Ảnh hưởng của hành vi tránh thuế đến hợp đồng vay ngân hàng của các công ty niêm yết trên sàn chứng khoán tp hồ chí minh

53 31 0
  • Loading ...
1/53 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/05/2019, 20:55

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH **** NGUYỄN THỊ BẢO CHÂU ẢNH HƯỞNG CỦA HÀNH VI TRÁNH THUẾ ĐẾN HỢP ĐỒNG VAY NGÂN HÀNG CỦA CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT TRÊN SÀN CHỨNG KHỐN TP HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP Hồ Chí Minh - Năm 2019 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH **** NGUYỄN THỊ BẢO CHÂU ẢNH HƯỞNG CỦA HÀNH VI TRÁNH THUẾ ĐẾN HỢP ĐỒNG VAY NGÂN HÀNG CỦA CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT TRÊN SÀN CHỨNG KHỐN TP HỒ CHÍ MINH Chun ngành: Tài – Ngân hàng Mã số: 8340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Người hướng dẫn khoa học: TS LÊ ĐẠT CHÍ TP Hồ Chí Minh - Năm 2019 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn thạc sĩ : “Ảnh Hưởng Của Hành Vi Tránh Thuế Đến Hợp Đồng Vay Ngân Hàng Của Các Công Ty Niêm Yết Trên Sàn Chứng Khốn Tp Hồ Chí Minh” Là cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa công bố cơng trình nghiên cứu khác Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 03 năm 2019 Người cam đoan Nguyễn Thị Bảo Châu MỤC LỤC TRANG PHỤ BÌA LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG TÓM TẮT - ABSTRACTS CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU 1.1 1.2 Lý chọn đề tài Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu tổng quát 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 Câu hỏi nghiên cứu 1.4 Đối tượng nghiên cứu 1.5 Phạm vi nghiên cứu 1.6 Ý nghĩa nghiên cứu 1.6.1 Ý nghĩa mặt khoa học: 1.6.2 Ý nghĩa mặt thực tiễn 1.7 Kết cấu đề tài CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN LÝ THUYẾT, CÁC KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM VÀ ĐỀ XUẤT CÁC GIẢ THIẾT 2.1 Một số khái niệm 2.1.1 Thuế thu nhập doanh nghiệp 2.1.1.1 Khái niệm 2.1.1.2 Đặc điểm 2.1.1.3 Đặc điểm thuế TNDN kinh tế thị trường 2.1.2 Chênh lệch sách thuế chế độ kế toán 2.1.3 Hợp đồng vay ngân hàng 2.1.4 Tránh thuế 2.2 Tổng quan lý thuyết kết thực nghiệm liên quan 2.3 Đề xuất giả thuyết 12 CHƯƠNG 3: MÔ TẢ THỰC NGHIỆM 15 3.1 3.2 Phương Pháp Nghiên Cứu 15 Dữ liệu 15 3.3 Định nghĩa biến 15 3.3.1 Nhóm biến định tín dụng ngân hàng 15 3.3.2 Nhóm biến tránh thuế 15 3.3.3 Nhóm biến đặc trưng doanh nghiệp 18 3.3.4 Một số biến khác 18 CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ VÀ PHÂN TÍCH THỰC NGHIỆM 20 4.1 Ảnh hưởng mối quan hệ hành vi tránh thuế đến hợp đồng vay ngân hàng 20 4.1.1 Ảnh hưởng hành vi tránh thuế đến hợp đồng vay ngân hàng 20 4.1.1.1.Kết nghiên cứu 20 4.1.1.2.Phân tích thực nghiệm 22 4.1.2 Mối quan hệ hành vi tránh thuế định cho vay ngân hàng 24 4.1.2.1.Kết nghiên cứu 24 4.1.2.2.Phân tích thực nghiệm 27 4.2 Các yếu tố ảnh hưởng việc tránh thuế hợp đồng vay ngân hàng 28 4.2.1 Xem xét rủi ro vỡ nợ 28 4.2.1.1 Kết nghiên cứu 28 4.2.1.2 Phân tích thực nghiệm 29 4.2.2 Sự khác biệt khoản vay dài hạn khoản vay ngắn hạn 30 4.2.2.1 Kết nghiên cứu 30 4.2.2.2 Phân tích thực nghiệm 32 4.2.3 Xem xét tính minh bạch doanh nghiệp 33 4.2.3.1 Kết nghiên cứu 33 4.2.3.2 Phân tích thực nghiệm 34 4.2.4 Xem xét phối hợp lợi ích cổ đơng chủ nợ 35 4.2.5 Sự khác biệt tác động việc tránh thuế khoản vay ngân hàng theo quy mô doanh nghiệp 35 4.2.5.1 Kết nghiên cứu 35 4.2.5.2 Phân tích thực nghiệm 37 CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ GIẢI PHÁP CỦA HÀNH VI TRÁNH THUẾ TNDN 39 5.1 Kết luận 39 5.2 Nhược điểm 39 5.3 Giải pháp khắc phục 40 TÀI LIỆU THAM KHẢO DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT A Tiếng Việt TNDN Thu nhập doanh nghiệp Tp HCM Thành phố Hồ Chí minh SXKD Sản xuất kinh doanh NNT Người nộp thuế ETR Thuế suất hiệu lực BT_diff Chênh lệch sách thuế chế độ kế toán BTda_diff Chênh lệch sách thuế chế độ kế tốn có kiểm sốt khoản tích lũy linh hoạt BTper_diff Chênh lệch sách thuế chế độ kế tốn có kiểm sốt khoản chênh lệch vĩnh viễn B Tiếng Anh Year fix effect Mơ hình hiệu ứng cố định năm Industry fix effect Mơ hình hiệu ứng cố định ngành Number of observations Số lượng quan sát R-Squared R2 Constant Hằng số All control Variables Tất biến kiểm sốt Large firm Cơng ty có quy mơ lớn Small firm Cơng ty có quy mơ nhỏ Loan structure Cấu trúc khoản vay Loan cost Chi phí vay Loan maturity Thời hạn cho vay DANH MỤC CÁC BẢNG BẢNG TÊN BẢNG SỐ TRANG Bảng 4.1 Thống kê mô tả biến sử dụng nghiên 20 cứu Bảng 4.2 Kiểm định t định cho vay ngân hàng 21 hành vi tránh thuế Bảng 4.3 Mối quan hệ tránh thuế định cho vay 24 ngân hàng Bảng 4.4 Mối quan hệ tránh thuế khả vỡ nợ 28 Bảng 4.5 Ảnh hưởng việc tránh thuế khoản vay 30 dài hạn khoản vay ngắn hạn Bảng 4.6 Ảnh hưởng tính minh bạch thông tin 33 khoản vay ngân hàng liên quan đến hành vi tránh thuế (kết dựa khoản tích lũy linh hoạt) Bảng 4.7 Kiểm định khác biệt tác động việc tránh thuế khoản vay ngân hàng theo quy mô doanh nghiệp 36 TÓM TẮT Bài nghiên cứu xem xét ảnh hưởng việc tránh thuế TNDN lên hợp đồng nợ vay ngân hàng Tác giả sử dụng số liệu 137 công ty niêm yết sàn chứng khoán Tp.HCM giai đoạn từ năm 2010 đến năm 2017, sử dụng phần mềm stata để hồi quy ước lượng cho kết định lượng Kết nghiên cứu phát hành vi tránh thuếảnh hưởng đến hợp đồng vay nợ ngân hàng cơng ty sàn chứng khốn Tp.HCM, cụ thể mức độ tránh thuế TNDN có tương quan thuận với chi phí vay tương quan nghịch với thời hạn cho vay, cho thấy ngân hàng tăng chi phí tài cơng tyhành vi tránh thuế Tác giả thấy hành vi tránh thuế TNDN chủ yếu đến từ khoản vay dài hạn không làm tăng khả vỡ nợ Tác động tiêu cực hành vi tránh thuế TNDN giao dịch vay ngân hàng giảm tính minh bạch cơng ty tăng lên, phát cho thấy chi phí đại diện tiềm ẩn hành vi tránh thuế nhân tố quan trọng hợp đồng vay ngân hàng, điều hỗ trợ lý thuyết cấu người ủy quyền – người đại diện việc tránh thuế Và tác động tiêu cực từ hành vi tránh thuế cơng ty có kiểm sốt nhà nước cơng ty có kiểm sốt tư nhân Bên cạnh đó, với mức độ ảnh hưởng tiêu cực từ hành vi tránh thuế TNDN ngân hàng thường đối xử khắt khe cơng ty có quy mơ nhỏ, cụ thể ngân hàng cung cấp chi phí vay cao thời hạn cho vay ngắn cơng ty có quy mơ nhỏ Bài nghiên cứu đưa giải pháp nhằm khắc phục tình trạng tránh thuế TNDN ABSTRACTS This research examines the effect of corporate tax avoidance on bank debt contracts The author using the data of Ho Chi Minh City listed firms in the period from 2010 to 2017, use stata software to OLS regression for quantitative results The result of the research disclose tax avoidance behavior affect bank loan contracts of Ho Chi Minh City listed firms, in particular tax avoidance is positively associated with loan costs but negatively correlated with loan terms, suggesting that banks have raised financing costs for tax-avoiding companies The author find the effect of tax avoidance behavior on bank loans mainly comes from long-term loans rather than short-term loans and tax avoidance behavior don’t increases the likelihood of a company’s debt default The effect of tax avoidance on bank loan contracts decreases when the transparency of corporate financial information increases These findings show that the potential agency cost of tax avoidance is an important factor that affects bank loan covenants, which also supports the theory of the principal-agent framework of tax avoidance And the negative effect of tax avoidance behavior of state-owned companies and private holding are equa Besides that, banks are less tolerant toward corporate tax avoidance behavior for small companies, ex Banks provide larger bank loans with higher loan costs, but shorter loan terms for small corporations than large corporations Results of this research offer solution to overcome tax avoidance behavior CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU 1.1 Lý chọn đề tài Thuế nguồn thu chủ yếu ngân sách nhà nước, có vai trò quan trọng việc trì hoạt động máy quản lý nhà nước, công cụ để điều tiết kinh tế, thực công xã hội Những năm qua, kinh tế nước ta có điều kiện phát triển thuận lợi, số lượng ngành nghề, hình thức, quy mơ, vốn, lao động, phạm vi kinh doanh đa dạng phong phú nên số thuế thu tăng lên đáng kể, tạo điều kiện cho việc cân đối thu chi ngân sách, động lực tái đầu tư phát triển kinh tế Tuy nhiên với phát triển kinh tế tồn thực trạng việc tránh thuế diễn ngày phổ biến, phức tạp, phạm vi rộng khắp, quy mô lớn thủ đoạn ngày tinh vi làm giảm dòng thu Ngân sách quốc gia Do đó, lý thuyết truyền thống coi phương tiện mạnh mẽ để cải thiện giá trị doanh Nghiệp (Graham Tucker, 2006; Wilson, 2009) Tuy nhiên, nghiên cứu gần cho thấy quan điểm bỏ qua chi phí đại diện ngầm việc tránh thuế Việc tránh thuế khơng khơng cải thiện mà làm giảm gây tổn thất đến giá trị doanh nghiệp (Gallemore cộng sự, 2014; Chen cộng sự, 2010; Desai Dharmapala, 2006; Shackelford Shevlin, 2001) Các nghiên cứu gần cho thấy việc tránh thuế có liên quan đến báo cáo tài tích cực (Frank cộng sự, 2009), tính minh bạch thấp (Neuman cộng sự, 2012), kiểm soát nội yếu (Bauer, 2016), chi phí vốn chủ sở hữu cao (Beng Lee, 2013), cổ phiếu có rủi ro giảm giá cao (Kim cộng sự, 2011), xếp hạng tín dụng thấp (Ayers cộng sự, 2010), phí kiểm tốn cao (Donohoe Knechel, 2014) Quan điểm phân tích dựa cấu người uỷ thác người nhậm thác mở rộng chí thay đổi hiểu biết tránh thuế TNDN Điều xem xét lại giải thích thêm hậu kinh tế việc tránh thuế gây cho cổ đông, chủ nợ, diám đốc điều hành phủ, việc tránh thuế ảnh hưởng đến việc định bên liên quan Trong sắc thuế Việt Nam nay, thuế TNDN sắc thuế quan trọng nhất, đóng vai trò nguồn thu tổng số thuế thu 30 tăng mức độ tránh thuế công ty tăng lên Do đó, khơng có sở khoa học để chấp nhận giả thuyết H4 đề xuất 4.2.2 Sự khác biệt khoản vay dài hạn khoản vay ngắn hạn 4.2.2.1 Kết nghiên cứu Bảng 4.5: ảnh hưởng việc tránh thuế khoản vay dài hạn khoản vay ngắn hạn Tên biến Bảng A: Biến tránh thuế ETR Lãi suất cho vay ngắn hạn -0.001** (0.046) 0.001 (0.982) BT_diff 0.000 (0.989) BTda_diff -0.027 (0.157) BTper_diff Bảng B: Biến kiểm soát Size ROA Lev PPE Cash Growth M/B Private constant Year fixed effect 0.000 (0.971) 0.089 (0.267) -0.047 (0.213) -0.107 (0.247) -0.244*** (0.010) 0.001 (0.136) 0.004 (0.114) -0.018 (0.217) 0.198* (0.052) Có -0.001 (0.842) 0.123 (0.203) -0.053 (0.249) -0.105 (0.292) -0.236** (0.017) 0.001 (0.157) 0.004** (0.043) -0.020 (0.245) 0.217* (0.071) Có -0.001 (0.841) 0.123 (0.204) -0.053 (0.249) -0.105 (0.292) -0.236** (0.017) 0.001 (0.157) 0.004** (0.043) -0.020 (0.244) 0.217* (0.071) Có -0.002 (0.682) 0.105 (0.338) -0.070 (0.266) -0.129 (0.260) -0.225* (0.050) 0.004 (0.357) 0.004* (0.092) -0.035 (0.119) 0.251* (0.097) Có 31 Industry fixed effect Number of observations R-Squared Tên biến Bảng A: Biến tránh thuế ETR BT_diff Có 322 0.298 Có Có 302 302 0.311 0.311 Lãi suất cho vay dài hạn 0.000 (0.395) 0.022 (0.338) 0.022 (0.339) BTda_diff 0.031 (0.288) BTper_diff Bảng B: Biến kiểm soát Size ROA Lev PPE Cash Growth M/B Private constant Year fixed effect Industry fixed effect Number of observations R-Squared Có 238 0.298 0.003 0.003 (0.256) (0.366) 0.039 0.039 (0.291) (0.372) 0.006 0.006 (0.809) (0.799) -0.039* -0.034 (0.081) (0.142) -0.038 -0.037 (0.196) (0.219) 0.000 0.001 (0.676) (0.374) 0.000 0.001 (0.962) (0.806) -0.005 -0.006 (0.505) (0.417) 0.050 0.068 (0.487) (0.375) Có Có Có Có 384 356 0.303 0.308 Nguồn: Tác giả tự tính tốn 0.003 (0.367) 0.039 (0.371) 0.006 (0.799) -0.034 (0.141) -0.037 (0.220) 0.001 (0.374) 0.001 (0.805) -0.006 (0.416) 0.068 (0.376) Có Có 356 0.308 -0.002 (0.380) 0.048 (0.289) 0.022 (0.241) -0.012 (0.599) -0.038 (0.266) 0.000 (0.588) 0.002 (0.270) -0.011 (0.182) 0.161** (0.022) Có Có 281 0.346 32 Biến phụ thuộc phần kết lãi suất cho vay ngắn hạn, lãi suất cho vay ngân hàng khoản vay tháng biến phụ thuộc phần kết lãi suất cho vay dài hạn, đo lãi suất cho vay ngân hàng khoản vay từ năm đến năm cơng ty sàn chứng khốn Tp.HCM Biến độc lập biến thuế suất hiệu lực (ETR) năm t-1, chênh lệch sách thuế chế độ kế toán (BT_diff) năm t-1, chênh lệch sách thuế chế độ kế tốn xem xét khoản tích lũy linh hoạt (BTda_diff) năm t-1 chênh lệch sách thuế chế độ kế toán xem xét chênh lệch vĩnh viễn (BTper_diff) năm t-1 Biến kiểm soát biến đặc trưng doanh nghiệp năm t-1 tỷ số lợi nhuận tổng tài sản (ROA), tỷ số nợ tổng tài sản (Lev), tài sản hữu hình tổng tài sản (PPE), tiền mặt đầu tư ngắn hạn tổng tài sản (Cash), mức tăng trưởng theo doanh thu (Growth), sở hữu (Private), giá thị trường giá trị sổ sách (M/B) vốn hóa thị trường (size) Ước tính dựa phép hồi quy OLS với sai số chuẩn điều chỉnh theo phương sai thay đổi; p_values ngoặc đơn đại diện cho kết kiểm định tính vững với tác động cố định năm ngành ***, **, * có nghĩa mức ý nghĩa 1%, 5% 10% 4.2.2.2 Phân tích thực nghiệm Để nghiên cứu kỹ mối quan hệ định cho vay ngân hàng hành vi tránh thuế TNDN, tác giả chia lãi suất cho vay ngân hàng thành lãi suất cho vay dài hạn lãi suất cho vay ngắn hạn để kiểm tra phân biệt ảnh hưởng việc tránh thuế đối khoản vay ngắn hạn khoản vay dài hạn Bảng 4.5 cho biết việc tránh thuếảnh hưởng đáng kể đến lãi suất cho vay ngắn hạn lãi suất cho vay dài hạn hay không Kết cho thấy hệ số biến tránh thuế lãi suất cho vay dài hạn cao so với lãi suất cho vay ngắn hạn, cho thấy tác động hành vi tránh thuế khoản vay dài hạn lớn Điều có nghĩa tác động hành vi tránh thuế khoản vay ngân hàng chủ yếu đến từ khoản vay dài hạn thay khoản vay ngắn hạn Để tránh rủi ro tín dụng, ngân hàng cho cơng ty có mức tránh thuế cao vay với lãi suất cao khoản vay dài hạn 33 4.2.3 Xem xét tính minh bạch doanh nghiệp 4.2.3.1 Kết nghiên cứu Bảng 4.6: ảnh hưởng tính minh bạch thông tin khoản vay ngân hàng liên quan đến hành vi tránh thuế (kết dựa khoản tích lũy linh hoạt) Tên biến ETR BT_diff BTper_diff All control Variables Year fixed effect Industry fixed effect Number of observations R-Square Loan Structure Trên Dưới trung trung bình bình -0.007 0.010 (0.802) (0.777) -0.018 -0.163** (0.930) (0.28) 0.065 0.089 (0.706) (0.246) Có Có Loan cost Trên Dưới trung trung bình bình -0.005 0.030 (0.496) (0.138) -0.073 0.009 (0.149) (0.733) 0.057* 0.004 (0.053) (0.866) Có Có Loan maturity Trên Dưới trung trung bình bình -0.019 -0.036 (0.535) (0.246) 0.224 -0.132* (0.410) (0.050) -0.206 0.098 (0.314) (0.151) Có Có Có Có Có Có Có Có Có Có Có Có Có Có 153 537 145 469 153 541 0.6648 0.634 0.7491 0.619 0.6027 0.2377 Nguồn: Tác giả tự tính tốn Bảng cho thấy kết tính minh bạch công ty ảnh hưởng đến mối quan hệ định vay ngân hàng hành vi tránh thuế từ năm 2010 2017 Các kết tính minh bạch thơng tin dựa khoản tích lũy linh hoạt với cơng tykhoản tích luỹ mức trung bình Các biến phụ thuộc Loan Structure thời điểm t; Loan cost thời điểm t; Loan maturity thời điểm t Biến độc lập biến thuế suất hiệu lực (ETR) năm t-1, chênh lệch sách thuế chế độ kế tốn (BT_diff) năm t-1 chênh lệch sách thuế chế độ kế toán xem xét chênh lệch vĩnh viễn (BTper_diff) năm 34 t-1 Biến kiểm soát biến đặc trưng doanh nghiệp năm t-1 tỷ số lợi nhuận tổng tài sản (ROA), tỷ số nợ tổng tài sản (Lev), tài sản hữu hình tổng tài sản (PPE), tiền mặt đầu tư ngắn hạn tổng tài sản (Cash), mức tăng trưởng theo doanh thu (Growth), sở hữu (Private), giá thị trường giá trị sổ sách (M/B) vốn hóa thị trường (size) Ước tính dựa phép hồi quy OLS với sai số chuẩn điều chỉnh theo phương sai thay đổi; p_values ngoặc đơn đại diện cho kết kiểm định tính vững với tác động cố định năm ngành ***, **, * có nghĩa mức ý nghĩa 1%, 5% 10% 4.2.3.2 Phân tích thực nghiệm Các nghiên cứu trước cho thấy tránh thuế TNDN thường kèm với tính minh bạch cơng ty thấp, chẳng hạn thông tin bất đối xứng, vấn đề đại diện cổ đông lớn làm suy yếu lợi ích cổ đông nhỏ vừa (Chen cộng sự, 2010; Hanlon Heitzman, 2010; Shackelford Shevlin, 2001) Sự gia tăng tính minh bạch doanh nghiệp làm giảm bất đối xứng thơng tin tác động tiêu cực vấn đề đại diện giá trị doanh nghiệp Sự gia tăng tính minh bạch doanh nghiệp thường coi dấu hiệu cải thiện thông tin bất đối xứng, giúp ngân hàng hiểu điều kiện hoạt động công ty, đánh giá hợp lý rủi ro tín dụng cơng ty rủi ro vỡ nợ, nâng cao hiệu ký hợp đồng nợ quản lý khoản vay ngân hàng Trong Bảng 4.6, kết tính minh bạch thơng tin dựa khoản tích lũy linh hoạt với cơng tykhoản tích luỹ linh hoạt theo tỷ lệ mức trung bình Các biến phụ thuộc biến vay ngân hàng Đối với nhóm Loan Struture cho thấy cơng tykhoản tích lũy linh hoạt thấp ngân hàng cho vay nhiều dựa góc độ ETR BTper_diff Và ngược lại ngân hàng cho vay nhóm có khoản tích lũy linh hoạt thấp dựa góc độ BT_diff Đối với nhóm Loan Cost cho thấy cơng tykhoản tích lũy linh hoạt thấp vay với chi phí thấp đứng góc độ BTper_diff Ngược lại, ngân hàng cho công ty vay với mức lãi suất cao cơng tykhoản tích lũy linh hoạt thấp đứng góc độ ETR BT_diff Đối với nhóm Loan 35 Maturity cho thấy cơng tykhoản tích lũy linh hoạt thấp ngân hàng cho vay với thời hạn dài đứng góc độ BTper_diff Ngược lại ngân hàng cung cấp thời hạn ngắn cơng tykhoản tích lũy linh hoạt thấp ETR BT_diff Tóm lại, cơng tykhoản tích lũy linh hoạt thấp hơn, có chứng cho ngân hàng nhân nhượng hành vi tránh thuế TNDN, đặc biệt ngân hàng cung cấp chi phí vay thấp nới lỏng điều khoản vay với cơng ty có tính minh bạch cao Kết hỗ trợ cho kỳ vọng tác giả giả thuyết H5 nghiên cứu tác động tiêu cực hành vi tránh thuế TNDN giao dịch vay ngân hàng giảm minh bạch công ty tăng lên 4.2.4 Xem xét phối hợp lợi ích cổ đơng chủ nợ Nhiều nghiên cứu định cho vay ngân hàng cho thấy ngân hàng xem xét phối hợp lợi ích cổ đơng chủ nợ định cho vay Với điều kiện tương tự, ngân hàng cho vay nhiều cơng ty có kiểm sốt nhà nước so với cơng ty có kiểm sốt tư nhân (Leuz Oberholzer-Gee, 2006) Theo kết bảng 4.3, tác giả thấy hệ số biến Private có ý nghĩa thống kê đáng kể dương khoản vay ngân hàng, chi phí cho vay, điều khoản vay Những kết cho thấy ngân hàng không đối xử phân biệt cơng ty có kiểm sốt nhà nước cơng ty có kiểm sốt tư nhân Các ngân hàng cho vay nhiều hơn, thu lãi thấp có thời hạn vay dài cơng ty có kiểm sốt nhà nước cơng ty cơng ty có kiểm sốt tư nhân Từ thấy tác động tiêu cực việc tránh thuế hợp đồng vay ngân hàng cơng ty có kiểm sốt nhà nước so với cơng ty có kiểm sốt tư nhân Kết cho thấy khơng có sở để chấp nhận giả thiết H6 tác giả 4.2.5 Sự khác biệt tác động việc tránh thuế khoản vay ngân hàng theo quy mô doanh nghiệp 4.2.5.1 Kết nghiên cứu 36 Bảng 4.7: Kiểm định khác biệt tác động việc tránh thuế khoản vay ngân hàng theo quy mô doanh nghiệp Tên biến ETR BT_diff BTper_diff All control Variables Year fixed effect Industry fixed effect R-Squared Loan Structure Large Small firm firm -0.154 -0.021 (0.318) (0.732) -0.219 0.195** (0.326 ) (0.035) 0.143 0.187* (0.432) (0.073) Có Có Loan Cost Large Small firm firm -0.004 0.033 (0.862) (0.260) -0.026 -0.015 (0.522) (0.694) 0.029 0.027 (0.414) (0.551) Có Có Loan Maturity Large firm Small firm -0.219* -0.115** (0.100) (0.020) 0.066 0.304*** (0.79) (0.000) -0.024 -0.273*** (0.908) (0.004) Có Có Có Có Có Có Có Có Có Có Có Có Có Có 0.677 0.756 0.7191 0.732 0.523 0.433 Nguồn: Tác giả tự tính tốn Tác giả chia biến vốn hóa thị trường (Size) thành năm nhóm, cơng ty có quy mơ nhỏ nhóm năm nhóm biến vốn hóa thị trường, cơng ty có quy mơ lớn nhóm có vị trí cuối năm nhóm biến vốn hóa thị trường Biến phụ thuộc biến cho vay ngân hàng năm t: Loan Structure, Loan Cost Loan Maturity Biến độc lập biến thuế suất hiệu lực (ETR) năm t1, chênh lệch sách thuế chế độ kế tốn (BT_diff) năm t-1 chênh lệch sách thuế chế độ kế toán xem xét chênh lệch vĩnh viễn (BTper_diff) năm t-1 Biến kiểm soát biến đặc trưng doanh nghiệp năm t-1 tỷ số lợi nhuận tổng tài sản (ROA), tỷ số nợ tổng tài sản (Lev), tài sản hữu hình tổng tài sản (PPE), tiền mặt đầu tư ngắn hạn tổng tài sản (Cash), mức tăng trưởng theo doanh thu (Growth), sở hữu (Private), giá thị trường giá trị sổ sách (M/B) vốn hóa thị trường (size) Ước tính dựa phép hồi quy OLS với sai số chuẩn điều chỉnh theo phương sai thay đổi; p_values 37 ngoặc đơn đại diện cho kết kiểm định tính vững với tác động cố định năm ngành ***, **, * có nghĩa mức ý nghĩa 1%, 5% 10% 4.2.5.2 Phân tích thực nghiệm Bảng 4.7 cho thấy báo cáo kết khác biệt tác động việc tránh thuế khoản vay ngân hàng công ty quy mô nhỏ công ty quy mô lớn Kết nhóm khoản vay cho thấy ngân hàng cung cấp khoản vay lớn cho công ty có quy mơ nhỏ Kết nhóm chi phí vay cho thấy ngân hàng cung cấp chi phí vay cao cơng ty có quy mơ nhỏ đứng góc độ ETR BT_diff Ngược lại, đứng góc độ BTper_diff ngân hàng cho vay với chi phí vay thấp cơng ty có quy mơ nhỏ Kết nhóm Loan Maturity cho thấy ngân hàng yêu cầu thời hạn vay ngắn cho cơng ty có quy mơ nhỏ cơng ty có quy mơ lớn đứng góc độ BTper_diff, ngược lại, ngân hàng yêu cầu thời hạn vay dài công ty có quy mơ nhỏ đứng góc độ ETR BT_diff Tóm lại, có kết cho thấy ngân hàng cung cấp khoản vay lớn với chi phí vay cao hơn, cung cấp thời hạn vay ngắn cho công ty quy mô nhỏ công ty quy mô lớn, từ thấy mức độ ảnh hưởng tiêu cực từ hành vi tránh thuế TNDN ngân hàng thường đối xử khắt khe đối công ty có quy mơ nhỏ so với cơng ty có quy mơ lớn, điều cơng ty có quy mơ nhỏ có bất cân xứng thơng tin lớn tính minh bạch thấp so với cơng ty có quy mơ lớn Kết luận chương Trong chương 4, tác giả trình bày kết phân tích thực nghiệm nghiên cứu Từ kết này, tác giả chứng minh giả thiết H1, H2, H3, H4, H5, H6 đưa chương Đã trả lời câu hỏi thứ nghiên cứu hành vi tránh thuếảnh hưởng đến hợp đồng vay ngân hàng câu hỏi thứ yếu tố ảnh hưởng hành vi tránh thuế đến khoản vay ngân hàng rủi ro vỡ nợ, khoản vay ngắn hạn, khoản vay dài hạn, tính minh bạch thông tin doanh nghiệp, quy mô doanh nghiệp phối hợp lợi ích cổ đông 38 chủ nợ Chương 5, tác giả đưa kết luận nghiên cứu trả lời câu hỏi cuối có giải pháp để khắc phục tình trạng tránh thuế? 39 CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ GIẢI PHÁP CỦA HÀNH VI TRÁNH THUẾ TNDN 5.1 Kết luận Bài nghiên cứu nghiên cứu hậu kinh tế hành vi tránh thuế TNDN, cụ thể liệu hành vi tránh thuế TNDN có ảnh hưởng đến định cho vay ngân hàng chi phí tài cơng ty sàn chứng khốn Tp.HCM hay khơng Những phát nghiên cứu cho thấy sau kiểm sốt yếu tố có ảnh hưởng khác, hành vi tránh thuế TNDN dẫn đến chi phí vay ngân hàng cao hơn, thời hạn cho vay ngắn Ngoài ra, tác giả thấy ngân hàng thường đối xử khắt khe hơn, yêu cầu điều kiện vay nợ chặt đối công ty có quy mơ nhỏ so với cơng ty có quy mô lớn, tác động tiêu cực việc tránh thuế điều khoản vay nợ ngân hàng giảm thông tin doanh nghiệp trở nên minh bạch Những phát phù hợp với lý thuyết tránh thuế TNDN, theo hành vi tránh thuế TNDN cơng ty nhiều tạo giao dịch phức tạp, làm tăng độ mờ đục thông tin doanh nghiệp gây vấn đề người ủy quyền người đại diện, cuối làm tổn thất đến giá trị doanh nghiệp Tuy nhiên trái ngược với kỳ vọng, nghiên cứu chưa có đủ chứng khoa học để chứng minh hành vi tránh thuế TNDN làm tăng khoản vay ngân hàng, tăng rủi ro vỡ nợ cơng ty sàn chứng khốn Tp.HCM, ngân hàng nhân nhượng hành vi tránh thuế công ty thuộc sở hữu nhà nước so với công ty tư nhân hậu việc tránh thuế điều kiện vay nợ ngân hàng rõ rệt khoản ngắn hạn 5.2 Nhược điểm Bên cạnh đóng góp lý thuyết thực tiễn, nghiên cứu tồn số hạn chế cụ thể sau: Thứ nhất, mơ hình nghiên cứu dựa chênh lệch sách thuế chế độ kế tốn Manzon and Plesko (2001) Frank, Lynch, and Rego (2009), tác giả bỏ qua biến nghiên cứu khoản khấu trừ trước tính thuế thu nhập (△NOL) để tăng độ giải thích mơ hình nghiên cứu 40 Thứ hai, chưa có đủ số liệu biến lãi vay dài hạn ngắn hạn nguồn thông tin hạn chế Thứ ba, thị trường chứng khốn Tp.HCM biến chênh lệch sách thuế chế độ kế toán Manzon and Plesko (2001) (BT_diff) biến chênh lệch sách thuế chế độ kế tốn có kiểm sốt khoản tích lũy linh hoạt (BTda_diff) gần nên bảng 4.6 bảng 4.7, tác giả sử dụng biến biến BT_diff 5.3 Giải pháp khắc phục Thứ nhất, hồn thiện sách hệ thống văn pháp luật thuế TNDN: Chính sách thuế đưa phải đảm bảo có mức thuế phù hợp, vừa để huy động nguồn thu ngân sách đáp ứng nhu cầu chi tiêu Nhà nước nhằm thực mục tiêu kinh tế - xã hội chi tiêu cho máy Nhà nước, vừa phù hợp với khả đóng góp để thúc đẩy SXKD doanh nghiệp Đồng thời, hệ thống thuế phải đạt yêu cầu công bằng, rõ ràng, minh bạch tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp nộp thuế Như vậy, làm giảm áp lực gánh nặng thuế, đồng thời ngăn chặn hội hay khả tránh thuế doanh nghiệp, giảm chi phí quản lý, chi phí tn thủ, từ góp phần nâng cao mức độ tuân thủ pháp luật doanh nghiệp Bên cạnh phải khơng ngừng khắc phục lỗ hổng thuế TNDN Ngồi ra, phải nâng cao mức phạt gian lận, tránh thuế để đủ sức răn đe doanh nghiệp có ý định hành vi tránh thuế Thứ hai, Cải cách thủ tục hành thuế: Tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp việc tuân thủ pháp luật thuế Ngoài cần biết cách tổ chức máy thuế, cách điều hành Tổng cục thuế, Cục thuế, Chi cục thuế để nâng cao chất lượng hoạt động, đáp ứng biến động kinh tế thị trường q trình hội nhập Bên cạnh đó, cần tăng cường đầu tư sở hạ tầng công nghệ thông tin để giúp quan thuế giám sát tối đa hoạt động SXKD doanh nghiệp Thứ ba, nâng cao lực, trình độ phẩm chất Cán bộ, Cơng chức quản lý thuế xây dựng sách thuế hồn thiện khơng có đội ngũ cán thành thạo chuyên môn, nghiệp vụ, tâm huyết với cơng việc có phẩm 41 chất đạo đức tốt cải cách thuế đem lại kết tốt Bên cạch đó, lực hoạt động phẩm chất, đạo đức Cơng chức quản lý thuế yếu tố có tác động không nhỏ đến ý thức chấp hành pháp luật thuế doanh nghiệp Thứ tư, Nâng cao hiệu hoạt động quản lý thuế, hiệu lực biện pháp cưỡng chế xử lý vi phạm thuế, công tác kiểm tra, tra thuế: Hiệu lực, hiệu hoạt động quản lý thuế, công tác tra, kiểm tra xử lý vi phạm thuế yếu tố trực tiếp tác động đến ý thức khả thực hành vi tránh thuế doanh nghiệp tuân thủ pháp luật thuế Trong đó, hoạt động tra, kiểm tra vừa có tác dụng ngăn ngừa, răn đe vừa có tác dụng giám sát, đánh giá trình tuân thủ xử lý trường hợp tránh thuế Hoạt động xử lý vi phạm thuế nghiêm minh, công làm giảm hành vi tránh thuế Do cần phải tăng cường công tác tra, kiểm tra thuế Thứ năm, Tăng cường nắm bắt thông tin doanh nghiệp nộp thuế: Hệ thống thông tin doanh nghiệp giúp quan quản lý thuế nắm bắt tình hình thành lập, hoạt động chấp hành pháp luật thuế họ, từ có giải pháp cụ thể trường hợp khác nhau, nhằm nâng cao hiệu quản lý thuế, hạn chế hành vi tránh thuế doanh nghiệp nộp thuế, sở liệu doanh nghiệp nộp thuế thông tin quan trọng công tác quản lý thuế Hệ thống thông tin doanh nghiệp sở để quan thuế áp dụng có hiệu kỹ thuật quản lý rủi ro vào hoạt động tra, kiểm tra, qua nâng cao hiểu hoạt động tra, kiểm tra thuế Thứ sáu, Nâng cao ý thức tuân thủ NNT kết hợp với hỗ trợ NNT tuân thủ pháp luật thuế, nâng cao hiệu hoạt động tuyên truyền, giáo dục pháp luật thuế: Đây coi nội dung quan trọng công tác quản lý thuế, sâu vào giải nguyên nhân dẫn đến hành vi tránh thuế TNDN xuất phát từ ý thức NNT Hoạt động hỗ trợ, tun truyền NNT đóng vai trò quan trọng việc nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật thuế, hạn chế hành vi tránh thuế thông qua việc giúp họ hiểu rõ nghĩa vụ, quyền hạn trách nhiệm thuế theo quy định pháp luật hiểu rõ quy định văn pháp luật 42 thuế cách xác định nghĩa vụ thuế để thực việc tuân thủ pháp luật thuế thuận lợi Thứ bảy, Liên tục cập nhật thủ đoạn tránh thuế TNDN: Việc nhận diện hành vi, thủ đoạn tránh thuế doanh nghiệp nộp thuế sở để quan quản lý thuế ngăn ngừa, phát xử lý kịp thời trường hợp tránh thuế Trong trường hợp ngày phát sinh nhiều loại hình SXKD hàng hóa, dịch vụ, nhiều phương thức giao dịch nay, thủ đoạn tránh thuế không ngừng gia tăng ngày đa dạng, tinh vi nên việc cập nhật, nhận biết thủ đoạn tránh thuế, phục vụ cho công tác quản lý thuế cần thiết DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Armstrong, C.S., Blouin, J.L., Jagolinzer, A.D., Larcker, D.F., 2015 Corporate governance, incentives, and tax avoidance Journal of Accounting and Economics 60(1), 1-17 Ayers, B.C., Laplante, S.K., McGuire, S.T., 2010 Credit ratings and taxes: The effect of book–tax differences on ratings changes Contemporary Accounting Research 27, 359–402 Balakrishnan, K., Blouin, J., Guay, W., 2012 Does tax aggressiveness reduce corporate transparency? SSRN working paper Beng, W G., Lee, J., C.Y.L.T.S., 2013 The effect of corporate tax avoidance on the cost of equity SSRN working paper Chen, S., Chen, X., Cheng, Q., Shevlin, T., 2010 Are family firms more tax aggressive than non-family firms? Journal of Financial Economics 95, 41–61 Crabtree, A., Maher, J.J., 2009 The influence of differences in taxable income and book income on the bond credit market Journal of the American Taxation Association 31, 75–99 Desai, M.A., Dharmapala, D., 2006 Corporate tax avoidance and highpowered incentives Journal of Financial Economics 79, 145–179 Desai, M.A., Dyck, A., Zingales, L., 2007 Theft and taxes Journal of Financial Economics 84, 591–623 Donohoe, M.P., Knechel, R W., 2014 Does corporate tax aggressiveness influence audit pricing? Contemporary Accounting Research 31(1), 284-308 10 Frank, M., Lynch, L., Rego, S., 2009 Tax reporting aggressiveness and its relation to aggressive financial reporting The Accounting Review 84, 467–496 11 Graham, J.R., Tucker, A.L., 2006 Tax shelters and corporate debt policy Journal of Financial Economics 81, 563–594 12 Hasan, I., Hoi, C.K., Wu, Q., Zhang, H (2014) Beauty is in the eye of the beholder: The effect of corporate tax avoidance on the cost of bank loans Journal of Financial Economics 113, 109-130 13 Hanlon, M., Heitzman, S., 2010 A review of tax research Journal of Accounting and Economics 50, 127–178 14 Hasan, I., Hoi, C.K., Wu, Q., Zhang, H (2014) Beauty is in the eye of the beholder: The effect of corporate tax avoidance on the cost of bank loans Journal of Financial Economics 113, 109-130 15 Jensen, M.C., Meckling, W.H., 1976 Theory of the firm: Managerial behaviour, agency costs and ownership structure Journal of Financial Economics 3, 305–360 16 Kim, J.B., Li, Y., Zhang, L., 2011 Corporate tax avoidance and stock price crash risk: Firmlevel analysis Journal of Financial Economics 100, 639–662 17 Leuz, C., Oberholzer-Gee, F., 2006 Political relationships, global financing, and corporate transparency: Evidence from Indonesia Journal of Financial Economics 81, 411–439 18 Lisowsky, P., 2010 Seeking shelter: Empirically modelling tax shelters using financial statement information The Accounting Review 85, 1693–1720 19 Liu X K.Y., 2013 Does firm’s tax avoidance behaviour affect its investment efficiency? Journal of China Accounting Research 06, 47–53 20 Martin, X., Wang, C., Zou, H., 2012 Does target tax aggressiveness matter in corporate takeovers? SSRN working paper 21 Shevlin, T., Tang, T.Y., Wilson, R.J., 2012 Domestic income shifting by Chinese listed firms Journal of the American Taxation Association 34, 1–29 22 Tang, T., Firth, M., 2011 Can book–tax differences capture earnings management and tax management? Empirical evidence from china The International Journal of Accounting 46, 175–204 23 Zhang, D., 2012 Social trust, political connection and bank loan of private firms Journal of China accounting research 8, 17-24 ... KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH **** NGUYỄN THỊ BẢO CHÂU ẢNH HƯỞNG CỦA HÀNH VI TRÁNH THUẾ ĐẾN HỢP ĐỒNG VAY NGÂN HÀNG CỦA CÁC CÔNG TY NIÊM YẾT TRÊN SÀN CHỨNG KHỐN TP HỒ CHÍ MINH. .. tránh thuế đến hợp đồng vay ngân hàng công ty sàn chứng khoán Tp HCM 1.2.2 Mục tiêu cụ thể Bài nghiên cứu ảnh hưởng hành vi tránh thuế đến hợp đồng vay ngân hàng cơng ty niêm yết sàn chứng khốn... nhất, vi t tìm hiểu hành vi tránh thuế có ảnh hưởng đến hợp đồng vay ngân hàng cơng ty niêm yết sàn chứng khốn Tp HCM Thứ hai, vi t xác định yếu tố tác động vi c tránh thuế hợp đồng vay ngân hàng
- Xem thêm -

Xem thêm: Ảnh hưởng của hành vi tránh thuế đến hợp đồng vay ngân hàng của các công ty niêm yết trên sàn chứng khoán tp hồ chí minh , Ảnh hưởng của hành vi tránh thuế đến hợp đồng vay ngân hàng của các công ty niêm yết trên sàn chứng khoán tp hồ chí minh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn