Bất bình đẳng trong thu nhập và tăng trưởng kinh tế việt nam giai đoạn 2010 – 2014

70 23 0
  • Loading ...
1/70 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/05/2019, 20:56

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO VIỆN ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH Võ Chí Thồn LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP Định hướng chuyển dịch cấu kinh tế BẤT BÌNH ĐẲNG TRONG THU NHẬP ngành nông nghiệp tỉnh Long An giai TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ VIỆT đoạn ĐOẠN 2016 - 2020 NAM GIAI 2010 -2014 Người thực hiện: Tạ Văn Nguyễn Hoàng Lớp: Cao học Quản lý kinh tế (Cần Thơ) Giáo viên hướng dẫn: PGS TS Nguyễn Quốc Tế LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH, THÁNG 9/2017 Tp Hồ Chí Minh - Năm 2019 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO VIỆN ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH Võ Chí Thồn LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP BẤT NHẬP Định BÌNH hướngĐẲNG chuyểnTRONG dịch cơTHU cấu kinh tế TĂNG TRƯỞNG TẾ VIỆT ngành nông nghiệp tỉnh KINH Long An giai NAM GIAI ĐOẠN 2010 -2014 đoạn 2016 - 2020 Chuyên ngành: Quản lý kinh tế Mã số: 8340410 Người thực hiện: Tạ Văn Nguyễn Hoàng Lớp: Cao học Quản lý kinh tế (Cần Thơ) TẾ Quốc Tế Giáo viênLUẬN hướngVĂN dẫn:THẠC PGS –SĨ TSKINH Nguyễn NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS Nguyễn Hồng Bảo TP HỒ CHÍ MINH, THÁNG 9/2017 Tp Hồ Chí Minh - Năm 2019 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan khóa luận tốt nghiệp luận văn “ Bất bình đẳng thu nhập tăng trưởng kinh tế Việt Nam giai đoạn 2010 2014” làm riêng Những kiến thức, số liệu sử dụng rõ nguồn trích dẫn danh mục tài liệu tham khảo TP Hồ Chí Minh, ngày tháng 01 năm 2019 Người cam đoan Võ Chí Thồn MỤC LỤC Chương 1: Mở đầu 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.3 Câu hỏi nghiên cứu 1.4 Đối tượng, số liệu phạm vi nghiên cứu 1.5 Phương pháp nghiên cứu 1.6 Cấu trúc luận văn Chương 2: Cơ sở lý luận bất bình đẳng thu nhập tăng trưởng kinh tế 2.1 Khái niệm thu nhập thu nhập bình quân đầu người 2.2 Bất bình đẳng thu nhâp 2.3 Các lý thuyết bất bình đẳng thu nhập 2.3.1 Tỷ lệ Q5/Q1 2.3.2 Đường công Lorenz 2.3.3 Hệ số GINI 2.3.4 Tiêu chuẩn 40 Ngân hàng giới 2.2 Nguyên nhân dẫn đến bất bình đẳng thu nhập 2.5 Các vấn đề nảy sinh từ phân phối thu nhập 2.6 Một số vấn đề lý luận tăng trưởng kinh tế 2.6.1 Khái niệm tăng trưởng kinh tế 2.6.2 Đo lường tăng trưởng kinh tế 10 2.6.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế 11 2.6.3.1 Các nhân tố kinh tế 11 2.6.3.2 Các nhân tố phi kinh tế 12 2.7 Các lý thuyết tác động bất bình đẳng thu nhập đến tăng trưởng kinh tế 13 2.7.1 Tác động tích cực bất bình đẳng thu nhập đến tăng trưởng kinh tế.……………………………………………………………………………… 14 2.7.2 Tác động tiêu cực bất bình đẳng thu nhập đến tăng trưởng kinh tế 16 2.8 Các nghiên cứu giới bất bình đẳng thu nhập đến tăng trưởng kinh tế 20 2.7 Các nghiên cứu nước bất bình đẳng thu nhập đến tăng trưởng kinh tế 25 2.8 Khung phân tích 28 Chương 3: Thực trạng bất bình đẳng thu nhập tăng trưởng kinh tế 30 3.1 Thực trạng Việt Nam 30 3.2 Tăng trưởng kinh tế địa phương Việt Nam 36 3.3 Bất bình đẳng 63 tỉnh thành Việt Nam 40 Chương 4: Phương pháp nghiên cứu 42 4.1 Nguồn số liệu 42 4.2 Phương pháp nghiên cứu 42 4.3 Kết nghiên cứu bất bình đẳng 63 tỉnh thành Việt Nam 43 4.3.1 Theo tương quan hệ số Gini thu nhập bình quân đầu người 63 tỉnh thành Việt Nam 43 4.3.2 Theo độ co giản hệ số Gini theo tăng trưởng kinh tế 63 tỉnh thành Việt Nam 44 Chương 5: Kết luận hàm ý sách 50 Hạn chế đề tài 52 Tài liệu tham khảo 53 DANH MỤC HÌNH VẼ, ĐỒTHỊ Hình 2.1: Đường cong Loren……………………………………… Hình 2.2: Hệ số Gini……….…………………………………… .6 Hình 2.3: Đường cong Kuznets……………………………………… 14 Hình 3.1: Hệ số Gini Việt Nam nước giới……… .36 Hình 3.2: Tương quan tăng trưởng ………………………….……… .37 Hình 3.3: Chênh lệch thu nhập bình quân đầu người……….……… .38 Hình 3.4: Đường tăng trưởng thu nhập 2010 - 2012………… … 39 Hình 3.5: Đường tăng trưởng thu nhập 2010 - 2014……………… 40 Hình 3.4: Tỷ lệ thu nhập bình quân…………….………………… 40 Hình 3.6: Tỷ trọng thu nhập …… …… …………………………… 41 Hình 4.1: Tương quan hệ số Gini thu nhập bình quân đầu người… 43 Hình 4.2: Độ co giản hệ số Gini theo tăng trưởng 2010-2012…….…… 46 Hình 4.3: Độ co giản hệ số Gini theo tăng trưởng 2012-2014……… 47 DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT NHTG: Ngân hàng giới TCTK: Tổng Cục thống kê VHLSS: Điều tra mức sống hộ gia đình Việt Nam Chương MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề Ở Việt Nam, chênh lệch thu nhập gia tăng bất bình đẳng bắt nguồn từ nhân tố mang tính đặc trưng nhóm dân số, khác biệt địa lý, khác biệt động lực tăng trưởng nông nghiệp phi nông nghiệp vùng, thay đổi mơ hình sản xuất từ mơ hình nơng nghiệp đến mơ hình phi nơng nghiệp từ cơng việc tay nghề thấp đến cơng việc có kỹ thuật cao Thay đổi sản xuất phụ thuộc vào quy mô sản xuất vùng, thay đổi tương tác với chênh lệch vùng nguồn lực người yếu tố địa lý để thay đổi khả phân phối thu nhập Việt Nam Các nguyên nhân đưa đến việc gia tăng bất bình đẳng: Theo quan điểm thị trường q trình phân hóa tất yếu Chủ thể thành cơng thịnh vượng giàu có ngược lại Theo quan điểm phát triển khơng gian nơi trung tâm có điều kiện để hấp thu đầu tư giàu có Những nơi vùng ngoại vi khơng thể thu hút đầu tư gặp nhiều khó khăn Tiến trình thị hóa đưa đến tăng suất, tăng hiệu quả, tăng cạnh tranh từ đưa đến tăng thu nhập so với địa phương khác vùng sâu vùng xa Trình độ học vấn có tác động đến phân hóa, người học vấn có trình độ trí óc có thu nhập cao nhiều so với thu nhập phổ thông Tăng trưởng kinh tế địa phương khác rõ rệt cấu phân phối thu nhập địa phương khác Vì thế, cần nghiên cứu đánh giá đầy đủ thực trạng việc tăng trưởng kinh tế hướng tới phân phối thu nhập tỉnh, thành phố Các nhà quản lý kinh tế trung ương địa phương cần biết rõ sách phát triển kinh tế có thực hướng tới xã hội với bình đẳng thu nhập hay chưa Đâu địa phương mà việc tăng trưởng kinh tế chuyển hóa đồng tới tầng lớp dân cư, đâu địa phương phát triển kinh tế mang lại lợi ích cho phận nhỏ dân cư Đưa đánh giá giải pháp để cải thiện tình hình Do đó, tơi chọn đề tài Bất bình đẳng thu nhập tăng trưởng kinh tế Việt Nam giai đoạn 2010 2014 để nghiên cứu 1.2 Mục tiêu nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu đề tài nhằm hướng tới trả lời câu hỏi sau: Bất bình đẳng thu nhập ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế Việt Nam 1.3 Câu hỏi nghiên cứu Các yếu tố bất bình đẳng thu nhập ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế Việt Nam Phân tích thực trạng bất bình đẳng thu nhập tăng trưởng kinh tế Việt Nam thời gian qua 1.4 Đối tượng, số liệu phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu thay đổi bất bình đẳng thu nhập 63 tỉnh thành phố nước Phạm vi đề tài dựa số liệu khảo sát mức sống hộ gia đình Việt Nam ba năm 2010, 2012 2014 Các số liệu tăng trưởng kinh tế, tỷ lệ tăng thu nhập bình quân đầu người địa phương lấy từ báo cáo tổng cục thống kê công bố Đơn vị nghiên cứu cấp tỉnh 1.5 Phương pháp nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu phân tích số liệu dựa việc mô tả so sánh tỉnh với 1.6 Cấu trúc luận văn Cấu trúc luận văn gồm có chương Chương 1: Mở đầu Chương 2: Cơ sở lý luận thực tiễn bất bình đẳng thu nhập tăng trưởng kinh tế Chương có nhiệm vụ diễn tả khía niệm bất bình đẳng thu nhập, tăng trưởng kinh tế Tổng quan tài liệu trước hình thức đo lường, nguyên nhân dẫn đến bất bình đẳng thu nhập, chiều hướng ảnh hưởng bất bình đẳng thu nhập tới tăng trưởng kinh tế Chương 3: Thực trạng vấn đề bất bình đẳng thu nhập tăng trưởng kinh tế Việt Nam Nội dung chương để mô tả liệu tăng trưởng kinh tế bất bình đẳng thu nhập địa phương Sự thay đổi bất bình đẳng thu nhập địa phương từ 2010 đến 2014 Trình bày khai thác liệu từ hai liệu VHLSS2010 VHLSS2014 Tổng Cục thống kê cho nghiên cứu Chương 4: Phân tích liệu Mục tiêu chương tiến hành phân tích, đo lường mức độ thay đổi bất bình đẳng thu nhập theo tăng trưởng kinh tế địa phương Độ co giản bất bình đẳng thu nhập theo tăng trưởng kinh tế xác định xu hướng thay đổi tiêu chuẩn đo lường mức độ bất bình đẳng Tìm chứng tác động ngược trở lại bất bình đẳng thu nhập tới phát triển kinh tế địa phương Đo lường yếu tố ảnh hưởng tới thay đổi phân phối thu nhập Chương 5: Kết luận kiến nghị Kết luận chương 4: Những địa phương có mức bất bình đẳng thu nhập cao địa phương nằm hai nhóm có mức thu nhập bình qn đầu người cao thấp Trong đó, nhóm địa phương có mức thu nhập bình qn đầu người thấp nước địa phương có mức bất bình đẳng thu nhập cao nước (hình 4.1) Trong giai đoạn 2010 2012, quy luật Kuznets khơng trưởng hợp Việt Nam (hình 4.2 ) Bình Dương địa phương có mức tăng thu nhập bình qn đầu người âm (hình 4.2) Sóc Trăng, Bắc Ninh, Thanh hóa số địa phương có kết tốt mà vừa có mức tăng trưởng cao lại vừa có độ co giãn hệ số Gini theo tăng trưởng âm (hình 4.1 4.2) Mức tăng trưởng kinh tế địa phương khơng có tác động tiêu cực đến bất bình đẳng thu nhập Các địa phương Gia Lai, Cần Thơ, Bình Dương, Bạc Liêu, Đắk Nơng có hệ số độ co giản hệ số Gini theo tăng trưởng âm không đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế 49 Chương KẾT LUẬN HÀM Ý CHÍNH SÁCH Các phương pháp phân tích thống kê mơ tả Mơ tả tương quan bất bình đẳng thu nhập mức thu nhập bình quân đầu người, phân hóa giàu nghèo xã hội Hệ số độ co giãn hệ số Gini theo tăng trưởng thu nhập bình quân đầu người để đánh giá mức độ phân hóa thu nhập tăng trưởng địa phương nổ lực để kiềm chế mức độ bất bình đẳng Theo phân tích trước đó, tác giả phát gợi ý sách sau: Thứ nhất, mối tương quan thu nhập bình quân đầu người bất bình đẳng thu nhập khác rõ rệt địa phương, không theo đường tuyến tính mà theo đường cong chữ U Ta phân làm ba nhóm sau: (1) thu nhập bình quân đầu người thấp hệ số Gini cao; (2) thu nhập bình quân đầu người trung bình hệ số Gini thấp; (3) thu nhập bình quân đầu người cao hệ số Gini cao Chính phủ cần phải xác định lý có địa phương có mức thu nhập bình qn thấp hệ số Gini lại cao Việc có liên quan đến dân tộc thiểu số địa phương hay khơng? Nếu có liên quan bốn vấn đề (1) tập tính di cư; (2) trình độ giáo dục; (3) rào cản ngôn ngữ; (4) rào cản văn hóa đâu vấn đề tác động mạnh đến bất bình đẳng thu nhập Thứ hai, mức tăng thu nhập nhóm 20% nghèo lại thấp năm nhóm thu nhập xã hội Như vậy, tăng trưởng kinh tế không hướng tới người nghèo, điều gây cân trầm trọng Chính phủ cần thiết kế sách có lợi, tác động trực tiếp đến người nghèo Cụ thể là: (1) đẩy mạnh phân phối lại cho người nghèo thông qua chương trình giảm nghèo; (2) địa phương nghèo vùng ngoại ô lựa chọn định hướng đầu tư vào ngành thâm dụng lao động để tận dụng tối đa nguồn lao động nhàn rỗi, trình độ thấp đây; (3) địa phương giàu có vùng trung tâm lựa chọn định hướng đầu tư vào 50 nghành công nghệ nhằm gia tăng hiệu lao động cho người nghèo làm việc Thứ ba, đẩy mạnh áp dụng công nghệ hướng tới tăng suất khu vực nông nghiệp Việc tác động tích cực đến tăng trưởng vùng nơng thơn làm giảm bất bình đẳng thu nhập phân hóa tiền cơng khu vực cơng nghiệp nơng nghiệp Điều kiện phủ phải cải cách thể chế sở hữu đất đai, mở rộng hạn điền; địa phương phải tiến hành phân phối lại đất đai cách có hiệu nông nghiệp phát triển nông thôn (NN&PTNT) có sách nâng cao trình độ cho người nơng dân, định hướng sản xuất hướng tới chất lượng thay số lượng Thứ tư, dựa hệ số co giãn Gini theo tăng trưởng mức tăng trưởng địa phương so với trung bình nước ta phân định bốn nhóm địa phương sau: (1) đạt mức tăng trưởng thấp hệ số Gini tăng thấp; (2) đạt mức tăng trưởng thấp hệ số Gini tăng mạnh; (3) đạt mức tăng trưởng cao hệ số Gini tăng cao; (4) đạt mức tăng trưởng cao hệ số Gini tăng thấp Các địa phương có điều kiện kinh tế, xã hội tương đồng học hỏi việc xây dụng sách Thứ năm, số phát đáng ý địa phương là: (1) Sóc Trăng, Trà Vinh, Bắc Ninh địa phương đạt hai mục tiêu tăng phúc lợi giảm bất bình đẳng; (2) Bình Dương, Bạc Liêu, Kon Tum, Sơn La địa phương vừa không đạt mục tiêu tăng phúc lợi vừa làm tăng bất bình đẳng Cần xác định rõ khác biệt sách phát triển kinh tế hai nhóm địa phương để đề sách hiệu cho nhóm địa phương (2) Thứ sáu, độ co giản hệ số Gini theo tăng trưởng bị ảnh hưởng việc mở rộng lực lượng lao động lành nghề Vì thế, địa phương cần trọng đầu tư vào vốn người thơng qua việc nâng cao chương trình đào tạo, huấn luyện nghề nghiệp cho lực lượng lao động địa phương, tăng lực lượng lao động lành nghề làm giảm độ co giãn hệ số Gini theo tăng trưởng Bộ giáo dục 51 đào tạo nên ưu tiên phát triển trường đào tạo nghề ngắn hạn địa phương phủ nên mở rộng trợ cấp cho giáo dục Hạn chế đề tài Đề tài chưa đánh giá giá trị biến giải thích tăng trưởng Đề tài khơng tính mức độ bất bình đẳng thu nhập nhóm thu nhập 52 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu tiếng Việt Hồng Thủy Yến (2015), tác động bất bình đẳng thu nhập tới tăng trưởng kinh tế Việt Nam, Đại Học Kinh Tế Quốc Dân Nguyễn Hoàng Bảo (2013), bất bình đẳng tăng trưởng kinh tế người nghèo việt nam, Đại Học Kinh Tế TP Hồ Chí Minh Trần Thế Lân, lý thuyết phân phối thu nhập suy nghĩ Việt Nam, Đại Học Kinh Tế - ĐHQGHN World Bank (2014),cập nhật tình hình kinh tế phát triển việt nam, Report No.89310 VN, Hà Nội Lê Vũ Quân (2008), tăng trưởng bất bình đẳng, Đại Học Seattle Hoa Kỳ World Bank (2013), báo cáo đánh giá nghèo Việt Nam 2012: khởi đầu tốt chưa phải hoàn thành thành tựu ấn tượng Việt Nam giảm nghèo thách thức mới,World Bank eLibrary Đỗ Thiên Kính, cách nhìn bất bình đẳng Việt Nam xu hướng biến đổi nó, Viện Xã Hội Học Tổng cục thống kê, kết điều tra mức sống hộ gia đình 2010, Tổng cục thống kê, kết khảo sát mức sống hộ gia đình 2012 Tổng cục thống kê, kết khảo sát mức sống dân cư 2014 Data.worldbank.org.vn Tài liệu tiếng Anh Dollar, D., P Glewwe & N Agrawal (2004), Economics Growth, Poverty and Household welfare, World Bank eLibrary Ravallion, M (2004), pro-poor Growth: Aprimer, Development Research Group, World Bank World Bank (2012), Well Begun, Not Yet Done: Vietnam’s Remarkable Progress on Poverty Reduction and the Emerging Challenges, Report No 70798 VN, Hà Nội 53 PHỤ LỤC Cơ cấu thu nhập 2010 Thu từ tiền lươ ng, tiền côn g Thu từ nông , lâm nghi ệp, thủy sản Thu phi nông , lâm nghi ệp, thủy sản Các kho ản thu c 1387 622 279 328 158 2000 1580 189 392 201 2013 798 116 Hà Nội Vĩnh Phúc Bắc Ninh Quảng Ninh Hải Dương Hải Phòng Hưng n Thái Bình 109 467 1232 519 256 1646 560 1787 Hà Nam Nam Định Ninh Bình Trung du miền núi phía Bắc Hà Giang Cao Bằng 2014 Thu từ nông , lâm nghi ệp, thủy sản Thu phi nông , lâm nghi ệp, thủy sản Thu từ tiền lương , tiền công Thu từ nông , lâm nghi ệp, thủy sản Thu phi nông , lâm nghi ệp, thủy sản Các kho ản thu c 923 397 442 238 2637 1253 458 591 335 2351 1216 275 556 304 3265 1733 327 738 467 273 2945 1741 169 657 378 4113 2537 226 767 583 317 140 1867 784 373 517 193 2378 1089 342 645 302 190 707 189 2502 875 256 1089 281 3512 1178 299 1641 394 895 176 533 183 2557 1367 224 626 340 3053 1580 308 795 370 1306 600 258 286 163 2047 996 377 415 259 2755 1289 433 651 382 1694 958 115 418 204 2526 1278 197 590 461 3923 2002 314 862 745 1199 522 261 275 141 1803 785 412 445 161 2192 998 429 492 273 1129 518 251 216 143 1729 878 368 299 184 2469 1214 384 476 395 1150 470 264 248 168 1754 710 374 440 230 2198 917 389 544 348 1237 477 286 322 153 1791 769 379 423 220 2816 1280 446 718 372 1202 498 264 280 160 1696 762 355 289 290 2215 1092 437 386 300 905 359 314 146 86 1258 536 406 197 119 1613 707 471 283 152 610 193 317 61 38 850 274 440 76 60 1121 367 507 157 90 Tổng số TỔNG SỐ Đồng sông Hồng 2012 Tổng số Thu từ tiền lươn g, tiền công Các kho ản thu c Tổng số 749 312 293 83 61 1054 453 402 112 87 1252 590 403 112 147 Bắc Kạn 776 266 311 135 65 1142 313 481 290 58 1216 410 500 220 86 Tuyên Quang 887 348 344 125 70 1162 472 410 194 86 1571 683 498 243 147 Lào Cai 819 345 324 105 45 1085 527 311 183 64 1468 644 411 345 68 Yên Bái 844 373 273 119 79 1114 520 326 187 81 1386 590 421 262 113 1149 504 282 253 110 1747 869 397 350 132 2238 1087 473 526 152 929 367 342 169 52 1212 475 468 202 68 1437 635 494 214 94 1103 406 344 196 157 1568 668 473 235 192 2174 995 550 378 251 Thái Nguyên Lạng Sơn Bắc Giang Phú Thọ 1126 519 228 244 135 1579 754 311 294 219 1954 940 389 327 298 Điện Biên 611 196 306 61 48 819 364 323 52 80 1200 450 420 235 95 Lai Châu 567 205 255 59 48 758 237 337 120 64 987 373 390 137 87 Sơn La 802 224 444 86 48 1020 257 541 108 113 1178 400 565 149 64 829 379 286 85 79 1219 570 404 136 110 1598 707 459 279 153 1018 442 231 229 116 1505 679 320 343 163 1982 923 379 440 240 840 364 245 151 81 1207 545 294 248 120 1635 831 368 251 185 Hòa Bình Bắc Trung Bộ Dun hải miền Trung Thanh Hóa 54 Nghệ An 920 391 246 136 147 1367 564 351 240 212 1583 657 367 307 252 Hà Tĩnh 840 336 214 147 142 1299 554 364 238 143 1810 831 372 320 287 950 447 201 168 135 1410 735 268 227 180 1837 939 313 386 199 951 381 257 232 80 1300 521 390 231 158 1673 732 370 380 191 1058 174 342 104 1747 834 221 496 196 2175 993 263 672 247 1897 439 110 62 507 223 2865 1507 75 904 379 3612 1954 41 1186 431 935 411 213 205 107 1376 649 288 306 133 1784 885 337 379 183 Quảng Bình Quảng Trị Thừa ThiênHuế Đà Nẵng Quảng Nam Quảng Ngãi Bình Định 909 350 200 262 97 1300 571 239 356 134 1619 734 295 389 201 1150 429 272 329 119 1719 717 414 447 141 2346 1005 531 509 301 Phú Yên 1013 398 302 228 86 1440 650 402 309 79 1979 833 640 362 144 1258 650 217 269 121 1896 961 278 468 189 2670 1452 258 616 344 947 361 228 278 81 1637 722 403 366 146 2331 897 536 677 221 1160 430 335 287 108 1747 667 504 431 145 2395 891 736 564 204 1088 334 470 217 67 1643 497 759 294 94 2008 678 863 350 117 Khánh Hòa Ninh Thuận Bình Thuận Tây Nguyên Kon Tum 947 384 307 186 70 1294 604 363 258 69 1587 710 445 294 138 Gia Lai 1027 360 386 229 52 1563 483 659 341 80 1760 661 699 318 82 Đắk Lắk 1068 312 496 193 67 1639 483 817 241 98 1988 600 937 332 119 1039 207 652 141 38 1611 372 994 179 66 1824 466 1064 207 87 1257 372 508 282 95 1848 537 824 367 120 2499 878 982 485 154 3173 1709 361 725 377 4125 2247 344 1022 512 Đắk Nông Lâm Đồng Đông Nam Bộ Bình Phước Tây Ninh Bình Dương Đồng Nai Bà Rịa Vũng Tàu TP Hồ Chí Minh Đồng sơng Cửu Long 2304 1526 514 641 270 101 2218 802 1003 313 100 2693 998 1076 469 150 1435 516 312 113 2100 886 616 431 167 2796 1155 584 754 303 2698 494 110 710 753 135 3568 1514 1109 774 171 3769 1773 825 937 234 1763 862 301 398 203 2577 1247 432 635 263 3504 1742 488 882 392 1695 875 217 442 161 2904 1580 408 623 293 3752 1647 535 1245 325 2737 161 30 745 348 3653 2205 21 870 557 4840 2925 37 1161 717 1797 598 539 402 257 2327 783 674 528 342 1247 Long An 1289 520 369 230 170 1956 813 569 335 239 2430 1035 633 447 315 Tiền Giang 1313 440 369 331 172 1941 773 493 404 271 2596 1049 656 560 331 Bến Tre 1200 348 353 318 180 1580 505 522 363 190 2162 705 649 442 366 Trà Vinh 1089 313 373 258 144 1398 433 377 266 322 2098 739 703 361 295 1239 377 357 319 186 1744 601 446 400 297 2205 802 593 418 392 1138 382 356 243 158 1666 536 539 377 214 2134 741 661 439 293 1319 406 378 417 118 1871 546 498 548 279 2472 738 572 771 391 1316 441 408 294 173 1963 641 656 396 270 2642 795 828 571 448 1540 642 282 436 180 2325 933 411 620 361 2673 1074 359 895 345 1098 332 343 259 164 1527 445 483 285 314 2088 482 633 541 432 Vĩnh Long Đồng Tháp An Giang Kiên Giang Cần Thơ Hậu Giang Sóc Trăng 1029 289 427 229 84 1324 421 445 317 141 1913 582 648 436 247 Bạc Liêu 1273 304 580 227 162 2035 406 992 393 244 2214 515 1093 339 267 Cà Mau 1250 315 531 245 159 1779 502 673 366 238 2154 564 914 388 288 55 Sự phân phối thu nhập từ tăng trưởng kinh tế DANH NGHĨA TỔNG SỐ Đồng sông Hồng Hà Nội Vĩnh Phúc Bắc Ninh 2010 2012 Bình qn chun g Nhó m1 Nhó m2 Nhó m3 Nhó m4 Nhó m5 Bình qn chun g 2014 Nhó m1 Nhó m2 Nhó m3 Nhó m4 Nhó m5 Bình quân chun g Nhó m1 Nhó m2 Nhó m3 Nhó m4 Nhó m5 1387 369 669 1000 1490 3410 2000 512 984 1500 2222 4784 2637 660 1314 1972 2830 6413 1580 468 823 1174 1697 3744 2351 700 1285 1819 2566 5384 3265 1007 1756 2389 3315 7858 2013 542 981 1470 2239 4834 2945 804 1560 2271 3255 6829 4113 1224 2048 2864 4046 1036 1232 419 684 995 1395 2659 1867 629 1092 1526 2018 4060 2378 794 1391 1902 2672 5122 1646 534 918 1231 1637 3899 2502 805 1424 1901 2526 5831 3512 1255 2045 2710 3375 8160 Quảng Ninh 1787 471 975 1522 2152 3812 2557 689 1383 2171 3039 5483 3053 816 1873 2606 3450 6507 Hải Dương 1306 441 811 1125 1512 2634 2047 701 1261 1747 2310 4207 2755 992 1681 2216 2919 5959 Hải Phòng 1694 510 865 1219 1806 4069 2526 759 1508 1943 2545 5862 3923 1319 2118 2643 3331 1016 Hưng Yên 1199 420 740 1006 1328 2490 1803 648 1163 1564 2048 3589 2192 799 1406 1846 2462 4435 Thái Bình 1129 409 683 930 1239 2384 1729 614 1072 1501 1969 3491 2469 888 1522 1992 2658 5273 Hà Nam 1150 418 691 938 1243 2456 1754 587 1094 1551 2067 3449 2198 740 1327 1859 2543 4499 Nam Định 1237 459 732 1019 1340 2635 1791 621 1066 1478 1986 3800 2816 1059 1686 2176 2689 6462 Ninh Bình 1202 373 672 969 1375 2621 1696 551 944 1313 1897 3747 2215 724 1226 1756 2444 4907 905 282 449 654 1002 2137 1258 377 569 913 1490 2943 1613 468 719 1159 1919 3806 610 259 347 452 583 1413 850 349 440 574 833 2043 1121 468 564 713 1100 2751 749 225 337 459 705 2013 1054 304 458 659 1083 2761 1252 351 534 778 1384 3202 776 255 389 536 800 1898 1142 358 564 826 1217 2750 1216 359 619 881 1428 2786 887 293 478 729 1027 1910 1162 371 590 926 1375 2543 1571 506 771 1189 1934 3452 819 280 409 537 751 2117 1085 346 477 658 1255 2687 1468 474 593 868 1687 3706 844 279 435 660 938 1904 1114 366 545 763 1289 2603 1386 438 682 1030 1571 3201 1149 357 571 839 1298 2668 1747 499 945 1398 2017 3865 2238 636 1181 1821 2615 4924 929 305 482 678 1046 2128 1212 409 567 794 1428 2853 1437 480 707 1018 1633 3340 1103 403 628 902 1245 2338 1568 502 950 1356 1894 3135 2174 708 1302 1830 2504 4515 1126 381 594 842 1210 2605 1579 488 854 1318 1850 3379 1954 629 1036 1541 2193 4365 611 215 319 424 650 1444 819 310 406 525 707 2143 1200 444 533 671 1235 3093 567 216 289 360 484 1484 758 273 417 532 633 1928 987 359 502 621 859 2581 802 258 428 634 935 1750 1020 351 492 697 1090 2465 1178 431 574 722 1095 3055 829 265 425 614 924 1916 1219 378 626 978 1433 2686 1598 479 875 1267 1892 3465 1018 317 553 789 1149 2283 1505 443 805 1194 1729 3355 1982 561 1077 1593 2283 4400 840 295 474 676 980 1773 1207 416 652 965 1419 2580 1635 533 937 1351 1964 3385 920 260 488 756 1138 1955 1367 383 655 1044 1653 3099 1583 428 721 1233 1994 3528 840 278 450 645 899 1921 1299 418 708 1008 1477 2862 1810 554 963 1489 2176 3851 950 308 507 724 1068 2143 1410 423 693 1064 1682 3174 1837 517 974 1527 2186 3977 Trung du miền núi phía Bắc Hà Giang Cao Bằng Bắc Kạn Tuyên Quang Lào Cai Yên Bái Thái Nguyên Lạng Sơn Bắc Giang Phú Thọ Điện Biên Lai Châu Sơn La Hòa Bình Bắc Trung Bộ Duyên hải miền Trung Thanh Hóa Nghệ An Hà Tĩnh Quảng Bình 56 Quảng Trị 951 320 532 756 981 2162 1300 410 698 1011 1510 2863 1673 493 905 1395 2059 3500 Thừa ThiênHuế 1058 328 636 875 1219 2232 1747 586 1033 1406 1862 3837 2175 714 1293 1780 2393 4678 Đà Nẵng 1897 667 1024 1394 1981 4399 2865 976 1689 2261 3095 6274 3612 1274 2051 2741 3815 8130 Quảng Nam 935 326 540 757 1079 1969 1376 432 810 1189 1640 2803 1785 562 1011 1471 2179 3672 Quảng Ngãi 909 321 522 724 1038 1935 1300 455 738 1039 1467 2798 1619 513 993 1412 1960 3210 1150 402 659 888 1223 2573 1719 549 1052 1431 1980 3578 2346 782 1423 1885 2532 5098 Bình Định Phú Yên 1013 342 588 775 1111 2250 1440 468 869 1166 1626 3063 1979 664 1186 1569 2117 4339 Khánh Hòa 1258 390 670 953 1373 2904 1896 597 1062 1461 1976 4350 2670 873 1479 1989 2598 6384 Ninh Thuận 947 270 458 644 964 2395 1637 470 885 1205 1638 3964 2331 677 1193 1722 2294 5768 Bình Thuận 1160 437 698 962 1340 2355 1747 639 1109 1498 2034 3444 2395 937 1463 1938 2595 5039 1088 305 534 799 1276 2526 1643 421 796 1334 2040 3626 2008 510 963 1590 2404 4574 947 356 511 679 1034 2150 1294 419 588 960 1809 2701 1587 496 644 1146 2193 3449 1027 287 478 760 1262 2346 1563 409 728 1256 2009 3417 1760 434 800 1493 2351 3705 Tây Nguyên Kon Tum Gia Lai Đắk Lắk 1068 298 553 786 1228 2474 1639 436 817 1302 1962 3678 1988 550 955 1509 2259 4658 Đắk Nông 1039 268 473 733 1199 2513 1611 364 724 1426 2053 3477 1824 392 965 1554 2392 3792 Lâm Đồng 1257 350 617 950 1464 2906 1848 485 966 1515 2215 4047 2499 711 1260 1888 2701 5921 2304 720 1205 1684 2341 5573 3173 1054 1724 2406 3320 7361 4125 1397 2273 2991 3972 9979 1526 531 814 1129 1583 3565 2218 703 1345 1817 2476 4740 2693 860 1589 2174 3019 5792 1435 554 771 1005 1342 3494 2100 811 1222 1537 1959 4952 2796 1081 1589 2051 2606 6650 2698 980 1295 1755 2441 7014 3568 1138 2095 2853 3808 7905 3769 1282 2102 2774 3671 8945 1763 576 1022 1450 1941 3823 2577 895 1572 2125 2803 5475 3504 1273 2101 2753 3599 7775 1695 486 889 1216 1696 4173 2904 896 1431 1942 2766 7456 3752 1180 1840 2486 3380 9851 2737 965 1542 2018 2727 6429 3653 1302 2076 2752 3664 8447 4840 1838 2702 3383 4371 1189 1247 395 661 937 1336 2908 1797 545 944 1349 1933 4214 2327 728 1264 1767 2454 5420 1289 435 717 1006 1414 2873 1956 620 1220 1652 2197 4087 2430 794 1441 1987 2666 5246 1313 432 719 1003 1430 2979 1941 622 1099 1541 2152 4277 2596 849 1533 2034 2760 5801 1200 421 640 859 1208 2870 1580 503 845 1213 1765 3551 2162 702 1192 1681 2284 4954 Đơng Nam Bộ Bình Phước Tây Ninh Bình Dương Đồng Nai Bà Rịa Vũng Tàu TP Hồ Chí Minh Đồng sơng Cửu Long Long An Tiền Giang Bến Tre Trà Vinh 1089 336 549 778 1199 2571 1398 401 717 1035 1490 3325 2098 577 1091 1640 2362 4805 Vĩnh Long 1239 455 719 983 1318 2717 1744 599 1056 1454 1970 3624 2204 793 1244 1746 2445 4773 Đồng Tháp 1138 335 635 869 1195 2650 1666 518 834 1161 1676 4129 2134 665 1104 1539 2266 5092 1319 425 713 991 1413 3051 1871 615 985 1322 1845 4578 2472 826 1254 1720 2409 6125 1316 390 641 940 1349 3245 1963 575 929 1356 2030 4911 2642 788 1295 1828 2522 6763 An Giang Kiên Giang Cần Thơ 1540 516 894 1220 1624 3437 2325 767 1298 1793 2481 5264 2673 924 1557 2109 2825 5939 Hậu Giang 1098 358 583 815 1184 2539 1527 467 822 1196 1695 3453 2088 652 1176 1558 2220 4817 Sóc Trăng 1029 342 538 711 1044 2507 1324 406 704 994 1447 3064 1913 567 1177 1500 1996 4316 1273 396 705 985 1382 2893 2035 586 1251 1795 2392 4141 2214 678 1317 1839 2431 4781 1250 363 675 947 1375 2886 1779 578 887 1192 1646 4565 2154 648 1118 1576 2277 5130 Bạc Liêu Cà Mau 57 Thu nhập bình quân đầu người thực (đơn vị VNĐ, Năm gốc 2010) 2010 2012 2014 Bình qn chung Nhóm Nhóm Nhóm Nhóm Nhóm Bình qn chung Nhóm Nhóm Nhóm Nhóm Nhóm Bình quân chung Nhóm Nhóm Nhóm Nhóm Nhóm TỔNG SỐ 1387 369 669 1000 1490 3410 1579 404 777 1184 1754 3777 1868 467 931 1397 2004 4542 Đồng sông Hồng 1580 468 823 1174 1697 3744 1856 553 1015 1436 2026 4251 2312 713 1244 1692 2348 5566 Hà Nội 2013 542 981 1470 2239 4834 2325 635 1232 1793 2570 5392 2913 867 1451 2028 2866 7343 Vĩnh Phúc 1232 419 684 995 1395 2659 1474 497 862 1205 1593 3206 1684 562 985 1347 1892 3628 Bắc Ninh 1646 534 918 1231 1637 3899 1975 636 1124 1501 1994 4604 2487 889 1448 1919 2390 5779 Quảng Ninh 1787 471 975 1522 2152 3812 2019 544 1092 1714 2399 4329 2162 578 1327 1846 2444 4609 Hải Dương 1306 441 811 1125 1512 2634 1616 553 996 1379 1824 3322 1951 703 1191 1570 2067 4221 Hải Phòng 1694 510 865 1219 1806 4069 1994 599 1191 1534 2009 4628 2779 934 1500 1872 2359 7200 Hưng Yên 1199 420 740 1006 1328 2490 1424 512 918 1235 1617 2834 1553 566 996 1307 1744 3141 Thái Bình 1129 409 683 930 1239 2384 1365 485 846 1185 1555 2756 1749 629 1078 1411 1883 3735 Hà Nam 1150 418 691 938 1243 2456 1385 463 864 1225 1632 2723 1557 524 940 1317 1801 3187 Nam Định 1237 459 732 1019 1340 2635 1414 490 842 1167 1568 3000 1994 750 1194 1541 1905 4577 Ninh Bình 1202 373 672 969 1375 2621 1339 435 745 1037 1498 2958 1569 513 868 1244 1731 3475 Trung du miền núi phía Bắc 905 282 449 654 1002 2137 993 298 449 721 1176 2324 1142 331 509 821 1359 2696 Hà Giang 610 259 347 452 583 1413 671 276 347 453 658 1613 794 331 399 505 779 1948 Cao Bằng 749 225 337 459 705 2013 832 240 362 520 855 2180 887 249 378 551 980 2268 Bắc Kạn 776 255 389 536 800 1898 902 283 445 652 961 2171 861 254 438 624 1011 1973 Tuyên Quang 887 293 478 729 1027 1910 917 293 466 731 1086 2008 1113 358 546 842 1370 2445 Lào Cai 819 280 409 537 751 2117 857 273 377 520 991 2122 1040 336 420 615 1195 2625 Yên Bái 844 279 435 660 938 1904 880 289 430 602 1018 2055 982 310 483 730 1113 2267 Thái Nguyên 1149 357 571 839 1298 2668 1379 394 746 1104 1593 3052 1585 450 836 1290 1852 3488 Lạng Sơn 929 305 482 678 1046 2128 957 323 448 627 1127 2253 1018 340 501 721 1157 2366 Bắc Giang 1103 403 628 902 1245 2338 1238 396 750 1071 1495 2475 1540 501 922 1296 1774 3198 Phú Thọ 1126 381 594 842 1210 2605 1247 385 674 1041 1461 2668 1384 446 734 1091 1553 3092 Điện Biên 611 215 319 424 650 1444 647 245 321 415 558 1692 850 314 378 475 875 2191 Lai Châu 567 216 289 360 484 1484 598 216 329 420 500 1522 699 254 356 440 608 1828 802 258 428 634 935 1750 805 277 388 550 861 1946 834 305 407 511 776 2164 829 265 425 614 924 1916 962 298 494 772 1131 2121 1132 339 620 897 1340 2454 Sơn La Hòa Bình Bắc Trung Bộ Duyên hải miền Trung 1018 317 553 789 1149 2283 1188 350 636 943 1365 2649 1404 397 763 1128 1617 3116 Thanh Hóa 840 295 474 676 980 1773 953 328 515 762 1120 2037 1158 378 664 957 1391 2397 Nghệ An 920 260 488 756 1138 1955 1079 302 517 824 1305 2447 1121 303 511 873 1412 2499 Hà Tĩnh 840 278 450 645 899 1921 1026 330 559 796 1166 2260 1282 392 682 1055 1541 2728 Quảng Bình 950 308 507 724 1068 2143 1113 334 547 840 1328 2506 1301 366 690 1082 1548 2817 Quảng Trị 951 320 532 756 981 2162 1026 324 551 798 1192 2260 1185 349 641 988 1458 2479 Thừa ThiênHuế 1058 328 636 875 1219 2232 1379 463 816 1110 1470 3029 1540 506 916 1261 1695 3313 Đà Nẵng 1897 667 1024 1394 1981 4399 2262 771 1334 1785 2444 4954 2558 902 1453 1941 2702 5758 58 Quảng Nam 935 326 540 757 1079 1969 1086 341 640 939 1295 2213 1264 398 716 1042 1543 2601 Quảng Ngãi 909 321 522 724 1038 1935 1026 359 583 820 1158 2209 1147 363 703 1000 1388 2274 Bình Định 1150 402 659 888 1223 2573 1357 433 831 1130 1563 2825 1662 554 1008 1335 1793 3611 Phú Yên 1013 342 588 775 1111 2250 1137 370 686 921 1284 2418 1402 470 840 1111 1499 3073 Khánh Hòa 1258 390 670 953 1373 2904 1497 471 838 1154 1560 3435 1891 618 1048 1409 1840 4522 Ninh Thuận 947 270 458 644 964 2395 1292 371 699 951 1293 3130 1651 479 845 1220 1625 4085 Bình Thuận 1160 437 698 962 1340 2355 1379 505 876 1183 1606 2719 1696 664 1036 1373 1838 3569 Tây Nguyên 1088 305 534 799 1276 2526 1297 332 628 1053 1611 2863 1422 361 682 1126 1703 3240 947 356 511 679 1034 2150 1022 331 464 758 1428 2133 1124 351 456 812 1553 2443 Kon Tum Gia Lai 1027 287 478 760 1262 2346 1234 323 575 992 1586 2698 1247 307 567 1057 1665 2624 Đắk Lắk 1068 298 553 786 1228 2474 1294 344 645 1028 1549 2904 1408 390 676 1069 1600 3299 Đắk Nông 1039 268 473 733 1199 2513 1272 287 572 1126 1621 2745 1292 278 683 1101 1694 2686 Lâm Đồng 1257 350 617 950 1464 2906 1459 383 763 1196 1749 3195 1770 504 892 1337 1913 4194 Đông Nam Bộ 2304 720 1205 1684 2341 5573 2505 832 1361 1900 2621 5812 2922 989 1610 2118 2813 7068 Bình Phước 1526 531 814 1129 1583 3565 1751 555 1062 1435 1955 3742 1907 609 1125 1540 2138 4102 Tây Ninh 1435 554 771 1005 1342 3494 1658 640 965 1214 1547 3910 1980 766 1125 1453 1846 4710 Bình Dương 2698 980 1295 1755 2441 7014 2817 899 1654 2253 3007 6241 2669 908 1489 1965 2600 6335 Đồng Nai 1763 576 1022 1450 1941 3823 2035 707 1241 1678 2213 4323 2482 902 1488 1950 2549 5507 1695 486 889 1216 1696 4173 2293 707 1130 1533 2184 5887 2657 836 1303 1761 2394 6977 2737 965 1542 2018 2727 6429 2884 1028 1639 2173 2893 6669 3428 1302 1914 2396 3096 8425 Bà Rịa - Vũng Tàu TP Hồ Chí Minh Đồng sơng Cửu Long 1247 395 661 937 1336 2908 1419 430 745 1065 1526 3327 1648 516 895 1252 1738 3839 Long An 1289 435 717 1006 1414 2873 1544 490 963 1304 1735 3227 1721 562 1021 1407 1888 3716 Tiền Giang 1313 432 719 1003 1430 2979 1533 491 868 1217 1699 3377 1839 601 1086 1441 1955 4109 Bến Tre 1200 421 640 859 1208 2870 1247 397 667 958 1394 2804 1531 497 844 1191 1618 3509 Trà Vinh 1089 336 549 778 1199 2571 1104 317 566 817 1176 2625 1486 409 773 1162 1673 3403 Vĩnh Long 1239 455 719 983 1318 2717 1377 473 834 1148 1555 2861 1561 562 881 1237 1732 3381 Đồng Tháp 1138 335 635 869 1195 2650 1315 409 658 917 1323 3260 1511 471 782 1090 1605 3607 An Giang 1319 425 713 991 1413 3051 1477 486 778 1044 1457 3615 1751 585 888 1218 1706 4338 Kiên Giang 1316 390 641 940 1349 3245 1550 454 733 1071 1603 3877 1871 558 917 1295 1786 4790 Cần Thơ 1540 516 894 1220 1624 3437 1836 606 1025 1416 1959 4156 1893 654 1103 1494 2001 4206 Hậu Giang 1098 358 583 815 1184 2539 1206 369 649 944 1338 2726 1479 462 833 1103 1572 3412 Sóc Trăng 1029 342 538 711 1044 2507 1045 321 556 785 1142 2419 1355 402 834 1062 1414 3057 Bạc Liêu 1273 396 705 985 1382 2893 1607 463 988 1417 1889 3270 1568 480 933 1303 1722 3386 Cà Mau 1250 363 675 947 1375 2886 1405 456 700 941 1300 3604 1526 459 792 1116 1613 3633 Lạm phát năm 2010 2011 2012 2013 2014 11.75% 18.58% 6.81% 6.40% 4.77% Chỉ số khử lạm phát 1.00 0.84 0.79 0.74 0.71 59 Tăng trưởng thu nhập bình quân đầu người thực (đơn vị VNĐ, Năm gốc 2010) 2012-2010 Bình quân chung TỔNG SỐ Đồng sông Hồng Hà Nội Vĩnh Phúc Bắc Ninh Quảng Ninh Hải Dương Hải Phòng Hưng n Thái BìnhNam Nam Định Ninh Bình Trung du miền núi phía Bắc Hà Giang Cao Bằng Bắc Kạn Tuyên Quang Lào Cai Yên Bái Thái Nguyên Lạng Sơn Bắc Giang Phú Thọ Điện Biên Lai Châu Sơn La Hòa Bình Bắc Trung Bộ Duyên hải miền Trung Thanh Hóa Nghệ An Hà Tĩnh Quảng Bình Quảng Trị Thừa ThiênHuế Nhóm 2014-2010 Nhóm Nhóm Nhóm Nhóm Bình qn chung Nhóm Nhóm Nhóm Nhóm Nhóm 0.1385 0.0955 0.1613 0.1843 0.1774 0.1077 0.3466 0.2668 0.3911 0.3967 0.3452 0.3320 0.1748 0.1809 0.2328 0.2233 0.1939 0.1354 0.4636 0.5240 0.5112 0.4413 0.3836 0.4865 0.1551 0.1712 0.2555 0.2198 0.1478 0.1154 0.4471 0.5995 0.4786 0.3799 0.2799 0.5191 0.1965 0.1853 0.2605 0.2109 0.1422 0.2055 0.3671 0.3422 0.4404 0.3539 0.3566 0.3643 0.2001 0.1902 0.2247 0.2193 0.2183 0.1808 0.5112 0.6646 0.5778 0.5592 0.4602 0.4823 0.1298 0.1550 0.1199 0.1262 0.1150 0.1356 0.2100 0.2271 0.3606 0.2127 0.1355 0.2090 0.2375 0.2550 0.2276 0.2261 0.2062 0.2611 0.4941 0.5932 0.4681 0.3951 0.3674 0.6023 0.1773 0.1750 0.3765 0.2585 0.1126 0.1375 0.6402 0.8318 0.7342 0.5356 0.3063 0.7694 0.1873 0.2182 0.2409 0.2275 0.2176 0.1380 0.2948 0.3474 0.3457 0.2997 0.3131 0.2615 0.2091 0.1853 0.2392 0.2743 0.2547 0.1562 0.5489 0.5378 0.5783 0.5171 0.5194 0.5666 0.2042 0.1088 0.2500 0.3055 0.3129 0.1088 0.3537 0.2539 0.3602 0.4037 0.4490 0.2974 0.1431 0.0682 0.1498 0.1452 0.1702 0.1386 0.6124 0.6341 0.6313 0.5125 0.4213 0.7369 0.1140 0.1663 0.1091 0.0698 0.0893 0.1287 0.3052 0.3748 0.2922 0.2835 0.2589 0.3260 0.0975 0.0555 0.0006 0.1022 0.1741 0.0873 0.2624 0.1754 0.1342 0.2552 0.3565 0.2614 0.1002 0.0639 0.0012 0.0027 0.1281 0.1416 0.3016 0.2798 0.1512 0.1172 0.3364 0.3789 0.1111 0.0668 0.0730 0.1336 0.2129 0.0829 0.1839 0.1223 0.2005 0.3904 0.1266 0.1619 0.1085 0.2167 0.2011 0.1440 0.1099 0.1270 0.1642 0.2643 0.0396 0.0343 -0.0003 0.0512 0.2544 0.2232 0.1424 0.1552 0.3338 0.2801 -0.0243 0.3194 0.0021 0.2695 0.1990 0.0269 0.1448 0.5910 0.2399 0.0421 0.0357 0.0029 0.0326 0.0872 0.0571 0.0460 0.1447 0.0255 0.0792 0.0108 0.1049 0.0029 0.0850 0.0794 0.1631 0.1119 0.1104 0.1053 0.1862 0.1907 0.2005 0.1036 0.1438 0.3796 0.2618 0.4649 0.5373 0.4269 0.3072 0.0588 0.3156 0.0754 0.2269 0.0301 0.3067 0.0712 0.0779 0.0585 0.0956 0.1147 0.0389 0.0634 0.1057 0.1117 0.1224 -0.0165 0.1944 0.1869 0.2011 0.0587 0.3960 0.2443 0.4684 0.4370 0.4245 0.3678 0.1072 0.0113 0.1351 0.2291 0.1693 0.2353 0.2962 0.2837 0.1868 0.1384 0.0049 0.2072 0.1412 0.0241 0.0583 0.2359 0.0224 0.1717 0.3910 0.4627 0.1834 0.1209 0.3457 0.5171 0.0555 -0.0021 0.0326 0.0796 0.2329 0.1772 0.1121 0.0403 0.1832 0.2303 0.0501 0.2218 0.1934 0.2570 0.1705 0.2318 0.0741 0.1668 0.1320 0.0258 0.0042 0.1392 0.0924 0.1610 0.1262 0.1630 0.2576 0.2245 0.1068 0.3653 0.2802 0.4582 0.4615 0.4503 0.2809 0.1673 0.1034 0.1493 0.1948 0.1881 0.1603 0.3790 0.2534 0.3794 0.4300 0.4073 0.3650 0.1345 0.1134 0.0860 0.1271 0.1432 0.1489 0.3786 0.2797 0.4001 0.4155 0.4194 0.3522 0.1732 0.1631 0.0597 0.0903 0.1469 0.2516 0.2187 0.1659 0.0464 0.1552 0.2410 0.2781 0.2210 0.1872 0.2422 0.2339 0.2972 0.1763 0.5262 0.4114 0.5157 0.6351 0.7143 0.4199 0.1719 0.0843 0.0792 0.1603 0.2435 0.1694 0.3696 0.1889 0.3607 0.4938 0.4497 0.3144 0.0793 0.0116 0.0359 0.0559 0.2153 0.0455 0.2460 0.0912 0.2049 0.3069 0.4866 0.1466 0.3037 0.4106 0.2824 0.2687 0.2060 0.3573 0.4560 0.5418 0.4399 0.4408 0.3904 0.4844 60 0.2364 Đà Nẵng Quảng Nam Quảng Ngãi Bình Định Phú n Khánh Hòa Ninh Thuận Bình Thuận Tây Nguyên Kon Tum Gia Lai Đắk Lắk Đắk Nơng Lâm Đồng Đơng Nam Bộ Bình Phước Tây Ninh Bình Dương Đồng Nai Bà Rịa Vũng Tàu TP Hồ Chí Minh Đồng sơng Cửu Long Long An Tiền Giang Bến Tre Trà Vinh Vĩnh Long Đồng Tháp An Giang Kiên Giang Cần Thơ Hậu Giang Sóc Trăng Bạc Liêu Cà Mau 0.1924 0.1553 0.3023 0.2806 0.2335 0.1261 0.3486 0.3528 0.4186 0.3927 0.3640 0.3090 0.1619 0.0463 0.1843 0.2401 0.2000 0.1240 0.3521 0.2210 0.3260 0.3763 0.4303 0.3209 0.1292 0.1191 0.1163 0.1331 0.1159 0.1417 0.2615 0.1319 0.3473 0.3813 0.3374 0.1750 0.1802 0.0783 0.2604 0.2723 0.2782 0.0979 0.4449 0.3778 0.5294 0.5035 0.4663 0.4033 0.1224 0.0804 0.1669 0.1879 0.1555 0.0748 0.3837 0.3751 0.4286 0.4339 0.3496 0.3659 0.1900 0.2086 0.2515 0.2104 0.1363 0.1827 0.5032 0.5854 0.5635 0.4782 0.3402 0.5570 0.3648 0.3744 0.5256 0.4773 0.3416 0.3068 0.7434 0.7759 0.8449 0.8938 0.6854 0.7058 0.1891 0.1545 0.2544 0.2295 0.1985 0.1546 0.4623 0.5186 0.4845 0.4268 0.3716 0.5155 0.1923 0.0898 0.3182 0.2623 0.2825 0.3813 0.1869 0.2773 0.1074 0.3344 0.1163 0.1843 0.0132 0.4094 -0.0707 0.1334 0.0081 0.3072 0.0788 0.1769 0.0915 0.1954 0.5022 0.1362 0.2016 0.1252 0.2025 0.3048 0.2569 0.1500 0.2138 0.0710 0.1854 0.3914 0.3194 0.1186 0.2117 0.1552 0.1665 0.3079 0.2615 0.1738 0.3184 0.3072 0.2231 0.3598 0.3029 0.3335 0.2242 0.0724 0.2085 0.5360 0.3519 0.0924 0.2434 0.0360 0.4450 0.5016 0.4130 0.0687 0.1608 0.0941 0.2361 0.2591 0.1946 0.0995 0.4081 0.4388 0.4464 0.4076 0.3067 0.4431 0.0873 0.1558 0.1296 0.1281 0.1197 0.0429 0.2681 0.3742 0.3360 0.2580 0.2017 0.2682 0.1476 0.0453 0.3046 0.2707 0.2349 0.0498 0.2499 0.1471 0.3826 0.3638 0.3508 0.1507 0.1554 0.1558 0.2514 0.2075 0.1525 0.3800 0.4454 0.3754 -0.0832 0.2773 0.2835 0.2317 -0.0106 0.3820 0.0735 0.4597 0.0441 0.1190 0.1102 0.1496 0.1195 0.0652 0.3480 0.0967 0.1541 0.2268 0.2144 0.1571 0.1402 0.1307 0.4077 0.5653 0.4560 0.3447 0.3133 0.4404 0.3527 0.4556 0.2709 0.2609 0.2877 0.4107 0.5678 0.7197 0.4659 0.4480 0.4115 0.6720 0.0538 0.0653 0.0630 0.0767 0.0608 0.0374 0.2525 0.3490 0.2411 0.1874 0.1353 0.3104 0.1378 0.0894 0.1276 0.1367 0.1424 0.1441 0.3217 0.3054 0.3544 0.3357 0.3010 0.3201 0.1981 0.1253 0.3434 0.2965 0.2268 0.1232 0.3352 0.2928 0.4235 0.3989 0.3354 0.2933 0.1672 0.1368 0.2068 0.2130 0.1882 0.4004 0.3919 0.5101 0.4363 0.3670 0.3792 0.0396 -0.0567 0.0424 0.1149 0.2761 0.1810 0.3192 0.3860 0.3391 0.2226 0.0136 -0.0577 0.0312 0.0504 0.1536 0.0188 0.1336 0.0231 0.0211 0.3645 0.2163 0.4075 0.4930 0.3953 0.3237 0.1114 0.0394 0.1596 0.1679 0.1801 0.0531 0.2599 0.2344 0.2254 0.2580 0.3139 0.2442 0.1559 0.2208 0.0370 0.0548 0.1073 0.2302 0.3282 0.4060 0.2314 0.2543 0.3430 0.3609 0.1200 0.1425 0.0907 0.0533 0.0309 0.1847 0.3274 0.3765 0.2457 0.2293 0.2075 0.4219 0.1777 0.1641 0.1443 0.1390 0.1881 0.1949 0.4219 0.4311 0.4309 0.3774 0.3241 0.4761 0.1920 0.1736 0.1463 0.1604 0.2062 0.2092 0.2294 0.2683 0.2335 0.2244 0.2321 0.2239 0.0980 0.0299 0.1132 0.1586 0.1303 0.3469 0.2899 0.4287 0.3540 0.3280 0.3437 0.0159 -0.0627 0.0332 0.1038 0.0943 0.0738 0.0350 0.3167 0.1742 0.5495 0.4942 0.3541 0.2193 0.2622 0.1684 0.4010 0.2318 0.2126 0.3231 0.3223 0.2459 0.1705 0.2572 0.0375 0.3666 0.0548 0.1301 0.1237 0.4388 0.0062 0.2489 0.2205 0.2643 0.1731 0.1787 0.1729 0.0000 61 g Gini HỆ SỐ GINI năm 2010 2012 2014 TỔNG SỐ 0.433 0.424 0.43 Đồng sông Hồng 0.408 0.393 0.407 Hà Nội Vĩnh Phúc Bắc Ninh Quảng Ninh Hải Dương Hải Phòng Hưng Yên Thái BìnhNam Nam Định Ninh Bình Trung du miền núi phía Bắc Hà Giang Cao Bằng Bắc Kạn Tuyên Quang Lào Cai Yên Bái Thái Nguyên Lạng Sơn Bắc Giang Phú Thọ Điện Biên Lai Châu Sơn La Hòa Bình Bắc Trung Bộ Dun hải miền Trung Thanh Hóa Nghệ An Hà Tĩnh Quảng Bình Quảng Trị Thừa Thiên-Huế Đà Nẵng Quảng Nam Quảng Ngãi Bình Định 2012-2010 e gGini 2014-2012 2012-2010 2014-2012 -0.020785219 0.014150943 -0.150081915 0.040830391 -0.036764706 0.03562341 -0.210297577 0.076839846 0.057404262 -0.286118215 0.128378611 0.3911 0.3737 0.3952 -0.044375854 0.3381 0.3346 0.3349 -0.010493579 0.000999654 -0.053404273 0.002723136 0.3631 0.3581 0.3456 -0.013761819 -0.035059897 -0.06875887 -0.06858315 0.3521 0.3530 0.3403 0.002670356 -0.036209147 0.020580583 -0.17239032 0.3125 0.3157 0.3249 0.01047976 0.02894246 0.044122077 0.058577412 0.3807 0.3569 0.3871 -0.062488686 0.084662204 -0.352395221 0.13223856 0.3169 0.3005 0.3048 -0.051776046 0.014295706 -0.276463171 0.048484687 0.3193 0.3076 0.3217 -0.036762371 0.046158464 -0.175776187 0.084091662 0.3225 0.3075 0.3195 -0.046657068 0.039137817 -0.228456818 0.11064723 0.3208 0.3254 0.3359 0.014569037 0.032226294 0.101775922 0.052626705 0.3460 0.3491 0.3474 0.008902519 -0.004739461 0.07806974 -0.015530522 0.406 0.411 0.416 0.012315271 0.01216545 0.126296814 0.046368978 0.3326 0.3579 0.3654 0.076187604 0.020838284 0.76046898 0.06909499 0.4225 0.4212 0.4201 -0.003219235 -0.002641584 -0.028987839 -0.014363056 0.3815 0.3802 0.3735 -0.003593955 -0.017592653 -0.022194108 -0.16013061 0.3408 0.3538 0.3596 0.038052258 0.01628973 1.108423823 0.064021354 0.3925 0.4029 0.4132 0.02649047 0.025597071 0.576157599 0.094972114 0.3565 0.3753 0.3712 0.05274534 -0.010920809 1.252145668 -0.066955779 0.3741 0.3584 0.3587 -0.042033931 0.001045072 -0.209682108 0.002753434 0.3636 0.3807 0.3708 0.046995504 -0.025974943 1.56326394 -0.27179696 0.3253 0.3171 0.3252 -0.025059723 0.025485467 -0.204738344 0.064358977 0.3595 0.3440 0.3538 -0.04308025 0.028375689 -0.401922478 0.123861785 0.3660 0.3883 0.4032 0.06099327 0.038430189 1.045736288 0.098278094 0.3859 0.3736 0.3912 -0.031811801 0.047191455 -0.573071478 0.202614757 0.3492 0.3793 0.3935 0.086096409 0.037581045 20.70171964 0.931956549 0.3670 0.3551 0.3511 -0.032386245 -0.011325722 -0.201178198 -0.031005967 0.385 0.384 0.385 -0.002597403 0.002604167 -0.015529691 0.006871747 0.3301 0.3381 0.3298 0.02423304 -0.02442982 0.180170868 -0.06452767 0.3518 0.3764 0.3788 0.069890842 0.006266932 0.403619517 0.028657462 0.3570 0.3511 0.3466 -0.016655404 -0.012923099 -0.075372601 -0.024561602 0.3563 0.3699 0.3545 0.038107786 -0.04158549 0.221749858 -0.112524579 0.3483 0.3529 0.3440 0.012953764 -0.025099807 0.163365217 -0.102037153 0.3320 0.3367 0.3333 0.01413061 -0.010095871 0.046525331 -0.022138395 0.3568 0.3368 0.3449 -0.056068816 0.024136232 -0.291368206 0.069240498 0.3280 0.3247 0.3338 -0.010080755 0.028192595 -0.062250187 0.080058622 0.3304 0.3336 0.3150 0.009730954 -0.055727623 0.075339359 -0.213122275 0.3420 0.3256 0.3329 -0.047949709 0.022333003 -0.266095365 0.050201391 62 Phú Yên Khánh Hòa Ninh Thuận Bình Thuận Tây Nguyên Kon Tum Gia Lai Đắk Lắk Đắk Nơng Lâm Đồng Đơng Nam Bộ Bình Phước Tây Ninh Bình Dương Đồng Nai Bà Rịa - Vũng Tàu TP Hồ Chí Minh Đồng sơng Cửu Long Long An Tiền Giang Bến Tre Trà Vinh Vĩnh Long Đồng Tháp An Giang Kiên Giang Cần Thơ Hậu Giang Sóc Trăng Bạc Liêu Cà Mau 0.3425 0.3313 0.3364 -0.03278652 0.015377208 -0.267965414 0.040078626 0.3645 0.3581 0.3654 -0.017308339 0.020242722 -0.091113119 0.040224687 0.4024 0.3805 0.3873 -0.054416857 0.017742228 -0.149160887 0.023867189 0.3099 0.3003 0.3121 -0.031193152 0.039254866 -0.164972157 0.084906467 0.408 0.397 0.408 -0.026960784 0.027707809 -0.140202161 0.090202784 0.3481 0.3568 0.3765 0.024859102 0.055282496 0.315272078 0.295739426 0.3822 0.3731 0.3694 -0.023770624 -0.009832609 -0.117901341 -0.045993865 0.3767 0.3724 0.3838 -0.011496347 0.030747468 -0.054312608 0.096572364 0.4030 0.3763 0.3630 -0.06635113 -0.035179829 -0.295930325 -0.144541009 0.3790 0.3635 0.3806 -0.040873925 0.047024598 -0.25425054 0.115232201 0.414 0.391 0.397 -0.055555556 0.015345269 -0.636104336 0.057245809 0.3593 0.3327 0.3373 -0.07405654 0.014094351 -0.501799994 0.056396965 0.3606 0.3450 0.3480 -0.043291081 0.008479439 -0.278522739 0.022313522 0.3921 0.3437 0.3616 -0.123467379 0.052150843 -2.797053929 -4.930862741 0.3367 0.3235 0.3320 -0.039047505 0.026136963 -0.253411211 0.064108453 0.3875 0.3998 0.4036 0.031654397 0.009441869 0.089747156 0.016628808 0.3543 0.3488 0.3604 -0.01555063 0.033364863 -0.289132284 0.13215181 0.398 0.403 0.395 0.012562814 -0.019851117 0.091180301 -0.061709778 0.3459 0.3239 0.3345 -0.063591458 0.032829622 -0.321009072 0.097935819 0.3539 0.3458 0.3432 -0.022871827 -0.007626072 -0.136810443 -0.019048293 0.3647 0.3576 0.3549 -0.019461736 -0.00758735 -0.491868019 -0.027484011 0.3779 0.3814 0.3720 0.009299138 -0.024521192 0.685014574 -0.067272268 0.3312 0.3210 0.3339 -0.030682475 0.040163407 -0.275543766 0.154530154 0.3657 0.3884 0.3758 0.062033118 -0.032434226 0.397977245 -0.098836786 0.3612 0.3765 0.3820 0.04230543 0.014641523 0.352639156 0.044720627 0.3920 0.3994 0.3998 0.019015876 0.001049384 0.107000709 0.002487166 0.3423 0.3517 0.3388 0.027319986 -0.036665671 0.142286266 -0.159866261 0.3632 0.3588 0.3605 -0.012071972 0.004566486 -0.123148457 0.01316477 0.3764 0.3667 0.3486 -0.025863666 -0.049479513 -1.627055268 -0.156218457 0.3569 0.3251 0.3385 -0.088933365 0.041059756 -0.339239792 0.177119063 0.3683 0.3951 0.3775 0.07301263 -0.04457411 0.590335927 -0.202160543 63 ... sở lý luận bất bình đẳng thu nhập tăng trưởng kinh tế 2.1 Khái niệm thu nhập thu nhập bình quân đầu người 2.2 Bất bình đẳng thu nhâp 2.3 Các lý thuyết bất bình đẳng thu nhập ... nhân dẫn đến bất bình đẳng thu nhập, chiều hướng ảnh hưởng bất bình đẳng thu nhập tới tăng trưởng kinh tế Chương 3: Thực trạng vấn đề bất bình đẳng thu nhập tăng trưởng kinh tế Việt Nam Nội dung... thu nhập ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế Việt Nam 1.3 Câu hỏi nghiên cứu Các yếu tố bất bình đẳng thu nhập ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế Việt Nam Phân tích thực trạng bất bình đẳng thu nhập
- Xem thêm -

Xem thêm: Bất bình đẳng trong thu nhập và tăng trưởng kinh tế việt nam giai đoạn 2010 – 2014 , Bất bình đẳng trong thu nhập và tăng trưởng kinh tế việt nam giai đoạn 2010 – 2014

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn