Các nhân tố ảnh hưởng đến việc áp dụng kế toán dồn tích tại các đơn vị sự nghiệp y tế công lập trên địa bàn thành phố hồ chí minh

151 49 0
  • Loading ...
1/151 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/05/2019, 20:57

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HỒ CHÍ MINH PHẠM MẠNH TÙNG CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC ÁP DỤNG KẾ TỐN DỒN TÍCH TẠI CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP Y TẾ CÔNG LẬP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HỒ CHÍ MINH PHẠM MẠNH TÙNG CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC ÁP DỤNG KẾ TOÁN DỒN TÍCH TẠI CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP Y TẾ CƠNG LẬP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Chuyên ngành: Kế Toán Mã số: 60340301 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS.MAI THỊ HOÀNG MINH Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn thạc sĩ kinh tế với đề tài “Các nhân tố ảnh hưởng đến việc áp dụng kế tốn dồn tích đơn vị nghiệp y tế công lập địa bàn thành phố Hồ Chí Minh” cơng trình nghiên cứu riêng tôi, không chép Các số liệu kết phân tích nêu luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình nghiên cứu khác Nội dung luận văn có tham khảo sử dụng tài liệu, thông tin đăng tải tác phẩm, tạp chí trang web theo danh mục tài liệu luận văn Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 10 năm 2018 Phạm Mạnh Tùng MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU 1.Tính cấp thiết lý chọn đề tài Mục tiêu nghiên cứu 2.1 Mục tiêu nghiên cứu tổng quát 2.2 Mục tiêu nghiên cứu cụ thể Câu hỏi nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu 4.1 Đối tượng nghiên cứu 4.2 Phạm vi nghiên cứu 4.2.1 Không gian nghiên cứu 4.2.2 Thời gian nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu 6 Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Kết cấu luận văn CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN CÁC NGHIÊN CỨU TRƯỚC 1.1 Các nghiên cứu có liên quan 1.1.1 Các nghiên cứu cơng bố nước ngồi 1.1.2 Các nghiên cứu công bố nước 12 1.2 Khe hổng nghiên cứu 16 CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT 19 2.1 Chuẩn mực kế tốn cơng quốc tế (IPSAS) 19 2.1.1 Lịch sử hình thành trình phát triển 19 2.1.2 Nhiệm vụ mục tiêu chuẩn mực kế tốn cơng quốc tế 20 2.1.3 Tầm quan trọng lợi ích áp dụng chuẩn mực kế tốn cơng quốc tế 21 2.2 Cơ sở kế toán áp dụng theo chuẩn mực kế tốn cơng quốc tế 22 2.2.1 Cơ sở kế toán tiền mặt theo chuẩn mực kế tốn cơng quốc tế 22 2.2.1.1 Khái niệm 22 2.2.1.2 Nội dung kế toán sở tiền theo IPSAS 23 2.2.1.3 Ưu điểm hạn chế sở kế toán tiền mặt 25 2.2.2 Cơ sở kế tốn dồn tích theo chuẩn mực kế tốn công quốc tế 26 2.2.2.1 Khái niệm 26 2.2.2.2 Nội dung kế tốn sở dồn tích theo IPSAS 27 2.2.2.3 Ưu điểm hạn chế sở kế tốn dồn tích 28 2.3 Cơ sở kế toán áp dụng kế tốn cơng số quốc gia học kinh nghiệm cho Việt Nam 30 2.3.1 Cơ sở kế toán áp dụng kế tốn cơng số quốc gia 30 2.3.2 Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam 39 2.4 Tổng quan hệ thống kế toán áp dụng cho đơn vị hành nghiệp 42 2.4.1 Mơi trường pháp lý 42 2.4.1.1 Luật Kế toán 42 2.4.1.2 Luật Ngân sách Nhà nước 43 2.4.1.3 Chế độ kế tốn hành nghiệp 43 2.4.2 Hệ thống Mục lục Ngân sách nhà nước 46 2.4.3 Đối tượng kế tốn đơn vị hành nghiệp 49 2.4.4 Nguyên tắc kế tốn áp dụng đơn vị hành nghiệp 50 2.4.5 Đối tượng sử dụng thơng tin kế tốn đơn vị hành nghiệp 51 2.4.5.1 Cơ quan chủ quản 51 2.4.5.2 Kho bạc Nhà nước 52 2.4.5.3 Kiểm toán Nhà nước 52 2.4.5.4 Bản thân đơn vị hành nghiệp 54 2.5 Tổng quan hệ thống kế tốn áp dụng bệnh viện cơng 54 2.5.1 Giới thiệu khái quát bệnh viện 54 2.5.2 Đặc điểm quản lý tài bệnh viện công Việt Nam 56 2.5.3 Tổ chức cơng tác kế tốn bệnh viện công 61 2.6 Tổng quan lý thuyết việc nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng 63 2.6.1 Lý thuyết quản trị công (New public management – NPM) 63 2.6.2 Lý thuyết ủy nghiệm khái niệm trách nhiệm giải trình 64 CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 68 3.1 Xác định nhân tố ảnh hưởng đến chuyển đổi kế tốn cơng sang sở kế tốn dồn tích đơn vị nghiệp y tế công lập địa bàn thành phố Hồ Chí Minh 68 3.2 Mơ hình nghiên cứu đề nghị 75 3.3 Các giả thuyết nghiên cứu cần kiểm định 77 3.4 Phương pháp nghiên cứu 78 3.4.1 Phương pháp nghiên cứu chung 78 3.4.2 Phương pháp nghiên cứu cụ thể 79 3.4.3 Thiết kế thang đo 80 3.4.4 Xây dựng bảng câu hỏi 83 3.4.5 Chọn mẫu thu thập liệu 84 3.4.6 Các bước thực nghiên cứu 84 3.5 Quy trình nghiên cứu 87 CHƯƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ BÀN LUẬN 89 4.1 Mô tả mẫu khảo sát 89 4.2 Thống mô tả 90 4.3 Đánh giá độ tin cậy thang đo 96 4.3.1 Cronbach Alpha thang đo nhân tố “Mơi trường trị” (MTCT) 97 4.3.2 Cronbach Alpha thang đo nhân tố “Môi trường giáo dục” (MTGD) 99 4.3.3 Cronbach Alpha thang đo nhân tố “Môi trường kinh tế” (MTKT) 99 4.3.4 Cronbach Alpha thang đo nhân tố “Môi trường pháp lý” (MTPL) 101 4.3.5 Cronbach Alpha thang đo nhân tố “Môi trường quốc tế” (MTQT) 102 4.3.6 Cronbach Alpha thang đo nhân tố “Môi trường văn hóa” (MTVH) 103 4.3.7 Cronbach Alpha thang đo Sự áp dụng kế tóan dồn tích đơn vị SNYTCL 104 4.4 Phân tích nhân tố khám phá 105 4.4.1 Biến độc lập 105 4.4.2 Biến phụ thuộc 111 4.5 Kiểm định mơ hình nghiên cứu 113 4.5.1 Phân tích tương quan 113 4.5.2 Phân tích hồi quy tuyến tính bội 115 4.6 Kiểm tra giả định mơ hình hồi quy bội 120 4.6.1 Kiểm tra giả định phương sai sai số (phần dư) không đổi 120 4.6.2 Kiểm tra giả định phần dư có phân phối chuẩn 121 4.6.3 Kiểm tra giả định khơng có mối tương quan biến độc lập (hiện tượng đa cộng tuyến) 124 CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 125 5.1 Kết luận 125 5.2 Đề xuất hàm ý, sách 127 5.2.1 Hồn thiện nhân tố mơi trường trị 127 5.2.2 Hoàn thiện nhân tố môi trường giáo dục 129 5.3.3 Hoàn thiện nhân tố môi trường kinh tế 133 5.3.4 Hồn thiện nhân tố mơi trường pháp lý 135 5.3.5 Hồn thiện nhân tố mơi trường quốc tế 139 5.3.6 Hoàn thiện nhân tố mơi trường văn hóa 139 5.4 Hạn chế luận văn hướng nghiên cứu 140 5.4.1 Những hạn chế luận văn 140 5.4.2 Hướng nghiên cứu luận văn 141 TÀI LIỆU THAM KHẢO 142 PHẦN MỞ ĐẦU 1.Tính cấp thiết lý chọn đề tài Hợp tác quốc tế xu hướng tất yếu công phát triển kinh tế đất nước ta Trải qua ba mươi năm kể từ bắt đầu công đổi đất nước từ năm 1986, Việt Nam bước hội nhập với cộng đồng quốc tế nhiều lĩnh vực trị, văn hóa, giáo dục, ngoại giao,… có hội nhập lĩnh vực kinh tế Sự kiện nước ta thức trở thành thành viên thứ 150 Tổ chức thương mại giới (WTO) vào tháng 1/2007 khẳng định hội nhập toàn diện Việt Nam với kinh tế toàn cầu Hiện nay, Việt Nam thành viên tích cực nhiều tổ chức quốc tế khu vực quan trọng như: Hiệp hội quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu ÁThái Bình Dương (APEC), tổ chức Liên Hợp Quốc (UN),…Trong kinh tế nước ta nay, kinh tế khu vực công đặt quản lý kiểm soát Nhà nước đóng vai trò quan trọng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế quốc gia bên cạnh khu vực tư nhân Với việc gia nhập vào tổ chức quốc tế giới, Việt Nam tiến hành nhiều cải cách sách kinh tế -tài chính, thương mại, luật pháp, lĩnh vực kế tốn cơng nói riêng kế tốn nói chung khơng phải ngoại lệ Vào ngày 1/1/2017, luật Kế toán số 88/2015/QH13 Quốc hội ban hành thay cho luật Kế toán số 03/2003/QH11 bên cạnh thơng tư 200/2014/TT-BTC Bộ Tài ban hành để hướng dẫn chế độ kế tốn doanh nghiệp thay cho Quyết định 15/2006/QĐ-BTC, Thông tư 244/2009/TT-BTC Việc ban hành luật kế toán sửa đổi sau mười năm thực luật kế toán 2003 thể nỗ lực Việt Nam hướng đến mục tiêu cải cách hội nhập lĩnh vực kế toán, phù hợp với điều kiện kinh tế nước ta bên cạnh phù hợp với thông lệ quốc tế Trong năm gần đây, cải cách quản lý khu vực cơng, có kế tốn cơng, xu hướng diễn nhiều quốc gia giới Ở Việt Nam, mục tiêu việc cải cách quản lý khu vực cơng, kế tốn cơng nhằm nâng cao hiệu sử dụng nguồn lực nhà nước, nâng cao tính chuẩn mực thơng tin kế tốn, đồng thời thực cơng khai hóa, dân chủ hóa hoạt động tài quốc gia việc cung cấp công chúng báo cáo chứa đựng thơng tin tài - kế tốn cách đầy đủ,trung thực, hữu ích cho đối tượng sử dụng Cùng với phát triển kinh tế, Việt Nam có bước tiến đáng kể việc hồn thiện hệ thống pháp luật nói chung hệ thống pháp luật, hướng dẫn, quy định kế tốn nói riêng Tuy nhiên, chế độ kế tốn hành nghiệp Việt Nam xây dựng sở Luật Ngân sách Nhà nước, Luật Kế toán sách tài áp dụng cho đơn vị hành nghiệp (HCSN) nhiều điểm khác biệt lớn so với chuẩn mực kế tốn cơng quốc tế IPSAS Tại Việt Nam nay, Bộ Tài ban hành chuẩn mực kế tốn Việt Nam gồm 26 chuẩn mực áp dụng cho doanh nghiệp thuộc ngành, thành phần kinh tế tư nhân, nhiên kế tốn khu vực cơng lại chưa có chuẩn mực kế tốn riêng Đặc biệt, kể từ nước ta gia nhập tổ chức, diễn đàn kinh tế giới (WTO, APEC), cam kết với tổ chức tài khu vực quốc tế ADB, WB, IMF, đòi hỏi Việt Nam phải cung cấp thơng tin tình hình tài nhà nước có tính chuẩn mực, có khả so sánh phải quốc tế thừa nhận Việc công bố thông tin minh bạch, xác, phù hợp với thơng lệ quốc tế tạo lợi cho khoản vay cho vay Chính phủ với quốc gia khác định chế tài giới Tất lý phản ánh tầm quan trọng cần thiết phải ban hành chuẩn mực kế tốn cơng phù hợp với điều kiện Việt Nam dựa chuẩn mực kế tốn cơng quốc tế IPSAS làm tảng Trong kinh tế thị trường, đơn vị hành nghiệp coi đơn vị kinh doanh Bộ máy chế quản lý kinh tế bước cải cách nhằm xóa bỏ tồn tại, hạn chế mơ hình quản lý cũ, phù hợp với yêu cầu thực tế đất nước hòa nhập với thơng lệ quốc tế Các đơn vị hành nghiệp Nhà nước giao quyền tự chủ hạch tốn kinh phí khốn, nguồn tài sử dụng khơng mang tính chất phân phối mà sử dụng đơn vị kinh doanh thông thường khác Muốn thực điều đó, đơn vị cần phải có chế quản lý cách khoa học, hợp lý, thực tổng hòa nhiều biện pháp mà cơng cụ quan trọng kế tốn cơng Trong loại đơn vị HCSN, đơn vị nghiệp y tế công lập, mà cụ thể bệnh viện cơng đóng vai trò quan trọng việc cung cấp dịch vụ y tế, thực hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học lĩnh vực y học Bệnh viện công đơn vị nghiệp công lập, Nhà nước đầu tư sở vật chất cấp kinh phí hoạt động để thực nhiệm vụ khám chữa bệnh cho người dân Tại Việt Nam, hệ thống bệnh viện công xem xương sống hệ thống y tế, với 910 bệnh viện, chiếm 85% tổng số bệnh viện nước (Tổng cục thống kê, 2012) Trong năm qua, hoạt động bệnh viện công có thay đổi đáng kể tác động chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm thực nhiệm vụ, tổ chức máy, biên chế tài theo tinh thần Nghị định 43/2006/NĐ-CP Trong đó, chế tự chủ tài cho phép bệnh viện cơng chủ động việc sử dụng nguồn kinh phí Nhà nước cấp khoản thu để lại để thực nhiệm vụ khám chữa bệnh sở tiết kiệm chi phí, tự chủ việc phân phối khoản chênh lệch thu chi nhằm bước tăng cường sở vật chất, đào tạo nguồn nhân lực, cải thiện nâng cao đời sống cán viên chức đơn vị Cơng việc kế tốn đơn vị phải tổ chức hệ thống thông tin số liệu để quản lý kiểm soát nguồn kinh phí, tình hình sử dụng, tốn kinh phí, tình hình quản lý sử dụng tài sản cơng…Bên cạnh đó, kế tốn đơn vị giữ chức thơng tin hoạt động kinh tế phát sinh trình sử dụng nguồn kinh phí từ NSNN; qua góp phần vào việc quản lý nguồn vốn đơn vị cách hiệu ... HỌC KINH TẾ TP.HỒ CHÍ MINH PHẠM MẠNH TÙNG CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC ÁP DỤNG KẾ TỐN DỒN TÍCH TẠI CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP Y TẾ CÔNG LẬP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Chuyên ngành: Kế Toán Mã... CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 68 3.1 Xác định nhân tố ảnh hưởng đến chuyển đổi kế tốn cơng sang sở kế tốn dồn tích đơn vị nghiệp y tế công lập địa bàn thành phố Hồ Chí Minh ... áp dụng kế tốn dồn tích đơn vị nghiệp y tế công lập địa bàn thành phố Hồ Chí Minh cơng trình nghiên cứu riêng tôi, không chép Các số liệu kết phân tích nêu luận văn trung thực chưa công bố cơng
- Xem thêm -

Xem thêm: Các nhân tố ảnh hưởng đến việc áp dụng kế toán dồn tích tại các đơn vị sự nghiệp y tế công lập trên địa bàn thành phố hồ chí minh , Các nhân tố ảnh hưởng đến việc áp dụng kế toán dồn tích tại các đơn vị sự nghiệp y tế công lập trên địa bàn thành phố hồ chí minh

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn