Các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ khoản vay sinh viên tại chi nhánh ngân hàng chính sách xã hội tỉnh bình phước

79 36 0
  • Loading ...
1/79 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/05/2019, 20:58

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HỒ CHÍ MINH TRANG PHỤ BÌA Nguyễn Thị Thanh Lan CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG TRẢ NỢ KHOẢN VAY SINH VIÊN TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH HỘI TỈNH BÌNH PHƯỚC LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Tp Hồ Chí Minh – Năm 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HỒ CHÍ MINH Nguyễn Thị Thanh Lan CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG TRẢ NỢ KHOẢN VAY SINH VIÊN TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH HỘI TỈNH BÌNH PHƯỚC Chuyên ngành: Kinh tế phát triển Mã ngành: 8310105 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS Nguyễn Hoàng Bảo Tp Hồ Chí Minh – Năm 2018 LỜI CAM ĐOAN Tơi tên Nguyễn Thị Thanh Lan học viên cao học khóa 25 chuyên ngành Kinh tế phát triển Trong trình thực đề tài thân cố gắng nghiên cứu tài liệu, trao đổi, lắng nghe tiếp thu ý kiến đóng góp giảng viên hướng dẫn khoa học để hồn thành luận Tơi xin cam đoan tác giả luận văn với đề tài “Các yếu tố ảnh hưởng đến khả trả nợ khoản vay sinh viên Chi nhánh Ngân hàng sách hội tỉnh Bình Phước” Tất số liệu, kết nghiên cứu đề tài trung thực thân trực tiếp khảo sát xử lý Tơi xin hồn tồn chịu trách nhiệm với cam kết Tp.HCM, ngày 20 tháng 11 năm 2018 Tác giả Nguyễn Thị Thanh Lan Trang MỤC LỤC TRANG PHỤ BÌA LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC BẢNG BIỂU DANH MỤC HÌNH MINH HỌA TĨM TẮT THE ABSTRACT CHƯƠNG 1: PHẦN MỞ ĐẦU …………………………………… 1.1 Lý chọn đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.3 Câu hỏi nghiên cứu 1.4 Phương pháp nghiên cứu 1.5 Ý nghĩa đề tài nghiên cứu phạm vi nghiên cứu .3 1.6 Cấu trúc nghiên cứu CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TÍN DỤNG, KHẢ NĂNG TRẢ NỢ, VAI TRỊ CỦA TÍN DỤNG ĐỐI VỚI SINH VIÊN VÀ CƠ SỞ THỰC NGHIỆM NGHIÊN CỨU ĐƯỢC SỬ DỤNG 2.1 Khái niệm tín dụng khả trả nợ 2.1.1 Khái niệm tín dụng 2.1.2 Khả trả nợ 2.1.3 Một số yếu tố ảnh hưởng đến khả trả nợ .6 2.2 Vai trò tín dụng cho vay sinh viên .10 2.3 Các nghiên cứu khả trả nợ người vay 10 CHƯƠNG 3: TỞNG QUAN VỀ CHI NHÁNH NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH HỘI TỈNH BÌNH PHƯỚC 14 3.1 Giới thiệu tổng quan Ngân hàng sách hội 14 3.1.1 Lịch sử hình thành phát triển Ngân hàng sách hội 14 3.1.2 Mục đích hoạt động Ngân hàng sách hội 14 3.1.3 Nhiệm vụ Ngân hàng sách hội 14 3.2 Giới thiệu Chi nhánh Ngân hàng sách hội tỉnh Bình Phước 15 3.2.1 Tình hình hoạt động kinh doanh Chi nhánh Ngân hàng sách hội tỉnh Bình Phước 16 3.2.2 Chương trình cho vay sinh viên Chi nhánh Ngân hàng sách hội tỉnh Bình Phước .21 3.3 Chất lượng hoạt động cho vay sinh viên Chi nhánh ngân hàng sách hội tỉnh Bình Phước 23 3.4 Một số thuận lợi khó khăn Chi nhánh Ngân hàng sách hội Bình Phước .25 3.4.1 Thuận lợi mặt đạt 25 3.4.2 Khó khăn thách thức 26 CHƯƠNG 4: MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG TRẢ NỢ KHOẢN VAY SINH VIÊN TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH HỘI TỈNH BÌNH PHƯỚC 29 4.1 Khung phân tích 29 4.2 Giả thuyết nghiên cứu mơ hình nghiên cứu khả trả nợ .30 4.2.1 Giả thuyết nghiên cứu 30 4.2.2 Mơ hình nghiên cứu khả trả nợ .31 4.3 Dữ liệu nghiên cứu thống kê mơ tả biến mơ hình nghiên cứu 36 4.3.1 Dữ liệu nghiên cứu 36 4.3.2 Thống kê mô tả đặc điểm biến mô hình nghiên cứu 36 CHƯƠNG 5: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ HÀM Ý CHÍNH SÁCH 44 5.1 Các kiểm định cần thiết mơ hình hồi quy 44 5.1.1 Kiểm định tương quan Pearson 44 5.1.2 Kiểm định đa cộng tuyến 47 5.1.3 Kiểm định yếu tố ảnh hưởng đến khả trả nợ mơ hình 48 5.2 Giải thích kết hồi quy 51 5.2.1 Giải thích kết hệ số hồi quy biến có nghĩa thống kê 52 5.2.2 Giải thích việc loại bỏ biến khơng có ý nghĩa thống kê mơ hình .56 5.3 Kết luận kết nghiên cứu 57 5.4 Giải pháp nâng cao khả trả nợ khoản vay sinh viên Chi nhánh ngân hàng sách hội tỉnh Bình Phước .58 5.5 Một số hạn chế đề tài .61 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC BẢNG BIỂU Trang Bảng 2.1: Tóm tắt yếu tố từ phía khách hàng ảnh hưởng tới khả trả nợ khoản vay Bảng 3.1: Tóm tắt tình hình nguồn vốn, thu nợ, dư nợ, nợ hạn Chi nhánh Ngân hàng sách hội tỉnh Bình Phước giai đoạn 2013-2017 .17 Bảng 3.2: Một số chương trình cho vay Chi nhánh Ngân hàng sách hội tỉnh Bình Phước .20 Bảng 3.3 Tình hình cho vay học sinh, sinh viên Ngân hàng sách hội tỉnh Bình Phước giai đoạn 2013 -2017 24 Bảng 3.4: Tình hình quản lý vốn vay học sinh, sinh viên Ngân hàng sách hội tỉnh Bình Phước năm 2013-2017 25 Bảng 4.1: Mô tả biến mô hình nghiên cứu 36 Bảng 4.2: Kết thống kê mô tả biến độ tuổi .37 Bảng 4.3: Thống kê giới tính người đứng tên vay 38 Bảng 4.4: Thống kê mô tả dân tộc 38 Bảng 4.5 Thống kê mơ tả trình độ học vấn .39 Bảng 4.6 : Thống kê mô tả nghề nghiệp 39 Bảng 4.7: Thống kê mô tả số lao động 40 Bảng 4.8: Thống kê mô tả số người phụ thuộc .40 Bảng 4.9: Thống kê mô tả số nguồn thu nhập 40 Bảng 4.10: Thống kê mơ tả số vay gia đình có khoản vay sinh viên .41 Bảng 4.11: Thống kê mơ tả mục đích tiết kiệm 41 Bảng 4.12: Kết khảo sát khả trả nợ 41 Bảng 4.13: Tổng hợp số đặc tính mẫu điều tra 42 Bảng 5.1: kết kiểm định tự tương quan biến độc lập biến phụ thuộc 44 Bảng 5.2: Kết hồi quy biến phụ thuộc với 10 biến độc lập 46 Bảng 5.3: Kết kiểm định đa cộng tuyến 47 Bảng 5.4: Kiểm định Omnibus hệ số mơ hình 48 Bảng 5.5: Kiểm định Hosmer Lemeshow 49 Bảng 5.6: Kiểm định mức độ giải thích mơ hình .49 Bảng 5.7: Mức độ dự báo mô hình 50 Bảng 5.8: Kết hồi quy Binary logistic với biến độc lập 50 DANH MỤC HÌNH MINH HỌA Trang Hình 3.1: Bộ máy quản lý Ngân hàng sách hội tỉnh Bình Phước 16 Hình 3.2: Diễn biến tình hình huy động vốn giai đoạn 2013-2017 17 Hình 3.3: Diễn biến tình hình dư nợ giai đoạn 2013-2017 18 Hình 3.4: Diễn biến tình hình dư nợ hạn giai đoạn 2013-2017 18 Hình 3.5: Tóm tắt quy trình cho vay sinh viên Ngân hàng sách hội tỉnh Bình Phước 23 Hình 4.1: Khung phân tích 29 Hình 4.2: Kết thống kê mơ tả yếu tố độ tuổi người đứng tên vay 37 Hình 5.1: Mơ hình yếu tố ảnh hưởng tới khả trả nợ khoản vay sinh viên Ngân hàng sách hội tỉnh Bình Phước .58 TÓM TẮT Bài nghiên cứu “ Các yếu tố ảnh hưởng đến khả trả nợ khoản vay sinh viên Chi nhánh Ngân hàng sách tỉnh Bình Phước” thực với mục đích tìm yếu tố ảnh đến khả trả nợ sinh viên Chi nhánh Ngân hàng sách tỉnh Bình Phước, từ đề xuất số giải pháp mở rộng nâng cao hiệu cho vay sinh viên bảo toàn nguồn vốn vay Ngân hàng Chính sách hội tỉnh Bình Phước Bài nghiên cứu với mục tiêu cụ thể đánh giá tình hình trả nợ vay sinh viên tỉnh Bình Phước giai đoạn 2013-2017 Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến khả trả nợ khoản vay sinh viên vay Chi nhánh Ngân hàng Chính sách tỉnh Bình Phước giai đoạn 2013-2017 Cuối cùng, nghiên cứu đưa gợi ý giải pháp để nâng cao hiệu cho vay sinh viên nhằm thu hồi nợ vay bảo toàn nguồn vốn cho vay Ngân hàng Chính sách hội tỉnh Bình Phước Việc sử dụng phương pháp nghiên cứu phân tích định lượng kết hợp thống kê mô tả 10 biến độc lập tác động đến khả trả nợ khoản vay sinh viên Chi nhánh Ngân hàng sách tỉnh Bình Phước, nghiên nghiên thu kết nghiên cứu tìm yếu tố ảnh hưởng đến khả trả nợ khoản vay sinh viên Các yếu tố giới tính, trình độ học vấn, nghề nghiệp, số người phụ thuộc, số nguồn thu nhập, số vay, mục đích tiết kiệm có ảnh hưởng đến khả trả nợ vay sinh viên Chi nhánh Ngân hàng sách tỉnh Bình Phước Bài nghiên cứu có ý nghĩa Chi nhánh Ngân hàng sách tỉnh Bình Phước nắm bắt yếu tố tác động đến khả trả nợ khoản vay sinh viên, từ có giải pháp phù hợp sách cho vay để thu hồi lại nguồn vốn tối ưu Từ khóa: yếu tố ảnh hưởng đến trả vay nợ sinh viên, mơ hình Binary logistic, khả trả nợ ... yếu tố ảnh hưởng đến khả trả nợ khoản vay sinh viên Chi nhánh Ngân hàng sách tỉnh Bình Phước thực với mục đích tìm yếu tố ảnh đến khả trả nợ sinh viên Chi nhánh Ngân hàng sách tỉnh Bình Phước, ... hưởng đến khả trả nợ khoản vay sinh viên vay Chi nhánh Ngân hàng Chính sách tỉnh Bình Phước giai đoạn 20132017 1.3 Câu hỏi nghiên cứu - Yếu tố ảnh hưởng đến khả trả nợ khoản vay sinh viên vay Ngân. .. tác động đến khả trả nợ khoản vay sinh viên Chi nhánh Ngân hàng sách tỉnh Bình Phước, nghiên nghiên thu kết nghiên cứu tìm yếu tố ảnh hưởng đến khả trả nợ khoản vay sinh viên Các yếu tố giới tính,
- Xem thêm -

Xem thêm: Các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ khoản vay sinh viên tại chi nhánh ngân hàng chính sách xã hội tỉnh bình phước , Các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ khoản vay sinh viên tại chi nhánh ngân hàng chính sách xã hội tỉnh bình phước

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn