Các yếu tố của thương hiệu xanh tác động đến ý định mua lại sản phẩm xanh nghiên cứu trường hợp túi nilon tự hủy sinh học của người tiêu dùng trên địa bàn TP HCM

128 29 0
  • Loading ...
1/128 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/05/2019, 20:59

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH LÊ THỊ KIM NGÂN CÁC YẾU TỐ CỦA THƯƠNG HIỆU XANH TÁC ĐỘNG ĐẾN Ý ĐỊNH MUA LẠI SẢN PHẨM XANHNGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP TÚI NILON TỰ HỦY SINH HỌC CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG TRÊN ĐỊA BÀN TP HCM LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP Hồ Chí Minh – Năm 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH LÊ THỊ KIM NGÂN CÁC YẾU TỐ CỦA THƯƠNG HIỆU XANH TÁC ĐỘNG ĐẾN Ý ĐỊNH MUA LẠI SẢN PHẨM XANHNGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP TÚI NILON TỰ HỦY SINH HỌC CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG TRÊN ĐỊA BÀN TP HCM Chuyên ngành : Quản trị kinh doanh (Hướng nghiên cứu) Mã số : 8340101 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS PHẠM XUÂN LAN TP Hồ Chí Minh – Năm 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn “Các yếu tố thương hiệu xanh tác động đến ý định mua lại sản phẩm xanh - Nghiên cứu trường hợp túi nilon tự hủy sinh học người tiêu dùng địa bàn TP HCM” PGS.TS Phạm Xn Lan hướng dẫn, cơng trình nghiên cứu khoa học độc lập riêng Các số liệu, kết nghiên cứu trung thực, có nguồn gốc rõ ràng Tác giả Lê Thị Kim Ngân MỤC LỤC Trang phụ bìa Lời cam đoan Mục lục Danh mục từ viết tắt Danh mục bảng Danh mục hình CHƯƠNG - TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 1.1 Lý chọn đề tài 1.1.1 Ô nhiễm từ túi nilon – Một vấn nạn lớn cho môi trường 1.1.2 Sự cần thiết nghiên cứu 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.4 Phương pháp nghiên cứu 1.5 Ý nghĩa đề tài 1.5.1 Ý nghĩa thực tiễn 1.5.2 Ý nghĩa học thuật CHƯƠNG - CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU 10 2.1 Cơ sở lý thuyết khái niệm nghiên cứu 10 2.1.1 Thuyết hành động hợp lý (TRA) 10 2.1.2 Thương hiệu 14 2.1.3 Thương hiệu xanh 15 2.1.4 Các thành phần thương hiệu xanh 16 2.1.5 Sản phẩm xanh 21 2.1.6 Ý định mua 22 2.1.7 Ý định mua lại 24 2.2 Các nghiên cứu liên quan 25 2.2.1 Nghiên cứu Huang cộng (2014) 25 2.2.2 Nghiên cứu Norazah Mohd Suki (2016) 26 2.2.3 Nghiên cứu Stanley Kam-Sing Wong (2012) 27 2.2.4 Nghiên cứu Lin Chang(2012) 28 2.2.5 Nghiên cứu Rios cộng (2006) 28 2.2.6 Nghiên cứu Patrick cộng (2005) 29 2.2.7 Nghiên cứu Fraj-Andrés Martínez-Salinas (2007) 29 2.3 Các giả thuyết mơ hình nghiên cứu 30 2.3.1 Các giả thuyết liên quan 30 2.3.2 Mơ hình nghiên cứu đề xuất 34 CHƯƠNG - THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU 37 3.1 Quy trình nghiên cứu 37 3.2 Phương pháp nghiên cứu 39 3.2.1 Nghiên cứu định tính 39 3.2.2 Nghiên cứu định lượng 42 3.3 Kích thước mẫu nghiên cứu 49 3.4 Kết nghiên cứu định lượng sơ 49 CHƯƠNG - KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 52 4.1 Tóm tắt thông tin mẫu nghiên cứu 52 4.2 Kết kiểm định độ tin cậy thang đo 53 4.3 Kết phân tích nhân tố khám phá EFA 57 4.4 Kết phân tích nhân tố khẳng định CFA 62 4.4.1 Kiểm định phù hợp mơ hình CFA 63 4.4.2 Đánh giá độ tin cậy thang đo 64 4.4.3 Kiểm định giá trị hội tụ 65 4.4.4 Kiểm định tính đơn nguyên đơn hướng 66 4.4.5 Kiểm định giá trị phân biệt 67 4.5 Kết phân tích cấu trúc tuyến tính (SEM) 70 4.6 Thảo luận kết nghiên cứu 74 CHƯƠNG - KẾT LUẬN VÀ HÀM Ý QUẢN TRỊ 76 5.1 Kết luận 76 5.1.1 Kết luận mơ hình nghiên cứu kiểm định 76 5.1.2 Kết luận thang đo sử dụng 77 5.1.3 So sánh với nghiên cứu trước 78 5.2 Hàm ý quản trị 79 5.2.1 Hàm ý yếu tố định vị thương hiệu xanh 79 5.2.2 Hàm ý yếu tố kiến thức thương hiệu xanh 81 5.2.3 Hàm ý yếu tố thái độ thương hiệu xanh 82 5.3 Hạn chế nghiên cứu 83 5.4 Gợi ý hướng nghiên cứu 84 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Cụm từ viết tắt Nghĩa tiếng anh AGB Attitude Toward Green Brand AMOS Nghĩa tiếng việt Thái độ thương hiệu xanh Analysis of MOment Structures Phân tích cấu trúc mơ măng CFA Confirmatory Factor Analysis Phân tích nhân tố khẳng định CFI Comparative Fix Index Chỉ số so sánh phù hợp EFA Exploratory Factor Analysis Phân tích yếu tố khám phá GB GBK GBP GDP GLM GP Green Brand Green Brand Knowledge Green Brand Positioning Gross Domestic Product General Linear Model Green Product Thương hiệu xanh Kiến thức thương hiệu xanh Định vị thương hiệu xanh Tổng sản phẩm quốc nội Mơ hình tuyến tính tổng qt Sản phẩm xanh GPI Green Purchase Intention/ Ý định mua sản phẩm xanh Green Product Purchase Intention Kaiser - Meyer - Olkin Hệ số kiểm định phù hợp mơ hình KMO Root Mean Square Error Approximation Structural Equation Modeling Significance of Testing (pvalue) Statistical Package for the Social Sciences Căn bậc hai trung bình bình phương sai số Mơ hình cấu trúc tuyến tính Mức ý nghĩa phép kiểm định Phần mềm thống kê cho khoa học xã hội Thành phố Hồ Chí Minh TPB Theory of Planned Behavior Thuyết hành vi dự định TRA Theory of Reasoned Action Thuyết hành động hợp lý RMSEA SEM Sig SPSS TP HCM DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1: Tổng hợp nghiên cứu liên quan đến ý định mua sản phẩm xanh 30 Bảng 3.1: Thang đo định vị thương hiệu xanh 40 Bảng 3.2: Thang đo kiến thức thương hiệu xanh 40 Bảng 3.3: Thang đo thái độ thương hiệu xanh 41 Bảng 3.4: Thang đo ý định mua sản phẩm xanh lặp lại 42 Bảng 3.5: Kết nghiên cứu định lượng sơ 50 Bảng 4.1: Tóm tắt thông tin mẫu nghiên cứu 53 Bảng 4.2: Tóm tắt thơng tin kiểm định Cronbach’s Alpha 55 Bảng 4.3: Tóm tắt thơng số phân tích nhân tố khám phá EFA 59 Bảng 4.4: Ma trận xoay nhân tố lần đầu 60 Bảng 4.5: Bảng ma trận xoay nhân tố lần cuối 61 Bảng 4.6: Tóm tắt thơng tin phân tích CFA 63 Bảng 4.7: Các thơng số tin cậy tổng hợp, phương sai trích 64 Bảng 4.8: Hệ số chuẩn hóa chưa chuẩn hóa biến quan sát 66 Bảng 4.9: Giá trị tổng phương sai trích bậc tổng phương sai trích 67 Bảng 4.10: Bảng kiểm định giá trị phân biệt 68 Bảng 4.11: Hệ số tương quan khái niệm nghiên cứu 68 Bảng 4.12: Kết kiểm định cấu trúc tuyến tính SEM 71 Bảng 4.13: Kết phân tích Boostrap 71 Bảng 4.14: Kết kiểm định giả thuyết nghiên cứu 73 Bảng 5.1: Thống kê mô tả biến quan sát khái niệm định vị thương hiệu xanh 79 Bảng 5.2: Thống kê mô tả biến quan sát khái niệm kiến thức thương hiệu xanh 81 Bảng 5.3: Thống kê mô tả biến quan sát khái niệm thái độ thương hiệu xanh 83 DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 2.1: Mơ hình thuyết hành động hợp 11 Hình 2.4 Mơ hình thuyết hành vi dự định 13 Hình 2.1: Mơ hình nghiên cứu Huang cộng (2014) 26 Hình 2.2: Mơ hình nghiên cứu Norazah (2016) 27 Hình 2.5: Mơ hình nghiên cứu yếu tố thương hiệu xanh tác động đến ý định mua sản phẩm xanh 355 Hình 3.1: Quy trình thực nghiên cứu 38 Hình 4.1: Kết mơ hình CFA 71 Hình 4.2: Kết kiểm định cấu trúc tuyến tính 77 TÓM TẮT Xuất phát từ khe hỏng nghiên cứu, tảng dựa vào sở lý thuyết nghiên cứu có liên quan thương hiệu xanh, ý định mua sản phẩm xanh, luận văn tổng kết lý thuyết, nghiên cứu liên quan ngồi nước, thơng qua nghiên cứu định tính để có mơ hình nghiên cứu thức phù hợp với bối cảnh nghiên cứu luận văn, mơ hình nghiên cứu thức luận văn đề xuất giả thuyết nghiên cứu hình thành có giả thuyết nghiên cứu cần kiểm định Sau nghiên cứu định tính có thang đo, bảng câu hỏi hoàn chỉnh cho luận văn, tác giả tiến hành thực khảo sát với số mẫu 360 quan sát nhằm thu thập liệu cho nghiên cứu định lượng Cuối có 324 quan sát nghiên cứu đưa vào phân tích định lượng thức, kết hợp kỹ thuật phân tích thích hợp kiểm định độ tin cậy thang đo Cronbach’s Alpha, phân tích nhân tố khám phá EFA, phân tích nhân tố khẳng định CFA, cuối phân tích cấu trúc tuyến tính SEM Kết cho thấy giả thuyết nghiên cứu chấp nhận, 19 biến quan sát thang đo bị loại bỏ để khẳng định thang đo phù hợp với tình hình nghiên cứu, kết nghiên cứu làm sở để đề xuất hàm ý, sách thích hợp cho đối tượng quan tâm nhằm cải thiện việc mua sản phẩm xanh người tiêu dùng tương lai GPI3 6.87 6.817 667 750 GPI4 6.84 7.594 613 779 Khái niệm thái độ thương hiệu xanh Reliability Statistics Cronbach's N of Items Alpha 813 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance Corrected Item- Cronbach's Item Deleted if Item Deleted Total Alpha if Item Correlation Deleted AGB1 8.65 11.623 642 766 AGB2 8.56 10.904 761 731 AGB3 8.41 11.060 633 767 AGB4 8.00 11.864 411 842 AGB5 8.61 11.402 618 771 Khái niệm kiến thức thương hiệu xanh Reliability Statistics Cronbach's N of Items Alpha 885 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance Corrected Item- Cronbach's Item Deleted if Item Deleted Total Alpha if Item Correlation Deleted GBK1 12.25 13.470 733 859 GBK2 12.26 12.866 811 841 GBK3 12.03 12.386 729 859 GBK4 12.28 13.572 576 896 GBK5 12.31 12.587 792 844 PHỤ LỤC 5: PHÂN TÍCH EFA EFA lần đầu KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Approx Chi-Square Bartlett's Test of Sphericity Factor 2944.324 Df 171 Sig .000 Initial Eigenvalues Total 846 % of Variance Total Variance Explained Extraction Sums of Squared Loadings Cumulative % 5.547 2.833 2.047 1.697 884 29.197 14.913 10.771 8.929 4.654 29.197 44.110 54.881 63.810 68.464 817 4.299 72.763 677 3.563 76.327 611 3.218 79.545 537 2.829 82.373 10 509 2.680 85.053 11 423 2.227 87.280 12 389 2.048 89.328 13 381 2.003 91.331 14 366 1.924 93.255 15 340 1.787 95.042 16 310 1.634 96.676 17 285 1.498 98.174 18 205 1.076 99.250 19 142 750 100.000 Total 5.158 2.396 1.642 1.245 % of Variance 27.149 12.609 8.640 6.551 Cumulative % 27.149 39.759 48.398 54.949 Rotation Sums of Squared a Loadings Total 4.108 3.233 3.268 3.326 Pattern Matrix a Factor GPI1 815 GPI2 652 GPI3 720 GPI4 751 AGB1 686 AGB2 880 AGB3 719 AGB4 460 AGB5 771 GBP1 730 GBP2 714 GBP3 358 GBP4 731 GPP5 809 GBK1 771 GBK2 887 GBK3 811 GBK4 669 GBK5 813 Extraction Method: Principal Axis Factoring Rotation Method: Promax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations EFA lần cuối KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Approx Chi-Square Bartlett's Test of Sphericity 841 2792.338 Df 136 Sig .000 Total Variance Explained Factor Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Rotation Loadings Sums of Squared Loadings Total % of Variance Cumulative % Total % of Cumulativ Variance e% a Total 5.356 31.505 31.505 4.984 29.320 29.320 4.032 2.642 15.539 47.044 2.239 13.169 42.489 3.073 2.026 11.918 58.962 1.619 9.526 52.015 3.241 1.645 9.676 68.637 1.211 7.124 59.138 3.034 692 4.073 72.710 657 3.865 76.575 558 3.281 79.856 539 3.171 83.027 443 2.604 85.631 10 390 2.293 87.924 11 381 2.242 90.166 12 370 2.175 92.341 13 346 2.035 94.376 14 313 1.843 96.219 15 292 1.717 97.936 16 208 1.225 99.161 17 143 839 100.000 Extraction Method: Principal Axis Factoring a When factors are correlated, sums of squared loadings cannot be added to obtain a total variance Pattern Matrix a Factor GPI1 812 GPI2 635 GPI3 719 GPI4 761 AGB1 689 AGB2 900 AGB3 733 AGB5 748 GPP1 711 GPP2 722 GPP4 744 GPP5 781 GBK1 774 GBK2 888 GBK3 813 GBK4 673 GBK5 814 Extraction Method: Principal Axis Factoring Rotation Method: Promax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations PHỤ LỤC 6: PHÂN TÍCH CFA Regression Weights: (Group number - Default model) GBK1 GBK2 GBK3 GBK4 GBK5 AGB1 AGB2 AGB3 AGB5 GPI1 GPI2 < < < < < < < < < < < - GBK GBK GBK GBK GBK AGB AGB AGB AGB GPI GPI Estimate 1.000 1.229 1.167 898 1.314 1.000 1.324 1.231 925 1.000 970 S.E C.R P 072 086 086 077 17.030 13.620 10.438 17.136 *** *** *** *** 093 094 089 14.300 13.066 10.355 *** *** *** 085 11.450 *** Label GPI3 GPI4 GBP1 GBP2 GBP4 GBP5 < < < < < < - GPI GPI GBP GBP GBP GBP Estimate 927 779 1.000 782 862 973 S.E .071 062 C.R 13.078 12.495 P *** *** 074 068 076 10.501 12.751 12.732 *** *** *** Label Standardized Regression Weights: (Group number - Default model) GBK1 GBK2 GBK3 GBK4 GBK5 AGB1 AGB2 AGB3 AGB5 GPI1 GPI2 GPI3 GPI4 GBP1 GBP2 GBP4 GBP5 GBK GBK GBK AGB AGB GPI < < < < < < < < < < < < < < < < < - < > < > < > < > < > < > GBK GBK GBK GBK GBK AGB AGB AGB AGB GPI GPI GPI GPI GBP GBP GBP GBP Estimate 753 905 741 581 911 706 926 779 612 827 651 740 707 789 619 754 753 AGB GPI GBP GPI GBP GBP Estimate 151 229 308 245 102 271 S.E .035 043 052 043 045 058 C.R 4.360 5.304 5.871 5.655 2.278 4.678 P *** *** *** *** 023 *** Label CMIN Model Default model Saturated model Independence model NPAR 40 153 17 CMIN 310.696 000 2849.684 DF 113 136 P 000 CMIN/DF 2.750 000 20.954 RMR, GFI Model Default model Saturated model Independence model RMR 083 000 357 GFI 899 1.000 378 AGFI 864 PGFI 664 300 336 NFI Delta1 891 1.000 000 RFI rho1 869 IFI Delta2 928 1.000 000 TLI rho2 912 Baseline Comparisons Model Default model Saturated model Independence model 000 000 CFI 927 1.000 000 RMSEA Model Default model Independence model Parameter GBK < AGB < GPI < GPI < GPI < - GBP GBP GBK AGB GBP RMSEA 074 249 LO 90 064 241 SE 067 072 085 073 073 HI 90 083 257 SE-SE 002 002 003 002 002 PCLOSE 000 000 Mean 434 171 191 334 206 Bias -.004 -.004 -.005 000 000 SE-Bias 003 003 004 003 003 PHỤ LỤC 7: PHÂN TÍCH SEM Correlations GPI Pearson Correlation GPI Pearson Correlation 314 GBK 282 ** 321 ** 000 000 000 324 324 324 324 ** 061 314 231 ** 000 N 324 ** Sig (2-tailed) 000 275 N 324 324 324 324 ** ** ** Pearson Correlation GBK GBP ** Sig (2-tailed) Pearson Correlation GBP Sig (2-tailed) N AGB AGB 282 321 275 000 324 324 324 061 231 ** 000 329 Sig (2-tailed) 000 000 000 N 324 324 324 ** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) .329 324 CMIN Model Default model Saturated model Independence model NPAR 39 153 17 CMIN 327.355 000 2849.684 DF 114 136 P 000 CMIN/DF 2.872 000 20.954 RMR, GFI Model Default model Saturated model Independence model RMR 098 000 357 Baseline Comparisons GFI 894 1.000 378 AGFI 858 PGFI 666 300 336 Model Default model Saturated model Independence model NFI Delta1 885 1.000 000 RFI rho1 863 000 IFI Delta2 922 1.000 000 TLI rho2 906 000 CFI 921 1.000 000 RMSEA Model Default model Independence model RMSEA 076 249 LO 90 067 241 HI 90 086 257 PCLOSE 000 000 Regression Weights: (Group number - Default model) GBK AGB GPI GPI GPI GBK1 GBK2 GBK3 GBK4 GBK5 AGB1 AGB2 AGB3 AGB5 GPI1 GPI2 GPI3 GPI4 GBP1 GBP2 GBP4 GBP5 < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < - GBP GBP GBK AGB GBP GBK GBK GBK GBK GBK AGB AGB AGB AGB GPI GPI GPI GPI GBP GBP GBP GBP Estimate 330 125 220 394 173 1.000 1.234 1.169 905 1.316 1.000 1.339 1.240 929 1.000 970 927 779 1.000 766 852 961 S.E .049 046 074 074 059 C.R 6.683 2.704 2.964 5.311 2.911 P *** 007 003 *** 004 073 086 086 077 16.980 13.572 10.479 17.025 *** *** *** *** 095 095 090 14.135 12.985 10.286 *** *** *** 086 072 063 11.277 12.860 12.293 *** *** *** 074 067 075 10.423 12.813 12.782 *** *** *** Label Standardized Regression Weights: (Group number - Default model) GBK AGB GPI GPI GPI GBK1 GBK2 GBK3 GBK4 GBK5 AGB1 AGB2 AGB3 AGB5 GPI1 GPI2 GPI3 GPI4 GBP1 GBP2 GBP4 GBP5 < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < < - GBP GBP GBK AGB GBP GBK GBK GBK GBK GBK AGB AGB AGB AGB GPI GPI GPI GPI GBP GBP GBP GBP Estimate 439 175 196 333 206 751 907 741 585 909 701 930 779 610 824 647 736 703 796 611 752 749 Standardized Regression Weights: (Group number - Default model) Parameter GBK < AGB < GPI < GPI < GPI < GBK1 < GBK2 < GBK3 < GBK4 < GBK5 < AGB1 < - GBP GBP GBK AGB GBP GBK GBK GBK GBK GBK AGB SE 067 072 085 073 073 035 021 036 042 021 052 SE-SE 002 002 003 002 002 001 001 001 001 001 002 Mean 434 171 191 334 206 747 907 740 583 910 696 Bias -.004 -.004 -.005 000 000 -.004 000 -.001 -.002 001 -.006 SE-Bias 003 003 004 003 003 002 001 002 002 001 002 Parameter AGB2 < AGB3 < AGB5 < GPI1 < GPI2 < GPI3 < GPI4 < GBP1 < GBP2 < GBP4 < GBP5 < - AGB AGB AGB GPI GPI GPI GPI GBP GBP GBP GBP SE 025 046 060 046 051 049 054 029 062 034 039 Parameter SE-SE 001 001 002 001 002 002 002 001 002 001 001 Mean 928 778 609 826 647 738 705 797 616 750 751 SE Bias -.001 -.001 -.002 001 000 002 002 001 004 -.002 001 SE-SE SE-Bias 001 002 003 002 002 002 002 001 003 002 002 Mean Bias SE-Bias GBK < - GBP 067 002 434 -.004 003 AGB < - GBP 072 002 171 -.004 003 GPI < - GBK 085 003 191 -.005 004 GPI < - AGB 073 002 334 000 003 GPI < - GBP 073 002 206 000 003 PHỤ LỤC 8: THỐNG KÊ MÔ TẢ Frequency Valid gioi_tinh Percent Valid Percent Nam Nữ 156 168 48.1 51.9 48.1 51.9 Total 324 100.0 100.0 Frequency Valid Valid Tuoi Percent Valid Percent 18- 25 Tuổi 26- 35 Tuổi 36- 50 Tuổi 36- 50 35 75 110 104 10.8 23.1 34.0 32.1 10.8 23.1 34.0 32.1 Total 324 100.0 100.0 Frequency trinh_do Percent Valid Percent Trung Cấp Cao đẳng Đại học Trên Đại học 95 89 122 18 29.3 27.5 37.7 5.6 29.3 27.5 37.7 5.6 Total 324 100.0 100.0 Thu_nhap Frequency Percent Valid Cumulative Percent 48.1 100.0 Cumulative Percent 10.8 34.0 67.9 100.0 Cumulative Percent 29.3 56.8 94.4 100.0 Valid Percent – triệu Trên đến 15 triệu Trên 15 đến 25 triệu Trên 25 triệu 29 78 138 79 9.0 24.1 42.6 24.4 9.0 24.1 42.6 24.4 Total 324 100.0 100.0 Cumulative Percent 9.0 33.0 75.6 100.0 Mean Standard Deviation GPI1 2.13 1.01 GPI2 2.46 1.24 GPI3 2.25 1.05 GPI4 2.28 92 AGB1 1.91 1.00 AGB2 2.00 1.01 AGB3 2.15 1.11 AGB4 2.56 1.25 AGB5 1.94 1.06 GPB1 2.65 1.23 GPB2 2.92 1.23 GPB3 3.35 1.20 GPB4 2.74 1.11 GPB5 2.91 1.26 GBK1 3.03 98 GBK2 3.03 1.00 GBK3 3.25 1.16 GBK4 3.00 1.14 GBK5 2.97 1.07 ... tượng sản phẩm túi nilon tự hủy sinh học Tổng hợp vấn đề tác giả nhận thấy lý thực đề tài nghiên cứu Các yếu tố thương hiệu xanh tác động đến ý định mua lại sản phẩm xanh - Nghiên cứu trường hợp túi. .. túi nilon tự hủy sinh học người tiêu dùng địa bàn TP HCM 1.2 - Mục tiêu nghiên cứu Xác định yếu tố thương hiệu xanh tác động có ý nghĩa đến ý định mua sản phẩm xanh - Đo lường mức độ tác động yếu. .. 1.3 - Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: Các yếu tố thương hiệu xanh tác động đến ý định mua sản phẩm xanh người tiêu dùng trường hợp nghiên cứu sản phẩm túi nilon tự hủy sinh học
- Xem thêm -

Xem thêm: Các yếu tố của thương hiệu xanh tác động đến ý định mua lại sản phẩm xanh nghiên cứu trường hợp túi nilon tự hủy sinh học của người tiêu dùng trên địa bàn TP HCM , Các yếu tố của thương hiệu xanh tác động đến ý định mua lại sản phẩm xanh nghiên cứu trường hợp túi nilon tự hủy sinh học của người tiêu dùng trên địa bàn TP HCM

Mục lục

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn