết, dạy bù 106 dồn dập làm sinh viên không kịp tiếp thu giảng… - P.TC­HC phối hợp với P.Thanh tra xây dựng quy định xử lý giáo viên vi phạm cách cụ thể: trừ thi đua, giảm thù lao giảng dạy, không mời thỉnh giảng lần sau…và phổ biến cho khoa, môn trường - Ngoài việc lên tiết dự giáo viên theo kế hoạch, BGH đạo khoa, mơn, phối hợp với phòng Đào tạo thường xun dự kiểm tra đột xuất để đánh giá thực trạng chất lượng giảng dạy giáo viên, dự có chuẩn bị trước - Yêu cầu giáo viên thỉnh giảng phải cung cấp đủ cấp chuyên môn, chứng bồi dưỡng phương pháp sư phạm…ngay lần ký hợp đồng Trong hợp đồng thỉnh giảng quy định rõ trách nhiệm biện pháp xử phạt (giảm tiền thù lao giảng dạy, ngừng hợp đồng…) Giáo viên thỉnh giảng phải cung cấp đề cương giảng cho phòng Đào tạo ký hợp đồng Trên số hoạt động kiểm sốt thể qua số quy trình hoạt động cơng tác quản lý tàitài sản công tác quản lý đào tạo trường Ngồi ra, có nhiều hoạt động kiểm sốt khác, thời gian lực nghiên cứu có hạn, tác giả xin khơng đưa vào luận văn 5.3.4 Hồn thiện thơng tin truyền thơng Thơng tin hữu ích quan trọng cho việc định Thơng tin đầy đủ, xác, kịp thời giúp định đúng, kịp thời, góp phần đạt mục tiêu tổ chức Vì vậy, việc thu thập, xử lý thông tin cần thiết Hiện công tác chưa quan tâm mức, cần phải có biện pháp để nâng cao vai trò, vị trí hệ thống thơng tin nhà trường, tác giả xin đề xuất số biện pháp sau: - Trang bị phần mềm quản lý phù hợp đại, gồm module quản lý đào tạo, quản lý tàitài sản, quản lý sinh viên, quản lý thư viện… module tích hợp với xây dựng sở liệu mở, theo chương trình 107 đào tạo tín (xây dựng thời khóa biểu, quản lý sinh viên, quản lý mã mơn học, đăng ký học trực tuyến, thu học phí theo tín chỉ, quản lý lớp sinh viên, quản lý lớp môn học…) Trước định chọn mua phần mềm, phải thuê tư vấn khảo sát nhu cầu trường, mã hóa nhu cầu thành ngơn ngữ cơng nghệ thông tin - Phân công nhiệm vụ cụ thể cho cá nhân, tổ chức cụ thể để phụ trách mảng thơng tin truyền thơng phạm vị tồn trường, phạm vi đơn vị - Nâng cao lực thu thập xử lý thông tin truyền thông CBGV Gửi nhân viên hành văn thư học tập chuyên môn, bồi dưỡng kỹ nghiệp vụ, sau có biện pháp kiểm tra đánh giá lại trình độ đạt yêu cầu tiếp tục làm việc, không đạt phải xếp chuyển sang công tác khác có kế hoạch tuyển dụng người có đủ trình độ lực chun mơn để thay - Hồn thiện trang web cập nhật thơng tin phổ biến trường kịp thời lên trang web, ý thông báo quản lý đào tạo quản lý sinh viên phải cập nhật thường xuyên, kịp thời - Xây dựng quy trình truyền thơng thơng tin trọng đến thời gian truyền tin, đường thông tin, đầu mối giao nhận thông tin, lưu trữ liệu Làm rõ công tác phối hợp, thời gian thực hiện, lưu chuyển chứng từ… quy trình, hoạt động - Cải tiến cơng tác văn thư hành chính, u cầu cơng văn phải rà sốt trước truyền thơng bên ngồi, cơng văn đến phải kịp thời xác định chuyển đến đơn vị cần sử dụng thông tin Yêu cầu phận phải lưu trữ văn có hệ thống, phải cập nhật thơng tin, văn hướng dẫn nhà nước để áp dụng kịp thời, tránh bị sai phạm không tuân thủ Định kỳ tổ chức kiểm tra hành phận nhằm kịp thời chấn chỉnh vào nề nếp - Tập huấn phổ biến ứng dụng tiện ích mạng internet cho tất người ứng dụng làm phương tiện thu thập thông tin truyền thông cá nhân, phận 108 - Thông tin phải cụ thể hóa rõ ràng văn bản, chứng từ dùng làm thực Hoàn thiện hệ thống quy chế, quy định nhà trường phổ biến rộng rãi đến toàn thể CBGV để người biết thực theo 5.3.5 Hoàn thiện cơng tác giám sát Phòng Thanh tra chun trách có chức kiểm tra giám sát hoạt động nhà trường Bồi dưỡng nghiệp vụ, kiến thức liên quan đến cơng tác đào tạo, tài kế tốn…cho cán tra Phòng Thanh tra phải xây dựng chế giám sát cách toàn diện, cho công việc, hoạt động, cá nhân, tổ chức giám sát chặt chẽ Định kỳ đột xuất có báo cáo đánh giá, có kiến nghị cụ thể gửi BGH đạo giải 109 KẾT LUẬN CHƯƠNG Trong KSNB, nhân tố người quan trọng, đó, phải tạo người biết đặt lợi ích tổ chức lên lợi ích cá nhân, sống làm việc có trách nhiệm, mục tiêu chung nhà trường Trong đó, Ban lãnh đạo bao phải người tiên phong Giải pháp hoàn thiện dựa việc đánh giá thực trạng để tìm điểm yếu HTKS tại, dựa pháp lý nội lực nhà trường nhằm tập trung vào tất yếu tố HTKS, bao gồm: - Hồn thiện mơi trường kiểm sốt, - Hoàn thiện đánh giá rủi ro, - Hoàn thiện hoạt động kiểm sốt, tập trung vào số quy trình hoạt động quản lý tàitài sản quản lý đào tạo, - Hoàn thiện thơng tin truyền thơng, - Hồn thiện cơng tác giám sát, - Và số giải pháp hỗ trợ khác nhằm tạo điều kiện tiến hành giải pháp 110 KẾT LUẬN Vấn đề quản lý, nâng cao chất lượng đào tạo mối quan tâm lớn không riêng sở đào tạo mà xã hội Cho nên, lúc nhà trường tập trung vấn đề cải cách quản lý, nâng cao chất lượng đào tạo triển khai đơn vị Đặc biệt năm học 2017­2018, với nhiều thay đổi cấu tổ chức nhà trường tập thể cán giáo viên trường cần nỗ lực để hoàn thành tốt mục tiêu đặt Đổi quản lý phải vào đổi biện pháp, cách thức quản lý, đổi hoạt động kiểm soát, sách thủ tục hành, cần tập trung vào đổi hệ thống kiểm soát nội nhà trường Thông qua nghiên cứu sở lý luận kiểm soát nội thực trạng HTKSNB trường Cao đẳng Kinh tế Đối Ngoại, tác giả nhận thấy HTKSNB nhà trường nhiều khiếm khuyết, thể tất yếu tố hệ thống: mơi trường kiểm sốt chưa tốt, không quan tâm đến công tác đánh giá rủi ro, hoạt động kiểm sốt lỏng lẻo, cơng tác giám sát cần chặt chẽ Do đó, HTKSNB khơng phát huy vai trò hỗ trợ đắc lực cho cơng tác quản lý nhà trường, cần phải có giải pháp hồn thiện Để hồn thiện HTKSNB phải tập trung hoàn thiện yếu tố cấu thành hệ thống giải pháp cụ thể thiết thực, tác giả đề xuất giải pháp sau: - Cải thiện mơi trường kiểm sốt - Hồn thiện đánh giá rủi ro, - Hồn thiện hoạt động kiểm sốt, - Hồn thiện thơng tin truyền thơng, - Hồn thiện công tác giám sát, Và số giải pháp hỗ trợ khác nhằm tạo tiền đề để triển khai việc hoàn thiện HTKSNB thuận lợi hiệu 111 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Anh Hooks, K., K Steven, and J Schultz (1994), Enhancing communication to assist in fraud prevention and detection 2009 Lannoye M A (1999), Evaluation of internal Controls Retrieved in, set, [www.michighan.gov/documents/gf_master1_26775_7.pdf] Siriyama Kanthi Herath (2007), A framework for management control research, Journal of Management Development, Vol 26, No 9, , Emerald group Publishin Yuanlue Fu (2006), Cyber-Coordinating Mechannism anf Strategic Management Accounting, Center for Accounting Studies of Xiamen University, Working paper No 08-01 Tiếng Việt Bộ mơn kiểm tốn, khoa Kế tốn – kiểm tốn,Trường Đại học Kinh tế Thành Phố Hồ Chí Minh, 2014, Kiểm sốt nội bộ, Nhà xuất Phương Đơng, TP Hồ Chí Minh Bộ mơn kiểm tốn, khoa Kế tốn – kiểm toán,Trường Đại học Kinh tế Thành Phố Hồ Chí Minh, 2010, Kiểm tốn, Nhà xuất Lao Động Xã hội, TP Hồ Chí Minh Bộ Tài Chính (2004), hệ thống văn pháp luật kiểm toán Việt Nam, NXB tài chính, Hà Nội Bộ tài (2006), Quyết định số 19/QĐ – BTC ngày 30 tháng năm 2006 Bộ trưởng Bộ Tài ban hành chế độ kế tốn hành nghiệp Hoàng Trọng – Chu Nguyễn Mộng Ngọc, Trường Đại học Kinh tế 112 Thành Phố Hồ Chí Minh, 2014, Phân tích liệu nghiên cứu với SPSS;Nhà xuất Hồng Đức 10 Kiểm toán nhà nước (2009), Cơ sở lý luận thực tiễn phát triển kiểm toán nội quan, tổ chức nhà nước Việt Nam 11 Lưu Diễm Chi (2006), Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội doanh nghiệp địa bàn TP.HCM, Luận văn thạc sỹ, Trường Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh 12 Nguyễn Thị Bích Duyên (2014), Đánh giá tính hữu hiệu hệ thống kiểm soát nội doanh nghiệp du lịch địa bàn tỉnh Ninh Bình, Luận văn thạc sỹ, Trường Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh 13 Bùi Thị Minh Hải (2013), Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội doanh nghiệp may mặc Việt Nam, luận án tiễn sĩ, trường Đại học Kinh tế Quốc dân 14 Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng năm 2015 Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm thực nhiệm vụ, tổ chức máy, biên chế tài đơn vị nghiệp công lập; 15 Hồ Tuấn Vũ (2016), Các nhân tố ảnh hưởng đến hữu hiệu hệ thống kiểm soát nội ngân hàng Thương mại Việt Nam, luận án tiến sĩ, Trường Đại học Kinh tế TP.Hồ Chí Minh 16 Võ Thu Phụng (2016), Tác động nhân tố cấu thành nên hệ thống kiểm soát nội đến hiệu hoạt động tập đoàn điện lực Việt Nam, luận án tiến sĩ, Trường Đại học Kinh tế TP.Hồ Chí Minh PHỤ LỤC Phụ lục 1: Sơ đồ tổ chức cũ Phụ lục 2: Sơ đồ tổ chức Phụ lục BẢNG KHẢO SÁT VỀ HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ ĐỐI NGOẠI I PHẦN GIỚI THIỆU Xin kính chào q thầy(cơ)! Tơi tên là: Nguyễn Hồng Anh Linh, học viên cao học trường Đại Học Kinh Tế TP.Hồ Chí Minh Hiện nay, tơi thực nghiên cứu “Hồn thiện hệ thống kiểm sốt nội trường Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại Thành phố Hồ Chí Minh ” để hồn thành luận văn tốt nghiệp Mong quý thầy cô bớt chút thời gian trả lời số câu hỏi phần II Xin chân thành cảm ơn q thầy(cơ)! Kính chúc q thầy(cơ) sức khỏe thành công! II PHẦN NỘI DUNG Quý thầy(cô) vui lòng cho biết ý kiến các câu hỏi sau: Lưu ý: Với câu hỏi thầy (cơ) vui lòng đánh dấu X vào ô số ứng với câu trả lời Điểm thang đo mức độ đồng ý quy ước sau: Rất không đồng ý Không đồng ý STT Phân vân Đồng ý Rất đồng ý CÁC THANG ĐO Sự liêm giá trị đạo đức SL1 Nhà trường xây dựng quy tắc đạo đức ứng xử đơn vị SL2 Các yêu cầu giá trị đạo đức ban hành thức văn SL3 Ban giám hiệu thực nghiêm túc quy tắc đạo đức, ứng xử đề đơn vị MỨC ĐỘ ĐỒNG Ý SL4 Đơn vị hướng dẫn đạo đức, quy tắc ứng xử; phân biệt hành vi vi phạm, hành vi cho phép, khuyến khích SL5 Ban giám hiệu ban kiểm sốt tham gia xây dựng yêu cầu trực đạo đức đơn vị Triết lý quản lý phong cách lãnh đạo (Ban giám hiệu) TL1 Phong cách lãnh đạo Ban giám hiệu dân chủ TL2 Các họp giao ban Ban giám hiệu trưởng phòng ban, khoa thường xuyên Nội dung họp giao ban công khai TL3 TL4 TL5 TL6 TL7 TL8 TL9 Ban giám hiệu đánh giá cao vai trò kiểm sốt nội Nhà trường thường xuyên tổ chức buổi đối thoại Ban giám hiệu cán bộ, viên chức Ban giám hiệu cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động, tài đơn vị Ban giám hiệu giải triệt để vấn đề phát có sai trái, gian lận việc xử lý công việc Ban giám hiệuhiểu biết chế độ quản lý tài đơn vị nghiệp Ban giám hiệu sẵn sàng điều chỉnh tư vấn chuyên gia yếu Hệ Thống Kiểm Soát Nội Bộ Năng lực cán viên chức NL1 NL2 NL3 NL4 Cơng việc phân cơng có phù hợp với lực trình độ cán bộ, viêc chức Nhà trường có biện pháp để biết rõ cán bộ, viên chức có đủ lực cần thiết để thực nhiệm vụ Số lượng đội ngũ cán bộ, viên chức có đáp ứng nhu cầu đào tạo Nhà trường Cán bộ, viên chức có mơ tả chi tiết, củ thể cơng việc giao Cơ cấu tổ chức CC1 CC2 Cơ cấu tổ chức đáp ứng đủ yêu cầu nhiệm vụ đơn vị Có phân chia trách nhiệm quyền hạn cho cán bộ, viên chức đơn vị CC3 Trách nhiệm quyền hạn phòng ban, khoa, trung tâm khơng bị trùng lắp CC4 Có kiểm tra lẫn chức thực CC5 Định kỳ, nhà trường có xem lại cấu tổ chức hành Chính sách nhân CS1 CS2 CS3 CS4 CS5 Nhà trường ban hành sách tuyển dụng, khen thưởng , đề bạt, kỷ luật văn Các sách chế độ cho cán bộ, viên chức thực nghiêm túc Nhà trường thường xuyên tổ chức lớp tập huấn nâng cao trình độ cho cán bộ, viên chức Nhà trường có sách khuyến khích cán bộ, viên chức học tập nâng cao trình độ Nhà trường có quy chế khen thưởng, kỷ luật rõ ràng Mơi trường kiểm sốt MT1 MT2 MT3 Mơi trường kiểm soát nội giúp nhà trường quản lý tốt nguồn lực người đơn vị? Môi trường kiểm sốt nội đề sách, nội quy phù hợp đơn vị? Mơi trường kiểm sốt nội giúp nhà trường khuyến khích động viên người lao động? Đánh giá rủi ro RR1 RR2 RR3 Ban giám hiệu thiết lập mục tiêu qua năm văn rõ ràng Mục tiêu chung phổ biến đầy đủ cho cán giảng viên toàn đơn vị Các mục tiêu cụ thể phổ biến cho cán bộ, viên chức RR4 RR5 RR6 RR7 RR8 RR9 Nhà trường xây dựng chế thích hợp để nhận dạng rủi ro phát sinh bên đơn vị Nhà trường xây dựng chế thích hợp để nhận dạng rủi ro phát sinh từ bên đơn vị Nhà trường thường xuyên nhận dạng phân tích rủi ro bên đơn vị Nhà trường phổ biến rủi ro phát sinh hoạt động tới cán bộ, viên chức Nhà trường xây dựng phương án dự phòng không đạt kế hoạch tuyển sinh Nhà trường xây dựng biện pháp giảm thiểu rủi ro đơn vị Hoạt động kiểm sốt KS1 Các hóa đơn, chứng từ, văn phản ánh đầy đủ nghiệp vụ xảy KS2 Có quy định quy trình luân chuyển chứng từ đơn vị KS3 Nhà trường có quy định thẩm quyền xét duyệt vấn đề liên quan đến hoạt động KS4 Các sai phạm nghiêm trọng q trình thực cơng việc báo cáo đầy đủ với nhà Ban giám hiệu KS5 Nhà trường thực việc tra, kiểm tra định kỳ đột xuất hoạt động thuộc khoa, phòng ban Định kỳ, nhà trường tiến hành kiểm tra đối chiếu sổ sách kế toán Thông tin truyền thông KS6 TT1 TT2 TT3 TT4 Nhà trường ứng dụng công nghệ thông việc quản lý Chức phần mềm quản lý phân quyền Hệ thống phần mềm bắt buộc khai báo tên người sử dụng mật đăng nhập trước sử dụng Truyền thông phận nhà trường có thích hợp, đảm bảo đầy đủ kịp thời xử lý công việc Giám sát Nhà trường có phận phụ trách làm nhiệm vụ kiểm tra, giám sát hoạt động đơn vị Ban giám hiệu thường xuyên kiểm tra hoạt động GS2 phòng, khoa, trung tâm Các trưởng phòng, khoa , trung tâm thường xuyên GS3 kiểm tra hoạt động nhân viên Cán nhân viên trường kiểm tra giám sát GS4 lẫn việc thực nhiệm vụ Nhà trường thường xuyên kiểm tra đột xuất GS5 làm việc cán viên chức.( vào làm việc giờ, thực chức nhiệm vụ) Tính hữu hiệu HTKSNB GS1 HH1 HH2 HH3 Hệ thống kiểm soát nội làm tăng hiệu sử dụng nguồn lực đơn vị Hệ thống kiểm soát nội làm tăng việc bảo vệ tài sản đơn vị Hệ thống kiểm soát nội làm giảm rủi ro đơn vị Tôi chân thành cảm ơn thầy (cô) trả lời câu hỏi khảo sát, chúc quý thầy (cô) dồi sức khỏe, vạn ý ... làm việc Trường Cao Đẳng kinh Tế Đối Ngoại Phạm vi: trường Cao Đẳng kinh Tế Đối Ngoại 1.6 Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài - Đánh giá tính hữu hiệu HTKSNB trường Cao Đẳng Kinh Tế Đối Ngoại Từ...BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH -oOo - NGUYỄN HỒNG ANH LINH ĐÁNH GIÁ TÍNH HỮU HIỆU CỦA HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ ĐỐI NGOẠI Chuyên... Cao Đẳng Kinh Tế Đối Ngoại 1.4 Câu hỏi nghiên cứu Hệ thống KSNB trường Cao Đẳng Kinh Tế Đối Ngoại có hoạt động hữu hiệu? Mức độ tác động yếu tố cấu thành đến tính hữu hiệu hệ thống KSNB trường Cao
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá tính hữu hiệu của hệ thống kiểm soát nội bộ tại trường cao đẳng kinh tế đối ngoại , Đánh giá tính hữu hiệu của hệ thống kiểm soát nội bộ tại trường cao đẳng kinh tế đối ngoại

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn