Các nhân tố tác động đến hành vi quản trị lợi nhuận của người quản lý tại các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán việt nam

252 31 0
  • Loading ...
1/252 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/05/2019, 20:57

i BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM -   - NGƠ HỒNG ĐIỆP CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN HÀNH VI QUẢN TRỊ LỢI NHUẬN CỦA NGƯỜI QUẢN TẠI CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ TP HCM – Naêm 2019 ii BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM -   - NGÔ HOÀNG ĐIỆP CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN HÀNH VI QUẢN TRỊ LỢI NHUẬN CỦA NGƯỜI QUẢN TẠI CÁC CƠNG TY NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHỐN VIỆT NAM Ngành: Kế toán Mã số: 9.34.03.01 LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC PGS.TS BÙI VĂN DƯƠNG TP HCM – Năm 2019 iii LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận án tiến sĩ “Các nhân tố tác động đến hành vi quản trị lợi nhuận người quản công ty niêm yết thị trường chứng khốn Việt Nam” cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu tài liệu sử dụng luận án trung thực chưa công bố công trình nghiên cứu Tất tài liệu tham khảo điều trích dẫn tham chiếu đầy đủ Tác giả Ngơ Hồng Điệp iv MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU 1 DO NGHIÊN CỨU MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 3 CÂU HỎI NGHIÊN CỨU 4 ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU NHỮNG ĐÓNG GÓP CỦA LUẬN ÁN KẾT CẤU CỦA LUẬN ÁN CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1 CÁC NGHIÊN CỨU VỀ MƠ HÌNH ĐO LƯỜNG HÀNH VI QTLN 1.1.1 1.1.1.1 Nghiên cứu mơ hình đo lường Mơ hình đo lường hành vi QTLN dựa sở dồn tích 1.1.1.2 Mơ hình đo lường hành vi QTLN thông qua việc tác động vào nghiệp vụ kinh tế phát sinh 14 1.1.2 1.2 Nghiên cứu kiểm định phù hợp mơ hình đo lường 17 CÁC NGHIÊN CỨU VỀ NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN HÀNH VI QTLN 20 1.2.1 Cấu trúc HĐQT 21 1.2.1.1 Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc điều hành 21 1.2.1.2 Tính độc lập Hội đồng quản trị 22 1.2.1.3 Qui mô Hội đồng quản trị 23 1.2.1.4 Số lần họp Hội đồng quản trị 24 1.2.1.5 Chun mơn tài thành viên Hội đồng quản trị 25 1.2.1.6 Thành viên nữ HĐQT 26 1.2.2 Ủy ban kiểm toán 26 1.2.2.1 Qui mô Ủy ban kiểm toán 26 1.2.2.2 Chun mơn tài thành viên ủy ban kiểm toán 27 1.2.2.3 Số lần hợp ủy ban kiểm toán 28 1.2.3 Kiểm toán độc lập 28 1.2.3.1 Qui mơ cơng ty kiểm tốn 29 1.2.3.2 Thay đổi cơng ty kiểm tốn 30 1.2.3.3 Phí kiểm tốn 30 v 1.2.4 Cấu trúc sở hữu vốn 31 1.2.4.1 Sở hữu quản 31 1.2.4.2 Sở hữu Nhà nước 32 1.2.4.3 Sở hữu Nước 32 1.2.4.4 Sở hữu tổ chức 33 1.2.4.5 Sở hữu tập trung 34 1.3 KHE HỔNG NGHIÊN CỨU 35 1.3.1 Nhận xét cơng trình nghiên cứu công bố 35 1.3.2 Định hướng nghiên cứu luận án 36 KẾT LUẬN CHƯƠNG 38 CHƯƠNG 2: CƠ SỞ THUYẾT 39 2.1 ĐỊNH NGHĨA VÀ PHÂN LOẠI HÀNH VI QTLN 39 2.1.1 Định nghĩa 39 2.1.2 Phân loại 41 2.2 MỘT SỐ KỸ THUẬT QUẢN TRỊ LỢI NHUẬN PHỔ BIẾN 42 2.2.1 QTLN thơng qua khoản dồn tích 42 2.2.2 QTLN thông qua nghiệp vụ kinh tế phát sinh 46 2.3 CÁC THUYẾT NỀN TẢNG 47 2.3.1 thuyết đại diện 47 2.3.2 thuyết bên liên quan 50 2.3.3 thuyến tín hiệu 51 2.3.4 thuyết phụ thuộc nguồn lực 53 2.3.5 thuyết kế toán thực chứng 54 KẾT LUẬN CHƯƠNG 56 CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 57 3.1 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ QUY TRÌNH NGHIÊN CỨU 57 3.1.1 Phương pháp nghiên cứu 57 3.1.2 Qui trình nghiên cứu 59 3.2 THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU 61 3.2.1 Nghiên cứu định tính 61 3.2.2 Nghiên cứu định lượng 65 3.3 MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU 71 3.4 GIẢ THUYẾT NGHIÊN CỨU, MƠ HÌNH HỒI QUY 73 3.4.1 Giả thuyết nghiên cứu 73 vi 3.4.2 3.5 Mơ hình hồi quy 77 ĐO LƯỜNG CÁC BIẾN TRONG MƠ HÌNH HỒI QUY 78 3.5.1 Đo lường biến phụ thuộc 78 3.5.2 Đo lường biến độc lập 84 CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ BÀN LUẬN 88 4.1 MỨC ĐỘ QTLN TẠI CÁC CTNY TRÊN TTCK VIỆT NAM 88 4.1.1 QTLN thơng qua khoản dồn tích (A_EM) 88 4.1.2 QTLN thông qua nghiệp vụ kinh tế phát sinh (R_EM) 91 4.1.3 Kết luận mức độ QTLN CTNY TTCK Việt Nam 94 4.2 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ĐỊNH TÍNH 95 4.3 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ĐỊNH LƯỢNG 97 4.3.1 Thống kê mô tả biến nhân tố tác động đến hành vi QTLN 97 4.3.2 Kết phân tích tương quan hồi quy 100 4.4 BÀN LUẬN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 116 4.4.1 Nhóm giả thuyết Hội đồng quản trị 116 4.4.2 Nhóm giả thuyết Ban kiểm sốt 121 4.4.3 Nhóm giả thuyết kiểm toán độc lập 123 4.4.4 Nhóm giả thuyết cấu trúc sở hữu vốn cấu vốn 125 4.4.5 Nhóm giả thuyết quy mơ hiệu kinh doanh 131 KẾT LUẬN CHƯƠNG 135 CHƯƠNG 5: NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ 137 5.1 NHẬN XÉT 137 5.2 KIẾN NGHỊ 141 5.3 MỘT SỐ HẠN CHẾ CỦA NGHIÊN CỨU VÀ HƯỚNG NHIÊN CỨU TRONG TƯƠNG LAI 149 KẾT LUẬN CHƯƠNG 151 KẾT LUẬN 152 DANH MỤC CÁC CƠNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ 154 TÀI LIỆU THAM KHẢO 155 vii LỜI CẢM ƠN Đầu tiên, tác giả xin bày tỏ kính trọng lòng biết ơn chân thành đến PGS.TS Bùi Văn Dương, người hướng dẫn khoa học tác giả, tận tình định hướng nghiên cứu hướng dẫn chi tiết giúp tác giả hoàn thành luận án Những lời bảo, nhận xét, đánh giá với lời động viên quý báu thầy giúp cho tác giả vượt qua nhiều khó khăn q trình thực luận án Kế đến, tác giả xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến quý thầy, cô Trường ĐH Kinh tế TP HCM tận tình giảng dạy cho tác giả môn học phần tiến sĩ Những kiến thức quý thầy truyền đạt góp phần lớn để tác giả tiếp đường nghiên cứu sau Sau cùng, xin chân thành cảm ơn Ban lãnh đạo Khoa Kế toán Kiểm toán Trường ĐH Mở TP HCM tạo điều kiện thuận lợi vật chất tinh thần để tác giả học tập hoàn thành luận án viii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Từ viết tắt AEC Nội dung Cộng đồng kinh tế ASEAN A_EM Quản trị lợi nhuận thông qua khoản dồn tích BCQT Báo cáo quản trị BCTC Báo cáo tài BCTN Báo cáo thường niên BIG Bốn cơng ty kiểm tốn hàng đầu: Ernst and Young , KPMG, PriceWaterhouseCoopers, Deloitte Touche BIG Năm cơng ty kiểm tốn hàng đầu: Arthur Andersen, Ernst and Young , KPMG, PriceWaterhouseCoopers, Deloitte Touche BIG Sáu công ty kiểm toán hàng đầu: Arthur Andersen, Ernst and Young , Coopers & Lybrand, KPMG, Price Waterhouse, Deloitte Touche BKS Ban kiểm soát CEO Giám đốc điều hành CP CTNY DN HĐQT Cổ phần Công ty niêm yết Doanh nghiệp Hội đồng quản trị HNX Sàn chứng khoán Hà Nội HOSE Sàn chứng khốn Thành phố Hồ Chí Minh KTV Kiểm tốn viên Pooled OLS Phương pháp ước lượng bình phương bé PWC Cơng ty kiểm tốn PriceWaterhouseCoopers QTLN Quản trị lợi nhuận ix R_EM Quản trị lợi nhuận thông qua nghiệp vụ kinh tế phát sinh TMCP Thương mại cổ phần TTCK Thị trường chứng khoán UBCKNN UBKT UPCOM WTO Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Ủy ban kiểm tốn Thị trường cơng ty chưa niêm yết Tổ chức Thương mại Thế giới x DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Bảng 3.1 Mẫu nghiên cứu luận án 68 Bảng 3.2 Ý nghĩa hệ số tương quan 69 Bảng 3.3 Bảng mô tả giả thuyết nghiên cứu 74 Bảng 3.4 Kết hồi quy hệ số α, β 83 Bảng 3.5 Kiểm định phù hợp mơ hình mơ hình Roychowdhury (2006) 84 Bảng 3.6 Bảng mô tả biến độc lập phương pháp đo lường 84 Bảng 4.1 Thống kê mô tả biến phụ thuộc A_EM 89 Bảng 4.2 Thống kê mô tả biến phụ thuộc A_EM (trị tuyệt đối) theo năm 90 Bảng 4.3 Thống kê mô tả biến phụ thuộc A_EM (trị tuyệt đối) theo ngành 90 Bảng 4.4 Thống kê mô tả biến phụ thuộc A_EM (dương) theo ngành 91 Bảng 4.5 Thống kê mô tả biến phụ thuộc A_EM (âm) theo ngành 91 Bảng 4.6 Thống kê mô tả biến phụ thuộc R_EM 92 Bảng 4.7 Thống kê mô tả biến phụ thuộc R_EM (trị tuyệt đối) theo năm 93 Bảng 4.8 Thống kê mô tả biến phụ thuộc R_EM (trị tuyệt đối) theo ngành 93 Bảng 4.9 Thống kê mô tả biến phụ thuộc R_EM (dương) theo ngành 94 Bảng 4.10 Thống kê mô tả biến phụ thuộc R_EM (âm) theo ngành 94 Bảng 4.11 Thống kê mô tả biến độc lập định tính 98 Bảng 4.12 Thống kê mô tả biến độc lập định lượng 98 Bảng 4.13 Ma trận tương quan hồi quy Person mơ hình 101 Bảng 4.14 Ma trận tương quan hồi quy Person mơ hình 104 Bảng 4.15 Kết hồi quy mơ hình 107 Bảng 4.16 Kết kiểm định khuyết tật mô hình 109 23 3.4 GIẢ THUYẾT NGHIÊN CỨU Mục tiêu luận án đo lường, đánh giá thực trạng hành vi QTLN xác định nhân tố tác động đến hành vi QTLN CTNY TTCK Việt Nam Như trình bày mục 3.3 – Mơ hình nghiên cứu, luận án xây dựng 02 mơ hình nghiên cứu với 02 biến phụ thuộc (A_EM, R_EM) 19 biến nhân tố Trên sở vận dụng thuyết nền, luận án phát triển 19 giả thuyết nghiên cứu sau: Bảng mô tả giả thuyết nghiên cứu Giả thuy ết H1 H2 Nội dung thuyết Chủ tịch HĐQT có kiêm nhiệm Giám đốc điều hành mức độ QTLN cao Tỷ lệ thành viên HĐQT độc lập khơng điều hành cao mức độ QTLN thấp thuyết Kỳ vọng thuyết đại diện + thuyết đại diện - thuyết đại diện H3 Số lượng thành viên HĐQT cao mức độ QTLN thấp H4 Công ty tổ chức nhiều họp HĐQT mức độ QTLN thấp H5 Tỷ lệ thành viên HĐQT có chun mơn tài cao mức độ QTLN thấp H6 Tỷ lệ thành viên nữ thuộc HĐQT cao mức độ QTLN thấp H7 Số lượng thành viên BKS lớn mức độ QTLN thấp thuyết phụ thuộc nguồn lực thuyết đại diện thuyết phụ thuộc nguồn lực thuyết phụ thuộc nguồn lực - - - thuyết đại diện thuyết phụ thuộc nguồn lực thuyết đại diện - - 24 thuyết phụ thuộc nguồn lực H8 Tỷ lệ thành viên nữ thuộc BKS cao mức độ QTLN thấp H9 Tỷ lệ thành viên BKS có chun mơn tài cao mức độ QTLN thấp H10 Cơng ty kiểm tốn BIG4 mức độ QTLN cao H11 Cơng ty có thay đổi cơng ty kiểm tốn độc lập mức độ QTLN thấp thuyết phụ thuộc nguồn lực thuyết phụ thuộc nguồn lực - - thuyết đại diện thuyết tín hiệu thuyết tín hiệu - thuyết đại diện H12 Cơng tytỷ lệ vốn thuộc người quản cao mức độ QTLN cao H13 Cơng tytỷ lệ vốn thuộc nhà nước cao mức độ QTLN thấp H14 Cơng tytỷ lệ vốn thuộc nước ngồi cao mức độ QTLN thấp H15 Cơng tytỷ lệ nợ phải trả tổng tài sản cao mức độ QTLN cao H16 Cơng tytỷ lệ nợ vay ngắn hạn tài sản ngắn hạn cao mức độ QTLN cao thuyết bên liên quan + thuyết kế toán thực chứng thuyết đại diện thuyết bên liên quan thuyết tín hiệu thuyết bên liên quan thuyết tín hiệu thuyết kế tốn thực chứng thuyết tín hiệu thuyết kế tốn thực chứng - - + + 25 thuyết tín hiệu H17 Cơng ty có quy mơ lớn mức độ QTLN cao H18 Cơng ty có mức độ hồn thành kế hoạch thấp mức độ QTLN cao H19 Cơng ty có mức độ lợi nhuận trước thuế tổng tài sản cao mức độ QTLN cao thuyết kế toán thực chứng thuyết đại diện thuyết tín hiệu thuyết kế tốn thực chứng thuyết tín hiệu thuyết bên liên quan + - + 26 CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ BÀN LUẬN 4.1 MỨC ĐỘ QTLN TẠI CÁC CTNY TRÊN TTCK VIỆT NAM Kết thống kê mô tả biến A_EM R_EM cho thấy người quản cơng ty niêm yết có thực hành vi QTLN, thực theo hai hình thức QTLN A_EM R_EM thực theo hai hướng tăng lợi nhuận giảm lợi nhuận Trong hai hình thức QTLN A_EM R_EM mức độ R_EM cao nhiều so với A_EM Trong hai hướng QTLN QTLN theo hướng tăng lợi nhuận QTLN theo hướng giảm lợi nhuận QTLN theo hương giảm lợi nhuận chiếm phần lớn, thống A_EM R_EM Trong giai đoạn 20102016, người quản CTNY có thực QTLN, năm 2010 có mức QTLN bình qn cao năm lại 4.2 KẾT QUẢ PHÂN TÍCH HỒI QUY Mơ hình 1: Luận án thực ba ước lượng hồi quy cho mơ hình 1: Pooled OLS, FEM REM Với kiểm định so sánh cặp, luận án xác định ước lượng hồi quy theo FEM phù hợp Trong kiểm định khuyết tật mơ hình, có giả định bị vi phạm giả định phương sai sai số thay đổi Để khắc phục tượng phương sai sai số thay đổi, luận án thực ước lượng FEM sử dụng ước tính Cluster – Robust cho mơ hình Kết phân tích tác động biến nhân tố đến hành vi QTLN người quản thơng qua khoản dồn tích (A_EM), hệ số R2 45,98% Theo kết này, tồn mối tương quan có ý nghĩa thống kê biến nhân tố HOPHDQT, TVTCHDQT, TVNHDQT, SLBKS, 27 TVNBKS, BIG4, TDCTKT, SHVQL, TLVNH, QMDN, ROA với biến phụ thuộc A_EM Ba biến luận án đề xuất đưa vào mơ hình có hai biến có quan hệ tuyến tính với biến A_EM TVNBKS TLVNH Mơ hình 2: Luận án thực ba ước lượng hồi quy cho mơ hình 2: Pooled OLS, FEM REM Với kiểm định so sánh cặp, luận án xác định ước lượng hồi quy theo FEM phù hợp Trong kiểm định khuyết tật mơ hình, có giả định bị vi phạm giả định phương sai sai số thay đổi Để khắc phục tượng phương sai sai số thay đổi, luận án thực ước lượng FEM sử dụng ước tính Cluster – Robust cho mơ hình Kết phân tích tác động biến nhân tố đến hành vi QTLN người quản thông qua nghiệp vụ kinh tế phát sinh (R_EM), hệ số R2 49,6% Theo kết này, tồn mối tương quan có ý nghĩa thống kê biến nhân tố SLHDQT, HOPHDQT, TVNHDQT, SLBKS, TVTCBKS, TVNBKS, BIG4, TDCTKT, QMDN, TLNPT, TLVNH, MDHTKQ với biến phụ thuộc R_EM Ba biến luận án đề xuất đưa vào mơ hình ba biến có quan hệ tuyến tính với biến R_EM TVNBKS, TLVNH, MDHTKH 28 CHƯƠNG 5: NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 NHẬN XÉT Hành vi QTLN thơng qua khoản dồn tích Kết hồi quy cho thấy doanh nghiệp động, thường xuyên tổ chức nhiều họp để thống ý kiến, tận dụng lợi chuyên môn thành viên HĐQT kiểm soát tốt hành vi QTLN A_EM HĐQT doanh nghiệp có nhiều thành viên có chun mơn tài chính, có hiện nhiều thành viên nữ mức độ QTLN A_EM giảm Một trách nhiệm BKS cơng ty cổ phần Việt Nam kiểm sốt hoạt động HĐQT Ban giám đốc Kết nghiên cứu luận án chứng minh số lượng thành viên BKS nhiều có diện nhiều thành viên nữ thuộc BKS giúp BKS thực thi tốt nhiệm vụ giao, kiểm soát hiệu hành vi QTLN DN Phù hợp với kết nhiều nghiên cứu nước quốc tế, kết nghiên cứu luận án cho thấy vai trò quan trọng kiểm tốn độc lập chất lượng thông tin lợi nhuận CTNY Doanh nghiệp kiểm tốn Big4 mức độ QTLN thấp doanh nghiệp không kiểm toán Big4 Luận án phát CTNY Việt Nam thực QTLN A_EM thấp người quản nắm giữ tỷ lệ vốn cao Phát không phù hợp với thuyết đại diện, thuyết bên liên quan cho mục tiêu tối đa hóa lợi ích người quản gia tăng QTLN công ty mà họ sở hữu nhiều vốn 29 Không kỳ vọng luận án, việc thay đổi cơng ty kiểm tốn so với năm trước liền kề CTNY mức độ QTLN gia tăng Tác giả cho công ty niêm yết muốn giảm bớt thơng tin khơng tích cực mà kiểm toán năm trước phát nên thực thay đổi cơng ty kiểm tốn Để né tránh vi phạm điều khoản vay nợ ngắn hạn, người quản gia tăng QTLN thông qua khoản đồn tích Đồng thời, để phát tính hiệu tích cực cho bên liên quan, doanh nghiệp có quy mơ lớn, có lợi nhuận tài sản cao người quản gia tăng QTLN thơng qua khoản dồn tích Hành vi QTLN thơng qua nghiệp vụ kinh tế Kết hồi quy cho thấy: HĐQT gồm nhiều thành viên, kết hợp ưu điểm chuyên môn, tận dụng mối quan hệ với nhiều tổ chức cá nhân bên ngoài, kết hợp với việc tổ chức nhiều họp HĐQT, có diện nhiều thành viên nữ kiểm sốt tốt hành vi QTLN thơng qua nghiệp vụ kinh tế phát sinh Điều phù hợp với thuyết đại diện thuyết phụ thuộc nguồn lực Bên cạnh đó, luận án nhận vai trò BKS quan trọng máy quản CTNY Việt Nam tất nhân tố thuộc nhóm điều có tác động đến hành vi QTLN thông qua nghiệp vụ kinh tế phát sinh hành vi QTLN thông qua khoản dồn tích Số lượng thành viên ban kiểm sốt nhiều, tỷ lệ thành viên có chun mơn tài cao có diện thành viên nữ BKS kiểm soát hiệu hành vi QTLN doanh nghiệp Kết hồi quy mơ hình lần khẳng định vai trò cơng ty kiểm tốn thuộc Big4 việc góp phần nâng cao chất lượng 30 BCTC CTNY Việt Namtác động ngược chiều với biến phụ thuộc Và cuối cùng, áp lực hoàn thành tiêu lợi nhuận đặt Đại Hội cổ đông năm, người quản QTLN thông qua việc tác động vào nghiệp vụ kinh tế phát sinh Nghiên cứu luận án khám phá doanh nghiệp có tỷ lệ hồn thành kế hoạch thấp mức độ QTLN người quản cao Kết hồi quy chứng minh việc thay đổi cơng ty kiểm tốn so với năm trước liền kề có tác động làm gia tăng QTLN R_EM Việc thay đổi không làm gia tăng tính độc lập Ban điều hành cơng ty với kiểm tốn viên mà việc thay đổi cơng ty kiểm tốn tạo gián đoạn thơng tin năm với năm trước, nhằm che giấu hành vi QTLN người quản Bên cạnh đó, luận án chứng minh doanh nghiệp có tỷ lệ nợ phải trả tổng tài sản đặc biệt tỷ lệ nợ vay ngắn hạn tài sản ngắn hạn cao mức độ QTLN R_EM lớn Như khẳng định người quản quan tâm đến khả vi phạm điều khoản hợp đồng vay Có thể áp lực thúc đẩy người quản thực QTLN R_EM 5.2 KIẾN NGHỊ 5.2.1 Đối với Nhà Nước - Hoàn thiện khung pháp cho hệ thống kế toán Việt Nam: Một số quy định chuẩn mực kế tốn, thơng tư hướng dẫn chuẩn mực kế toán Việt Nam khác biệt lớn so với chế độ kế tốn hành Khi có khác biệt hệ thống pháp luật tham chiếu doanh nghiệp lựa chọn 31 sách, phương pháp có lợi cho doanh nghiệp nhất, tạo hội cho người quản thực QTLN Xử nghiêm minh vi phạm công bố thông tin thị - trường chứng khoán: Tác giả kiến nghị gia tăng mức phạt vi phạm hành theo tỷ lệ % giá trị cổ phiếu giao dịch mức tiền tuyệt đối Tăng cường giám sát chất lượng dịch vụ kiểm toán, xử - nghiêm vi phạm lĩnh vực kiểm toán: Nhà nước cần thực số biện pháp sau: (1) Giám sát q trình bổ nhiệm cơng ty kiểm tốn, thủ tục kiểm tốn; (2) Giám sát tính độc lập KTV đặc biệt KTV ký báo cáo kiểm toán; (3) Xử nghiêm minh hành vi vi phạm tính độc lập kiểm tốn Cần có biện pháp chế tài mức độ chênh lệch BCTC trước - sau kiểm toán Qui định tỷ lệ thành viên HĐQT có chun mơn tài - tỷ lệ thành viên BKS có chun mơn tài Xây dựng đội ngũ kiểm tra, tra thuế chuyên nghiệp - theo lĩnh vực ngành nghề 5.2.2 Đối với cơng ty niêm yết - Tự củng cố vai trò HĐQT BKS - Bổ nhiệm công ty kiểm tốn phù hợp với lĩnh vực hoạt động cơng ty 5.2.3 Đối với cơng ty kiểm tốn độc lập - Xây dựng niềm tin khách hàng vấn đề đơn giản công ty kiểm tốn ngồi Big 4, 32 cần phải có chiến lược bước, ngắn hạn dài hạn Luận án đề xuất số biện pháp sau: Chấp nhận chi phí đào tào nhân viên, chi phí lương để thu hút nhân tài, chấp nhận giá phí kiểm tốn cạnh tranh phải đảm bảo chất lượng đầu ra, Không ngừng công tác quảng bá, bước xây dựng hồ sơ lực cơng ty kiểm tốn: Cơng tác quảng bá làm cho khách hàng biết lực, chiến lược, tầm nhìn cơng ty kiểm tốn độc lập vấn đề quan trọng 5.2.4 Đối với đối tượng khác Đối với ngân hàng: Khi xem xét vốn tài trợ cho cho công ty, ngân hàng cần có kết hợp nhiều nguồn thơng tin để đưa định, không đơn chủ yếu tập trung vào Báo cáo tài cơng ty Ngồi báo cáo tài chính, số thơng tin quan trọng như: Uy tín cơng ty ngành, lịch sử tín dụng cơng ty, phương án kinh doanh kế hoạch tài cơng ty,…Trong hợp đồng tài trợ vốn cho doanh nghiệp, cần lưu ý nhiều đến tài sản đảm bảo thật chặt chẽ vấn đề định giá tài sản đảm bảo Đối với nhà đầu tư: Ngoài việc nghiên cứu, phân tích BCTC, nhà đầu tư lựa chọn cơng ty có nhiều thành viên HĐQT BKS, tỷ lệ thành viên HĐQT BKS có chun mơn tài cao, có diện nhiều thành viên nữ HĐQT BKS, doanh nghiệp có tỷ lệ nợ thấp để đầu tư Kết hợp với đặc điểm trên, nhà đầu tư quan tâm đến tiêu kế hoạch lợi nhuận CTNY theo dõi mức độ hồn thành kế hoạch qua quý 33 5.3 MỘT SỐ HẠN CHẾ CỦA NGHIÊN CỨU VÀ HƯỚNG NHIÊN CỨU TRONG TƯƠNG LAI Luận án nghiên cứu nhân tố tác động đến hành vi QTLN thơng qua khoản dồn tích QTLN thông qua nghiệp vụ kinh tế phát sinh Số lượng biến nhân tố đưa vào nguyên cứu nhiều so với nghiên cứu Việt Nam, gồm 19 biến chia làm nhóm: Nhóm biến HĐQT; nhóm biến BKS, nhóm biến kiểm tốn độc lập, nhóm biến cấu trúc sở hữu vốn cấu vốn; nhóm biến quy mô doanh nghiệp hiệu hoạt động Các biến nhân tố thu thập BCTC, BCTN BCQT CTNY Luận án chia mẫu nghiên cứu thành 10 ngành theo chuẩn phân ngành toàn cầu Tuy nhiên, số lượng CTNY thuộc ngành khơng đồng nhất, ngành cơng nghiệp có đến 148 công ty ngành công nghệ thông tin có 08 cơng ty (nhỏ số biến độc lập) nên việc phân ngành luận án chủ yếu phục vụ cho thống kê mô tả mẫu, đồng thời để trả lời câu hỏi “ Mức độ quản trị lợi nhuận người quản ngành nào?” Luận án xác định biến nhân tố tác động mức độ tác động đến ngành nghiên cứu Đây hạn chế luận án Trong trình thực luận án này, tác giả nhận thấy số hướng nghiên cứu tương lai liên quan đến hành vi QTLN sau: - Xây dựng mơ hình đo lường mức độ QTLN phù hợp áp dụng cho đặc thù Việt Nam; 34 - Nghiên cứu biến nhân tố liên quan đến trị, văn hóa, địa lý,… tác động đến hành vi QTLN; - Nghiên cứu động QTLN từ phân tích sâu khía cạnh tích cực tiêu cực hành vi QTLN bên liên quan; - Nghiên cứu thời điểm vận dụng hai hình thức QTLN thay đổi qua lại (thay lẫn nhau) hai hình thức QTLN; - Nghiên cứu QTLN đặc thù lĩnh vực ngân hàng, bảo hiểm cơng ty chứng khốn 35 DANH MỤC CÁC CƠNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ Bùi Văn Dương Ngơ Hồng Điệp, 2018 Tổng kết nghiên cứu hành vi quản trị lợi nhuận Kỷ yếu Hội thảo khoa học Quốc Gia ESR - 2018, Trường ĐH Công Nghệ TP HCM, 5.5.2018 Bùi Văn Dương Ngô Hoàng Điệp, 2017 Ảnh hưởng nhân tố quản trị công ty đến hành vi quản trị lợi nhuận người quản – Nghiên cứu thực nghiệm cơng ty niêm yết thị trường chứng khốn Việt Nam Đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường năm 2017, Trường ĐH Kinh tế TP HCM, thành viên tham gia Bùi Văn Dương Ngơ Hồng Điệp, 2017 Đặc điểm Hội đồng quản trị hành vi quản trị lợi nhuận công ty niêm yết thị trường chứng khốn Việt Nam Tạp chí khoa học Trường Đại học Mở TP HCM, số 54 (3) 2017 Ngơ Hồng Điệp, 2017 Ảnh hưởng cấu trúc sở hữu vốn đòn bẩy tài đến hành vi quản trị lợi nhuận dồn tích cơng ty niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam Tạp chí Cơng thương, số 12, tháng 11.2017 Ngơ Hoàng Điệp, 2014 Giới thiệu tổng quan hành vi chi phối thu nhập người quản doanh nghiệp Kỷ yếu Hội thảo khoa học - Kế toán tài - Những thay đổi định hướng phát triển tiến trình hội nhập CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc TP Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 04 năm 2019 TRANG THƠNG TIN VỀ NHỮNG ĐĨNG GĨP MỚI VỀ MẶT HỌC THUẬT, LUẬN CỦA LUẬN ÁN Tên luận án: Các nhân tố tác động đến hành vi QTLN người quản công ty niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam Chuyên ngành: Kế tốn Mã số: 9.34.03.01 Nghiên cứu sinh: Ngơ Hồng Điệp Khóa: 2013 Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh Người hướng dẫn luận án: PGS.TS Bùi Văn Dương Tóm tắt đóng góp luận án: Về mặt khoa học: Trên giới, hành vi QTLN quan tâm nghiên cứu nhiều chuyên gia từ 30 năm qua Tại Việt Nam, chưa có nhiều cơng trình nghiên cứu mang tính tồn diện liên quan đến nhân tố tác động đến hành vi QTLN CTNY Với thực trạng này, luận án mong muốn: - Hệ thống hoá thuyết tảng hành vi QTLN, đánh giá thực trạng công ty niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam liên quan đến hành vi QTLN (QTLN thơng qua khoản dồn tích QTLN thông qua nghiệp vụ kinh tế phát sinh); - Xác định nhân tố tác động mức độ tác động nhân tố đến hành vi QTLN, mở rộng thêm cánh cửa khoa học nghiên cứu hành vi QTLN Việt Nam Về mặt thực tiễn: Luận án kỳ vọng có ý nghĩa thực tiễn đối với: - Những nhà hoạch định sách, đơn vị lập pháp có nhìn sâu sắc hơn, bao quát hơn, từ xây dựng hệ thống quy định mang tính khả thi cao hơn, phù hợp với đặc thù đất nước, gắn kết với xu hội nhập quốc tế; - Các cơng ty niêm yết tự đánh giá tự kiện tồn hệ thống quản trị cho cơng ty mình, từ gia tăng chất lượng BCTC doanh nghiệp; - Những đối tượng có lợi ích trực tiếp (như nhà đầu tư, chủ nợ,…) đánh giá mức độ QTLN công ty mà họ đầu tư, từ gia tăng hiệu định đầu tư, giảm thiểu rủi ro Nghiên cứu sinh ký tên Ngơ Hồng Điệp ... TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM -   - NGƠ HỒNG ĐIỆP CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN HÀNH VI QUẢN TRỊ LỢI NHUẬN CỦA NGƯỜI QUẢN LÝ TẠI CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VI T NAM Ngành:... quản lý công ty niêm yết thị trường chứng khoán Vi t Nam thực QTLN mức độ nào? Câu hỏi 2: Những nhân tố tác động mức độ tác động nhân tố đến hành vi QTLN người quản lý CTNY TTCK Vi t Nam nào? ĐỐI... soát hành vi QTLN, nâng cao chất lượng BCTC CTNY MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU Mục tiêu luận án nghiên cứu nhân tố tác động đến hành vi QTLN người quản lý công ty niêm yết thị trường chứng khoán Vi t Nam
- Xem thêm -

Xem thêm: Các nhân tố tác động đến hành vi quản trị lợi nhuận của người quản lý tại các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán việt nam , Các nhân tố tác động đến hành vi quản trị lợi nhuận của người quản lý tại các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán việt nam

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn