Các nhân tố ảnh hưởng đến tính hữu hiệu của hệ thống kiểm soát nội bộ tại một số công ty thuộc ngành giải trí trên địa bàn thành phố hồ chí minh

142 65 0
  • Loading ...
1/142 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/05/2019, 20:57

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HỒ CHÍ MINH  ĐỒN THỊ THẢO NGUN CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TÍNH HỮU HIỆU CỦA HỆ THỐNG KIỂM SỐT NỘI BỘ TẠI MỘT SỐ CƠNG TY THUỘC NGÀNH GIẢI TRÍ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - NĂM 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HỒ CHÍ MINH  ĐOÀN THỊ THẢO NGUYÊN CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TÍNH HỮU HIỆU CỦA HỆ THỐNG KIỂM SỐT NỘI BỘ TẠI MỘT SỐ CƠNG TY THUỘC NGÀNH GIẢI TRÍ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Chuyên ngành: Kế toán Mã số: 8340301 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS NGUYỄN VIỆT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - NĂM 2018 LỜI CAM ĐOAN Luận văn “Các nhân tố ảnh hưởng đến tính hữu hiệu hệ thống kiểm soát nội số đơn vị thuộc ngành giải trí địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh” tơi nghiên cứu thực Các thông tin luận văn thơng tin thu thập thực tế từ phía đơn vị, công ty Luận văn chưa công bố hình thức Tơi xin hồn tồn chịu trách nhiệm lời cam đoan HỌC VIÊN THỰC HIỆN ĐOÀN THỊ THẢO NGUYÊN MỤC LỤC TRANG PHỤ BÌA LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG BIỂU DANH MỤC HÌNH VẼ PHẦN MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Mục tiêu nghiên cứu Câu hỏi nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu .3 Đóng góp đề tài .3 Kết cấu đề tài nghiên cứu CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CÁC NGHIÊN CỨU TRƯỚC 1.1 Các nghiên cứu hệ thống KSNB giới 1.2 Các nghiên cứu hệ thống KSNB Việt Nam .7 1.3 Nhận xét tổng quan nghiên cứu trước 14 1.4 Khoảng trống nghiên cứu định hướng nghiên cứu tác giả .14 1.4.1 Khoảng trống nghiên cứu .14 1.4.2 Định hướng nghiên cứu tác giả 14 KẾT LUẬN CHƯƠNG 1: 15 CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ .16 2.1 Lý thuyết sử dụng nghiên cứu 16 2.1.1 Lý thuyết đại diện 16 2.1.2 Nhóm Lý thuyết hành vi - tâm lý xã hội - quan hệ người .17 2.2 Tổng quan hệ thống KSNB 18 2.2.1 Các khái niệm nghiên cứu 18 2.2.1.1 Khái niệm kiểm soát nội .18 2.2.1.2 Khái niệm hệ thống kiểm soát nội 20 2.2.1.3 Khái niệm Môi trường kiểm soát 20 2.2.1.4 Khái niệm Đánh giá rủi ro 20 2.2.1.5 Khái niệm Hoạt động kiểm soát 20 2.2.1.6 Khái niệm Thông tin truyền thông 21 2.2.1.7 Khái niệm Giám sát 21 2.2.1.8 Khái niệm Tính hữu hiệu hệ thống kiểm soát nội 22 2.2.2 Tìm hiểu lược báo cáo COSO 2013 22 2.2.2.1 Những nội dung không thay đổi thay đổi so với COSO 1992 23 2.2.2.2 Những nguyên tắc COSO 2013 .23 2.2.2.3 Những yêu cầu COSO 2013 25 2.2.3 Các phận cấu thành hệ thống KSNB theo COSO 2013 25 2.2.3.1 Mơi trường kiểm sốt .26 2.2.3.2 Đánh giá rủi ro 27 2.2.3.3 Hoạt động kiểm soát .28 2.2.3.4 Thông tin truyền thông 29 2.2.3.5 Hoạt động giám sát 29 2.2.4 Lợi ích hạn chế tiềm tàng KSNB 30 2.2.4.1 Lợi ích KSNB 30 2.2.4.2 Hạn chế tiềm tàng KSNB 31 KẾT LUẬN CHƯƠNG 32 CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 33 3.1 Tổng quan số cơng ty thuộc ngành giải trí địa bàn thành phố Hồ Chí Minh 33 3.1.1 Quy mô ngành 33 3.1.2 Đặc điểm hoạt động kinh doanh số đơn vị thuộc ngành giải trí địa bàn thành phố Hồ Chí Minh ảnh hưởng đến hệ thống KSNB 33 3.2 Mơ hình nghiên cứu 35 3.3 Quy trình nghiên cứu 36 3.4 Nghiên cứu định tính 38 3.4.1 Mục tiêu .38 3.4.2 Cách thức thực 38 3.5 Nghiên cứu định lượng .39 3.5.1 Mục tiêu .39 3.5.2 Đối tượng thu thập liệu 39 3.5.3 Xác định kích thước mẫu .39 3.5.4 Xây dựng thang đo .39 3.5.5 Công cụ thu thập liệu 40 3.5.6 Phân tích độ tin cậy thang đo 40 3.5.7 Phân tích nhân tố khám phá EFA 41 3.5.8 Phân tích nhân tố khẳng định CFA 41 3.5.9 Kiểm định mơ hình lý thuyết .43 KẾT LUẬN CHƯƠNG 43 CHƯƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 45 4.1 Thống kê mô tả mẫu 45 4.2 Đánh giá thang đo 45 4.2.1 Phân tích độ tin cậy Cronbach’s Anpha 45 4.2.2 Phân tích nhân tố khám phá EFA 48 4.2.2.1 Kết đánh giá giá trị thang đo nhân tố hệ thống KSNB .48 4.2.2.2 Kết đánh giá giá trị thang đo tính hữu hiệu hệ thống KSNB 52 4.3 Kiểm định mơ hình giả thuyết nghiên cứu .53 4.3.1 Phân tích tương quan 54 4.3.2 Phân tích hồi quy 55 4.3.3 Dò tìm vi phạm giả định cần thiết hồi quy tuyến tính 58 4.3.3.1 Giả định liên hệ tuyến tính biến phụ thuộc biến độc lập tượng phương sai thay đổi (heteroskedasticity 58 4.3.3.2 Giả định phân phối chuẩn phần dư .58 4.4.3.3 Giả định khơng có mối tương quan biến độc lập (đo lường đa cộng tuyến) 59 4.3.4 Phân tích khác biệt thuộc tính đối tượng nghiên cứu hệ thống kiểm soát nội số đơn vị thuộc ngành giải trí TP Hồ Chí Minh .59 4.3.4.1 Phân tích khác biệt theo lĩnh vực hoạt động 60 4.3.4.2 Phân tích khác biệt theo thời gian hoạt động 60 4.3.4.3 Phân tích khác biệt theo số lượng nhân viên 61 4.4 Mơ hình hồi quy thức yếu tố ảnh hưởng đến tính hữu hiệu hệ thống KSNB 61 4.5 Bàn luận kết nghiên cứu .63 KẾT LUẬN CHƯƠNG 65 CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .66 5.1 Kết luận .66 5.2 Hàm ý sách 67 5.2.1 Đối với Ban lãnh đạo đơn vị thuộc ngành giải trí 67 5.2.1.1 Hàm ý liên quan đến Đánh giá rủi ro .67 5.2.1.2 Hàm ý liên quan đến mơi trường kiểm sốt 70 5.2.1.3 Hàm ý liên quan đến Thông tin truyền thông 72 5.2.1.4 Hàm ý liên quan đến hoạt động kiểm soát .72 5.2.1.5 Hàm ý liên quan đến Hoạt động giám sát 73 5.3 Các kiến nghị giải pháp hỗ trợ nhằm hoàn thiện hệ thống KSNB số đơn vị thuộc ngành giải trí địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 74 5.3.1 Kiến nghị với Nhà nước 74 5.3.2 Kiến nghị với Hội nghề nghiệp 74 5.3.3 Kiến nghị với Cục Điện ảnh Việt Nam 75 KẾT LUẬN CHƯƠNG 75 KẾT LUẬN CHUNG 77 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT VIẾT TẮT VIẾT ĐẦY ĐỦ BẰNG TIẾNG VIẾT ĐẦY ĐỦ BẰNG VIỆT TIẾNG VIỆT Hiệp hội kế tốn viên cơng American Institute of Certified chứng Hoa Kỳ Public Accountants ANOVA Phân tích phương sai Analysis of variance BCTC Báo cáo tài Finalcial Statement COSO Uỷ ban thuộc Hội đồng quốc gia The committee of Sponsoring Hoa Kỳ chống gian lận Organization AICPA lập báo cáo tài DN Doanh nghiệp Enterprise ERM Quản trị rủi ro doanh nghiệp Enterprise Risk Management IFAC Liên đoàn Kế toán Quốc tế The international Fedration of Accountant KSNB Kiểm soát nội Internal Control SAS Chuẩn mực kiểm toán Statement on Auditing Standard SEC Ủy ban chứng khoán Hoa Kỳ Securities and Exchange Commission SOX Đạo luật Sarbanes - Oxley Sarbanes Oxley TNHH Trách nhiệm hữu hạn Limited Company DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 1.1 Tổng hợp tóm tắt nghiên cứu trước nước hệ thống kiểm soát nội Bảng 4.1 Kiểm định thang đo Cronbach’s Alpha 46 Bảng 4.2 Kiểm định KMO and Bartlett's Test 49 Bảng 4.3 Tổng phương sai trích 49 Bảng 4.4 Bảng ma trân trận nhân tố sau xoay 50 Bảng 4.5 Kiểm định KMO and Bartlett's Test 52 Bảng 4.6 Tổng phương sai trích 53 Bảng 4.7 Ma trận nhân tố 53 Bảng 4.8 Ma trận tương quan biến 54 Bảng 4.9 Thống kê mơ tả biến phân tích hồi quy 55 Bảng 4.10 Bảng đánh giá độ phù hợp mơ hình 56 Bảng 4.11 Phân tích phương sai (hồi quy) 56 Bảng 4.12 Hệ số hồi quy sử dụng phƣơng pháp Enter 57 Bảng 4.13 Kết phân tích khác biệt thuộc tính đối tượng nghiên cứu 60 DANH MỤC HÌNH VẼ Hình 3.1 Mơ hình nghiên cứu đề xuất 36 Hình 3.2 Quy trình thực nghiên cứu 37 Hình 4.1 Kết phân tích hồi quy 61 Thang đo Tính hữu hiệu hệ thống KSNB Reliability Statistics Cronbach's Alpha 613 N of Items Item-Total Statistics Scale Mean if Item Deleted Scale Variance if Item Deleted Corrected ItemTotal Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted EFE1 8.68 1.311 320 660 EFE2 8.37 1.221 479 435 EFE3 8.41 1.153 477 430 PHỤ LỤC KẾT QUẢ PHÂN TÍCH DỮ LIỆU EFA Kết phân tích EFA nhân tố cấu thành hệ thống KSNB KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of 911 Sampling Adequacy Approx Chi-Square 2858.069 Bartlett's Test of df Sphericity 325 Sig 0.000 Total Variance Explained Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Rotation Sums of Squared Loadings Loadings Component Total 11.07 % of Cumulative Variance % Total % of Cumulative Variance % Total % of Cumulative Variance % 42.579 42.579 11.070 42.579 42.579 7.563 29.089 29.089 2.828 10.876 53.454 2.828 10.876 53.454 3.375 12.982 42.071 1.906 7.332 60.786 1.906 7.332 60.786 2.498 9.606 51.677 1.248 4.798 65.584 1.248 4.798 65.584 2.358 9.070 60.747 1.033 3.972 69.556 1.033 3.972 69.556 2.290 8.809 69.556 883 3.394 72.951 821 3.159 76.109 742 2.855 78.964 652 2.506 81.470 10 529 2.036 83.506 11 468 1.801 85.307 12 421 1.618 86.926 13 399 1.533 88.459 14 372 1.429 89.888 15 335 1.288 91.176 16 315 1.211 92.388 17 300 1.154 93.542 18 262 1.007 94.548 19 243 933 95.482 20 207 796 96.278 21 198 762 97.040 22 195 751 97.791 23 174 668 98.459 24 163 626 99.085 25 143 550 99.635 26 095 365 100.000 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotated Component Matrixa Component COEN3 773 COEN4 472 COEN8 791 COEN2 494 COEN5 800 COEN1 598 COEN6 667 COEN7 686 RISK1 706 RISK3 683 RISK4 737 RISK2 761 COAC3 473 COAC1 613 COAC4 634 COAC2 798 COAC5 722 INFO4 752 INFO2 790 INFO3 755 INFO1 714 INFO5 811 MONI3 883 MONI1 740 MONI2 688 MONI4 507 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations Kết phân tích EFA nhân tố TÍNH HỮU HIỆU CỦA HỆ THỐNG KSNB KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of 604 Sampling Adequacy Bartlett's Test of Sphericity Approx Chi-Square 58.873 df Sig .000 Communalities Initial Extraction EFE1 1.000 399 EFE2 1.000 654 EFE3 1.000 656 Extraction Method: Principal Component Analysis Total Variance Explained Extraction Sums of Squared Initial Eigenvalues Component Total Loadings % of Cumulative Variance % 1.709 56.974 56.974 784 26.129 83.103 507 16.897 100.000 Total 1.709 Extraction Method: Principal Component Analysis Component Matrixa Component EFE3 810 EFE2 808 EFE1 632 Extraction Method: Principal Component Analysis a components extracted % of Cumulative Variance % 56.974 56.974 PHỤ LỤC KẾT QUẢ PHÂN TÍCH HỒI QUY ĐA BIẾN Descriptive Statistics Mean Std N Deviation EFE 4.2430 50725 155 COEN 3.0419 77072 155 RISK 3.4903 1.02758 155 COAC 3.8555 83884 155 INFO 3.7845 81146 155 MONI 3.8323 75168 155 Model Summaryb Model R 0.854 R Square Adjusted R Std Error of Square the Estimate 729 725 42930 a Predictors: (Constant), COEN, RISK, COAC, INFO, MONI b Dependent Variable: EFE ANOVAa Model Sum of Squares Regression Mean df Square 12.164 2.433 Residual 27.460 149 184 Total 39.624 154 a Dependent Variable: EFE b Predictors: (Constant), COEN, RISK, COAC, INFO, MONI F 13.201 Sig .000b Coefficientsa Model Unstandardized Standardized Coefficients Coefficients B (Constant) Std Error 0.412 183 COEN 248 059 RISK 285 COAC Collinearity t Sig Beta Statistics Tolerance VIF 2.131 036 377 9.227 000 984 1.713 240 493 11.169 000 972 1.671 124 093 206 2.333 000 985 1.122 INFO 152 091 243 4.678 000 922 1.513 MONI 096 071 143 1.362 045 944 1.367 a Dependent Variable: EFE PHỤ LỤC PHÂN TÍCH ANOVA * Kiểm định ANOVA biến lĩnh vực hoạt động Descriptives 95% Confidence N Sản xuất phim Std Std Interval for Mean Deviation Error Lower Upper Bound Bound Minimum Maximum 53 4.2453 47659 06547 4.1139 4.3766 3.00 5.00 45 4.1481 50530 07533 3.9963 4.3000 3.00 5.00 27 4.5432 35982 06925 4.4009 4.6856 3.67 5.00 30 4.1111 58285 10641 3.8935 4.3288 2.67 5.00 155 4.2430 50725 04074 4.1625 4.3235 2.67 5.00 truyền hình Sản xuất phim điện ảnh Sản xuất chương trình truyền hình Sân khấu kịch Total Mean Test of Homogeneity of Variances EFE Levene Statistic 1.962 df1 df2 Sig 151 122 ANOVA EFE Sum of Squares Between Groups df Mean Square 3.360 1.120 Within Groups 36.264 151 240 Total 39.624 154 F 4.664 Sig .004 Multiple Comparisons Dependent Variable: EFE Bonferroni 90% Confidence Interval Mean (I) Difference Std Lower Upper (I-J) Error Sig Bound Bound 09713 09934 1.000 -.1434 3376 -.29793* 11587 067 -.5784 -.0174 Sân khấu kịch 13417 11197 1.000 -.1369 4052 Sản xuất Sản xuất phim -.09713 09934 1.000 -.3376 1434 phim điện truyền hình ảnh Sản xuất -.39506* 11930 007 -.6839 -.1063 Sân khấu kịch 03704 11551 1.000 -.2426 3167 Sản xuất Sản xuất phim 29793* 11587 067 0174 5784 chương trình truyền hình truyền hình Sản xuất phim 39506* 11930 007 1063 6839 Sân khấu kịch 43210* 13000 007 1174 7468 Sân khấu Sản xuất phim -.13417 11197 1.000 -.4052 1369 kịch truyền hình -.03704 11551 1.000 -.3167 2426 LINHVUC (J) LINHVUC Sản xuất Sản xuất phim phim truyền điện ảnh hình Sản xuất chương trình truyền hình chương trình truyền hình điện ảnh Sản xuất phim điện ảnh -.43210* Sản xuất 13000 007 -.7468 -.1174 chương trình truyền hình * The mean difference is significant at the 0.1 level * Kiểm định ANOVA biến thời gian hoạt động Descriptives 95% Confidence N Mean Std Std Interval for Mean Deviation Error Lower Upper Bound Bound Minimum Maximum Dưới năm 51 4.1307 53366 07473 3.9806 4.2808 2.67 5.00 Từ đến năm 38 4.3596 39806 06457 4.2288 4.4905 3.67 5.00 Từ 10 năm trở lên 66 4.2626 53113 06538 4.1321 4.3932 3.00 5.00 155 4.2430 50725 04074 4.1625 4.3235 2.67 5.00 Total Test of Homogeneity of Variances EFE Levene Statistic 1.428 df1 df2 Sig 152 243 ANOVA EFE Sum of Squares Between Groups df Mean Square 1.185 593 Within Groups 38.439 152 253 Total 39.624 154 F 2.344 Sig .099 Multiple Comparisons Dependent Variable: EFE Bonferroni Mean (I) TGHD (J) TGHD Difference (I-J) Từ đến năm Dưới năm Từ 10 năm trở lên Dưới năm Từ đến năm Từ 10 năm trở lên Từ 10 năm trở Dưới năm lên Từ đến năm 90% Confidence Std Error Sig Interval Lower Upper Bound Bound -.22893 10777 106 -.4604 0025 -.13191 09376 484 -.3333 0694 22893 10777 106 -.0025 4604 09702 10240 1.000 -.1229 3169 13191 09376 484 -.0694 3333 -.09702 10240 1.000 -.3169 1229 * Kiểm định ANOVA biến số lượng nhân viên: Descriptives 95% Confidence N Từ 10 đến 20 người Từ 20 đến 40 người Từ 40 người trở lên Total Mean Std Std Interval for Mean Deviation Error Lower Upper Bound Bound Minimum Maximum 27 3.9877 60257 11596 3.7493 4.2260 2.67 5.00 86 4.2403 40147 04329 4.1542 4.3264 3.33 5.00 42 4.4127 57410 08859 4.2338 4.5916 3.00 5.00 155 4.2430 50725 04074 4.1625 4.3235 2.67 5.00 Test of Homogeneity of Variances EFE Levene Statistic 4.242 df1 df2 Sig 152 016 ANOVA EFE Sum of Squares Between Groups df Mean Square 2.971 1.485 Within Groups 36.654 152 241 Total 39.624 154 F 6.159 Sig .003 Multiple Comparisons Dependent Variable: EFE Bonferroni Mean (I) SLNV (J) SLNV Difference (I-J) Từ 20 đến 40 Từ 10 đến 20 người người Từ 40 người trở lên Từ 10 đến 20 Từ 20 đến 40 người người Từ 40 người trở lên Từ 10 đến 20 Từ 40 người trở lên người Từ 20 đến 40 người 90% Confidence Std Error Sig Interval Lower Upper Bound Bound -.25266* 10833 063 -.4853 -.0200 -.42504* 12113 002 -.6852 -.1649 25266* 10833 063 0200 4853 -.17239 09244 192 -.3709 0261 42504* 12113 002 1649 6852 17239 09244 192 -.0261 3709 * The mean difference is significant at the 0.1 level PHỤ LỤC 10 ĐỒ THỊ DỊ TÌM CÁC VI PHẠM GIẢ ĐỊNH HỒI QUY ... thuộc ngành giải trí địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh  Đo lường mức độ ảnh hưởng hệ thống kiểm sốt nội đến tính hữu hiệu hệ thống KSNB số công ty thuộc ngành giải trí địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. .. 1: Các nhân tố hệ thống kiểm soát nội có ảnh hưởng đến tính hữu hiệu hệ thống KSNB số công ty thuộc ngành giải trí địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh? Câu hỏi 2: Mức độ ảnh hưởng nhân tố hệ thống kiểm. .. hệ thống KSNB số cơng ty thuộc ngành giải trí địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh - Mục tiêu cụ thể:  Nhận diện nhân tố hệ thống kiểm sốt nội tác động đến tính hữu hiệu hệ thống KSNB số công ty thuộc
- Xem thêm -

Xem thêm: Các nhân tố ảnh hưởng đến tính hữu hiệu của hệ thống kiểm soát nội bộ tại một số công ty thuộc ngành giải trí trên địa bàn thành phố hồ chí minh , Các nhân tố ảnh hưởng đến tính hữu hiệu của hệ thống kiểm soát nội bộ tại một số công ty thuộc ngành giải trí trên địa bàn thành phố hồ chí minh

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn