Đánh giá sự hài lòng của công nhân với hoạt động công đoàn trong doanh nghiệp thủy sản ở cà mau

113 32 0
  • Loading ...
1/113 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/05/2019, 21:00

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH TRƯƠNG ĐẮC LIL ĐÁNH GIÁ SỰ HÀI LỊNG CỦA CƠNG NHÂN VỚI HOẠT ĐỘNG CƠNG ĐOÀN TRONG DOANH NGHIỆP THỦY SẢN MAU LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP Hồ Chí Minh - 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH KHOA QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC TRƯƠNG ĐẮC LIL ĐÁNH GIÁ SỰ HÀI LÒNG CỦA CƠNG NHÂN VỚI HOẠT ĐỘNG CƠNG ĐỒN TRONG DOANH NGHIỆP THỦY SẢN MAU Chuyên ngành Mã số : : Quản lý công 8340403 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS: NGUYỄN VĂN GIÁP TP Hồ Chí Minh - 2018 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan số liệu kết nghiên cứu luận văn trung thực chưa sử dụng để bảo vệ học vị Tôi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực luận văn cảm ơn thơng tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc Mau, ngày tháng năm 2018 Học viên thực Trương Đắc Lil MỤC LỤC TRANG PHỤ BÌA LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU, HÌNH, SƠ ĐỒ TĨM TẮT LUẬN VĂN THESIS SUMMARY CHƯƠNG : GIỚI THIỆU – BỐI CẢNH CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1 Bối cảnh lý chọn đề tài: 1.2 Mục tiêu nghiên cứu: 1.3 Câu hỏi nghiên cứu: 1.4 Đối tượng nghiên cứu: 1.5 Phương pháp nghiên cứu: 1.6 Kết cấu dự kiến Đề tài: CHƯƠNG : TỔNG QUAN CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ CÁC NGHIÊN CỨU TRƯỚC 2.1 Cơ sở lý luận chung Cơng Đồn: 2.1.1 Hệ thống tổ chức cơng đồn Việt Nam: 2.1.2 Vai trò cơng đồn Việt Nam: 2.1.3 Chức năng, nhiệm vụ: 2.1.4 Sự cần thiết phải hình thành cơng đồn doanh nghiệp ngồi quốc doanh: 2.2 Tổng quan động lực thúc đẩy lao động: 12 2.2.1 Động lực 12 2.2.2 Động lực lao động 13 2.2.3 Tạo động lực lao động 13 2.3 Lý thuyết hài lòng (thỏa mãn) người lao động: 14 2.3.1 Quan điểm nhu cầu thỏa mãn: 14 2.3.2 Quan điểm kết hợp: 14 2.3.3 Định nghĩa theo khía cạnh độc lập: 15 2.3.4 Quan điểm thang đo nhân tố thỏa mãn người lao động: 15 2.4 Mối quan hệ hài lòng lao động với động thúc đẩy: 16 2.5 Các mơ hình lý thuyết: 16 2.5.1 Lý thuyết nhu cầu cấp bậc Abraham Maslow (1943): 16 2.5.2 Lý thuyết công John Stacey Adam (1963): 17 2.5.3 Lý thuyết thành tựu James L McClelland (1988): 18 2.5.4 Lý thuyết kỳ vọng Victor Vroom (1964): 19 2.5.5 Mô hình đặc điểm cơng việc Hackman & Oldham (1975): 20 2.5.6 Lý thuyết hai nhân tố Herzberg (1959): 22 2.6 Một số nghiên cứu liên quan 24 2.6.1 Mơ hình nghiên cứu Trần Kim Dung 24 2.6.2 Mơ hình nghiên cứu “Đánh giá mức độ thỏa mãn người lao động Công ty Cổ phần Hải sản Nha Trang” tác giả Trương Thị Tố Nga (2007) 24 2.6.3 Mơ hình Nghiên cứu tác giả Phạm Thị Kim Phượng (2008) 24 2.6.4 Kết nghiên cứu Andrew (2002) 25 2.6.5 Kết nghiên cứu Keith & John (2002) 25 2.6.6 Mơ hình nghiên cứu McKinsey & Company 25 2.7 Mơ hình giả thuyết nghiên cứu đề xuất 26 CHƯƠNG : THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU 31 3.1 Quy trình nghiên cứu 31 3.2 Nghiên cứu sơ 32 3.2.1 Thang đo sơ 33 3.2.2 Mục tiêu vấn chuyên sâu 35 3.2.3 Giới thiệu phương pháp thảo luận nhóm 35 3.2.4 Thực nghiệm, thu thập, xử lý thông tin kết nghiên cứu định tính 36 3.2.5 Thang đo thức mã hóa thang đo 37 3.3 Nghiên cứu thức 41 3.3.1 Thiết kế bảng câu hỏi 41 3.3.2 Kích thước mẫu 41 3.3.3 Phương pháp chọn mẫu 42 3.3.4 Phương pháp thu thập thông tin 42 3.3.5 Phương pháp phân tích liệu 42 CHƯƠNG : KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 47 4.1 Mô tả mẫu nghiên cứu 47 4.1.1 Về giới tính 47 4.1.2 Về độ tuổi 47 4.1.3 Về trình độ học vấn 48 4.1.4 Về thời gian làm việc 48 4.1.5 Về mức thu nhập trung bình hàng tháng 49 4.2 Đánh giá độ tin cậy thang đo hệ số Cronbach alpha 49 4.2.1 Thang đo biến tác động 49 4.2.2 Thang đo hài lòng 52 4.3 Phân tích nhân tố khám phá EFA 52 4.3.1 Phân tích EFA thang đo yếu tố tác động 52 4.3.2 Phân tích EFA thang đo hài lòng 59 4.4 Kiểm định phù hợp mơ hình giả thiết nghiên cứu 60 4.4.1 Phân tích tương quan 60 4.4.2 Phân tích hồi quy 62 4.4.3 Giả định phân phối chuẩn phần dư mơ hình hồi quy: 65 CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ CÁC KHUYẾN NGHỊ 70 5.1 Kết luận 70 5.2 Các kiến nghị 73 5.3 Hạn chế đề tài hướng nghiên cứu 76 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LUC DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮ VIẾT TẮT ANOVA : Phân tích phương sai (Analysis of Variance) EFA: Phân tích nhân.tố khám phá (Exploratory Factor Analysis) SPSS: Phần mềm thống.kê cho khoa học xã hội (Statistical.Package for the Social Sciences) VIF: Hệ số nhân tố phóng đại phương sai (Variance Inflation Factor) LĐLĐ: Liên đồn lao động DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU, HÌNH, SƠ ĐỒ Hình 2.1: Lý thuyết nhu cầu cấp bậc Maslow 17 Hình 2.2: Lý thuyết công Adam 18 Hình 2.3: Lý thuyết thành tựu McClelland 19 Hình 2.4: Lý thuyết kỳ vọng Vroom 20 Hình 2.5: Mơ hình đặc điểm cơng việc Hackman & Oldham 22 Bảng 2.1: Đặc điểm nhân tố động viên nhân tố trì 23 Hình 2.6 Mơ hình nghiên cứu đề xuất 26 Bảng 3.1 Các bước thực nghiên cứu 31 Hình 3.1 Quy trình thực nghiên cứu 31 Bảng 4.1 Kết kiểm định Cronbach’s Alpha 50 Bảng 4.2 Kết EFA lần 1: 53 Bảng 4.3 Kết EFA lần 2: 55 Bảng 4.4 Kết EFA lần 3: 56 Bảng 4.5 : Kết phân tích tương quan 61 Hình 4.1: Biểu đồ phân phối chuẩn phần dư 66 Hình 4.2: Biểu đồ P-P plot 67 Bảng 4.6 Kết kiểm định giả thuyết 67 Hình 4.3 Mơ hình nhân tố tác động đến hài lòng cơng nhân với hoạt động cơng đồn doanh nghiệp thủy sản Mau 68 TÓM TẮT LUẬN VĂN Lý chọn đề tài: Mau tỉnh cuối cực Nam tổ quốc, bốn tỉnh, thành phố thuộc vùng kinh tế trọng điểm vùng đồng sông Cửu Long, có ba mặt giáp với biển Cơ cấu kinh tế chuyển dịch nhanh theo hướng công nghiệp, xây dựng, dịch vụ số lượng doanh nghiệp hình thành tỉnh ngày nhiều, chiếm đa số doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực chế biến Thủy sản Tuy nhiên, khó khăn bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho người lao động doanh nghiệp Một số doanh nghiệp không tạo điều kiện cho cơng đồn sở hoạt động, cơng đồn sở khơng bảo vệ đồn viên, người lao động Trong khi, có tổ chức cơng đồn, doanh nghiệp có giám sát thực quy định pháp luật chế độ người lao động, từ hạn chế đến mức thấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, người lao động bỏ việc, làm việc không hết trách nhiệm, không tôn trọng cam kết, thỏa ước lao động tập thể Từ xúc gây nhiều đình cơng, ngừng việc tập thể làm an ninh trật tự, ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất doanh nghiệp Tổ chức Cơng đồn từ cấp tỉnh đến Cơng đồn cấp huyện ý thức trách nhiệm cao chăm lo bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp, đáng cho người lao động Tuy nhiên, q trình hoạt động, cấp cơng đồn Tỉnh Mau gặp nhiều khó khăn hạn chế, yếu tố ảnh hưởng đến hài lòng người lao động doanh nghiệp thủy sản hoạt động cơng đồn việc làm cấp thiết, vai trò tổ chức Cơng đồn yếu tố quan trọng, mang tính định Chính vậy, tác giả chọn đề tài với mục đích khảo sát, phân tích, đánh giá muốn đánh giá hài lòng cơng nhân với hoạt động Cơng đoàn doanh nghiệp thủy sản Mau Từ đó, đưa số đề xuất nhằm nâng cao hài lòng của người lao động doanh nghiệp thủy sản với hoạt động tổ chức cơng đồn tỉnh thời gian tới Mục tiêu nghiên cứu: Đánh giá hài lòng người lao động doanh nghiệp thủy sản Mau hoạt động cơng đồn Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến hài lòng cơng nhân với hoạt động Cơng đồn doanh nghiệp thủy sản Mau Phương pháp nghiên cứu: Sử dụng phương pháp nghiên cứu bàn, nguồn thơng tin có sẵn liệu thứ cấp xác định thông qua thống kê phân tích hàng năm tổ chức cơng đồn Nguồn thơng tin bên ngồi lấy từ tài liệu, sách báo, tạp chí, internet…về vấn đề liên quan đến đề tài nghiên cứu Các số liệu tổng hợp, phân tích, so sánh chuyên sâu Kết luận hàm ý nghiên cứu: Sự hài lòng cơng nhân với hoạt động Cơng đồn doanh nghiệp thủy sản Mau chịu tác động lớn yếu tố Sự hài lòng cơng việc (= 0.333), nhân tố “Môi trường, điều kiện làm việc” (= 0.227), tiếp nhân tố Tiền lương phụ cấp ( = 0.210), nhân tố “Triển vọng phát triển tổ chức cơng đồn” ( = 0.15) cuối Đào tạo huấn luyện ( = 0.099) Kết luận nghiên cứu khám phá mang tính cách mạng, nhiên kết nghiên cứu phát số điểm đáng quan tâm cho làm sở để tác giả đưa kiến nghị cho tổ chức cơng đồn doanh nghiệp thủy sản Mau Item-Total Statistics Scale Corrected Squared Cronbach's Scale Mean if Variance if Item-Total Multiple Alpha if Item Item Deleted Item Deleted Correlation Correlation Deleted TLPC1 13.6400 8.607 717 559 906 TLPC2 13.6275 8.325 775 653 894 TLPC3 13.5850 8.143 832 737 883 TLPC4 13.5450 8.103 774 647 894 TLPC5 13.5925 8.016 794 643 890 3.3 Sự hài lòng cơng việc (HLCV) Reliability Statistics Cronbach's Alpha Based on Cronbach's Standardized Alpha Items 887 N of Items 889 Item-Total Statistics Scale Corrected Squared Cronbach's Scale Mean if Variance if Item-Total Multiple Alpha if Item Item Deleted Item Deleted Correlation Correlation Deleted HLCV1 10.0875 4.446 731 629 863 HLCV2 10.0775 4.257 828 721 827 HLCV3 10.1275 4.362 793 639 841 HLCV4 10.1175 4.450 670 495 888 3.4 Đào tạo huấn luyện (ĐTHL) Reliability Statistics Cronbach's Alpha Based on Cronbach's Standardized Alpha Items 833 N of Items 833 Item-Total Statistics Scale Corrected Squared Cronbach's Scale Mean if Variance if Item-Total Multiple Alpha if Item Item Deleted Item Deleted Correlation Correlation Deleted ĐTHL1 9.8550 4.375 572 416 827 ĐTHL2 9.9800 3.899 725 567 761 ĐTHL3 10.0550 3.691 710 577 767 ĐTHL4 10.0250 4.065 648 489 795 3.5 Quan hệ với cấp (QHCT) Reliability Statistics Cronbach's Alpha Based on Cronbach's Standardized Alpha Items 463 N of Items 657 Item-Total Statistics Scale Corrected Squared Cronbach's Scale Mean if Variance if Item-Total Multiple Alpha if Item Item Deleted Item Deleted Correlation Correlation Deleted QHCT1 11.6550 2.357 464 503 263 QHCT2 11.7950 2.444 458 469 283 QHCT3 12.9550 2.098 004 000 844 QHCT4 11.7525 2.222 484 567 225 3.6 Môi trường, điều kiện làm việc (MTLV) Reliability Statistics Cronbach's Alpha Based on Cronbach's Standardized Alpha Items 895 N of Items 896 Item-Total Statistics Corrected Item- Squared Cronbach's Scale Mean if Scale Variance Total Multiple Alpha if Item Item Deleted if Item Deleted Correlation Correlation Deleted MTLV1 13.7700 7.461 716 588 878 MTLV2 13.7350 7.082 715 572 880 MTLV3 13.7625 7.430 716 547 878 MTLV4 13.7525 7.034 830 756 853 MTLV5 13.7800 7.435 742 705 873 3.7 Triển vọng phát triển tổ chức cơng đồn (TVPT) Reliability Statistics Cronbach's Alpha Based on Cronbach's Standardized Alpha Items 890 N of Items 891 Item-Total Statistics Corrected Item- Squared Cronbach's Scale Mean if Scale Variance Total Multiple Alpha if Item Item Deleted if Item Deleted Correlation Correlation Deleted TVPT1 6.2700 3.180 788 622 839 TVPT2 6.4550 3.532 772 597 856 TVPT3 6.3800 3.073 798 637 832 3.8 Sự hài lòng cơng nhân với hoạt động cơng đoàn doanh nghiệp thủy sản Mau (HL) Reliability Statistics Cronbach's Alpha Based on Cronbach's Standardized Alpha Items 901 N of Items 901 Item-Total Statistics Corrected Item- Squared Cronbach's Scale Mean if Scale Variance Total Multiple Alpha if Item Item Deleted if Item Deleted Correlation Correlation Deleted HL1 10.5700 4.471 793 648 867 HL2 10.5975 4.567 764 604 877 HL3 10.6075 4.419 774 613 873 HL4 10.5175 4.225 784 639 870 PHỤ LỤC PHÂN TÍCH NHÂN TỐ KHÁM PHÁ EFA 4.1 Kết EFA lần 1: KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Bartlett's Test of Sphericity 834 Approx Chi-Square 7116.022 df 465 Sig .000 Total Variance Explained Component Extraction Sums of Squared Rotation Sums of Squared Loadings Loadings Initial Eigenvalues Total % of Cumulative Variance % Total % of Cumulative Variance % Total % of Cumulative Variance % 7.576 24.438 24.438 7.576 24.438 24.438 3.751 12.100 12.100 3.516 11.340 35.779 3.516 11.340 35.779 3.584 11.561 23.661 2.600 8.386 44.165 2.600 8.386 44.165 3.084 9.947 33.608 2.334 7.530 51.695 2.334 7.530 51.695 2.949 9.514 43.121 1.874 6.044 57.739 1.874 6.044 57.739 2.771 8.939 52.060 1.681 5.423 63.162 1.681 5.423 63.162 2.508 8.091 60.151 1.411 4.552 67.713 1.411 4.552 67.713 2.298 7.411 67.562 1.047 3.376 71.089 1.047 3.376 71.089 1.093 3.527 71.089 845 2.727 73.816 10 789 2.545 76.362 11 708 2.282 78.644 12 698 2.253 80.897 13 600 1.936 82.833 14 496 1.599 84.432 15 486 1.568 86.000 16 457 1.473 87.473 17 424 1.367 88.840 18 374 1.207 90.047 19 348 1.121 91.168 20 329 1.060 92.228 21 301 971 93.199 22 292 941 94.140 23 266 858 94.998 24 250 806 95.805 25 241 778 96.582 26 226 728 97.310 27 217 701 98.011 28 196 632 98.643 29 166 536 99.179 30 134 431 99.610 31 121 390 100.000 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotated Component Matrixa Component TLPC3 826 TLPC5 820 TLPC4 791 TLPC1 787 TLPC2 786 MTLV4 878 MTLV5 825 MTLV3 784 MTLV1 746 MTLV2 709 HLCV3 861 HLCV2 822 HLCV1 775 HLCV4 750 QHCT3 399 CHTT2 848 CHTT6 775 CHTT1 730 CHTT4 718 CHTT3 671 ĐTHL2 846 ĐTHL3 831 ĐTHL4 729 ĐTHL1 714 TVPT3 904 TVPT1 900 TVPT2 877 QHCT4 886 QHCT1 872 QHCT2 800 CHTT5 918 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations Component Transformation Matrix Component 580 539 456 078 361 163 045 -.015 -.041 800 -.157 130 554 -.017 -.166 -.460 413 019 101 754 -.102 012 -.468 -.022 180 337 671 -.344 -.216 135 -.235 524 -.498 135 031 478 -.418 -.005 -.133 016 -.329 -.398 524 186 329 016 -.245 031 079 974 023 -.089 584 -.469 -.468 031 224 038 -.073 -.112 -.005 611 -.180 160 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization 4.2.Kết EFA lần KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Bartlett's Test of Sphericity Approx Chi-Square 835 7034.804 df 435 Sig .000 Total Variance Explained Component Extraction Sums of Squared Rotation Sums of Squared Loadings Loadings Initial Eigenvalues Total % of Cumulative Variance % Total % of Cumulative Variance % Total % of Cumulative Variance % 7.476 24.920 24.920 7.476 24.920 24.920 3.741 12.471 12.471 3.512 11.707 36.627 3.512 11.707 36.627 3.575 11.916 24.388 2.596 8.654 45.282 2.596 8.654 45.282 2.974 9.913 34.301 2.317 7.722 53.003 2.317 7.722 53.003 2.946 9.820 44.121 1.861 6.203 59.206 1.861 6.203 59.206 2.741 9.135 53.256 1.670 5.568 64.774 1.670 5.568 64.774 2.507 8.357 61.613 1.396 4.652 69.426 1.396 4.652 69.426 2.298 7.660 69.273 1.018 3.394 72.820 1.018 3.394 72.820 1.064 3.547 72.820 791 2.637 75.457 10 708 2.360 77.817 11 699 2.331 80.148 12 601 2.003 82.151 13 496 1.654 83.805 14 487 1.622 85.428 15 465 1.550 86.978 16 425 1.416 88.393 17 376 1.253 89.646 18 348 1.159 90.805 19 330 1.100 91.905 20 305 1.017 92.922 21 294 978 93.901 22 269 898 94.799 23 251 837 95.636 24 243 809 96.445 25 227 755 97.200 26 217 725 97.925 27 196 654 98.578 28 167 557 99.136 29 134 445 99.581 30 126 419 100.000 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotated Component Matrixa Component TLPC3 827 TLPC5 821 TLPC4 792 TLPC1 789 TLPC2 789 MTLV4 880 MTLV5 826 MTLV3 782 MTLV1 747 MTLV2 710 HLCV3 866 HLCV2 845 HLCV1 785 HLCV4 751 CHTT2 848 CHTT6 774 CHTT1 731 CHTT4 719 CHTT3 670 ĐTHL2 854 ĐTHL3 830 ĐTHL4 733 ĐTHL1 712 TVPT3 905 TVPT1 900 TVPT2 877 QHCT4 886 QHCT1 872 QHCT2 799 CHTT5 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations 975 Component Transformation Matrix Component 582 544 442 082 367 163 046 007 -.042 798 -.165 131 555 -.025 -.174 -.454 418 024 120 749 -.111 012 -.469 -.025 215 343 642 -.389 -.208 097 -.266 531 -.462 171 013 444 -.455 -.012 -.190 068 -.325 -.386 522 197 227 369 022 -.240 -.040 008 -.131 -.090 060 082 018 -.083 550 -.458 -.490 020 589 -.218 152 970 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization 4.3 Kết EFA lần 3: KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Bartlett's Test of Sphericity 838 Approx Chi-Square 6983.465 df 406 Sig .000 Total Variance Explained Component Extraction Sums of Squared Rotation Sums of Squared Loadings Loadings Initial Eigenvalues Total % of Cumulative Variance % Total % of Cumulative Variance % Total % of Cumulative Variance % 7.475 25.777 25.777 7.475 25.777 25.777 3.733 12.872 12.872 3.511 12.107 37.884 3.511 12.107 37.884 3.579 12.343 25.215 2.596 8.953 46.837 2.596 8.953 46.837 2.979 10.271 35.486 2.305 7.947 54.784 2.305 7.947 54.784 2.946 10.157 45.643 1.861 6.416 61.200 1.861 6.416 61.200 2.738 9.443 55.086 1.639 5.651 66.851 1.639 5.651 66.851 2.507 8.645 63.731 1.395 4.810 71.660 1.395 4.810 71.660 2.299 7.929 71.660 793 2.734 74.395 708 2.443 76.837 10 704 2.426 79.264 11 602 2.076 81.340 12 498 1.716 83.055 13 488 1.682 84.737 14 468 1.614 86.352 15 436 1.503 87.854 16 387 1.333 89.188 17 350 1.207 90.394 18 333 1.148 91.542 19 306 1.055 92.597 20 297 1.023 93.620 21 270 932 94.552 22 262 905 95.457 23 247 851 96.308 24 227 783 97.090 25 219 756 97.846 26 197 681 98.527 27 167 577 99.103 28 134 461 99.564 29 126 436 100.000 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotated Component Matrixa Component TLPC3 826 TLPC5 821 TLPC4 790 TLPC1 789 TLPC2 789 MTLV4 881 MTLV5 827 MTLV3 782 MTLV1 747 MTLV2 710 HLCV3 867 HLCV2 849 HLCV1 788 HLCV4 745 CHTT2 848 CHTT6 771 CHTT1 732 CHTT4 726 CHTT3 664 ĐTHL2 853 ĐTHL3 829 ĐTHL4 733 ĐTHL1 711 TVPT3 902 TVPT1 901 TVPT2 880 QHCT4 887 QHCT1 870 QHCT2 799 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations Component Transformation Matrix Component 581 544 443 082 366 164 046 -.043 800 -.165 130 554 -.173 -.454 417 023 119 750 -.111 -.474 -.024 209 333 657 -.384 -.200 -.263 531 -.460 174 007 443 -.459 -.187 084 -.342 -.406 500 222 378 030 -.224 018 -.083 549 -.455 -.500 216 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization .614 PHỤ LỤC PHÂN TÍCH TƯƠNG QUAN 5.1 Kết phân tích tương quan Correlations CHTT CHTT Pearson Correlation Sig (2-tailed) TLPC HLCV DTHL QHCT MTLV TVPT HL TLPC HLCV DTHL QHCT MTLV TVPT HL 019 053 020 317** 094 077 078 703 288 695 000 059 126 119 N 400 400 400 400 400 400 400 400 Pearson Correlation 019 448** 303** 080 545** 163** 542** Sig (2-tailed) 703 000 000 108 000 001 000 N 400 400 400 400 400 400 400 400 Pearson Correlation 053 448** 409** -.001 350** 228** 581** Sig (2-tailed) 288 000 000 985 000 000 000 N 400 400 400 400 400 400 400 400 Pearson Correlation 020 303** 409** -.064 365** 082 391** Sig (2-tailed) 695 000 000 204 000 101 000 N 400 400 400 400 400 400 400 400 317** 080 -.001 -.064 048 052 083 Sig (2-tailed) 000 108 985 204 343 295 099 N 400 400 400 400 400 400 400 400 Pearson Correlation 094 545** 350** 365** 048 086 510** Sig (2-tailed) 059 000 000 000 343 088 000 N 400 400 400 400 400 400 400 400 Pearson Correlation 077 163** 228** 082 052 086 291** Sig (2-tailed) 126 001 000 101 295 088 N 400 400 400 400 400 400 400 400 Pearson Correlation 078 542** 581** 391** 083 510** 291** Sig (2-tailed) 119 000 000 000 099 000 000 N 400 400 400 400 400 400 400 Pearson Correlation ** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) 000 400 PHỤ LỤC PHÂN TÍCH HỒI QUY Model Summaryb Model R Change Statistics Std Error of R Adjusted the R Square F Square R Square Estimate Change Change 714a 510 502 48679 510 df1 58.365 df2 Sig F Durbin- Change Watson 000 2.232 392 a Predictors: (Constant), TVPT, QHCT, MTLV, CHTT, DTHL, HLCV, TLPC b Dependent Variable: HL ANOVAb Model Sum of Squares df Mean Square Regression 96.811 13.830 Residual 92.889 392 237 189.700 399 Total F Sig 58.365 000a a Predictors: (Constant), TVPT, QHCT, MTLV, CHTT, DTHL, HLCV, TLPC b Dependent Variable: HL Coefficientsa Model Unstandardized Standardized Coefficients Coefficients B (Consta Std Error -.194 359 CHTT 009 072 TLPC 204 HLCV Beta Collinearity Statistics t Sig Tolerance VIF -.541 589 005 131 896 884 1.131 044 210 4.654 000 615 1.625 335 043 333 7.832 000 691 1.448 DTHL 105 043 099 2.460 014 769 1.300 QHCT 075 054 052 1.387 166 883 1.132 MTLV 235 045 227 5.181 000 649 1.541 TVPT 118 029 150 4.110 000 937 1.067 nt) a Dependent Variable: HL ... sát công nhân lao động làm việc doanh nghiệp sản xuất thủy sản cơng đồn sở giám sát Liên đoàn Lao động Cà Mau Nội dung vấn đánh giá mức độ hài lòng người lao động doanh nghiệp thủy sản hoạt động. .. hoạt động Cơng đồn doanh nghiệp thủy sản Cà Mau 1.2 Mục tiêu nghiên cứu: Đánh giá hài lòng người lao động doanh nghiệp thủy sản Cà Mau hoạt động cơng đồn Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến hài lòng. .. đồn doanh nghiệp thủy sản Cà Mau để đảm bảo hài lòng cơng nhân? Làm để cơng nhân hài lòng gắn kết dài lâu với tổ chức cơng đồn Cà Mau? 1.4 Đối tượng nghiên cứu: Hoạt động Công đoàn sở doanh nghiệp
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá sự hài lòng của công nhân với hoạt động công đoàn trong doanh nghiệp thủy sản ở cà mau , Đánh giá sự hài lòng của công nhân với hoạt động công đoàn trong doanh nghiệp thủy sản ở cà mau

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn