Giáo án Lịch sử 6 bài 4: Các quốc gia cổ đại phương Đông

2 46 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/05/2019, 18:35

BÀI 4: CÁC QUỐC GIA CỔ ĐẠI PHƯƠNG ĐÔNG I.MỤC TIÊU BÀI HỌC: 1/ Về kiến thức: - Sau xã hội nguyên thuỷ tan rã, XH giai cấp nhà nước đời - Những nhà nước hình thành Phương Đơng bao gồm Ai Cập, Lưỡng Hà, Ấn Độ, Trung Quốc cuối thiên niên kỷ IV đầu thiên niên kỷ III TCN 2/ Kỹ năng: - Quan sát tranh ảnh vật rút nhận xét 3/ Tư tưởng: - HS cần thấy XH cổ đại phát triển cao XH nguyên thuỷ, bước đầu ý thức bình đẳng, phân chia giai cấp XH nhà nước quan chủ chuyên chế II.THIẾT BỊ TÀI LIỆU: GV:-Bản đồ quốc gia phương đông cổ đại HS: Soạn bài, chuẩn bị tài liệu liên quan III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC: Ổn định: Kiểm tra cũ - Đời sống ngưới tinh khơn điểm tiến so với người tối cổ? - Tác dụng công cụ kim loại sống người? Bài Giới thiệu bài: Vì xã hội ngyên thuỷ tan ra? Các quốc gia cổ đại đời nào? Cách tổ chức máy Nhà nước? Để tìm hiểu tìm hiểu Hoạt động thầy trò Nội dung ghi bảng HĐ1 Tìm hiểu quốc gia cổ đại Phương Các quốc gia cổ đại phương đông hình đơng hình thành đâu từ bao giờ? thành đâu từ bao giờ? - GV cho HS quan sát hình 10 SGK giới thiệu quốc gia Ai Cập, Lưỡng Hà, Ấn Độ, Trung Quốc lưu vực Sông Nin, Trương Giang, Hồng Hà, Ấn, Hằng GV? Địa điểm hình thành quốc gia - Các quốc gia cổ đại hình thành lưu điểm giống nhau? vực sông lớn Sông Nin Ai cập ; Sông Ơ- Gv hướng dẫn hs xem hình SGK (người phơ-rát, Ti-gơ-rơ Lưỡng Hà; Sông Hằng, Sông nông dân đập lúa- cắt lúa) Ấn Ấn Độ ; Sông Trường Giang, Hoàng Hà GV: Cụ thể quốc gia hình thành Trung Quốc lưu vực những sơng nào? HS: Trả lời GV? Để chống lũ lụt, ổn định sản xuất nơng dân phải làm gì? HS: Nhân dân làm thủy lợi GV? Các quốc gia cổ đại phương đông đầu - Những quốc gia cổ đại Phương Đông xuất tiên đời thời gian nào? cuối thiên niên kỉ IV đầu thiên niên kỉ III TCN HĐ2.: Tìm hiểu xã hội cổ đại phương đơng Xã hội cổ đại phương đông sồm những tầng gồm những tầng lớp nào: lớp nào? - Hs đọc SGK GV? Kinh tế quốc gia cổ đại phương Đơng gì? HS: Là kinh tế nơng nghiệp GV? Ai người chủ yếu tạo cải vật chất nuôi sống XH? HS: Tầng lớp nông dân GV?Nơng dân thời canh tác nào? GV? XH cổ đại Phương Đơng gồm tầng lớp? - Giáo viên giảng giải c/s qúi tộc đối lập C/s nông dân nô lệ, (khổ cực) - Ngành KT chính nông nghiệp - Xã hội cổ đại phương đơng gồm ba tầng lớp: + Nông dân : Đông đảo tầng lớp lao động chính + Qúy tộc : nhiều cải gồm vua, quan lại + Nô lệ : Là người hầu hạ, thân phận khơng khác vật GV? Nô lệ dậy, giai cấp thống trị làm để ổn định XH? 3/ Nhà nước chuyên chế cổ đại phương đông: - Gv cho hs quan sát hình SGK - Sơ đồ nhà nước cổ đại phương đơng: HĐ3:Tìm hiểu nhà nước chuyên chế cổ Vua đại phưong đông: GV? Thế chế độ quân chủ chuyên chế? Quý tộc (quan lại) HS: Là nhà nước vua đứng đầu HS thảo luận nhóm: Bộ máy chuyên chế cổ đại phương đông tổ chức nào? Nông dân HS: Các nhóm vẽ sơ đồ nhà nước cổ đại Phương Đơng Gv mở rộng nước cách gọi vua khác Nô lệ Trung quốc; Thiên tử (con trời) Ai cập: Pha ôn (ngôi nhà lớn) Lưỡng hà: En si (người đứng đầu) Tất thể uy quyền tối cao vua Củng cố: Kể tên quốc gia cổ đại Phương Đông? Xã hội cổ đại Phương Đơng tầng lớp? Kể tên tầng lớp đó? Vua quốc gia cổ đại Phương Đơng quyền hành nào? Hướng dẫn học tập: - Học cũ- trả lời câu hỏi SGk - Sưu tầm hình ảnh cơng trình kiến trúc quốc gia cổ đại phương đông ( Kim Tự Tháp, Vạn Lý Trường Thành Trung Quốc) ... thể uy quyền tối cao vua Củng cố: Kể tên quốc gia cổ đại Phương Đông? Xã hội cổ đại Phương Đông có tầng lớp? Kể tên tầng lớp đó? Vua quốc gia cổ đại Phương Đông có quyền hành nào? Hướng dẫn học... giai cấp thống trị làm để ổn định XH? 3/ Nhà nước chuyên chế cổ đại phương đơng: - Gv cho hs quan sát hình SGK - Sơ đồ nhà nước cổ đại phương đơng: HĐ3:Tìm hiểu nhà nước chuyên chế cổ Vua đại. .. Kinh tế quốc gia cổ đại phương Đơng gì? HS: Là kinh tế nông nghiệp GV? Ai người chủ yếu tạo cải vật chất nuôi sống XH? HS: Tầng lớp nơng dân GV?Nơng dân thời canh tác nào? GV? XH cổ đại Phương
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Lịch sử 6 bài 4: Các quốc gia cổ đại phương Đông, Giáo án Lịch sử 6 bài 4: Các quốc gia cổ đại phương Đông

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn