Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn ngân hàng gửi tiết kiệm của khách hàng tại các ngân hàng thương mại trên địa bàn thành phố hồ chí minh

100 54 0
  • Loading ...
1/100 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/05/2019, 20:58

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM  TRƯƠNG HUỲNH THẢO NHI CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH LỰA CHỌN NGÂN HÀNG GỬI TIẾT KIỆM CỦA KHÁCH HÀNG TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP.HCM – NĂM 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM TRƯƠNG HUỲNH THẢO NHI CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH LỰA CHỌN NGÂN HÀNG GỬI TIẾT KIỆM CỦA KHÁCH HÀNG TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Chuyên ngành: Tài Chính – Ngân Hàng Mã số: 8340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS ĐOÀN ĐỈNH LAM TP.HCM – NĂM 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan luận văn “Các yếu tố ảnh hưởng đến định lựa chọn ngân hàng gửi tiết kiệm khách hàng ngân hàng thương mại địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh” hoàn thành sở nghiên cứu, tổng hợp, tự thực Ngoại trừ tài liệu tham khảo trích dẫn luận văn này, tơi cam đoan tồn phần hay phần nhỏ luận văn chưa công bố sử dụng để nhận cấp nơi khác Khơng có sản phẩm/nghiên cứu người khác sử dụng luận văn mà không trích dẫn theo quy định Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2018 Tác giả TRƯƠNG HUỲNH THẢO NHI MỤC LỤC TRANG PHỤ BÌA LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG DANH MỤC SƠ ĐỒ CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU 1.1 Lý nghiên cứu 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.3 Câu hỏi nghiên cứu 1.4 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.5 Phương pháp nghiên cứu 1.6 Ý nghĩa khoa học 1.7 Kết cấu luận văn KẾT LUẬN CHƯƠNG CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ TỔNG QUAN CÁC NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN 2.1 Lý thuyết tiền gửi tiết kiệm 2.1.1 Khái niệm 2.1.2 Đặc điểm tiền gửi tiết kiệm 2.1.3 Vai trò tiền gửi tiết kiệm 2.1.4 Rủi ro gửi tiết kiệm ngân hàng 2.2 Tổng quan nghiên cứu có liên quan 2.2.1 Nghiên cứu nước 2.2.2 Nghiên cứu nước 10 2.2.3 Khoảng trống nghiên cứu 12 2.3 Mơ hình nghiên cứu đề xuất 13 2.3.1 Mơ hình nghiên cứu biến .13 2.3.2 Giả thuyết nghiên cứu .15 KẾT LUẬN CHƯƠNG 18 CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU 19 3.1 Phương pháp thu thập liệu kích thước mẫu .19 3.2 Phương pháp kiểm định liệu 22 KẾT LUẬN CHƯƠNG 24 CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 25 4.1 Tổng quan NHTM địa bàn TP.HCM .25 4.2 Kết nghiên cứu 30 4.2.1 Mô tả mẫu nghiên cứu 30 4.2.2 Kiểm định thang đo 33 4.2.2.1 Kiểm định cronbach’s alpha thang đo .33 4.2.2.2 Phân tích nhân tố khám phá (EFA) 36 4.2.2.3 Tương quan Pearson 41 4.2.2.4 Phân tích hồi quy tuyến tính 43 4.2.3 Kết mô hình hồi quy 48 KẾT LUẬN CHƯƠNG 50 CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ GIẢI PHÁP 51 5.1 Kết luận 51 5.1.1 Kết luận yếu tố chất lượng dịch vụ 52 5.1.2 Kết luận yếu tố hình thức chiêu thị 52 5.1.3 Kết luận yếu tố lợi ích tài 53 5.1.4 Kết luận yếu tố ảnh hưởng người thân quen 54 5.1.5 Kết luận yếu tố thuận tiện 55 5.2 Đề xuất giải pháp nhằm nâng cao khả lựa chọn ngân hàng gửi tiết kiệm khách hàng 56 5.2.1 Nhóm giải pháp yếu tố chất lượng dịch vụ 56 5.2.2 Nhóm giải pháp yếu tố hình thức chiêu thị 58 5.2.3 Nhóm giải pháp yếu tố lợi ích tài .59 5.2.4 Nhóm giải pháp yếu tố ảnh hưởng người thân quen 61 5.2.5 Nhóm giải pháp yếu tố thuận tiện 61 5.3 Hạn chế nghiên cứu .63 KẾT LUẬN CHƯƠNG 64 KẾT LUẬN 65 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT KH Khách hàng Tỷ lệ cấp tín dụng so với nguồn vốn huy LDR động NH Ngân hàng NHNN Ngân hàng Nhà nước NHTM Ngân hàng thương mại NHTMCP Ngân hàng thương mại cổ phần TCTD Tổ chức tín dụng TP.HCM Thành phố Hồ chí Minh DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1: Nguồn gốc biến 14 Bảng 3.2: Kết tham khảo ý kiến chuyên gia nhân tố ảnh hưởng đến định lựa chọn ngân hàng gửi tiết kiệm khách hàng cá nhân TP.HCM 19 Bảng 3.3: Số lượng bảng khảo sát hợp lệ 22 Bảng 4.1: Kết hoạt động kinh doanh NHTM địa bàn TP.HCM giai đoạn 2015-2017 25 Bảng 4.2: Tỷ lệ cấp tín dụng so với nguồn vốn huy động NHTM địa bàn TP.HCM giai đoạn 2015-2017 26 Bảng 4.3: Tình hình huy động tiền gửi NHTM địa bàn TP.HCM giai đoạn 2015-2017 27 Bảng 4.4: Hệ số Cronbach’s Alpha sau loại bỏ biến 35 Bảng 5: Kiểm định KMO Bartlet biến độc lập 37 Bảng 4.6: Kết EFA Giá trị Eigenvalue Tổng phương sai trích biến độc lập 38 Bảng 4.7: Kết ma trận xoay (Rotated Component Matrixa) biến độc lập 39 Bảng 4.8: Kiểm định KMO Bartlet biến phụ thuộc 40 Bảng 4.9: Kết EFA Giá trị Eigenvalue Tổng phương sai trích biến phụ thuộc 41 Bảng 4.10: Tổng hợp kết biến sau thực phân tích EFA 42 Bảng 4.11: Kết phân tích mối tương quan biến 42 Bảng 4.12: Tóm tắt mơ hìnhb 43 Bảng 4.13: Bảng phân tích phương sai ANOVA 44 Bảng 4.14: Kết xử lý hồi quy bội 44 Bảng 4.15: Mô tả kết hồi quy so với kỳ vọng ban đầu 49 Bảng 5.1: Thống kê mô tả thang đo chất lượng dịch vụ 52 Bảng 5.2: Thống kê mô tả thang đo hình thức chiêu thị 53 Bảng 5.3: Thống kê mô tả thang đo lợi ích tài 53 Bảng 4:Thống kê mô tả thang đo ảnh hưởng người thân quen 54 Bảng 5:Thống kê mô tả thang đo thuận tiện 57 DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 4.1: Mô tả mẫu khảo sát giới tính 30 Biểu đồ 4.2:Mơ tả mẫu khảo sát độ tuổi 31 Biểu đồ 4.3: Mô tả mẫu khảo sát học vấn 32 Biểu đồ 4.4: Mô tả mẫu khảo sát thu nhập 33 Biểu đồ 4.5: Biểu đồ tần số phần dư chuẩn 46 Biểu đồ 4.6: Biểu đồ phân phối phần dư 47 Biểu đồ 4.7: Biểu đồ phân tán 48 DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ Sơ đồ Đề xuất mơ hình nghiên cứu 15 Scale Mean if Scale Variance Corrected Item- Cronbach's Item Deleted if Item Deleted Total Correlation Alpha if Item Deleted AHNTQ3 7.67 2.323 540 664 AHNTQ2 7.66 2.179 635 531 AHNTQ1 7.57 3.233 518 699 THANG ĐO: SỰ THUẬN TIỆN LẦN 1: Reliability Statistics Cronbach's N of Items Alpha 448 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance Corrected Item- Cronbach's Item Deleted if Item Deleted Total Correlation Alpha if Item Deleted STT1 11.22 3.955 154 467 STT2 11.29 3.376 259 373 STT3 11.25 3.501 285 348 STT4 11.39 3.235 318 309 LẦN 2: LOẠI BỎ BIẾN STT1 Reliability Statistics Cronbach's N of Items Alpha 467 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance Corrected Item- Cronbach's Item Deleted if Item Deleted Total Correlation Alpha if Item Deleted STT2 7.46 1.985 361 233 STT3 7.42 2.126 385 206 STT4 7.56 2.567 145 609 LẦN 3: LOẠI BỎ BIẾN STT1 VÀ STT4 Reliability Statistics Cronbach's N of Items Alpha 609 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance Corrected Item- Cronbach's Item Deleted if Item Deleted Total Correlation Alpha if Item Deleted STT2 3.80 816 440 STT3 3.76 969 440 THANG ĐO: CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ Reliability Statistics Cronbach's N of Items Alpha 784 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance Corrected Item- Cronbach's Item Deleted if Item Deleted Total Correlation Alpha if Item Deleted CLDV1 10.16 6.052 601 726 CLDV2 10.15 5.559 640 706 CLDV3 10.09 6.061 594 730 CLDV4 10.07 6.457 530 761 THANG ĐO: ĐỘI NGŨ NHÂN VIÊN Reliability Statistics Cronbach's N of Items Alpha 623 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance Corrected Item- Cronbach's Item Deleted if Item Deleted Total Correlation Alpha if Item Deleted NV1 10.49 4.004 404 553 NV2 10.64 3.730 424 539 NV3 10.11 4.819 330 603 NV4 10.51 3.721 464 505 THANG ĐO: HÌNH THỨC CHIÊU THỊ Reliability Statistics Cronbach's N of Items Alpha 727 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance Corrected Item- Cronbach's Item Deleted if Item Deleted Total Correlation Alpha if Item Deleted HTCT1 7.32 2.839 581 601 HTCT2 7.30 2.940 637 533 HTCT3 7.27 3.604 442 758 THANG ĐO: PHƯƠNG TIỆN HỮU HÌNH Reliability Statistics Cronbach's N of Items Alpha 346 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance Corrected Item- Cronbach's Item Deleted if Item Deleted Total Correlation Alpha if Item Deleted PTHH1 7.49 2.205 166 328 PTHH2 7.20 2.161 200 257 PTHH3 7.07 2.168 231 197 THANG ĐO: HÀNH VI GỬI TIỀN CỦA KHÁCH HÀNG Reliability Statistics Cronbach's N of Items Alpha 712 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance Corrected Item- Cronbach's Item Deleted if Item Deleted Total Correlation Alpha if Item Deleted HVGT1 3.70 410 553 HVGT2 3.66 434 553 PHỤ LỤC Phân tích nhân tố khám phá (EFA) Thực phân tích EFA cho biến độc lập KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy .708 Approx Chi-Square Bartlett's Test of Sphericity 1683.648 df 231 Sig .000 Total Variance Explained Component Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance 4.107 18.669 18.669 4.107 18.669 2.607 11.848 30.517 2.607 11.848 2.231 10.141 40.658 2.231 10.141 1.912 8.690 49.348 1.912 8.690 1.745 7.934 57.281 1.745 7.934 1.588 7.220 64.501 1.588 7.220 891 4.049 68.550 827 3.759 72.309 715 3.252 75.561 10 614 2.789 78.350 11 607 2.759 81.109 12 552 2.511 83.620 13 530 2.409 86.029 14 485 2.206 88.234 15 427 1.940 90.174 16 410 1.862 92.036 17 374 1.700 93.736 18 342 1.553 95.289 19 305 1.385 96.674 20 275 1.249 97.923 21 254 1.154 99.077 22 203 923 100.000 Total Variance Explained Component Extraction Sums of Rotation Sums of Squared Loadings Squared Loadings Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 18.669 2.990 13.590 13.590 30.517 2.715 12.342 25.931 40.658 2.473 11.242 37.173 49.348 2.144 9.745 46.918 57.281 1.989 9.041 55.958 64.501 1.879 8.543 64.501 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Extraction Method: Principal Component Analysis Component Matrixa Component STT2 721 AHNTQ1 677 LI3 674 AHNTQ2 667 LI1 666 AHNTQ3 650 LI2 639 LI4 595 STT3 536 CLDV2 783 CLDV1 755 CLDV3 693 CLDV4 690 HTCT2 655 HTCT1 564 HTCT3 563 -.507 NV2 NV3 568 NV4 548 NV1 UT1 -.600 UT2 -.593 Extraction Method: Principal Component Analysis.a a components extracted Rotated Component Matrixa Component AHNTQ3 798 LI4 756 LI3 755 AHNTQ2 745 AHNTQ1 664 LI2 809 LI1 753 STT2 750 STT3 750 CLDV2 814 CLDV3 788 CLDV1 775 CLDV4 725 HTCT2 829 HTCT1 794 HTCT3 748 UT1 878 UT2 876 NV3 538 NV4 764 NV1 709 NV2 708 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a a Rotation converged in iterations Thực phân tích EFA cho biến phụ thuộc KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy .500 Approx Chi-Square Bartlett's Test of Sphericity 79.507 df Sig .000 Total Variance Explained Component Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings Total % of Variance Cumulative % 1.553 77.667 77.667 447 22.333 100.000 Total % of Variance 1.553 77.667 Total Variance Explained Component Extraction Sums of Squared Loadings Cumulative % Extraction Method: Principal Component Analysis 77.667 PHỤ LỤC Kết phân tích tương quan Pearson Correlations HVGT Pearson Correlation HVGT UTNH DNNV HTCT 117 330** 090 351** 083 000 000 000 000 185 000 220 220 220 220 220 Pearson Correlation 117 020 -.058 -.051 140* 084 079 Sig (2-tailed) 083 765 390 449 038 215 244 220 220 220 220 220 220 220 220 586** 020 647** 609** 039 034 057 Sig (2-tailed) 000 765 000 000 563 615 399 N 220 220 220 220 220 220 384** -.006 026 069 000 924 702 309 220 220 220 220 -.023 140* 125 737 038 064 220 220 548** -.058 647** Sig (2-tailed) 000 390 000 N 220 220 220 220 454** -.051 609** 384** Sig (2-tailed) 000 449 000 000 N 220 220 220 220 220 220 220 220 330** 140* 039 -.006 -.023 -.041 -.045 Sig (2-tailed) 000 038 563 924 737 547 506 N 220 220 220 220 220 220 220 220 -.041 055 Pearson Correlation 090 084 034 026 140* Sig (2-tailed) 185 215 615 702 038 547 N 220 220 220 220 220 220 220 220 351** 079 057 069 125 -.045 055 Sig (2-tailed) 000 244 399 309 064 506 418 N 220 220 220 220 220 220 220 Pearson Correlation HTCT CLDV 454** 220 Pearson Correlation DNNV STT 548** 220 Pearson Correlation CLDV AHNTQ 586** 220 Pearson Correlation STT LOIICH N Pearson Correlation AHNTQ Sig (2-tailed) N LOIICH UTNH ** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) * Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed) .418 220 PHỤ LỤC Kết hồi quy tuyến tính Regression Variables Entered/Removeda Model Variables Variables Entered Removed Method HTCT, CLDV, AHNTQ, STT, Enter LOIICHb a Dependent Variable: HVGT b All requested variables entered Model Summaryb Model R 780a R Square Adjusted R Std Error of the Square Estimate 609 600 Durbin-Watson 36222 2.161 a Predictors: (Constant), HTCT, CLDV, AHNTQ, STT, LOIICH b Dependent Variable: HVGT ANOVAa Model Sum of Squares df Mean Square Regression 43.717 8.743 Residual 28.077 214 131 Total 71.794 219 a Dependent Variable: HVGT b Predictors: (Constant), HTCT, CLDV, AHNTQ, STT, LOIICH F 66.641 Sig .000b Coefficientsa Model Unstandardized Standardized Coefficients Coefficients B Std Error (Constant) 038 206 LOIICH 217 051 AHNTQ 224 STT t Sig Beta Collinearity Statistics Tolerance VIF 183 855 279 4.248 000 425 2.354 043 295 5.246 000 579 1.728 100 039 140 2.568 011 618 1.617 CLDV 245 031 338 7.874 000 992 1.008 HTCT 215 030 312 7.228 000 980 1.020 Charts ... THẢO NHI CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH LỰA CHỌN NGÂN HÀNG GỬI TIẾT KIỆM CỦA KHÁCH HÀNG TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Chuyên ngành: Tài Chính – Ngân Hàng. .. CAM ĐOAN Tôi cam đoan luận văn Các yếu tố ảnh hưởng đến định lựa chọn ngân hàng gửi tiết kiệm khách hàng ngân hàng thương mại địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh hoàn thành sở nghiên cứu, tổng hợp,... thực trạng tiền gửi tiết kiệm NHTM địa bàn thành phố Hồ Chí Minh + Phân tích yếu tố tác động đến lựa chọn tiền gửi tiết kiệm NHTM Tp Hồ Chí Minh bao gồm yếu tố thuộc nội NH yếu tố kinh tế vĩ mơ
- Xem thêm -

Xem thêm: Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn ngân hàng gửi tiết kiệm của khách hàng tại các ngân hàng thương mại trên địa bàn thành phố hồ chí minh , Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn ngân hàng gửi tiết kiệm của khách hàng tại các ngân hàng thương mại trên địa bàn thành phố hồ chí minh

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn