Các nhân tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của đội ngũ giáo viên trong ngành giáo dục ở huyện phú tân, tỉnh cà mau

126 29 0
  • Loading ...
1/126 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/05/2019, 20:56

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH NGUYỄN VĂN DŨNG CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CỦA ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TRONG NGÀNH GIÁO DỤC HUYỆN PHÚ TÂN, TỈNH MAU LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH – NĂM 2019 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH NGUYỄN VĂN DŨNG CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CỦA ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TRONG NGÀNH GIÁO DỤC HUYỆN PHÚ TÂN, TỈNH MAU Chuyên ngành: Quản lý công Mã số: 8340403 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Người hướng dẫn khoa học: TS ĐINH CƠNG KHẢI TP HỒ CHÍ MINH – NĂM 2019 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đề tài “Các nhân tố ảnh hưởng đến động lực làm việc đội ngũ giáo viên ngành giáo dục huyện Phú Tân, tỉnh Mau” cơng trình nghiên cứu tơi hướng dẫn TS Đinh Công Khải Các số liệu kết nêu luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình nghiên cứu khác Ngày 28 tháng 01 năm 2019 Tác giả Nguyễn Văn Dũng MỤC LỤC TRANG BÌA TRANG PHỤ BÌA LỜI CAM ĐOAN DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ TĨM TẮT ABSTRACT Chương GIỚI THIỆU 1.1 Sự cần thiết vấn đề nghiên cứu 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu chung 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 Câu hỏi nghiên cứu 1.4 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.4.1 Đối tượng nghiên cứu 1.4.2 Phạm vi nghiên cứu 1.5 Phương pháp nghiên cứu 1.5.1 Phương pháp nghiên cứu định tính 1.5.2 Phương pháp nghiên cứu định lượng 1.6 Bố cục luận văn .4 Chương CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ MƠ HÌNH NGHIÊN CỨU 2.1 Cơ sở lý thuyết .6 2.1.1 Các khái niệm 2.1.2 Các lý thuyết động lực làm việc 2.2 Mơ hình nghiên cứu đề xuất .14 2.2.1 Các nghiên cứu nước .14 2.2.2 Các nghiên cứu Việt Nam 15 2.2.3 Mơ hình nghiên cứu đề xuất 19 Tóm tắt Chương .24 Chương PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 25 3.1 Quy trình nghiên cứu 25 3.2 Nghiên cứu định tính 26 3.2.1 Thiết kế nghiên cứu định tính 26 3.2.2 Kết nghiên cứu định tính 28 3.3 Nghiên cứu định lượng .35 3.3.1 Thiết kế bảng câu hỏi thu thập liệu .35 3.3.2 Cỡ mẫu nghiên cứu 35 3.3.3 Phương tiện kỹ thuật phân tích liệu 36 Tóm tắt chương 38 Chương KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 39 4.1 Thống kê mô tả 39 4.1.1 Thống kê mô tả mẫu nghiên cứu .39 4.1.2 Thống kê mô tả biến định lượng .40 4.2 Đo lường mức độ tác động nhân tố ảnh hưởng đến động lực làm việc đội ngũ giáo viên ngành giáo dục huyện Phú Tân, tỉnh Mau 43 4.2.1 Kiểm định độ tin cậy thang đo Cronbach’s Alpha 43 4.2.2 Phân tích nhân tố khám phá (EFA) 46 4.2.3 Kiểm định độ tin cậy thang đo sau phân tích EFA .49 4.2.4 Điều chỉnh mơ hình giả thuyết nghiên cứu 50 4.2.5 Phân tích hồi quy tuyến tính 51 4.2.6 Kiểm định giả thuyết nghiên cứu 54 4.2.7 Kiểm định khác biệt động lực làm việc theo đặc điểm nhân 57 4.3 Thảo luận kết nghiên cứu 62 Tóm tắt chương 67 Chương KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ CHÍNH SÁCH 69 5.1 Kết luận 69 5.2 Khuyến nghị sách .69 5.2.1 Tuyển dụng đào tạo thăng tiến 69 5.2.2 Đồng nghiệp 71 5.2.3 Đánh giá, ghi nhận đóng góp 72 5.2.4 Cấp 73 5.2.5 Phúc lợi 74 5.2.6 Tiền lương .75 5.3 Hạn chế đề tài hướng nghiên cứu 75 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC 1: DÀN BÀI THẢO LUẬN NHĨM (NGHIÊN CỨU ĐỊNH TÍNH) PHỤ LỤC 2: DANH SÁCH THẢO LUẬN NHÓM PHỤ LỤC 3: PHIẾU KHẢO SÁT PHỤ LỤC 4: KẾT QUẢ PHÂN TÍCH SỐ LIỆU KHẢO SÁT DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT ANOVA Phân tích phương sai (Analysis of Variance) ĐBSCL Đồng sông Cửu Long EFA Phân tích yếu tố khám phá (Exploring factor analysis) GDP Tổng sản phẩm quốc nội GDĐT Giáo dục đào tạo KMO Hệ số Kaiser-Meyer-Olkin NSNN Ngân sách nhà nước OLS Phương pháp ước lượng bình phương bé Sig Mức ý nghĩa quan sát (Observed significance level) SPSS Phần mềm thống kê sử dụng khoa học xã hội (Statistical Package for the Social Sciences) TPHCM Thành phố Hồ Chí Minh UBND Ủy ban nhân dân VIF Độ phóng đại phương sai DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1: Tổng hợp nghiên cứu trước có liên quan 18 Bảng 3.1: Thang đo gốc mơ hình nghiên cứu 27 Bảng 3.2: Thang đo Lương, thưởng, phúc lợi 29 Bảng 3.3: Thang đo Tuyển dụng .30 Bảng 3.4: Thang đo Đào tạo, thăng tiến 31 Bảng 3.5: Thang đo Đánh giá, ghi nhận đóng góp .31 Bảng 3.6: Thang đo Môi trường, điều kiện làm việc 32 Bảng 3.7: Thang đo Tự chủ công việc .32 Bảng 3.8: Thang đo Cấp 33 Bảng 3.9: Thang đo Đồng nghiệp .34 Bảng 3.10: Thang đo Động lực làm việc 34 Bảng 4.1: Thông tin số đặc điểm mẫu khảo sát 39 Bảng 4.2: Thống kê mô tả biến định lượng mơ hình nghiên cứu 41 Bảng 4.3: Tổng hợp kết kiểm định Cronbach’s Alpha thang đo 44 Bảng 4.4: Kiểm định KMO, Bartlett thang đo nhân tố ảnh hưởng đến động lực làm việc giáo viên .46 Bảng 4.5: Kết phân tích nhân tố khám phá thang đo nhân tố ảnh hưởng đến động lực làm việc giáo viên 47 Bảng 4.6: Kiểm định KMO, Bartlett thang đo Động lực làm việc giáo viên .49 Bảng 4.7: Kết phân tích EFA thang đo Động lực làm việc giáo viên 49 Bảng 4.8: Kiểm định Cronbach’s Alpha thang đo hình thành 49 Bảng 4.9: Kết phân tích hệ số tương quan Pearson 51 Bảng 4.10: Chỉ tiêu đánh giá độ phù hợp mô hình .52 Bảng 4.11: Các thơng số mơ hình hồi quy bội 52 Bảng 4.12: Tổng hợp kết kiểm định giả thuyết 55 Bảng 4.13: Kiểm định khác biệt động lực làm việc theo yếu tố giới tính 57 Bảng 4.14: Kiểm định khác biệt động lực làm việc theo độ tuổi 58 Bảng 4.15: Kiểm định khác biệt động lực làm việc theo mức thu nhập 59 Bảng 4.16: Kiểm định khác biệt động lực làm việc theo vị trí cơng tác 60 Bảng 4.17: Kiểm định khác biệt động lực làm việc theo trình độ 61 Bảng 4.18: Kiểm định khác biệt động lực làm việc theo cấp học 62 Bảng 4.19: Các nhân tố ảnh hưởng đến động lực làm việc giáo viên 63 DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ Hình 2.1: Các cấp bậc nhu cầu Maslow .8 Hình 2.2: Thuyết hai nhân tố Herzberg Hình 2.3: Mơ hình đặc điểm công việc Hackman & Oldham 13 Hình 2.4: Mơ hình nghiên cứu đề xuất .19 Hình 3.1: Quy trình nghiên cứu 25 Hình 4.1: Mơ hình nghiên cứu điều chỉnh sau phân tích nhân tố .50 Hình 4.2: Biểu đồ tần số phần dư chuẩn hóa Histogram 53 Hình 4.3: Biểu đồ Biểu đồ P-P Plot 53 Hình 4.3: Biểu đồ Scatterplot 54 DGGN1 DGGN2 DGGN3 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance Corrected ItemItem Deleted if Item Deleted Total Correlation 7,63 1,819 ,722 7,68 1,584 ,855 7,66 1,903 ,799 Cronbach's Alpha if Item Deleted ,903 ,785 ,842 Scale: ALL VARIABLES Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items ,835 MTDK1 MTDK2 MTDK3 MTDK4 MTDK5 Scale Mean if Item Deleted 14,99 15,24 15,00 14,87 14,82 Item-Total Statistics Scale Variance Corrected Item-Total Cronbach's Alpha if Item Deleted Correlation if Item Deleted 6,050 ,707 ,783 6,300 ,599 ,812 6,027 ,715 ,781 6,172 ,716 ,782 6,385 ,480 ,851 Scale: ALL VARIABLES Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items ,795 TCCV1 TCCV2 TCCV3 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance Corrected ItemCronbach's Alpha Item Deleted if Item Deleted Total Correlation if Item Deleted 7,57 1,587 ,610 ,754 7,45 1,613 ,694 ,663 7,71 1,693 ,614 ,745 Scale: ALL VARIABLES Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items ,950 CTRN1 CTRN2 CTRN3 CTRN4 CTRN5 Scale Mean if Item Deleted 16,32 16,23 16,38 16,37 16,50 Item-Total Statistics Scale Variance Corrected ItemCronbach's Alpha if Item Deleted Total Correlation if Item Deleted 7,561 ,828 ,944 7,508 ,883 ,935 7,195 ,893 ,933 7,329 ,886 ,934 7,285 ,827 ,945 Scale: ALL VARIABLES Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items ,936 Scale Mean if Item Deleted DNGP1 11,96 DNGP2 11,84 DNGP3 11,76 DNGP4 11,87 Scale: ALL VARIABLES Item-Total Statistics Scale Variance Corrected ItemCronbach's Alpha if Item Deleted Total Correlation if Item Deleted 3,822 ,824 ,926 3,984 ,867 ,913 3,856 ,847 ,918 3,712 ,866 ,912 Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items ,883 DLLV1 DLLV2 DLLV3 DLLV4 Scale Mean if Item Deleted 12,52 12,54 12,60 12,80 Item-Total Statistics Scale Variance Corrected Item-Total Cronbach's Alpha if Item Deleted Correlation if Item Deleted 3,109 ,783 ,837 3,130 ,773 ,840 2,931 ,799 ,828 2,964 ,651 ,893 Factor Analysis KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Approx Chi-Square Bartlett's Test of df Sphericity Sig ,918 7123,201 595 ,000 Component Initial Eigenvalues Total % of Variance Total Variance Explained Extraction Sums of Squared Loadings Cumulative % Total % of Variance Cumulative % Rotation Sums of Squared Loadings Total % of Variance Cumulative % 14,340 40,971 40,971 14,340 40,971 40,971 4,814 13,755 13,755 2,324 6,640 47,611 2,324 6,640 47,611 4,732 13,519 27,274 2,064 5,897 53,508 2,064 5,897 53,508 4,401 12,574 39,847 2,025 5,786 59,294 2,025 5,786 59,294 3,764 10,755 50,602 1,729 4,940 64,234 1,729 4,940 64,234 2,640 7,543 58,145 1,240 3,542 67,777 1,240 3,542 67,777 2,356 6,731 64,875 1,016 2,903 70,680 1,016 2,903 70,680 2,032 5,804 70,680 30 ,144 ,412 98,510 31 ,133 ,379 98,889 32 ,111 ,318 99,207 33 ,103 ,293 99,500 34 ,093 ,265 99,765 35 ,082 ,235 100,000 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotated Component Matrixa TLPL1 TLPL2 TLPL4 TLPL5 TLPL6 TDBT1 TDBT2 TDBT3 ,634 ,643 ,660 DTTT1 DTTT2 ,575 ,554 DTTT4 DTTT5 DGGN1 DGGN2 DGGN3 MTDK1 MTDK2 MTDK3 ,694 ,711 MTDK4 MTDK5 TCCV1 TCCV2 TCCV3 CTRN1 CTRN2 CTRN3 CTRN4 CTRN5 Component ,886 ,841 ,768 ,621 ,723 ,631 ,727 ,661 ,657 ,675 ,647 ,803 ,817 ,838 ,835 ,772 DNGP1 DNGP2 ,791 ,803 DNGP3 DNGP4 ,776 ,787 Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations ,700 ,791 Kiểm định Cronbatch’s anpha thang đo hình thành Reliability Scale: ALL VARIABLES Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items ,892 Scale Mean if Item Deleted TDBT1 TDBT2 TDBT3 DTTT1 DTTT2 DTTT4 DTTT5 22,70 22,74 22,59 22,73 22,55 22,62 22,72 Item-Total Statistics Scale Variance Corrected Itemif Item Deleted Total Correlation 10,156 ,753 10,279 ,743 11,131 ,681 10,970 ,621 10,471 ,714 10,956 ,673 10,784 ,651 Cronbach's Alpha if Item Deleted ,869 ,870 ,878 ,885 ,874 ,879 ,881 Scale: ALL VARIABLES Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items ,802 TLPL4 TLPL5 TLPL6 Item-Total Statistics Scale Mean if Scale Variance Corrected ItemItem Deleted if Item Deleted Total Correlation 5,57 2,331 ,749 5,83 2,838 ,653 5,19 2,559 ,563 Scale: ALL VARIABLES Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items ,667 Cronbach's Alpha if Item Deleted ,619 ,733 ,828 Item Statistics Mean Std Deviation TLPL1 4,31 ,731 TLPL2 4,05 ,791 N 262 262 Factor Analysis Correlation DLLV1 DLLV2 DLLV3 DLLV4 DLLV1 1,000 ,839 ,688 ,546 Correlation Matrix DLLV2 DLLV3 DLLV4 ,839 ,688 ,546 1,000 ,693 ,524 ,693 1,000 ,696 ,524 ,696 1,000 KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy ,762 Approx Chi-Square 679,850 Bartlett's Test of Sphericity df Sig ,000 Total Variance Explained Component Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 3,000 74,988 74,988 3,000 74,988 74,988 ,581 14,518 89,506 ,260 6,505 96,011 ,160 3,989 100,000 Extraction Method: Principal Component Analysis Correlations Correlations F1F2F3F4F5F6F7YCAPTREN TDBTDTTT DONGNGHIEP MTDKLV DGGNTT PHUCLOI THUNHAP DLLV Pearson Correlation ,575** ,570** ,541** -,697** ,118 ,458** ,528** F1-CAPTREN Sig (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,057 ,000 ,000 N 262 262 262 262 262 262 262 262 ** ** ** ** ** ** Pearson Correlation ,575 ,558 ,620 -,670 ,203 ,421 ,604** F2-TDBTDTTT Sig (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,001 ,000 ,000 N 262 262 262 262 262 262 262 262 ** ** ** ** * ** Pearson Correlation ,570 ,558 ,586 -,548 ,122 ,355 ,610** F3Sig (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,049 ,000 ,000 DONGNGHIEP N 262 262 262 262 262 262 262 262 ** ** ** ** * ** Pearson Correlation ,541 ,620 ,586 -,514 ,142 ,345 ,498** F4-MTDKLV Sig (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,021 ,000 ,000 N 262 262 262 262 262 262 262 262 Pearson Correlation -,697** -,670** -,548** -,514** -,153* -,483** -,446** F5-DGGNTT Sig (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,013 ,000 ,000 N 262 262 262 262 262 262 262 262 ** * * * Pearson Correlation ,118 ,203 ,122 ,142 -,153 ,011 ,204** F6-PHUCLOI Sig (2-tailed) ,057 ,001 ,049 ,021 ,013 ,865 ,001 N 262 262 262 262 262 262 262 262 ** ** ** ** ** Pearson Correlation ,458 ,421 ,355 ,345 -,483 ,011 ,355** F7-THUNHAP Sig (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,865 ,000 N 262 262 262 262 262 262 262 262 ** ** ** ** ** ** ** Pearson Correlation ,528 ,604 ,610 ,498 -,446 ,204 ,355 Y-DLLV Sig (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,001 ,000 N 262 262 262 262 262 262 262 262 ** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) * Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed) Regression Variables Entered/Removeda Model Variables Entered Variables Removed F7-THUNHAP, F6-PHUCLOI, F4-MTDKLV, F3-DONGNGHIEP, F5-DGGNTT, F1-CAPTREN, F2-TDBTDTTTb a Dependent Variable: Y-DLLV b All requested variables entered Model Summaryb Model R R Square Adjusted R Std Error of the Change Statistics Square Estimate R Square F Change df1 df2 Sig F Change Change ,711a ,505 ,491 ,4061 ,505 37,037 254 ,000 a Predictors: (Constant), F7-THUNHAP, F6-PHUCLOI, F4-MTDKLV, F3-DONGNGHIEP, F5-DGGNTT, F1-CAPTREN, F2-TDBTDTTT b Dependent Variable: Y-DLLV Method Enter ANOVAa Model Sum of Squares df Mean Square F Sig Regression 42,764 6,109 37,037 ,000b Residual 41,896 254 ,165 Total 84,661 261 a Dependent Variable: Y-DLLV b Predictors: (Constant), F7-THUNHAP, F6-PHUCLOI, F4-MTDKLV, F3-DONGNGHIEP, F5-DGGNTT, F1-CAPTREN, F2-TDBTDTTT Model (Constant) F1-CAPTREN F2-TDBTDTTT F3-DONGNGHIEP F4-MTDKLV F5-DGGNTT F6-PHUCLOI F7-THUNHAP a Dependent Variable: Y-DLLV Unstandardized Coefficients B Std Error -,345 ,587 ,164 ,056 ,373 ,071 ,308 ,053 ,021 ,057 ,179 ,072 ,067 ,034 ,061 ,045 Minimum Maximum Predicted Value 3,182 5,140 Residual -1,4047 1,1176 Std Predicted Value -2,528 2,309 Std Residual -3,459 2,752 a Dependent Variable: Y-DLLV Coefficientsa Standardized t Coefficients Beta -,587 ,194 2,903 ,354 5,232 ,350 5,799 ,023 ,370 ,177 2,497 ,090 1,990 ,070 5,354 Residuals Statisticsa Mean Std Deviation 4,205 ,4048 ,0000 ,4007 ,000 1,000 ,000 ,986 Sig Correlations Zero-order ,558 ,004 ,000 ,000 ,711 ,013 ,048 ,000 N 262 262 262 262 ,528 ,604 ,610 ,498 -,446 ,204 ,355 Partial ,179 ,312 ,342 ,023 ,155 ,124 ,085 Collinearity Statistics Part ,128 ,231 ,256 ,016 ,110 ,088 ,060 Tolerance ,436 ,426 ,536 ,515 ,387 ,949 ,720 VIF 2,293 2,347 1,865 1,942 2,582 1,054 1,388 Charts T-Test Group Statistics DoTuoi < 30 Tuoi Y-DLLV 31 - 45 Tuoi Y-DLLV N 64 168 Equal variances assumed Equal variances not assumed Mean Std Deviation Std Error Mean 4,207 ,6035 ,0754 4,202 ,5458 ,0421 Independent Samples Test Levene's Test for t-test for Equality of Means Equality of Variances F Sig t Df Sig Mean Std Error 95% Confidence Interval (2-tailed) Difference Difference of the Difference Lower Upper ,571 ,450 ,056 230 ,955 ,0047 ,0826 -,1581 ,1674 ,054 104,545 ,957 ,0047 ,0864 -,1667 ,1760 T-Test DoTuoi < 30 Tuoi Y-DLLV > 45 Tuoi N 64 30 Mean 4,207 4,217 Group Statistics Std Deviation Std Error Mean ,6035 ,0754 ,6424 ,1173 Levene's Test for Equality of Variances F Sig Y-DLLV Equal variances assumed Equal variances not assumed ,000 ,983 t-test for Equality of Means t -,071 -,069 Df Sig Mean Std Error 95% Confidence Interval (2-tailed) Difference Difference of the Difference Lower Upper 92 ,944 -,0096 ,1363 -,2803 ,2611 53,726 ,945 -,0096 ,1394 -,2892 ,2700 T-Test DoTuoi 31 - 45 Tuoi Y-DLLV > 45 Tuoi Y-DLLV N 168 30 Equal variances assumed Equal variances not assumed Mean 4,202 4,217 Group Statistics Std Deviation Std Error Mean ,5458 ,0421 ,6424 ,1173 Independent Samples Test Levene's Test for t-test for Equality of Means Equality of Variances F Sig t Df Sig Mean Std Error 95% Confidence Interval (2-tailed) Difference Difference of the Difference Lower Upper ,337 ,562 -,128 196 ,898 -,0143 ,1112 -,2336 ,2050 -,115 36,852 ,909 -,0143 ,1246 -,2668 ,2382 T-Test GioiTinh Nu Y-DLLV Nam Y-DLLV N 188 74 Mean 4,195 4,230 Equal variances assumed Equal variances not assumed Group Statistics Std Deviation Std Error Mean ,5741 ,0419 ,5609 ,0652 Independent Samples Test Levene's Test for t-test for Equality of Means Equality of Variances F Sig t Df Sig Mean Std Error 95% Confidence Interval (2-tailed) Difference Difference of the Difference Lower Upper ,002 ,965 -,438 260 ,662 -,0343 ,0783 -,1884 ,1199 -,442 136,540 ,659 -,0343 ,0775 -,1875 ,1190 T-Test ViTri Quan ly Y-DLLV Giao vien Y-DLLV N 18 244 Equal variances assumed Equal variances not assumed Mean 4,389 4,192 Group Statistics Std Deviation Std Error Mean ,5089 ,1200 ,5724 ,0366 Independent Samples Test Levene's Test for t-test for Equality of Means Equality of Variances F Sig t Df Sig Mean Std Error 95% Confidence Interval (2-tailed) Difference Difference of the Difference Lower Upper 1,041 ,309 1,421 260 ,156 ,1973 ,1388 -,0761 ,4707 1,573 20,308 ,131 ,1973 ,1254 -,0641 ,4587 T-Test TrinhDo Cao dang Y-DLLV Dai hoc Y-DLLV N 36 224 Equal variances assumed Equal variances not assumed Mean 4,264 4,189 Group Statistics Std Deviation Std Error Mean ,4627 ,0771 ,5827 ,0389 Independent Samples Test Levene's Test for t-test for Equality of Means Equality of Variances F Sig t Df Sig Mean Std Error 95% Confidence Interval (2-tailed) Difference Difference of the Difference Lower Upper 2,908 ,089 ,738 258 ,461 ,0753 ,1020 -,1255 ,2761 ,871 54,560 ,387 ,0753 ,0864 -,0979 ,2484 T-Test ThuNhap Duoi trieu dong Y-DLLV - 10 trieu dong Y-DLLV N 87 174 Equal variances assumed Equal variances not assumed CAPHOC Mau giao va Tieu hoc Y-DLLV Trung hoc Mean 4,207 4,200 Group Statistics Std Deviation Std Error Mean ,6055 ,0649 ,5509 ,0418 Independent Samples Test Levene's Test for t-test for Equality of Means Equality of Variances F Sig t Df Sig Mean Std Error 95% Confidence Interval (2-tailed) Difference Difference of the Difference Lower Upper 1,632 ,203 ,096 259 ,924 ,0072 ,0748 -,1401 ,1545 ,093 158,431 ,926 ,0072 ,0772 -,1453 ,1596 N 144 118 Group Statistics Mean Std Deviation Std Error Mean 4,229 ,5842 ,0487 4,176 ,5521 ,0508 Independent Samples Test Levene's Test for t-test for Equality of Means Equality of Variances F Sig t df Sig (2Mean Std Error tailed) Difference Difference Y-DLLV Equal variances assumed Equal variances not assumed 1,085 ,299 ,753 ,758 260 254,742 ,452 ,449 ,0533 ,0533 ,0708 ,0704 95% Confidence Interval of the Difference Lower Upper -,0861 ,1927 -,0853 ,1919 ... ảnh hưởng đến động lực làm việc đội ngũ giáo viên ngành giáo dục huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau, từ khuyến nghị sách nhằm nâng cao động lực làm việc đội ngũ giáo viên ngành giáo dục huyện Phú Tân, tỉnh. .. giáo dục huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau 1.3 Câu hỏi nghiên cứu Những nhân tố ảnh hưởng đến động lực làm việc đội ngũ giáo viên ngành giáo dục huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau? Mức độ tác động nhân tố đến. .. tố đến động lực làm việc đội ngũ giáo viên ngành giáo dục huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau? Cần có sách để nâng cao động lực làm việc đội ngũ giáo viên ngành giáo dục huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau? 1.4
- Xem thêm -

Xem thêm: Các nhân tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của đội ngũ giáo viên trong ngành giáo dục ở huyện phú tân, tỉnh cà mau , Các nhân tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của đội ngũ giáo viên trong ngành giáo dục ở huyện phú tân, tỉnh cà mau

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn