Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng ứng dụng thanh toán di động đối với nhân viên văn phòng tại thành phố hồ chí minh

115 17 0
  • Loading ...
1/115 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/05/2019, 20:58

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LÊ THỊ HƢỜNG CÁC YẾU TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN Ý ĐỊNH SỬ DỤNG ỨNG DỤNG THANH TỐN DI ĐỘNG ĐỐI VỚI NHÂN VIÊN VĂN PHỊNG TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Thành Phố Hồ Chí Minh - Năm 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LÊ THỊ HƢỜNG CÁC YẾU TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN Ý ĐỊNH SỬ DỤNG ỨNG DỤNG THANH TOÁN DI ĐỘNG ĐỐI VỚI NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Hƣớng nghiên cứu Mã số: 8340101 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: TS NGÔ QUANG HUÂN Thành Phố Hồ Chí Minh - Năm 2018 LỜI CAM ĐOAN Kính thưa Q Thầy Cơ, Q độc giả ! Tôi tên Lê Thị Hường học viên cao học K26 chuyên ngành quản trị kinh doanh hướng nghiên cứu trường đại học Kinh Tế TP Hồ Chí Minh Tơi xin cam đoan luận vănCác yếu tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng ứng dụng toán di động nhân viên văn phòng TP Hồ Chí Minh” cơng trình nghiên cứu thân tơi thực hướng dẫn TS Ngô Quang Huân Cơ sở lý luận tham khảo từ tài liệu thu thập từ sách, báo nghiên cứu đăng tải tạp chí quốc tế nêu phần tài liệu tham khảo Dữ liệu phân tích luận văn thông tin sơ cấp thu thập thông qua bảng câu hỏi gửi đếnnhân làm việc cho doanh nghiệp Tp Hồ Chí Minh Kết nghiên cứu trình bày luận văn hồn tồn trung thực, khơng có chép cơng trình nghiên cứu trước Tp HCM, ngày 30 tháng 12 năm 2018 Học viên Lê Thị Hƣờng MỤC LỤC TRANG PHỤ BÌA LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG DANH MỤC BIỂU ĐỒ, HÌNH VẼ TÓM TẮT1 ABSTRACT3 CHƢƠNG - TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU 1.1 Lý chọn đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.3 Đối tƣợng phạm vi, ý nghĩa kết cấu nghiên cứu 1.4 Ý nghĩa nghiên cứu 1.5 Kết cấu nghiên cứu CHƢƠNG - CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU 2.1 Các khái niệm, nội dung nghiên cứu 2.1.1 Thanh toán di động – Mobile payment 2.1.2 Hiệu mong đợi - Performance Expectancy 2.1.3 Nỗ lực mong đợi – Effort expectancy 2.1.4 Ảnh hưởng xã hội - Social Influence 2.1.5 Điều kiện thuận lợi – Facilitating Conditions 10 2.1.6 Nhận thức rủi ro - Perceived risk 10 2.1.7 Nhận thức lợi ích - Perceived benefit 11 2.2 Tổng quan nghiên cứu trƣớc 12 2.2.1 Nghiên cứu Slade cộng (2015) 12 2.2.2 Nghiên cứu củaVenkatesh cộng (2012) 14 2.2.3 Nghiên cứu Ming-Chi Lee (2008) 16 2.3 Mơ hình nghiên cứu giả thuyết 18 CHƢƠNG - THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU 20 3.1 Quy trình nghiên cứu 20 3.2 Nghiên cứu sơ 21 3.3 Hoàn chỉnh thang đo 23 3.3.1 Hoàn chỉnh thang đo ý định sử dụng 23 3.3.2 Hoàn chỉnh thang đo yếu tố tác động 23 3.4 Nghiên cứu định lƣợng 26 3.4.1 Thiết kế mẫu 26 3.4.2 Phương pháp xử lý số liệu 27 CHƢƠNG – KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 34 4.1 Mô tả mẫu nghiên cứu 34 4.2 Thống kê mô tả biến nghiên cứu 36 4.2.1 Các yếu tố tác động đến ý định sử dụng 36 4.2.2 Biến ý định sử dụng 37 4.3 Đánh giá sơ thang đo 39 4.3.1 Kiểm định Cronbach’s Alpha thang đo thành phần biến độc lập……… 39 4.3.2 Kiểm định Cronbach’s Alpha thang đo thành phần ý định hành vi 41 4.4 Phân tích nhân tố khám phá (EFA) 42 4.4.1 Phân tích EFA thang đo yếu tố tác động 42 4.4.2 Phân tích EFA thang đo ý định hành vi 44 4.5 Kiểm định mơ hình nghiên cứu giả thuyết nghiên cứu 46 4.5.1 Phân tích tương quan Pearson 46 4.5.2 Phân tích ảnh hưởng mức độ ảnh hưởng yếu tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng ứng dụng toán di động 48 4.6 Kết phân tích mơ hình hồi quy 51 4.7 Kiểm định giá trị trung bình 53 4.7.1 Kiểm định khác ý định sử dụng ứng dụng tốn di động theo giới tính 53 4.7.2 Kiểm định khác biệt theo độ tuổi 54 4.7.3 Kiểm định khác biệt theo trình độ học vấn 55 4.7.4 Kiểm định khác biệt theo mức thu nhập 56 4.8 Thảo luận kết nghiên cứu 57 CHƢƠNG – KẾT LUẬN VÀ HÀM Ý NGHIÊN CỨU 62 5.1 Kết luận 62 5.2 Hàm ý quản trị 63 5.3 Đóng góp nghiên cứu 66 5.4 Hạn chế hƣớng nghiên cứu 66 TÀI LIỆU THAM KHẢO1 PHỤ LỤC5 DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Cụm từ Nghĩa tiếng anh viết tắt Nghĩa tiếng việt BI Behavioral Intention Ý định hành vi EE Effort Expectancy Nỗ lực mong đợi EFA Exploratory Factor Analysis Phân tích nhân tố khám phá FC Facilitating Conditions Điều kiện thuận lợi TP HCM Ho Chi Minh City Thành phố Hồ Chí Minh MP Mobile payment Thanh tốn di động PB Perceived benefit Nhận thức lợi ích PBC Perceived behavior control Nhận thức kiểm soát hành vi PE Performance Expectancy Hiệu mong đợi PEOU Perceived ease of use Nhận thức dễ sử dụng PR Perceived risk Nhận thức rủi ro PU Perceived usefulness Nhận thức hữu ích SI Social Influence Ảnh hưởng xã hội SN Subjective norm Tiêu chuẩn chủ quan TAM Technology Acceptance Model Mơ hình chấp nhận Cơng nghệ TPB Theory of planned behavior model Mơ hình lý thuyết hành vi có kế hoạch TRA Theory of reasoned Action Thuyết hành động hợp lý UTAUT Unified Theory of acceptance and Use Lý thuyết chấp nhận sử of Technology dụng công nghệ VN Vietnam Việt Nam DANH MỤC BẢNG Bảng 3.1: Kết vấn trực tiếp Bảng 3.2: Thang đo ý định sử dụng Bảng 3.3: Thang đo biến độc lập PE, EE, SI, FC Bảng 3.4: Thang đo biến độc lập PR Bảng 3.5: Thang đo biến độc lập PB Bảng 4.1: Thống kê mô tả mẫu nghiên cứu Bảng 4.2: Bảng thống kê mô tả thành phần biến độc lập Bảng 4.3: Bảng thống kê mô tả biến ý định sử dụng Bảng 4.4: Bảng tóm tắt kết thống kê mơ tả Bảng 4.5: Cronbach’s Alpha thang đo thành phần biến độc lập Bảng 4.6: Tổng kết hệ số tin cậy Cronbach’s Alpha biến độc lập Bảng 4.7: Cronbach’s Alpha thang đo thành phần ý định sử dụng Bảng 4.8: Kết kiểm định KMO Bartlett biến độc lập Bảng 4.9: Kết phân tích nhân tố khám phá EFA cho biến độc lập Bảng 4.10: Kiểm định KMO Bartlett ý định sử dụng Bảng 4.11: Kết phân tích nhân tố EFA cho biến ý định sử dụng Bảng 4.12: Tóm tắt kết phân tích Bảng 4.13: Ma trận hệ số tương quan biến Bảng 4.14: Bảng kết phân tích kiểm định F Bảng 4.15: Đánh giá phù hợp hồi quy Bảng 4.16: Bảng kiểm định hệ số hồi quy Bảng 4.17: Tóm tắt kết kiểm định giả thuyết mơ hình nghiên cứu Bảng 4.18: Bảng kiểm định Independent Samples T-test giới tính Bang 4.19: Bảng kết kiểm định Kruskal – Wallis độ tuổi Bảng 4.20: Bảng kết kiểm định Kruskal – Wallis trình độ học vấn Bảng 4.21 : Giá trị trung bình ý định sử dụng nhóm mức thu nhập Bảng 4.22: Bảng kết kiểm định ANOVA thu nhập DANH MỤC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 1-1: Biểu đồ tỷ lệ người dùng điện thoại di động thông minh so với người dùng điện thoại di động thông thường Biểu đồ 1-2: Biểu đồ tỷ lệ công việc người dùng điện thoại thông minh Biểu đồ 4-1:Biểu đồ tần số phần dư chuyển hóa DANH MỤC HÌNH VẼ Hình 2-1: Mơ hình nghiên cứu Slade cộng (2015) Hình 2-2: Mơ hình nghiên cứu Venkatesh cộng (2012) Hình 2-3: Mơ hình nghiên cứu Ming-Chi Lee (2008) Hình 2-4: Mơ hình đề xuất nghiên cứu Hình 3-1: Quy trình thực nghiên cứu PHỤ LỤC 5: KIỂM TRA ĐỘ TIN CẬY THANG ĐO Hiệu mong đợi Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 857 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance if Item Deleted Item Deleted Corrected ItemTotal Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted PE1 11.64 4.867 708 816 PE2 11.86 4.868 728 808 PE3 11.67 4.888 716 812 PE4 11.93 4.817 657 838 Nỗ lực mong đợi Reliability Statistics Cronbach's Alpha 878 N of Items Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance if Item Deleted Item Deleted Corrected ItemTotal Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted EE1 11.78 4.899 713 854 EE2 11.93 4.829 779 829 EE3 11.85 4.677 772 830 EE4 11.98 4.810 690 863 Ảnh hƣởng xã hội Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 889 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance if Item Deleted Item Deleted Corrected ItemTotal Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted SI1 7.29 2.928 758 865 SI2 7.20 2.920 819 810 SI3 7.16 3.083 773 850 Điều kiện thuận lợi Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 852 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance if Item Deleted Item Deleted Corrected ItemTotal Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted FC1 11.40 4.908 652 828 FC2 11.38 4.714 753 787 FC3 11.51 4.789 692 812 FC4 11.63 4.537 678 820 Nhận thức rủi ro Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 888 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance if Item Deleted Item Deleted Corrected ItemTotal Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted PR1 7.11 3.260 754 865 PR2 7.06 3.095 809 816 PR3 6.93 3.211 782 840 Nhận thức lợi ích Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 773 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance if Item Deleted Item Deleted Corrected ItemTotal Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted PB1 7.34 2.302 567 737 PB2 7.40 2.089 724 566 PB3 7.59 2.250 542 769 Ý định hành vi Reliability Statistics Cronbach's Alpha 800 N of Items Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance if Item Deleted Item Deleted Corrected ItemTotal Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted BI1 7.30 1.786 605 767 BI2 7.60 1.695 647 725 BI3 7.63 1.642 683 686 PHỤ LỤC 6: KẾT QUẢ EFA Kết EFA yếu tố tác động KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Bartlett's Test of Sphericity 822 Approx Chi-Square 3066.069 df 210 Sig .000 Total Variance Explained Extraction Sums of Squared Loadings Initial Eigenvalues Comp onent Total % of Cumulative % of Cumulative Total Variance % Variance % Rotation Sums of Squared Loadings Total % of Cumulative Variance % 5.881 28.004 28.004 5.881 28.004 28.004 2.941 14.003 14.003 2.912 13.866 41.870 2.912 13.866 41.870 2.851 13.575 27.578 2.572 12.246 54.116 2.572 12.246 54.116 2.807 13.364 40.943 1.769 8.423 62.539 1.769 8.423 62.539 2.508 11.943 52.886 1.449 6.901 69.440 1.449 6.901 69.440 2.477 11.797 64.683 1.108 5.274 74.714 1.108 5.274 74.714 2.107 10.032 74.714 681 3.245 77.959 598 2.849 80.808 513 2.443 83.252 10 459 2.187 85.438 11 407 1.936 87.374 12 368 1.754 89.129 13 335 1.593 90.722 14 325 1.547 92.270 15 296 1.407 93.677 16 277 1.319 94.996 17 240 1.141 96.138 18 237 1.128 97.265 19 209 995 98.260 20 186 886 99.146 21 179 854 100.000 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotated Component Matrixa Component EE2 836 EE1 812 EE3 811 EE4 752 PE2 848 PE1 839 PE3 785 PE4 731 FC2 815 FC3 806 FC4 789 FC1 729 SI2 899 SI3 861 SI1 836 PR2 914 PR3 909 PR1 873 PB2 884 PB3 780 PB1 765 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations Kết EFA ý định hành vi KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Bartlett's Test of Sphericity 702 Approx Chi-Square 249.260 df Sig .000 Total Variance Explained Extraction Sums of Squared Loadings Initial Eigenvalues Component Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance 2.143 71.426 71.426 2.143 487 16.220 87.646 371 12.354 100.000 Extraction Method: Principal Component Analysis Component Matrixa Component BI3 869 BI2 847 BI1 819 Extraction Method: Principal Component Analysis a components extracted 71.426 Cumulative % 71.426 PHỤ LỤC 7: KIỂM ĐỊNH MƠ HÌNH HỒI QUY Ma trận hệ số tƣơng quan biến Correlations PE PE Pearson Correlation EE SI FC PR 289** 453** 201** 105 291** 000 000 001 090 000 000 265 265 265 265 265 265 265 289** 286** 569** -.016 187** 556** Sig (2-tailed) N EE SI FC PR PB BI Pearson Correlation Sig (2-tailed) 000 N 265 PB BI 550** 000 000 790 002 000 265 265 265 265 265 265 453** 286** 157* 012 199** 424** Sig (2-tailed) 000 000 N 265 265 265 201** 569** 157* Sig (2-tailed) 001 000 010 N 265 265 265 Pearson Correlation Pearson Correlation 010 846 001 000 265 265 265 265 133* 256** 478** 031 000 000 265 265 265 265 * 095 -.130* 122 034 Pearson Correlation 105 -.016 012 Sig (2-tailed) 090 790 846 031 N 265 265 265 265 265 265 265 291** 187** 199** 256** 095 453** Sig (2-tailed) 000 002 001 000 122 N 265 265 265 265 265 550** 556** 424** Sig (2-tailed) 000 000 000 000 034 000 N 265 265 265 265 265 265 Pearson Correlation Pearson Correlation ** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) * Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed) .133 000 265 265 478** -.130* 453** 265 Kiểm định phù hợp mơ hình hồi quy Variables Entered/Removedb Model Variables Removed Variables Entered PB, PR, EE, SI, PE, FCa Method Enter a All requested variables entered b Dependent Variable: BI ANOVAb Model Sum of Squares df Mean Square Regression 63.172 10.529 Residual 39.270 258 152 102.442 264 Total F Sig 69.173 000a a Predictors: (Constant), PB, PR, EE, SI, PE, FC b Dependent Variable: BI Model Summaryb Change Statistics Model R 785a R Adjusted Square R Square 617 608 Std Error of the Estimate 39014 a Predictors: (Constant), PB, PR, EE, SI, PE, FC b Dependent Variable: BI R Square F Change df1 df2 Change 617 69.173 258 Sig F Change 000 DurbinWatson 1.906 Kiểm định giả định phân phối chuẩn phần dƣ a Biểu đồ tần số b Biểu đồ P-P Kiểm định phƣơng sai phần dƣ không đổi Hệ số hồi quy Coefficientsa Model Unstandardized Coefficients B Std Error (Constant) 432 208 PE 284 039 EE 222 SI Standardized Coefficients Collinearity Statistics t Sig Beta Tolerance VIF 2.074 039 328 7.243 000 727 1.376 043 256 5.206 000 616 1.624 091 033 122 2.768 006 764 1.309 FC 186 043 211 4.371 000 636 1.573 PR -.153 028 -.213 -5.414 000 956 1.046 PB 222 037 000 869 1.150 252 6.084 a Dependent Variable: BI Collinearity Diagnosticsa Model Dimension Eigenvalue Variance Proportions Condition Index (Constant) PE EE SI FC PR PB 6.828 1.000 00 00 00 00 00 00 00 059 10.802 00 01 01 13 00 69 00 040 13.017 00 03 08 40 15 08 01 030 15.183 00 01 08 08 05 05 70 020 18.603 00 81 00 37 03 01 14 013 22.885 12 09 52 02 76 00 00 011 24.985 87 04 30 00 02 16 14 a Dependent Variable: BI Residuals Statisticsa Minimum Predicted Value Maximum Mean Std Deviation N 1.6828 4.8326 3.7560 48917 265 -1.01973 1.16023 00000 38568 265 Std Predicted Value -4.238 2.201 000 1.000 265 Std Residual -2.614 2.974 000 989 265 Residual a Dependent Variable: BI PHỤ LỤC 8: KIỂM ĐỊNH GIÁ TRỊ TRUNG BÌNH TRONG ĐÁM ĐƠNG Theo giới tính Group Statistics Gender BI Y dinh N Mean Std Deviation Std Error Mean Nam 127 0637536 1.06159634 09420144 Nu 138 -.0586718 93982613 08000331 Independent Samples Test Levene's Test for Equality of Variances F t-test for Equality of Means Sig Equal variances 408 B assumed I Equal variances not assumed t 95% Confidence Sig Mean Std Error Interval of the (2Difference Difference Difference tailed) Lower Upper df 523 985 263 325 07547 07660 -.07536 22630 980 252.469 328 07547 07699 -.07616 22710 Theo độ tuổi Descriptive Statistics N Mean Std Deviation Minimum Maximum BI 265 3.7560 62293 1.00 Age 265 1.43 561 Percentiles 25th 5.00 3.3333 1.00 50th (Median) 75th 3.6667 4.0000 1.00 2.00 Kruskal-Wallis Test Ranks Age BI N Mean Rank 158 131.96 102 136.33 3 106.00 86.00 Total 265 Test Statisticsa,b BI Chi-Square 1.388 df Asymp Sig .708 a Kruskal Wallis Test b Grouping Variable: Age Theo trình độ học vấn Descriptive Statistics N Mean BI 265 3.7560 Edu 265 Std Deviation Minimum Maximum 62293 1.00 682 2.83 Kruskal-Wallis Test Ranks Edu BI N Mean Rank 14 98.50 42 135.35 186 134.13 20 149.02 84.00 Total 265 Percentiles 25th 5.00 3.3333 3.00 50th (Median) 75th 3.6667 4.0000 3.00 3.00 Test Statisticsa,b BI Chi-Square 5.173 df Asymp Sig .270 a Kruskal Wallis Test b Grouping Variable: Edu Theo thu nhập Descriptives BI Y dinh N Mean Std Deviation 95% Confidence Interval for Mean Std Error Lower Bound Upper Bound Min Max 95 3.6737 57731 05923 3.5561 3.7913 2.33 5.00 137 3.7762 57892 04946 3.6783 3.8740 2.00 5.00 33 3.9091 86712 15095 3.6016 4.2166 1.00 5.00 265 3.7560 62293 03827 3.6806 3.8313 1.00 5.00 Total Test of Homogeneity of Variances BI Y dinh Levene Statistic 2.572 df1 df2 Sig 262 078 ANOVA BI Sum of Squares Between Groups df Mean Square 1.473 Within Groups 100.969 262 Total 102.442 264 F 736 1.911 385 Sig .150 ... đến ý định sử dụng ứng dụng tốn di động nhân viên văn phòng Thành phố Hồ Chí Minh để: (1) Xác định yếu tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng nhân viên văn phòng; (2) Đo lường ảnh hưởng yếu tố đến ý định. .. - Xác định yếu tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng ứng dụng toán di động nhân viên văn phòng TP HCM - Đo lường mức độ ảnh hưởng yếu tố lên ý định sử dụng ứng dụng toán di động nhân viên văn phòng. .. định sử dụng ứng dụng toán di động Đây lý hình thành đề tài nghiên cứu “CÁC YẾU TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN Ý ĐỊNH SỬ DỤNG ỨNG DỤNG THANH TỐN DI ĐỘNG ĐỐI VỚI NHÂN VIÊN VĂN PHỊNG TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
- Xem thêm -

Xem thêm: Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng ứng dụng thanh toán di động đối với nhân viên văn phòng tại thành phố hồ chí minh , Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng ứng dụng thanh toán di động đối với nhân viên văn phòng tại thành phố hồ chí minh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn